2013.gada 14.marts Nr.11(298) - Jelgavas Vēstnesis

jelgavasvestnesis.lv
  • No tags were found...

2013.gada 14.marts Nr.11(298) - Jelgavas Vēstnesis

Ceturtdiena, 2013. gada 14. martswww.jelgavasvestnesis.lvziņas www.jelgavasvestnesis.lv 3Brīvlaikā – 3D planetārijs, atpūtadabā un ekskursija pa pilsētuNo 1.lpp.26. martā skolēni dosies uz nometni«Lediņi», lai aktīvi atpūstos.«Ņemot vērā, ka aktivitātes notiksārā, lūgums saģērbties atbilstošilaika apstākļiem,» tā M.Kalniņš, piebilstot,ka dienas noslēgumā bērnitiks cienāti ar uz ugunskura vārītuzupu. Dalības maksa – 1,50 lati.27. martā skolēni aicināti uz ballīti«Jelgavas kreklos». Satikšanās – piePasta ielas «Jundas». 1. – 5. klasesskolēniem ballīte ar atrakcijām būsno pulksten 12 līdz 16. Ieejas maksa– 2,10 lati. Savukārt pulksten 17«Jelgavas kreklos» tikties aicināti«Šogad pilsēta tiks dekorēta ganar jauniem, gan iepriekšējos gadosiegādātiem dekoriem. Piemēram,Raiņa parkā tiks uzstādīti trīssalmu zaķi, kas saglabājušies noiepriekšējām Lieldienām, tāpat turbūs desmit krāsainas olas un mākslinieciskiveidotas puķes, kas vēstīspar pavasara tuvošanos. SavukārtDriksas ielas puķu dobes pārvērtīsiespar Lieldienu ligzdām, kurāsbūs ap 1,70 metrus lielas dekoratīvasolas. Tās tapušas, sadarbojotiesar Jelgavas Mākslas skolu un LLULauku inženieru fakultātes Arhitektūrasun būvniecības katedru,»stāsta «Pilsētsaimniecības» projektuvadītāja Eva Kidere.Jaunus vaibstus, sagaidot Lieldienas,iegūs arī Čakstes bulvāris – turtiks izvietoti kopumā 15 krāsoti undekorēti metāla konusi, pildīti arkošiem pavasara krāsu zariem undekoratīviem pūpoliem.E.Kidere uzteic veiksmīgo sadarbību,kas pilsētas dekorēšanā6. – 9. klases skolēni pasākumā«Trieciens pavasarī». Pasākumsilgs līdz pulksten 21, ieejas maksa– 1,50 lati.Saturīgi pavadīt brīvo laiku 13– 22 gadus veciem jauniešiem no25. līdz 27. martam katru dienu nopulksten 13 līdz 16 piedāvās JelgavasJauniešu centrs Sarmas ielā 4.Šajās dienās jauniešiem plānotassportiskas un intelektuālas aktivitātes,kā arī ekskursija, iepazīstotJelgavu. Ar pasākumu plānu var iepazītiesmājas lapā: www.sib.jelgava.lv. Dalība aktivitātēs ir bez maksas,iepriekš nav jāpiesakās.Mākslas skola un LLU iesaistāspilsētas dekorēšanā Lieldienām• Sintija Čepanone izveidojusies ar Mākslas skoluun LLU. «Sadarbību ar jaunajiem18. martā pilsētā sāksizvietot Lieldienu dekorācijas.Šogad būs arī jaunidekori, kas tapuši, sadarbojotiesar Mākslas skoluun LLU Lauku inženierufakultāti.māksliniekiem aizsākām jauZiemassvētkos, kad viņu idejastika īstenotas, izrotājot egli Raiņaparkā. Savukārt pirms Lieldienāmgatavību iesaistīties rotāšanā paudaarī topošie ainavu arhitekti, unnu kopīgiem spēkiem, apkopojotoriģinālākās jauniešu idejas, tapušiLieldienu rotājumi,» tā E.Kidere,piebilstot, ka jauno māksliniekuveikums būs novērtējams Driksasielā izvietotajās Lieldienu ligzdās– apgleznotās olas būs studenturoku darbs, savukārt Mākslas skolaskolektīvs olas izdekorējis, aplīmējottās ar spoguļa lauskām.Metāla konstrukciju izstrādiun dekoru uzstādīšanu nodrošinaSIA «L.A.metal», savukārt konusuapdares darbus veica «I.Tiesnesesindividuālais uzņēmums».Paldies par līdzdalību pilsētas uzpošanā!Jelgavas Mākslas skolas pedagogu kolektīvam:Andai Stankēvičai, Ilzei Emsei-Grīnbergai, AgijaiIvanovai, Nellijai Skujeniecei, Ilzei Kraslovskai,Dmitrijam Timperam un LLU Lauku inženierufakultātes pasniedzējām Ivetai Lāčauniecei,Kristīnei Vugulei, Natālijai Ņitavskai un studentiem:Elizabetei Baumanei, Kristai Levicai, EvaiPlaudei, Laurai Andersonei, Lolitai Hercogai,Dagnijai Zaretokai, Pēterim Vorzam, LieneiAusejai, Madarai Sieldagai, Kristīnei Garkalnei,Oļegam Kandricam, Evitai Kļaveniecei,Montai Brūverei, Rūdolfam Feldmanim, IntamLasteniekam.VUGD pret plūdiem – arjaudīgāko sūkni LatvijāJelgavas ugunsdzēsēju aprīkojumu papildinājusi jauna un ļoti jaudīga sūkņu stacija, kas vienāsekundē spēj pārsūknēt 17 spaiņus jeb 170 litrus ūdens un šobrīd ir jaudīgākā Latvijas glābējurīcībā esošā sūkņu stacija. «To var izmantot plūdos, lai atsūknētu ūdeni, vai lielos ugunsgrēkos,lai nodrošinātu ūdens padevi no tuvējām ūdenstilpēm,» papildina VUGD Jelgavas daļaskomandieris Vadims Kuzmičs.Foto: Ivars Veiliņš• Ilze Knusle-JankevicaPirms nedēļas VUGDZemgales reģiona brigādesJelgavas daļa savālietošanā saņēma spēcīgasjaudas sūkņu staciju.