2004.gads

hipo.lv

2004.gads

Finan‰u pÇrskata pielikumiFinan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥36 Akt¥vu un pas¥vu termi¿anal¥ze, pamatojoties uz procentu likmju izmai¿Çm (koncerns)L¥dz 1mïnesim1 – 3mïne‰i3 – 6mïne‰i6 – 12mïne‰iVairÇk kÇ5 gadiun bezdatumaAkt¥viKase un pras¥bas pret Latvijas Banku - - - - - - 8,851 8,851Ieguld¥jumu vïrtspap¥ri 299 405 99 283 3,540 6,200 - 10,826Pras¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm 13,488 6 3 17 121 - - 13,635Kred¥ti 49,059 60,917 75,334 16,290 36,587 26,047 - 264,234Akcijas un citi vïrtspap¥ri - - - - - - 47 47L¥dzdal¥ba saist¥to un meitasuz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ - - - - - - 119 119NemateriÇlie akt¥vi - - - - - - 1,329 1,329Pamatl¥dzek∫i - - - - - - 11,274 11,274PÇrïjie akt¥vi - - - - - - 757 757NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie ie¿ïmumi - - - - - - 1,723 1,723KopÇ akt¥vi 62,846 61,328 75,436 16,590 40,248 32,247 24,100 312,795Pas¥viSaist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 14,796 39,909 7,030 971 773 - - 63,479Noguld¥jumi 58,639 12,590 29,499 39,437 23,842 1 - 164,008AtvasinÇtie l¥gumi - 14 - - - - - 14Tranz¥tresursi - - 3,383 - - - 80 3,463HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes 19,771 - - 7,915 9,818 - 37,504PÇrïjÇs saist¥bas - - - - - - 1,052 1,052NÇkamo periodu ie¿ïmumi un uzkrÇtie izdevumi - - - - - - 4,018 4,018AtliktÇ nodok∫a saist¥bas - - - - - 612 612PakÇrtotÇs saist¥bas - - - - 3,300 10,000 - 13,300KapitÇls un rezerves - - - - 25,345 25,345KopÇ pas¥vi 73,435 72,284 39,912 40,408 35,830 19,819 31,107 312,795Bilances procentu riska japplet¥guma anal¥ze (10,589) (10,956) 35,524 (23,818) 4,418 12,428 (7,007) -2003. gada 31. decembr¥KopÇ akt¥vi 38,971 40,183 58,941 10,039 38,509 27,119 18,649 232,411KopÇ pas¥vi 49,028 38,827 21,230 47,123 33,990 13,466 28,747 232,411Bilances procentu riska japplet¥guma anal¥ze (10,057) 1,356 37,711 (37,084) 4,519 13,653 (10,098) -1 – 5gadiBezprocentiemKopÇ46