2004.gads

hipo.lv

2004.gads

Gada pÇrskats 2004Padomes un Valdes zi¿ojumsnovembra periodÇ sasniedza 76,6%, tomïr ‰is rÇd¥tÇjs ir par2,7% mazÇks nekÇ iepriek‰ïjÇ gada attiec¥gÇ periodaimporta/eksporta vïrt¥bu attiec¥ba.Latvijas kopbudÏeta defic¥ts 2004. gadÇ bija zemÇkais pïdïjose‰u gadu laikÇ – 1,1% no iek‰zemes kopprodukta. Tomïr,neskatoties uz straujo ekonomikas att¥st¥bu, 2004. gada beigÇsbezdarba l¥menis saglabÇjÇs augsts – 8,5%, gada laikÇ pieaugotpar 0,1%.Pïdïjo gadu straujie ekonomikas izaugsmes tempi ir nodro‰inÇju‰iLatvijas komercbanku sektora dinamisku att¥st¥bu. Latvijasbanku sistïmas pÇrstrukturï‰ana ir pabeigta – gandr¥z visanozare, iz¿emot VAS “Latvijas Hipotïku un zemes banka”, irprivatizïta, un bankas strÇdÇ br¥vas konkurences apstÇk∫os,ievïrojot Finan‰u un kapitÇla tirgus komisijas noteiktÇs pras¥bas.2004. gads bija veiksm¥gÇkais Latvijas komercbanku sektoravïsturï, par ko liecina galvenie finan‰u rÇd¥tÇji. 2004. gadÇbanku skaits nav main¥jies – LatvijÇ strÇdÇ 22 bankas un vienaÇrvalstu bankas noda∫a. Komercbanku akt¥vi gada laikÇ irpieaugu‰i par 37%, decembra beigÇs sasniedzot 7,85 miljarduslatu, noguld¥jumi pieaugu‰i par 36,5%, izsniegto kred¥tu apjomspalielinÇjies par 46%, bet banku kapitÇls un rezerves par 31%.Banku neauditïtÇ pe∫¿a 2004. gadÇ bija 116 miljoni latu (1,6reizes vairÇk nekÇ 2003. gadÇ).Latvijas bankas, piedÇvÇjot arvien izdev¥gÇkus norï˙inu unkreditï‰anas pakalpojumus, turpinÇja konkurences c¥¿u parklientiem. ±pa‰a uzman¥ba tika pievïrsta hipotekÇro kred¥tupopularizï‰anai, piedÇvÇjot ¥pa‰us noteikumus un pazeminÇtasaizdevumu procentu likmes, kÇ rezultÇtÇ banku hipotïku kred¥tipalielinÇjÇs par 78%.Lai ierobeÏotu straujo kreditï‰anas pieaugumu un mazinÇtumakroekonomiskos riskus, Latvijas Banka 2004. gada laikÇdivas reizes paaugstinÇja refinansï‰anas likmi par 0,5% (no3% l¥dz 4%), kÇ ar¥ palielinÇja obligÇto rezervju normu bankÇmun Çrvalstu banku filiÇlïm no 3% uz 4%.Hipotïku bankÇHipotïku banka 2004. gadÇ turpinÇja dinamiski att¥st¥ties, koapliecina galvenie finan‰u rÇd¥tÇji. Bankas bruto akt¥vu apjomspieauga l¥dz 316,5 miljoniem latu jeb par 34%, savukÇrtBankas pe∫¿a bija 1711 tappleksto‰i latu, kas par 137 tappleksto‰iemlatu jeb par 9% pÇrsniedza 2003. gada auditïto pe∫¿u.Bankas bruto kred¥tportfelis 2004. gadÇ ir palielinÇjies par78,7 miljoniem latu jeb 41% un decembra beigÇs sasniedza270,3 miljonus latu, nodro‰inot Hipotïku bankai 6,2% lielutirgus da∫u. Saska¿Ç ar Latvijas Komercbanku asociÇcijasapkopotajiem neauditïtajiem datiem par banku sektoru, 2004.gada beigÇs Hipotïku banka bija sestÇ lielÇkÇ banka LatvijÇpïc izsniegto hipotïku kred¥tu apjoma (6,3% tirgus da∫a) unprivÇtpersonÇm izsniegtajiem mÇjok∫a kred¥tiem (8,6% tirgusda∫a).Klientu noguld¥jumu apjoms BankÇ 2004. gadÇ ir palielinÇjiespar 28%, sasniedzot 164,0 miljonus latu. TÇpat kÇ gaduiepriek‰, ar¥ 2004. gada pavasar¥ Banka realizïjatermi¿noguld¥jumu kampa¿u “Åbele”, un, turpinot veiksm¥giiesÇkto trad¥ciju, jau sesto gadu ruden¥ Hipotïku bankapiedÇvÇja ¥pa‰o naudas noguld¥jumu “Ozols”. SÇkot ar 2004.gada novembra mïnesi, Hipotïku banka sadarb¥bÇ ar LatvijasPastu piedÇvÇ iespïju veikt noguld¥jumus fiziskÇm personÇmLatvijas Pasta noda∫Çs visÇ Latvijas teritorijÇ.2004. gads kopumÇ bija noz¥m¥gs un ∫oti veiksm¥gs BankashipotekÇro dar¥jumu darb¥bas virziena att¥st¥bÇ. Apgroz¥bÇeso‰o ˙¥lu z¥mju apjoms palielinÇjÇs par 14,3 miljoniem latujeb 61%, gada beigÇs sasniedzot 37,5 miljonus latu. Banka5

More magazines by this user
Similar magazines