«Šī stacija vienā sekundēspēj pārsūknēt 17 spaiņusjeb 170 litrus ūdens,un pagaidām Latvijā tā irvisjaudīgākā glābēju rīcībāesošā sūkņu stacija,»stāsta VUGD Jelgavasdaļas komandieris VadimsKuzmičs.Uz treilera bāzes uzmontētotuvas pārrobežu sadarbības programmas2007. – 2013. gadamprojekta gaitā. Bet tas nav vienīgaisJelgavas ugunsdzēsēju ieguvums.VUGD Zemgales brigādeskomandiera vietnieks AndrejsMihailovs norāda, ka jau ir saņemtskuteris, iekrāvējs bobkatsar universālkausu un sešcikls, kasaprīkots ar kravas kasti, vinču,šļūteni. «Ziemā izmēģinājām bobkatu– tīrījām teritorijā sniegu,»norāda A.Mihailovs, piebilstot, kato varēs izmantot plūdu laikā, laiizraktu aizsargvaļņus vai grāvjus,kā arī ugunsgrēku gadījumos, janepieciešams novākt gruvešus.Bobkata pārvietošanai ir speciālasūkņu staciju paredzēts izmantotūdens atsūknēšanai applūdušāsteritorijās un lielu ugunsgrēku,piemēram, kūdras purvu unmežu, dzēšanai, nodrošinot, kaūdens tiek piegādāts no tuvējāsūdenskrātuves. Tikai, tā kā sūknisir jaudīgs, ūdenstilpei jābūtpietiekami lielai. «Ar mūsu rīcībāesošo inventāru varam nodrošināt,ka ūdens tiek pārsūknētsdivu kilometru attālumā,» piebilstV.Kuzmičs, paskaidrojot: jabūs nepieciešamība nodrošinātūdens padevi lielākā attālumā,tiks izmantotas citu brigāžu rīcībāesošās šļūtenes.Sūknis iegādāts Latvijas–Liepiekabe,ar kuru tas tiks aizvestsuz nepieciešamo vietu. Pārējiejaunieguvumi tiks testēti pavasarī.Lai Zemgales reģiona brigādesglābēji jauno aprīkojumu varētulikt lietā, daļa darbinieku tikssūtīti uz mācībām, pēc kurām iegūskutera un bobkata vadīšanastiesības.Vēl pārrobežu sadarbības rezultātāmūsu ugunsdzēsēji tikspie četriem pilnībā aprīkotiemkonteineriem: šļūteņu konteinera,desmit kubikmetru cisternaspiesārņotu šķidrumu savākšanai,plūdu konteinera (laivas, glābšanasdēļi, piepūšama apsildāmatelts ar guļammaisiem, traukiemun mēbelēm 20 cilvēku izvietošanai,instrumenti, ģenerators),bonu konteinera. Būs arī pilnpiedziņaskonteineru vedējs, 4x4bezceļu auto ar bākugunīm unskaļruni cilvēku apziņošanai (šīVācijas firmas automašīna tieksalikta Āfrikā), mikroautobussoperatīvajam dežurantam, kasaprīkots ar meteoroloģisko stacijuun kurā varēs noteikt ķīmiskāsvielas. Kopumā Jelgavas ugunsdzēsēji,realizējot projektus «Ekoloģiskoavāriju seku likvidēšanaun vides piesārņojuma mazināšanaLielupes baseina teritorijā»un «Ātrās reaģēšanas komandasizveide plūdu seku likvidēšanaiLatvijas–Lietuvas pierobežas teritorijā»,tiks pie jaunas tehnikasun aprīkojuma apmēram divumiljonu eiro vērtībā.Jūnijā, jūlijā jaunajai tehnikaivajadzētu būt Jelgavā, un jauaugustā, septembrī tiek plānotaspraktiskās mācības, kurās tiksizmantota un pārbaudīta jaunāstehnikas darbība.Šis jau ir piektais projekts,ko Jelgavas ugunsdzēsēji īstenoLatvijas–Lietuvas pārrobežuprogrammā. Lai nodrošinātos, kajaunā tehnika netiks pārvietotauz citu daļu, projekta līgumā iratrunāts, ka tai vismaz piecusgadus jāatrodas Jelgavā.Sāksies pensionāru pieteikšanās elektroniskajai braukšanas kartei• Sintija ČepanoneNo 18. marta līdz 18. aprīlimJelgavas pensionāriun politiski represētāspersonas var pieteiktieselektroniskajai Jelgavaspilsētas iedzīvotājakartei. Bet no 8. aprīļasāksies elektroniskokaršu izsniegšana. Arkarti Jelgavā deklarētiepensionāri no 1. maijapar braucieniem pilsētasautobusos varēs norēķināties,izmantojotpašvaldības noteiktosbraukšanas maksas atvieglojumus.Pieteikšanās kartei un fotografēšanāsOlimpiskajā centrā (Kronvalda ielā24) katru darba dienu no pulksten8 līdz 15. Pensionāri un politiski represētāspersonas fotografēties unformēt dokumentus var jebkurā nošīm iestādēm, līdzi ņemot personuapliecinošu dokumentu, pensionāravai represētās personas apliecību.Gatavu elektronisko karšu izsniegšananotiks Jelgavas kultūrasnamā no 8. aprīļa līdz 4. maijamdarbadienās no pulksten 9 līdz 15.Par datumu, kad dokuments būsgatavs izsniegšanai, informēs pieteikšanāsdienā. Ja pensionārs pēckartes nevarēs ierasties darba dienā,SEB bankas filiālē (Akadēmijasielā 3) to varēs saņemt sestdienāsno pulksten 9 līdz 17.Jāatgādina, ka, lai pēc iespējassamazinātu rindas, dokumentunotiks pilsētas kultūras namā(K.Barona ielā 6), Zemgales reģionaKompetenču attīstības centrā ( ZR-KAC) (Svētes ielā 33) un Zemgalesformēšana notiks noteiktā kārtībā– alfabēta secībā pēc personas uzvārdapirmā burta:• no 18. līdz 22. martam – A, Ā,B, C, Č, D, E, Ē, F;• no 25. līdz 28. martam – G, Ģ,H, I, Ī, J, K, Ķ;• no 2. līdz 5. aprīlim – L, Ļ, M,N, Ņ, O, P;• no 8. līdz 12. aprīlim – R, S, Š;• no 15. līdz 18. aprīlim – T, U, Ū,V, Z, Ž.ZRKAC dokumentu noformēšananenotiks 21. martā un 5. aprīlī.Dokumentu noformēšana unfotografēšanās organizēta bezmaksas. Karšu izgatavošanas unpirmā gada uzturēšanas izmaksassegs Jelgavas Autobusu parks, betturpmāk par kartes uzturēšanutās īpašniekam bankai būs jāmaksālats gadā. Kartes atjaunošananozaudēšanas gadījumā izmaksāsdivus latus. Elektroniskais dokuments,tāpat kā Jelgavas pilsētasskolēna apliecība, būs piesaistītsSEB bankai.Ar pilsētas domes lēmumu no 1.maija visiem Jelgavā deklarētajiempensionāriem