11.07.2015 Views

lejupielādēt 13.-21. lpp

lejupielādēt 13.-21. lpp

lejupielādēt 13.-21. lpp

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

14 1. nedēļa. Iepazīsimies!1. darba karte “Iepazīsimies!”Vārdu krājuma veidošana. Nodarbībā apgūstamie vārdi: meitene, zēns, papagailis, kaķis.Ievērojot bērnu zināšanu un prasmju līmeni, skolotājs nodarbībās papildus var mācītcitus vārdus, piemēram, māsa, brālis, velosipēds, bumba, automašīna, lelle un frāzes: Labrīt!Labdien! Uz redzēšanos! Atā! Mani sauc..., Man ir ... (kāda priekšmeta nosaukums), Kas tevir? Labi! Malacis!Ieteikumi nodarbības organizēšanaiPirmsskolas iestādēs tradicionāli ir kopā sanākšanas apļi. Skolotājs, turot rokās bumbu,pastāsta, ka pirmās nodarbības nosaukums ir Iepazīsimies! un to iesāk ar stāstījumu parsevi: Labdien! Mani sauc… Tad pamet bumbu kādam bērnam, kurš to noķer un turpinastāstījumu par sevi. (Pirms tam visi noskaidro, kā latviski sauc priekšmetu skolotāja rokās.)Nodarbības sākumā skolotājs stāsta, ka darba kartēs darbosies tēli: zēns Juris, meiteneAnna, papagailis Koko un kaķis Muris, kuri arī sāk apgūt latviešu valodu. Pirms nodarbībasskolotājs pagatavo papīra lelles no sava darba karšu komplekta un rāda ar tām izrādi(bērniem darba karšu komplekts nav vēl atvērts). Lellītes var uzlikt uz pirkstiem vai turētuz galda. Ar papīra lellītēm Juri, Annu, papagaili Koko un kaķi Muri skolotājs veido dialogus.Piemēram.Juris: Labdien! Mani sauc Juris.Anna: Labdien! Mani sauc Anna.Papagailis: Koko! Koko!Juris: Tas ir Koko. Tas ir mans papagailis.Anna: Tas ir kaķis. Tas ir Muris.Muris: Ņau, ņau! Mmmurrris.Pēc tam skolotājs mudina bērnus izņemt no darba karšu komplekta karti ar lellītēm un visikopā tās izveido. (Ieteicams izspēlēt pirmos dialogus.)Darba kartes attēla izpēteIepazīšanās ar jaunajiem tēliem: sešgadnieku Juri, viņa māsu Annu, papagaili Koko unkaķi Muri. Šie tēli darba kartēs būs sastopami ļoti bieži. Skolotājs rosina bērnus nosauktkatru objektu, ko viņi attēlā saskata. Ja nepieciešams, labo (pārjautā , atkārtojot pareizi),papildina bērnu izrunu, paspilgtinot skaņas, zilbes, mudinot arī bērnus atkārtot tās pareizi.Skolotājs sarunu par attēlu vada tā, lai bērni aktīvi paustu attieksmi par redzēto, dzirdēto.Attēla izpēti un tālāko nodarbības gaitu var veikt kopā ar jaunajām lellītēm.Nodarbības gaitā skolotājs izmanto izdales materiālu – no darba kartēm nogriežamās mazoattēlu kartītes. Skolotājs (vai kāds bērns) saka: meitene (Anna). Bērni atkārto jauno vārdu,atrod pareizo kartīti ar meitenes attēlu un liek to virsū (vai blakus) darba kartei tai vietā,kur ir Anna. Līdzīgi rīkojas ar pārējiem attēliem.Citu nodarbību šajā nedēļā var sākt ar frāzes: Man ir... ( bumba, velosipēds, kaķis, lelle u. c.)apgūšanu. Vispirms skolotājs rāda kādu bērniem labi pazīstamu priekšmetu (kura izrunair līdzīga abās valodās, piem., vāze, kaktuss) un runā: Man ir ... Visi kopā atkārto. Tad skolotājsvaicā kādam bērnam: Kas ir tev? Bērni rāda kādu priekšmetu un nosauc to. Pēc tambērni cits citam rāda kādu priekšmetu un nostiprina vārdu un frāzes lietojumu. Šo vingrinājumuvar organizēt arī kā kustību vingrinājumu, piemēram, metot bumbu (kamolu) citscitam un runājot.


