Novada vēstnesis 2010. gada augusts - Madona.lv

madona.lv
  • No tags were found...

Novada vēstnesis 2010. gada augusts - Madona.lv

Domes ziņas Novada Vēstnesis / 2010. gada augusts 3Pārdesmit minūtēs – zaudējumi tūkstošosPar 8. augusta vētru runās vēlilgi, par to liecinās izpostītie meži,remontētie vai tikko uzliktie pagaidujumti, aculiecinieku pārdzīvotais.Lielā nelaime mūs apvienoja – jutāmlīdzi cietušajiem, zibenīgi reaģējāmun palīdzējām draugiem vai tuviniekiempostījumu novēršanā, bettagad jāpārvar birokrātiski šķēršļi,jāgaida valdības lēmumi, jāpierādabojājumu apmēri apdrošinātājiemutt. – īsāk sakot, tiek lauzti šķēpi, kaspar ko, kam un cik daudz maksās.Jau trešajā dienā pēc vētras pašvaldībulietu ministrija sauca kopāvētrā cietušo novadu vadītājus, laiuzklausītu informāciju par situācijucietušajos novados, klāt pievienojotdetalizētas zaudējumu tāmes.Madonas novads – viens no lielākajiemvalstī, postījumi – vieni novērienīgākajiem valstī, kas nozīmējaārkārtīgi saspringtu darbu novadabūvvaldei, speciālistiem, lai tik īsālaikā sagatavotu datus iesniegšanaiMinistru Kabinetā. Atšķirībā no citiemnovadiem Madonas pašvaldībato arī paveica noteiktajā termiņā,taču tagad sākas ilgā gaidīšana, kamērtiks pieņemts galīgais lēmums.Atbrauca ministre Dagnija Staķe,ministrs Jānis Dūklavs, pat Valstsprezidents savām acīm novērtējapostažu – visi bija vienisprātis, kavalsts atbalstam jābūt. Tajā pat laikājau izskan viedokļi, ka privātajamsektoram (Madonas novadā tiešiprivātīpašnieki cieta visvairāk) līdzekļuspiešķirt nav tik vienkārši.Nevarot ieguldīt līdzekļus privātajāīpašumā. Un te jāpiekrīt ValmierasMežā pie slimnīcas vētra sagāzusi varenās priedes kā sērkociņus. No augšaspaveras briesmīga aina.U. Stradiņas fotoielas 16 pārvaldniecei Lidijai Romanovskai,kas sašutumā jautā – kādēļ?Daudzdzīvokļu māja, kas daudzdarījusi kopīpašuma sakārtošanā,tagad spiesti mainīt daļu noplēstājumta. Ar apsaimniekošanas maksāmnepietiek, jo šādam nolūkamnauda nebija ieplānota, taču, negūstotkaut daļēju valsts atbalstu,katram dzīvoklim nāksies šķirtiesno vairāk nekā 100 latiem jumtaremontam. Vai, piemēram, ģimenesmāju īpašniekiem, lauku sētusaimniekiem – vai viņu ģimenesbudžets ļauj steidzamības kārtā veiktjumta nomaiņu? Novada būvvaldesdarbinieki ir tikušies teju ar visiemcietušajiem un secina, ka cilvēkosmājo neticība iespējamam atbalstam.Viņi negaida un pašu spēkiem,aizņemoties naudu, materiālus,steidz sakārtot savus mājokļus. Jolietavas jau sākušās, rudens klauvēpie durvīm.Novada domes priekšsēdētājsAndrejs Ceļapīters ir apņēmībaspilns cīnīties par valsts atbalstuvētras zaudējumu kompensēšanaino valsts līdzekļiem neparedzētiemgadījumiem: „Madonas novadapašvaldība zaudējumus sadalījusitrijās daļās – daudzdzīvokļu māju,atsevišķo privātīpašumu un pašvaldībasīpašumu zaudējumi kopumāpar 215 tūkstošiem latu. Skaitļusesam iesnieguši pašvaldību lietuministrijā. Ministru kabinetam irjāsaprot, ka šī ir ārkārtas situācija,runa nav tikai par kādu sagāztušķūnīti vai nopūstu skursteni, vētraspostījumi ir milzīgi, tāpēc šādā īpašāgadījumā nevar šķirot, kam kas pieder.Ir jāpalīdz visiem cietušajiem,jo īpaši dzīvojamo ēku atjaunošanā.Neskatoties uz to, ka pašvaldībasbudžetā nav paredzētu līdzekļu tikapjomīgas ārkārtas situācijas sekunovēršanai, īpašumu uzturēšanasdienests strādā pie pilsētas sakopšanas,palīdz iedzīvotājiem, tačutam būs nepieciešams laiks, šobrīdir operatīvi jāizmanto vēl lietderīgaissagāztais kokmateriāls. Diemžēl Madonair zaudējusi daudz savas zaļāsrotas, turpmākajos gados stādīsimjaunus kokus, atjaunosim parkus,pilsētas zaļo zonu.”Dzintra StradiņaMadonas novadapašvaldības domes11. augusta ārkārtassēdē pieņemtie lēmumi:2010. gada 8. augustā Madonas novadateritorijā vētras rezultātā tika nodarītiievērojami zaudējumi gan pašvaldības,gan fizisko un juridisko personu īpašumiem.Tika izgāzti ar saknēm vai nolauztikoki, pilnībā vai daļēji norauti gandzīvojamo, gan saimniecības ēku jumti,pilnībā vai daļēji sagrautas atsevišķasēkas. Nodarīto bojājumu apjomu fiksēšanuēkām veica novada būvvaldes speciālisti,bet cita veida postījumu apjomunoteica pagastu pārvalžu un pašvaldībasadministrācijas speciālisti. Postījumuseku novēršanas izmaksu noteikšanai irsastādītas tāmes. Kopējie apzinātie unnovērtētie vētras nodarītie materiāliezaudējumi pašvaldības īpašumam ir Ls54705,12, fizisko personu, kā arī iedzīvotājuun pašvaldības kopīpašumam – Ls161187,78 Ls (kopā Ls 215892,90), tāpēcdome nolemj:1. Lūgt Latvijas Republikas MinistruKabinetam piešķirt Madonas novadapašvaldībai līdzekļus Ls 54705,12 apmērā2010. gada 8. augusta vētras rezultātāpašvaldības īpašumam nodarīto zaudējumukompensācijai;2. Lūgt Latvijas Republikas MinistruKabinetam piešķirt līdzekļus iedzīvotājuun pašvaldības kopīpašumam Ls58192,98 (daudzdzīvokļu mājas) nodarītozaudējumu kompensācijai;3. Lūgt Latvijas Republikas MinistruKabinetam piešķirt līdzekļus iedzīvotājuīpašumiem Ls 102994,80 nodarīto zaudējumukompensācijai;4. Lūgt Reģionālās attīstības un pašvaldībulietu ministrijai, saskaņā ar LRMinistru Kabineta 2009. gada 22. decembranoteikumu Nr. 1644 „Kārtība, kādāpieprasa un izlieto budžeta programmas“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”līdzekļus” 5. punktā noteikto, sagatavotpieprasījumu LR Ministru Kabinetam parlīdzekļu piešķiršanu.Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 13„Par pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas novadā”Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. pantuun likuma“Par nodokļiem un nodevām” 12. pantu.Grozījumi: Madonas novada pašvaldības 29.07.2010.saistošie noteikumi Nr. 28I. Vispārīgie jautājumi1. Saistošie noteikumi nosaka Madonas novada pašvaldībasnoteiktās nodevas, apliekamos objektus, nodevas apmērus, nodevasmaksāšasnas kārtību un nodevas maksātājus.2. Nodevas maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kurassaņem šajos noteikumos minētos dokumentus vai to kopijas,kas tirgojas publiskās vietās, kas rīko izklaidējoša rakstura pasākumuMadonas novada pašvaldības teritorijā un kas izmantopašvaldības simboliku.II. Ar pašvaldības nodevu apliekamie objekti un nodevaslikmes3. Madonas novada pašvaldības un pagastu pārvaldes izstrādātooficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšana:ObjektsLikme (Ls/eks.)3.1. Domes lēmumi, to izraksti, protokola izraksti