11.07.2015 Views

Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa

Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa

Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒPalīgmateriāls <strong>Eiropas</strong> Sociālā <strong>fonda</strong>atklātas projektu iesniegumu atlases<strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> <strong>veidlapa</strong>saizpildīšanaiDarbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”Papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitāte „Sociālās rehabilitācijas uninstitūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstībareģionos” otrās kārtas otrā apakškārta2007.-2013.gadsLapa 1 no 68


PALĪGMATERIĀLĀ LIETOTO SAĪSINĀJUMU UN TERMINU SKAIDROJUMSAI – atbildīgā iestāde, Labklājības ministrijaDP – darbības programmaDPP – darbības programmas papildinājumsEK – <strong>Eiropas</strong> KomisijaES – <strong>Eiropas</strong> SavienībaESF – <strong>Eiropas</strong> Sociālais fondsLR – Latvijas RepublikaPVN – Pievienotās vērtības nodoklisSI – sadarbības iestāde, Nodarbinātības valsts aģentūraDarbības programma ir EK apstiprināts dokuments, kas izstrādāts atbilstoši <strong>Eiropas</strong>Kopienas tiesību aktiem un nosaka ES fondu finansējuma izmantošanas stratēģiju un mērķus,finansējamās prioritātes, pasākumus un aktivitātes, ES fondu vadībā iesaistīto institūcijufunkcijas LR. Ar dokumenta saturu var iepazīties ES fondu tīmekļa vietnē internetāhttp://www.esfondi.lv/page.php?id=479.Darbības programmas papildinājums ir MK apstiprināts ES fondu un Kohēzijas <strong>fonda</strong>plānošanas dokuments, kas ir pakārtots attiecīgajai DP un nosaka tajā norādīto pasākumu unaktivitāšu īstenošanu. Ar dokumenta saturu var iepazīties ES fondu tīmekļa vietnē internetāhttp://www.esfondi.lv/page.php?id=755.ESF finansējums ir ESF līdzekļi, ko saskaņā ar EK noteiktajām prasībām un pamatojoties uzSI sniegto informāciju Valsts kase pieprasa no EK.Atklātas projektu iesniegumu atlases <strong>projekta</strong> iesniegums (turpmāk – <strong>projekta</strong>iesniegums) ir aizpildīta <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> <strong>veidlapa</strong> (t.sk. ar tai pievienotiem pielikumiem)<strong>projekta</strong>m nepieciešamā ESF finansējuma saņemšanai.ESF finansējuma saľēmējs ir <strong>projekta</strong> iesniedzējs, kura iesniegtais <strong>projekta</strong> iesniegums irapstiprināts atklātas projektu iesniegumu atlases ietvaros normatīvajos aktos noteiktajākārtībā.ES fondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji ir kritēriji, saskaņā ar kuriem vērtē ESfondu projektu iesniegumus un pieņem lēmumu par to apstiprināšanu, apstiprināšanu arnosacījumu vai noraidīšanu.Šķērsfinansējums ir <strong>projekta</strong> budžetā paredzētās <strong>Eiropas</strong> Reģionālās attīstības <strong>fonda</strong> atbalstajomas izmaksas atbilstoši Padomes regulas Nr.1083/2006 34.panta 2.punktam.Lapa 2 no 68


IEVADSDP "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4. prioritātes "Sociālās iekļaušanasveicināšana" 1.4.1. pasākuma "Sociālā iekļaušana" 1.4.1.2. aktivitātes "Darbspēju vērtēšanassistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana" 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpespakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otrajai apakškārtai (turpmāk – aktivitāte)pieejamais kopējais attiecināmais <strong>Eiropas</strong> Sociālā <strong>fonda</strong> finansējums ir 5 618 221 lats.Prioritāte "Sociālās iekļaušanas veicināšana" vērsta uz nabadzības un sociālās atstumtībasrisku mazināšanu, atbalstot sociālās iekļaušanas pasākumus un veicinot iekļaujoša darbatirgus attīstību.Apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpespakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otrās apakškārtas mērķis ir attīstīt sociālāsrehabilitācijas, kā arī ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijāmalternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus plānošanas reģionos, lai pilnveidotu personu arfunkcionāliem traucējumiem, bezpajumtnieku un citu sociālās atstumtības riskam pakļautoiedzīvotāju grupu sociālās un funkcionālās prasmes, palielinātu mērķa grupas nodarbinātībuun integrāciju sabiedrībā.Teorijā „projekts” tiek definēts kā aktivitāšu kopums, kuru raksturo šādas pazīmes: (i)unikalitāte, (ii) iepriekš formulēts mērķis, (iii) laikā definēts sākums un beigas, (iv) finansiālo,materiālo un cilvēkresursu ierobežojums un (v) specifiska <strong>projekta</strong> organizācija. Gatavojot<strong>projekta</strong> iesniegumu, jāpārliecinās, ka tas atbilst zemāk norādītajiem rādītājiem, kas kopāveido tā saucamo TRIKS 1 modeli:• Projektam jāiekļaujas Termiņos. To nodrošinās skaidrs un detalizēts <strong>projekta</strong> īstenošanaslaika grafiks.• Projektam jābūt Reālam. Projekta iesniegumā jāiekļauj reāli finanšu aprēķini, kas pamato<strong>projekta</strong> īstenošanu.• Projektam jābūt Izmērāmam. Jāidentificē konkrēti rezultāti, kas ļaus izmērīt <strong>projekta</strong>īstenošanas rezultātā radušās pārmaiņas – kā projekts ir palīdzējis risināt noteiktoproblēmu. Tāpēc ļoti svarīgi ir izvēlēties noteiktu rādītāju vai indikatoru, ar kurusalīdzināt sasniegtos <strong>projekta</strong> rezultātus.• Projektam jābūt Konkrētam. Tam mērķtiecīgi jārisina noteikta problēma, kuras nozīmībuapstiprina arī konkrētās nozares politikas plānošanas dokumenti, normatīvie akti un esošāssituācijas analīze.• Projektam jābūt Sasniedzamam. Tam jābāzējas uz skaidriem un loģiskiem pieņēmumiem,kas ļautu sasniegt izvirzītos mērķus <strong>projekta</strong> īstenošanai atvēlētajā laika periodā.Palīgmateriāls atklātas projektu iesniegumu atlases <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> <strong>veidlapa</strong>saizpildīšanai (turpmāk – palīgmateriāls) sniegs projektu iesniedzējiem papildu informāciju unieteikumus, kā sagatavot <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> dokumentāciju atbilstoši noteiktajām prasībāmun, lai tas atbilstu projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.1 TRIKS ir angliskā “SMART” saīsinājuma (specific, measurable, achievable, realistic, time bound) tulkojumslatviešu valodāLapa 3 no 68


PALĪGMATERIĀLS PROJEKTA IESNIEGUMA AIZPILDĪŠANAIPalīgmateriāls ir strukturēts atbilstoši atklātas projektu iesniegumu atlases <strong>projekta</strong><strong>iesnieguma</strong> <strong>veidlapa</strong>s (turpmāk – <strong>veidlapa</strong>) sadaļām. Bez konkrētām prasībām, kas jānorādaveidlapā, sniegta arī papildu skaidrojošā informācija par vispārējiem <strong>projekta</strong> plānošanas unīstenošanas jautājumiem.Projekta iesniegums ir jāsagatavo saskaņā ar 2011.gada 12.aprīļa Ministru kabinetanoteikumiem Nr.292 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvusociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otro apakškārtu” (turpmāk - MKnoteikumi).Projektu iesniegumi tiks vērtēti atbilstoši MK noteikumu 2. pielikumā noteiktajiemadministratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Tādējādi pie katras <strong>projekta</strong><strong>iesnieguma</strong> sadaļas ir norādīti attiecīgie vērtēšanas kritēriji, atbilstoši kuriem tiks vērtētainformācija katrā sadaļā.Projekta iesniedzējam jāņem vērā, ka visa <strong>projekta</strong> iesniegumā prasītā informācija irnepieciešama kādā no <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> vērtēšanas, līguma/vienošanās vai līguma par<strong>projekta</strong> īstenošanu gatavošanas vai <strong>projekta</strong> progresa vērtēšanas stadijām, tāpēc, sagatavojot<strong>projekta</strong> iesniegumu, nepieciešams aizpildīt visus informācijas laukus, ja vien nav norādīts, katas nav obligāti.Projekta iesniedzējam jāņem vērā, ka iesniedzēja interesēs ir sniegt pēc iespējas precīzāku unpilnīgāku informāciju, jo <strong>projekta</strong> iesniegums tiks vērtēts pēc <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> veidlapāsniegtās informācijas bez papildu informācijas sniegšanas iespējām, tāpēc nepieciešamspievērst uzmanību projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kas doti MK noteikumu2.pielikumā. Sniegtās informācijas precizitāte, pilnīgums un atbilstība vērtēšanas kritērijosvērtējamai informācijai nodrošinās <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong>m labākus vērtējuma rezultātus.Projekta iesniegums sastāv no aizpildītas <strong>veidlapa</strong>s un MK noteikumos noteiktajiempielikumiem.Ja <strong>projekta</strong> iesniegums tiek iesniegts papīra formā, tas jāiesniedz atbilstoši MKnoteikumu 21.7.1.punktā noteiktajam (divos eksemplāros, no kuriem viens ir oriģināls un otrskopija) un jānoformē atbilstoši 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.916„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” (pieejami tīmekļa vietnē internetā -www.likumi.lv) noteiktajām prasībām: Projekta <strong>iesnieguma</strong> oriģinālam, tajā skaitā <strong>iesnieguma</strong> <strong>veidlapa</strong>i un visiempielikumiem, jābūt cauršūtam (caurauklotam), apzīmogotam un parakstītam,parakstam - atšifrētam, lapām jābūt sanumurētām, kā arī jābūt norādītam lapu skaitamun caurauklošanas datumam. Projekta <strong>iesnieguma</strong> <strong>veidlapa</strong> un pielikumi jācaurauklokopā ar <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> veidlapu. Projekta <strong>iesnieguma</strong> kopijas papīra formā pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar lieliemburtiem jābūt rakstītam vārdam „KOPIJA”, visām dokumenta lapām ir jābūtnumurētām un cauršūtām (caurauklotām), pareizību apliecinājis organizācijas vadītājsvai cita pilnvarota persona un dokumenta beigās uzreiz aiz apliecināmā dokumentapēdējā rekvizīta norādīts apliecinājuma uzraksts (skatīt 2010.gada 28.septembraMinistru kabineta noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanaskārtība” noteikto apliecinājuma uzraksta saturu). Projekta <strong>iesnieguma</strong>m jāpievieno arī aizpildītās <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> <strong>veidlapa</strong>s un visupielikumu elektronisko versiju elektroniskā datu nesējā, uz kura jānorāda <strong>projekta</strong>iesniedzēja nosaukumu un <strong>projekta</strong> nosaukumu.Ja <strong>projekta</strong> iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā, tam jābūt parakstītam ardrošu elektronisko parakstu un apliecinātam ar laika zīmogu atbilstoši Elektroniskodokumentu likumā un 2005.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.473Lapa 4 no 68


5„Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtībavalsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starpvalsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajāmpersonām” noteiktajām prasībām (normatīvie akti pieejami tīmekļa vietnē - www.likumi.lv).Projekta iesniegums elektroniska dokumenta formā jānosūta uz sludinājumā par projektuiesniegumu atlasi norādīto e-pasta adresi. Nosūtot <strong>projekta</strong> iesniegumu, iesniedzējs saņemsautomātisku sistēmas paziņojumu par <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> saņemšanu SI.Turpmāk <strong>veidlapa</strong>s tekstā ar sarkanu norādīts, kāda informācija jāsniedz, aizpildot konkrētoinformācijas lauku, ar melnu norādīti vērtēšanas kritēriji, pēc kuriem tiks vērtēta attiecīgajāssadaļās iekļautā informācija, tabulās (ar zilu) norādīts Piemērs, kā konkrētais informācijaslauks aizpildāms.! Visiem metodikā norādītajiem piemēriem un aprēķiniem ir informatīvs raksturs!Lapa 5 no 68


6<strong>Eiropas</strong> Sociālā <strong>fonda</strong><strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> <strong>veidlapa</strong>Projekta nosaukums:Projekta nosaukums nedrīkst pārsniegt vienuteikumu, tam īsi un kodolīgi jāatspoguļo <strong>projekta</strong>mērķis. Projekta nosaukumam <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong>veidlapā un pārējā <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong>dokumentācijā jābūt vienādam.Darbības programmas 2007. -2013.gadam nosaukums:Prioritātes numurs un nosaukums:Pasākuma numurs un nosaukums:Aktivitātes numurs un nosaukums:Apakšaktivitātes numurs unnosaukums:Projekta iesniedzējs:Projekta identifikācijas Nr.:Projekta iesniegšanas datums:„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājums1.4. „Sociālās iekļaušanas veicināšana”1.4.1. „Sociālā iekļaušana”1.4.1.2. „Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālopakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana”1.4.1.2.4. „Sociālās rehabilitācijas un institūcijāmalternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstībareģionos”Jānorāda pilns <strong>projekta</strong> iesniedzēja juridiskaisnosaukums.Aizpilda atbildīgā iestāde /sadarbības iestāde:_ _ _ / /__ __ __ __/__ __/__ __ __/__ __ __ __/____ __ __/__ __ __ __Projektu atlases veids:ierobežota atklāta X Titullapas sadaļas ”Projekta identifikācijas Nr.” un „Projekta iesniegšanas datums”aizpilda SI.Lapa 6 no 68


71. SADAĻA – PAMATINFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IESNIEDZĒJU1.1. Projekta iesniedzējs:Norādīt pilnu <strong>projekta</strong> iesniedzēja juridisko nosaukumu(jāsakrīt ar titullapā norādīto <strong>projekta</strong> iesniedzēja juridiskonosaukumu)Piemērs:nosaukumsSociālās aprūpes biedrība „Saullēkts”reģistrācijas numurs 50008139861nodokļu maksātājareģistrācijas numursJa <strong>projekta</strong> iesniedzēja institūcija reģistrēta Valsts ieņēmumudienesta ar PVN apliekamo personu reģistrā, norāda nodokļumaksātāja reģistrācijas numuru.Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs satur burtus LVun 11 ciparus.juridiskā adreseNorādīt <strong>projekta</strong>iesniedzēja juridisko adresiatbilstoši rindā prasītajaiinformācijaiIela, mājas numursPilsēta, novads,pagastsValstsPasta indekssDārza iela 47aSigulda, Siguldas novadsLatvijaLV-2150Tīmekļa vietnes adrese www.saullekts.lvinternetāNorādīt <strong>projekta</strong> iesniedzēja tīmekļa vietnes adresi, ja tādair.Apakšaktivitātes ietvaros <strong>projekta</strong> iesniedzējs saskaņā ar MK noteikumu 14.punktu var būt:1. Privāto tiesību juridiska persona, kura pati vai kuras struktūrvienība reģistrēta valstsinformācijas sistēmā „Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs” (turpmāk – reģistrs) kāsociālās aprūpes pakalpojuma personas dzīvesvietā vai sociālās rehabilitācijaspakalpojuma sniedzējs;2. Pašvaldība, pašvaldības institūcija (pašvaldības iestāde) vai valsts institūcija (tiešāsvalsts pārvaldes iestāde), kura reģistrā reģistrēta kā sociālās aprūpes pakalpojumapersonas dzīvesvietā vai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs vai kā sociālaisdienests sociālā darba pakalpojuma sniegšanai;3. Pašvaldība, pašvaldības institūcija (pašvaldības iestāde) vai valsts institūcija (tiešāsvalsts pārvaldes iestāde), kura reģistrā nav reģistrēta kā sociālās aprūpes pakalpojumapersonas dzīvesvietā vai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs, bet kura MKnoteikumu 5.2.apakšpunktā minēto darbību īstenošanai veido sadarbību MK noteikumu16.punktā noteiktajā kārtībā. Tikai pašvaldība, pašvaldības institūcija (pašvaldības iestāde) vai valsts institūcija (tiešāsvalsts pārvaldes iestāde) var būt <strong>projekta</strong> iesniedzējs, kas nav reģistrējies sociālo pakalpojumaLapa 7 no 68


8sniedzēju reģistrā un pakalpojuma sniegšanai var veidot partnerību, ievērojot MK noteikumu16.punkta nosacījumus.Pārējiem <strong>projekta</strong> iesniedzējiem ir jābūt reģistrētiem pakalpojumu sniedzēju reģistrā.Projekta iesniegumu nevar iesniegt <strong>projekta</strong> iesniedzēja struktūrvienība, ja tā navreģistrēta kā atsevišķa juridiska persona.Projekta iesniedzējs drīkst iesniegt tikai vienu <strong>projekta</strong> iesniegumu katras MK noteikumu9.punktā minētās attiecīgajam plānošanas reģionam pieejamās attiecināmā finansējuma kvotasietvaros.1.2. Projekta iesniedzējaatbildīgā amatpersona:vārds, uzvārdsamatskontaktiNorādīt <strong>projekta</strong> iesniedzēja atbildīgās amatpersonas vārdu,uzvārdu un ieņemamo amatu, kā arī kontaktnorādes atbilstoširindā prasītajai informācijaiTālrunisFakssE-pasts Projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona ir tā, kurai iestādes nolikumā, statūtos vaicitos normatīvajos aktos ir noteiktas šīs institūcijas pārstāvības tiesības vai kas ir pilnvarotaparakstīt ar <strong>projekta</strong> iesniegumu saistīto dokumentāciju. Pilnvara jāpievieno <strong>projekta</strong><strong>iesnieguma</strong>m.Šajā punktā norādītā atbildīgā amatpersona ir tā pati, kas paraksta 7.sadaļu „Apliecinājums”.!Sadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstību1.3.vērtēšanas kritērijam - <strong>projekta</strong> iesniegumu ir parakstījusi <strong>projekta</strong> iesniedzēja pilnvarotāpersona (atbildīgā amatpersona).NB! Vērtēšanas kritērijs 1.3. ir noraidāmais kritērijs! Ja <strong>projekta</strong> iesniegumu būs parakstījusipersona, kurai nav attiecīga pilnvarojuma, <strong>projekta</strong> iesniegums tiks noraidīts!1.3. Projekta iesniedzējakontaktpersona:vārds, uzvārds Norādīt <strong>projekta</strong> iesniedzēja kontaktpersonas (atbildīgāamatsdarbinieka par <strong>projekta</strong> iesniegumā sniegto informāciju, arkuru tiks veikta komunikācija <strong>projekta</strong> apstiprināšanasgadījumā) vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu, kā arī saziņaskontaktnorādes atbilstoši rindā prasītajai informācijai.kontaktiTālrunisFakssE-pasts1.4. Projekta iesniedzēja tips (lūdzam atzīmēt): 1Atzīmējot attiecīgo aili ar „X”, ir jānorāda atbilstošais <strong>projekta</strong> iesniedzēja institūcijas tips.Piemērs:Kods NosaukumsLapa 8 no 68