un represētajām personāmbūs iespēja braukt autobusāar 50 procentu atlaidi, maksājot25 santīmus par braucienu. Otrupusi no biļetes cenas apmaksāspašvaldība.Pēc kartes aktivizēšanas kontābūs jāieskaita nauda, kas nepieciešamabraukšanas apmaksai 50 procentuapmērā, otrus 50 procentussegs pilsētas dome. Tas nozīmē, kapašvaldība mēnesī ieskaitīs 4 latus,otrus 4 latus kontā būs jāieskaitapensionāram. Atlaide paredzēta16 braucieniem mēnesī. Par katrunākamo braucienu pensionārambūs jāmaksā pilna biļetes cena.Pašvaldība veiks iemaksas pēc faktiskābraucienu skaita. Tas nozīmē,ka 25 santīmi kartes kontā tiksieskaitīti pēc katra veiktā brauciena.Ja mēneša laikā ar sabiedriskotransportu ir braukts mazāk par16 reizēm, neizmantotie braucieninepārceļas – nākamajā mēnesī aratlaidi varēs veikt ne vairāk kā 16braucienus.Ja kādu iemeslu dēļ pensionārsnevarēs nokārtot karti mēnešalaikā, turpmāk to varēs izdarītSociālo lietu pārvaldē. Pārvaldesdarba laiks ir no pulksten 8 līdz17, pirmdienās – no pulksten 8 līdz19, piektdienās – no pulksten 8 līdz14.30. Kontakttālrunis Sociālo lietupārvaldē: 63048914, 63007224,Jelgavas pilsētas domes Klientuapkalpošanas centrā: 63005522.Jāpiebilst, ka pensionāriem, kasvecāki par 75 gadiem, tiek saglabātaiespēja no 1. maija līdz 1. oktobrimiegādāties autobusa mēnešbiļeti ar50 procentu atlaidi – par 10 latiem.Otru pusi no pilnas mēnešbiļetescenas sedz pašvaldība. Braukšanasapliecību mēnešbiļetes iegādei tāpatkā iepriekš pensionāri var saņemtSociālo lietu pārvaldē. Mēnešbiļetesiegādei Jelgavas iedzīvotāja kartenav jāformē.Īsi• No šīs nedēļas arī JelgavasDzimtsarakstu nodaļā, reģistrējotbērnu, vecākiem izsniedz jaunadizaina dzimšanas, laulību unmiršanas apliecības, kas nomainījušasvienkāršo A4 lapu, koizsniedza no 1. janvāra. Īpaši pardzimšanas apliecībām izbrīnīti bijavecāki, apliecības novērtējot kā «tādasbezpersoniskas lapeles». Šādsbērna pirmais dokuments janvārīun februārī Jelgavā izsniegts 103mazuļu vecākiem. Dzimtsarakstunodaļas vadītāja Aina Rokjāneuzsver, ka vecāki, kuri no 1. janvāralīdz 11. martam kā bērnadzimšanas apliecību ir saņēmušišo vienkāršo A4 formāta lapu, javēlas, var atnākt uz nodaļu unapmainīt to pret jaunā dizainadzimšanas apliecību.• Rīt, 15. martā, pulksten 15 JelgavasSociālo lietu pārvaldē, 129.kabinetā, notiks Latvijas SarkanāKrusta Jelgavas komitejas gadakonference. LSK Jelgavas komitejasvadītājs Jānis Vērzemnieksinformē, ka sapulcē tiks runāts parpērn paveikto un šī gada plāniem.Uz tikšanos ieradīsies arī LSK ģenerālsekretārsValdis Nagobats. Uzkonferenci aicināti LSK Jelgavas komitejasbiedri un citi interesenti.• Latvijas Pensionāru federācijaorganizē parakstu vākšanu parpensiju indeksāciju no 2009. līdz2012. gadam. Jelgavas Pensionārubiedrības vadītāja Marija Kolnejainformē, ka jelgavnieki par to varparakstīties Jelgavas paaudžudienas centrā «Sadraudzība»Dobeles ielā 62a līdz 31. martam.Parakstīties iespējams pirmdienās,otrdienās, ceturtdienās un piektdienāsno pulksten 10 līdz 17, bet trešdienās– no pulksten 12 līdz 19.• 23. martā pulksten 20.30 Jelgavaspilsēta jau piekto gadu pievienosiesPasaules Dabas fondarīkotajai akcijai «Zemes stunda»,kuras laikā katrs ir aicināts uz vienustundu izslēgt apgaismojumu,lai simboliski pievērstu uzmanībuenerģijas un resursu taupīšanai.Jelgavā tiks izslēgts Svētās Annasbaznīcas, Bezvainīgās JaunavasMarijas katedrāles, Svētās Simeonaun Annas pareizticīgo katedrāles,Svētā Jāņa baznīcas, VissvētāsDievmātes aizmigšanas pareizticīgobaznīcas un Jelgavas pils ārējaisapgaismojums, kā arī izslēgti prožektori,kas izgaismo Driksu pie Mītavastilta. Uz pusi tiks samazinātaapgaismojuma intensitāte gājējupromenādēs Lielupes labajā krastāun Driksas krastmalā.• Rīt, 15. martā, pulksten 15Ģederta Eliasa Jelgavas Vēsturesun mākslas muzejā tiks atklātatradicionālā pavasara izstāde –Latvijas Tekstilmākslas asociācijasdalībnieku darbu izstāde. Muzejadirektores vietniece Marija Kauperestāsta, ka šī izstāde iepazīstina arLatvijas izcilāko tekstilmāksliniekuun jauno mākslinieku sniegumu.Ekspozīciju veido darbi, kas radušiespēdējā gada laikā, parādotvisplašākās tehniskās iespējas unmateriālu izmantošanas daudzveidību,tādējādi sniedzot priekšstatupar tekstilmākslas attīstības tendencēm.Jelgavas 2. pamatskolaturpina izglītojamo uzņemšanu:• 1. klasē;• pirmsskolas grupās2013./2014. mācību gadam.Ritma GaidamovičaPieteikties skolas kancelejāno plkst.8.30 līdz 15 Sarmas ielā 2.Jelgavas pilsētas dome 2013. gada 28.februārī pieņēma saistošos noteikumusNr.13-7 «Jelgavas domes 2007. gada 24.maija saistošo noteikumu Nr.150 «TeritorijuKalnciema ceļā 124, 126, 126A, 128, 128Adetālplānojums. Saistošā daļa» atzīšana parspēku zaudējušiem».