Bez maksas3.2. atkārtoti izsniegti domes lēmumi, to izraksti,1,-protokola izraksti3.2. saistošo noteikumu apliecinātas kopijas 0,10 (par lapu)3.3. izziņa no domes un pagastu pārvaldes arhīva 3-3.4. izziņa par dzīves vietu, ģimenes sastāvu 1,-3.5. izziņa par nekustamo īpašumu (piederību,2,-apgrūtinājumiem, lietošanas mērķi)3.6. izziņa ar plānu par zemes gabala platību 3,-3.7. izziņa zemesgrāmatai par to, ka īpašumam1,-nepastāv nekustamā īpašuma nodokļa parāds3.8. izziņa par lauksaimniecībā izmantojamo zemi 1,-3.9. rekomendāciju, raksturojumu un atsauksmes1,-izsniegšana3.10. citi domes, pagastu pārvaldes vai tāsstruktūrvienību izstrādātie oficiālie dokumenti un toapliecinātas kopijas1,-4. Ielu tirdzniecība Madonas novada pašvaldības teritorijā:Tirdzniecības veids4.1. Tirdzniecība ar pašražotu lauksaimniecībasun amatniecības produkciju, savvaļas ogasun sēnes4.2. Tirdzniecība ar rūpnieciski ražotām pārtikasun nepārtikas precēmLikme par vienutirdzniecības vietu(Ls/dienā)1,-(vai Ls 10,- mēnesī, jatirgo regulāri – ne mazākkā 12 dienas mēnesī)10,-4.3. Ziedu tirdzniecība 5,-4.4. Augļu, dārzeņu, ogu, stādu un dēstu5,-tirdzniecība4.5. Tirdzniecība gadatirgos 5,-4.6. Tirdzniecība pasākumos:4.6.1. ar karstajām uzkodām no speciālām15,-iekārtām4.6.2. ar bezalkoholiskajiem dzērieniem, alu un15,-dažādām uzkodām kompleksā4.6.3. ar alkoholiskajiem dzērieniem, ja tirgotājs30,-ir juridiska persona, kurai ir alkoholiskodzērienu mazumtirdzniecības licence4.6.4. ar bezalkoholiskajiem dzērieniem un/vai alu 10,-Tirdzniecības atļauju tirdzniecībai novada pagasta teritorijāizdod attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs, Madonas pilsētā –pilsētas pārvaldnieks.(Ar grozījumiem kas izdarīti ar Madonas novada pašvaldības29.07.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr. 28)5. Izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana publiskās vietāsMadonas novada pašvaldības teritorijā:Objekts5.1. Madonas pilsētā:Likme (Ls/dienā)5.1.1. estrādē 100,-5.1.2. Saieta laukumā 50,-5.1.3. Mīlestības graviņā 50,-5,-5.1.4. pārējās teritorijās par katru vietu pilsētas teritorijā arcieto segumu uz 100 m 25.2. Novada pagastos:5.2.1. estrādē 25,-5.2.2. pārējās teritorijās par katru vietu pagasta teritorijā arcieto segumu uz 100 m 2 5,-5.3. Atļauju rīkot izklaidējoša rakstura pasākumu publiskāsvietās novada pagastos izdod attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs,Madonas pilsētā – pilsētas pārvaldnieks.(Ar grozījumiem kas izdarīti ar Madonas novada pašvaldības29.07.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr. 28)6. Madonas novada pašvaldības, pilsētas vai pagasta simbolikas(ģerboņa) izmantošana:Objekts6.1. Novada simbolikas izmantošanareklāmā, preču zīmēs, suvenīruražošanai vai citiem mērķiem līdz 100eksemplāriem6.2. Novada simbolikas izmantošanareklāmā, preču zīmēs, suvenīruražošanai vai citiem mērķiem virs 100eksemplāriem6.3. Novada simbolikas izmantošana masuinformācijas līdzekļos pastāvīgi gada laikāLikme (Ls)10,-15,-50,-III. Pašvaldības nodevas iekasēšanas kārtībaun tās kontroles mehānisms7. Nodeva jāsamaksā pirms pakalpojuma saņemšana skaidrānaudā Madonas novada pašvaldības kasē Saieta laukumā 1,Madonā vai attiecīgās pagasta pārvaldes kasē.8. Par nodevas samaksu tiek izsniegta kvīts.9. Nodevas iemaksu pārbauda dokumentu izsniedzējs, bet parnodevas iekasēšanas pareizību atbild pašvaldības centralizētāgrāmatvedība un finansu nodaļa.10. Dokumentu neizsniedz, pirms nav uzrādīts samaksu apliecinošsdokuments.11. Pašvaldības nodevas, kas noteiktas ar šiem noteikumiem,tiek ieskaitītas Madonas novada pašvaldības budžetā.IV. Noslēguma jautājumi12. Strīdus par nodevas apmēru un maksāšanas kārtību izskataMadonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija.13. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas,t.i., 25. augustā.


Novadā Novada Vēstnesis / 2010. gada augusts 5Sekmīgu otro mācību gadu Madonas novadā!(Turpinājums no 1. lappuses)2. vidusskola savulaik bija divplūsmumācību iestāde, tāpēczināmā mērā pie reformām esatpieraduši. Bet kāda situācija kolēģiemir novadā kopumā?Pirmkārt kā deputāts gribu uzsvērtto, ka esam bijuši spējīgi saglabātvisas skolas. Cik esmu novērojis,skolas ir pielāgojušās pazeminātajiembudžeta līdzekļiem, un katrā pagastāskolu vadītāji domā, kā noturēt savuspagasta bērnus. Ja pilsētā šo problēmutik ļoti neizjūtam, tad pagastosnopietni tam jāpievērš uzmanība.Ne jau visu izšķir materiālā bāze,skolas izvēlē liela nozīme ir cilvēciskajamfaktoram – tas ir skolotājudarbs, attieksme. Nereti pedagogapersonība ir tas, kas piesaista vai tiešiotrādi – atgrūž skolēnus. Uz to jāvēršuzmanība arī novada mērogā, jo šādāgadījumā labāk veikt izmaiņas skolānekā zaudēt skolēnus, kas dodas uzcitu novadu skolām. Kā būs nākotnē– laiks rādīs. Pašlaik mazās skoliņastiek uzturētas uz lielo skolu – donorurēķina, bet, iespējams, var pienāktbrīdis, kad mazskaitlīgās skolas pašasvairs negribēs pastāvēt ar minimālufinansējumu, taču domāju, ka tuvākajālaikā tas vēl nenotiks. Par skolēniemšobrīd jācīnās skolām pašām!Veiksmīgas skolas darbības pamatāir trīspusēja sapratne – skolai,bērniem un vecākiem jāiet vienāvirzienā. Jo mācības ir smags darbs; jamēs radīsim kopēju valodu, risinājumujebkuram jautājumam, arī kopējaisrezultāts būs veiksmīgs, tāpēc, uzsākotjauno mācību gadu, katrai skolai novēlulabu sadarbību un sapratni skolēnu,pedagogu un vecāku starpā!Dzintra StradiņaPirmsskolas izglītības iestādes„Priedīte” vadītājas L. Preisesvēlējums jauno 2010./2011. mācībugadu uzsākot:Jauns darba cēliens atkal gaida pedagogus.Būt pedagogam – svēta, betgrūta misija.Tieši tādēļ ir svarīgi, cik pozitīvasenerģijas esam sakrājuši šis saulaināsvasarasdienās. Pie bērniem jāiet ar labāmdomām un gaišu dvēseli, jāliek saulekatram savā sirdī, un tad arī bērnusirsniņās. Jo pilnīgāka būs bērnaemocionālā krātuve, jo labāk veiksiesdarbs, ja krātuve tukša – tā vispirmsjāpiepilda.Bērna acis ir tik spožas un gaišas –Neviena spuldzīte vēl nav izdegusiNeviena svecīte nopūstaNeviens jāņtārpiņš vēl nav sabradātsVisas zvaigznes vēl dzīvasUn sauleszaķīši uz vietasUn saule ne reizi nav tālāk par mežugaliem rietējusi.