I-1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuI-2 Akciju sabiedrībaI-3 Kooperatīvā sabiedrībaI-4 Individuālais uzņēmumsI-5 Individuālais komersantsI-6 Zemnieka saimniecībaI-7 Zvejnieka saimniecībaI-8 Valsts akciju sabiedrībaI-9 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildībuI-10 Valsts aģentūraI-11 Pašvaldības aģentūraI-12 Reliģiska organizācijaI-13 Sabiedrība ar papildu atbildībuI-14 Fiziska personaI-15 Valsts pārvaldes iestādeI-16 Pašvaldību iestādeI-17 <strong>Eiropas</strong> Savienības institūcijaI-18 Valsts izglītības iestādeI-19 Pašvaldību izglītības iestādeI-20 Privāta izglītības iestādeX I-21 BiedrībaI-22 NodibinājumsI-23 Centrālā bankaI-24 Kredītiestāde vai finanšu sabiedrībaI-25 Kreditēšanā iesaistīta sabiedrība (piem., līzinga sabiedrība,brokeru sabiedrība)I-26 Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondiI-27 Valsts sociālās apdrošināšanas struktūrasI-28 Pašvaldība91.5. Projekta iesniedzēja NACE 2.red.saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kods(lūdzam ierakstīt atbilstošo):Piemērs:87.30 Veco ļaužu un invalīdu aprūpekodsnosaukumsProjekta iesniedzējam veidlapā ir jānorāda Vispārējās ekonomiskās darbībasklasifikācijas kods un tā nosaukums pēc NACE klasifikatora. NACE klasifikators ir paredzētsuzņēmuma darbības veida noteikšanai pēc starptautiskas klasifikācijas, un tas ir pieejamsCentrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē http://www.csb.gov.lv/dokumenti/klasifikacijas-30827.html Jāizvēlas saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (NACE 2 red.). Tabulānorādāms 4 zīmju klasifikācijas kods.NACE kodu piemēri, kas atbilst aktivitātes ietvaros atbalstāmām darbībām:87 Sociālā aprūpe ar izmitināšanu87.10. Aprūpes centru pakalpojumi87.20. Garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi87.30. Veco ļaužu un invalīdu aprūpe87.90. Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanuLapa 9 no 68


88 Sociālā aprūpe bez izmitināšanas88.10. Veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas88.9 Pārējā sociālā aprūpe bez izmitināšanas88.91 Bērnu dienas aprūpes centru darbība88.99 Citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi101.6. Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētais sniedzamais sociālais pakalpojumsun reģistrācijas numurs (lūdzam ierakstīt atbilstošo):Piemērs:119 Aprūpe mājāsReģistrācijas numurssniedzamais sociālais pakalpojums(apliecībā)Jānorāda reģistrācijas numurs/numuri un sniedzamais pakalpojums/pakalpojumi, kuru sniegšanareģistrēta pakalpojuma sniegšanas faktiskajā adresē vai adresēs, ja <strong>projekta</strong> iesniedzējam reģistrāir reģistrētas vairākas pakalpojuma sniegšanas vietas un tajās tiks sniegti projektā plānotiepakalpojumi (tabulu, ja nepieciešams, papildinot ar rindām visu reģistrēto pakalpojumuuzskaitīšanai). Atbilstoši MK noteikumu 15.punktam – <strong>projekta</strong> iesniedzējs iesniedz <strong>projekta</strong>iesniegumu par to sociālo pakalpojumu sniegšanu, kuru sniegšanai <strong>projekta</strong>iesniedzējs, tā struktūrvienība vai sadarbības partneris ir reģistrēts reģistrā. MKnoteikumu 5.2.apakšpunktā minēto programmu ieviešanu nodrošina vietā (adresē),kas reģistrā norādīta kā pakalpojuma sniegšanas faktiskā adrese, izņemot gadījumus,ja pakalpojums klientam tiek nodrošināts mājās. Reģistrā atsevišķi reģistrējams katrs <strong>projekta</strong> iesniegumā paredzētais sociālaispakalpojums.Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un sociālās aprūpes pakalpojumu programmuieviešanu, kā arī sociālā darba pakalpojuma sniegšanu sociālajos dienestosjānodrošina adresē, kas reģistrā norādīta kā pakalpojuma sniegšanas faktiskā adrese,izņemot gadījumus, ja pakalpojums klientam tiek nodrošināts mājās (piemēram,aprūpe mājās, asistenta pakalpojums vai cits pakalpojums, kas tiek sniegtsizbraukumā) un sociālās rehabilitācijas mobilās brigādes (norāda pakalpojumasniedzēja vai tā struktūrvienības juridisko adresi).Kā atsevišķs pakalpojums reģistrējams katrs pakalpojuma veids, kurš noteikts „Sociālopakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, kā arī, kuram atsevišķas prasības noteiktas03.06.2003. Ministru kabineta noteikumos Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”(turpmāk – MK noteikumi Nr.291).Ja konkrētajam sociālā pakalpojuma veidam nav noteiktas speciālas prasības, jāievēro vispārējāsprasības sociālo pakalpojumu sniegšanai un arī šāds pakalpojums ir jāreģistrē.Sociālo pakalpojumu atbilstība reģistrēšanai tiek noteikta, vērtējot sniedzamā pakalpojumasaturu:1) tiek vērtēta pakalpojuma atbilstība sociālajam pakalpojumam “Sociālo pakalpojumuun sociālas palīdzības likuma” izpratnē, t.i. kādam no likumā definētajiem sociālo pakalpojumuveidiem: sociālās aprūpes, sociālā rehabilitācijas, profesionālās rehabilitācijas vai sociālā darbaLapa 10 no 68


11pakalpojums. Nevienu no šiem pakalpojumiem nevar sniegt bez sociālā darba speciālistulīdzdalības.2) katrs pakalpojums, kam MK noteikumos Nr.291 ir noteiktās speciālās prasības, irreģistrējams atsevišķi. Pakalpojuma atbilstību noteiktam pakalpojuma veidam nosaka, izvērtējotnormatīvajos aktos noteiktās pakalpojumu veidu definīcijas, mērķus u.c. nosacījumus unpakalpojuma sniedzēja piedāvātā pakalpojuma saturu.3) ja pakalpojuma sniedzējs neatbilst nevienam no pakalpojumu veidiem, kam irnoteiktas speciālās prasības, tiek vērtēts pakalpojuma saturs, lai noteiktu, vai tas ir kāds citssociālas aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojums.Piemēram, dienas aprūpes centrs var sniegt sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijaspakalpojumus bez izmitināšanas. Ja dienas centrs vēlas attīstīt cita veida pakalpojumu,piemēram, īslaicīgās sociālas aprūpes pakalpojumu personām ar funkcionāliem traucējumiem arizmitināšanu, tas ir atsevišķi reģistrējams pakalpojums. Atsevišķi jāreģistrē arī, piemēram,dienas aprūpes centra sniegts asistenta pakalpojums. Savukārt, ja dienas centrs vēlas uzsāktjaunu sociālas rehabilitācijas programmu dienas centra mērķa grupām, atsevišķa šādasprogrammas reģistrācija nav nepieciešama.Pašvaldības Sociālā dienesta gadījumā ar reģistrētu pakalpojumu „pašvaldības sociālaisdienests” atklātā projektu iesniegumu atlasē var attīstīt sociāla darba pakalpojumu – apmācīt unieviest jaunas metodes sociālajā darbā ar noteikto mērķa grupu klientiem, organizēt atbalstagrupas un veikt klientu motivēšanas un citas aktivitātes, kas sociālajam darbiniekam savasprofesionālās darbības jomā ir nepieciešamas klientu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.Savukārt, ja Sociālais dienests plāno attīstīt aprūpi mājās, asistenta pakalpojumus, dienas centrapakalpojumus u.tml., minētie pakalpojumi ir jāreģistrē sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā kāatsevišķi pakalpojumi.Lai nodrošinātu iespēju attīstīt inovatīvus pakalpojumus, gan sniedzamo pakalpojumu veidiem,gan klientu grupām, papildus reģistrācijas <strong>iesnieguma</strong> veidlapā norādītajiem, ir paredzēta izvēlesiespēja „cits”, norādot citu pakalpojuma veidu vai klientu grupu.Izvēles iespēja „cits„ ir ierobežota tikai atsevišķiem pakalpojumu veidiem, kuriem normatīvajosaktos ir tieši noteiktas mērķa grupas, kurām tie ir paredzēti: asistenta pakalpojums – personām ar invaliditāti; specializētās darbnīcas – redzes un dzirdes invalīdiem vai personām ar garīga raksturatraucējumiem.! Ja sniedzamā sociālā pakalpojuma saturs atbilst kādam no normatīvajos aktos definētajiemsociālās aprūpes vai sociālas rehabilitācijas pakalpojumam veidiem vai pakalpojumam, kurasniegšanai ir noteiktas speciālās prasības, tas ir jāreģistrē kā atbilstošais pakalpojuma veids.Piemēram,, dienas aprūpes centrs ir institūcija, kas dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes unsociālas rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laikapavadīšanas iespējas dažādām mērķa grupām. Ja <strong>projekta</strong> iesniegumā paredzēta šāda veidapakalpojuma sniegšana, pakalpojums ir reģistrējams kā dienas aprūpes centrs. Ja sociālopakalpojuma sniedzējs dienas aprūpes centra pakalpojumu sniegšanu nosauc citādi unnepiereģistrē sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, tas tiek uzskatīts par neatbilstošu MKnoteikumu Nr.292 15.punkta prasībām.vaiLapa 11 no 68


12Piemēram, asistents ir fiziska persona, kas sniedz atbalstu personai ar ļoti smagas vai smagaspakāpes funkcionēšanas ierobežojumu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tāinvaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi, - nokļūt vietā, kur tā mācās, strādā, saņem pakalpojumus,pārvietoties un aprūpēt sevi izglītības iestādē, algota darba vietā, būt saskarsmē ar citāmfiziskām un juridiskām personām, kā arī palīdz personai ar redzes invaliditāti apgūtprofesionālas pamatizglītības, profesionālās vidējas izglītības vai augstākās izglītībasprogrammu. Pakalpojums, kas paredzēts citu funkciju veikšanai vai citām klientu grupām, netiksuzskatīts par asistenta pakalpojumu.Jāpārliecinās, vai sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā pakalpojums ir reģistrēts tai pašaimērķa grupai, kurai plānots sniegt pakalpojumu <strong>projekta</strong> ietvaros.Pakalpojumi, kas netiek reģistrēti kā atsevišķi sociālie pakalpojumi, bet kas ir atbalstāmi, ja irintegrēti reģistrētā sociālās rehabilitācijas pakalpojumā vai pašvaldības Sociālajā dienestā:- Nometnes;- Higiēnas centri;- Atbalsta, pašpalīdzības grupas;- Specializētā transporta pakalpojumi;- Zupas virtuves pakalpojumi;- Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmas;- Darbnīcas (kas nav specializētās darbnīcas).!Sadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstību1.2.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniedzējs atbilst MK noteikumu 14. un 15.punktaprasībām <strong>projekta</strong> iesniedzējam.NB! Vērtēšanas kritērijs 1.2. ir noraidāmais kritērijs. Ja <strong>projekta</strong> iesniedzējs būs iesniedzis<strong>projekta</strong> iesniegumu par sociālo pakalpojumu sniegšanu, par kuru <strong>projekta</strong> iesniedzējs, tāstruktūrvienība vai sadarbības partneris nav reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā<strong>projekta</strong> iesniegums tiks noraidīts!1.B SADAĻA – PAMATINFORMĀCIJA PAR SADARBĪBAS PARTNERI, JA PAREDZĒTS(JA PROJEKTA ĪSTENOŠANĀ PAREDZĒTS PIESAISTĪT VAIRĀKUS PARTNERUS,INFORMĀCIJU NORĀDA PAR KATRU PARTNERI)** - skatīt papildu skaidrojumu par nosacījumiem partnerības veidošanai 65.-68. lapās.1.7. Sadarbības partneris:nosaukumsNorādīt pilnu sadarbības partnera juridisko nosaukumureģistrācijas numurs Norādīt sadarbības partnera reģistrācijas numurunodokļu maksātājareģistrācijas numurs Norādīt nodokļu maksātāja numuru, ar kādu sadarbībaspartneris reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestājuridiskā adrese Iela, mājas numurs Norādīt sadarbības partnera juridiskoadresi atbilstoši rindās prasītajaiinformācijaiPilsēta, novads,pagastsValstsPasta indekssLapa 12 no 68


13Ja sadarbības partneri nav plānots piesaistīt, šajā sadaļā rindā „nosaukums” norāda – n/a (navattiecināms).Šīs apakšaktivitātes ietvaros sadarbības partneri saskaņā ar MK noteikumu 16.punktu var būtLatvijas Republikā reģistrētas juridiskas personas. Partnerības veidošanā jāievēro nosacījumi,kas noteikti 2007.gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā <strong>Eiropas</strong>Savienības struktūrfondu un Kohēzijas <strong>fonda</strong> vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanasdokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 4.punktā - <strong>Eiropas</strong> Savienības <strong>fonda</strong>finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs) var īstenot <strong>Eiropas</strong> Savienības <strong>fonda</strong>projektu sadarbībā ar institūciju, kas ir izpildījusi šādus nosacījumus:1. atbilst prasībām, kas darbības programmas papildinājumā norādītajā <strong>Eiropas</strong> Savienības<strong>fonda</strong> aktivitātes vai apakšaktivitātes (turpmāk – aktivitāte) īstenošanas kārtībā noteiktaspartneriem;2. iesaistās <strong>Eiropas</strong> Savienības <strong>fonda</strong> <strong>projekta</strong> īstenošanā ar tās valdījumā vai īpašumā esošumantu, intelektuālo īpašumu, finansējumu vai cilvēkresursiem, nododot tos finansējumasaņēmēja rīcībā <strong>Eiropas</strong> Savienības <strong>fonda</strong> <strong>projekta</strong> īstenošanai. Šādu ieguldījumu rezultātāfinansējuma saņēmējam ar institūciju nevar rasties tādas tiesiskās attiecības, no kurām izrietētu,ka šis darījums atbilst publiska iepirkuma līguma pazīmēm atbilstoši Publisko iepirkumulikumam vai Likumam par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām;3. <strong>Eiropas</strong> Savienības <strong>fonda</strong> <strong>projekta</strong> īstenošanas laikā un pēc tam gūst jebkādu materiālu vainemateriālu labumu.Ja sadarbības partneris tiek piesaistīts MK noteikumu 5.2.apakšpunktā noteikto darbībuīstenošanai, tad sadarbības partnerim ir jābūt reģistrētam sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrāpar to sociālo pakalpojumu sniegšanu, kurus tas īstenos projektā (skat. skaidrojumu parpakalpojuma reģistrēšanu 1.6.sadaļā).Ja projektā tiek iesaistīts sadarbības partneris, saskaņā ar MK noteikumu 21.2.3.punktu, <strong>projekta</strong><strong>iesnieguma</strong>m jāpievieno sadarbības līgums par <strong>projekta</strong> īstenošanu vai nodomu protokols parsadarbību. MK noteikumu 16.punkts paredz, ka sadarbības līgumā nosaka:- sadarbības partnera veicamos pienākumus <strong>projekta</strong> īstenošanā;- pārskatu un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas kārtību un termiņus;citus <strong>projekta</strong> īstenošanas nosacījumus.Nodomu protokols paredz <strong>projekta</strong> partnera apņemšanos piedalīties <strong>projekta</strong> īstenošanā unapņemšanos noslēgt sadarbības līgumu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> apstiprināšanas gadījumā.NB! Vērtēšanas kritērijs 1.7. ir noraidāmais kritērijs! Ja <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> 1B sadaļā būsnorādīts, ka projektu plānots īstenot sadarbībā ar sadarbības partneri, bet <strong>projekta</strong><strong>iesnieguma</strong>m nebūs pievienots ar sadarbības partneri noslēgts sadarbības līgums vai nodomuprotokols par <strong>projekta</strong> īstenošanu, <strong>projekta</strong> iesniegums tiks noraidīts!1.8. Sadarbības partneraatbildīgā amatpersona:vārds, uzvārdsieņemamais amatskontaktiNorādīt sadarbības partnera atbildīgās amatpersonas vārdu,uzvārdu un ieņemamo amatu, kā arī kontaktnorādes atbilstoširindās prasītajai informācijaiTālrunisFakssE-pastsLapa 13 no 68


14 Sadarbības partnera atbildīgā amatpersona ir tā, kurai iestādes nolikumā, statūtos vaicitos normatīvajos aktos ir noteiktas šīs institūcijas pārstāvības tiesības vai kas ir pilnvarotaparakstīt ar <strong>projekta</strong> iesniegumu saistīto dokumentāciju.1.9. Sadarbības partnerakontaktpersona:vārds, uzvārdsieņemamais amatskontaktiNorādīt sadarbības partnera kontaktpersonas (persona, kura iratbildīga par sadarbības īstenošanu ar <strong>projekta</strong> iesniedzējusadarbības ietvaros deleģēto uzdevumu veikšanai) vārdu,uzvārdu, ieņemamo amatu, kā arī saziņas kontaktnorādesatbilstoši rindās prasītajai informācijai.TālrunisFakssE-pasts1.10. Sadarbības partnera tips (lūdzam atzīmēt): 1Atzīmējot attiecīgo rindu ar „X”, ir jānorāda atbilstošais sadarbības partnera institūcijas tips.Kods NosaukumsI-1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuI-2 Akciju sabiedrībaI-3 Kooperatīvā sabiedrībaI-4 Individuālais uzņēmumsI-5 Individuālais komersantsI-6 Zemnieka saimniecībaI-7 Zvejnieka saimniecībaI-8 Valsts akciju sabiedrībaI-9 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildībuI-10 Valsts aģentūraI-11 Pašvaldības aģentūraI-12 Reliģiska organizācijaI-13 Sabiedrība ar papildu atbildībuI-14 Fiziska personaI-15 Valsts pārvaldes iestādeI-16 Pašvaldību iestādeI-17 <strong>Eiropas</strong> Savienības institūcijaI-18 Valsts izglītības iestādeI-19 Pašvaldību izglītības iestādeI-20 Privāta izglītības iestādeI-21 BiedrībaI-22 NodibinājumsI-23 Centrālā bankaI-24 Kredītiestāde vai finanšu sabiedrībaI-25 Kreditēšanā iesaistīta sabiedrība (piem., līzinga sabiedrība,brokeru sabiedrība)I-26 Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondiI-27 Valsts sociālās apdrošināšanas struktūrasLapa 14 no 68


I-28 Pašvaldība151 Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.292 „Noteikumi par darbības programmas„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijāmalternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otro apakškārtu”1.11. Sadarbības partnera NACE 2.red.saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijaskods (lūdzam ierakstīt atbilstošo):kodsnosaukumsVeidlapā ir jānorāda sadarbības partnera darbības veidam atbilstošo Vispārējāsekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kodu un nosaukumu. Klasifikators un koduapraksti pieejami Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnēhttp://www.csb.gov.lv/dokumenti/klasifikacijas-30827.html Jāizvēlas saimnieciskodarbību statistiskā klasifikācija (NACE 2 red.). Tabulā norādāms 4 zīmju klasifikācijaskods.1.12. Plānotā sadarbības modeļa apraksts, norādot pušu tiesības un pienākumus <strong>projekta</strong>īstenošanā (ne vairāk kā 500 rakstu zīmes):Šajā sadaļā <strong>projekta</strong> iesniedzējs apraksta plānoto sadarbības modeli ar sadarbības partneri.Projekta iesniedzējs norāda, vai ar sadarbības partneri ir noslēgts sadarbības līgums vainodomu protokols par <strong>projekta</strong> īstenošanu. Ja sadarbības līgums nav pievienots, <strong>projekta</strong>iesniedzējs norāda, kad sadarbības līgums tiks noslēgts. Pamato piesaistītā sadarbībaspartnera izvēli un nepieciešamību.Sadaļā apraksta pušu tiesības un pienākumus <strong>projekta</strong> īstenošanā. Norāda, kuru aktivitāšuīstenošanā tiks iesaistīts sadarbības partneris, kā arī par kuru aktivitāšu īstenošanusadarbības partneris būs tieši atbildīgs. Ja kāda no aktivitātēm tiks veikta, sadarbojoties gan<strong>projekta</strong> iesniedzējam, gan arī sadarbības partnerim, sadaļā apraksta – kā starp <strong>projekta</strong>iesniedzēju un sadarbības partneri tiks sadalīti pienākumi un atbildība aktivitātes īstenošanā.Ja projektā plānots piesaistīt vairākus sadarbības partnerus, sadarbības līgumu vai nodomuprotokolu slēdz ar katru no tiem.1.13. Sadarbības partnera sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētais sniedzamaisreģistrācijas numurs un sociālais pakalpojums (lūdzam ierakstīt atbilstošo):Reģistrācijas numurs(apliecībā)sniedzamais sociālais pakalpojumsJa projektā nav paredzēts, ka sadarbības partneris sniedz sociālos pakalpojumus, norāda n/a (navattiecināms).Reģistrācijas numuru un sniedzamo pakalpojumu norāda atbilstoši aprakstam, kas sniegts pie1.6.sadaļas.!1.B sadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstībušādiem vērtēšanas kritērijiem:• 1.2.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniedzējs atbilst MK noteikumu 14.un 15.punktānoteiktajam prasībām <strong>projekta</strong> iesniedzējiem;Lapa 15 no 68


