2004.gads

hipo.lv

2004.gads

Finan‰u pÇrskata pielikumiFinan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥(10) AtvasinÇtie finan‰u instrumentiAtvasinÇtie finan‰u instrumenti, tajÇ skaitÇ valappletas mijmai¿asl¥gumi, sÇkotnïji bilancï tiek atz¥ti to iegÇdes vïrt¥bÇ (ieskaitotdar¥juma izmaksas) un turpmÇk tiek pÇrvïrtïti to patiesajÇ vïrt¥bÇ.PatiesÇ vïrt¥ba tiek noteikta pïc kotïtÇm tirgus cenÇm vaidiskontïtas naudas plapplesmas mode∫iem. Visi atvasinÇtie l¥gumitiek atspogu∫oti kÇ akt¥vi, ja to patiesÇ vïrt¥ba ir pozit¥va, un kÇpas¥vi, ja to patiesÇ vïrt¥ba ir negat¥va. Izmai¿as patiesajÇ vïrt¥bÇtiek iek∫autas pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inÇ.(11) Uz¿ïmumu ienÇkuma nodoklisPÇrskata gada uz¿ïmumu ienÇkuma nodok∫a izmaksas ir iek∫autasfinan‰u pÇrskatÇ, pamatojoties uz vad¥bas saska¿Ç ar LatvijasRepublikas nodok∫u likumdo‰anu veiktajiem aprï˙iniem.Atliktais nodoklis tiek aprï˙inÇts saska¿Ç ar saist¥bu metodiattiec¥bÇ uz visÇm pagaidu at‰˙ir¥bÇm starp akt¥vu un saist¥buvïrt¥bÇm finan‰u pÇrskatos un to vïrt¥bÇm nodok∫u aprï˙inumïr˙iem. AtliktÇ nodok∫a aprï˙inos tiek izmantota nodok∫u likme,kas sagaidÇma periodos, kad pagaidu at‰˙ir¥bas izl¥dzinÇsies,pamatojoties uz bilances datumÇ noteiktajÇm nodok∫u likmïm.Pagaidu at‰˙ir¥bas galvenokÇrt rodas, izmantojot at‰˙ir¥gaspamatl¥dzek∫u nolietojuma likmes, ar¥ no atsevi‰˙iem uzkrÇjumiemkred¥tu vïrt¥bas samazinÇjumam un nodok∫u zaudïjumiem, kaspÇrnesami uz nÇko‰ajiem taksÇcijas periodiem. Gad¥jumos, kadkopïjais atliktÇ nodok∫a aprï˙ina rezultÇts bappletu atspogu∫ojamsbilances akt¥vÇ, to iek∫auj finan‰u pÇrskatÇ tikai tad, kad tÇatgapple‰ana ir dro‰i sagaidÇma.(12) Nauda un naudas ekvivalentiNaudas l¥dzek∫i un to ekvivalenti ietver kases atlikumu, pras¥basuz piepras¥jumu pret Latvijas Banku un citÇm kred¥tiestÇdïm,noguld¥jumus citÇs kred¥tiestÇdïs ar sÇkotnïjo dzï‰anas termi¿ul¥dz 3 mïne‰iem, kÇ ar¥ ieguld¥jumu vïrtspap¥rus ar sÇkotnïjodzï‰anas termi¿u l¥dz 3 mïne‰iem.(13) HipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistrsHipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistra ve‰ana BankÇ tiekveikta saska¿Ç ar Latvijas Republikas likumdo‰anu, tajÇ skaitÇnormat¥vajiem dokumentiem, kas regulï hipotekÇros dar¥jumus.HipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistrÇ iek∫autos hipotekÇrospras¥jumus pïc to atliku‰Çs vïrt¥bas un aizstÇjïjsegumuBanka pÇrvalda ‰˙irti no pÇrïjiem akt¥viem.HipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistrÇ iek∫autos hipotekÇrospras¥jumus pïc to atliku‰Çs vïrt¥bas un aizstÇjïjsegumu Bankaizmanto tikai to saist¥bu izpildes nodro‰inÇjumam, kuras rodasuz ˙¥lu z¥mju emisijas pamata.Apgroz¥bÇ eso‰Çs hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes pïc to kopïjÇsnominÇlvïrt¥bas ir piln¥bÇ segtas ar hipotekÇrajiem aizdevumiem.µ¥lu z¥mju kopïjie procentu izdevumi ir segti ar tÇda pa‰a apjomakopïjiem procentu ienÇkumiem no hipotekÇrajiem kred¥tiem.(14) No Eiropas Savien¥bas sa¿emto kompensÇciju uzskaiteSaska¿Ç ar Bankas un starptautisko finan‰u institappleciju noslïgtoaiz¿ïmuma l¥gumu noteikumiem, atsevi‰˙u kred¥tprogrammuietvaros Banka sa¿em kompensÇcijas no Eiropas Savien¥bas.Banka ‰¥s kompensÇcijas grÇmatved¥bas uzskaitï atz¥st kÇienÇkumus, kas tiek sadal¥ti pa periodiem.(15) UzkrÇjumiUzkrÇjumi tiek atz¥ti, kad Koncernam un Bankai ir pa‰reizïjasjuridiskas vai prakses rad¥tas saist¥bas iepriek‰ïjo notikumurezultÇtÇ, un ir iespïjams, ka bapples nepiecie‰ama uz¿ïmumaresursu samazinljana ‰o saist¥bu seg‰anai, un var tikt aprï˙inÇtaticama saist¥bu vïrt¥ba. ·ie uzkrÇjumi attiecas uz izdotajÇmgarantijÇm un citiem Çrpusbilances poste¿iem.(16) SociÇlÇs apdro‰inljanas iemaksasKoncerns un Banka veic sociÇlÇs apdro‰inljanas maksÇjumusvalsts pensiju apdro‰inljanai un valsts fondïto pensiju shïmÇsaska¿Ç ar Latvijas likumdo‰anu. Valsts fondïto pensiju shïmair fiksïtu iemaksu pensiju plÇns, saska¿Ç ar kuru Koncernam unBankai jÇveic likumÇ noteikta apjoma maksÇjumi un tiem nerodaspapildus juridiskas vai prakses rad¥tas saist¥bas veikt papildusmaksÇjumus, ja valsts pensiju apdro‰inljanas sistïma vai valstsfondïto pensiju shïma nevar nokÇrtot savas saist¥bas pretdarbiniekiem. SociÇlÇs apdro‰inljanas iemaksas tiek atz¥tas kÇizmaksas, izmantojot uzkrÇjumu principu, un ir iek∫autas darbiniekuizmaksÇs.(17) Finan‰u akt¥vu un saist¥bu patiesÇ vïrt¥baPatiesÇ vïrt¥ba ir summa, par kÇdu akt¥vu iespïjams apmain¥tvai saist¥bu iespïjams samaksÇt dar¥jumÇ starp labi informïtÇm,24

More magazines by this user
Similar magazines