(M.Kerliņa)Lai veicas, pietiek spēka, gudrībasun mīlestības, to visu mums kopānosargāt!Ar sauli, kura kalnā kāpj.Ar mīlestību uz visu,Ar īstu darba prieku,Ar īpašu izturību,Ar gaišu nākotnes cerībuLai visas darba dienas nāk!Lai veiksmīgs un radošas enerģijaspilns jaunais mācību gads!Inita Karlsone,Dzelzavas pagasta pirmsskolasizglītības iestādes „Rūķis”vadītājaTāpat ka vienmēr –rudens lapas kaisa,Tāpat kā vienmēr –salnas dārzos nāk,Tāpat kā vienmēr –dzērvju klaigas gaisā,Kā vienmēr vissun tomēr savādāk.Visiem jaunajā mācību gadā gaišasdomas, sauli sirdī, smaidu sejā!Lai visiem veiksmīgs jaunais2010./2011. mācību gads!Bērzaunes pagastaPII “VĀRPIŅA”vadītājaKlāt septembris ar aicinājumu satiktiesskolas solā. Ar jaunu apņemšanos,ar jauniem draugiem, arradošām idejām, mirdzošām acīmun dzirkstošiem smaidiem.Kā saka dzejniece Iveta Krūmiņa:„Mirkļi līst. Gaišu domu un atmiņupārpilni mirkļi līst. Krājas tavāplaukstā un uzrunā: – Nepazaudēmūs! Tos krāsainos ar pasakainovizmu, rotaļīgos ar tautasdziesmudzidrumu. Draiskos un smeldzīgosar melodiju skanīgumu. Veldzējošosar avota spirgtumu un dziedējošos ardeviņvīru spēka stiprumu. Tos, kasvilina tevi meklējumu tālēs un mudinaneapstāties. Kas kņudina pakrūtēun neļauj nemieram rimties.Ieaud tos savā dzīves gājumā unsaglabā dziļi dvēselē. Dalies šajābrīnumā! Atver plaukstu. Lai zib!Lai virmo visās varavīksnes krāsās.Mirkļi līst...”Lai jaunajā mācību gadā mums līdzāsiet veselība, veiksme, uzņēmība,iecietība, sapratne, sadarbība, cieņa,mīlestība, pateicība un cilvēcība.Krāsainu jauno mācību gadu visiemmūsu pagasta, novada un pārnovadakolēģiem bijušiem un esošiem, skolēniem,viņu ģimenēm un sadarbībaspartneriem Dzelzavas pamatskolaskolektīva vārdā novēl skolas direktoreIndra Zukure.Aicinu katru no Jums apliecinātpiederību savai skolai ar zinātkāri,centīgu darbu, spožiem mācību rezultātiemun radošo izpausmi!Lai izdodas katra paša izaugsme unmūsu novada virzošie pasākumi uzjaunu attīstību.Vanda Maderniece,MVĢ direktoreTicība labajam ir kā gaismas pavediens,kas uzziedina ikvienu cilvēku.Labus vārdus tagad tik reti dalām.Varbūt šajā laikā uzdāvināsim viensotram pa baltam brīdim, kad vējgāzesneuzvaramas liekas. Kaut labivārdi mūs spētu sakļaut tikpat ciešikā dziedātājus Dziesmu svētkos undarītu ceļu, pa kuru dvēselei ejams,drošāku un harmoniskāku. Labākaisatrisinājums un vērtība allaž ir darītdarbu, kas patīk un iedvesmo, jotikai darot var sevi piepildīt un būtlaimīgiem.Laimīgs cilvēks ir tas, kam ir ko mīlēt,ir ko darīt un ir uz ko cerēt.Esiet laimīgi!Daiga Elga Ābola,Madonas pilsētas pirmsskolasizglītības iestādes „Saulīte”vadītāja, Madonas novada domespriekšsēdētāja vietnieceLai dzīvē gūtu panākumus, atceratieslabi šīs trīs domas:Redzēt – nozīmē zināt;Gribēt – nozīmē varēt;Uzdrošināties – nozīmē dabūt.(A.Demisē)Veiksmīgu jauno 2010./2011. mācībugadu visiem Madonas, Cesvaines,Lubānas, Ērgļu, Varakļānu novaduizglītības iestāžu darbiniekiem, bērniem,jauniešiem un viņu vecākiem.Īpaši sveicieni Liezēres pamatskolaskolektīvam. Radošām idejām bagātujauno darba cēlienu!Jolanta Pabērza –Liezēres pamatskolas direktoreLai mūsdienu informācijas tehnoloģijulaiks neizdzēš to vienreizējoskolēna un skolotāja savstarpējosarunu, mācīšanās, jautājumu unatbilžu burvību.Praulienas pamatskolas direktoreT. Misiņa1. septembris – Zinību dienaŅemot vērā mūsu skolās gadiemilgi pastāvējušo tradīciju, LatvijasRepublikas Saeima 2002. gada martāpieņēma lēmumu oficiāli iekļautatzīmējamo dienu sarakstā Zinībudienu. Tā ir diena, ko atceramies visāsturpmākajās dzīves gaitās. Kādamāmiņa internetā raksta: „Manasskolas gaitas sen aiz muguras, betjoprojām atceros, ka 1. septembris irviena no gaišākajām dienām gadā.Mani vecāki bija vienkārši strādnieki,bet viņu audzināšanas mērķis – liecinātbērniem, ka lielākā bagātība unvērtība dzīvē ir laba izglītība, un pēctās jātiecas. Apliecinājums tam bijaarī 1. septembra rīts, kad brokastīmmamma bija sarūpējusi pašceptuābolmaizi vai konditorejā nopirktubiskvīttorti ar rozītēm. Un iedvesmojošabija pirms katra mācību gadanoslēguma eksāmena uz spilvenanoliktā šokolādes tāfelīte. Arī savāģimenē uzskatu to par neatņemamutradīciju jau gadiem – sākt 1. septembrarītu pie ziediem rotāta galda argardu torti vidū. Tā gan nav dzimšanasdiena, bet kāda jauna, nozīmīgadzīves posma – vienalga, vai tā ir 1.,vai 9., vai 12. klase, sākums gan. Laitas sākas ar ģimenisku svētku atmosfēru,labas veiksmes novēlējumiem.Ar skumjām pakavējos pie lasītāmekspresintervijām, kur kā jaunieši, tācilvēki pusmūžā nevarēja atcerēties,ka 1. septembris saistītos ar ko priecīguvai svinamu. Negribu piekrist,ka tā ir norma mūsu sabiedrībā. Irjāprot veidot jaunas tradīcijas, pieņemtjaunas svētku dienas. Zinībudiena – tas taču skan lepni!”Zinību diena plusos un mīnusosSvētki gan bērniem, gan vecākiem,gan skolotājiem, jo visus šoscilvēkus vieno kāds jauns posmsdzīvē, kas atstās tajā neizdzēšamaspēdas. Gluži kā ūdens akmenī izskalocaurumus, pārvēršot to parlaimes akmentiņu, tāpat vide apskalobērnus – un tie kļūst par kaut ko.Lai ietekmētu šo vidi, mums visiemjāpārdomā, kā mēs uzvedamies, kodarām un ko sakām pirmajā skolasdienā.Vajadzētu būtVecais, labais asteru pušķis, kasgandrīz lielāks par pašu pirmklasnieku.Satraukumā trīcošas lapiņasun rudens krāsu sajaukums. Vienkāršība– veiksmes pamats; un, jatas nāk no visas sirds, var iztikt patar vienu dāliju.KlasikaMelnbaltais visdažādākajos salikumos(arī asimetriskos). Matu pīnesmeitenēm un pirmā kaklasaite vaitauriņš zēniem. Viss tīrais, skaistais,jaunais, kārtīgais ir tieši tas, kam būtujāraksturo pirmo skolas diena!Baltas lentes jau novecojušas, tačutās būtu skaistas arī mūsdienīgasmeitenes matos. Un skolu cienot: jomazāk izlēcienu – jo labāk. Pavisamizcili būtu piespraust skolas simbolujeb žetonu, bet, ja patriotisma vilnisnav tik liels, var iztikt ar minimāliem,klasiskiem sudraba vai zeltaaksesuāriem.Svinīgs un satraucošsKaut kā jauna gaidās, iesākotjaunu posmu savā dzīvē – vienalga,vai tā ir pamatskola vai vidusskola.Galvenais – katru 1. septembri uzsāktar smaidu uz lūpām – būs patīkamigan pašam, gan vecākiem, gan klasesaudzinātājai.Mamma vai tētis,kuriem var saspiest roku, kurusvar ieraudzīt cilvēku pūlī smaidām,kad pirmklasnieki iet pie rokas 12.klasei. Sirsniņai un atmiņām. Pēcvairākiem gadiem jauki salīdzināt,ko katrs atceras no 1. septembra.Mamma atceras saviļņojošo direktorarunu, bet bērns atceras, kā blakusstāvošais klasesbiedrs uzminis uzkājas.Stingra, bet jaukaaudzinātāja,kura mīl savu darbu un uz