16• 1.7.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong>m ir pievienoti šo noteikumu21.2.apakšpunktā noteiktie dokumenti (atbilstoši šai sadaļai vērtē, vai projektu<strong>iesnieguma</strong>m ir pievienots MK noteikumu 21.2.3. apakšpunktā noteiktais dokuments –sadarbības līgums vai nodomu protokols, ja projektu plānots īstenot sadarbībā arsadarbības partneri);• 2.10. vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā ir definēts sadarbības modelis (tajāskaitā pušu tiesības un pienākumi <strong>projekta</strong> īstenošanā) ar iesaistīto sadarbības partneri(attiecināms, ja projektu plānots īstenot kopīgi ar sadarbības partneri);• 2.11. vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniedzēja sadarbības partneris atbilst MKnoteikumu 16.punktā minētajām prasībām (attiecināms, ja projektu plānots īstenot kopāar sadarbības partneri).2. SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS2.1. Kopsavilkums par <strong>projekta</strong> ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācijaInformācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būsstājies spēkā lēmums par <strong>Eiropas</strong> Savienības <strong>fonda</strong> <strong>projekta</strong> iesniegumu) (ne vairāk kā 1000rakstu zīmju):Šajā sadaļā <strong>projekta</strong> iesniedzējam jāsniedz īss <strong>projekta</strong> būtības kopsavilkums, norādot:- <strong>projekta</strong> īstenošanā iesaistītās puses (<strong>projekta</strong> iesniedzējs, tā struktūrvienības, kasreģistrētas reģistrā un īstenos projektā plānotās aktivitātes un sniegs sociālospakalpojumus pakalpojumus, t.sk., sadarbības partneri);- <strong>projekta</strong> īstenošanas vietu vai vietas, ja projektā plānotās aktivitātes (t.sk., pakalpojumi)tiks īstenotas vairākās adresēs (MK noteikumu 5.2.apakšpunktā minēto programmuieviešanu nodrošina adresē, kas ir reģistrēta reģistrā kā pakalpojumu sniegšanasfaktiskā adrese, izņemot gadījumus, kad pakalpojums klientam tiek nodrošināts mājās);- <strong>projekta</strong> īstenošanas laiku mēnešos;- <strong>projekta</strong> mērķi;- <strong>projekta</strong> mērķa grupas uzskaitījumu;- projektā plānotās aktivitātes;- <strong>projekta</strong> aktualitāti (ļoti īsi);- sagaidāmos <strong>projekta</strong> rezultātus;- plānotās <strong>projekta</strong> kopējās attiecināmās izmaksas.Šo sadaļu ieteicams rakstīt pēc pārējo <strong>projekta</strong> sadaļu uzraksīšanas.!Šajā sadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstībušādiem vērtēšanas kritērijiem:• 2.1. vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> mērķis sekmē MK noteikumu 2.punktā noteiktāaktivitātes mērķa sasniegšanu;• 2.3. vērtēšanas kritērijam - <strong>projekta</strong> mērķa grupa(-as) atbilst noteikumu 4.punktānoteiktajām mērķa grupām.2.2. Projekta īstenošanas vieta:Lūdzam norādīt:Piemērs:Projekta īstenošanas vietas adrese(plānotā sociālā pakalpojumaīstenošanas vietas adrese, kas atbilstsociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrāDārza iela 47a, SiguldaLapa 16 no 68


eģistrētajai pakalpojumu sniegšanasfaktiskajai adresei)Pašvaldība:Plānošanas reģions (atzīmēt):17Siguldas novadsKurzemesLatgalesZemgalesVidzemesRīgasXJānorāda <strong>projekta</strong> īstenošanas vietas adrese (viena vai vairākas), kurā klientam tiks sniegtssociālais pakalpojums (tā var atšķirties no finansējuma saņēmēja juridiskās adreses). Šaiadresei ir jāsakrīt ar adresi, kas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēta kāpakalpojuma sniegšanas faktiskā adrese/adreses. Ierakstot „X” attiecīgajā rindā, norādaplānošanas reģionu, kas atbilst 2009.gada 5.maija MK noteikumos Nr.391 „Noteikumi parplānošanas reģionu teritorijām” noteiktajām plānošanas reģionu teritorijām.Ja pakalpojums klientam tiks nodrošināts mājās vai izbraukumā, īstenošanas vietas adreses ailējānorāda „pakalpojums klienta mājās” vai „pakalpojums izbraukumā”, vienlaicīgi norādot „X”pretī attiecīgajam plānošanas reģionam, kura ietvaros pakalpojums tiks sniegts.Projekta iesniedzējs var veikt programmu īstenošanu arī reģistrēta sociālo pakalpojumasniedzēja teritoriālajos punktos, kur sociālos pakalpojumus sniedz tikai atsevišķi speciālisti,kas neveido struktūrvienību vai filiāli un tāpēc reģistrā netiek reģistrēti atsevišķi.Programmu ieviešanu teritoriālo punktu adresēs var plānot tikai pie nosacījuma, ka sociālopakalpojumu sniedzēja organizatoriskā struktūra paredz noteikto sociālo pakalpojumusniegšanu teritoriālajos punktos.Projekta iesniedzējam jāsniedz <strong>projekta</strong> iesniegums tajā plānošanas reģiona kvotā, kurāreģistrēta <strong>projekta</strong> iesniedzēja pakalpojuma sniegšanas adrese.Ja <strong>projekta</strong> iesniedzēja pakalpojuma sniegšanas vieta ir reģistrēta,piemēram, Kurzemes reģionā, tad projekts iesniedzams šim reģionam pieejamās kvotas ietvaros(lai arī klientus tur plānots uzņemt no šī vai vairākiem Latvijas reģioniem).2.3. Projekta klasifikācija (lūdzam norādīt <strong>projekta</strong> saturam atbilstošo NACE2.red.saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu):Piemērs:87.30 Veco ļaužu un invalīdu aprūpekodsnosaukumsProjekta iesniedzējam veidlapā ir jānorāda <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> saturam atbilstošo Vispārējāsekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kodu un nosaukumu. Klasifikators un kodu aprakstipieejami Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnēhttp://www.csb.gov.lv/dokumenti/klasifikacijas-30827.html Jāizvēlas saimniecisko darbībustatistiskā klasifikācija (NACE 2 red.). Tabulā norādāms 4 zīmju klasifikācijas kods.NACE kodu piemēri, kas atbilst aktivitātes ietvaros atbalstāmām darbībām:87 Sociālā aprūpe ar izmitināšanu87.10. Aprūpes centru pakalpojumi87.20. Garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumiLapa 17 no 68


87.30. Veco ļaužu un invalīdu aprūpe87.90. Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu88 Sociālā aprūpe bez izmitināšanas88.10. Veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas88.9 Pārējā sociālā aprūpe bez izmitināšanas88.91 Bērnu dienas aprūpes centru darbība88.99 Citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi18 Projekta <strong>iesnieguma</strong> vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācija var atšķirties nopalīgmateriāla 1.5.punktā minētās <strong>projekta</strong> iesniedzēja vispārējās ekonomiskās darbībasklasifikācijas.2.4. Norādīt <strong>projekta</strong> atbilstību Ministru kabineta 2011.gada 12 .aprīļa noteikumosNr. 292 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijāmalternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otroapakškārtu” noteiktajam aktivitātes mērķim (ne vairāk kā 500 rakstu zīmju):Šajā sadaļā <strong>projekta</strong> iesniedzējam jāapraksta/jāpamato, kā projekts un tā ietvaros plānotāsdarbības – <strong>projekta</strong> aktivitātes un rezultāti sekmēs MK noteikumos noteiktā aktivitātes mērķasasniegšanu. MK noteikumu 2.punkts: „Aktivitātes mērķis ir attīstīt sociālās rehabilitācijas, kā arīilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām alternatīvussociālās aprūpes pakalpojumus plānošanas reģionos, lai pilnveidotu MK noteikumu4.punktā minētās mērķa grupas sociālās un funkcionālās prasmes un palielinātu tāsnodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.”!Sadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstību šādamvērtēšanas kritērijam:• 2.1. vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> mērķis sekmē MK noteikumu 2.punktā noteiktāaktivitātes mērķa sasniegšanu.NB! Vērtēšanas kritērijs 2.1. ir noraidāmais kritērijs! Ja <strong>projekta</strong> mērķa sasniegšananesekmēs aktivitātes mērķa sasniegšanu, <strong>projekta</strong> iesniegums tiks noraidīts!2.5. Norādīt <strong>projekta</strong> nepieciešamības pamatojumu vai sniegt konstatētās problēmasaprakstu (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmju):Šajā sadaļā <strong>projekta</strong> iesniedzējs identificē problēmu, apraksta tās nozīmīgumu un aktualitāti,pamatojot attiecīgās mērķgrupas izvēli un <strong>projekta</strong> īstenošanas nepieciešamību konstatētāsproblēmas risināšanā. Jāraksturo izvēlētās mērķa grupas specifiskās vajadzības un jāpamato<strong>projekta</strong> īstenošanas nepieciešamība pašvaldības un plānošanas reģionu griezumā. Projektaiesniedzējs apraksta iespējamos riskus, kādi radīsies, ja šo problēmu nerisinās, kā arī aprakstaiepriekš veiktās darbības problēmas risināšanā (ja tādas ir veiktas) - kas jau ir paveikts, kādiir rezultāti un to efektivitāte, ko nepieciešams uzlabot un mainīt. Novērtē, vai līdz šimproblēmas risināšanai nepieciešamie pakalpojumi mērķa grupai ir bijuši pieejami. Japakalpojumi ir bijuši pieejami, raksturo – vai bijuši pieejami pietiekamā apjomā un kvalitātē.Problēmas aprakstā skaidri nodefinē esošo situāciju un vēlamo projektā sasniedzamorezultātu, pamatojoties uz konkrētā plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstībasprogrammu.Projekta pamatojumā un tajā izteiktajos apgalvojumos ir jāatsaucas uz izmantotiem,Lapa 18 no 68


19konkrētiem, reāliem datu avotiem. Sniedzot aprakstu, vēlams izmantot statistikas datus,<strong>projekta</strong> aktivitāšu īstenošanā iesaistīto institūciju apkopotos datus, dažādu pētījumu vai<strong>projekta</strong> iesniedzēja veiktās priekšizpētes rezultātus par izvēlēto mērķa grupu, tāsspecifiskajām vajadzībām pašvaldību un plānošanas reģionu griezumā.ES fondu plānošanas dokumenti ir pieejami tīmekļa vietnēhttp://www.esfondi.lv/page.php?id=777 un http://www.nap.lv/lat/Sociālo pakalpojumu attīstības programma 2010.–2016. gadam Zemgales reģionāhttp://www.zemgale.lv/index.php/attstbas-plnoana/plnoanas-dokumenti/cat_view/23-plnoanasdokumenti/97-zemgales-reiona-plnoanas-dokumenti/100-zemgales-nozaru-attstbas-programmasLatgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2010. – 2017. gadamhttp://www.latgale.lv/lv/esf/esf_pr1/resultsKurzemes plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programma 2011. – 2018.gadamhttp://www.kurzemesregions.lv/category/sociala-nozare-kurzeme/%e2%80%9ekurzemesplanosanas-regiona-socialo-pakalpojumu-attistibas-programma-2011-2018-gadam%e2%80%9d/Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programma alternatīvajiem sociālāsaprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2010.-2016.gadamhttp://www.rpr.gov.lv/spp/index.php?id=335„Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programma 2010.-2017.gadam"http://www.vidzeme.lv/lv/alternativo_socialo_pakalpojumu_attistibas_programma/!Sadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstībušādiem vērtēšanas kritērijiem:• 2.1. vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> mērķis sekmē MK noteikumu 2.punktā noteiktāaktivitātes mērķa sasniegšanu;• 2.2. vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā plānotās aktivitātes un sasniedzamierezultāti sekmē attiecīgā plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmasīstenošanu;• 2.4. vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupasvajadzības un identificē risināmās problēmas;• 2.5. vērtēšanas kritērijam - <strong>projekta</strong> iesniegumā plānotās <strong>projekta</strong> aktivitātes paredzprojektā definētās problēmas risināšanu;• 3.2.vērtēšanas kritērijam – projekts papildina esošo sociālās rehabilitācijas uninstitūcijām alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu klāstu un paplašina pakalpojumasaņemšanas iespējas.2.6. Sniegt izvēlētās problēmas risinājuma aprakstu (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmju):Šajā sadaļā <strong>projekta</strong> iesniedzējam īsi jāapraksta:- pasākumus, kurus <strong>projekta</strong> iesniedzējs paredzējis veikt <strong>projekta</strong> ieviešanas gaitā, lairisinātu 2.5.sadaļā indintificēto problēmu vai situāciju (piedāvātais risinājums tālāk tiekietverts un sīkāk aprakstīt 2.8.sadaļā aktivitāšu aprakstos).- piedāvāto pakalpojumu (risinājuma) apraksts;- kāpēc tieši projektā piedāvātais risinājums – <strong>projekta</strong> aktivitātes spēs visefektīvāk risinātdefinēt problēmas;- kā tiek plānota izvēlētās mērķa grupas iesaiste <strong>projekta</strong> aktivitāšu īstenošanā un <strong>projekta</strong>rezultātu saņemšanā un izmantošanā;Lapa 19 no 68


20- <strong>projekta</strong> aktivitāšu atbilstība mērķa grupas vajadzībām.Sniedz pamatojumu un argumentus, kas pierāda, ka <strong>projekta</strong> īstenošanas rezultātā sniegtiepakalpojumi uzlabos konkrētās mērķa grupas situāciju.Ja <strong>projekta</strong> iesniedzēja vērtējumā projektā tiks piedāvāts inovatīvs pakalpojums, sniedzpamatojumu un argumentus, kas apliecina šī pakalpojuma inovativitāti un atšķir to nopakalpojumiem, kas līdz šim bijuši pieejami mērķa grupai. Inovativitates definēšana ir jāņem vērā reģionu sociālo pakalpojumu attīstībasprogrammās atrodamās definīcijas: Inovatīvs sociālais pakalpojums ietver jaunu metožu, pieeju izmantošanudarbā ar personu vai personu grupu, lai nodrošinātu sociālās rehabilitācijasun/vai aprūpes mērķu sasniegšanu Pakalpojumi, kas līdz šim nav pieejami noteiktā ģeogrāfiskā vidē, bet kurunepieciešamību nosaka konkrētas mērķa grupas neapmierinātas vajadzības unsociālo problēmu risināšanaLīdz ar to par inovatīviem var uzskatīt:‣ pakalpojumus, kas nav bijuši pieejami konkrētā novada iedzīvotajiem (japakalpojuma sniedzējs nav atradies konkrēta novada teritorijā, betpakalpojums novada iedzīvotajiem ir bijis pieejams (pašvaldība pirkusipakalpojumu no pakalpojumu sniedzēja cita novadā/pilsētā), tas navuzskatāms par inovatīvu pakalpojumu);‣ inovatīvas metodes un pieejas, kas tiek pielietotas pakalpojumasniegšanā; Par inovatīviem nevar uzskatīt sociālos pakalpojumus, kas Latvijā ir visplašākizplatīti – aprūpe mājās, pakalpojumi dienas aprūpes centrā, dienas vai atbalstacentrā, krīzes centrā, patversmē un naktspatversmē, izņemot, ja to darbībā tiksieviestas inovatīvas pieejas vai darba metodes.Vēršam uzmanību, ka, paredzot kompleksu pieeju mērķa grupas vajadzību un problēmurisināšanā - pakalpojumu sniegšanā iesaistot dažādu nozaru speciālistus, pamatojot iesaistāmospeciālistu izvēli, paredzot divu vai vairāku savstarpēji saistītu sociālās rehabilitācijas uninstitūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu secīgu nodrošināšanu mērķa grupasiespējami efektīvākai iekļaušanai sabiedrībā vai darba tirgū, ir iespējams iegūt augstāku punktuskaitu 3.1.kvalitātes kritērija vērtēšanā.!Sadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstībušādiem vērtēšanas kritērijiem:• 2.1. vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> mērķis sekmē MK noteikumu 2.punktā noteiktāaktivitātes mērķa sasniegšanu;• 2.4. vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupasvajadzības un identificē risināmās problēmas;• 2.5. vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā plānotās <strong>projekta</strong> aktivitātes paredzprojektā definētās problēmas risināšanu;• 2.15. vērtēšanas kritērijam - <strong>projekta</strong> iesniegumā plānoto izdevumu apmērs un tonepieciešamība ir pamatota;• 3.1. vērtēšanas kritērijam – projektā paredzēta kompleksa pieeja klientu problēmurisināšanā;• 3.2.vērtēšanas kritērijam – projekts papildina esošo sociālās rehabilitācijas uninstitūcijām alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu klāstu un paplašina pakalpojumasaņemšanas iespējas;• 3.3. vērtēšanas kritērijam – projekts sekmē mērķa grupas iekļaušanos darba tirgū.Lapa 20 no 68


