2004.gads

hipo.lv

2004.gads

Finan‰u pÇrskata pielikumiFinan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥38 KapitÇla pietiekam¥bas aprï˙insSaska¿Ç ar Finan‰u un kapitÇla tirgus komisijas noteikumiem:31/12/04 31/12/04 31/12/03 31/12/03Koncerns Banka Koncerns BankaAkt¥vi ar nosac¥to 0% riska pakÇpi – 1.grupaKase un pras¥bas pret Latvijas Banku 8,851 8,851 7,293 7,293Pras¥bas pret A zonas valstu centrÇlajÇm vald¥bÇm un centrÇlajÇm bankÇm 9,727 9,727 9,437 9,437Pras¥bas, kas nodro‰inÇtas ar galvojumiem,kuri piel¥dzinÇmi LR vald¥bas galvojumiem 9,769 9,769 8,048 8,048Pras¥bas, kas nodro‰inÇtas ar uz noteiktu laiku izvietotu termi¿noguld¥jumu 5,202 5,202 - -KopÇ 1.grupa 33,549 33,549 24,778 24,778SvïrtÇ vïrt¥ba - - - -Akt¥vi ar nosac¥to 20% riska pakÇpi – 2.grupaPras¥bas pret A zonas valstu bankÇm 14,711 14,678 1,078 1,078Pras¥bas uz piepras¥jumu pret Latvijas komercbankÇm - - 7,035 7,020KopÇ 2.grupa 14,711 14,678 8,113 8,098SvïrtÇ vïrt¥ba 2,942 2,936 1,623 1,620Akt¥vi ar nosac¥to 50% riska pakÇpi – 3.grupaPÇrïjÇs pras¥bas pret Latvijas komercbankÇm - - 8,171 8,171Pras¥bas pret B zonas valstu centrÇlajÇm vald¥bÇm - - 98 98Kred¥ti, kuri piln¥bÇ nodro‰inÇti ar zemesgrÇmatÇreÆistrïtu nekustamÇ ¥pa‰uma hipotïku 28,503 28,503 5,516 5,516NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie ie¿ïmumi 1,723 1,721 1,566 1,562KopÇ 3.grupa 30,226 30,224 15,351 15,347SvïrtÇ vïrt¥ba 15,113 15,112 7,676 7,674Akt¥vi ar nosac¥to 100% riska pakÇpi – 4.grupaPras¥bas pret B zonas valstu bankÇm 23 23 13 13Pras¥bas pret pÇrïjiem uz¿ïmumiem un privÇtpersonÇm 220,760 223,061 174,366 175,210Ieguld¥jumi vïrtspap¥ros ar nefiksïtu ienÇkumu un pamatkapitÇlÇ 166 528 120 362Pamatl¥dzek∫i 11,274 8,184 7,842 6,827PÇrïjie akt¥vi 757 724 901 638KopÇ 4.grupa 232,980 232,520 183,242 183,050SvïrtÇ vïrt¥ba 232,980 232,520 183,242 183,05048

More magazines by this user
Similar magazines