pirmoskolas dienu atnākusi ar tikpat svinīgugarastāvokli kā bērni. Sava darbafanāti ir vislieliskākie skolotāji. Viņimīl to, ko dara, un dara visu, lai bērnikaut ko iemācītos. Svarīgi audzinātājunesāpināt un mācīties ar tādupašu aizrautību, ar kādu skolotājapasniedz savu priekšmetu.Nav nepieciešams bankets vai veseladiena Go Go Planet labirintos, laisvinētu pirmo skolas dienu. Bērnamvar radīt šo svētku sajūtu, kaut vaimājās uzklājot galdu vai izejot vakariņāspilsētā. Ja mazais cilvēkbērns jausavu pirmo skolas dienu atcerēsiesar prieku, tad katru nākamo viņšsagaidīs ar vēl lielāku nepacietību.Jo nav taču tik grūti šajā dienā uzklātgaldu ar lepnā skolēna mīļākajiemēdieniem un saldējumu.Nevajadzētu būtSpīdīgā papīrā ietītas ar spīguļiemapbērtas rozes, nedabīgi zilākrāsā, kuras smaržo vairāk pēckāpostiem, nevis rozēm. Pirmajaiskolas dienai nepiestāv milzīgi,pompozi pušķi, tie vairāk iederētosOperas pirmizrādē, nevis Jānīšasolā.Balināti džinsi ar rozā bārbijkrekliņuvai reperu stila bikses ar keponuun botām. Viss neformālais, ielasapģērbs. Mode prasa upurus, bet nepirmajā skolas dienā. Plikas nabasun nošļukušas bikses lai paliek pirmajaiskolas disenei, nevis pirmajamseptembrim.Spīdīgas mantiņas, galvaskausuformas gredzeni, pīrsings jebkurāvietā. Ikviens pārspīlējums ar mērķiizcelties. Lai cik demokrātiskabūtu mūsu sabiedrība, nevajadzētupārspīlēt ar bling bling stila aksesuāriem.Ikdienā taču pietiekamidaudz laika to nēsāšanai, tādēļpirmajā skolas dienā labāk tos atstātmājās.Vecākajiem skolas bērniem –piedzeršanās vietējā parkā vai arīvazāšanās pa pilsētu, bēguļojot nopašvaldības policijas. Bet vēl trakāk– vispār iztikt bez svinēšanas. Pēcsvinīgās sajūtas skolā, atgriežotiesmājās, viss tiek nocirsts kā ar cirvi.Atkal ir ikdiena un pirmā skolasdiena izrādījusies tikai neliels zibsnispelēkajā dzīvē. Bet — ai, kā gribētosšo mirkli paildzināt!Paldies Sarmītei Radiņairaksta tapšanā!


6 Novada Vēstnesis / 2010. gada augusts Pagastu ziņasVasaras atziņasPavisam drīz vasara kļūs par skaistāmatmiņām, jo skolēnus sagaidaskolas laiks, un ikviens bērns gribēspalielīties ar saviem vasaras piedzīvojumiem.Ne vienam vien skaistākievasaras mirkļi būs aizritējušikādā ekskursijā vai nometnē, tostarparī Piedzīvojumu skoliņā Kāla ezerakrastā, kurā bija iespēja piedalītiesMadonas novada skolēniem – zīmēšanaskonkursa uzvarētājiem. Parskolotājas darbu, par skolēnu brīvālaika organizēšanu, par darbu nometnessagatavošanā lūdzu pastāstītnometnes organizatori, Mārcienaspamatskolas skolotāju, direktoravietnieci mācību un audzināšanasdarbā Ivetu Kairi.Ivetas dzimtā puse un dzīvesvietair Vestiena, bet savu bērnības sapnistrādāt par skolotāju viņa īstenoMārcienā, pasniedzot vizuālās mākslasun mājturības stundas un atbildotpar skolas mācību un audzināšanasdarbu. Pagājušajā mācību gadā viņaibija arī divas audzināmās klases,savējā un otra, kurai nācās uz laikuaizvietot audzinātāju. Lai gan Ivetasaicinājums ir strādāt ar bērniem, viņaar lielu atbildību veic ari organizatoriskospienākumus. Šādu pienākumu– novadīt vasaras nometni bērniem– viņu uzaicināja biedrība Kālaezera padome. Piedzīvojumu skoliņabija paredzēta vecākiem ar bērniem,vecāki rūpējās par bērnu drošībuun uzraudzību, tāpēc organizatorivisu uzmanību var veltīt radošajāmdarbnīcām un citām aktivitātēm. Veidojotradošās darbnīcas gan skolā,gan nometnē, Iveta izmanto divasiespējas: izdomā darāmos darbus unuztic tos pārbaudītiem palīgiem vaidarbnīcu idejas un realizāciju pilnībāuztic saviem palīgiem skolēniem vaiviņu vecākiem. Idejas, ko radošajāsdarbnīcās darīt, Iveta gūst avīzēs,žurnālos, grāmatās, kā arī pieredzesbraucienos un semināros, daudzreiztiek izmantotas televīzijas spēļu vaišovu idejas. Radošajās darbnīcāsjaunu lietu izgatavošanai bieži tiekvākts un izlietots iepakojamaisPiedzīvojumu skoliņas vadīšana.materiāls. Piemēram, piedzīvojumuskoliņā no plastmasas pudelēm tikagatavotas zivtiņas, no piena pakāmveidoti kuģīši. Un var tikai apbrīnotbērnu radošo fantāziju, kas izpaužas,strādājot ar netradicionāliemun dabas materiāliem. Organizējotkādu pasākumu, noteikti jāparedzrezerves variants, ja plānoto neizdodasīstenot. Piedzīvojumu skoliņātāds neparedzēts notikums bijalielais bērnu skaits, jo bez konkursabērniem nometnē vēlējās piedalītiesarī bērnu brāļi vai māsas unnometnes organizatoru bērni, kuri,plānojot nometni, nebija ieskaitīti,bet Iveta tam bija sagatavojusies ganar izejmateriālu rezervēm, gan arbagātīgu rotaļu klāstu. Lai veiksmīginoorganizētu klases pasākumus,ļoti svarīgi katram bērnam uzticētkādu pienākumu, kas palielina viņaatbildību. Vecāku vai vecvecāku iesaistīšanaklases pasākumos veicinaI. Kaire kopā ar klasi. Foto no personīgā arhīva.saprašanos ar bērnu, saliedētībuģimenē, uzlabo disciplīnu, jo vecākibērnus var novērot citādos apstākļosnekā ģimenē.Svarīga ir katra pasākuma novērtēšana.Nometnē savu vērtējumukatrs uzrakstīja uz zīmītes un satinaatziņu kamoliņā, bet pēc novadītasklases ekskursijas Iveta saņēmusipa pastu un e-pastu sūtītas vēstules.Atziņa no vecmāmiņas Dzidras vēstules:„Vēlējums – kaut bērni spētunovērtēt šo audzinātājas Ivetas arneko neatsveramo dāvanu vasarasbrīvdienās! Domāju, ka ekskursijabērniem kopīgi ar vecākiem, ar kopīgudarbošanos, sarunām, dzirdēto,redzēto, izjusto, pārdzīvoto ir ļotijauks un nepieciešams pasākums.Tas viss ir jāizbauda, vārdos to patnevar izstāstīt.”Ivetas lielākie atbalstītāji unpalīgi ir viņas ģimene – vīrs Vitolds,dēls Dinārs, meitas Vendija un Adrija.Gatavojoties nometnei, Vendijaparūpējās par māksliniecisko noformējumu(ielūgumiem, vizītkartēm),bet ar Adriju tika izmēģināta zivtiņuun kuģīšu gatavošana. Tas nepieciešams,lai precīzi aprēķinātu katrāradošajā darbnīcā pavadāmo laikuun bērna ieinteresētību veicamajādarbiņā.Ivetas ģimenei jau daudzu gadugarumā ir kāda kopīga aizraušanās.Viņi ar lielu entuziasmu un labiempanākumiem piedalās visdažādākajosizglītojošos konkursos. Un jasākumā, izlasot uzdevumus, liekas,nekas nav zināms, jo lielāks azarts,meklējot atbildes daudzreiz pavisamsvešās jomās. Piemēram, nesen Kairuģimene uzvarēja konkursā par kuģniecībuun laimēja vizināšanos kuģītīpa Rīgas jūras līci. Atbildes šimkonkursam pat tika meklētas Rīgaskuģniecības muzejā. Tuvākajās dienāsKairu ģimene izmantos iespējupavadīt atpūtas dienu Lido atpūtaskompleksā, kas iegūta, piedalotieskonkursā „Vestiena – augstākā