2004.gads

hipo.lv

2004.gads

SatursVad¥bas zi¿ojums 3Bankas darb¥bas rezultÇti 9Finan‰u pÇrskats 13VispÇrïja informÇcija 14Padomes un Valdes sastÇvs 15Pazi¿ojums par Padomes un Valdes atbild¥bu 16Revidentu zi¿ojums 17Finan‰u pÇrskati: 18Pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙ins 18Bilance 19KapitÇla un rezervju izmai¿u pÇrskats 20Naudas plapplesmas pÇrskats 21Finan‰u pÇrskata pielikumi 22 – 51Gada pÇrskats 2004

More magazines by this user
Similar magazines