Suntažu pagasta laikraksts Suntažnieks, maijs/jūnijs - Ogres novads

ogresnovads.lv
  • No tags were found...

Suntažu pagasta laikraksts Suntažnieks, maijs/jūnijs - Ogres novads

Nr. 5 (230)Ceturtdiena, 2013. gada 27. jūnijsŠAJĀ NUMURĀ:• Vēlēšanu rezultāti• Izlaidumi Suntažu vidusskolā• Sēlijas šarms• Jūnija smarža Suntažu mākslasstudijā• Vasaras saulgriežu svētki “Kāpuķe koši uzzied dzīvība”Foto Aldis EglītisKā puķe koši uzzied dzīvībaFoto Aldis EglītisFoto Aldis Eglītis


2 SuntažnieksBūvvaldes informācija02.04.2013. ~ Z-6015-5 rekonstrukcija Ogres novada Suntažu pagastā;10.04.2013. ~ Pirts nekustamajā īpašumā “Rubeņi”;10.04.2013. ~ Malkas šķūnis nekustamajā īpašumā “Jaunrīti”;24.04.2013. ~ Dzīvojamā māja nekustamajā īpašumā “Kamoliņi”;07.05.2013. ~ Dzīvojamā māja, saimniecības ēka, pirts, garāža, lapene Suntažu pagasta nekustamajā īpašumā“Vendeļi”.Atbalstīt būvniecības ieceri un izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu.Vēlēšanu rezultāti2013.gada 1.jūnijā 9 republikas pilsētās un 110 novados notika pašvaldību vēlēšanas, kurās piedalījās686097 jeb 45,99% vēlētāju.Ogres novadsSUNTAŽU TAUTAS NAMS“Tautas Nams”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov.Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits – 499SarakstsI Zīmes Negrozītozīmju skaitsGrozītozīmju skaitsProcenti (%)APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJINacionālā apvienība “VisuLatvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “Centriskā partija LATVIJASZEMNIEKU SAVIENĪBA”“Reformu partija”Politisko partiju apvienība“Saskaņas Centrs”Politiskā partija “OGRESNOVADAM”Partija “VIENOTĪBA”Latvijas Zaļā partijaKristīgi demokrātiskā savienība36 7 29 7,21124 44 80 24,854 2 2 0,812 8 4 2,4182 36 146 36,4722 17 5 4,4193 30 63 18,6419 3 16 3,81OGRES NOVADA DOMĒ IEVĒLĒTIE DEPUTĀTIEdvīns Bartkevičs – politiskā partija “OGRES NOVA-DAM”;Andrejs Ceplītis – politiskā partija “OGRES NOVA-DAM”;Egīls Dzelzītis – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai”- “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “Centriskā partija LATVIJASZEMNIEKU SAVIENĪBA”;Valda Gaile – partija “VIENOTĪBA”;Egils Helmanis – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “Centriskā partija LATVI-JAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”;Raimonds Javoišs – politiskā partija “OGRES NOVA-DAM”;Sarmīte Kirhnere – politiskā partija “OGRES NOVA-DAM”;Juris Laizāns – politisko partiju apvienība “Saskaņascentrs”;Māris Legzdiņš – politiskā partija “OGRES NOVA-DAM”;Artūrs Mangulis – Latvijas Zaļā partija;Dzintra Mozule – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai”- “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “Centriskā partija LATVI-JAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”;Jānis Petrovičs – politiskā partija „OGRES NOVA-DAM”;Vita Pūķe – Latvijas Zaļā partija;Māris Siliņš – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai”- “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “Centriskā partija LATVIJASZEMNIEKU SAVIENĪBA”;Lidija Strelkova – politisko partiju apvienība“Saskaņas centrs”;Dainis Širovs – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai”- “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “Centriskā partija LATVIJASZEMNIEKU SAVIENĪBA”;Ilga Vecziediņa – APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI.