apdzīvotāvieta Latvijā”.Ilga SabitovaTautisko deju kolektīvu nometne SarkaņosŠovasar Madonas novadā notikabiedrības „Stūrakmens” projekta„Nāc draugu pulkā” aktivitātes,kuras realizēja projekta vadošā organizācija– biedrība “Stūrakmens”un tā sadarbības partneri – ieviesējiMadonas novada pašvaldība, biedrība“M – ART”, biedrība “OK Arona”un nodibinājums Pulkveža OskaraKalpaka piemiņas fonds. Projektstika atbalstīts Eiropas KomisijasIzglītības audiovizuālās mākslas unkultūras ģenerāldirekcijas ProgrammasEiropas Pilsoņiem 1. pasākuma2. apakšpasākuma „Sadraudzībaspilsētu tīklojums” ietvaros. Projektaietvaros notika mākslinieku plenērs„Radi Madonā” (vadītāja DanuteVēze,„M-ART”), militārās un patriotiskāsaudzināšanas nometne„Liepsalas” (vadītāja Edīte Zaube,Nodibinājums Pulkveža OskaraKalpaka piemiņas fonds), tautiskodeju kolektīvu nometne Barkavā(vadītājas Jolanta Anusāne unJurate Useliene) un tautisko dejukolektīvu nometne Sarkaņos, kurāpiedalījās Sarkaņu deju kolektīvs„Labākie gadi” (vadītāja DaigaMaderniece) un Igaunijas Raplasapriņķa deju kolektīvs „Hopsani”(vadītāji Riho Pohla un Ilona Noor).Visas šīs aktivitātes ļoti veiksmīgikoordinēja Vivita Vecozola. Tā kāprojekta kopējais ieviešanas laiks– šā gada jūnijs līdz decembris, tadlīdz gada nogalei plānotas vēl vairākasaktivitātes.Deju kolektīvus „Labākie gadi”un „Hopsani” no Maarjamaa, vienodraudzība jau vairāk nekā piecugadu garumā, un par iespēju piedalītieskopīgā projektā kolektīvu vadītājiun dalībnieki bija ļoti priecīgi.Šo gadu laikā kolektīvi vairākkārtciemojušies viens pie otra gan koncertos,gan kolektīvu jubilejas reizēs.Šoreiz, pateicoties projektam, bijaiespēja būt kopā, gan mēģinājumos,gan atpūtas brīžos ilgāku laiku.Tautas namā „Kalnagravas”, kas bijaarī igauņu dejotāju mājvieta projektalaikā, kopīgi tika veidota koncertprogramma,kurā igauņu dejotājimācīja „Labākajiem gadiem” savasdejas un otrādi. Kā atzina SarkaņuSaieta laukumā latviešu un igauņu dejotāji vienojušies dejā “Iv vo”.Foto no personīgā arhīvadejotāji, igauņu dejas no malas skatoties,liekas vienkāršas, bet kad dejusoļi jāizdejo pašiem, nemaz tik vieglitas nav arī dejotājiem ar vairāk nekā20 gadu stāžu.Mēģinājumi mijās ar kopīgiematpūtas brīžiem ezermalā, pirtī, kopīgāssarunās un jautrās spēlēs. Kolektīvurepertuārus turpmāk papildināsdivas jaunas dejas – „Hopsanu” repertuārudejas „Saimniekdancis” un„Uz liteniešu meitiņām”, savukārt„Labāko gadu” repertuāru – dejas„Ivvo” un „Ukuaru valss”. Patīkamspārsteigums mazai daļiņai „Labākogadu” dejotāju, kas kā skatītājiaugustā sākumā bija ieradušies uzfolkloras festivāla „Maarjamaa folk”noslēguma koncertu, bija DaigasMadernieces deja „Saimniekdancis”„Hopsanu izpildījumā.Ar dejotāju veikumu interesentiMadonas novadā varēja iepazītiesnoslēguma koncertā Saieta laukumāun Biksēres muižas svētku laikā. Kolektīvudraudzību kopā pavadītaislaiks padarīja vēl ciešāku. Ir jaunasieceres turpmākajai sadarbībai unkoncertdarbībai, ko plānots realizētjau nākamgad starptautiskā folklorasfestivāla „Maarjamaa folk”ietvaros.Valda Kļaviņa,Sarkaņu TN „Kalnagravas”direktore


Pagastu ziņasNovada Vēstnesis / 2010. gada augusts 7Ar augusta saules lāsēm pielijušu taku,Ar atvasaras lietus staru sev blakusEs nāku no vasaras tveicīgām naktīmPāri mirklim kā krītošu ābolu taktīm.Ar rudens zeltu, sārto pīlādžu ķekaru un kastaņubumbuļu krišanu klāt ir septembris. Katrs skolēnsno sirds vēlas kļūt gudrāks, labāks un laimīgāks. Laipiepildās Jūsu sapņi! Lai vecākiem pietiek izturības,prāta un mīlestības dzīvot un bērniem ceļamaizessainī spējam ielikt ko vairāk par dienišķo maizi. Laikatram no mums ir, pie kā turēties, kam uzticētiesun ko sargāt! Visai skolas saimei novēlu izturību,mieru, veselību un gaišumu!Vestienas pamatskolas direktore Vera GutāneNovada amatierteātri joprojāmvēlas piedalīties svētkosTie – amatierteātru svētki Rēzeknesnovada Gaigalavā. Mēs – Liezerespagasta Ozolu teātris – svētkospiedalījāmies trešo reizi, bet Aronaspagasta Lauteres kultūras namateātris uz šādiem svētkiem devāspirmoreiz. Amatierteātru svētkussavulaik iedibinājusi tagadējā Varakļānukultūras nama direktore RutaLaizāne, un šogad sarīkojums notikajau devīto reizi. Savas izrādes spēlējapiecu novadu amatierteātri: Rēzeknes,Viļānu, Lubānas, Daugavpils unMadonas. Nē, nepārprotiet, tā nebijaskate, kurā liek punktus žūrija, dalavietas, dodot ,,ceļazīmes” tālākāmskatēm. Šeit vietas nedala, vērtētāji– skatītāji, aktieru gandarījumam– aplausi un ziedi, kopābūšanasprieks.Kultūras nama direktore ValentīnaDeksne ir svētku ,,virsvadītāja”,bet palīgos nāk kultūras namakolektīvi – dzejas teātris ,,Apīnis”,amatierteātris ,,Bykovīši”, folkloraskopa ,,Gaigalas” un vīru vokālaisansamblis ,,Ritums”. Gaigalavādraudzīgi sadzīvo trīs amatierteātri –,,Apīnis”, ,,Bykovīši” un ,,Optimisti”,kurā pārsvarā darbojas seniori, protams,piepalīdzot arī gados jauniementuziastiem, ja lomas to prasa.Kāpēc mēs braucam uz ,,Lubānavilinājumu”?Pirmkārt jau jūtam, ka esamgaidīti. To sirsnību, ar kādu notiek atklāšanaun svētku noslēgums, vajagpieredzēt vismaz vienreiz, lai vēlētosatgriezties nākošā gada augustasākumā atkal. Pasākuma atmosfēruveido dzeja, dziesmas, savstarpējaapsveicināšanās, arī tāds uzmanībaspierādījums kā rīta kafija.Izrādes parasti notiek gan mazajā,gan lielajā zālē, atkarībā no toilguma un darbojošos personu skaita.Šoreiz bija iespējams noskatītiesGaigalavas ,,Optimistu” (režisoreIlze Vugule), Dž. Patrika ,,Augstākobausli” – pašu garāko izrādi lielajāzālē, Lubānas ,,Priekšspēles” A.Čehova ,,Bildinājumu” (režisoreIlze Kraukle), Pildas amatierteātra,,Vysaidi” A. Dančes ,,Skaistumaetalons” (režisore Olita Baklāne),Viesmīlīgā sagaidīšana pie Lubāna ezera kopā ar ,,iezemiešiem”.Feimaņu amatierteātra ,,Savējie” –,,Odums un ekstrasensi” (režisoreInāra Reinika), Liezēres pagastaOzolu teātra H. Paukša ,,Skatītājas”(režisore Laima Vanaga) un Viļānuamatierteātra ,,Kas ir, tas ir” A.Bankas ,,Sauso lapu” (režisore InāraGrietiņa), kuru Madonas novadā bijaiestudējis Bērzaunes amatierteātris,bet, spriežot pēc jūlijā notikušā Balvuamatierteātru festivāla programmas,kur to rādīja vismaz divi kolektīvi,iepriekšējā sezonā, tā ir viena nopašdarbības kolektīvu visvairākizvēlētajām lugām.Kā tradīcija ir arī brauciens uz Lubānaezeru (svarīgi ir katros svētkosatrast citu niansi), te visi pusdienojam– maltīti sarūpējuši paši gaigalavieši.