212.7. Norādīt <strong>projekta</strong> mērķi (ne vairāk kā 500 rakstu zīmju):Projekta mērķis ir īss, precīzs iecerētās darbības un definētās problēmas risinājumaformulējums, kas ir jāsasniedz konkrētam <strong>projekta</strong>m. Tas aprakstāms kā konkrētas izmaiņas<strong>projekta</strong> iesniedzēja vai mērķa grupas izturēšanās ziņā, statusā vai apstākļos, kuru <strong>projekta</strong>īstenošanas rezultātā paredzēts radīt, saskaņā ar <strong>projekta</strong> rezultātiem.Mērķim ir jābūt reāli sasniedzamam, izmērāmam un jāļauj novērtēt tā sasniegšanas pakāpi,saskaņā ar <strong>projekta</strong> 2.10.apakšsadaļā norādītajiem sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem, kāarī jāatbilst <strong>projekta</strong> īstenošanai pieejamiem finanšu, laika un cilvēkresursiem.Vienlaikus <strong>projekta</strong> mērķa formulējumā ieteicams norādīt konkrētus skaitļus (piemēram, 100mērķa grupas personām utt.). Projekta mērķim jādod noteikts ieguldījums aktivitātes mērķa sasniegšanā - attīstītsociālās rehabilitācijas, kā arī ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijasinstitūcijām alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus plānošanas reģionos, laipilnveidotu MK noteikumu 4.punktā minētās mērķa grupas sociālās un funkcionālāsprasmes un palielinātu tās nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.!Sadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstību šādamvērtēšanas kritērijam:• 2.1. vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> mērķis sekmē MK noteikumu 2.punktā noteiktāaktivitātes mērķa sasniegšanu.NB! Vērtēšanas kritērijs 2.1. ir noraidāmais kritērijs! Ja <strong>projekta</strong> mērķa sasniegšananesekmēs aktivitātes mērķa sasniegšanu, <strong>projekta</strong> iesniegums tiks noraidīts!2.8. Aprakstīt plānotās <strong>projekta</strong> aktivitātes:Šajā sadaļā <strong>projekta</strong> iesniedzējam jānosauc katra projektā plānotā aktivitāte, kas formulētasaskaņā ar MK noteikumos noteiktajām atbalstāmajām darbībām, kā arī par katru aktivitātijāsniedz apraksts. MK noteikumos noteiktās atbalstāmās darbības var būt gan kā <strong>projekta</strong>aktivitāte, gan <strong>projekta</strong> aktivitāšu kopas (komponents/etaps) nosaukums, kam pakārtotas<strong>projekta</strong> aktivitātes.Projektā var plānot tikai tādas aktivitātes, kas atbilst MK noteikumu 5.punktā noteiktajāmatbalstāmajām darbībām:- Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un sociālās aprūpes pakalpojumu personas dzīvesvietā programmu izstrāde un pilnveidošana, kā arī sociālā darba metožu pilnveidošanasociālajos dienestos;- Sociālas rehabilitācijas pakalpojumu un sociālās aprūpes pakalpojumu programmuieviešana, kā arī sociālā darba pakalpojuma sniegšana sociālajos dienestos- Speciālistu apmācība darbam ar mērķa grupu;- Konsultatīvs atbalsts sociālā darba speciālistiem (supervīzija);- Projekta vadība;- Projekta informācijas un publicitātes pasākumi: Informācijas par <strong>projekta</strong> īstenošanu aktualizēšana <strong>projekta</strong> iesniedzējatīmekļa vietnē; Informācijas plāksne telpās.MK noteikumu 5.2.apakšpunktā noteiktā atbalstāmā darbība - Sociālās rehabilitācijaspakalpojumu un sociālās aprūpes pakalpojumu programmu ieviešana un/vai sociālā darbaLapa 21 no 68


pakalpojuma sniegšana sociālajos dienestos projektā paredzama obligāti!Projekta iesniegumā ir atsevišķi jāizdala:1) <strong>projekta</strong> īstenošanas;2) <strong>projekta</strong> vadības;3) informācijas un publicitātes aktivitātes.22Aktivitātes ir <strong>projekta</strong> laikā veicamās darbības, lai sasniegtu <strong>projekta</strong> 2.7.sadaļā minēto<strong>projekta</strong> mērķi, 2.9.sadaļā minētos rezultātus, 2.10.sadaļā minētos iznākuma rādītājus, unrisinātu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> 2.5.sadaļā aprakstīto problēmu.Projektā plānotajām aktivitātēm ir jābūt saistītām ar <strong>projekta</strong> īstenošanas laika grafiku un<strong>projekta</strong> izmaksu plānu.Jebkuru <strong>projekta</strong> budžetā (6.2.sadaļā) iekļauto izmaksu nepieciešamībai ir jābūt pamatotai unskaidri jāizriet no attiecīgo aktivitāšu aprakstā iekļautās informācijas.NB! Neatbilstošu aktivitāšu iekļaušana projektā vai tādu budžeta pozīciju vai apakšpozīcijuiekļaušana budžetā, kurām nav pamatojuma šajā sadaļā norādītajās aktivitātēs, var būt pariemeslu attiecīgo aktivitāšu un/vai budžeta pozīciju izslēgšanai no <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong>!Vienai MK noteikumos noteiktajai atbalstāmajai darbībai var būt pakārtotas vairākasaktivitātes. Savukārt aktivitātei pakārtotas var būt vairākas apakšaktivitātes, un tādā gadījumāapraksts jāsniedz par katru apakšaktivitāti.Plānojot un aprakstot <strong>projekta</strong> aktivitātes, <strong>projekta</strong> iesniedzējam ir nepieciešams apzināt unuzskaitīt visas veicamās darbības, kas seko viena otrai loģiskā secībā. Gan aktivitātēm, ganapakšaktivitātēm ir jābūt numurētām.Piemērs:Nr. Aktivitātes nosaukums Aktivitātes apraksts1. Sociālās aprūpespakalpojumu programmasizstrāde1.1. ...(var papildināt arapakšaktivitātēm, ja tiksizstrādātas vairākasprogrammas vai japrogrammu izstrādē tiksAktivitātes aprakstā sniedz detalizētu informāciju paraktivitātes norisi un saturu. Secīgi jāapraksta, kādasdarbības tiks veiktas aktivitātes ietvaros (piemēram,iepirkuma procedūras īstenošana, īstenošanasspeciālistu piesaiste, programmas izstrāde utt.), kādaimērķa grupai aktivitāte paredzēta. Sadaļā sniedzinformāciju par aktivitātes īstenošanā iesaistītajiemspeciālistiem, atbildīgo par aktivitātes īstenošanu.Norāda savstarpējo sasaiste ar citām aktivitātēm,apakšaktivitātēm (ja attiecināms), piemēram, kaprogramma ir priekšnoteikums 2.aktivitātesīstenošanai.Ja aktivitātes ietvaros ir plānotas apakšaktivitātes, tadaktivitātes aprakstu veido vispārīgu, detalizētākuaprakstu sniedzot pie apakšaktivitātēm....Lapa 22 no 68


īstenotas vairākas darbības)2. Sociālās aprūpespakalpojumuprogrammas/programmuieviešana2.1. Sociālās rehabilitācijasprogrammas ieviešanapersonām arfunkcionāliemtraucējumiem23Aktivitātes aprakstu veido, ņemot vērā ieteikumus, kassniegti pie 1.aktivitātes apraksta, kā arī papildusnorādot aktivitātes norises vietu un ilgumu, cik lielsskaits mērķa grupas personu piedalīsies konkrētajāaktivitātē. Ja projektā tiek plānotas izmaksasmateriāltehniskajiem līdzekļiem un aprīkojumam, kāarī šķērsfinansējums, tad attiecīgo aktivitāšu ietvarosjāsniedz pamatojums šo izmaksu nepieciešamībai(jāņem vērā, ka materiāltehnisko līdzekļu unaprīkojuma izmaksas var tikt plānotas MK noteikumu5.1., 5.2., 5.3. un 5.4.apakšpunktos noteiktoatbalstāmo darbību īstenošanai, savukārtšķērsfinansējums ir plānojams tikai MK noteikumu5.2.apakšpunktā noteiktās atbalstāmās darbībasīstenošanai). Jānorāda savstarpējā sasaiste ar citāmaktivitātēm, apakšaktivitātēm (ja attiecināms).Mērķa grupa – 30 personas ar funkcionāliemtraucējumiem.Projekts paredz dot iespēju cilvēkiem, kuri kādu laikusavas slimības dēļ ir izolēti no sociālās vides,atgriezties tajā, nodrošinot sociālās rehabilitācijaspakalpojumus, apgūt sociālās un funkcionālāsprasmes.Paredzētas 3 grupas, katrā grupā 10 personas (vienaigrupai 4 mēneši, 1 x nedēļā nodarbības pa 1,5stundām). Kopā 48 nodarbības. Programmas ietvarosplānots realizēt:• psihologa konsultācijas• individuālu fizioterapiju• atbalsta grupu personām ar fiziskarakstura traucējumiem.Programmas ietvaros tiks piesaistīti šādi speciālisti noLatvijas – psihologs un sociālais pedagogs. Papildustiks piesaistīts fizioterapeits no Lietuvas.Mērķa grupai tiks nodrošināts transports.2.2. (var papildināt arapakšaktivitātēm, ja tiksieviestas vairākasprogrammas, vai arī, ja tiksnodrošināti dažādipakalpojumi)3. Speciālistu apmācībadarbam ar mērķa grupu...Aktivitātes aprakstu veido, ņemot vērā ieteikumus, kassniegti pie 1. un 2.aktivitāšu apraksta (cik attiecināmsuz konkrēto aktivitāti)4. Supervīzijas Aktivitātes aprakstu veido, ņemot vērā ieteikumus, kassniegti pie 1. un 2.aktivitāšu apraksta (cik attiecināmsuz konkrēto aktivitāti)5. Projekta vadība Projekta vadībā tiks nodrošināta:- Līgumu slēgšana ar <strong>projekta</strong> vadības un īstenošanaspersonālu;Lapa 23 no 68


6. Informācijas unpublicitātes pasākumi24- Iepirkumu veikšanu un līgumu slēgšanu arpiegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem;- Komunikācija ar projektā iesaistītajām pusēm;- Projekta uzraudzība un regulāras vadības grupas unatbildīgo par <strong>projekta</strong> aktivitāšu īstenošanu tikšanās;- Mērķa grupas apmierinātības un <strong>projekta</strong> gaitasefektivitātes izvērtējums;- Projekta progresa pārskatu un maksājumupieprasījumu sagatavošana un iesniegšanasadarbības iestādē;- u.c.Projekta vadības īstenošanā tiks iesaistīti: cik un kādaspersonas (piemēram, <strong>projekta</strong> vadītājs un <strong>projekta</strong>grāmatvedis). Projekta vadība norisināsies visu<strong>projekta</strong> īstenošanas laiku – 24 mēnešus. Atbildīgaispar aktivitātes īstenošanu – <strong>projekta</strong> vadītājs.Uzsākot <strong>projekta</strong> īstenošanu, <strong>projekta</strong> īstenotāja telpāstiks izvietota informācijas plāksne par <strong>projekta</strong>īstenošanu. Informācija par <strong>projekta</strong> aktivitātēmregulāri tiks ievietota <strong>projekta</strong> iesniedzēja mājas lapā,bet ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Visosizstrādātajos dokumentos tiks nodrošināta atsauce uzprojektu, kā arī tiks ievēroti ES un ESF logotipulietošanas nosacījumi.Aktivitāte tiks īstenota visu <strong>projekta</strong> īstenošanas laiku– 24 mēnešus. Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu –<strong>projekta</strong> vadītājs.!Sadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstībušādiem vērtēšanas kritērijiem:• 2.2. vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā plānotās aktivitātes un sasniedzamierezultāti sekmē attiecīgā plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmasīstenošanu;• 2.5. vērtēšanas kritērijam - <strong>projekta</strong> iesniegumā plānotās <strong>projekta</strong> aktivitātes paredzprojektā definētās problēmas risināšanu;• 2.14. vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā plānotie publicitātes un informācijasizplatīšanas pasākumi atbilst MK noteikumu 66. un 67.punktā noteiktajām prasībām;• 2.15. vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā plānoto izdevumu apmērs un tonepieciešamība ir pamatota;• 3.1. vērtēšanas kritērijam – projektā paredzēta kompleksa pieeja klientu problēmurisināšanā;• 3.2. vērtēšanas kritērijam – projekts papildina esošo sociālās rehabilitācijas uninstitūcijām alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu klāstu un paplašina pakalpojumasaņemšanas iespējas;• 3.3. vērtēšanas kritērijam – projekts sekmē mērķa grupas iekļaušanos darba tirgū;• 3.8. vērtēšanas kritērijam – projekts paredz teritoriju līdzsvarotu attīstību veicinošusinstrumentus, plānojot aktivitātes pakalpojuma sasniedzamības (pieejamības)nodrošināšanai (piemēram, nodrošinot transporta pakalpojumus, pielāgojot pakalpojumasniegšanas laiku mērķa grupas vajadzībām, sniedzot pakalpojumus tuvu klientadzīvesvietai);Lapa 24 no 68


25• 3.9. vērtēšanas kritērijam – projekts sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimumulīdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību) ievērošanu.2.9. Sasniedzamie rezultāti aktivitāšu ietvaros:Piemērs:AktivitātesNr. 21.2.1.Projekta aktivitātesnosaukumsSociālās aprūpespakalpojumuprogrammasizstrādeSociālās aprūpespakalpojumuprogrammasieviešana3. Speciālistuapmācība darbamar mērķa grupuRezultātsIzstrādāta sociālāsaprūpespakalpojumuprogrammaPakalpojumusaľēmušas personasNovadītasnodarbībasApmācīti speciālistidarbam ar mērķagrupuRezultāts skaitliskā izteiksmēskaits mērvienība1 Programma30 Personas48 Nodarbības20 SpeciālistiNovadīti semināri4. Supervīzijas Supervīzijusaľēmušospeciālistu skaits5. Projekta vadība Projekts īstenotsplānotajā laikā4 Semināri10 Speciālisti24Mēneši6. Informācijas unpublicitātespasākumiNodrošināta<strong>projekta</strong> uzraudzībaInformācijasplāksne telpāsIevietota aktuālainformācija tīmekļavietnē2318UzraudzībasgrupassanāksmesPlāksneInformācijasatjaunošanasreizes2 Aktivitātes numuram jāsakrīt ar 2.8.punktā norādītās aktivitātes numuru. Vienai aktivitātei var būt vairākirezultāti, kā arī vairākām aktivitātēm var būt viens rezultāts.Šajā sadaļā <strong>projekta</strong> iesniedzējam jāatspoguļo tas, kādi izmērāmi rezultāti tiks sasniegti,īstenojot <strong>projekta</strong> aktivitātes. Tabulā jānorāda <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> 2.8.sadaļā plānotāsaktivitātes numurs un nosaukums, tās ietvaros sasniedzamais rezultāts vai rezultāti, kā arīvienlaikus jānorāda rezultāta mērvienība un tā skaitliskā izteiksme.Vienai aktivitātei var būt vairāki rezultāti, kā arī vairākām aktivitātēm var būt viensrezultāts.Lapa 25 no 68


26Projekta aktivitāšu/apakšaktivitāšu nosaukumiem ir pilnībā jāsakrīt ar <strong>projekta</strong><strong>iesnieguma</strong> 2.8.sadaļā norādītajām aktivitātēm/apakšaktivitātēm un to numerāciju.Projektā sagaidāmie rezultāti nav tas pats, kas projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji(<strong>projekta</strong> 2.10.sadaļa).!Sadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstībušādiem vērtēšanas kritērijiem:• 2.2. vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā plānotās aktivitātes un sasniedzamierezultāti sekmē attiecīgā plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmasīstenošanu;• 2.5. vērtēšanas kritērijam - <strong>projekta</strong> iesniegumā plānotās <strong>projekta</strong> aktivitātes paredzprojektā definētās problēmas risināšanu;• 2.14. vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā plānotie publicitātes un informācijasizplatīšanas pasākumi atbilst MK noteikumu 66. un 67.punktā noteiktajām prasībām;• 2.15. vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā plānoto izdevumu apmērs un tonepieciešamība ir pamatota.2.10. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji (atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada12.aprīļa noteikumiem Nr. 292 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi unnodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas uninstitūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otroapakškārtu”):Iznākuma rādītāji:Piemērs:Nr. Rādītāja nosaukums Skaits, 2009.g. Skaits, 2013.g. Mērvienība1. Pilnveidotos sociālāsrehabilitācijaspakalpojumus saņēmušopersonu skaits3 Rīgas plānošanas reģionā4 Vidzemes plānošanas reģionā5 Kurzemes plānošanas reģionā6 Zemgales plānošanas reģionā7 Latgales plānošanas reģionāKopā- Kopā-60 personasX R 3 - 60 personasX V 4 -X K 5 -X Z 6 -X L 7 -Tabulas ailē „Skaits, 2013.g.” jānorāda <strong>projekta</strong> ietvaros sasniedzamais uzraudzības rādītājs –personu skaits, kuras būs saņēmušas pilnveidotos sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijaspakalpojumus. Skaits jānorāda pretī attiecīgajam plānošanas reģionam, kura ietvaros projektstiks realizēts, un ailē „Mērvienība” attiecīgi pretī skaitliskajam rādītājam norādot mērvienību„personas”. Ailē „Skaits, 2009.g.” nekas nav jānorāda.Iznākuma rādītājā jānorāda tikai personu skaits, kas <strong>projekta</strong> ietvaros saņems sociālās aprūpesun sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un kas atbilst MK noteikumu 4.punktā noteiktajaimērķa grupai! Šajā sadaļā nav jānorāda apmācīto speciālistu skaits un supervīzijaspakalpojumu saņēmušo speciālistu skaits!Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot MK noteikumos noteiktās atbalstāmās darbības unsekmējot iznākuma rādītāja 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes otrās kārtas ietvaros 3030 personas arLapa 26 no 68


27funkcionāliem traucējumiem, bezpajumtnieki un citas sociālās atstumtības riskam pakļautāspersonas saņēmušas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus – izpildi.!Sadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstībušādiem vērtēšanas kritērijiem:• 2.1. vērtēšanas kritērijam - <strong>projekta</strong> mērķis sekmē noteikumu 2.punktā noteiktāaktivitātes mērķa sasniegšanu;• 2.4. vērtēšanas kritērijam - <strong>projekta</strong> iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupasvajadzības un identificē risināmās problēmas;• 2.6.vērtēšanas kritērijam - <strong>projekta</strong> iesniegumā plānotais iznākuma rādītājs sekmē MKnoteikumu 3.punktā noteiktā iznākuma rādītāja sasniegšanu;• 2.15. vērtēšanas kritērijam - <strong>projekta</strong> iesniegumā plānoto izdevumu apmērs un tonepieciešamība ir pamatota;• 3.7.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> izmaksu efektivitātes novērtējums.2.11. Aprakstīt projektā plānoto aktivitāšu un rezultātu ieguldījumu attiecīgajā plānošanasreģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas īstenošanā (ne vairāk kā 1000 rakstuzīmju):Šajā sadaļā <strong>projekta</strong> iesniedzējs apraksta, kādu ieguldījumu projektā plānoto aktivitāšuveikšana un plānoto rezultātu sasniegšana dos attiecīgā plānošanas reģiona sociālopakalpojumu attīstības programmas īstenošanā.MK noteikumu 21.2.4.apakšpunkts paredz, ka <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong>m obligāti irpievienojams attiecīgā plānošanas reģiona atzinums par <strong>projekta</strong> ieguldījumuplānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas īstenošanā.!Sadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstībušādiem vērtēšanas kritērijiem:• 1.7.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong>m ir pievienoti šo noteikumu21.2.apakšpunktā noteiktie dokumenti (atbilstoši šai sadaļai vērtē, vai projektu<strong>iesnieguma</strong>m ir pievienots MK noteikumu 21.2.4. apakšpunktā noteiktais dokuments –plānošanas reģiona atzinums par <strong>projekta</strong> ieguldījumu attiecīgā plānošanas reģionasociālo pakalpojumu attīstības programmas īstenošanā);• 2.2. vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā plānotās aktivitātes un sasniedzamierezultāti sekmē attiecīgā plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmasīstenošanu;• 3.2.vērtēšanas kritērijam - projekts papildina esošo sociālās rehabilitācijas uninstitūcijām alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu klāstu un paplašina pakalpojumasaņemšanas iespējas.NB! Vērtēšanas kritēriji 1.7. un 2.2. ir noraidāmie kritēriji! Ja <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong>m nebūspievienots plānošanas reģiona atzinums, kas apliecina, ka <strong>projekta</strong> iesniegumā plānotāsaktivitātes un sasniedzamie rezultāti sekmē attiecīgā plānošanas reģiona sociālo pakalpojumuattīstības programmas īstenošanu, <strong>projekta</strong> iesniegums tiks noraidīts!Lapa 27 no 68


282.12. Projekta tiešās mērķa grupas/-u skaits un raksturojums (atbilstoši Ministru kabineta2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.292 „Noteikumi par darbības programmas„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes ”Sociālāsrehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstībareģionos” otrās kārtas otro apakškārtu” 4.punktam):Piemērs:Mērķa grupa Skaits RaksturojumsPersonas ar funkcionāliemtraucējumiem (personas ar garīgarakstura traucējumiem, personas arfiziska rakstura traucējumiem unpersonas ar psihiskām saslimšanām)BezpajumtniekiCitas sociālās atstumtības riskampakļautās personu grupas:– pensijas un pirmspensijasvecuma personas– daudzbērnu ģimenes un nepilnāsģimenes, bērni nomaznodrošinātām un trūcīgāmģimenēm, jaunieši pēcārpusģimenes aprūpes un bērnibāreņi, bērni ar dažādu veiduatkarībām– ieslodzītie un no ieslodzījumavietām atbrīvotās personas– romi25 Personas ar garīga rakstura traucējumiemno četriem pagastiem, tajā skaitā 12 vīriešiun 13 sievietes .......... (iespējams norādītvecuma grupu, kā arī citu mērķa grupuraksturojošu informāciju)XX– no vardarbības cietušās personasun cilvēktirdzniecības upuri– no psihoaktīvām vielām(alkohola, narkotiskajām,toksiskajām vai citāmapreibinošām vielām) atkarīgāspersonas– personas ar prognozējamuinvaliditāti– vecāki, kuriem ir bērns invalīds,un personas, kuras kopj slimuģimenes locekliNorādītajā tabulā sniedz aprakstu un skaitlisko lielumu mērķa grupai, kura tiks iesaistīta<strong>projekta</strong> aktivitātēs, mērķa grupas sadalījumu pēc dzimuma (sievietes un vīrieši). Ja projektātiek iesaistītas vairākas mērķa grupas, tad jāapraksta katra no tām.Raksturojumu sniedz par tiem mērķa grupas pārstāvjiem, kas tieši tiks iesaistīti <strong>projekta</strong>aktivitātēs. Projekta iesniedzējs nesniedz detalizētu raksturojumu par tiem mērķa grupasLapa 28 no 68