Suntažnieks 313. jūnijā Ogres kultūras centrā notika jaunievēlētās domes pirmā sēdePar domes priekšsēdētāja amata kandidātudeputāti izvirzīja vienu – Edvīnu Bartkeviču, par kurunobalsoja visi deputāti.Lemjot par priekšsēdētāja vietnieka izglītības,kultūras, veselības un sociālo lietu jautājumoskandidātiem, deputāti šim amatam izvirzīja VituPūķi un Ilgu Vecziediņu. Balsojumā ar 11 balsīm par(E.Bartkevičs, A.Ceplītis, V.Gaile, R.Javoišs, S.Kirhnere,J.Laizāns, M.Legzdiņš, A.Mangulis, J.Petrovičs,V.Pūķe, L.Strelkova) un 5 pret (E.Dzelzītis, E.Helmanis,Dz.Mozule, M.Siliņš, I.Vecziediņa) šajā amatā tikaiecelta V.Pūķe.Savukārt priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības,sporta un tūrisma jautājumos amatamtika virzīti Valda Gaile un Egils Helmanis. Ar 10balsīm par (E.Bartkevičs, V.Gaile, R.Javoišs, S.Kirhnere,J.Laizāns, M.Legzdiņš, A.Mangulis, J.Petrovičs,V.Pūķe, L.Strelkova), 3 pret (E.Dzelzītis, Dz.Mozule,I.Vecziediņa) un 3 atturoties (A.Ceplītis, E.Helmanis,M.Siliņš) šajā amatā tika iecelta Valda Gaile.Deputāti lēma arī par komiteju sastāvu.Ogres novada domes Finanšu komitejastrādās 12 locekļu sastāvā: Edvīns Bartkevičs, AndrejsCeplītis, Egīls Dzelzītis, Valda Gaile, Egils Helmanis,Sarmīte Kirhnere, Māris Legzdiņš, Artūrs Mangulis, JānisPetrovičs, Vita Pūķe, Dainis Širovs, Ilga Vecziediņa.Tautsaimniecības komiteja (8 locekļusastāvā): Edvīns Bartkevičs, Andrejs Ceplītis, ValdaGaile, Sarmīte Kirhnere, Juris Laizāns, Māris Legzdiņš,Māris Siliņš, Dainis Širovs.Sociālo lietu komiteja (8 locekļu sastāvā): RaimondsJavoišs, Artūrs Mangulis, Dzintra Mozule, JānisPetrovičs, Vita Pūķe, Māris Siliņš, Lidija Strelkova, IlgaVecziediņa.Pirmajā domes sēdē piedalījās 16 ievēlētiedeputāti (nebija ieradies D.Širovs, jo atrodas ārzemēs).Pirmā domes komiteju sēde plānota 11. jūlijā(domes sēde - 18.jūlijā)./www.ogre.lv/Izlaidumi Suntažu vidusskolā15. jūnijā apliecības par vispārējo pamatizglītību saņēma 20 Suntažu vidusskolas 9. klases skolēni.Agnija Gaidule saņēma skolas Atzinības rakstu par labām un teicamām sekmēm.Lai veidotu nākotni, nekas nav tik nepieciešams kāsapnis par to.Gan jūs sasniegsiet savu mirdzošo sapni –Pamazām vien!Tāpēc katrai dienai izvirziet noteiktu mērķi.Lai tie nav lieli un grūti izpildāmi plāni,bet gan uzdevumi, kas jūs soli pa solītimvirzīs tuvāk nodomu izpildei.Apbruņojieties ar pacietību!Nekad tā nepieblīvējiet savu dienu,Ka steigā aizmirstat vissvarīgāko –Katru uzdevumu paveikt pēc iespējas labāk,Priecāties par jums atvēlēto laikuUn dienas beigās būt mierā ar paveikto./Ogs Mandino/9. klases audzinātāja Rita Glaudiņa


