2004.gads

hipo.lv

2004.gads

Gada pÇrskats 2004Padomes un Valdes zi¿ojumsinstitapplecijÇm, 2004. gada apr¥l¥ NEFI (Network of EuropeanFinancial Institutions) augstÇko amatpersonu sanÇksmïHipotïku banka parakst¥ja pievieno‰anÇs l¥gumu ‰aiorganizÇcijai. NEFI sadarbojas ar Eiropas Savien¥bas oficiÇlajÇminstitapplecijÇm, t.i., sniedz tÇm konsultÇcijas, piedalÇs normat¥voaktu izstrÇdï, kÇ ar¥ veicina atbilsto‰u finan‰u instrumentuievie‰anu dal¥bvalst¥s.Lai izstrÇdÇtu priek‰likumus par Hipotïku bankas pÇrveido‰anupar att¥st¥bas banku, 2004. gadÇ tika izveidota darba grupa,kura sagatavoja iesnieg‰anai Ministru kabinetÇ informat¥vuzi¿ojumu par koncepcijas “Par valsts akciju sabiedr¥bas“Latvijas Hipotïku un zemes banka” att¥st¥bu 1999. – 2005.gadiem” izpildi un turpmÇk veicamajiem darbiem.Papla‰inot savu darb¥bu R¥gÇ, 2004. gadÇ Hipotïku bankaatvïra divas jaunas filiÇles – µengaraga un Vidzemes filiÇles.Ar¥ pÇrïjos Latvijas reÆionos eso‰Çs filiÇles tiek papla‰inÇtasun modernizïtas, dodot iespïju klientiem sa¿emt Bankaspakalpojumus ïrtÇ un klientiem draudz¥gÇ vidï.Gundega ·ulcaPadomes priek‰sïdïtÇjaInesis FeiferisValdes priek‰sïdïtÇjs7

More magazines by this user
Similar magazines