Žāvētās ezera veltes – alusun siers – visiem atjauno karstumāizsīkušos spēkus, acis priecē ūdeņuplašums, jautri ir dejot un dziedātkopā ar folkloristēm.Pirms trim gadiem šeit skanēja28. augustā Sarkaņu pagastasporta svētki „Kopā jautrāk!” BiksērēPlkst. 11:00 pie ezera individuālās sacensības šaušanā, šautriņu mešanā,riņķa mešanā, šķēpa mešanā, hokeja ripu mešanā, florbola soda metienos,lidojošo šķīvīšu mešanā un šķēršļu skrējienā. Komandu sacensībasvolejbolā (3+1)Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:30Plkst.18:00 centrā pie veikala „Vienotības skrējiens”:• skrējiens pa veselības taku.• 2 km komandu skrējiens (3 dalībnieki)• 3,2 km skrējiensNāc un piedalies kopā ar savējiem! 29424739V. KļaviņaLai mums visiem – gan bērniem,gan vecākiem, gan skolotājiem– pietiek pacietības,iecietības, vēlmes un veiksmeslabiem darbiem jaunajā mācībugadā!V. Ozoliņš,Mārcienas pamatskolasdirektorsLai jaunajā mācību gadā skolāsbūtu daudz zinošu skolotāju,zinātkāru skolēnu un no valstspietiekams finansējums!Barkavas pamatskola,Normunds Dzelme,,Apīņa” dzeja, ar laivu atbrauca nāras,astotajos svētkos ieradās pirāti,šogad – tumšādainie ,,iezemieši”(,,Bykovīši”), kas iesaistīja neparastāsdejās, un folkloras kopas sievasar skanīgām balsīm. Pēc atgriešanāsno ezera svētku noslēgums kultūrasnamā, kur tika pasniegti ziedi unpateicības režisoriem, viens no ,,Optimistu”aktieriem ir bitenieks, viņš dāvinatrauciņu ar jauno medu, bet IlzeVugule – smaržīgu piparmētru buķeti– tā sacīt, gan spēkam, gan mieram...Skaļi aplaudējam Gaigalavasvokālā ansambļa ,,Ritums” vīriem,kas priecē aktierus ar dziesmām.Noslēgumā – balle, kurā Gundarsno Jēkabpils spēlē bez starpbrīžiem,un ballētājus smīdina mūsu DzintraMizuka un Mirdza Valdberga arasprātīgajiem monologiem.Par jauko sestdienu pateicamiesAronas pagasta pārvaldes vadītājamAndrejam Piekalnam un šoferimAigaram Breidakam, kuri atbalstījaLai katram no mums ir pie kā turēties,kam uzticēties un ko sargāt.Sarkaņupamatskolas direktoreBaiba PētersoneLīdz ar svelmaino tveici un brāzmainajiem vējiemaizsteigusies vēl viena vasara. Klāt pīlādžusarkanajiem ķekariem gleznainais septembris.Un atkal visi esam kopā, lai sagaidītu jaunomācību gadu – mācoties, dejojot, dziedot unsportojot. Lai izdodas jaunais zinību cēliens!Leposimies ar savu skolu, lielu vai mazu, unikdienā nezaudēsim 1. septembra prieku.Lai laiks mūs skolo, nevis pārmāca, lai vajadzībamūs dara dzīves gudrus, bet nevis nospiež.Melita Grudule,Mētrienas pamatskolasdirektoreValentīnas Deksnes fotomūs ar transportu.Pat šodien vēl klusībā domāju, ciklabi, ka mēdiji vēl neraidīja Pasaulesbankas vadītāja ierosinājumu budžetataupīšanas nolūkos atstāt teātrusvispār bez dotācijām...Jo, neskatoties ne uz kādiemlaikiem, svētkus vajag! Madonasnovadā skates gan notiek, bet noteātru svētkiem atteikušies. Arīrežisori iepriekšējā sezonā ne reizinetika pulcēti vienkopus. Tas rosinadomāt par nevērīgu attieksmi pretnovada mazajiem amatierteātriem.Madonā uzstājas daudz profesionālukolektīvu, taču arī ansambļu un dejukolektīvu saieti vēl arvien pastāv...Nav vēl aiz kalniem tas laiks, kadtika organizēti amatierteātru režisorubraucieni uz ,,Gada izrādēm” kaut vaiuz vienu dienu. Kas bijis – izbijis?Ozolu un Lauteres kultūrasnama amatierteātru aktieruvārdā – režisore Laima VanagaLai, savstarpēji sadarbojoties,izdodas atrast to īpašo zeltaatslēdziņu uz katra bērna sirdīapslēptajiem dārgumiem!Prieka pilnu, interesantu,atklāsmēm un sasniegumiembagātu jauno mācību gadu!Lazdonas pamatskolas direktoreSarmīte JansoneNovadamazākāskolaPasaulē viss ir mūžīgs un nemainīgs.Gads nomaina gadu, gadalaiks gadalaiku.Augusts ir laiks, kad skolāsvalda liela rosība – visi gatavojasjaunajam mācību gadam. Mētrienaspamatskolā 1. septembrī skolaszvans pagasta skolēnus uz jaunuzinību cēlienu aicinās jau trīsdesmitdevīto reizi. Bija laiks, kad skolāmācījās pat 150 bērni. Uz šo brīdi, kārādās, būsim viena no skolēnu skaitaziņā mazākajām skolām Madonasnovadā. Bet visi esam optimistiski,strādāt un mācīties griboši. Arī tajāligzdā, kur putnēnu maz, jāmācāslidot.Kā pastāstīja Mētrienas pamatskolasdirektore Melita Grudule,uz jauno mācību gadu Mētrienaspamatskolā pieteikušies vairāki jauniskolēni, gan pirmskolas vecuma grupā,gan sākumskolā, gan arī vecākajāsklasēs. Tas ļaus saglabāt pērnā gadaskolēnu skaitu. „Ceram, ka arī šogadvisiem skolēniem būs brīvpusdienas.Tāpat arī uz skolu bērnus vedīsim arpagasta autobusiņu”, stāsta direktore,„joprojām skolēni pēc stundāmvarēs apmeklēt ārpusstundu nodarbības– sportot, dziedāt, dejot, zīmētun veidot. Mēs esam gatavi jaunajammācību gadam”.Pirmajā klasē gan mācības šogaduzsāks tikai četri skolēni. Ja visi vecākibūtu izvēlējušies savas atvaseslaist savā skolā, klasi pilnībā varētunokomplektēt. Bet tas jau ir katrapaša ziņā. „Skolā gaidīts ikviens”,uzsver skolotāja Astrīda Jefimova,kura šogad mācīs pirmklasniekus,„visiem novēlu būt draudzīgiem,saticīgiem. Lai vecākiem pietiekspēka un izturības, lai mums jaukasadarbība”.Jau otro gadu skolā darbosiespirmskolas vecuma grupa. Šogadšeit pirmās iemaņas un prasmesapgūs ap divdesmit mazo mētrieniešu.Apgūstot projekta līdzekļus, irizremontētas jaunas telpas, sakārtotssanitārais mezgls. Vasaras mēnešos,kamēr mazuļi atpūtās un tika veiktiremontdarbi, audzinātāja Aiga Ivānaun auklītes Sigita un Aija cītīgi šuva.Tapa gan jauna gultas veļa, gan rotaļlietasun lelles. Vēl tikai gaumīgijāiekārto jaunās telpas un skolaspirmo stāvu pieskandinās mazomētrieniešu bezbēdīgie smiekli.Solvita StulpiņaAkciju sabiedrībaPROTEZĒŠANASUN ORTOPĒDIJASCENTRSPērnavas ielā 62, Rīgā, LV-1009,Tālr. 7845798, Fakss 7295907Tehniskā ortopēda konsultācijas MadonāMadonas slimnīcas konferenču zālē28. augustā no plkst. 10.00 – plkst. 13.00.Vēlams pieteikties iepriekš pa tālruni:64860586.Piedāvātie pakalpojumi:• Tehniskā ortopēda konsultācija;• pēdas diagnostika;• konsultācijas par gatavu ortopēdiskozolīšu pielāgošanu;• individuālu ortopēdisko zolīšuizgatavošana;• konsultācijas par protezēšanas,ortozēšanas un citu tehnisko palīglīdzekļupasūtīšanu;• iespēja iegādāties ortopēdiskās zolītes.• Valsts apmaksātu tehnisko palīglīdzekļupasūtīšana, pielaikošana, izdošana,saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 790;• ortopēdiskie apavi;• augšējo un apakšējo ekstremitāšuprotēzes;• ortozes.