4 SuntažnieksIzlaidumi Suntažu vidusskolā15. jūnijā ziedus un laba vēlējumus saņēma 18Suntažu vidusskolas 12. klases absolventi.Trešdaļa klases – 6 skolēni - vidusskolu beiguši arlabām un teicamām sekmēm.Sabīne Damane, Laine Briģe, Ieva Anda Kalupa unLinda Ozoliņa (sekmju vērtējums 8 -10 balles) saņēma Ministruprezidenta Valda Dombrovska parakstītu vēstuli - Latvijasvaldības vārdā izteiktu atzinību par teicamām sekmēm.Zane Kivliniece un Ieva Puriņa (sekmju vērtējums 7- 10 balles) saņēma skolas Atzinības rakstus par labām unteicamām sekmēm.Par aktīvu sabiedrisko darbu skolas Atzinības rakstusaņēma Kitija Ščerbinska, par augstiem sasniegumiemsportā – Sabīne Damane.5. jūlijā - pēc sertifikātu saņemšanas par nokārtotajiemcentralizētajiem eksāmeniem – absolventisaņems atestātus par vispārējo vidējo izglītību.Laimīgs ir nevis tas, kurš spēj saņemt vai dabūt, betgan tas, kurš spēj dot citiem.Paejieties cilvēkiem pretī un dalieties tajā, kas jumsir! Dāvājiet smaidus un labestību!Laime ir kā saules gaisma: ja iecelsiet kādu saulē,tā apspīdēs arī jūs.Lai jums lidojumam labvēlīgs laiks!Paldies vecākiem un kolēģiem par sadarbību,skolojot šos radošos, rosīgos, romantiskos, rūpīgos, runīgosun zinātgribošos skolēnus.12. klases audzinātāja Inga Žēpere


Suntažnieks 5Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule,gaiss un mitrums, lai uzziedētu un nestu sēklas! Tāarī mēs savas vēlmes ar varu nevaram īstenot.Neatlaidība un sīksta pacietība vainagodarbu un palīdz arī mazā dārzā izaudzēt krāšņasrozes.Z.MauriņaGodātie absolventi!Šis ir svarīgs brīdis gan Jums, gan Jūsuskolotājiem un vecākiem, jo skolas izlaidums irvērtējuma laiks par sasniegto, sapņu un idejulaiks par turpmāko!Mūsu jauniešos ir Latvijas nākotne, tādēļvisdziļāko cieņu izjūtu pret cilvēkiem, kuri mūsubērnus audzina un skolo, lai viņi kļūtu par izciliemmūsu valsts pilsoņiem – tikumiskiem, gudriem,pārtikušiem un laimīgiem!Lai izglītībā, kultūrā un ekonomikāpanāktu strauju augšupeju, mums ir jāpaļaujasuz jauno paaudzi, kas ienāk mūsu sabiedrībāar pozitīvu attieksmi pret dzīvi, ar gatavībuuzņemties atbildību par sevi un citiem, kas irspējīga pieņemt drošus un patstāvīgus lēmumusun turpmākajā dzīvē nodrošināt Latvijai stabiluun godpilnu vietu Eiropā un pasaulē!Novēlu visiem šā gada vispārējo izglītībasiestāžu absolventiem daudz spēka, jaunudzīves ceļu uzsākot, daudz radošu ideju, iecerupiepildījumu, priecīgu un cerīgu skatu uz pasauli.Priecīgus svētkus!Turpmākus panākumus vēlot, izglītības un zinātnes ministrsVjačeslavs DombrovskisApdomā labi, PADARI gudri!www.prakse.lv• Uzņēmumu ieteiktāko augstākoizglītības iestāžu un studiju TOPswww.niid.lv• Kādas jaunas studiju programmasaugstskolas piedāvās 2013.gada vasarā• Uzņemšanas termiņi augstskolāsun koledžās studijām pēc 12.klasesKā pieteikties studijām elektroniski?Lai nodrošinātu topošajiemstudentiem ātru un ērtu pieteikšanāsprocesu Latvijas augstskolās, jaukopš 2010. gada darbojas vienotapieteikšanās sistēma.Arī šogad sistēma būs aktīva.Vienotajā pieteikšanās sistēmāiekļautas 11 augstskolas:1. Rīgas Tehniskā universitāte;2. Rīgas Starptautiskā ekonomikasun biznesa administrācijasaugstskola;3. Latvijas Lauksaimniecībasuniversitāte;4. Banku augstskola;5. Latvijas Universitāte;6. Ventspils augstskola;7. Daugavpils universitāte;8. Informācijas sistēmu menedžmentaaugstskola;9. Rēzeknes augstskola;10. Liepājas universitāte;11. Vidzemes augstskola.Topošie studenti pieteikumustudijām