2004.gads

hipo.lv

2004.gads

Pazi¿ojums par Padomes un Valdes atbild¥buFinan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥R¥gÇ2005. gada 16. februÇr¥Padome un Valde (Vad¥ba) ir atbild¥ga par finan‰u pÇrskatusagatavo‰anu, balstoties uz sÇkotnïjo grÇmatved¥bas uzskaitipar katru pÇrskata periodu, kas patiesi atspogu∫o Bankas unKoncerna finansiÇlo stÇvokli uz pÇrskata perioda beigÇm, kÇar¥ darb¥bas rezultÇtiem un naudas plapplesmÇm par ‰o periodusaska¿Ç ar Starptautiskajiem finan‰u pÇrskatu standartiem.Vad¥ba apstiprina, ka no 9. l¥dz 44. lappusei iek∫autie finan‰upÇrskati par 2004. gadu ir sagatavoti, pamatojoties uz atbilsto‰ÇmgrÇmatved¥bas metodïm, kuru lietojums ir bijis konsekvents,un vad¥bas lïmumi un pie¿ïmumi attiec¥bÇ uz ‰o pÇrskatusagatavo‰anu ir biju‰i piesardz¥gi un saprÇt¥gi. Vad¥ba apstiprina,ka finan‰u pÇrskati ir sagatavoti saska¿Ç ar darb¥bas turpinljanasprincipu. PÇrskata periodÇ ir konsekventi izmantotas atbilsto‰asuzskaites metodes. Finan‰u pÇrskatu sagatavo‰anas gaitÇvad¥bas pie¿emtie lïmumi un izdar¥tie novïrtïjumi ir biju‰ipiesardz¥gi un pamatoti.Vad¥ba ir atbild¥ga par atbilsto‰as grÇmatved¥bas uzskaiteskÇrto‰anu, par Bankas un Koncerna l¥dzek∫u saglabljanu, kÇar¥ krÇp‰anas un citas negod¥gas r¥c¥bas novïr‰anu, kÇ ar¥ parBankas darb¥bas atbilst¥bu Latvijas Republikas Kred¥tiestÇÏulikumam, Latvijas Bankas un Finan‰u un kapitÇla tirgus komisijasnorÇd¥jumiem un citu Latvijas RepublikÇ spïkÇ eso‰o likumupras¥bÇm.Vad¥bas vÇrdÇGundega ·ulcaPadomes priek‰sïdïtÇjaInesis FeiferisValdes priek‰sïdïtÇjs16

More magazines by this user
Similar magazines