29pārstāvjiem, kas <strong>projekta</strong> rezultātā būs netiešie labuma guvēji, piemēram, izmantos informatīvosmateriālus.Projekta aktivitātēs ir iespējams iekļaut un, aizpildot attiecīgās rindas, aprakstīt vairākas mērķagrupas. Tāpat ir iespēja arī izvēlēties daļu no mērķa grupas, kas nosaukta attiecīgajā rindā,sniedzot attiecīgu skaidrojumu un mērķa grupas aprakstu. Piemēram, rindā „Pensijas unpirmspensijas vecuma personas” ir iespējams izvēlēties un aprakstīt kā <strong>projekta</strong> mērķa gruputikai pensijas vecuma personas.!Sadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstībušādiem vērtēšanas kritērijiem:• 2.3.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> mērķa grupa(s) atbilst MK noteikumu 4.punktānoteiktajām mērķa grupām;• 2.4.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupasvajadzības un identificē risināmās problēmas;• 3.2.vērtēšanas kritērijam - projekts papildina esošo sociālās rehabilitācijas uninstitūcijām alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu klāstu un paplašina pakalpojumasaņemšanas iespējas;• 3.9.vērtēšanas kritērijam – projekts sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimumulīdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību) ievērošanu.NB! Vērtēšanas kritērijs 2.3. ir noraidāmais kritērijs! Projektā var iekļaut tikai tās mērķagrupas, kas atbilst MK noteikumu 4.punktam. Neatbilstošas mērķa grupas iekļaušanaprojektā ir pamats <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> noraidīšanai!2.13. Mērķa grupas problēmu risināšanā iesaistāmo speciālistu izvēles pamatojums(ietverot speciālistu kvalifikācijas un pieredzes atbilstību plānotajām <strong>projekta</strong> aktivitātēm)(ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):Sadaļā <strong>projekta</strong> iesniedzējs apraksta un pamato, kādus speciālistus (t.sk., nozaru) ir nepieciešamsiesaistīt projektā un cik šie speciālisti būs nepieciešami, lai risinātu projektā konstatētāsproblēmas un sasniegtu <strong>projekta</strong> mērķi. Papildus tam sniedz pamatojumu, kāds būs konkrētāspeciālista ieguldījums projektā plānoto aktivitāšu īstenošanā un mērķa grupas problēmurisināšanā. Vienlaicīgi sniedz konkrētam speciālistam nepieciešamās kvalifikācijas un pieredzespamatojumu projektā plānoto aktivitāšu īstenošanai un mērķa sasniegšanai.Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41.pantu, tiesības veiktsociālo darbu ir personām, kas ieguvušas otrā līmeņa profesionālo augstāko vaiakadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;Saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 42.pantu, tiesības sniegtsociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo palīdzību irpersonām, kas ieguvušas pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sociālas aprūpes,sociālas rehabilitācijas vai sociālās palīdzības sniegšanas jomā vai profesionālo vidējoizglītību sociālās aprūpes jomā (pēc tādas profesionālās vidusskolas vai citas izglītībasiestādes beigšanas, kura īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas).2003.gada 3.jūlija MK noteikumi Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”nosaka prasības, kas jāievēro sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālā darbapakalpojumu sniedzējiem, tajā skaitā – kādi speciālisti iesaistāmi dažādu sociālāsaprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā.Lapa 29 no 68


30!Sadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstībušādiem vērtēšanas kritērijiem:• 2.8.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā ir definēti <strong>projekta</strong> īstenošanas personāladarba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības;• 2.15.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā plānoto izdevumu apmērs un tonepieciešamība ir pamatota;• 3.1.1.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā ir pamatota mērķa grupas problēmurisināšanā iesaistāmo speciālistu izvēle (kompleksi vērtēta speciālistu kvalifikācijas unpieredzes atbilstība plānotajām <strong>projekta</strong> aktivitātēm);• 3.1.3.vērtēšanas kritērijam – sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālāsaprūpes pakalpojumu ieviešanā <strong>projekta</strong> ietvaros paredzēts iesaistīt vismaz divu nozaruspeciālistus no Latvijas;• 3.1.4.vērtēšanas kritērijam – sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālāsaprūpes pakalpojumu ieviešanā <strong>projekta</strong> ietvaros paredzēts iesaistīt vienas vai vairākunozaru speciālistus no vismaz vienas citas <strong>Eiropas</strong> Savienības dalībvalsts vai Latvijaskaimiņvalsts.2.14. Aprakstīt līdzšinējo pieredzi darbā ar mērķa grupu, tajā skaitā izmantotās darbametodes (ja attiecināms) (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):Šajā sadaļā jāsniedz informācija par līdzšinējo pieredzi darbā ar mērķa grupu, ja tāda <strong>projekta</strong>iesniedzējam un/vai sadarbības partnerim (ja projektu īsteno sadarbībā) ir. Jāsniedz informācijuarī par to, cik ilga ir <strong>projekta</strong> iesniedzēja un/vai sadarbības partnera (ja attiecināms) pieredzedarbā ar mērķa grupu, vienlaicīgi aprakstot arī līdz šim pielietotās darba metodes.Ja līdz šim pieredzes darbā ar <strong>projekta</strong> mērķa grupu nav, tad sadaļā norāda n/a (navattiecināms).!Sadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstību šādamvērtēšanas kritērijam:• 3.6.4.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniedzējam vai tā sadarbības partnerim ir vismazvienu gadu ilga pieredze darbā ar <strong>projekta</strong> mērķa grupu un <strong>projekta</strong> iesniegumā irnorādītas līdz šim izmantotās darba metodes.2.15. Aprakstīt metodes, kas tiks izmantotas darbā ar mērķa grupu sociālās rehabilitācijas,motivācijas un sociālās aprūpes programmu īstenošanā (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):Sadaļā <strong>projekta</strong> iesniedzējs apraksta un pamato metodes, kuras tiks izmantotas darbā ar mērķagrupu sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes programmu īstenošanā, tajā skaitā, kādapakalpojuma dokumentācijas izstrāde un pielietošana tiek plānota.Aprakstam ir jābūt pietiekoši detalizētam, lai būtu skaidrs, ko klients saņēma līdz šim, un kasjauns vai pilnveidots tiks nodrošināts <strong>projekta</strong> ietvaros.! Dokumentācijas izstrāde, kas ir obligāta konkrētam pakalpojumam, ir noteikta MK noteikumosNr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Prasības dažādiem pakalpojumiem iratšķirīgas.Piemēram, vairākiem pakalpojumu veidiem kā obligāta ir noteikta sociālās rehabilitācijas plānuizstrāde un īstenošana katram klientam, atsevišķiem pakalpojumiem ir noradīti dokumenti, kasiekļaujami klienta lietā u.tml.Citi pakalpojuma dokumentēšanas piemēri ir: līgums ar klientu par pakalpojuma saņemšanu,klientu reģistrācijas žurnāls, klienta apmierinātības novērtēšanas anketa, klientu sūdzību unLapa 30 no 68


31ierosinājumu žurnāls, izsaukumu pieteikumu uzskaites žurnāls, klienta sociālā izvērtējuma karte,klienta riska izvērtējuma lapas un problēmsituācijas raksturojums u.c.!Sadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstību šādiemvērtēšanas kritērijiem:• 3.6.1.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā ir aprakstītas un pamatotas metodes,kas tiks izmantotas motivācijas, sociālās rehabilitācijas un aprūpes programmuīstenošanā;• 3.6.2.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā ir paredzēta pakalpojumadokumentācijas izstrāde un pielietošana, tai skaitā klientu individuālo sociālāsrehabilitācijas vai aprūpes plānu izmantošana katram klientam.3. SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA3.1. Raksturot <strong>projekta</strong> īstenošanas un vadības kapacitāti:3.1.1. Projekta īstenošanas personāls:Piemērs:AtbilstošāsaktivitātesNr. 82.ProjektāieņemamaisamatsSociālaisdarbinieksGalvenie veicamie uzdevumiKvalifikācija unprasmes- Noteikt un identificētklienta sociālās - otrā līmeľavajadzības, problēmu profesionālāveidus un cēloľus; augstākā vai- Izstrādāt individuālu akadēmiskāsociālās rehabilitācijas izglītībaplānu atbilstoši sociālajā darbāidentificētajām klienta vai karitatīvajāsociālajām vajadzībām darbā;un problēmām; - vismaz 1 gada- sniegt klientam pieredze darbākonsultācijas un ar <strong>projekta</strong>informāciju par mērķa grupu;iespējām uzlabot savu -sociālo situāciju u.c.;labasunlatviešukrievu- Novērtēt sniegto sociālasrehabilitācijaspakalpojumu kvalitātiun atbilstību klientasociālo vajadzībuspecifikai;- Vadīt atbalsta grupu.valodasprasmes;- prasme strādātganindividuāli,gan komandā.Nepieciešamaisattiecīgāskvalifikācijasdarbinieku skaitsprojektā18 Aktivitātes numuram jāsakrīt ar 2.8.punktā norādītās aktivitātes numuru.Lapa 31 no 68


32Šajā sadaļā <strong>projekta</strong> iesniedzējs raksturo <strong>projekta</strong> aktivitāšu īstenošanā visus iesaistāmosspeciālistus, kas nodrošinās <strong>projekta</strong> mērķa, <strong>projekta</strong> rezultātu un uzraudzības rādītājusasniegšanu (t.sk., arī ergoterapeitu, surdotulku, iepirkuma speciālistus utt.).Tabulā par <strong>projekta</strong> īstenošanas personālu ir jānorāda katra <strong>projekta</strong> aktivitāšu īstenošanāiesaistītā speciālista ieņemamais amats, precīzi jānorāda tā galvenie veicamie uzdevumi unnepieciešamā profesionālā kvalifikācija un prasmes (izglītība, praktiskās iemaņas un pieredze),jānorāda vajadzīgais attiecīgās kvalifikācijas darbinieku skaits projektā. Iepretim katramspeciālistam jānorāda tās aktivitātes numurs (no <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> 2.8.sadaļas), kurasīstenošanā attiecīgais speciālists iesaistīts.Sadaļā iekļautajiem speciālistiem un to kvalifikācijas prasībām jāatbilst 2.13.sadaļā sniegtajampamatojumam un 2.8.sadaļā sniegtajam aktivitātes aprakstam.MK noteikumu 56.1. un 56.5.apakšpunkti paredz, ka <strong>projekta</strong> īstenošanas personālu varpiesaistīt uz darba vai uzņēmuma līguma pamata.Saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 41.pantu, tiesībasveikt sociālo darbu ir personām, kas ieguvušas otrā līmeņa profesionālo augstāko vaiakadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā.Saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 42.pantu, tiesībassniegt sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo palīdzību irpersonām, kas ieguvušas pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sociālas aprūpes,sociālas rehabilitācijas vai sociālās palīdzības sniegšanas jomā vai profesionālo vidējoizglītību sociālās aprūpes jomā (pēc tādas profesionālās vidusskolas vai citas izglītībasiestādes beigšanas, kura īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas).2003.gada 3.jūlija MK noteikumi Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”nosaka prasības, kas jāievēro sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālā darbapakalpojumu sniedzējiem, tajā skaitā – kādi speciālisti iesaistāmi dažādu sociālāsaprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā.!Sadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstībušādiem vērtēšanas kritērijiem:• 2.8.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā ir definēti <strong>projekta</strong> īstenošanas personāladarba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības;• 2.15.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā plānoto izdevumu apmērs un tonepieciešamība ir pamatota.3.1.2. Projekta administrēšanas personāls:Piemērs:AtbilstošāsaktivitātesNr. 9Projektāieņemamaisamats5. ProjektavadītājsGalvenie veicamieuzdevumiProjekta vadība unpārraudzība, personālaatlase un piesaiste, līgumuslēgšana, iepirkumuveikšana, atskaišusagatavošana, sabiedrībasinformēšanaKvalifikācija unprasmesAugstākāizglītība, pieredzeprojektu vadīšanā,vēlamas zināšanaspar ESF finansētoprojektuīstenošanasprasībām,Nepieciešamaisattiecīgāskvalifikācijasdarbinieku skaitsprojektā1Lapa 32 no 68


5. Grāmatvedis Projekta grāmatvedībasuzskaite, maksājumuveikšana, maksājumapieprasījumu sagatavošana33zināšanasiepirkumuprocedūru izvēlēun īstenošanāAugstākā izglītībaekonomikā vaifinansēs, vismaz 2gadu darbapieredze projektugrāmatvedībā19 Aktivitātes numuram jāsakrīt ar 2.8.punktā norādītās aktivitātes numuru.Šajā sadaļā <strong>projekta</strong> iesniedzējs raksturo <strong>projekta</strong> vadībā iesaistītos speciālistus.Projekta administrēšana ietver <strong>projekta</strong> vadību, <strong>projekta</strong> ieviešanu (saturiskos un finanšuaspektus), <strong>projekta</strong> uzraudzības nodrošināšanu (piemēram, regulāras tikšanās par <strong>projekta</strong>aktivitāšu īstenošanas gaitu un saskaņā ar laika grafiku plānoto finanšu plūsmu, progresapārskatu un maksājumu pieprasījumu saskaņošanu, regulāras tikšanās ar sadarbībaspartneriem), aktivitāšu veikšanai nepieciešamo iepirkumu plānošanu u.c.Projekta iesniedzējam ir jānorāda katra <strong>projekta</strong> administrēšanā iesaistītā speciālistaieņemamais amats (piemēram, <strong>projekta</strong> vadītājs, <strong>projekta</strong> vadītāja asistents, grāmatvedis),jānorāda tam izvirzītie galvenie veicamie uzdevumi <strong>projekta</strong> īstenošanas laikā un nepieciešamāprofesionālā kvalifikācija (izglītība, praktiskās iemaņas un pieredze), jānorāda nepieciešamaisattiecīgās kvalifikācijas darbinieku skaits projektā, kā arī jānorāda tās aktivitātes numurs (no<strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> 2.8.sadaļas), kuras īstenošanā attiecīgais speciālists iesaistīts.MK noteikumu 59.1.punkts paredz, ka <strong>projekta</strong> administrēšanas personālu var piesaistītuz darba vai uzņēmuma līguma pamata.!Sadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstībušādiem vērtēšanas kritērijiem:• 2.9.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā ir definēti <strong>projekta</strong> administrēšanaspersonāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības;• 2.15.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā plānoto izdevumu apmērs un tonepieciešamība ir pamatota.3.1.3. Projekta īstenošanai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:Piemērs:MateriāltehniskaisAtbilstošās Nepieciešamais Nepieciešamonodrošinājumsaktivitātes materiāltehniskais vienību skaitsNr. 10pieejams (<strong>projekta</strong>nodrošinājums projektāiesniedzējam)Tiks iegādāts/nomāts<strong>projekta</strong> iepirkumaprocedūras rezultātā1., 2., 3. Datori 3 1 2 (noma)2., 3. Projektors 1 nav 1(noma)2., 3. Tāfele 2 1 1 (iegāde)3. Telpa semināram 1 nav 1(noma)10 Aktivitātes numuram jāsakrīt ar 2.8.punktā norādītās aktivitātes numuru.Lapa 33 no 68


34Šajā sadaļā <strong>projekta</strong> iesniedzējs raksturo projektā plānoto aktivitāšu īstenošanai nepieciešamomateriāli tehnisko līdzekļu bāzi – telpas, iekārtas, inventāru un aparatūru, to vienību skaitu unaktivitātes, kuru ietvaros tas ir nepieciešams, tai skaitā nodrošinājumu, kurš tiks iegādātsizmantojot šķērsfinansējumu (ja attiecināms). Vienlaikus ir nepieciešams norādīt, vai attiecīgaismateriāltehniskais nodrošinājums <strong>projekta</strong> iesniedzējam ir pieejams vai arī to plānots iegādātiesvai nomāt/īrēt iepirkuma procedūras rezultātā.Plānojot <strong>projekta</strong> īstenošanai nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu, vienmēr irjāievēro izmaksu efektivitātes princips (atbilstība tirgus cenai, izdevīgākais piedāvājums).Pamatojot <strong>projekta</strong> specifisko aktivitāšu īstenošanai materiāli tehniskā nodrošinājumanepieciešamību, <strong>projekta</strong> iesniedzējam ir jānorāda tās aktivitātes numurs, kuras īstenošaninepieciešams piesaistīt materiāltehniskos līdzekļus vai šķērsfinansējumu (<strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong>2.8.sadaļa).Ja šajā sadaļā ir atspoguļota materiāli tehnisko līdzekļu – telpas, iekārtas, inventāru unaparatūru noma vai iegāde, kā arī norādīts nodrošinājums, kurš tiks iegādāts izmantojotšķērsfinansējumu (ja attiecināms), tad attiecīgai informācijai ir jābūt atspoguļotai <strong>projekta</strong>6.2.sadaļā un <strong>projekta</strong>m ir jāpievieno materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksu unšķērsfinansējuma apmēra aprēķinus pamatojošie dokumenti. Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksu nepieciešamība, kā arīšķērsfinansējuma izmaksu nepieciešamība ir jāpamato <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> <strong>veidlapa</strong>s2.8.sadaļas attiecīgo aktivitāšu aprakstu ietvaros.NB! Vērtēšanas kritērijs 1.7. ir noraidāmais kritērijs! Ja <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong>m navpievienots materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksu un šķērsfinansējuma izmaksupozīciju apmēru aprēķinu pamatojošie dokumenti, <strong>projekta</strong> iesniegums tiks noraidīts!!Sadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstībušādiem vērtēšanas kritērijiem:• 2.12.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegums atspoguļo esošo un plānoto materiālitehnisko nodrošinājumu (attiecināms, ja <strong>projekta</strong> īstenošanai tiek plānots materiālitehniskais nodrošinājums);• 2.15.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā plānoto izdevumu nepieciešamība irpamatota.Piemērs:3.2. Plānotais kopējais <strong>projekta</strong> īstenošanas ilgums: 24(pilnos mēnešos)Šajā sadaļā <strong>projekta</strong> iesniedzējam ir jānorāda kopējais plānotais <strong>projekta</strong> īstenošanas periodsmēnešos.Projekta <strong>iesnieguma</strong> sagatavošanas laiks netiek iekļauts kopējā <strong>projekta</strong> īstenošanasperiodā.Projekta īstenošanu plāno ne ilgāk kā 24 mēnešus, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada31.decembrim.Šeit norādītajam <strong>projekta</strong> īstenošanas ilgumam ir jāsakrīt ar <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> 2.1. un3.6.sadaļā noradīto <strong>projekta</strong> īstenošanas laiku.Lapa 34 no 68