1. nedēļa. Iepazīsimies!15Darba kartes “Iepazīsimies!” otrā pusē ir uzdevumi nodarbībās apgūto vārdu un frāžunostiprināšanai.1. Zīmē un stāsti!Pirmajā lodziņā bērni pēc izvēles zīmē Juri vai Annu, otrajā – kaķi vai papagaili, bet trešajā– savu portretu. Kad darbs padarīts, skolotājs mudina bērnus stāstīt, izmantojot jaunosvārdus. Var izmantot mazās attēlu kartītes. Skolotājs saka: Zēns (Juris, meitene, Anna), unbērni, kuri zīmējuši Juri (Annu), uzliek atbilstošo kartīti uz pirmā lodziņa. Tālāk turpinalīdzīgi.2. Seko līnijai un stāsti!Izmantojot šo uzdevumu, bērni nostiprina frāzes Mani sauc... un Man ir... lietojumu.Piemēram, sekojot ar pirkstu pirmajai līnijai, var veidot šādas frāzes Mani sauc Igors (vaijebkurš cits īpašvārds). Man ir automašīna.Rotaļa “Man ir...”Bērni stāv aplī. Katram rokās kāda no jaunajām mazo attēlu kartītēm. Apļa vidū ir rotaļasvadītājs, kurš saka, piemēram: Man ir papagailis! Tie bērni, kuriem rokās ir kartīte arpapagaiļa attēlu, atveido kādu putna kustību (palecas un kustina rokas, it kā lidotu). Rotaļasvadītājs, lai vingrinātu bērnu vērīgumu, var nosaukt arī citu dzīvu būtni vai priekšmetu,kura nav attēlu kartītēs.Šo rotaļu var spēlēt arī šādi: rotaļas vadītājs nesauc nevienu priekšmetu vai dzīvu būtni,bet gan norāda uz kādu bērnu aplī, jautājot: Kas tev ir? Bērns skatās kartītē un atbild: Manir kaķis! Tie bērni, kuriem rokās ir kartīte ar kaķa attēlu, atveido kādu tam raksturīgukustību, piemēram, nometas zemē un “uzmet kūkumu”.Rotaļa “Bumbiņa ripo”Bumbiņa ripoIngrīdas Bajarunes aprakstsIgauņu tautas melodijaBērni stāv aplī, viens no bērniem apļa vidū ripina bumbu (ap sevi). Kura bērna vārdunodzied, tam aizripina bumbu. Nosauktais bērns nāk apļa vidū, un rotaļa turpinās.Vārdnīcameitene – девочкаzēns – мальчикpapagailis – попугайkaķis – котbumba – мячvelosipēds – велосипедautomašīna – автомашинаlelle – куклаLabdien! – Здравствуйте!Labrīt! – Доброе утро!Uz redzēšanos! – До свидание!Mani sauc... – Меня зовут...Man ir... – У меня есть...Kas ir tev? – Что есть у тебя?