4 www.jelgavasvestnesis.lvwww.jelgavasvestnesis.lvVēstule«Iepazīstietiesar saviem kaimiņiem!»«Jelgavas Vēstnesis» saņēma Oditasvēstuli, kurā viņa atklāj, kā savas lētticībasdēļ ģimene zaudējusi četrus latus. «Summašoreiz nav liela un paši vien esam vainīgi,taču varbūt mūsu pieredze kādam ļausizvairīties no līdzīgas situācijas,» tā viņa.«Gribu vērst jelgavnieku, sevišķi daudzdzīvokļumāju iedzīvotāju, kuri varbūtnepazīst savas mājas kaimiņus, uzmanībuuz situāciju, kādā nokļuva mūsu ģimene.Vakarā divatā ar vīru sēdējām mājās pietelevizora. Ap pulksten 22 – zvans pie durvīm.Pabrīnoties par kāda vēlo apciemojumu,piegāju pie durvīm. Uz jautājumu, kastur ir, izdzirdēju jauna vīrieša balsi: «Es, es,kaimiņien!» Atverot durvis, manā priekšāstāvēja slaids, ap 30 gadu jauns vīrietis.«Kaimiņien, esmu jūsu kaimiņš no 5. stāva,vai varat man izlīdzēt? Vai jūsu vīrs mājās?»Atbildēju, ka ir, un «kaimiņš» palūdza, vainevarētu tad labāk pasaukt vīru.Vīrs izgāja kāpņutelpā un pēc brīža abikopā atgriezās. Vīrs iegāja istabā, sakot,ka izlīdzēs, bet «kaimiņš» no koridora tajāpašā laikā paspēja man pastāstīt, ka ar sievusvinot dzimšanas dienu, ka viņam ir 28 gadiun jāaizbrauc uz Rīgu pakaļ naudai. Pašamauto esot, bet iereibis negribot sēsties piestūres. Rīt būšot atpakaļ un atdošot mumsnaudu. Vīrs, iznācis no istabas, iedeva«kaimiņam» četrus latus. «Kaimiņš» bijamilzīgi pateicīgs, atsveicinājās līdz rītdienaiun prom bija. Kad vīram pajautāju, vaipazīst šo vīrieti, vīrs tikai paraustīja plecus:«Kaimiņš no piektā stāva...»Nākamajā dienā aizdomu pilna stāvējupie vakardienas «kaimiņa» dzīvokļa durvīm.Godīgi sakot, nemaz tik izbrīnīta nebiju,kad izrādījās, ka šajā «kaimiņa» dzīvoklīdzīvo tikai pensionāre. Vēlāk, apstaigājotkaimiņus, izrādījās, ka mūsu kāpņutelpāšāds jauneklis nemaz nedzīvojot.Četri lati – summa nav liela, bet uztrauckas cits: kas varēja notikt, ja uz jautājumu,vai vīrs mājās, būtu atbildējusi «nē»?Mīļie jelgavnieki, esiet modri un neiekrītiettik parastās lamatās, kā mēs!»Kad jāpaceļ valsts karogs?«Vai jūs varētu noskaidrot un publicēt tāsdienas 2013. gadā, kad jāpaceļ valsts karogs,»ar šādu lūgumu laikraksta redakcijāvērsās Aigars. Šaubas par tradicionālajāmsvētku un atceres dienām radījusi decembrapirmā svētdiena un 21. augusts – atsevišķosavotos šīs dienas nav minētas kā tās, kurāsbūtu paceļams valsts karogsKaroga lietošana svētku, atceres unatzīmējamās dienās*Latvijas valsts karogs jāpaceļ:1. maijā – Latvijas Republikas Satversmessapulces sasaukšanas diena; Darbasvētki;4. maijā – Latvijas Republikas Neatkarībaspasludināšanas diena;21. augustā – konstitucionālā likuma«Par Latvijas Republikas valstisko statusu»pieņemšanas un Latvijas Republikas faktiskāsneatkarības atjaunošanas diena;11. novembrī – Lāčplēša diena;18. novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanasdiena.Jelgavnieki papildus aicināti karogupacelt arī Pilsētas svētku laikā, kas šogadiekrīt no 23. līdz 26. maijam, kā arī Jelgavasatbrīvošanas no Bermonta karaspēkagadadienā, kas ir 21. novembrī.Latvijas valsts karogs sēru noformējumā**jāpaceļ:25. martā – Komunistiskā genocīda upurupiemiņas diena;14. jūnijā – Komunistiskā genocīda upurupiemiņas diena;17. jūnijā – Latvijas Republikas okupācijasdiena;4. jūlijā – Ebreju tautas genocīda upurupiemiņas diena;Decembra pirmajā svētdienā – Pret latviešutautu vērstā totalitārā komunistiskārežīma genocīda upuru piemiņas diena(šogad šī diena iekrīt 2. decembrī).* Avots: Latvijas valsts karoga likums** Gadījumos, ja Latvijas valsts karogspaceļams sēru noformējumā, virs karoga piekāta piestiprina melnu lenti, kuras platumsir 1/20 no karoga platuma un garums atbilstkaroga platumam, savukārt mastā uzvilktuLatvijas valsts karogu nolaiž pusmastā bezsēru lentes.Sagatavoja Sintija ČepanoneKāda Jelgavas ģimenes ārste irsašutusi par pirmsskolas izglītībasiestāžu administrācijas, viņasprāt,bieži vien nepamatotajām prasībām.«Ministru kabineta noteikumi paredz,ka ārstējošais ārsts izsniedz izziņu parkavējumiem slimības dēļ, kas ilgākipar trim dienām. Taču ikdienas darbāman nākas saskarties ar patiesi absurdāmsituācijām, jo vecāki, pamatojotto ar skolas administrācijas prasībām,pieprasa attaisnojošus dokumentuspar vienas dienas kavējumu, dažādasizziņas, kuras dažkārt es pat nespējunoformulēt!» stāsta ārste, neslēpjot,ka šādu it kā attaisnojošu dokumentupieprasīšana traucē ikdienas darbam,turklāt apdraud arī veselo bērnu veselību,ja viņi izziņas dēļ spiesti gaidītrindā kopā ar saslimušajiem. «Vaitiešām bērnudārza iekšējie noteikumi irsvarīgāki par Ministru kabineta noteikumiem?!»neizpratnē ir ārste, stāstot,ka vecāki, lai saskaņā ar administrācijasprasību attaisnotu bērna kavējumu,viņai prasījuši, piemēram, izziņu parto, ka bērns vienu dienu neapmeklējabērnudārzu, jo laukā bija spēcīgs sals,tāpat pieprasīta izziņa par to, ka bērns,kopā ar vecākiem atpūšoties Turcijā,tur