2004.gads

hipo.lv

2004.gads

Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥Finan‰u pÇrskata pielikumi3 Procentu ie¿ïmumi2004 2004 2003 2003Koncerns Banka Koncerns BankaProcentu ie¿ïmumi:- no pras¥bÇm pret kred¥tiestÇdïm 253 253 241 241- no kred¥tiem 17,422 17,330 14,747 14,725- no ieguld¥jumiem vïrtspap¥ros 550 550 468 46818,225 18,133 15,456 15,4344 Procentu izdevumi2004 2004 2003 2003Koncerns Banka Koncerns BankaProcentu izdevumi:- par saist¥bÇm pret kred¥tiestÇdïm 1,422 1,422 964 964- par noguld¥jumiem 4,815 4,815 4,363 4,365- par tranz¥tresursiem 125 125 166 166- par pakÇrtotajÇm saist¥bÇm 735 735 223 223- par emitïtajÇm ˙¥lu z¥mïm 1,544 1,544 1,254 1,254- pÇrïjie procentu izdevumi 37 37 21 218,678 8,678 6,991 6,9935 Pe∫¿a no dar¥jumiem ar vïrtspap¥riem un Çrvalstu valappletu2004 2004 2003 2003Koncerns Banka Koncerns BankaPe∫¿a no tirdzniec¥bas ar Çrvalstu valappletu 658 658 443 443Zaudïjumi no Çrvalstu valappletas pÇrvïrtï‰anas (38) (60) (15) (8)Pe∫¿a no dar¥jumiem ar vïrtspap¥riem 259 259 237 237Pe∫¿a no vïrtspap¥ru pÇrvïrtï‰anas 197 197 24 241,076 1,054 689 69627

More magazines by this user
Similar magazines