11.07.2015 Views

Apdziedāšanas dziesmas III vispārējiem latvju dziesmu svētkiem ...

Apdziedāšanas dziesmas III vispārējiem latvju dziesmu svētkiem ...

Apdziedāšanas dziesmas III vispārējiem latvju dziesmu svētkiem ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RainisRAINIS- 1 -Apdziedāšanās <strong>dziesmas</strong>Apdziedāšanās <strong>dziesmas</strong> <strong>III</strong> VispārējiemLatvju Dziesmu svētkiemSAKRĀJIS JĀNS JASĒNU PLIKŠISPRIEKŠVĀRDS PIRMAJAM IZDEVUMAMKrietnu vīru nopelns bija, ka <strong>III</strong> vispārīgos <strong>latvju</strong> <strong>dziesmu</strong> svētkos tika«atdzīvināts sentēvu tikums» - apdziedāšana resp. apdziedāšanās. Par šāduatdzīvināšanu tauta šiem vīriem paldies teiks, un pats jaukais tikums, reizi no jaunaievests, nenīks, bet plauks un attīstīsies, un nesīs saldus augļus. Viss iesākumsgrūts; arī šoreiz dzied. svētkos, man rādās, bija kļūdas «apdziedāšanas»ierīkošanā. Nebija pareizi darīts apdziedātājiem ļaut dziedāt vienīgi tās <strong>dziesmas</strong>,kuras bija salasītas no tautas mutes un iepriekš sastādītas šim gadījumam. Ganpaši apdziedātāji būtu zinājuši, ko un kā apdziedāt; pagasts būtu apdziedājispagastu un savas <strong>dziesmas</strong> izrādījis; asprātība būtu modināta, un būtu radušāsjaunas <strong>dziesmas</strong> šim pašam gadījumam.Apdziedamas <strong>dziesmas</strong> ir gadījuma<strong>dziesmas</strong>, .kuras piekrīt tikai zināmam laikam, zināmiem gadījumiem un personām.Nau jābaidās, ka <strong>latvju</strong> tauta tagad nemaz vairs nespētu sacerēt jaukas <strong>dziesmas</strong>;<strong>latvju</strong> tauta ne vien bijusi dziedātāju tauta, bet ir arī vēl tagad. To pierāda jau mūsulielais dzejnieku bars un sevišķi tautas <strong>dziesmas</strong>:Gan ar man greznu <strong>dziesmu</strong>Tai mazā galviņā;Nau vēl viena izdziedāta –Jau deviņas sacerētas.Āronu M. T. D. 10.Lielas meitas malti gāja,Man', mazo, līdzi veda –Ne tās mani malti veda,Veda <strong>dziesmu</strong> darināt.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 2 -Apdziedāšanās <strong>dziesmas</strong>Āronu M. T. D. 101.Latvju tauta arī tagad vēl var <strong>dziesmas</strong> darināt un īpaši apdziedāšanas<strong>dziesmas</strong>; vajaga tik vaļu ļaut; <strong>latvju</strong> tauta arī būtu ar mieru, ka laikraksti savasķildas izdziedātu dziesmās: tas būtu daudz jaukāki un tautiskāki nekā līdzšinējaisparadums, bet kas nu to dos?