nav vērsies pēc medicīniskās palīdzības,tas ir, nav slimojis. «Kā es,būdama Latvijā, varu izsniegt izziņupar to, kas ir vai nav noticis Turcijā?!Bet bērnudārza administrācija šāduizziņu pieprasa. Kāpēc, ja pirmsskolasizglītības iestādē ir medmāsas, ģimenesārstam jāraksta izziņa par to, ka bērnsvar apmeklēt bērnudārza baseinu vaitajā iekārtoto sāls istabu?!» jautā viņa,vēloties saprast, uz kā pamata bērnudārzuadministrācija var izvirzīt šādasprasības pēc izziņām.Jelgavas Izglītības pārvaldes galvenāspeciāliste pirmsskolas izglītībā SarmīteJoma informē, ka visas pirmsskolasizglītības iestādes darbu plāno un organizēsaskaņā ar Ministru kabinetanoteikumiem «Higiēnas prasības izglītībasiestādēm, kas īsteno pirmsskolasizglītības programmas». «Tajos noteiktāsnormas arī iestrādātas bērnudārzuiekšējās kārtības noteikumos. Pašlaiksadarbībā ar pirmsskolas izglītībasiestādēm turpinās iestāžu iekšējo normatīvodokumentu aktualizēšana, untajos nav fiksētas pretrunas ar Ministrukabineta noteikumiem,» tā viņa,akcentējot, ka visas prasības ieviestas,primāri domājot par bērnu veselību unlabsajūtu. «Gan bērnudārzu vadība,atbildam«Kāpēc par gāzi nevar samaksāt JelgavasNekustamā īpašuma pārvaldes (JNĪP)norēķinu punktos?» jautā Voldemārs, kuršdzīvo 4. līnijā. Viņš stāsta, ka apgrūtinošiir lieku reizi stāvēt rindā, turklāt bankātāpat par šo pakalpojumu ir jāmaksā. «Esneiebilstu tos 30 – 35 santīmus papildussamaksāt, lai tikai vienā reizē varētu norēķinātiespar visiem pakalpojumiem. Tagadsanāk tā: par visiem pakalpojumiemJNĪP norēķinu punktos varu samaksāt,bet par gāzi – ne. Vai tiešām uzņēmumisavā starpā nevarētu kaut kā vienoties, laiarī par gāzi klienti var norēķināties šajospunktos?!» ierosina jelgavnieks.Domājot par klientu ērtībām, JNĪPturpina darbu pie pakalpojumu klāstapaplašināšanas, īpašu uzmanību pievēršotne tikai e-pakalpojumiem, papildinotiespējas internetā, bet arī tiem pakalpojumiem,kas pieejami klātienē, tostarp JNĪPnorēķinu punktos. JNĪP valdes loceklisJuris Vidžis norāda, ka viens no tuvākālaika mērķiem ir arī paplašināt JNĪPnorēķinu punktos pieņemto maksājumuklāstu.«Apzināmies, ka klientiem ir krietniērtāk, ja visus nepieciešamos rēķinus viņivar nomaksāt vienuviet un tuvāk savaidzīvesvietai, tādēļ jau esam uzsākušisadarbības sarunas gan ar uzņēmumu«Latvijas gāze», gan ar atsevišķiem citiempakalpojumu sniedzējiem, par kuru nodrošinātajiempakalpojumiem pagaidāmvēl nav iespējams samaksāt JNĪP norēķinupunktos. Domāju, ka tuvākajā laikātiks rasts optimālākais variants mūsu uncitu pakalpojumu sniedzēju sadarbībai,»skaidro J.Vidžis. Tiesa, pagaidām vēlkonkrētu datumu, no kura JNĪP norēķinupunktos pieņemto maksājumu klāstsvarētu tikt paplašināts, apsaimniekošanasuzņēmums nenosauc, taču akcentē, ka pietā tiek strādāts un, visticamāk, jau tuvākajālaikā šajos norēķinu punktos pieņemsarī maksājumus par gāzi un atsevišķu citupakalpojumu sniedzēju nodrošinātajiempakalpojumiem.Jāatgādina, ka pašlaik JNĪP norēķinupunktos bez komisijas maksas varnomaksāt JNĪP rēķinus, par ūdeni unkanalizāciju SIA «Jelgavas ūdens», parsiltumenerģiju SIA «Fortum Jelgava»,par atkritumu izvešanu SIA «Jelgavaskomunālie pakalpojumi», par SIA «Multi-Ārsta apliecinājums bērnudārzamCeturtdiena, 2013. gada 14. martsVisticamāk, arī rēķinus par gāzi varēsapmaksāt JNĪP norēķinu punktosgan ģimenes ārsti taču ir ieinteresēti,lai audzēkņi un pacienti būtu pasargātino dažādām saslimšanām, paši justoslabi un neapdraudētu citus, tieši tādēļnepieciešama sadarbība. Grupiņā ikdienu kopā darbojas vismaz divdesmitbērni, un viņu veselības stāvoklis irdārziņā strādājošo, vecāku un ģimenesārsta atbildība, tādēļ ir tikai likumsakarīgi,ka aicinām sadarboties un arizpratni pret prasībām izturēties visaspuses,» piebilst S.Joma.Tā kā ģimenes ārste nav minējusikonkrētas pirmsskolas izglītības iestādes,kurās, kā viņa norāda, esot bieživien nepamatotas prasības pēc izziņām,Izglītības pārvaldes speciāliste viennozīmīgisituāciju nevar komentēt. «Esmupārliecināta – situācijā par izziņu, kadbērns pirmsskolas izglītības iestādi navapmeklējis pārāk auksta laika dēļ, irradies pārpratums, piemēram, skolotājanav skaidri izstāstījusi vecākiemprasības, varbūt vecāki nav precīzisapratuši teikto vai, iespējams, ne glužiprecīzi ģimenes ārstam izstāstījuši savuvajadzību. Ja radušās neskaidrības vainesaprašanās, ļoti būtiski to pārrunātindividuāli.Taču, runājot par situāciju kopumā,mēs nevaram izturēties vieglprātīgi pretJNĪP norēķinupunkti JelgavāPulkveža Brieža ielā 26(JNĪP administrācijas ēkā,63025624); Satiksmes ielā35 (veikalā «Supernetto»,63025756); Katoļuielā 18 (t/c «Vivo centrs»,63023848); Driksas ielā4 (t/c «Pilsētas pasāža»,63026046); Rīgas ielā 11a(t/c «Valdeka», 63029502);Pasta ielā 51/6 (veikalā«Iki», 63022457); Pērnavasielā 4 (veikalā «Supernetto»,63011222).Viens no SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) tuvākā