2. nedēļa. Ģimene17Vispirms notiek iepazīšanās ar Jura un Annas ģimeni – mammu, tēti. Līdzīgi kā pirmajānedēļā skolotājs rosina bērnus nosaukt tēlus un objektus, ko viņi attēlā saskata. Ja nepieciešams,novērš bērnu izrunas kļūdas, spilgtinot skaņas, zilbes, mudinot bērnus atkārtottās pareizi.Skolotājs var rosināt bērnus izdomāt šai ģimenei uzvārdu, pirms tam organizējot kustībuvingrinājumu. Piemēram, skolotāja saka: Mani sauc Maija Jansone. Met bumbu kādam nobērniem un jautā: Kā tevi sauc? Bērns nosauc vārdu un uzvārdu.Kad Jura ģimenei uzvārds izdomāts (piemēram, Filatovs), bērni liek ģimenes locekļumazās attēlu kartītes uz otrās darba kartes un runā: Juris Filatovs (zēns, dēls, brālis),Anna Filatova (meitene, māsa, meita). Mammai un tētim arī var izdomāt vārdus un tadturpināt pēc iepriekšējā parauga.Nodarbības gaitā, lai apgūtu un nostiprinātu frāžu Paldies! un Lūdzu! apguvi, skolotājsizmanto lomu spēles. Divas meitenes, turot rokās mazās kartītes (viena ar Annas attēlu,otra ar mammas), izspēlē situāciju un veido dialogu. Piemēram, “mamma” sēž uz krēslaun pēta žurnālu. “Anna” nāk un sniedz viņai zīmējumu, sakot: Lūdzu! (Lūdzu, mamma!).Mamma priecīgi atbild: Paldies!Citu dialogu piemēri:Zēns (dod barību papagailim): Lūdzu!Papagailis (noķērc): Paldies!Tētis (nes sulu): Lūdzu! (Lūdzu, ģimene!)Ģimenes locekļi: Paldies! (Paldies, tēti!)Darba kartes “Ģimene” otrā pusē ir veicamie uzdevumi. Runājot par ģimeni, skolotājamjābūt iejūtīgam. Ja bērns nevēlas stāstīt par savu ģimeni, tad to nevajadzētu prasīt.1. Klausies, atzīmē un stāsti!Skolotājs sauc vārdus jauktā secībā, piemēram, kaķis, četri, tētis, meitene, mamma, bērniklausās un aplītī atzīmē a.Uzdevumu var veikt arī šādi.Klausies, novieto un stāsti!Bērnam uz galda ir izgrieztas mazās attēlu kartītes no abām nodarbībām. Bērni saklausavārdu un atbilstošo kartīti liek uz/virs lodziņa. Piemēram, skan vārds: Tētis. Bērni atrodkartīti ar vīrieša attēlu un novieto uz/virs atbilstošā zīmējuma.2. Zīmē un stāsti!Skaitļa vārdu no viens līdz pieci un ģimenes locekļu nosaukumu nostiprināšanai bērniveic uzdevumu “Mana pirkstiņģimene”. Bērni uzliek plaukstu uz darba kartes un apvelk apto līniju. Tad skolotājs aicina bērnus iedomāties, ka katrs pirkstiņš ir kāds ģimenes loceklis(mamma, tētis, brālis, vecmāmiņa u. tml.) un uzzīmēt viņu sejas.Kādā no nodarbībām bērnus rosina vēlreiz aplūkot darba kartes pirmo pusi un skaitīt turredzamos tēlus un priekšmetus. Piemēram, skolotājs paceļ gaisā zīmuli un jautā: Cik irzīmuļu? Cik ir bērnu? Skaiti rozes! Skaitļa vārdu izrunu apgūst, arī skaitot objektus telpāun laukā.Skaitļa vārdu nostiprināšanai izmanto DL 1. (Sk. pielikumā!)Radošais zīmējums “Mēs kopā!”Papildus var rosināt bērnus uzzīmēt uz lapām un vienkāršām frāzēm pastāstīt, koģimenē mēdz darīt kopā. Tad no zīmējumiem veido izstādi.


18 2. nedēļa. ĢimeneLai nostiprinātu ģimenes locekļu nosaukumu pareizu apguvi, var izmantot skaitāmpantupar pirkstiem. Skolotājs un bērni sākumā tur pirkstus dūrītē, tad paceļ pa vienam pirkstam.Skaita, sākot ar īkšķi.Šis pirkstiņš – tētis,Šis pirkstiņš – mamma,Šis pirkstiņš – brālis,Tas – māsa,Bet tas maziņais?Tas es – labiņais.Kādu kopā sanākšanas apli var sākt ar dziesmu “Mīlestības rīta dziesmiņa” (vai dziedāt tonodarbības nobeigumā).Mīlestības rīta dziesmiņaSandas Sīles vārdi un mūzika2. Mīli savu māmiņuUn vēl arī tētiņu,Mīli savus draugusUn vēl arī sevi.Piedziedājums:Laburīt, laburīt, labu, laburīt!Vārdnīcamamma – мамаtētis – папаģimene – семьяcipari – цифрыviens – одинdivi – дваtrīs – триčetri – четыреpieci – пятьdēls – сынmeita – дочьLūdzu! – Пожалуйста!Paldies! – Спасибо!Kā tevi sauc? – Как тебя зовут?Cik ir? – Сколько?Skaiti! – Считай!Zīmē! – Рисуй!Tas ir… tētis (dēls). – Это... папа (сын).Tā ir… mamma (meita). – Это... мама (дочь).