Še esmu sakrājis dažas <strong>dziesmas</strong>, kādas apdziedātāji gribēja dziedāt<strong>dziesmu</strong> svētkos; būtu vēlams, ka naskie tautas dēli un meitas krātu arī šās tautasgara mantas. Šis mans mazais krājumiņš lai viņus pamudina uz to. Dziesmas iriedalītas tādās pat nodaļās, kādas bija <strong>dziesmu</strong> svētkos; tik apdziedamās<strong>dziesmas</strong> man .rādījās labāki likt pirmā vietā. Dažas <strong>dziesmas</strong>, kuras man vēstulēspiesūtītas, ir sevišķi apzīmētas.J a s ē n o sVeļu laikā, 1888.g.MŪSU DIŽANO DZIESMU SVĒTKU MĪĻAJIEM DZIEDĀTĀJIEMUN DZIEDĀTĀJĀMI. APDZIEDĀŠANĀSDziesmiņ' mana kā dziedāta,Tā man kauniņ' nedarīja;Šāda tāda valodiņa,Tā man dara lielu kaunu.*Mūsu seni tēvs māmiņaDziesmu pūru pielocīja;Sveši ļaudis izkaisīja,Pašu bērni salasīja.Svētkos <strong>dziesmas</strong> rādījām,Sveši ļaudis brīnījās:Kur tik dižs, kur tik daiļšLatvju tautas <strong>dziesmu</strong> pūrs.*Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 3 -Apdziedāšanās <strong>dziesmas</strong>Pieci vīri, seši zirgiDziesmu pūru nepavilka;To darīja vecmāmiņas,To diženi tautas dēli.*Rīga, Rīga, skaista, skaista,Kas to skaistu darināja?Latvju tautas <strong>dziesmu</strong> svētki,Tie to skaistu darināja.Gana plaša <strong>dziesmu</strong> sēta, -Pustrešas pūra vietas;Gana plaša, gana augsta,Dziesmu skaņas neietilpa;Dziesmu skaņas ārā plūdaPāri visai Latvijai;Pāri visai Latvijai - -----------------------*Velti, velti, Miķēlīti,Pirmos svētkos lādējies,Velti otros pukojies,Velti trešos priecājies;Tev par spīti pirmie, otrie,Bez palīga trešaji;Tev par spīti dziedājām---------------------*Latva dimd, Latva dimd,Kas to Latvu dimdināja?Latvai kala zelta kroniDēli, meitas dziedādami.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 5 -Apdziedāšanās <strong>dziesmas</strong>Kas mums, viesiem, mīļi dara,To mēs skaisti apdziedam;Kas viesiem gauži dara,Suni, kaķi lamājam.*Nākat, bērni, skatīties,Kādi ērmi skatuvē;Prūsis lēca šuplatiņuSpožā alpu sārtumā.*Skaists puisītis, jauni svārki,Tas māmiņas vedējiņš;Ko viņš laba padarījis,Ka māmiņas vedējiņš?Kam jums vēl darbu prasīt –Skaists puisītis, jauni svārki.*Raibie zēni priecājās –Būsim bara saimenieki;Tad mēs savus līkos pirkstusAp ķērnīti ritināsim.*Edviņam deguns spīd,Man tas deguns nepatīk:Nevar ģīmī skatīties,Tūlīt acis asaro.*Plūcaties, avīzītes,Jums tas dara lielu prieku;Nabadziņi lasītājiGauži raud lasīdami.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 6 -Apdziedāšanās <strong>dziesmas</strong>*Kam tu, jauna tautu meita,Sīvu dabu vien rādīji?Kam neļāvi tētiņamMiera mūžu nodzīvot.*Baltajam vecītimTriju vilnu kamzolīši;Bij sunīša, bija vērsīša,Bij kaķīša lumstītāja.Sunīts rēja, vērsīts māva,Kaķīts glaudās ņaudēdams;Kaķīts glaudās ņaudēdamsPie kaimiņa vecenītes.*Veci ļaudis brīnījās:Gāguļkarš, bābu karš?Baltais vecis karā gāja,Trijas bābas līdzā veda:Māsa brēca, Līze ķērca,«Mama» muti plakšķināja.*Lēni brauca baltais vecis,Divi klibi kleperīši:Šis Mārtiņš, tas Artiņš,Abi gāja grīļodami.