353.3. Aprakstīt, kā paredzēts nodrošināt <strong>projekta</strong> vadību un uzraudzību (ne vairāk kā1000 rakstu zīmju):Šajā sadaļā <strong>projekta</strong> iesniedzējs apraksta darbības, kas tiks veiktas, lai nodrošinātu sekmīgu<strong>projekta</strong> vadību un <strong>projekta</strong> uzraudzību. Norāda, kādi pasākumi kādā laika posmā paredzēti<strong>projekta</strong> uzraudzības veikšanai, <strong>projekta</strong> gaitā radušos problēmu identificēšanai un torisināšanai, kā tiks nodrošināta aktivitāšu ieviešana, atbildības sadalījums <strong>projekta</strong> vadībā unuzraudzībā.! Sadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstību 2.13.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegums atspoguļo <strong>projekta</strong> vadības, uzraudzības unkvalitātes nodrošināšanas sistēmu.3.4. Aprakstīt, kā paredzēts nodrošināt <strong>projekta</strong> kvalitātes kontroli un izvēlētās mērķagrupas apmierinātības novērtēšanu (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmju):Šajā sadaļā tiek aprakstīti pasākumi, kādi paredzēti, lai <strong>projekta</strong> īstenošanas laikā izvērtētu<strong>projekta</strong> ieviešanas efektivitāti izvirzīto mērķu sasniegšanai. Projekta iesniedzējs aprakstadarbības, kas tiks veiktas, lai novērstu iespējamos <strong>projekta</strong> īstenošanas riskus un nodrošinātu<strong>projekta</strong> kvalitatīvu īstenošanu gan no <strong>projekta</strong> vadības, gan <strong>projekta</strong> mērķa grupasapmierinātības viedokļa.Projekta iesniedzējam jāraksturo plānotās iekšējās kontroles instrumenti (efektīvas <strong>projekta</strong>vadības nodrošināšanai) un <strong>projekta</strong> saturiskās kvalitātes novērtēšanas metodes (<strong>projekta</strong>mērķa grupas apmierinātības noteikšanai).Jānorāda metodes un pasākumi, kas tiks veikti izvēlētās mērķa grupas apmierinātībasnovērtēšanai un pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai.! Sadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstībušādiem vērtēšanas kritērijiem:• 2.13.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegums atspoguļo <strong>projekta</strong> vadības, uzraudzībasun kvalitātes nodrošināšanas sistēmu;• 3.5. vērtēšanas kritērijam - <strong>projekta</strong> iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti <strong>projekta</strong>īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskusmazinošie pasākumi;• 3.6.3.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegums paredz klientu viedokļa apzināšanu unizvērtēšanu pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai.3.5. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta <strong>projekta</strong> sasniegto rezultātu uzturēšana un ilgtspējapēc <strong>projekta</strong> pabeigšanas (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmju):Šajā sadaļā <strong>projekta</strong> iesniedzējam ir jāapraksta, kā tiks nodrošināta projektā sasniegtorezultātu uzturēšana pēc <strong>projekta</strong> pabeigšanas, t.sk. skaidrojot, vai un kādu laika periodu pēc<strong>projekta</strong> īstenošanas tiks turpināta <strong>projekta</strong> mērķa grupas nodrošināšana ar projektāsniegtajiem pakalpojumiem.!Sadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstībušādiem vērtēšanas kritērijiem:• 2.7.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegums paredz nodrošināt sasniegto rezultātuuzturēšanu pēc <strong>projekta</strong> pabeigšanas;• 3.4.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā paredzēts nodrošināt <strong>projekta</strong> ietvarosīstenoto sociālo pakalpojumu sniegšanu pēc <strong>projekta</strong> noslēguma (ja <strong>projekta</strong> iesniedzējsvēlas saņemt papildus punktus <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> vērtēšanā, tad, atbilstoši3.4.1.vērtēšanas kritērijam, jāpievieno pašvaldības domes sēdes lēmums (ja <strong>projekta</strong>iesniedzējs ir pašvaldība) vai pašvaldības vai cita sadarbības partnera (valsts vaiLapa 35 no 68


36pašvaldības dibinātas iestādes vai valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības) nodomuprotokols, kas apliecina, ka <strong>projekta</strong> ietvaros īstenoto sociālo pakalpojumu sniegšanatiks nodrošināta vismaz vienu gadu pēc <strong>projekta</strong> noslēguma).Lapa 36 no 68


373.6. Projekta īstenošanas laika grafiks:Piemērs:AtbilstošāsaktivitātesNr. 11Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņos)2011 2012 2013 20141. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.1. X2. X X X X X X X3. X4. X X X X X X X5. X X X X X X X X6. X X X X X X X X11 Aktivitātes numuram jāsakrīt ar 2.8.punktā norādītās aktivitātes numuru.Veidojot <strong>projekta</strong> īstenošanas laika grafiku, <strong>projekta</strong> iesniedzējam ir jānorāda visu aktivitāšu numuri (atbilstoši <strong>veidlapa</strong>s 2.8.sadaļai), katram pretīnorādot aktivitātes īstenošanas laiku konkrētā ceturksnī un sadalījumā pa <strong>projekta</strong> īstenošanas gadiem, atzīmējot attiecīgo aili ar „x”.Lai varētu plānot indikatīvu <strong>projekta</strong> uzsākšanas laiku, jāņem vērā, ka, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, projektu iesniegumu vērtēšanuplānots veikt trīs mēnešu laikā no sludinājumā norādītā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa.Indikatīvais līgumu/vienošanās slēgšanas laiks ~2011.gada novembris-decembris. Līdz ar to <strong>projekta</strong> aktivitāšu uzsākšana ir plānojama sākot ar2012.gada 1.ceturksni.Projekta īstenošanas laika grafikā ir jānorāda īstenošanas ilgums katrai aktivitātei/apakšakšaktivitātei, tai skaitā arī <strong>projekta</strong> administrēšanas,informācijas un publicitātes aktivitātēm.Projekta īstenošanas laika grafikā norādītajiem aktivitāšu numuriem ir jāatbilst 2.8.sadaļā norādītajiem aktivitāšu numuriem.Projekta īstenošanas laika grafikā norādītajam aktivitātes īstenošanas laikam ir jāatbilst <strong>veidlapa</strong>s 6.sadaļā aktivitātei paredzētajamfinansējuma plānam, izņemot gadījumus, ja aktivitātes īstenošanai nav nepieciešams finansējums.Šeit norādītajam <strong>projekta</strong> īstenošanas ilgumam ir jāsakrīt ar <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> 2.1. un 3.2.sadaļā noradīto <strong>projekta</strong> īstenošanas laiku.Lapa 37 no 68


38!Sadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstību 1.18. vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> īstenošanas termiņi unizmaksu sadalījums pa gadiem atbilst MK noteikumu 64.punktā noteiktajam <strong>projekta</strong> īstenošanas periodam.Lapa 38 no 68


393.7. Sniegt <strong>projekta</strong> īstenošanas risku analīzi:Piemērs:Riska līmenisPlānotie pretpasākumiRisks1.Termiņu riski1.1. Aizkavējasspeciālistu atlase<strong>projekta</strong> aktivitāšuīstenošanai1.2....2.Finanšu riski2.1. Nekorektiizvēlēta iepirkumuprocedūra vaikļūdas iepirkumudokumentācijāVarbūtība Ietekme3 33 4Novērtējuma pamatojumsRiska iestāšanās varbūtība irsaistīta ar nepieciešamībunokomplektēt aktivitāšuīstenošanai nepieciešamospeciālistu komandu. Riskaiestāšanās varbūtība tiekvērtēta kā vidēja, jo daļaspeciālistu <strong>projekta</strong>iesniedzējam ir pieejami, betdaļu būs nepieciešamspiesaistīt. Riska iestāšanāsgadījumā tā ietekme uzprojektu var būt vidēja, jo vartikt aizkavēta <strong>projekta</strong>aktivitāšu uzsākšana unieviešana.Projektu īstenošanākonstatētās neatbilstības ļotibieži saistās ar nekorektiizvēlētām iepirkumaprocedūrām vai kļūdāmiepirkuma dokumentācijā.PretpasākumsProjekta aktivitāšuīstenošanas personālakomplektēšana tiksveikta savlaicīgi –komplektēšana unatlase tiks uzsāktauzreiz pēc sadarbībasiestādes lēmumasaņemšanas par<strong>projekta</strong>apstiprināšanu.Piesaistīt <strong>projekta</strong>vadītāju, kuram irzināšanas iepirkumuprocedūras izvēlē uniepirkumu veikšanā.Tiks izmantota MKPretpasākumaīstenošanastermiņšPirms <strong>projekta</strong>īstenošanasuzsākšanas –2011.gada4.ceturksnis un2012.gada1.ceturksnis pēc<strong>projekta</strong> īstenošanasuzsākšanasUzsākot <strong>projekta</strong>īstenošanu unveicot iepirkumus.Lapa 39 no 68


402.2....3. Aktivitāšurezultātu unuzraudzībasrādītāju izpildesriski3.1. Nav pieejamamērķa grupaatbilstošādaudzumā1 4Riska ietekme ir ļoti būtiska,jo izmaksas, kuras radušāsneatbilstošas iepirkumaprocedūras rezultātā irneattiecināmas.Riska iestāšanās varbūtība irzema, jo <strong>projekta</strong> izstrādeslaikā tika izanalizēts mērķagrupas apjoms un vajadzībasnovadā. Riska iestāšanāsgadījumā tā ietekme var būtbūtiska, jo var netikt sasniegtiaktivitāšu rezultāti unuzraudzības rādītāji pilnāapjomā.noteikumos paredzētāiespēja iepirkumaprocedūras izvēlei uniepirkumadokumentācijassagatavošanaipiesaistīt un apmaksātkompetentuiepirkumu speciālistu.Projekta izstrādeslaikā tika izanalizētsmērķa grupas apjomsun vajadzības novadā.Projekta realizācijaslaikā tiks sekots līdzimērķa grupasapjomam unvajadzībām.Projekta<strong>iesnieguma</strong>izstrādes periods.Visu <strong>projekta</strong>īstenošanas laikuŠajā sadaļā <strong>projekta</strong> iesniedzējam jāidentificē un jāsniedz analīze par:1) riskiem, kas var ietekmēt <strong>projekta</strong> aktivitāšu īstenošanu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> 3.6. sadaļā norādītajos termiņos un kopējo <strong>projekta</strong>īstenošanas laika periodu;2) riskiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt <strong>projekta</strong> finansējumu, piemēram, izraisīt izmaksu sadārdzināšanos vai kavēt finansējuma apguvi;3) <strong>projekta</strong> aktivitāšu rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes riskiem.Lapa 40 no 68


41Vienlaikus <strong>projekta</strong> iesniedzējam ir:- jānovērtē riska iestāšanās varbūtību (to norādot punktos: 1 – ļoti maza, 2 – maza, 3 –vidēja, 4 – liela, 5 – ļoti liela);- jānovērtē riska ietekme (to norādot punktos: 1 – nenozīmīga, 2 – minimāla, 3 – vidēja, 4 –būtiska);- īsi jāpamato riska līmeņa novērtējumu (uz kādiem pieņēmumiem balstīts riska iestāšanāsvarbūtības un riska ietekmes novērtējums);- jāuzskaita katram riskam plānotos pretpasākumus un to īstenošanas termiņus.! Sadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstību 3.5.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti <strong>projekta</strong> īstenošanas riski,novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi.Par katru izanalizēto risku grupu (termiņu, finanšu un rādītāju risku grupu), kas sniedz riskaiestāšanās varbūtības, ietekmes novērtējumu un pamatojumu, kā arī plānotos pretpasākumus un toīstenošanas termiņus, saskaņā ar 3.5.kvalitātes kritēriju <strong>projekta</strong> iesniegums var saņemt 2punktus.4. SADAĻA – PUBLICITĀTEŠajā sadaļā <strong>projekta</strong> iesniedzējam jāuzskaita un jāraksturo informācijas un publicitātes pasākumuveidi, kas tiks īstenoti <strong>projekta</strong> ieviešanas laikā.Informācijas publicitātes pasākumus jāīsteno atbilstoši šādu ES un Latvijas Republikas normatīvodokumentu prasībām: EK 2006.gada 8.decembra regula Nr.1828/2006 kas paredz noteikumus par to, kāīstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par<strong>Eiropas</strong> Reģionālās attīstības fondu, <strong>Eiropas</strong> Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un<strong>Eiropas</strong> Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par <strong>Eiropas</strong> Reģionālāsattīstības fondu (II nodaļas 1.iedaļas 8.un 9.pants); Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.441 "<strong>Eiropas</strong> Savienībasfondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība"; Finanšu ministrijas izstrādātās „<strong>Eiropas</strong> Savienības fondu 2007.-2013.gadaplānošanas perioda publicitātes vadlīnijas <strong>Eiropas</strong> Savienības fondu finansējumasaņēmējiem”, kas pieejamas internetā pēc adreses www.esfondi.lv sadaļā„Vadlīnijas” – „2007.-2013.gads”. Projekta īstenotājam <strong>projekta</strong> aktivitāšu ieviešanas laikā jānodrošina, ka <strong>projekta</strong>dalībnieki jeb labuma saņēmēji tiek informēti par <strong>Eiropas</strong> Sociālā <strong>fonda</strong> piešķirtofinansējumu <strong>projekta</strong> īstenošanai.Projekta īstenotājam uz visiem <strong>projekta</strong> īstenošanas laikā radītajiem materiālajiemiznākumiem (piemēram, metodikas materiāliem, programmām, apmeklējuma lapām u.c.), kāarī paziņojumos un dokumentos jānodrošina ESF atpazīstamības zīmes (logo) un skaidranorāde, ka attiecīgo aktivitāšu īstenošanai līdzfinansējumu nodrošināja ESF.Lapa 41 no 68


424.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi:Piemērs:Plāksne telpāsInformācija tīmekļa vietnēinternetāCiti, ārpus <strong>projekta</strong> finansētiepasākumi (norādīt, kādi)XXXVisos izstrādātajosdokumentos tiksnodrošinātaatsauce uzprojektu, kā arīnodrošināti ES unESF struktūrfondulogotipu lietošanasnosacījumi.Šajā apakšsadaļā <strong>projekta</strong> iesniedzējam ir jāatzīmē ar „X”, kuri no informācijas un publicitātespasākumu veidiem tiks izmantoti, lai nodrošinātu informāciju un publicitāti par <strong>projekta</strong>īstenošanu un sasniegto mērķi un rezultātiem.MK noteikumu 57.punkts nosaka, ka <strong>projekta</strong> informācijas un publicitātes izmaksās iriekļaujamas izmaksas informācijas aktualizācijai par <strong>projekta</strong> īstenošanu tīmekļa vietnē uninformācijas plāksnes telpā nodrošināšanai.MK noteikumu 67.punkts nosaka, ka finansējuma saņēmējs savā tīmekļa vietnē, ja tāda ir, neretāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par <strong>projekta</strong> īstenošanu.Ja <strong>projekta</strong> iesniedzējs plāno īstenot vēl citus informācijas un publicitātes pasākumus, kas netiksfinansēti no <strong>projekta</strong> finanšu līdzekļiem, <strong>projekta</strong> iesniedzējs tos norāda ailē „Citi, ārpus <strong>projekta</strong>finansētie pasākumi (norādīt, kādi)”.! Sadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstību 2.14.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanaspasākumi atbilst MK noteikumu 66. un 67.punktā noteiktajām prasībām.4.2. Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu <strong>Eiropas</strong> Savienības prasībasattiecībā uz <strong>projekta</strong> publicitāti:Šajā apakšsadaļā <strong>projekta</strong> iesniedzējs apraksta katru informācijas un publicitātes pasākumaveidu, kas tika norādīts 4.1.apakšsadaļā, t.sk., šo pasākumu īstenošanas biežumu.! Sadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstību 2.14.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā plānotie publicitātes un informācijasizplatīšanas pasākumi atbilst MK noteikumu 66. un 67.punktā noteiktajām prasībām.Lapa 42 no 68


5. SADAĻA – SASKAĽA AR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM435.1. Aprakstīt, kā projekts nodrošinās ieguldījumu vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanā (nevairāk kā 500 rakstu zīmju):Šajā <strong>projekta</strong> sadaļā <strong>projekta</strong> iesniedzējam ir jāapraksta projektā paredzētās aktivitātes, kassekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās unpersonu ar invaliditāti tiesību) ievērošanu.Viena no <strong>Eiropas</strong> Savienības fondu programmās 2007. - 2013.gadam izvirzītajām prasībām ir„Vienlīdzīgu iespēju” horizontālās politikas ievērošana. Galvenais šīs prasības mērķis – radīt gansievietēm, gan vīriešiem, neatkarīgi no vecuma un invaliditātes veida, vienlīdzīgas iespējaspiedalīties ES fondu atbalstīto projektu aktivitātēs un iegūt no to īstenošanas. ES fondu kontekstājēdziens „Vienlīdzīgas iespējas” nozīmē dzimumu līdztiesības, invaliditātes un novecošanāsaspektus.Vienlīdzīgu iespēju politikas mērķis tiks sasniegts, ja ikvienam tiks radīta iespēja aktīvi piedalītiessabiedriskās, politiskās un ekonomiskās aktivitātēs, saņemt vienādus pakalpojumus un informācijuun personas dzimums, vecums un invaliditāte nebūs šķērslis līdzdalībai.Sīkāka informācija un vadlīnijas projektu iesniedzējiem par vienlīdzīgu iespēju principaievērošanu ES fondu projektos atrodamas tīmekļa vietnēhttp://sf.lm.gov.lv/esf/index.php?main_page_id=5&page_type=text&second_page_id=37! Sadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstību3.9.vērtēšanas kritērijam - projekts sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimumulīdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību) ievērošanu.3.9.kvalitātes kritērijā piešķirto punktu skaits būs atkarīgs no tā, cik no vienlīdzīgu iespējupamatprincipiem (trīs, divus vai vienu) sekmē konkrētais projekts.5.2. Aprakstīt, kā projekts nodrošinās ieguldījumu teritorijas līdzsvarotā attīstībā (nevairāk kā 500 rakstu zīmju):Šajā sadaļā <strong>projekta</strong> iesniedzējam ir jāapraksta, kādi instrumenti <strong>projekta</strong> ietvaros tikspielietoti, lai veicinātu piedāvāto pakalpojumu sasniedzamību un pieejamību mērķa grupai(piemēram, nodrošinot transporta pakalpojumus, nodrošinot pakalpojuma sniegšanu vietā,kura pieejama ar sabiedrisko transportu, pielāgojot pakalpojuma sniegšanas laiku mērķagrupas vajadzībām, sniedzot pakalpojumu tuvu klienta dzīves vietai u.c).Nozīmīgākajos ES struktūrfondu un Kohēzijas <strong>fonda</strong> plānošanas dokumentos 2007.-2013.gadaplānošanas periodam (Valsts stratēģiskajā ietvardokumentā un darbības programmās) teritorijulīdzsvarota attīstība ir noteikta kā horizontālā prioritāte, kas ievērojama, plānojot un ieviešot ESstruktūrfondu un Kohēzijas <strong>fonda</strong> investīcijas.Horizontālās prioritātes – teritoriju līdzsvarota attīstība – mērķis ir nodrošināt sociālās unekonomiskās attīstības līmeņu un tempu sabalansēšanu atsevišķās valsts teritorijās (t.sk.,plānošanas reģionos, konkrētās pašvaldībās), efektīvi izmantojot tajās pieejamos resursus (dabas,cilvēkresursus, kultūras u.c.) izaugsmes sekmēšanai.Lapa 43 no 68


44Metodika teritoriju līdzsvarotas attīstības un Rīgas starptautiskās konkurētspējas horizontāloprioritāšu īstenošanai atrodama tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=846! Sadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstību 3.8.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegums paredz teritoriju līdzsvarotu attīstību veicinošusinstrumentus, plānojot aktivitātes pakalpojuma sasniedzamības (pieejamības) nodrošināšanai(piemēram, nodrošinot transporta pakalpojumus, pielāgojot pakalpojuma sniegšanas laikumērķa grupas vajadzībām, sniedzot pakalpojumus tuvu klienta dzīvesvietai).Lapa 44 no 68