laikamērķiem ir paplašināt pieņemto maksājumu klāstu visos septiņos JNĪPnorēķinu punktos Jelgavā, lai perspektīvā, domājot par klientu ērtībām,nodrošinātu iespējas norēķināties arī par «Latvijas gāzes» un atsevišķu citupakalpojumu sniedzēju pakalpojumiem.Foto: Ivars Veiliņštone Balt» kabeļtelevīziju, kā arī nodokļusun nodevas Jelgavas domei. Savukārtkomisijas maksa 35 santīmu apmērā tiekiekasēta, šajos punktos norēķinoties parnepieciešams, rūpējoties par bērnu veselībubērnu veselību, tieši tādēļ arī lūdzamģimenes ārsta apliecinājumu tam, kabērns ir vesels,» piebilst S.Joma. Viņaskaidro, ka, piemēram, pirms darbuuzsāka sāls istaba «Ķiparos», ģimenesārsti tika aicināti ar to iepazīties unklātienē pārrunāt izglītības iestādespersonāla un ģimenes ārstu atbildībuun sadarbības iespējas bērnu vispārējāveselības stāvokļa uzlabošanā. «Sāls istabasapmeklējums ir veselību veicinošspasākums, tomēr ir virkne indikāciju,kā dēļ bērnam tā var nebūt ieteicamavai tajā uzturēties drīkstētu īsāku laiku,un tieši bērna ģimenes ārsts ir tas, kurškonkrētā sava pacienta veselības stāvoklipārzina vislabāk un var sniegt nepieciešamāsrekomendācijas. Izglītībasiestādes medmāsa ir kā papildu drošībasgarants – viņa var fiksēt bērna veselībasstāvokli konkrētā dienā un nepieciešamībasgadījumā liegt apmeklēt sālsistabu, taču, vai šī procedūra bērnamnāks par labu kopumā, vislabāk zināsārsts,» S.Joma uzsver, ka ģimenes ārstarekomendācija nepieciešama tikai sālsistabas, nevis baseina apmeklējumam.Runājot par nepieciešamajām ārstaizziņām kavējumu dēļ, S.Joma norāda,ka bērnudārzu audzēkņiem ārstaapliecinājums par veselības stāvoklielektroenerģiju ar a/s «Latvenergo» unSIA «Baltkom TV» kabeļtelevīziju.Sagatavoja Sintija Čepanonenepieciešams, ja bērns iestādi slimībasdēļ nav apmeklējis vairāk par trim dienām.Tāpat arī citu audzēkņu drošībasnolūkos būtu nepieciešams speciālistanovērtējums gadījumos, ja bērns dārziņāsajuties slikti un pēc sazināšanās arvecākiem devies mājās ar saslimšanaspazīmēm. «Ja iemesls bijusi, teiksim,temperatūra, slikta dūša vai caureja,ir labi, ja vecāki, bērnam atgriežotiesbērnudārzā, kā apliecinājumu tam,ka viņa veselības stāvoklis neapdraudapkārtējos, var uzrādīt medicīnaspersonāla zīmi. Taču arī šī prasība irvienīgi bērnu interesēs, tāpat kā ārstaatzinums par to, ka, ilgāku laiku neapmeklējotbērnudārzu tālāka ceļojumadēļ, bērns šajā periodā nav slimojis arinfekciju slimībām,» tā galvenā speciālistepirmsskolas izglītībā, akcentējot,ka pret šīm prasībām nedrīkst izturētiespavirši, izziņu pieprasot, piemēram, patālruni. «Arī ģimenes ārsts taču ir ieinteresētspārliecināties par sava mazāpacienta veselību,» tā viņa.S.Joma gan vecākus, gan ģimenesārstus situācijās, kas rada neizpratni,aicina vērsties Izglītības pārvaldē, laikopīgi jautājumu atrisinātu.Sagatavoja Sintija Čepanone


Ceturtdiena, 2013. gada 14. martswww.jelgavasvestnesis.lvsports www.jelgavasvestnesis.lv 5«Milonam» –Latvijas čempionsLiepājā norisinājās Latvijas meistarsacīkstesjunioriem brīvajā cīņā. Jelgavasklubam «Milons» ir viens čempions.Kluba treneris Vladimirs Smirnovsinformē, ka par čempionu kļuva JānisKogutičs svara kategorijā līdz 96kilogramiem. «Viņš tīri uzvarēja AleksandruKargopolovu no Daugavpils unOļegu Osipovu no K.Kundziņa sportaskolas. Finālā Jānis pārspēja AleksandruLinkevičunoDaugavpilsar rezultātu4:2 un3:0,» stāstatreneris.• Ilze Knusle-Jankevica«Pārī ar brāli dejoju ceturtogadu. Pirmos panākumus mēssasniedzām katrs atsevišķiun viens otram esam trešaispartneris. Kopā sākām dejotpēc treneres Ingrīdas Spiridonovaslēmuma, jo sporta dejāsdažādu apstākļu dēļ partneribieži mainās,» stāsta sportadeju dejotāja Jelgavas Valstsģimnāzijas skolniece KristīneŠiļeiko.Kristīne un Ervīns Šiļeiko dejo kopšpiecu gadu vecuma – dejotāju gaitas abiuzsāka bērnudārzā «Rotaļa», kur apmeklējadejošanas pulciņu pie treneresI.Spiridonovas. Tālākajā karjerā viņispecializējās Latīņamerikas dejās. Pēctam jaunieši trenējās deju klubā «Mītava»,bet pirms diviem gadiem pārgāja uzRīgas klubu «Anitas deju studija», kurdejas prasmes slīpē pie TV šova «Dejo arzvaigzni» tiesneses Anitas Šmites. Parsavām trenerēm Kristīne saka tikai tolabāko: «Ingrīda ir ļoti spēcīgs treneris,stingra un uzmanīga. Mēs viņu atceramiesar lielu cieņu un vēl joprojām sazināmiesun uzturam sakarus. Viņa mumsir iemācījusi ļoti daudz, un, pateicotiesviņai, mēs noticējām paši saviem spēkiemun turpinājām dejot, neskatoties uz ļotispēcīgu konkurenci. Savukārt Anita ir ļotiprasīga, ļoti interaktīvs cilvēks. Mums arviņu ir interesanti.»Dejošana abiem sākumā bija tikai hobijs,bet nu tā kļuvusi par nopietnu nodarbiun paņem lielāko daļu viņu brīvā laika.Izpilda Sporta meistaranormatīvuBaltijas čempionātāpeldēšanā diviJelgavas peldēšanasskolas audzēkņiizpildīja Sportameistara normatīvu:Deniss Komars100 metros brasā un Agnese Bikoviča 200metros brasā. Deniss izcīnīja