varēs iesniegt jebkurā no tāmun pieteikties uz jebkuru no šo augstskolupiedāvātajām studiju programmām.Vienotajā pieteikumā varēs norādītlīdz 10 studiju programmām. Turklāt tāsir jāsakārto prioritārā secībā – tātad kā1. prioritāte jānorāda tā studiju programmaun studiju forma, kurā vēlasstudēt pirmām kārtām, kā 2. prioritātejānorāda otra iespējamā izvēle.Prioritāšu secību e-pakalpojumāvarēs mainīt līdz 15. jūlija pulksten16.00, pēc tam – kādā no augstskoluuzņemšanas punktiem. Izmantojotprioritāšu sistēmu, konkursa rezultātuaprēķināšanā katram reflektantam tiksatrasta viena labākā iespējamā vietano viņa prioritārā secībā sakārtotoprogrammu saraksta. Pēc konkursarezultātu paziņošanas reflektantsvairs nevarēs mainīt savu izvēli unreģistrēties citā studiju programmā.Jaunā kārtība ļauj ietaupītlīdzekļus pieteikuma noformēšanai, joir vienota maksa neatkarīgi no izvēlētoaugstskolu un izvēlēto studiju programmuskaita. Reģistrācijas maksa parpieteikuma noformēšanu ir 20 latu. Noreģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņiun 1. grupas invalīdi.Kā pieteikties studijām elektroniski?1. Jāatver www.latvija.lv. E-pakalpojumi. Izglītība.Pirmais solis ir autentifikācija,to var darīt vai nu ar internetbankasstarpniecību, elektronisko parakstuvai personas apliecību (eID). Ja personaineviens no iepriekš minētajiempiekļuves līdzekļiem nav pieejams, tadjāizmanto portāla lietotājvārds un parole.2. Vietnē jāizvēlas jauna pieteikumaforma un jāieraksta prasītāinformācija.3. No piedāvātajām visuaugstskolu programmām jāizveidoliste, kas var sastāvēt no 10 studijuprogrammām. Programmas obligātijāsakārto prioritārā secībā. Ja, neizturotkonkursu uz valsts finansēto (budžeta)studiju vietu, reflektants vēlas studētpar maksu – jānorāda studiju programmapar maksu kā atsevišķa prioritāte.4. Reflektants par pieteikšanosmaksā vienu reģistrācijas maksu – 20latu. To var veikt tiešsaistē ar kādu nominētajām internetbankām vai ierodotiesaugstskolā.5. Arī tad, ja ir aizpildīts elektroniskaispieteikums, visiem reflektantiemobligāti personiski jādodas uzkādu no 11 augstskolu uzņemšanaspunktiem, jāuzrāda nepieciešamiedokumenti un jāapstiprina pieteikumsstudijām augstskolā. Ja izvēlētajāsprogrammās ir iestājpārbaudījumi,tad reflektantiem tie jākārto no 16. -19. jūlijam. E-pakalpojumā reflektantivar sekot līdzi pieteikšanās gaitai unuzzināt konkursa rezultātus.6. Konkursa rezultātu paziņošana.Vienotās uzņemšanas pamatstudijuprogrammās 1.kārta noslēdzas19.jūlijā pulksten 19.00. Ja reflektantskonkursa pirmajā kārtā būs iekļuvisstudiju programmā, kas bijusi viņapirmā prioritāte, tad viņš var dotiesuz izvēlēto augstskolu reģistrētiesstudijām.Ja reflektants nav ieguvis studijuvietu 1. kārtā, tomēr vēlas uzsāktstudijas, tad no 19.-23. jūlija pulksten16.00 var reģistrēties 2.kārtai. Konkursa2. kārtas noslēgums ir 23.jūlijā pulksten19.00, un tie ir galīgie konkursa rezultāti.Konkursa rezultāti tiks paziņotiportālā www.latvija.lv, kā arī īsziņu unelektroniskās vēstules veidā.Lai izdodas!