20 3. nedēļa. Mana mājaDarba kartes attēla izpēteSkolotājs rosina bērnus nosaukt zināmos tēlus un objektus. Ja nepieciešams, novēršbērnu izrunas kļūdas.Turpinājumā notiek darbs ar mazajām attēlu kartītēm un vārdiem pēc iepriekšējonodarbību parauga. Bērni nodarbībā telpā (vai ārā pastaigu laikā) sauc jaunos vārdus unrāda attiecīgus objektus.Darba kartē var redzēt kaķi Muri. Skolotājs un bērni ar kaķa papīra lellīti izspēlē situāciju,atkārtojot jaunos vārdus un frāzes.Muris: Tā ir māja. Liela māja. Tas ir jumts (logi, durvis).Mura tekstu var vienkāršot un mainīt. Ja nepieciešams, tekstu atkārto vairākas reizeskopā ar atbilstošām kustībām. Bērnu vērīgumu un klausīšanās prasmes var vingrināt,parādot (pasakot) kaut ko nepareizi, piemēram, rādot uz jumtu, bet nosaucot durvis.Praktiska aktivitāte “Ceļam māju!”Katrs veido mājas maketu. (Sk. pielikumā DL 2!)Stāstījumā par māju izmanto frāzes: Tā ir māja (mana māja). Māja liela (maza). Tas irjumts (logs) u. c.Skaitļa vārdu nostiprināšanai skolotājs var izmantot iepriekš minēto “Zīlēna skolas” izdalesmateriālu. Skolotājs sauc kādu skaitli, un bērni rāda atbilstošo kartīti vai skolotājs rāda(nesakot skaļi) kādu ciparu, bet bērni to nosauc un arī parāda.Izdales materiālu “Zīlēna skola. Skaitāmais materiāls. Attēlu kartītes” var izmantot,darbojoties mazās grupiņās vai pāros. Kāds no pāra rāda vienu attēlu kartīti ar priekšmetu(dzīvnieku) skaitu, otrs, savukārt, skaita un saka, cik to ir, un paceļ attiecīgo cipara kartīti.Darba kartes “Mana māja” otrā pusē veicamais uzdevums.Skaiti un stāsti! Izkrāso!Bērniem jāsalīdzina divas mājas – maza un liela. Stāstījumā jāizmanto jaunie vārdi unfrāzes. Bērns rāda, par kuru māju viņš stāsta, kur mājai ir jumts, durvis, logi, cik to iru. tml. Zīmējumu var papildināt ar citiem objektiem, kuriem bērni zina nosaukumus latviešuvalodā.Didaktiskā spēle “Kopīgais zīmējums”Spēles dalībnieki sasēžas aplī. Skolotājs pastāsta, ka šoreiz visi kopā zīmēs neparastuzīmējumu... gaisā. Katram jāizdomā, ko viņš zīmēs gaisā. Pirmais dalībnieks iesāk: Eszīmēju jumtu un zīmē gaisā jumta kontūru. Nākamie dalībnieki nedrīkst atkārtot jau reizteikto priekšmeta nosaukumu.Šo spēli ieteicams izmantot pēc iespējas biežāk, lai nostiprinātu dažādu vārdu lietojumu.Jaukā laikā to var spēlēt ārā un zīmēt sniegā, smiltīs vai ar krāsu krītiņiem uz bruģa flīzēm.Skaitāmpants skaitļa vārdu aktivizēšanai.Viens, divi, trīs, četri, pieci,Acis ciet!Seši, septiņi, astoņi, deviņi,Acis vaļā!Rotaļa “Atver, aizver!”Runājot skaitāmpantu, izpilda kustības, kas atbilst tekstam.Atver logu, atver durvis, Veic atvēršanas kustību.Visu vaļā ver!Turpina iesākto kustību.Aizver logu, aizver durvis, Veic aizvēršanas kustību.Visu aizver ciet!Turpina iesākto kustību.Atver, aizver, atver, aizver, Veic abas iepriekšējās kustības.Vaļā, vaļā, ciet!2 reizes palecas (vaļā, vaļā) un notupstas (ciet).


3. nedēļa. Mana māja21Rotaļa “Celsim māju!”Celsim māju!Baibas Brices vārdi un mūzikaSākumā bērni tup aplī. Dziedot ritmā, liek vienu dūrīti uz otras un, lēnām ceļoties augšā,“ceļ māju”. Turpinājumā dzied un ar kustībām parāda mājas elementus – logus, durvis, sienasu. tml. Kad māja “uzcelta”, dzied 3. pantu. Dziedot “Mēs durvis vaļā veram”, ar vienu rokuattēlo durvju atvēršanu, tad, turpinot dziedāt, rāda kustību ar otru roku. Dziedot “Un visiiekšā ejam”, sper soļus uz apļa vidu un tur paliek.Rotaļā dzied un ar kustībām attēlo nepieciešamos mājas “elementus”.Vārdnīcamāja – домjumts – крышаlogs – окноdurvis – дверьseši – шестьseptiņi – семьastoņi – восемьdeviņi – девятьgladiola – гладиолусpirksti – пальцыstāvs – этажmaza māja – маленький домliela māja – большой домseptiņi stāvi – семь этажейKlausies! – Слушай!Atver! – Открой!Aizver! – Закрой!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!