*«Dod man šķēres, tev ir divas,»«Latviets» «vēzim» bargi sauca;«Vēzīts» pretim atsaucās:«Man pašam divu vajga.»Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 7 -Apdziedāšanās <strong>dziesmas</strong>*«Latviets» žēli sūrojās,Kas tantei Līzei kait:Visus viņas papīriņusSkolas puikas pierakstīja;«Latvietis», nabadziņš,Pats bērniem vien rakstīja.*Jaunā meita sīvi graiza,Kas tik ceļā gadījās;Griez, meitiņa, kur griezdama,Cietā kaulā vien negriez.*Mūsu ļaužu vedējiņiKā mēreni muiženieki;Citam bija vācu drēbes,Citam vācu valodiņa;Kam nebija vācu drēbes,Tam bij vācu valodiņ'.*Padziedami mēs, ļautiņi,Vai mēs kādi naidenieki?Lai naidojas «tautas veži»:Tiem jādala ienākumi.*Ko, pleiķīti, tu domāji,Vēderiņu braucīdams?Gribi ļaudis aplaimot,Savu dzīvi rakstīdams?*«Vērsīts» māva kārpīdams,Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 8 -Apdziedāšanās <strong>dziesmas</strong>Ganu tētiņš knipi sita;Savus bērnus izglītojisAr kaimiņa pātadziņu.*Vai, māsiņa, balsainīte,Kam tu sauci svešas tautas?Vai nebija bālēniņu,Kam svinēti goda dienu?*Vai, vagare, vagarīti,Tavu mazu kamaniņu:Kur tu vari pats sēdēt,Kur vēl melus vizināt? -Mīļus vārdus mutē turi;Liela meža garu stibuĀrā raidi pastalniekus,Garzābaku pelēķīšus.*Domājām, gādājām,Ko tās dara, kumisijas?Viena ēda, otra dzēra,Trešā lēca lecamo;Dziedamā kumisijaCitiem līdzi nedziedāja,Savrup vien nosēdās,Līksmi izsadziedājās.*Ak, tie mūsu rīkulīši,Kumisiju loceklīši!Svīstin svīda, pūstin pūta,Praku ļipas lecināja;Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 9 -Apdziedāšanās <strong>dziesmas</strong>Bantes skrēja, kurpes šļūca;Pataisat platu ceļu;Pataisat platu ceļu, -Atrūc viena kumisija.*Visi ļaudis skaisti dzied,Rīkulīši nedziedāja;Kāda joda tiem dziedāt?«Sēdēdami» nosvīduši.*Dila, dila, pampa, pampa.Kas dila, kas pampa?Dziedātājiem maki dila,Rīkulīšiem pamptin pampa.*Lai bij labi, kam bij labi,«Baravežiem», tiem bij labi:Tie varēja pabaudītNo visām bļodiņām;Kamēr citi skaisti dzied;«Baraveži» laizījās.*Ko jūs, bērni, lielātiesAr tiem dižiem <strong>dziesmu</strong> svētkiem;Māmuliņa izrīkoja,Sevim naudu pelnīdama.*Skaitījām, skaitījām,Cik tās naudas ienākušas;Nekā nevar saskaitīt -Te bij daudz, te bij maz.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 10 -Apdziedāšanās <strong>dziesmas</strong>*Derīgs priekšnieks, derīgs priekšnieks,Tas mums labi noderēja:Visu tīru pataisīja,Pats aizgāja tālu ceļu.*Skaisti mūsu raibi zēni,Nau tik raibu cekuliņu;Kad būt' raibi cekuliņi,Būtu gaiļa skaistumiņu.*Raibie zēni bēdājās,Nu mūs meitas nemīlēs;Jāslēpj raibi cekulīši,Triju auklu aizsainīši.*Raibi zēni, raibulīši,Kas jūs raibus izraiboja?Zaļas acis, zils deguns,Vaigu gali izdzeltēj'ši;Kaimiņ' puikas izraiboja,Savā pulkā ganīdami.