Kopējās izmaksasKopējās attiecināmās izmaksasPubliskais finansējums456. SADAĻA – PROJEKTA IZMAKSAS UN FINANSĒŠANAS AVOTI6.1. Projekta finansēšanas plāns, LVL:% 2011 2012 2013 2014 20.. 20.. Kopā(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 12Kopējās izmaksas 0,00 < 100 000Kopējās attiecināmās izmaksas 100 %Publiskais finansējums 100 %Attiecināmais <strong>Eiropas</strong> 100%Sociālā <strong>fonda</strong> finansējumst.sk. šķērsfinansējums 0,00Attiecināmais valsts budžetafinansējums -Valsts budžeta dotācija -pašvaldībāmVisas summas norādāmas latos, arAttiecināmais pašvaldībasdiviem cipariem aiz komata.budžeta finansējums -Ailes, kurās nav paredzētsAttiecināmais cits publiskaisfinansējums, aizpildāmas ievelkot „-„.finansējums 13 -Privātais attiecināmais finansējums -Neattiecināmās izmaksas-12 Kopējās summas pa ailēm veidojas šādi: (9) = (2) + (3) + (..)+ (8)13 Piemēram, Valsts Kultūrkapitāla <strong>fonda</strong> finansējums.Minimālā attiecināmo izmaksukopsumma nav ierobežota,maksimālā attiecināmo izmaksukopsumma ir 100 000 latu.Maksimālais attiecināmais ESFfinansējuma apmērs ir 100procenti no kopējās <strong>projekta</strong>attiecināmo izmaksu kopsummas.Norāda konkrētu summu, japrojektā šķērsfinansējumaietvaros plānots iegādātiespamatlīdzekļus, remontēt telpas unveikt darbus vides pieejamībasnodrošināšanai un to apmērsnedrīkst pārsniegt 5% no ESFfinansējuma.Visas summas norādāmas latos, aprēķinam jābūt aritmētiski precīzam. Aizpildīšanas piemēru skatīt 54. lapā.Šajā sadaļā pretī attiecīgajam gadam, kurā plānotas izmaksas, jānorāda summas šādās izmaksu pozīcijās:- Kopējās izmaksas;- Kopējās attiecināmās izmaksas;- Publiskais finansējums;Lapa 45 no 68


46- Attiecināmais <strong>Eiropas</strong> Sociālā <strong>fonda</strong> finansējums;- Šķērsfinansējums (ja projektā tiek plānots).Kopējās, kopējās attiecināmās izmaksas, publiskais un attiecināmais ESF finansējums sakrīt.Kolonna % (1), norādot procentuālo apmēru, ir aizpildāma šādām izmaksām:- Publiskais finansējums;- Attiecināmais <strong>Eiropas</strong> Sociālā <strong>fonda</strong> finansējums;- Šķērsfinansējums (ja projektā tiek plānots) līdz 5% no ESF finansējuma.Ailes, kurās nav paredzēts finansējums, aizpildāmas ievelkot „-„.Visas <strong>projekta</strong> ietvaros plānojamās izmaksas ir jānorāda ar diviem cipariem aiz komata.!Visām 6.1.sadaļā norādītajām summām jāsakrīt ar 6.2.sadaļā atbilstošo izmaksu pozīciju kopsummu, t.i., 6.1.sadaļā uzrādītajām kopējāmizmaksām, kopējām attiecināmām izmaksām, šķērsfinansējuma summai jāatbilst 6.2. sadaļā atbilstošajās izmaksu pozīcijās norādītajām summām.Rekomendējam, veidojot projektu iesniegumu sadaļas, sākotnēji aizpildīt 6.2. sadaļu, pēc tam kopsavilkuma informāciju pārnesot uz 6.1. sadaļu MK noteikumu 17.punkts paredz, ka maksimālais attiecināmais ESF finansējuma apmērs ir 100 procenti no kopējās <strong>projekta</strong> attiecināmoizmaksu kopsummas. MK noteikumu 18.punkts paredz, ka minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir100 000 latu.!Sadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstību šādiem vērtēšanas kritērijiem:• 1.13.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> finanšu aprēķins ir veikts latos;• 1.14.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> finanšu aprēķins ir izstrādāts aritmētiski precīzi un atbilstoši <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> <strong>veidlapa</strong>sprasībām;• 1.15.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā norādītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz MK noteikumu 18.punktā noteiktomaksimālo <strong>projekta</strong> finansējuma apmēru;• 1.18.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst MK noteikumu 64.punktā noteiktajam<strong>projekta</strong> īstenošanas periodam;• 3.7.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> izmaksu efektivitātes novērtējums.Lapa 46 no 68


476.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais <strong>projekta</strong> izmaksu plāns, LVL:AtbilstošāsKopējā summa IzmaksasNr.Izmaksu pozīcijas/apakšpozīcijas Vienībasaktivitātesp.k.Nr. 14nosaukums 15nosaukums Daudzums16 LVL % attiecināmās neattiecināmāsTiešās izmaksas jeb <strong>projekta</strong> īstenošanas izmaksas: X X X1. Mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas X X X1.1. X1.2. X2. Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma X X 10%izmaksas2.1. X2.2. X3. Pārējās <strong>projekta</strong> īstenošanas izmaksas X X X3.1. 5%3.2. X4. Projekta informācijas un publicitātes X X Xpasākumu izmaksas atbilstošinormatīvajiem aktiem par <strong>Eiropas</strong>Savienības struktūrfondu un Kohēzijas<strong>fonda</strong> līdzfinansēto projektu publicitātes unvizuālās identitātes prasību nodrošināšanu4.1. X4.2. X5. Uzņēmuma līguma izmaksas <strong>projekta</strong>X<strong>iesnieguma</strong> un tā pamatojošāsdokumentācijas sagatavošanai6. Neparedzētās izmaksas X X 5%Šķērsfinansējums X X 5%7.8.Netiešās izmaksas: X X 15%16%Saskaņā ar MK noteikumu55.punktu – materiāltehniskolīdzekļu un aprīkojumaizmaksas kopā nedrīkstpārsniegt 10% no kopējāmattiecināmajām tiešajāmizmaksām. Piesaistītospeciālistu vienas darba vietasaprīkojuma iegādes un nomasizmaksas saskaņā ar MKnoteikumu 56.1.apakšpunktunedrīkst pārsniegt 1500 latus .MK noteikumu5.1.apakšpunktā minētāsatbalstāmās darbībasīstenošanas izmaksas(programmu izstrādes)nedrīkst pārsniegt 5% nokopējām <strong>projekta</strong> tiešajāmattiecināmajām izmaksāmSaskaņā ar MK noteikumu58.punktā noteiktoneparedzēto izdevumu apmērsnedrīkst pārsniegt 5% nokopējām attiecināmajāmtiešajām izmaksāmSaskaņā ar MK noteikumu61.punktā noteiktošķērsfinansējums nedrīkstpārsniegt 5% no <strong>projekta</strong>mparedzētā <strong>Eiropas</strong> Sociālā<strong>fonda</strong> finansējuma apmēraLapa 47 no 68


4817%Netiešo izmaksu nemainīgā likme: X X X 15%16%17%Netiešo izmaksu nemainīgai likmei piemērojamā korekcija: X X X 0%50%100%Netiešās izmaksas saskaņā ar likmi un tām piemērojamoX X Xkorekciju:9. X X X X10. X X X X11. X X X XKOPĀ X X XXXXXŅemot vērā finansējumasaņēmēja veidu un apstiprinātā<strong>projekta</strong> tiešās attiecināmāsizmaksas, netiešo izmaksunemainīgā likme tiek noteiktasaskaņā ar MK noteikumuNr.419 5.pielikumuJa <strong>projekta</strong> tiešās attiecināmāsizmaksas ir radušāsārpakalpojuma rezultātā, tadatbilstoši ārpakalpojumuīpatsvaram netiešo izmaksunemainīgā likme tiek koriģēta,saskaņā ar MK noteikumuNr.419 51.punktā noteikto14 Aktivitātes numuram jāsakrīt ar 2.8.punktā norādītās aktivitātes numuru.15 Izmaksu pozīcijas un apakšpozīcijas norāda atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.292 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi unnodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otroapakškārtu”. Katrai izmaksu apakšpozīcijai norāda izmaksu vienības.16 Jānorāda vienības daudzums katras apakšpozīcijas un izmaksu ietvaros.Lapa 48 no 68


496.2.sadaļā ir jānorāda visas izmaksas, kas nepieciešamas <strong>projekta</strong> īstenošanai.Projekta iesniedzējs sniedz kopsavilkumu par projektā plānotajām izmaksām, sadalot izmaksas paizmaksu pozīcijām. Katra izmaksu pozīcija (izņemot „uzņēmuma līguma izmaksas <strong>projekta</strong><strong>iesnieguma</strong> un tā pamatojošās dokumentācijas izmaksas” un „neparedzētās izmaksas”) irjāsadala apakšpozīcijās un katra apakšpozīcija – izmaksu vienībās (ja attiecināms).Konkrētas izmaksu vienības ir jānorāda katras izmaksu pozīcijas vai apakšpozīcijas ietvaros.Vienlaikus <strong>projekta</strong> iesniedzējam ir jānorāda vienību nosaukumi un to daudzums, pozīcijas unapakšpozīcijas kopējais apmērs latos, kā arī jānorāda, ka izmaksas tiek plānotas kā attiecināmāsizmaksas.!Neattiecināmās izmaksas projektā netiek plānotas.Projekta izmaksas plāno saskaņā ar MK noteikumu VII sadaļā „Attiecināmās unneattiecināmās izmaksas” norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām. MK noteikumi daudzāsizmaksu apakšpozīcijās paredz izmaksu apmēra ierobežojumus, tādēļ turpmāk palīgmateriālā iruzskaitītas izmaksu pozīcijas un to ietvaros noteiktie izmaksu apmēra ierobežojumi (pilnuinformāciju par plānojamām attiecināmām izmaksām izmaksu pozīciju ietvaros skatīt MKnoteikumu VII sadaļā).1. Tiešās izmaksas jeb <strong>projekta</strong> īstenošanas izmaksas, kas ietver šādas izmaksuapakšpozīcijas:1.1. Mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas (pilnu informāciju par iekļaujamām izmaksāmskatīt MK noteikumu 54.punktā). MK noteikumi šīm izmaksām paredz šādusierobežojumus: iekšzemes transporta izdevumi (vienai mērķa grupas personai ierobežojums – 5lati dienā, invalīdam ar kustību traucējumiem – 15 lati dienā);ēdināšanas izdevumi (vienai mērķa grupas personai nepārsniedz 3 latus dienā,ja pakalpojumu sniedz vismaz pilnu darba dienu – 8 stundas).1.2. Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas (pilnu informāciju par iekļaujamāmizmaksām skatīt MK noteikumu 55.punktu). MK noteikumi šīm izmaksām paredz šādusierobežojumus:inventāra iegādes izmaksās ir pieļaujama mazvērtīgā un biroja inventārapriekšmetu iegāde, ja to vērtība ir līdz 150 latiem par vienību un to kalpošanaslaiks ir mazāks par gadu;ja tiek paredzētas darba vietas aprīkojuma īres un nomas izmaksasspeciālistiem, kas piesaistīti MK noteikumu 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4.apakšpunktānoteikto atbalstāmo darbību īstenošanai, vienas darba vietas aprīkojuma īresun nomas izmaksas nedrīkst pārsniegt 1500 latu.!Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksu apmērs kopā nedrīkst pārsniegt10% no kopējām <strong>projekta</strong> attiecināmajām tiešajām izmaksām1.3. Pārējās <strong>projekta</strong> īstenošanas izmaksas (pilnu informāciju par iekļaujamām izmaksuapakšpozīcijām skatīt MK noteikumu 56.punktā). MK noteikumi šīm izmaksām paredzšādus ierobežojumus:Lapa 49 no 68


50 MK noteikumu 5.1.punktā noteiktās atbalstāmāsdarbības (programmu izstrādes) īstenošanas izmaksas nedrīkst pārsniegt 5% nokopējām <strong>projekta</strong> tiešajām attiecināmajām izmaksām;Ja sociālās aprūpes pakalpojumu personai sniedz mājās, ir pieļaujamiiekšzemes transporta izdevumi (tai skaitā maksa par degvielu, transportlīdzekļanoma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana,transportlīdzekļa nolietojuma un ekspluatācijas izdevumi, kas nepārsniedz 3santīmus par katru nobraukto kilometru);personas uzturēšanās izdevumi institūcijā, kas sniedz sociālo pakalpojumu MKnoteikumu 5.2.apakšpunktā noteiktās atbalstāmās darbības īstenošanai (taiskaitā medikamenti un medicīniskās ierīces, higiēnas preces un dezinfekcijaslīdzekļi, kurināmais un enerģētiskie materiāli, izdevumi par komunālajiempakalpojumiem u.c. saskaņā ar MK noteikumu 56.6.punktu), vienai personainepārsniedz vidēji 3 latus dienā;personas individuālās aprūpes nodrošināšanai nepieciešamie izdevumi MKnoteikumu 5.2.apakšpunktā noteiktās atbalstāmās darbības īstenošanai, jasociālās aprūpes pakalpojumu personai sniedz mājās (tai skaitā medicīnaspreces, higiēnas preces un dezinfekcijas līdzekļi, speciālais apģērbs un telefonasakaru pakalpojumi, ja tie attiecas uz sociālā pakalpojuma nodrošināšanu), kāarī drošības pogas pakalpojuma pieslēgšanas un nodrošināšanas izmaksas parperiodu, kurā sociālās aprūpes pakalpojumu personai sniedz mājās. Šīsizmaksas sociālā pakalpojuma sniegšanas laikā vienai mērķa grupas personainepārsniedz vidēji 60 santīmus dienā.1.4. Projekta informācijas un publicitātes izmaksas, kurās iekļaujamas izmaksasinformācijas aktualizācijai par <strong>projekta</strong> īstenošanu tīmekļa vietnē un informācijas plāksnestelpās nodrošināšanai.1.5. Uzņēmuma līguma izmaksas <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> un tā pamatojošās dokumentācijassagatavošanai.1.6. Neparedzētās izmaksas (plāno kā vienu izmaksu pozīciju un izlieto iepriekš neplānotu<strong>projekta</strong> attiecināmo tiešo izmaksu segšanai).!Neparedzētās izmaksas nedrīkst pārsniegt 5% no kopējām attiecināmajām tiešajāmizmaksām.2. <strong>Eiropas</strong> Reģionālās attīstības <strong>fonda</strong> atbalsta jomas jeb šķērsfinansējumaizmaksas atbilstoši Padomes regulas Nr. 1083/2006 34.panta 2.punktam (ietverpamatlīdzekļu (tai skaitā mēbeļu un inventāra) iegādes, telpu remonta un videspieejamības nodrošināšanas izmaksas MK noteikumu 5.2.apakšpunktā minētoatbalstāmo darbību īstenošanai).!Šķērsfinansējuma izmaksu apmērs nedrīkst pārsniegt 5% no <strong>projekta</strong>m paredzētā <strong>Eiropas</strong>Sociālā <strong>fonda</strong> finansējuma apmēraLapa 50 no 68


3. Netiešās izmaksas.51Netiešās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju, kas ietver šādas izmaksas <strong>projekta</strong> vadībasīstenošanai:3.1. <strong>projekta</strong> vadības personāla atlīdzības izmaksas un uzņēmuma līguma izmaksas;3.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;3.3. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumupirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);3.4. telpu īres un nomas izmaksas;3.5.telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi,ūdensapgāde);3.6. biroja un kancelejas preču izmaksas (tai skaitā inventāra priekšmetu vērtībā līdz 150latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu);3.7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;3.8. komandējuma vai darba brauciena izmaksas.!Netiešajām izmaksām piemēro netiešo izmaksu nemainīgo likmi un tās apmēru nosakasaskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā <strong>Eiropas</strong>Savienības struktūrfondu un Kohēzijas <strong>fonda</strong> vadībā iesaistītās institūcijas nodrošinaplānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu”(turpmāk – MK noteikumi Nr.419)5.pielikumu.Piemēram:- ja <strong>projekta</strong> tiešās attiecināmās izmaksas (latos) ir no 10 001 – 100 000 un <strong>projekta</strong>iesniedzējs ir valsts pārvaldes iestāde, tad netiešajām izmaksām piemērojamā nemainīgālikme ir 16,00%;- ja <strong>projekta</strong> tiešās attiecināmās izmaksas (latos) ir no 10 001 – 100 000 un <strong>projekta</strong>iesniedzējs ir pašvaldības/plānošanas reģioni, tad netiešajām izmaksām piemērojamānemainīgā likme ir 16,00%;- ja <strong>projekta</strong> tiešās attiecināmās izmaksas (latos) ir no 10 001 – 100 000 un <strong>projekta</strong>iesniedzējs ir Komersants, tad netiešajām izmaksām piemērojamā nemainīgā likme ir15,00%;- ja <strong>projekta</strong> tiešās attiecināmās izmaksas (latos) ir no 10 001 – 100 000 un <strong>projekta</strong>iesniedzējs ir sociālo partneru organizācija, biedrība un nodibinājums, reliģiskaorganizācija, tad netiešajām izmaksām piemērojamā nemainīgā likme ir 17,00%.!Ar detalizētu informāciju par netiešo izmaksu nemainīgās likmes plānošanu unpiemērošanu iespējams iepazīties Finanšu ministrijas izstrādātajās vadlīnijās „Metodika parnetiešo izmaksu nemainīgās likmes plānošanu un piemērošanu” (pieejamas tīmekļa vietnēwww.esfondi.lv sadaļā „Vadlīnijas un skaidrojumi, 2007-2013”).Netiešo izmaksu nemainīgā likme tiek rēķināta no <strong>projekta</strong> tiešo jeb <strong>projekta</strong> īstenošanasattiecināmo izmaksu kopējās summas, kuru veido šādas izmaksu pozīcijas:1. Mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas;2. Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas;3. Pārējās <strong>projekta</strong> īstenošanas izmaksas;4. Projekta informācijas un publicitātes izmaksas;Lapa 51 no 68


525.Uzņēmuma līguma izmaksas <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> un tā pamatojošās dokumentācijassagatavošanai;6. Neparedzētās izmaksas.Ja <strong>projekta</strong> tiešās attiecināmās izmaksas rodas ārpakalpojuma rezultātā, netiešo izmaksunemainīgo likmi koriģē un to piemēro:1) 100% apmērā no MK noteikumu Nr.419 5.pielikumā paredzētās netiešo izmaksunemainīgās likmes, ja ārpakalpojuma rezultātā rodas ne vairāk kā 30% no <strong>projekta</strong>tiešajām attiecināmajām izmaksām (korekcijas apmērs – 0%);2) 50% apmērā no MK noteikumu Nr.419 5.pielikumā paredzētās netiešo izmaksunemainīgās likmes, ja ārpakalpojuma rezultātā rodas 31-80% no <strong>projekta</strong> tiešajāmattiecināmajām izmaksām (korekcijas apmērs - 50%);3) 0% apmērā, ja ārpakalpojuma rezultātā rodas vairāk kā 80% no <strong>projekta</strong> tiešajāmattiecināmajām izmaksām (korekcijas apmērs – 100%).Ārpakalpojums ir tādu <strong>projekta</strong> aktivitāšu ietvaros esošo darbību īstenošana, ko veic fiziska vaijuridiska persona, kas nav finansējuma saņēmējs vai tā sadarbības partneris, izņemot tādu <strong>projekta</strong>aktivitāšu ietvaros esošo darbību īstenošanu, kas ir saistītas ar <strong>projekta</strong> aktivitāšu ieviešanasnodrošināšanai nepieciešamo tehnisko atbalstu (materiāltehniskajiem resursiem vaipakalpojumiem, kas iegādāti atbilstoši normatīvajiem aktiem iepirkumu jomā).Netiešo izmaksu nemainīgā likme netiek samazināta tādiem projektiem:1) Kuru aktivitātes finansējuma saņēmējs vai sadarbības partneris īsteno pats;2) Kuru izpildei nepieciešams piesaistīt tehniska atbalsta ārpakalpojumus, kā piemēram, telpuuzkopšanas serviss, kurjera pakalpojumi, biroja preču iegāde u.tml.Projekta 6.2. sadaļākorekciju.norāda netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru un piemērojamo 6.2.sadaļā procentuālā attiecība ir jānorāda tikai tām izmaksu pozīcijām, kurām MKnoteikumi paredz izmaksu apmēra ierobežojumus. Procentuālo attiecību rēķina no MKnoteikumos norādītajām izmaksu pozīcijām, piemēram, saskaņā ar MK noteikumu58.punktu, neparedzēto izmaksu procentuālo attiecību aprēķina un norāda no <strong>projekta</strong>attiecināmajām tiešajām izmaksām.Projekta budžetā ir iekļaujamas tikai tādas izmaksas, kas noteiktas MK noteikumos kāattiecināmās izmaksas un ir plānots izlietot <strong>projekta</strong> īstenošanas laikā, izņemot uzņēmumalīguma izmaksas, kas ir attiecināmas pirms <strong>projekta</strong> īstenošanas uzsākšanas.Projekta budžeta kopsavilkumam ir jāsniedz pilna un pietiekami detalizēta informācija, lai<strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> vērtētājiem sniegtu iespēju pārliecināties, ka tiks ievēroti visi MKnoteikumos noteiktie izmaksu ierobežojumi (t.sk. MK noteikumu 55., 58., 60 un 61.punktā,kā arī 54.1., 54.2., 56.1., 56.3., 56.6. un 56.7. apakšpunktos noteiktie).Projektā plānotajām izmaksu pozīcijām ir jābūt pamatotām, jāizriet no <strong>projekta</strong> aktivitāšuapraksta un jāatbilst citās <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> sadaļās sniegtai informācijai (tām jābūt<strong>projekta</strong> specifikai un mērķim atbilstošām).6.2.sadaļā <strong>projekta</strong> iesniedzējam izmaksas jānorāda tā, lai būtu pilnīgi skaidrs, kā <strong>projekta</strong>iesniedzējs ir aprēķinājis gala summu katrā izmaksu pozīcijā.Lapa 52 no 68


