11.07.2015 Views

VDI vadītāja R.Lūša prezentācija Darba vide un - Valsts Darba ...

VDI vadītāja R.Lūša prezentācija Darba vide un - Valsts Darba ...

VDI vadītāja R.Lūša prezentācija Darba vide un - Valsts Darba ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nesakārtota darba <strong>vide</strong>=Smagas sekas <strong>un</strong> augstasizmaksas...2011.gada 5. oktobrī


Nelaimes gadījumu skaita dinamika 2010.g.-2011.g. 9 mēnešos


Nozares, kurās 2011. gada 9 mēnešos visvairāk notikuši <strong>un</strong>izmeklēti smagie nelaimes gadījumivasts pārvalde6%pārējās nozares19%apstrādes rūpniecība31%lauksaimniecība,medniecība <strong>un</strong>mežsaimniecība7%vairumtirdzniecība <strong>un</strong>mazutirdzniecība11%būvniecība11%transports <strong>un</strong>uzglabāšana15%


Nozares, kurās 2011. gada 9 mēnešos visvairāk notikuši <strong>un</strong>izmeklēti letālie nelaimes gadījumiūdens apgāde8%vairumtirdzniecība <strong>un</strong>mazumtirdzniecība4%valsts pārvalde <strong>un</strong>aizsardzība4%citi pakalpojumi4%apstrādes rūpniecība26%elektroenerģija, gāzesapgāde, siltumapgāde8%lauksaimniecība,medniecība<strong>un</strong>mežsaimniecība8%transports <strong>un</strong>uzglabāšana13%būvniecība25%


2011. gada 9 mēnešos izmeklēto nesmago nelaimes gadījumudarbā cēloņiciti17%nav ievēroti darbadrošības noteikumi vaiinstrukcijas34%vardarbība (uzbrukumi)6%ceļu satiksmes noteikum<strong>un</strong>eievērošana6%pārējie9%nepietiekoša uzmanība28%


2011. gada 9 mēnešos izmeklēto smago <strong>un</strong> letālo nelaimes gadījumudarbā cēloņinepietiekoša kārtība darbavietā3%citi24%nav ievēroti darbadrošības noteikumi vaiinstrukcijas24%trūkst drošībasaprīkojuma, tasnedarbojas vai irnepietiekošs13%lietotas nepieļautas vainepiemērotas darbametodes4%bojātas iekārtas,instrumenti vai darba rīki5%trūkumi darba vadībā,nepietiekoša kontrole7%neapmierinoša darbiniekuinstruēšana <strong>un</strong> apmācība10%nepietiekoša uzmanība10%


PiemēriSauso zāģmateriālu pakošanaslīnija, iegādāta Zviedrijā, kassastāv no transportiera <strong>un</strong>zāģmateriālu iestīpošanaspreses. <strong>Darba</strong> uzdevums –noteikto dēļu daudzumujāsapako, apstādinot pakošanaslīniju <strong>un</strong> kokmateriālus pārklājar plēvi, nogriežot plēvi ar nazi.Nazis tiek turēts uz vadībaspults. Pēc politelēna plēvesnogriešanas, tas tiek uzmests uzpults


PiemēriKārtējo reizi sviežot nazi uz pults,tas uzkrita uz palaišanas pogas,kā rezultātā līnija iedarbojās <strong>un</strong>cietušais tika saspiests starpkokmateriālu paku <strong>un</strong>iestīpošanas presi. Slimnīcāmira 32 gadu vecumā...Cēlonis: nepiemērotas, nedrošasdarba metodes, palaišanaspogas defekts, trūka dzelzsriņķis


PiemēriUzņēmumā notika nelaimesgadījums, kur darbiniece, laiizņemtu koka mizu, bijaiebāzusi roku, neapstādinotiekārtu. Roka tika ievilkta starptransportiera lentu <strong>un</strong>transportiera lentas vadrulli.Uzņēmums, lai norobežoturotējošās daļas, pielicisaizsargu <strong>un</strong>, lai pievērstudarbinieku uzmanību –drošības zīmi.


Izdevumi (Ls) par darbnespējas lapām, sakarā ar nelaimes gadījumu vaiarodslimību1 694 3971 406 2691 290 977878 8872007.g. 2008.g. 2009.g. 2010.g.+ darba devēja zaudējumi (materiāltehniskie, produkcijas u.c.)+ ārstēšanās izdevumi (valsts/darba devējs)+ emocionālās <strong>un</strong> fiziskās ciešanas


Galvenās problēmas/risinājumi♦<strong>Darba</strong> devēja izpratne <strong>un</strong> uzstādījums par drošībasjautājumiem (prasības pret darbu uzraudzību, darbaprocesu drošību, drošības kultūru uzņēmumā)♦Faktiskās instrukcijas <strong>un</strong> darbinieku sagatavošanadarbam (būtība, uzskatāmība, regularitāte)♦Sabiedrības, pašu darbinieku izpratne <strong>un</strong> atbildībapar drošības <strong>un</strong> veselības jautājumiem (audzināšana,izglītība <strong>un</strong> apmācība, prasības <strong>un</strong> nodrošinājumsdarba vietā)


Paldies paruzmanību!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!