*Domājām, gādājām,Kur ņemt salmus matračiem?Zeņķīšiem raibas galvas,Pilnas sausiem garkūļiem.«B.»*Ne tā, Mencīti, tava naudiņ',Es pats redzēju, Madaļa iedeva;Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 11 -Apdziedāšanās <strong>dziesmas</strong>Madaļa iedeva grāmatas sapirkt,Tu, suns, bezkauņa, iztērēji.*Pienāks ziema, pienāks ziema,Ko vērsīti barosim?Pērn devām skujas lapas,Šogad dosim kalna silus.*Rau, kā gaiļi laktā lēkā,Vistas, cāļus žēlodami;Nu varēja laimes sauktPašam gaiļu lielajam.*Kas, māsiņa, tev noticis,Ka balsīte mīļa, mīļa?Aiz Daugavas zirgi zviedza, -Sajās prūšu precinieki.*Guli, guli, māmulīte,Tavi darbi padarīti;Sulains tavu mantu valda,Kaimiņš kopa kumēdiņus.*Domājām, gādājām,Kas tas vecais galdgalā?Pierītē uzacītes,«B.»«B. V.»«B.»«B.»«B.»Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 12 -Apdziedāšanās <strong>dziesmas</strong>Tā kā vieni gari ragi.Div' lopiņus zinājām,Kam bij tādi gari ragi.*Kas tas tāds garais kociņšPār sētiņu pārtecēja?Liela meža garais kociņš,Rungas labad slavens ticis.*Kas vedēji, kas vedēji?Spaļi vien, spaļi vien,Saverami adatā,Sakarami ābelē.Kad izlaidu vējiņā,Kā spalīši izputēja.*Vedējiņi, vedējiņi,Vai gribiet kungos iet?Mēs visi zinājām,Kurā pirtī jūs dzimuši.*Kam jūs, kungi, vainojatGarzābakus, pelēķīšus?Pelēķīšu sūrā vara –Tā jūs dara lielus, resnus.*Kas kaitēja mūs' vežiemSpilvenos negulēt?Diezgan bija visa labaLīkpadušu nesumiņa.*Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 13 -Apdziedāšanās <strong>dziesmas</strong>Ak tu, manu klinklāviņ,Tavu lielu netikumu!Pērn tu tupies telēķī,Šogad lēci galdiņā.«B.»*Ak tu, zelta raibs zēniņi,Ķer tu mani, garzābaķi;Ķer ķerdams, kur tev tika,Aiz kakliņa vien neķer;Kaklā jauna zīda šlipse,Dārgu naudu aizmaksāta.*Gani, gani kārtotāji,Nava rīkstes rociņā;Kad būt' rīkste rociņā,Ļaudis skrietu bizodami.*Kārtelnieki bēdājās,Cits uz citu runājās:Ko, bāliņi, mums darīt, -Visi ļaudis rātni stāv?Paliks rokas neķērušas,Elkonītes negrūdušas;Skrien ar sparu, grūd ar varu;Gan tad rātni nestāvēs.*Kas tie tādi, kas saukāja:Veķ no ceļa, links un rechts? –Tie bij mūsu cerībiņa,Mūsu ceļa rādītāji.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 14 -Apdziedāšanās <strong>dziesmas</strong>«V.J.»*Kur tu līdi, dziedātāja,Savu vietu nezināji?Gan tev' ķers kārtelnieksAiz tās tavas aizmugures.«B.»*Rīkulīši grūt' sacīja,«Sēdēs sēdēt» vajadzēja;Dziedātājiem, tiem bij grūtiCauru dienu nostāvēt:Starpas brīdī atpūtušies,Padzēruši, paēduši,Mazu brīdi nosnauduši,Radus, draugus apciemoj`ši,Visu Rīgu apskatīj'ši,Vēl līdz smilšu kalniņamAizelsuši, atelsuši.*Dziedātāji gauži raud,Visu dienu kājās stāv;Kas vainīgs? Pats vainīgs,Kam jums nau koka kājas.*Dziedātāji bēdājās,Kur dēties starpbrīžos;Debess velve, plaša velve,Zem tās visi dēsaties.