6 SuntažnieksJŪNIJA SMARŽA SUNTAŽU MĀKSLAS STUDIJĀTā īpašā smarža – mazliet pēc vīstošāmmeijām, nedaudz pēc krāsas un svaigi mazgātas grīdas,dažnedažādu ziedu aromātu buķete, saposušos lielāku unmazāku dāmu parfīmi – protams, tā smaržot var tikai izlaidums.Ogres Mākslas skolā tā bija pati pirmā jūnija diena,kad starp 27 šī gada skolas beidzējiem savu veikumu rādījaarī 2 suntažnieki – Madara Jēkabsone un Daniels Damanis.Madaras diplomdarbam dots nosaukums „Mūza”un tajā galveno lomu spēlē mazliet mistiskas noskaņasapvīta, ornamentālos rotājumos iekļauta cilvēka figūra,papildināta ar spoguļiem. Daniels izmantojis klasiskuveidošanas tehniku, veidojot maskas. Process ir darbietilpīgs,vispirms viss izveidots plastilīnā, tad radīts atlējums ģipsī untad ģipša formā veidots atspiedums papīrā un smilšu masā.Rezultāti iepriecināja gan abu diplomdarbu vadītājuskolotāju Elīnu Reču, gan bargo žūriju un abi absolventisaņēma novērtējumu „teicami” jeb „9”. Visi diplomdarbiapskatāmi Ogrē, mākslas skolas 2.stāva zālē vēl visas vasarasgarumā, bet rudenī pēc tradīcijas svaigo diplomdarbuizstādi atvedīsim arī uz Suntažiem.Absolventu sniegumu jau pirmdien, 3.jūnijā, varējanovērtēt bērni, kas šogad tikai gatavojas uzsākt mācībasmākslas skolā. Iestājeksāmenus līdzās citiem interesentiemnokārtoja 4 meitenes, kas mākslas skolas programmuapgūs Suntažu mākslas studijā – Annija Antropova, Tīna ElīzaAncāne, Dita Grava un Evita Slaviete, turklāt atzīstami labālīmeni. Profesionālās ievirzes izglītības programmu rudenīuzsāks arī 6 bērni, kas nolēmuši mainīt pulciņa nodarbībasuz nopietnākām mākslas studijām „mazajā skolā”.Jūnija vidū rosība mākslas studijā nerimās un gaisāvirmoja gan krāsu smarža, gan kādi pavisam neierasti sa-Vai jūs zināt, kas Suntažos pazūd nenosakāmāātrumā? Dzirdu klusumu, bet, kad pateikšu atbildi, taddaudzi piekrītoši mās ar galvu. Un atbilde ir - vietaspieteikšana pensionāru ekskursijai.Mēs esam vienmēr gatavi apskatīt Latvijasinteresantākās un skaistākās vietas, jo zinām, ka Dzidriņasizvēlētais maršruts atklās daudz neredzēta.Un tā arī ir! Pirmā pietura Pļaviņu HES. Mūs sagaidagide, notiek nopietna dokumentu pārbaude, jo kā nekāHES ir valstiski svarīgs objekts. Tad galvā uzliekam aizsargcepuresun dodamies lielā milža vēderā. Iedomājieties, kādasajūta, kad mums pāri veļas 40 m biezs ūdens slānis!PļaviņuHES ir otrā lielākā Baltijas valstīs. Ar liftu uzbraucam 4. stāvā,lai no skatu laukuma varētu pavērot Daugavas plūdumu.Skats varens! Pamājam ardievas un dodamies Neretasvirzienā.Tur mūs gaida J. Jaunsudrabiņš savās „Riekstiņu”mājās. Protams, ka tur vairs klejo tikai viņa dvēsele, bet gidesstāstītais liek mūsu atmiņām atcerēties ‘Balto grāmatu”,„Zaļo grāmatu” un citus rakstnieka darbus. Vēl lielā sarkanopeoniju dobe, pie kuras varētu sēdēt un sēdēt, jo tik jaukismaržo!Sēlijas šarmsvienojumi – jau otro gadu