arī 3. vietu.Bronzas medaļu ieguva arī Jevgeņijs Boicovs,kurš startēja 400 m kompleksajā peldējumā.Savukārt pie sudraba godalgas tika ZaneTīrumniece – viņa startēja Latvijas izlases 4 x100 metru brīvā stila stafetes komandā. Meitenesne tikai izcīnīja medaļas, bet uzstādījaarī jaunu Latvijas rekordu. Baltijas čempionātāpiedalījās astoņi Jelgavas peldētāji.Karatistam Holandē 3. vietaKaratists Kalvis KalniņšPremjerlīgas2. posmā Holandēkāpa uz zemākāgoda pjedestālapakāpiena. «Laikamsvara mešanasdēļ nebija asuma,»savu sniegumu komentēsportists. Sacensībās Kalvis aizvadījasešas cīņas un, kā pats saka, ar lielāmgrūtībām izcīnīja 3. vietu. Jāpiebilst, ka šīsKalvim bija otrās sacensības šogad. Pirmāssacensības viņš aizvadīja marta sākumāTallinā, tur izcīnīja 1. vietu svara kategorijālīdz 67 kilogramiem. Jāatgādina, ka sportistsgatavojas Eiropas čempionātam, kasnotiks maija sākumā Ungārijā.Zelts pieciem «apoloniešiem»Jelgavas un Latvijas atklātajā starptautiskajāčempionātā svaru stieņa spiešanā guļus bezekipējuma čempiona titulu izcīnīja pieciJelgavas kluba «Apolons» sportisti: JanaJansone, Pāvels Kijanovs (juniori) (attēlā),Renārs Dronga (vīrieši), Oļegs Illarionovs unAleksandrs Smelovs (abi seniori). P.Kijanovsun R.Dronga uzrādīja sporta meistaracienīgu rezultātu– Pāvels uzspieda210 kg (pats sver83 kg), bet Renārsuzspieda 195 kg(pats sver 74 kg).Sacensībās piedalījāsap 200 sportistuno Latvijas, Lietuvasun Igaunijas.Labākais deju partneris – brālis• Ilze Knusle-JankevicaNo 16. līdz 24. martam Rīgā norisināsiespasaules čempionātskērlingā sievietēm. Tajā Latvijupārstāvēs Jelgavas Kērlingakluba meitenes. «Mūsu mērķisnav izcīnīt, teiksim, 2. vietu, joLatvija kērlingā ir vēl iesācējaun uz ko tādu cerēt būtu diezgannenopietni. Tā kā pasaulesčempionātā piedalījāmies arī2010. gadā, šoreiz mūsu galvenaismērķis ir parādīt savuizaugsmi, celt izpildījuma rādītājusun būt grūti uzvaramaikomandai,» tā komandas skipsjeb kapteinis jelgavniece IvetaStaša-Šaršūne.Pasaules čempionātā piedalīsies 12komandas – Kanāda, ASV, Japāna, Ķīna,Latvija, Zviedrija, Krievija, Skotija, Šveice,Dānija, Itālija un Vācija – un cīnīsies parceļazīmi uz Soču Olimpiskajām spēlēm.Kērlinga asociācija informē, ka olimpiādeijau automātiski kvalificējusies Krievija, kuraipievienosies labākās septiņas komandaspēc 2012. un 2013. gada pasaules čempionāturezultātiem. Pārējās komandas, kas būsstartējušas kaut vienā no pēdējiem trim pa-Latvijas čempionāta 10 dejās un Jelgavasdomes kausa sacensību programma16. martā Zemgales Olimpiskajā centrāNo pulksten 10.30 – bērnudārza audzēkņi, 1.klase, 2. – 3. klase, 4. – 5. klaseNo pulksten 12 – bērni, junioriNo pulksten 15 – juniori, seniori, jaunieši U-21,bērni (2004. dz.g. un jaunāki)No pulksten 16.30 – juniori, jaunieši, bērni(2001. dz.g. un jaunāki)No pulksten 19 – juniori, jaunieši, pieaugušie,Jelgavas domes kausa izcīņa«Ja kāds mums agrāk teiktu, ka dejosimtik ilgi, mēs nenoticētu,» spriež jaunieši.Dejošana ir gana grūts un arī dārgs sportaveids. «Mums patīk sacensties sacensībās,iziet ceļu no ceturtdaļfināla līdz finālam.Tas audzina raksturu,» tā Kristīne, turpinot:«Sporta dejas ir ļoti nopietns sportaveids, kurā nepieciešams daudz spēka.Pamēģiniet paši pārbaudīt: nodejojietpiecas dejas pēc kārtas mūzikas ritmā,turklāt katra deja jādejo pusotru minūtibez pārtraukuma.» Kristīne un Ervīnstreniņus apmeklē četras reizes nedēļā unbez deju soļiem viņiem ir arī horeogrāfijasun fiziskie treniņi. Runājot par finansiālopusi, viņa atzīst, ka deju laukumā vienmērjāizskatās labi, bet vairāk nauda irvajadzīga treniņiem, privātstundām unlai piedalītos dažāda līmeņa sacensībās.Daudzi dejotāji «turas» uz sponsoru naudas,bet jelgavniekiem sponsoru nav.Līdzšinējais lielākais panākums Kristīneiun Ervīnam ir 1. vieta 2012. gadaLatvijas Sporta deju federācijas kausāLatīņamerikas dejās pieaugušo/jauniešugrupā. «Runājot par nākotni– uz priekšu mēs nedomājam. Šobrīddomājam vienīgi par to, kā veiksmīgipabeigt sezonu,» pieticīgi ir dejotāji.Jelgavnieku Ervīna un Kristīnes sniegu-JelgavniekiKristīne unErvīns ŠiļeikoJelgavasdomes kausāsporta dejās2010. gadā izcīnīja1. vietuLatīņamerikasdejās junioruklasē.Foto:no K.Šiļeikopersonīgāarhīvamu varēs novērtēt sestdien, 16. martā,Zemgales Olimpiskajā centrā, kur notikssporta deju sacensības – Latvijas čempionāts10 dejās un Jelgavas domes kauss.Ieejas maksa būs četri lati.