11.07.2015 Views

Pārskats par zobārstu darbu".

Pārskats par zobārstu darbu".

Pārskats par zobārstu darbu".

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

16. pielikumsMinistru kabineta2008.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1449VALSTS STATISTIKAS PĀRSKATSPĀRSKATS PAR ZOBĀRSTU DARBU____.gadāIesniedz ārstniecības iestādeslīdz 20.janvārimVeselības ekonomikas centramĀrstniecības iestādes nosaukums_______________________________________Kods Ārstniecības iestāžu reģistrāPamatdarbība (stacionāra, ambulatora,ambulatori stacionāra vai cita veida)_________________________________________Adrese___________________________________________________________Tālrunis ______________________ Fakss _________________________E-pastsIestādes vadītājs______________________________________________________________________________________________________________________(vārds, uzvārds)


Rindas Nr.Pacientu skaitskariozoplombētoizrautokariozoplombētoPacientu skaits arortodontiskāmanomālijām21. ApmeklējumiRindas Nr.Kopējais apmeklējumu skaits bērniem (0 – 17 gadiem ieskaitot) 1Pirmreizējo apmeklējumu skaits bērniem (0 – 17 gadiem ieskaitot) 2Apmeklējumu skaitsBērnuvecums2. Bērnu zobu stāvoklisPastāvīgo zobu skaitsKPE 1Piena zobuskaitsKPEA B 1 2 3 4 5 6 7 8 96 gadi 112 gadi 23. Zobu peridonta stāvoklisBērnu vecums Rindas Nr. Pacientu skaitsTajā skaitā ar periodontuveselu patoloģiskuPiezīmesA B 1 2 3 46 gadi 112 gadi 21 KPE – (kariozie + plombētie + izrautie zobi) / pacientu skaitsVeidlapas aizpildīšanas datums (dd.mm.gggg.) . . .Iestādes vadītājs _____________________________________________________________(paraksts un tā atšifrējums)Veidlapas aizpildītājs ___________________________________(paraksts un tā atšifrējums)Tālrunis _____________Piezīme. Dokumenta rekvizītus „Paraksts” un „Datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments irnoformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!