11.07.2015 Views

Latvijas Universitātes Bioloăijas fakultāte

Latvijas Universitātes Bioloăijas fakultāte

Latvijas Universitātes Bioloăijas fakultāte

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kādu iedomājamies nākotni?Dzīvespriecīgs cilvēks tīrā undaudzveidīgā vidē


Molekulārais biologs – biomedicīnai!MALDI TOF Masasspektrometrsolbaltumvielu pētīšanaiModerns aparātsnukleīnskābju pētīšanai.Reālā laika polimerāzesėēdes reakcijas veikšanaiCilvēka genoma, slimību, audzēju molekulārie, cilmesšūnu pētījumi, lai rastu efektīvus ārstniecības līdzekĜus


Mikrobiologs – pārtikas rūpniecībaiBioreaktorsmikroorganismuaudzēšanaiRauga, pienskābo baktēriju u.c. mikroorganismu izpēte,lai ražotu jaunus produktus un uzlabotu esošos


Mikrobiologs – vides tīrībaiBaktēriju audzēšanaBaktēriju koloniju skaitsrāda gaisa piesārĦojumuBaktēriju izpēte, kuras izmanto naftas piesārĦojumalikvidēšanai, notekūdeĦu attīrīšanai.


Mikrobiologs – enerăētikaiIekārtas baktērijuaudzēšanaieksperimentiemBaktēriju – ūdeĦraža ražotāju izpēte.


Cilvēka fiziologs – sportam un veselībaiSporta medicīna: darbaspēju augstkalnu apstākĜosizpēte


Cilvēka fiziologs – sportam un veselībaiSporta medicīna: bezvadu pletizmografa aprobācijaslodzes dinamikā


Augu fiziologs – kultūraugu ražībaiAugi klimata kamerā sterilos apstākĜosZemenes stādsNo vīrusiem brīvu meristēmu (šūnu) kultūru audzēšana,lai paaugstinātu lauksaimniecības augu produktivitāti


Augu fiziologs – kultūraugu ražībaiAugu minerālās barošanās izpēte


Augu fiziologs – skaistumamRododendru augšanasterilās barotnēsJauna rododendru šėirneDekoratīvo augu pavairošana izmantojotmeristēmu metodi – no mēăenes līdz ziedam


Hidrobiologs – Baltijas jūraiParauguievākšanajūrāBaltijas jūras zivju resursu, zivju barošanās,produktivitātes un piesārĦojuma izpēte


Hidrobiologs – ūdeĦu tīrībaiVentas rumbaLatvijas ūdens aĜău, augu un dzīvnieku izpēte, lainodrošinātu labu ūdeĦu kvalitāti


Hidrobiologs – ūdeĦu tīrībaiDafnijaSīkie vēži var liecināt par lielām izmaiĦām ūdenskvalitātē gan saldūdeĦos, gan jūrā


Botāniėi-ekologi – Latvijas mežiemAparāts koku gadskārtumērīšanaiKoku gadskārtu pieaugumsraksturo klimata izmaiĦasMežaudžu vecuma, apsaimniekošanas ietekmesizpēte. Kurš ir Latvijas vecākais koks?


Botāniėi-ekologi – sugu un biotopuaizsardzībaiMelnā ezerapurvsBiotopu izpēte īpaši aizsargājamās teritorijās, toaizsardzības un apsaimniekošanas izpēte.


Zoologi-ekologi –dzīvnieku izpēteSmilšu krupisNo vienšūĦiem līdz zīdītājiem! Pārsvarā ekoloăiskipētījumi saistībā ar vides stresa faktoriem, biotopiem.


Zoologi-ekologi – sugu aizsardzībaiOšu pĜavraibenisŪdra mazulisZoologi rūpējas par sugu aizsardzību un pētasugu daudzveidību Latvijā


Zoologi-ekologi – dzīvnieku uzvedībaiPaugurknābjagulbisUnikāla vieta Latvijā, kur tiek pētīta dzīvniekuuzvedība.


Zoologi: vai cilvēks ir dzīvnieks?CilvēksCilvēka uzvedība un evolūcija. Pētot dzīvniekus,mēs varam izprast cilvēku.


Kāpēc būtu jāstudē biologos?Jo iegūstam vispusīgas zināšanasbioloăijā:• Pirmais bakalaura studiju gads –Vispārīgā bioloăija• Otrais un trešais gads – padziĜinātasstudijas izvēlētajā bioloăija virzienā


Kāpēc būtu jāstudē biologos?Jo varam izvēlēties:• Mikrobioloăija, virusoloăija un biotehnoloăija• Molekulārā bioloăija, gēnu inženierija• Augu fizioloăija• Cilvēka un dzīvnieku fizioloăija• Zooloăija un dzīvnieku ekoloăija• Botānika un augu ekoloăija• Hidrobioloăija


Kāpēc būtu jāstudē biologos?Jo iegūstam vispusīgas zināšanas ne tikaibioloăijā, bet arī:• Matemātikā• Fizikā• Ėīmijā• Datorzinībās


Kāpēc būtu jāstudē biologos?Jo apgūstam vispārpielietojamās prasmes!• Projektu gatavošana un vadīšana• Prezentācijas māksla• Radošie uzdevumiBakalaura darba aizstāvēšana


Kā notiek studijas Bioloăijas fakultātē?Lekcijas –pamatastudijumetode


Kā notiek studijas Bioloăijas fakultātē?Darbs laboratorijā: 1/3 no studiju laika


Kā notiek studijas Bioloăijas fakultātē?Lauka prakse Slīteres nacionālajā parkā. Iepazīšanās arsugām un biotopiem.


Kā notiek studijas Bioloăijas fakultātē?Lauka prakse ekoloăijā: sugu un biotopu izpēteLodesmuižas apkārtnē Vecpiebalgas novadā.


Kā notiek studijas Bioloăijas fakultātē?Individuāla pieeja, 8-10 studenti katrampasniedzējam


Līdz 85% BF absolventu strādāspecialitātēCitsPriv.sekt.ZinātnePriv.sekt.CitsVides pārv.Vides pārv.MedicīnaIzglītībaMedicīnaZinātneIzglītība2010. gadā2011. gadā


Zinātniskie institūtiDabas aizsardzībasinstitūcijasKur strādā molekulārie biologi,mikrobiologi, fiziologi?Rūpnīcu laboratorijasFarmācijas firmasMedicīnas iestādes


Zinātniskie institūtiDabas aizsardzībasinstitūcijasKur strādā zoologi, botāniėi,hidrobiologi, ekologi?NVO, Latvijas Dabas fondsEkologi pašvaldībās,mežsaimniecībās,aizsargājamās teritorijās


Biologu sadarbības partneriLU ăeogrāfi un videniekiLU ėīmiėi un fiziėiLU un RSU mediėiDaugavpils universitātePētniecības institūtiKlīnikasĀrzemju augstskolas


Mūsu ir maz, bet mēs esam lieli!Pievienojies!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!