«Gribam būt grūti uzvarama komanda»saules čempionātiem, decembrī piedalīsiesīpašā kvalifikācijas turnīrā, sadalot pēdējāsdivas ceļazīmes.Gatavojoties pasaules čempionātam,kērlingistes aizvadīja treniņnometni Šveicē,kur koriģēja tehniskās lietas – izslīdēšanu,akmens palaišanu, birstēšanas tehniku – unstrādāja pie stratēģijas. «Par stratēģiskajāmlietām vienmēr var runāt, jo situācijas jauneatkārtojas,» uzskata Iveta. Komandaaizvadīja sešas dienas intensīvu treniņuun piedalījās turnīrā. «Mūsu komandair uzsākusi sadarbību ar Šveices treneriNikolu Strausaku – tas nav tikai, lai sagatavotospasaules čempionātam. Arī mēs kākomanda gribam, lai mums būtu pastāvīgstreneris, ar ko strādāt,» viņa stāsta.Jelgavas Kērlinga klubasieviešu komanda,kura tika atzīta par2012. gada labākosporta komandu Jelgavā,no 16. līdz 24.martam aizstāvēs Latvijasgodu pasauleskērlinga čempionātā,kas notiks Rīgā.Foto: no komandasarhīvaKomanda, kas startēs pasaules čempionātā,kopā spēlē jau desmit gadus, betkērlings visām dāmām ir hobijs. «Mēs visasesam pilna laika darbinieki un sportošanair uz atvaļinājumu rēķina, nu jau uz bezalgasatvaļinājumu – mums par startēšanusacensībās neko nemaksā, mums pašāmdrīzāk nākas piemaksāt,» tā I.Staša-Šaršūne.Jāpiebilst, ka Iveta ir arhitekte, strādāRīgas pilsētas pašvaldībā un viņas kompetencēir pilsētas vēsturiskais centrs. IevaKrusta vada Dienas centru Rīgā cilvēkiemar īpašām vajadzībām. Una Ģērmane pēcprofesijas ir friziere, un viņai pieder savsskaistumkopšanas salons. Zanda Bikše arīir arhitekte un strādā privātā arhitektubirojā. Dace Munča – personāla speciālisteLatvijas izlases spēļu kalendārs16. marts19 – 22 Latvija – Zviedrija(Eiropas 2012. gada vicečempiones)17. marts14 – 17 Kanāda – Latvija19 – 22 Japāna – Latvija18. marts8.30 – 11.30 Latvija – Itālija18.30 – 21.30 Latvija – Vācija19. marts13.30 – 16.30 Latvija – Krievija(Eiropas 2012. gada čempiones)18.30 – 21.30 Latvija – Skotija20. marts8.30 – 11.30 Latvija – ASV18.30 – 21.30 Latvija – Ķīna21. marts8.30 – 11.30 Latvija – Šveice13.30 – 16.30 Latvija – DānijaRīgas Austrumu slimnīcā.Pasaules čempionāts notiks «Volvocentrā» Jūrmalas gatvē 78d. Atklāšanasceremonija notiks 16. martā pulksten 12.30,noslēgums – 24. martā pēc fināla spēles (appulksten 16.30). Biļetes var iegādāties «Biļešuparadīzē», bērniem un jauniešiem līdz16 gadu vecumam ieeja uz visām spēlēmbūs bez maksas, studentiem, uzrādot ISICkarti – 50 procentu atlaide.Sporta pasākumi• 14. martā pulksten 19.30 – basketbols:BK «Jelgava» – BK «Jūrmala/Fēnikss»(ZOC).• 15. martā pulksten 21 – Jelgavasčempionāts telpu futbolā (ZOC).• 16. martā pulksten 11 – Jelgavasčempionāts basketbolā vīriešiem (Sportahallē).• 17. martā pulksten 9.30 – Jelgavasatklātais boulinga turnīrs, 1. kārta («Tonussboulingā»).• 17. martā pulksten 10 – Jelgavasčempionāts basketbolā vīriešiem (Sportahallē).• 17. martā – Latvijas X Ratiņbasketbolačempionāta spēles. Pulksten 10– Zemgales ratiņbasketbola komanda :«SIVA»; pulksten 11.30 – Rīga : Zemgalesratiņbasketbola komanda; pulksten 13– «SIVA» : Rīga (ZOC).• 17. martā pulksten 16 – Latvijasčempionāta volejbolā pusfināls: «Biolars/Jelgava» – «DU» (ZOC).• 19. martā pulksten 18.30 – basketbols:BK «Jelgava 2» – «Valmiera/BSS»(ZOC).• 22. martā pulksten 9 – Jelgavas skolusacensības «Lielā balva» (Sporta hallē).• 23. martā pulksten 11 – starptautisksdžudo turnīrs «Olimpiskās cerības» (Sportahallē).www.jelgavasvestnesis.lvSporta pasākumi – portālawww.jelgavasvestnesis.lvsadaļā «Pasākumi»Meklē darbuPalīgstrādnieks. Tālrunis 25941644.Vecu slimu cilvēku aprūpes darbu.Izskatīšu arī citus piedāvājumus. Tālrunis25965958.Santehniķis. Profesionāli varu veikt santehnikasdarbus ēkās, kā arī ārdarbus. Tālrunis26279736.Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.Kavlificēts santehniķis. Tālrunis 29681585.Vīrietis steidzami meklē darbu. Tālrunis20333489.Vīrietis meklē šofera darbu. Ir B, C kategorijas.Izskatīšu jebkuru piedāvājumu.Tālrunis 28832692.PērkDārgi pērku vecmeistaru gleznas, porcelānafigūras, vāzes, sienas šķīvjus. T.27166669Metāllūžņus (visu veidu). Izbraucam.Tel.27760073Pērk lauksaimniecības zemi 20 km rādiusāno Zaļeniekiem. Tel.29234911PārdodKantainās ozola skaidu briketes ar piegādi125 Ls/t, bērzs 110. T.29907466Dīvānu un akordeonu. T.28884312Šāļus, dēļus, malku, briketes. T.26488881DažādiFirma «Jugāns» (noslēgts līgums ar JNĪP)maina skaitītājus par Ls 10 un zemāk.Tel.29758491Zāģējam baļķus dēļos jūsu sētā.T.26547957Ārstēju ādas slimības. T.63026604Konsultācijas par privātpersonas maksātnespēju.T.27805582Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.T.25904905.SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,piederumi un konsultācijas, nelaiķunogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:63020151 un 28651582 vai ierodotiespersonīgi SIA «Velis – A» biroja telpāsSakņudārza ielā 5a, Jelgavā.Aizsaulē aizgājušiRASMA RUPULE (dz. 1939. g.)IGORS JEVDOKIMOVS (dz. 1963. g.)PJOTRS KOVAĻOVS (dz. 1963. g.)KĀRLIS ŠLEJA (dz. 1940. g.)VALĒRIJS VNUKOVIČS (dz. 1960. g.)VIKTORS IVANOVS (dz. 1966. g.)IVANS POLUKEJEVS (dz. 1945. g.)DZINTRA DOMBROVSKA (dz. 1947. g.).Izvadīšana 14.03. plkst.13 Baložu kapsētā.SKAIDRĪTE ELTERMANE (dz. 1928. g.).Izvadīšana 14.03. plkst.15 Zanderu kapsētā.VARVARA BOGDANOVA (dz. 1921. g.).Izvadīšana 14.03. plkst.13 Zanderu kapsētā.

More magazines by this user
Similar magazines