2004.gads

hipo.lv

2004.gads

Padomes un Valdes zi¿ojums Gada pÇrskats 2004Pasaulï2004. gada laikÇ pasaules ekonomika att¥st¥jÇs straujÇkÇtempÇ nekÇ iepriek‰ïjos divdesmit gados, sasniedzotpieaugumu 4% – 5% apmïrÇ. Gandr¥z visos pasaules reÆionos,iz¿emot DienvidÇziju un Austrumeiropas valstis, izaugsmebija ÇtrÇka nekÇ 2003. gadÇ. Galvenie pasaules ekonomikasatt¥st¥bas dzinïjspïki bija ASV, kur iek‰zemes kopprodukts(IKP) palielinÇjÇs par aptuveni 4%, un µ¥na ar IKP pieaugumupar 9,5%. 2004. gadÇ JapÇnas ekonomika ir uzrÇd¥jusi mïrenupieaugumu – par aptuveni 4%, bet eirozonas valstu IKP irpalielinÇjies tikai par aptuveni 2%. 2005. gadÇ tiek prognozïtapasaules ekonomiskÇs izaugsmes tempu samazinljanÇs.KÇ vispÇrïjÇ problïma pasaules ekonomikÇ saglabÇjÇs lïnaisnodarbinÇt¥bas pieaugums un pastÇv¥gi augstais bezdarbal¥menis. Iek‰ïjÇ patïri¿a pieaugums att¥st¥bas valst¥s 2004.gadÇ norÇda uz iespïjamo nodarbinÇt¥bas palielinljanos, ja‰o valstu izaugsme turpinÇsies. Analizïjot bezdarba problïmuatt¥st¥tajÇs valst¥s, varam secinÇt, ka nodarbinÇt¥ba lïnÇmpieauga ASV, taãu EiropÇ un JapÇnÇ ekonomikas izaugsmeneveicinÇja bezdarba samazinljanos.2004. gada pirmajÇ pusï strauji pieauga naftas cenas – parvairÇk nekÇ 50%, kas galvenokÇrt saist¥ts ar nemit¥gupiepras¥juma pieaugumu. Pïc lielÇ lïciena gada beigÇs naftascenas tomïr samazinÇjÇs, un tiek prognozïts, ka 2005. gadÇnaftas cenas nesasniegs iepriek‰ïjÇ gada rekordus. Naftascenu kÇpums 2004. gadÇ ir nedaudz samazinÇjis globÇloizaugsmi, taãu pasaules ekonomika Çtri pielÇgojÇs jaunajamnaftas cenu reÏ¥mam bez noz¥m¥giem satricinÇjumiem.LatvijÇL¥dz¥gi kÇ iepriek‰ïjie gadi, ar¥ 2004. gads Latvijas ekonomikaibijis ∫oti veiksm¥gs. StraujÇs ekonomikas izaugsmes pamatÇir augsts iek‰zemes piepras¥jums un Latvijas uz¿ïmumu spïjapapla‰inÇt eksporta tirgu. Stabilo iek‰ïjÇ piepras¥juma dinamikunodro‰inÇja ienÇkumu pieaugums, finan‰u sistïmas stabilitÇte,kred¥tiespïju papla‰inljanÇs, iestljanÇs NATO un EiropasSavien¥bÇ, pozit¥vo nÇkotnes paredzïjumu veido‰anÇs.Latvijas ekonomisko att¥st¥bu atzin¥gi ir novïrtïju‰as ar¥starptautiskÇs reitingu aÆentappleras. 2004. gadÇ kred¥treitinguaÆentapplera Moody’s saglabÇja Latvijai pie‰˙irtos reitingusiepriek‰ïjÇ l¥men¥. AÆentappleras Standard & Poor’s un FitchRatings palielinÇja Latvijas kred¥treitingu ilgtermi¿a saist¥bÇmÇrvalstu valappletÇ no l¥me¿a BBB+ uz A-, bet ilgtermi¿a saist¥bÇmnacionÇlajÇ valappletÇ saglabÇja iepriek‰ïjos reitingus.2004. gada devi¿os mïne‰os Latvijas IKP, sal¥dzinot ariepriek‰ïjÇ gada attiec¥go periodu, ir pieaudzis par 8,5% (2003.gadÇ IKP pieaugums bija 7,5%). Latvijas ekonomika bijastraujÇk augo‰Ç ne tikai Baltijas valstu vidapple, atkarojot poz¥cijasiepriek‰ïjÇ gada l¥derei – Lietuvai, bet ar¥ starp 25 EiropasSavien¥bas dal¥bvalst¥m.Latvijas augstais IKP pieaugums uz iek‰ïjÇ patïri¿a rï˙ina irveicinÇjis krasu inflÇcijas l¥me¿a kÇpumu, kas da∫ïji dzïsa IKPpieauguma pozit¥vo efektu. 2004. gadÇ vidïjÇ inflÇcija bija6,2% (2003. gadÇ – 2,9%). Patïri¿a cenu pieaugumu iespaidojatÇdi faktori kÇ administrat¥vi regulïjamo cenu kÇpums, nodok∫uizmai¿as, naftas cenu kÇpums pasaulï, kÇ ar¥ ‰¥ gada sliktÇraÏa un ar pievieno‰anos Eiropas Savien¥bai saist¥tÇ aÏiotÇÏa.VislielÇkÇ ietekme uz cenu kÇpumu bija pÇrtikas cenupieaugumam. 2004. gadÇ vidïjÇs inflÇcijas temps LatvijÇ bijatre‰ais augstÇkais Eiropas Savien¥bas dal¥bvalstu vidapple.2004. gadÇ bija vïrojamas pozit¥vas tendences Latvijas ÇrïjÇtirdzniec¥bÇ. Lai gan importa vïrt¥bas pÇrsvars pÇr eksportavïrt¥bu saglabÇjÇs sal¥dzino‰i augsts un 2004. gada janvÇra –4

More magazines by this user
Similar magazines