*Dziedamie cilvēciņiLatvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 15 -Apdziedāšanās <strong>dziesmas</strong>Nezināja, kur sēsties;Sēst' uz dūres, atspied īkšķi,Tur būs laba sēdēšana.*Veprēniņi gauži raud,Kā šo ziemu dzīvosim?Visus salmus komitejaDziedātājiem sapirkusi:Neraudiet, veprēniņi,Kā šo ziemu dzīvosiet:Svētkos vien, ne ik dienas,Dziedātāji salmos guļ.*Ak, cik mīlīgas ir mājas,Ko tie kungi gādājuši!Tā mēs dziedam rīt', vakaru,Salmos tupot bēniņos.*Stieptin stiepa, vilktin vilkaCisas piektā etažā;Vai bij traki tie ļautiņi,Tik augsti kūtis taisa?*Gulēt eimu, <strong>dziesmu</strong> dziedu:Šeit es, tārpiņš, nostiepjos;Augšām rāpjos, atkal dziedu?Mīļie, rimstiet, ko jūs raudiet.*Mūsu mīļais, vecais JurisOtros svētkos žēlojās;Viss tas pats ,atkārtojasLatvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 16 -Apdziedāšanās <strong>dziesmas</strong>Trešajos dziedamos.*Sēdati, ļautiņi,Dziedamie ļautiņi,Kā redzēdami,Kā varēdami:Estrādē, plāniņā,Publikas klēpī!*Ko jūs, kungi, runas laižat,Biķerīšus dauzīdami;Visi bērni izsalkuši,Gaida beigas - nesagaida*Dziedam mēs ar čaklu mēli,Ko mēs sevim sadziedam?Cietas cisas, tāļus ceļus,Ne solīša atsēsties.*Paldiesiņu, māmuliņa,Par šo svētku dziedājumu;Ja nedosi paldiesiņu,Citu reizu nedziedāsim.*Maksājiet, sveši ļaudis,Manu skaistu dziedājumu;Jums bij labi klausīties,Kā es skaisti padziedāju.«V.»* * *Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 17 -Apdziedāšanās <strong>dziesmas</strong>II JĀŅA DZIESMAS(Balles vakarā dziedātas)Rīgas puika; Rīgas puika,Kur ballei fraku jemsi?Skribans visas izpumpējis, -Lai pumpēja skursteņskrāpis.*Gauži raud līķuvedis:Trūkst zirgam melnas segas;Rīgas puikas nojēmuši,Sašuvuši frakiņās.*Kas tie tādi kazlēniņi,Lēca; ļipas mētādami?Tie nebija kazlēniņi,Tie bij Rīgas peini puikas;Tie bij Rīgas peini puikasViksētiem zābakiem.*Kur tu augi, daiļa meitiņ,Tavu peinu knikselīti!Rīgā augu, pirtī dzimu,Krikmeirītis iedīdīja.*Kas tie tādi siena āžiPa plāniņu šaudījās?Kniksiņ, grīsiņ - manierītesTā kā Rīgas kundzeļiem:*Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 18 -Apdziedāšanās <strong>dziesmas</strong>Modes lelles - Rīgas meitasSeglotām aizmugurēm,Pirktas drēbes, zīdi, samti;Pirkta tava aizmugure.*Lauku meitas, cielaviņas,Pašaustām drēbītēm;Sava pašas svārki austi,Sava pašas muguriņa.*Skaistas Rīgas modes kleites,Vēl jo skaistas lauku drēbes;Rīgas - kankar kankarotas,Lauku - gludas cielaviņas.*Rakstīts svārciņš, baltais krekliņš;Zīļu vaiņags galviņā;Kas aizspēja <strong>latvju</strong> meituTādā cēlā glītumā?*Ne tie zēni ripas kava,Ne viesulis smiltis grieza;Polka, valcis ļaudis rāva,Lecināja, ripināja.*Visa sēta dūmu pilna,Grīda sviedriem piemirkusi;To darīja valča bērni,Kājām plānu kulstīdami.