notika vasaras radošā darbnīca.Arī šogad tā piecu dienu garumā pulcināja 10 dalībniekusun mudināja uz dažādiem eksperimentiem ar ikdienāsastopamām lietām. Izrādās, ka mākslai var izmantot ganpapīru no dokumentu smalcinātāja, gan vecas plates, ganvirtuves mikseri un krāsainus balonus un tik daudz ko nobūvmateriālu veikalā sastopamā – tapešu līmi, linoleja atgriezumus,korķa plāksnes, līplentas, pūšamās nitrokrāsas...tikai jāpievieno nedaudz izdomas.Pēc Jāņiem mākslas skolas bērniem ilgi gulētneiznāks, mūs gaida „zaļā prakse” ar zīmēšanu ungleznošanu brīvā dabā. Atkal dosimies uz kādu jaunu, vēlneiepazītu un „nenozīmētu” vietu - šoreiz uz Ropažiem.Mūs laipni uzņems Ropažu vidusskola, bet jaunradītosdarbus izstādei jau gaida Ropažu kultūras centrs. Un tikaiPēterdienā varēsim teikt – brīvlaiks patiešām ir sācies!Māra Mārtiņjāne-KašeFoto no mākslas skolas arhīvaLai šoreiz paliek neaprakstīti Svētavoti un Kultaliepas, jo mūs jau gaida Aknīstes novadpētniecības muzejā.Šeit varam apskatīt, cik daudzi ievērojami cilvēki dzīvojušiAknīstē pirms kara, kādas čaklas adītājas un tamborētājasvakarus vadījušas pie sveču gaismas, kā smējušas undziedājušas, līdz karš un izsūtījumi izsvaidījuši cilvēkus plašajāpasaulē. Kad Latvijā sākās Atmoda, daudzi ārzemēsdzīvojošie tautieši palīdzējuši skolai un pagastam. Viņi turpinabūt savas Tēvzemes patrioti, un arī mūsu gide, pēctautības poliete, teica:” Dzīvot Latvijā un nezināt valodu irnecieņa pret sevi un valsti, kurā tu dzīvo.” Patiesi vārdi!Plaši lauki, tālumā meža puduri, un iegriežamiesjau alejā, kur netālu vīd Gārsenes pils. Tā ir iekļauta Latvijas100 sakoptāko kultūras pieminekļu sarakstā. Pils celta 1860.gadā. Un šoreiz nevaram teikt, ka lielie kungi domājušitikai par sevi, jo grāfi cēluši saviem zemniekiem skolas,nespējnieku namus, baznīcu un pagastnamu.. Gārsenesbaznīcā uzstādītas slavenās vācu ērģeļu firmas E.F. Valkerērģeles. Otras tādas, tikai daudz lielākas, atrodas RīgāDoma baznīcā. Gārsenes pilī jau sen ir skola. Izremontēta,lolota, bet bērnu tagad jau tik maz, ka sākas domas parskolas slēgšanu. Piemēram, 7.klasē 3 skolēni. Jau pagājušajāFoto no mākslas skolas arhīva


Suntažnieks 7mācību gadā tika veidotas apvienotās klases.Ir nolijis pamatīgs lietus, un ceram, ka arī Suntažosmākoņi būs svētījuši zemi ar valgmi. Viesojamies zemniekusaimniecībā „Liepas”, kura nodarbojas ar aitkopību.Ganāmpulks pamatīgs, pļavās ganās ap 300 aitu un vēlkūtī mammas ar mazajiem jēriņiem.Saimniecībā strādā visa ģimene, priecē, ka jaunienav aizceļojuši uz ārzemēm. Mūsu grupu gaida vēderprieki.Būs katls ar jēra gaļas zupu. Ēstgriba visiem laba, un katladibenā nepaliek nekas. Paldies saimniecēm par garšīgajāmpusdienām!Pamazām griežam autobusu uz mājas pusi, bet vēlšis tas jāredz.Elkšņos mūs sagaida maza, bet ņipra kundzīte.Daļa cienājamies ar kafiju un garšīgu plātsmaizi, betdaļa