2004.gads

hipo.lv

2004.gads

VispÇrïja informÇcijaFinan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥Latvijas Hipotïku un zemes banku nodibinÇja Latvijas vald¥ba1993. gada 19. martÇ ar LR Ministru kabineta r¥kojumu Nr. 140kÇ valsts komercbanku. Banka tika reÆistrïta LR Uz¿ïmumureÆistrÇ 1993. gada 3. japplenijÇ. Saska¿Ç ar Komerclikuma reformuBanka 2004. gada 14. japplelijÇ ir reÆistrïta komercreÆistrÇ.Savas darb¥bas veik‰anai Banka ir sa¿ïmusi licences (at∫aujas):• Latvijas Bankas licenci bankas operÇciju veik‰anai;• Latvijas Republikas Finan‰u ministrijas licenci starpniec¥basdar¥jumiem ar vïrtspap¥riem un vïrtspap¥ru kontu turï‰anai;• Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta licenci nekustamÇ¥pa‰uma taksÇcijai un vïrtï‰anai;• Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas speciÇlu at∫auju(licenci) par ties¥bÇm nodarboties ar privatizÇcijas sertifikÇtutirdzniec¥bu un privatizÇcijas sertifikÇtu kontu atvïr‰anaibankÇ;• Latvijas Republikas Vïrtspap¥ru tirgus komisijas un Finan‰uun kapitÇla tirgus komisijas izsniegtas emisijas apliec¥baspar ties¥bÇm veikt hipotekÇro ˙¥lu z¥mju emisijas.Bankas darb¥bu regulï Kred¥tiestÇÏu likums, kÇ ar¥ citi LR spïkÇeso‰ie likumi, tÇs Statappleti, Latvijas Bankas un Finan‰u un kapitÇlatirgus komisijas norÇd¥jumi, kÇ ar¥ LR Ministru kabineta r¥kojumiun noteikumi. Banka atrodas LR Finan‰u ministrijas pÇrzi¿Ç, kasLatvijas Republikas Ministru kabineta vÇrdÇ pÇrstÇv akcionÇraintereses un ir 100% Bankas akciju turïtÇja.Saska¿Ç ar 1998. gada 10. septembr¥ SaeimÇ pie¿emto“HipotekÇro ˙¥lu z¥mju likumu” Bankai ir ties¥bas emitïthipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes.·obr¥d Bankai ir 31 filiÇle – katrÇ Latvijas rajona centrÇ, 6norï˙inu grupas un 1 kred¥tbirojs – daÏÇdos Latvijas reÆionos,kas nodro‰ina klientu apkalpo‰anu visÇ Latvijas teritorijÇ. BankapastÇv¥gi veic savu filiÇ∫u modernizÇciju un labiekÇrto‰anu.Bankas centrÇlais birojs atrodas Doma laukumÇ 4, R¥gÇ.2004. gadÇ Banka veica sekojo‰as bankas operÇcijas:• kreditï‰ana;• fizisko un juridisko personu norï˙inu kontu un ar tiemsaist¥to produktu apkalpo‰ana un kases operÇciju veik‰analatos un Çrvalstu valappletÇs;• starptautisko maksÇjumu kar‰u izsnieg‰ana;• valappletas pirk‰ana un pÇrdo‰ana;• hipotekÇro ˙¥lu z¥mju emisija;• vïrtspap¥ru kontu apkalpo‰ana, operÇcijas ar vïrtspap¥riemR¥gas Fondu birÏÇ un ÇrpusbirÏas tirgapple;• nekustamÇ ¥pa‰uma vïrtï‰ana, dar¥jumi ar nekustamiem¥pa‰umiem;• zemes un dz¥vok∫u privatizÇcijas procesa apkalpo‰ana;• privatizÇcijas sertifikÇtu kontu apkalpo‰ana, uz¿ïmumuprivatizÇcijas procesa nodro‰inljana.Valsts akciju sabiedr¥ba “Latvijas Hipotïku un zemes banka” irpÇrstÇvïta ‰ÇdÇs institapplecijÇs:• Latvijas Komercbanku asociÇcija;• Latvijas Tirdzniec¥bas un rapplepniec¥bas kamera;• Latvijas Zemnieku federÇcija;• Latvijas BioloÆiskÇs lauksaimniec¥bas organizÇciju apvien¥ba;• Latvijas Iek‰ïjo auditoru institapplets;• Latvijas ±pa‰uma vïrtïtÇju asociÇcija;• Eiropas Valsts banku asociÇcija (European Association ofPublic Banks);• Eiropas HipotekÇrÇ federÇcija (asociïtais biedrs) (EuropeanMortgage Federation);• Eiropas Finan‰u institappleciju t¥kls (NEFI).14

More magazines by this user
Similar magazines