*Smagi elsa valča bērniLatvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 19 -Apdziedāšanās <strong>dziesmas</strong>Kā veci kleperīši;Jandāliņa dejējiņiCēli gāja smiedamies.*Dej, 'tautieti, tautas deju;Jautri laiku kavēdams!Kam tev svešu «danču» jūgāSavus kaulus gurdināt?*Diezgan savu jauku deju;Diezgan jautru rotaļiņu;Muļķu polkā, muļķu valcīLai griežas avēniņi.*Skatījām, lūkojām,Kādi bija Rīgas ļaudis:Kazu cimdi, ļipu svārki,Kurpes tā kā īleņi;Kurpes tā kā īleņi,Mati pierē saskrūzēti.*Skatījām, lūkojām,Kādi bija lauku ļaudis:Māsas austi brūni svārki,Gludi mati piesukāti.*Rīgas dēli - ņipri zēni,Gluda mēle, viegli vārdi;Lauku dēli - lēni zēni,Prāta vārdi -runājot.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 20 -Apdziedāšanās <strong>dziesmas</strong>* * *<strong>III</strong> GALDA DZIESMASAtverat vara vārtus,Tautas nāca sētiņā;Tautas nāca sētiņā,Kā jūs viņas mielosiet?Vai aliņu, vai miestiņu,Vai sieriņa gabaliņu?*Ne aliņu, ne miestiņu,Ne sieriņa gabaliņu;Ļausim vēl skatīties,Kā ēda māju ļaudis.*Ēdamā kumisijaApsa-gauži-bēdājās:Kur būs jemt ūdentiņu;Ko viesiem putras virt;Es zināju, es pateicu:Dziesmu telpā pietecēja.*Ko jūs raudiet, dziedātāji;Ko kungus vainojiet?Kungi ēda elsodami,Jūs lustīgi padziedat.*Diedātāji gauži raud:Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 22 -Apdziedāšanās <strong>dziesmas</strong>Kur būs jemt galdautiņus:Mūsu dienas avīzītesPaladziņa lielumā;Paladziņa lielumā –Tur būs labi galdautiņi.*Domājām, gādājām,Kur būs jemt mutslaucītes:Ik nedēļas avīzītesKā mēreni lakatiņi;Kā mēreni lakatiņi –Tur būs labas mutslaucītes.*Kumisija bēdājās,Kur baram vēžus jemt;Vienam ragi, otram šķēres,Trešais rāpās atpakaļ;Visi bija viena pulka,Visi saucas ļaužu vēži.*Saukājām, klaigājām,Kas mums dos biezu putru;Ņipra balss atsaucās, -Tai pašai šķidra bija.*Kas kait tantes bērniņamZilu pienu strebināt;Baitainīša teliņiemSūra, sīva sutras zupa:*Domājām, gādājām,Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 23 -Apdziedāšanās <strong>dziesmas</strong>Kur tik daudziem pienu jemt:Tantei Līzei diezgan būs, -Tā ūdens nežēloja.*Saiminiece bēdājās,Kur būs likt kapijiņu:Visi biedri gauži lūdz,Lai kapijas nedodot;Tautas biedris novēlies,Skādīgās sadzēries.*Domājām, gādājām,Kur būs jemt siļķastītes:Puikdīdīšu plauktiņāSiļķu astu krājumiņš.*Ko, kundziņi, tu domāji,Galvu dūrēm atspiedies?Es domāju ruņu laist,Nevar vārdu sagrābāt;Nevar vārdu sagrābāt, -Sūc šampieti, sper glāzīti,Vārdi plūdīs aumaļām.*Saiminiece bažījāsSālītiņas, pipartiņu:Pirmā «zurte» Dobelniekam,Otrā Maziem Dunduriem.