iepazīstamies ar ģimenes biznesu. Un tas ir diezganSēlijas šarmsneraksturīgs, jo no ekoloģiski žāvētiem cigoriņiem, zīlēm,graudiem un burkāniem tiek ražota kafija.Te atcerējos savu bērnību - kā lasījām zīles, žāvējāmun tad malām ar rokas dzirnaviņām. Šeit viss process irmodernizēts. Kafija mums garšoja.Vēl dodamies uz Viesīti, kur apskatām bijušomazbānīša šaursliežu dzelzceļa mezglu, bet žēl, ka dzelzceļšjau pasen likvidēts. Izbraucam cauri pilsētai, un nu ceļš uzmājām.Paldies pagastam par iespēju apskatīt mūsu skaistoLatviju!Paldies Dzidrai Sproģei par jauniegūtajiem iespaidiemun dziedāšanu !Paldies šoferītim Jānim Freibergam par izturību!Un ar cerībām tikties nākamgad!Ilze KnutovaVasaras saulgriežu svētki „Kā puķe koši uzzied dzīvība”21. jūnijā ceļā uz XXVVispārējiem latviešu Dziesmu un XVDeju svētkiem Suntažu estrādē Jāņusielīgoja Ogres novada pagastuamatiermākslas kolektīvi no -Suntažu pagasta-Jauktais koris ”Suntaži” (AndisKlučnieks, Sandra Trasūne), JDK Spāre(Aiga Jermaka), VPDK Sunta (SkaidrīteAndževa), SDK Suncele (Aiga Jermaka),sieviešu vokālais ansamblis ”Svīre”(Inita Andževa), amatierteātris ”Sauja”(Didzis Cauka).Madlienas pagasta-JDK Daina (Agnese Lepse),VPDK Made (Vēsma Valmiera), senioruvokālais ansamblis ”Tik un tā” (PārslaJēkabsone), amatierteātris ”Madliena”(Didzis Cauka), PO „Madliena”(Viesturs Lazdiņš)Lauberes pagasta-JDK Spiets (Ingrīda Eglīte),VPDK Lustīgais (Ervīns un AgritaKauženi), sieviešu vokālais ansamblis”Laube” (Edīte Eglīte), amatierteātris”Zīles” (Vineta Kazeka), TLMS„Noskaņa” (Valda Plūģe)Ķeipenes pagasta-VPDK Dandzis (Aiga Jermaka),SDK Veldze (Inese Daugaviete),sieviešu vokālais ansamblis ”Sonore”(Sanita Vītuma).Taurupes pagasta-VPDK” Taurupe” (DaigaRosicka), jauktais vokālais ansamblis”Taurupīte”, (Ligita Millere),amatierteātris (Inta Antone).Mazozolu pagasta-Deju kolektīvs ”Līčupes resgaļi”(Ina Šīrone), sieviešu vokālais ansamblis(Ligita Millere).Meņģeles pagasta-SDK „Sumulda” (Ilze Jankuna),JDK ”Strauts” (Ilze Jankuna).Koncertu vadīja Nacionālāteātra aktieris Mārcis Maņjakovs.Pašdarbības kolektīvus sveicaOgres novada domes priekšsēdētājavietniece Vita Pūķe un Ogres novadapašvaldības kultūras darba koordinatoreAnita Ausjuka.Koncerts Jāņu nakts krāsās -dabas pilnbrieds, tautas tērpu cēlums,prieks un gaviles, krāšņā noslēgumasalūta zvaigžņu pielijušas debesis. Unsaulgriežu nakts danči kopā ar GuntiSkrastiņu un draugiem.Foto Aldis EglītisFoto Aldis EglītisFoto Aldis EglītisFoto Aldis Eglītis


