2004.gads

hipo.lv

2004.gads

Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥Finan‰u pÇrskata pielikumi38 KapitÇla pietiekam¥bas aprï˙insSaska¿Ç ar Starptautiskajiem kapitÇla pietiekam¥bas novïrtï‰anas vienotajiem standartiem (Basle Capital Accord)Årpusbilances poste¿i31/12/04 31/12/04 31/12/03 31/12/03Koncerns Banka Koncerns BankaÅrpusbilances saist¥bas ar nosac¥to 100% riska pakÇpi50% korekcijas pakÇpeSaist¥bas par kred¥tu izsnieg‰anu 9,261 10,046 9,137 10,769Citas finansiÇlÇs saist¥bas 681 681 134 1349,942 10,727 9,271 10,903SvïrtÇ vïrt¥ba 4,971 5,364 4,636 5,452100% korekcijas pakÇpeGalvojumi un garantijas 3,827 3,827 1,180 1,1803,827 3,827 1,180 1,180SvïrtÇ vïrt¥ba 3,827 3,827 1,180 1,180KopÇ akt¥vi 311,466 310,971 231,484 231,273KopÇ akt¥vu un Çrpusbilances saist¥bu svïrtÇ vïrt¥ba (A) 260,669 260,593 189,128 189,745PirmÇ l¥me¿a kapitÇlsApmaksÇtais pamatkapitÇls 22,820 22,820 20,058 20,058Rezerves kapitÇls 814 814 2,427 2,427NemateriÇlie akt¥vi (1,329) (1,308) (927) (909)PÇrskata gada auditïtÇ pe∫¿a 1,711 1,711 1,574 1,574PirmÇ l¥me¿a kapitÇls kopÇ (B1) 24,016 24,037 23,132 23,150OtrÇ l¥me¿a kapitÇlsOtrÇ l¥me¿a kapitÇlÇ iek∫aujamÇ pakÇrtoto saist¥bu da∫a 11,163 11,163 7,640 7,640VispÇrïjÇs rezerves 363 363 391 391OtrÇ l¥me¿a kapitÇls kopÇ (B2) 11,526 11,526 8,031 8,031KopÇ pa‰u kapitÇls (B) (B1+B2) 35,542 35,563 31,163 31,181KapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇjs (B/A*100) 14% 14% 16% 16%MinimÇlais kapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇjs, saska¿Ç ar StarptautiskajiemkapitÇla pietiekam¥bas novïrtï‰anas vienotajiemstandartiem (Basle Capital Accord) 8% 8% 8% 8%51

More magazines by this user
Similar magazines