*Derējām, ķildojām,Kam vairāk alus plūst:Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 24 -Apdziedāšanās <strong>dziesmas</strong>Vai Trimpum, vai Strickim?Citi nespēj konkurēt:*Vai man dieniņ', baltu dieniņ',Tavu pulku kāru zobu;Vēl vairāk sīrupiņaMūsu saldiem pantmanīšiem:*Jaunām kundzēm; vecām kundzēm,«Kumpetīšu», «kumpetīšu»;Kam nest lielo p u m p u r t u r z i,-Vieglāk zīst «kumpetītes».*Saiminiece bēdājās:Nav idejas pavāriem.Lasi klusā vīra rakstu:Rakstniecības nākamību:*Komiteja nezināja,Ko dot ēst, ko dot dzert?Klusais vīriņš pasacīja,Rakstniecību apspriezdams.*Es dzirdēju raibos zēnusSapratīgi runājam:Labāk krietni iedzeram,Nekā blēņas runājam.*Es gribēju godā ēst,Gaidu bļodu gaidīdams;Te bij bļoda, te pazuda,Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 25 -Apdziedāšanās <strong>dziesmas</strong>Vēl nav gana kūmiņām.*Alutiņi, rudacīti,Turi sava nama godu:Nelecini goda vīruGaldā rādīt padomiņu.*Man gribējās godā ēst,Iekšā iet nedrīkstēju:Iekšā bija grazni ļaudis,Samīs mani kājiņām.* * *IV ATVADĪŠANĀSAr dieviņu sanācām,Ar dieviņu šķiramies;Ar dieviņu lai paliekŠī svētīta istabiņa.*Svēti, dieviņ, to vietiņu,Kur mēs garu cilājām;Audzē, dievs, dziedātājus,Kas tautu godināja.*Paldies jums, dziedātāji,Tautas godā cēlējiņi,Ne pūliņa, ne naudiņasTautas labā netaupāt;Ne tautai vaina bija,Ka paldies nesacīja.«V.»«V.»Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 26 -Apdziedāšanās <strong>dziesmas</strong>*Augstu laimi, augstu laimiMūsu koru diriģentiem!Lai strādā, lai gādā;Lai kopj daiļu dziedāšanu!*Augsta laime, vēl jo augstaMūsu svētku diriģentiem:Diriģentu vecam tēvam;.Jaunajam vadonim;Trešam mūsu muzikantam –Pirmajam skaņotājam!*Paldies jums, komponisti,Par tām jaukām saskaņām:Jūs darāt mūsu svētkusJo diženus, jo tautiskus.*Četri brāļi - Juri, Jāņi –Visi lieli pūtējiņi:Dižais vilka jauku <strong>dziesmu</strong>,Citi līdzi trīsināja.*Lieli puiši, mazi puiši,Visi skaisti padziedāja;Ernestiņis klausījās,Kamēr grazni līdz nevilka;Kamēr grazni līdz nevilka,Straujupīti dziedādams.*Es dziesmiņas salasīju,Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 27 -Apdziedāšanās <strong>dziesmas</strong>Pa svētkiem staigādams;Ja nau daiļas, ne man' vaina,Kādas radu, tādas dziedu;Būtu daiļāk darījuši;Būtu daiļāk padziedājis.*Dziesmu dēļ, vedējiņi;Ienaidiņu neturat;Labāk manas jautras <strong>dziesmas</strong>Nekā lapas sīvi vārdi.*Visi kari kājas āvaUz karoga nesējiņu;Visas <strong>dziesmas</strong> apdziedājaMūsu ļaužu vedējiņus.*Saderam mēs, ļautiņi.Saderam; saderam;Lai turēja ienaidiņu,Kam bij tāda vajadzība.Nevainīgu prieku dēļEs dziesmiņu nodziedāju;Īsa laika gribēdams,Savu sirdi remdēdams.*Latvju tauta dziedātāja,Dziedot mūžu nodzīvoja;Dziedot smejas, dziedot raud;Dziedot sūri žēlojas.*Tēvu tikums, jaukais tikumsLatvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!