8 Novada Vēstnesis / 2010. gada augustsAktivitātesPiepildīsimskolassomasIr uzsākusies akcija „Palīdzēsimskolassomai!”, kurā visi kopā varampalīdzēt trūcīgajiem bērniemsagatavoties skolai, kā arī dot iespējumācīties mūzikas, mākslas, sportaskolās un brīvā laika pulciņos.No ziemas mēnešiem trūcīgiem unmaznodrošinātiem bērniem pašiemir jāsedz mācību maksa, kas mākslasun mūzikas skolās ir 6 lati mēnesī,sporta skolā – 3 lati mēnesī, Bērnuun jauniešu centrā – 2 lati mēnesī.Bērniem pašiem ir jāgādā krāsas,zīmēšanas papīrs un citi materiāli.Akcijas lielākā aktivitāte ir plānotalīdz 30. septembrim, bet kopumāaktivitātes turpināsies visa mācībugada garumā.Akcijas ietvarosiedzīvotājiemun uzņēmējiemir šādas iespējas:apģērbu unapavus nogādātuz Sarkanokrustu Madonāotrdienās unceturtdienāsParka ielā 4, kancelejas preces – uzMadonas sociālo dienestu Parkaielā 4, bet ziedojumus pārskaitīt:Madonas novada pašvaldība, reģ.nr. 90000054572, SEB banka, kontsNr. LV97UNLA0030900142616,mērķis: ziedojums akcijai „Palīdzēsimskolassomai!”. Ziedojumuveicējiem, arī fiziskām personām, irtiesības uz nodokļu atvieglojumiem.Ir iespēja ziedot nelielas summas, arīveikt regulāru ikmēnešaziedojumu.Aicinām arī sociālosdarbiniekus unuzņēmējus pagastossadarboties,lai atbalstītubērnus. Informācijuvarat saņemt,zvanot uz tālruņiem:29162862,Neldai vai 64860138 vai pa e-pastunkb@nkb.lv. Par akcijas rezultātiemun naudas izlietojumu informēsimpresē un internetā.Organizatoru vārdā –sociālā darbinieceEgita Kubliņa2010. gada augustsMadonas novada pašvaldībasinformatīvs izdevums.Adrese: Madona,Saieta laukums 1Iespiests SIA “Erante”.Izdevējs —SIA “Laikraksts Stars”.Izdevumu veidoja:Valda Kļaviņa,Ilga Sabitova,Solvita Stulpiņa.Atbildīgā par izdevumu —Dzintra Stradiņa.Latvijas Sarkanā Krusta Madonas komitejaiesaistās labdarības akcijāsJau esam iepriekš informējuši, ka14 Latvijas pilsētās, tostarp Madonā,kopš šā gada februāra LatvijasSarkanā Krusta (LSK) Madonaskomiteja iesaistījusies labdarības akcijā„Kopgalds”, ko organizē portālsziedot.lv sadarbībā ar veikalu tīkluRimi Latvia.Projekta „Kopgalds” ietvarosRimi veikalā ik mēnesi 6 mēnešugarumā mums bija iespēja saņemtproduktus 100 latu apmērā. Madonākā daudzviet Latvijā zupas virtuvesdarbību jau 4 gadus nodrošina pašvaldība.Vienas maltītes cena zupasvirtuvē pašvaldībai izmaksā 37 santīmusun katru dienu zupas virtuvēpusdienas paēd vismaz 60 trūcīgoiedzīvotāju. Iesaistīšanās projektā”Kopgalds” ir būtisks atbalsts Madonaspašvaldībai, lai nodrošinātuzupas virtuves darbību šajā ekonomiskigrūtajā laikā.Katru darbdienu sešu mēnešugarumā pusdienas ir saņēmuši 7070klientu. Šajā laikā ir izlietoti pārtikasprodukti kopumā par 600 latiem, parkuriem zupas virtuves vajadzībām irsagādāti pārtikas produkti.Zupu sortiments ir dažāds: soļanka,rasoļņiks, pupiņu zupa, biešuzupa, skābu vai svaigu kāpostuzupa, dārzeņu zupa, grūbu un zirņugaļas zupa, desas un zirnīšu zupa,Vasara pagājusi X Latvijas skolujaunatnes Dziesmu un deju svētkuvilciņa zīmē. Ne mazāki vilciņaapgriezieni būs jaunajā 2010./2011.mācību gadā interešu izglītības unjaunatnes darba jomā visā novadā.Madonas novada pašvaldība saņēmusiatbalstu divu Madonas Bērnuun jauniešu centra izstrādāto jauniešuprojektu realizēšanai. EiropasSociālā fonda finansējums piešķirtsinformācijas saņemšanas pakalpojumukvalitātes paaugstināšanaijauniešiem Madonas novadā. Projektaietvaros notiks esošās situācijasizvērtējums par darbu ar jaunatnipēc Izglītības un zinātnes ministrijasieteiktajiem 105 rādītājiem, 24jaunatnes lietu speciālistu 80 stunduapmācības kurss, labās praksespieredze par jauniešu informācijascentriem Igaunijā, pasākumi jauniešiemuzņēmējdarbības, nodarbinātībasun sociālās aizsardzības jomās,kā arī rokasgrāmatas jauniešiemizdošana.Latvijas un Šveices sadarbības programmasietvaros Madonas novadapašvaldības projekts „Multifunkcionālajauniešu iniciatīvu centraizveidošana Madonas novadā” iratbalstīts iekļaušanai programmasgala iesniegumā. Rezultātā tiksizremontētas un aprīkotas telpas jauniešuaktivitātēm Madonas kultūrasnama Sētas korpusā.2011. gads ir Eiropas brīvprātīgādarba gads, tāpēc jaunajā mācībugadā rosinu ikvienu aktīvai darbībaisabiedriskajā dzīvē un novēlu gūtpozitīvas emocijas, iesaistoties labdarībāun brīvprātīgo kustībā!Lai skaisti Zinību dienas svētki skolēniem,skolotājiem un vecākiem!Gunita Kļaviņa,Madonas Bērnu un jauniešucentra direktoreN. Rikveile ir darbiniece zupas virtuvē.frikadeļu zupa. Zupa tiek gatavotapirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”un termosos nogādāta uz zupasvirtuvi Parka ielā 4. Pusdienas zupasvirtuvē saņem gan veci cilvēki, trūcīgie,invalīdi, vientuļie iedzīvotāji,ģimenes ar bērniem, bezpajumtnieki,no ieslodzījuma atbrīvotie.Brīvprātīgajā darbā zupas virtuvē iriesaistījušies vairāku nevalstisko organizācijupārstāvji. Arī Sarkanā Krusta brīvprātīgiepēc iepriekš noteikta grafika katrumēnesi veic dežūras zupas virtuvē.Priecīgā ziņa ir tā, ka portāla ziedot.lv darbinieki, apspriežoties ar veikalutīkla RIMI pārstāvjiem, ir izvērtējuši,ka projekts „Kopgalds” ir veiksmīgirealizēts visu šo 6 mēnešu garumā, unMadonas Bērnu un jauniešu centra2010./2011. mācību gada interešu izglītības programmas(pieteikšanās no 1. septembra)šāda palīdzība ir nepieciešama, tādēļnolemts projektu turpināt. Tātad līdzšā gada beigām, t.i., arī augustā, septembrī,oktobrī, novembrī, decembrīvisas zupas virtuves, kuras iesaistījušāsprojektā, saņems ziedojumu100 latu apmērā pārtikas produktuiegādei. Portāls ziedot.lv un veikalutīkls RIMI izsaka pateicību visāmnevalstiskajām organizācijām, tostarpari LSK Madonas komitejai par atsaucību,precīzu atskaišu nodošanu,komandas darbu un novēl veiksmīgusadarbību. Tāpat LSK Madonas komitejapateicas visiem brīvprātīgajiemdarbiniekiem, kuri piedalās projekta”Kopgalds” realizācijā.Sadarbība arī projekta „PaēdušaiLatvijai” ietvaros„Paēdušai Latvijai” ir labdarībasportāla ziedot.lv pārtikas programmakrīzes skartām ģimenēm, lai sniegtuatbalstu ikdienas pārtikas nodrošināšanā.