2004.gads

hipo.lv

2004.gads

Finan‰u pÇrskata pielikumiFinan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥6 Citi ie¿ïmumi2004 2004 2003 2003Koncerns Banka Koncerns BankaMaksa par pakalpojumiem ¥pa‰uma privatizÇcijÇ 279 279 251 251Maksa par ¥pa‰uma novïrtï‰anu 98 98 95 95Ie¿ïmumi no atgappletajiem Valsts ±pa‰uma privatizÇcijas fonda kred¥tiem 17 17 53 53Ie¿ïmumi no telpu iz¥rï‰anas 64 64 86 86Soda naudas par kavïtiem kred¥tmaksÇjumiem 548 536 591 591KompensÇcijas no Eiropas Savien¥bas 323 323 404 404Operat¥vÇ l¥zinga nomas maksas 560 - 60 -Citi ie¿ïmumi 670 526 279 2792,559 1,843 1,819 1,7597 PersonÇla izmaksas2004 2004 2003 2003Koncerns Banka Koncerns BankaPadomes un Valdes locek∫u atalgojums 206 206 223 223PersonÇla atalgojums 4,207 4,087 3,616 3,547SociÇlÇs apdro‰inljanas iemaksas 1,012 984 887 8715,425 5,277 4,726 4,6418 Administrat¥vie izdevumiPÇrskata gada laikÇ Bankas vidïjais darbinieku skaits bija 603 (2003: 540).2004 2004 2003 2003Koncerns Banka Koncerns BankaPersonÇla att¥st¥bas izdevumi 395 390 227 226Telpu un tehnikas ekspluatÇcijas izdevumi 1,464 1,427 1,194 1,173InformÇcijas un sakaru sistïmu izdevumi 1,214 1,198 907 900ReklÇmas un sabiedrisko attiec¥bu izdevumi 724 694 712 695ProfesionÇlie pakalpojumi 456 452 382 382NekustamÇ ¥pa‰uma nodoklis 52 52 49 49Pamatl¥dzek∫u norakst¥‰ana 19 19 58 58MaksÇjumi noguld¥jumu garantijas fondÇ 259 259 202 202Citi izdevumi 556 427 426 4125,139 4,918 4,157 4,09728

More magazines by this user
Similar magazines