8 SuntažnieksKULTŪRAS NAMĀ JŪLIJĀ, AUGUSTĀ20.jūlijā plkst.22.00 grupas JĀTNIEKI KONCERTS un diskotēka.Biļešu cena Ls 2.5027.jūlijā plkst.20.00 TV šova “Dziedošās ģimenes” laureātaBAUMAŅU ĢIMENES KONCERTS. Biļešu cena Ls 3.-10.augustā plkst.20.00 Dailes teātra dziedošo aktieru INTARAREŠETINA un IEVAS PĻAVNIECES KONCERTS. Biļešu cena Ls 3.-31.augustā vasaras sezonas noslēguma DISKOTĒKA.XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkospiedalāsSuntažu kultūras nama jauktais koris SUNTAŽI,Suntažu kultūras nama jauniešu deju kolektīvs SPĀRE,vidējās paaudzes deju kolektīvs SUNTA,senioru deju kolektīvs SUNCELE.Neiztērējamas ir atmiņas,kad viss notērēts liekas,tās bez dzelkšņiem spēj atdotgan sāpes, gan prieku,neiztērējamas ir atmiņas,laikam nav pār tām varas,dzīves pelēkās debesisklāj tās ziedošiem zariem./K. Apškrūma/JAUKA ZIŅALatvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš Suntažu vidusskolaiuzdāvinājis 1500 latus.Pateicoties šim finansiālajam atbalstam, 5- 9. klašu koristiem tiek gādāti jauni tērpi.Suntažu vidusskolajaunajā mācību gadā aicina darbāsociālo pedagogu uz 0,5 likmi.CV lūdzam sūtītsuntazi_vsk@ogresnovads.lv.kontakttālrunis 65037095,26459434.Pazudis suns, zems augumā, melnā krāsāar zilu siksniņu ap kaklu. Pieklibo ar vienukāju. Ja jums ir kāda informācija par šādusuni, lūdzu piezvaniet-26443975.Būšu ļoti pateicīga.Cienījamie vecāki!Tiek organizēta papildus uzņemšana topošajā Ogres mūzikas skolasSuntažu filiālē.28. augustā 11.00 (plkst. var tikt precizēts!)Obligātas konsultācijas pirms iestājpārbaudījuma:20. augustā 9.00, 22. augustā 9.00, 23. augustā 9.00, 27. augustā 9.00Esam aktīvi un atsaucīgi! Mūsu bērnu muzikālā izglītība ir mūsu pašu rokās.Lūdzam interesēties un pieteikties pie skolotājiem:Inita Andževa, tālr. 29540448Andris Ābeltiņš, tālr. 29455671KATOĻU DRAUDZESKAPUSVĒTKISuntažu kapos notiks28.jūlijā plkst.10:30Pļauj zāli ar trimmeripie mājas, dārzā un citās nelielāsplatībās.Samaksa pēc vienošanās.Tel.25985566.Uzaicinājums skaistāko dārzu īpašniekiemun tiem, kuri par tādiem vēlas kļūt, kuriembaudu sniedz sakopta apkārtējā vide.Ceturtdien,15.augustā, kā ik gadu, pagastsatvēl autobusu vienas dienas braucienampa Latvijas krāšņākajām vietām. Šogadapmeklēsim Madonas pusi, Kalsnavasarborētumu. Pieteikšanās līdz 12.augustampagasta pārvaldē pie Ilonas Gisičas vai patālruni: 65037004, 26466339.Jūlija avīzē būs sīkāka informācija parmaršrutu un izbraukšanas laiku.LUTERĀŅU DRAUDZESKAPUSVĒTKISuntažu kapos notiks28.jūlijā plkst.12:00SVEICAMVISUS MAIJA UN JŪNIJAJUBILĀRUS!ĪPAŠI70 gadosLīgu CauniAustru Brakovsku75 gadosŅinu BērtiņuSkaidrīti LiepuLeontīni MedniBirutu Gruniču80 gadosRaisu LiasiHermani Pudovikovu85 gadosNelliju KondrātiSabīni SudņikuKlauvē mana dvēselītePie Dieviņa namdurvīm;Celies, Dieviņ, aun’ kājiņas,Laid iekšā dvēselīti.Izsakām dziļu līdzjūtībuLības Zauriņas tuviniekiem.„Vampu” mājas iedzīvotāji.Iespiests SIA “Tipogrāfija Ogrē”, 5001, Ogrē, Brīvības ielā 31.Suntažu pagasta laikraksts. Tirāža 500 eks. Reģistrācijas apliecība Nr. 1364.Atbildīgā par izdevumu - Benita Trasūne. Tālrunis 65037998, 26113751, e - pasts: benita.trasune@apollo.lvAvīzē ievietoto fotogrāfiju autors un maketētājs - Andris Linde.

More magazines by this user
Similar magazines