Šī projekta ietvaros pārtikaspaku pirmkārt var saņemt ģimenesar bērniem, kurās kāds no strādājošajiemkopš 2008. gada jūnija krīzesrezultātā ir kļuvis par bezdarbnieku,turklāt ģimenei nav piešķirts vaiformālu iemeslu dēļ nevar piešķirttrūcīgās ģimenes statusu, bet ģimenesienākumi ir zemāki par iztikasminimumu (2009. gada rudenī –165lati uz cilvēku). Izņēmumu gadījumospaku var piešķirt ģimenēm,kuras ekonomiskā krīze skārusicitos veidos nekā darba zaudējums(piemēram, kritiski samazināta alga,bankrotējis savs uzņēmums, zudušiciti ienākumi, finanšu samazināšanasdēļ atņemta budžeta vieta augstskolāvai stipendija citā izglītības iestādēun tamlīdzīgi). Vienas pārtikas pakasizmaksas nepārsniedz 8,5 latus,tajā iekļauti paši nepieciešamākieprodukti, kas dod iespēju ģimenēmnodrošināt ikdienas maltīti (milti,auzu pārslas, eļļa, putraimi, mannā,rīsi, griķi, sausais piens, konservi).Kopumā laika posmā no 2009. gadaoktobra līdz 2010. gada aprīlim irpalīdzēts 400 ģimenēm. Kopā tasir 1500 cilvēkiem, no kuriem 750 irbērni. Madonas novadā vien atbalstītas150 ģimenes, no kurām 200 irbērni. Daudzas ģimenes saņēmušaspakas vairākas reizes, jo tas nav tikaivienreizējs pasākums. Ģimenes šādupalīdzību var saņemt 6 mēnešus.20. augustā veikalā Maxima tikasaziedotas 80 pārtikas pakas, katra 2kilogramu apmērā, tās tiks sadalītaspagastu pārvaldēm, kas veiks tālākosadali.Inese Saleniece,LSK Madonas komitejasbrīvprātīgā6. septembrī plkst.12.30 un plkst. 14.30, Skolas ielā 8a – mācību gada atklāšanas pasākums „Spēļu karuselis”Iespējas BJC audzēkņiem – spēju attīstīšana radošos pulciņos, brīvā laika pavadīšana pēc stundām, piedalīšanāsbērnu un jauniešu projektos, pasākumos, nometnēs!Nosaukums Pulciņu vadīs Tālrunis 1. tikšanās AdreseLietišķā mākslaKeramika Māris Karlsons 29254909 7. septembrī no plkst. 13.00 – 17.00 Skolas iela 8aTekstilmāksla (aušana, zīda apgleznošana, pērlīšu Ērika Tropa 29331567 7. septembrī no plkst. 13.00 – 17.00 Skolas iela 8atehnika, stikla vitrāžas)„Mīļlietiņas” (netradicionālās rokdarbu tehnikas) Rima Smoļska 26782051 8. septembrī plkst.15.00 Skolas iela 8aRokdarbu studija Irēna Skudra Kluša 26256267 7. septembrī plkst. 14.00 Kalsnavas jauniešucentrs„Kodoliņš” (šūšana) Aija Vanaga 26004324 15. septembrī plkst. 10.00 Saules iela 9Vizuālā mākslaMazā mākslas studija „Ota” Danute Vēze 22489232 8. septembrī plkst. 17.30 Augu iela 27, 3. stāvsTeātrisTeātra studija „IemīlēTS” Nadežda Niedrīte 26391659 7. septembrī no plkst. 12.00 – 17.00 Saules iela 9Teātra sporta studija „Tinte” Inese Zīle 29189376 8. septembrī plkst. 18.00 Skolas iela 8aMūzikaGarīgās mūzikas ansamblis Dace Sināte 26442207 8. septembrī plkst. 16.00 Madonas katoļu baznīcaEstrādes mūzikas studija Edmunds Vestmanis 29289249 8. septembrī plkst.13.00 Saules iela 9Vokāli instrumentālā studija „Alia Terra” Inga Avišāne 26361047 7. septembrī plkst. 13.00 – 16.00 Saules iela 9Folkloras kopa „Vērtumiņš” Ingrīda Grudule 26113281 14. septembrī plkst. 16.00 Madonas 1. vsk.DejasMūsdienu deja Vineta Blumberga 26599959 9. septembrī plkst. 15.00 Saules iela 9VideFloristika Karīna Ravinska 29444861 9. septembrī plkst. 15.00 Saules iela 9„Mācīsimies kopā par istabas mājdzīvniekiem!” Ingūna Tihomirova 26052365 7. septembrī no plkst.12.00 – 18.00 Saules iela 9SportsTūrisms Laimdota Jansone 26198061 10. septembrī plkst. 16.00 Madonas 1. vsk.Boccia sports Anita Krauklīte 28349117 11. septembrī plkst. 14.00 Saules iela 9BMX sports (janvāris – septembris) Jānis Kuprans 29230180 8. septembrī plkst. 16.00 Smeceres sils, BMX traseTehniskā jaunradeJaunāko klašu tehniskā modelēšana Ināra Meikališa 26633080 9. septembrī plkst. 14.00 Saules iela 9Video, foto pulciņš „Madonas acis” Imants Pulkstenis 29411619 8. septembrī plkst. 15.00 Saieta laukums 1, 4. stāvsStudija „Mirklis” (informācijas tehnoloģijas) Ināra Meikališa 26633080 15. septembrī plkst. 15.00 Saules iela 18Jaunatnes darba programmasJaunsargi Andris Trečaks 26210813 9. septembrī plkst. 17.00 Saules iela 9Mazpulks Līga Grāvīte 26598403 9. septembrī plkst. 13.00 Ļaudonas vsk.Citas programmasFrizieri Vineta Blumberga 26599959 8. septembrī plkst.15.30 Saules iela 9Klubiņš „Personības statuss” (astroloģija) Ināra Meikališa 26633080 8. septembrī plkst. 14.30 Saules iela 18Stilistikas pulciņš Ieva Repša 28349680 7. septembrī no plkst. 13.00 – 15.00 Saules iela 9Informācija par pulciņiem, to atrašanās vietu u.c. jautājumiem – pa tālruņiem 64807552 vai 29333762,kā arī Madonas BJC Skolas ielā 8a darba dienās no 8.30 līdz 17.30!

More magazines by this user
Similar magazines