53 Visām <strong>projekta</strong> budžetā iekļautajāmun aritmētiski precīzām.izmaksām ir jābūt pareizi aprēķinātām Projekta iesniedzējs var papildināt <strong>projekta</strong> budžeta kopsavilkuma sadaļu ar papildunepieciešamajām rindām visu projektā plānoto apakšpozīciju izmaksu vienībuatspoguļošanai.!Sadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstību šādiemvērtēšanas kritērijiem:• 1.13.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> finanšu aprēķins ir veikts latos;• 1.14.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> finanšu aprēķins ir izstrādāts aritmētiskiprecīzi un atbilstoši <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> <strong>veidlapa</strong>s prasībām;• 1.15.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā norādītā attiecināmo izmaksu kopsummanepārsniedz MK noteikumu 18.punktā noteikto maksimālo <strong>projekta</strong> finansējuma apmēru;• 1.16.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst MK noteikumu54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61. un 62.punktā un noteikumu 53.1.6.apakšpunktānoteiktajām izmaksām;• 1.17.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz MKnoteikumu 55., 58., 60. un 61.punktā un noteikumu 54.1., 54.2., 56.1., 56.3., 56.6. un56.7.apakšpunktā noteiktos izmaksu apmēra ierobežojumus;• 2.15.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā plānoto izdevumu apmērs un tonepieciešamība ir pamatotaLapa 53 no 68


Kopējās izmaksasKopējās attiecināmās izmaksasPubliskais finansējumsPiemērs:6.1. Projekta finansēšanas plāns, LVL:Kopējās izmaksasKopējās attiecināmās izmaksas 100 %Publiskais finansējums54% 2011 2012 2013 2014 20.. 20.. Kopā(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 12- 45000,00 12843,19 - - - 57843,19- 45000,00 12843,19 - - - 57843,19100% - 45000,00 12843,19 - - - 57843,19Attiecināmais <strong>Eiropas</strong> 100%Sociālā <strong>fonda</strong> finansējums- 45000,00 12843,19 - - - 57843,19t.sk. šķērsfinansējums 4,53% - 2621,58 - - - - 2621,58Attiecināmais valsts budžetafinansējums -- - - - - - -Valsts budžeta dotācijapašvaldībām- - - - - - - -Attiecināmais pašvaldībasbudžeta finansējums -- - - - - - -Attiecināmais cits publiskaisfinansējums 13 -- - - - - - -Privātais attiecināmais finansējums - - - - - - - -Neattiecināmās izmaksas -- - - - - - -12 Kopējās summas pa ailēm veidojas šādi: (9) = (2) + (3) + (..)+ (8)13 Piemēram, Valsts Kultūrkapitāla <strong>fonda</strong> finansējums.Lapa 54 no 68


55Piemērs:6.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais <strong>projekta</strong> izmaksu plāns, LVL:AtbilstošāsKopējā summa IzmaksasNr.Izmaksu pozīcijas/apakšpozīcijas Vienībasaktivitātesp.k.Nr. 14nosaukums 15Daudzums 16nosaukumsLVL % attiecināmās neattiecināmāsTiešās izmaksas jeb <strong>projekta</strong> īstenošanas izmaksas: X X 47197,96 X 47197,96 -1. 1.; 2. Mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas X X 33800,00 X 33800,00 -1.1. 1.; 2. Iekšzemes transporta izdevumi (20 persona 20 20000,00 X 20000,00 -personas x Ls5 x 200dienas=Ls20000)1.2. 1.; 2. Ēdināšanas izdevumi (23 personas x Ls3 persona 23 13800,00 X 13800,00 -x 200dienas=Ls13800)2. 1.; 2. Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma X X 3500,00 7,42% 3500,00 -izmaksas2.1. 1.; 2. Telpu īre līgums 1 2500,00 X 2500,00 -2.2. 1.; 2. Datortehnikas noma (10gab. x 50 stundas līgums 1 1000,00 X 1000,00 -x Ls2=Ls1000)3. 1.; 2.; 3. Pārējās <strong>projekta</strong> īstenošanas izmaksas X X 7527,96 X 7527,96 -3.1. 1.; 2.; 3. Apmācību vadītājs (168 stundas x darba 1 672,00 X 672,00 -Ls4=Ls672) sociālās rehabilitācijas līgumspakalpojuma īstenošanai3.2. 1.; 2.; 3. Fizioterapeits (10 reizes x 23 personas x darba 1 2300,00 X 2300,00 -Ls10=Ls2300)līgums3.3. 1.; 2.; 3. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās persona 2 715,96 X 715,96iemaksas (no pozīcijām 3.1.; 3.2.)3.4. 2.; 3. Psihologs 12 mēneši uzľēmuma 1 3600,00 X 3600,00 -līgums3.5. 2.; 3. Kancelejas preces (12mēneši x mēnesis 12 240,00 X 240,00 -Ls20=Ls240)4. 4. Projekta informācijas un publicitātes X X 570,00 X 570,00 -pasākumu izmaksas atbilstošinormatīvajiem aktiem par <strong>Eiropas</strong>Savienības struktūrfondu un Kohēzijas<strong>fonda</strong> līdzfinansēto projektu publicitātes unLapa 55 no 68


56vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu4.1. 4. Plāksnes telpās izgatavošana gabali 1 40,00 X 40,00 -4.2. 4. Tīmekļa vietnes internetā aktualizēšana gabali 1 530,00 X 530,00 -5. 5. Uzņēmuma līguma izmaksas <strong>projekta</strong> līgums 1 600,00 X 600,00 -<strong>iesnieguma</strong> un tā pamatojošāsdokumentācijas sagatavošanai6. Neparedzētās izmaksas X X 1200,00 2,54% 1200,00 -Šķērsfinansējums X X 2621,58 4,53% 2621,58 -7. 1.; 2. Telpas remonts (tāme pielikumā) līgums 1 2621,58 4,53% 2621,58 -8.Netiešās izmaksas: X X 8023,65 17% 8023,65 -Netiešo izmaksu nemainīgā likme: X X X 17% X XNetiešo izmaksu nemainīgai likmei piemērojamā korekcija: X X X 0% X XNetiešās izmaksas saskaņā ar likmi un tām piemērojamo korekciju: X X 8023,65 X 8023,65 -9. 5. Atlīdzības izmaksas un uzņēmuma līguma X X X X - -izmaksas10. 5. Darba vietas aprīkojuma īres izmaksas X X X X - -11. 5. Transporta izmaksas X X X X - -12. 5. Telpu īres un nomas izmaksas X X X X - -13. 5. Telpu apsaimniekošanas izmaksas X X X X - -14. 5. Biroja un kancelejas preču izmaksas X X X X - -15. 5. Interneta, pasta pakalpojumu un X X X X - -telekomunikāciju izmaksas16. 5. Komandējuma vai darba braucienaX X X X - -izmaksasKOPĀ X X 57843,19 X 57843,19 -Lapa 56 no 68


577. SADAĻA – APLIECINĀJUMS7.1. Projekta iesniedzējaapliecinājums:Šajā sadaļā <strong>projekta</strong> iesniedzēja vārdā par <strong>projekta</strong> īstenošanu atbildīgā persona apliecina, kaneeksistē neviens Ministru kabineta noteikumos noteikts apstāklis, kas ierobežotu ESF finansējumasaņemšanu un <strong>projekta</strong> īstenošanu.Projekta iesniedzējsAtbildīgā amatpersona_______________________________________________<strong>projekta</strong> iesniedzēja nosaukums_______________________________________________vārds, uzvārds_______________________________________________amatsAr parakstu apliecinu, ka <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> iesniegšanas dienādd/mm/gggg<strong>projekta</strong> iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā untā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;<strong>projekta</strong> iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksuparādu;<strong>projekta</strong> iesniedzējam ir atbilstošs juridiskais statuss;<strong>projekta</strong> iesniedzējam ir atbilstošs pamatdarbības veids;<strong>projekta</strong> iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi;<strong>projekta</strong> iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija ir patiesa un <strong>projekta</strong> īstenošanaipieprasītais <strong>Eiropas</strong> Sociālā <strong>fonda</strong> finansējums tiks izmantots saskaņā ar <strong>projekta</strong><strong>iesnieguma</strong> aprakstu;nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tāīstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt Ministru kabineta2011.gada 12 .aprīļa noteikumos Nr.292 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursiun nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas uninstitūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otroapakškārtu” noteiktajos termiņos;šis projekts (aktivitātes un rezultāti) netiek un nav ticis finansēts no citiem <strong>Eiropas</strong>Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;ja projekts tiks apstiprināts, šis <strong>projekta</strong> iesniegums netiks iesniegts finansēšanai no citiem<strong>Eiropas</strong> Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem.Apzinos, ka projektu var neapstiprināt finansēšanai no <strong>Eiropas</strong> Sociālā <strong>fonda</strong>, ja <strong>projekta</strong>iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī ja plānotais <strong>Eiropas</strong>Sociālā <strong>fonda</strong> finansējums (kārtējai projektu iesniegumu atlases kārtai vai plānošanas periodam)<strong>projekta</strong> apstiprināšanas dienā ir izlietots.Apliecinu, ka <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong>m pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošajiem dokumentuoriģināliem.Lapa 57 no 68


Paraksts: 17Datums: 17Zīmoga vieta 1758dd/mm/ggggProjekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona ir tā, kurai iestādes nolikumā, statūtos vai citosnormatīvajos aktos ir noteiktas šīs institūcijas pārstāvības tiesības vai kas ir pilnvarota parakstītar <strong>projekta</strong> iesniegumu saistīto dokumentāciju. Pilnvara jāpievieno <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong>m.17Elektroniskas iesniegšanas gadījumā, ja ir ievērotas normatīvajos aktos elektronisko dokumentunoformēšanai noteiktās prasības, <strong>veidlapa</strong>s rekvizītus „Paraksts”, „Datums” un „Zīmoga vieta” neaizpilda.Ja <strong>projekta</strong> iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā, tam jābūt parakstītam ardrošu elektronisko parakstu un apliecinātam ar laika zīmogu atbilstoši Elektronisko dokumentulikumā un 2005.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.473 „Elektronisko dokumentuizstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs unkārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starpšīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktajām prasībām (normatīvie aktipieejami tīmekļa vietnē - www.likumi.lv).NB! Ja <strong>projekta</strong> iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā, tā noformējums tiekvērtēts saskaņā ar 1.4.kritēriju – iesniegtais <strong>projekta</strong> iesniegums ir noformēts atbilstošielektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām. Vērtēšanas kritērijs 1.4. irnoraidāmais kritērijs! Ja <strong>projekta</strong> iesniegums nav noformēts atbilstoši augstāk minētajosnormatīvajos aktos noteiktajām prasībām, <strong>projekta</strong> iesniegums tiks noraidīts!Lapa 58 no 68


7.2. Sadarbības partneraapliecinājums 18 :59Šajā sadaļā sadarbības partnera vārdā par <strong>projekta</strong> īstenošanu atbildīgā persona apliecina, kaneeksistē neviens Ministru kabineta noteikumos noteikts apstāklis, kas ierobežotu ESF finansējumasaņemšanu un, ka sadarbības partneris neradīs šķēršļus līguma vai vienošanās par <strong>projekta</strong>īstenošanu noslēgšanai un <strong>projekta</strong> īstenošanai.Sadarbības partnerisAtbildīgā amatpersona_______________________________________________Sadarbības partnera nosaukums_______________________________________________vārds, uzvārds_______________________________________________Ar parakstu apliecinu, ka <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> iesniegšanas dienāamatsdd/mm/ggggesmu iepazinies ar <strong>projekta</strong> iesniegumu un tā pielikumos iekļauto informāciju;pēc lēmuma par <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> apstiprināšanu neradīšu šķēršļus līguma vaivienošanās par <strong>projekta</strong> īstenošanu noslēgšanai atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada12.aprīļa noteikumiem Nr.292 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi unnodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas uninstitūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otroapakškārtu”;nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tāīstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt Ministru kabineta2011.gada 12 .aprīļa noteikumos Nr.292 „Noteikumi par darbības programmas„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālāsrehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”otrās kārtas otro apakškārtu” noteiktajos termiņos;neesmu pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodos likvidācijas stadijā un manasaimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.Paraksts: 17Datums: 17Zīmoga vieta 17dd/mm/gggg18 Vairāku sadarbības partneru gadījumā papildina ar nepieciešamo sadarbības partneru apliecinājumu skaitu,nodrošinot katram sadarbības partnerim iespēju atsevišķi aizpildīt 7.sadaļas 7.2.apakšpunkta prasību „Sadarbībaspartnera apliecinājums”.Sadarbības partnera atbildīgā amatpersona ir tā, kurai iestādes nolikumā, statūtos vai citosnormatīvajos aktos ir noteiktas šīs institūcijas pārstāvības tiesības vai kas ir pilnvarota parakstītar <strong>projekta</strong> iesniegumu saistīto dokumentāciju. Pilnvara jāpievieno <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong>m.Lapa 59 no 68


8. SADAĻA - PIELIKUMI60Pielikumi (lūdzam ierakstīt atbilstošo):1. Projekta budžetā paredzēto materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma īres, nomas un iegādesizmaksu apmēru pamatojošie dokumenti (attiecināms, ja <strong>projekta</strong> īstenošanai plāno šādasizmaksas);Pielikuma Nr. Dokumenta veids* Lappušu skaitsJa <strong>projekta</strong> 6.2.sadaļā iekļauta kaut viena materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksupozīcija, <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong>m obligāti jāpievieno šo izmaksu apmēru pamatojošie dokumenti.Pamatojošiem dokumentiem jāsniedz informācija (aprēķina pamatojums) par visām<strong>projekta</strong> budžetā iekļautajām materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksām.Izmaksu pamatojošie dokumenti var būt: aprēķini, tāmes, cenu aptauja un salīdzinājums, esošielīgumi, cenu izpētes internetā izdrukas, apliecinājums par telefoniski veiktu aptauju un aptaujasdati utt. Tādi dokumenti, kas satur informāciju un sniedz pamatojumu konkrētās izmaksu pozīcijasaprēķinam (tam jāsakrīt ar 6.2.sadaļā norādīto) attiecīgās izmaksu pozīcijas (apakšpozīcijas)vienības apmēru.Plānojot <strong>projekta</strong> īstenošanai nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu, ir jāievēro izmaksuefektivitātes princips (atbilstība tirgus cenai, izdevīgākais piedāvājums).!Šajā pielikumā/pielikumos iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong><strong>iesnieguma</strong> atbilstību šādiem vērtēšanas kritērijiem:• 1.7.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong>m ir pievienoti MK noteikumu21.2.apakšpunktā noteiktie dokumenti;• 2.15.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā plānoto izdevumu apmērs un tonepieciešamība ir pamatota.NB! Vērtēšanas kritērijs 1.7. ir noraidāmais kritērijs! Ja <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong>m 6.2.sadaļā būsiekļauta kaut viena materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksu pozīcija, bet <strong>projekta</strong><strong>iesnieguma</strong>m nebūs pievienoti izmaksu apmēru pamatojošie dokumenti, <strong>projekta</strong> iesniegumstiks noraidīts!Lapa 60 no 68


612. Dokumenti, kas pamato <strong>projekta</strong> budžetā paredzēto <strong>Eiropas</strong> Reģionālā attīstības<strong>fonda</strong> atbalsta jomas izmaksu apmēru atbilstoši Padomes regulas Nr.1083/2006 34.panta2.punktam (attiecināms, ja <strong>projekta</strong> īstenošanai plāno šādas izmaksas);Pielikuma Nr. Dokumenta veids* Lappušu skaitsJa <strong>projekta</strong> 6.2.sadaļā iekļauta kaut viena šķērsfinansējuma izmaksu pozīcija, <strong>projekta</strong><strong>iesnieguma</strong>m obligāti jāpievieno šo izmaksu apmēru pamatojošie dokumenti.Pamatojošiem dokumentiem jāsniedz informācija (aprēķina pamatojums) par visām<strong>projekta</strong> budžetā iekļautajām šķērsfinansējuma izmaksām.Izmaksu pamatojošie dokumenti var būt: aprēķini, tāmes, cenu aptauja un salīdzinājums, esošielīgumi, cenu izpētes internetā izdrukas, apliecinājums par telefoniski veiktu aptauju un aptaujasdati utt. Tādi dokumenti, kas satur informāciju un sniedz pamatojumu konkrētās izmaksu pozīcijasaprēķinam (tam jāsakrīt ar 6.2.sadaļā norādīto) attiecīgās izmaksu pozīcijas (apakšpozīcijas)vienības apmēru.Plānojot <strong>projekta</strong> īstenošanai nepieciešamās šķērsfinansējuma - pamatlīdzekļu, telpu remonta unvides pieejamības izmaksas, ir jāievēro izmaksu efektivitātes princips (atbilstība tirgus cenai,izdevīgākais piedāvājums).!Šajā pielikumā/pielikumos iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong><strong>iesnieguma</strong> atbilstību šādiem vērtēšanas kritērijiem:• 1.7.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong>m ir pievienoti MK noteikumu21.2.apakšpunktā noteiktie dokumenti;• 2.15.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā plānoto izdevumu apmērs un tonepieciešamība ir pamatota.NB! Vērtēšanas kritērijs 1.7. ir noraidāmais kritērijs! Ja <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong>m 6.2.sadaļā būsiekļauta kaut viena šķērsfinansējuma izmaksu pozīcija, bet <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong>m nebūspievienoti izmaksu apmēru pamatojošie dokumenti, <strong>projekta</strong> iesniegums tiks noraidīts!Lapa 61 no 68


623. Sadarbības līgums par <strong>projekta</strong> īstenošanu, ja tas ar sadarbības partneri ir noslēgtspirms <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> iesniegšanas (attiecināms, ja projektu plānots īstenot sadarbībā arsadarbības partneri), vai nodomu protokols par sadarbību, kas paredz <strong>projekta</strong> partneraapņemšanos piedalīties <strong>projekta</strong> īstenošanā un apņemšanos noslēgt sadarbības līgumu<strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> apstiprināšanas gadījumā, atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada12.aprīļa noteikumu Nr.292 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi unnodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas uninstitūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otroapakškārtu” 16.punktam;Pielikuma Nr. Dokumenta veids Lappušu skaitsSadarbības līgums vai nodomu protokols obligāti jāpievieno, ja projekts tiks īstenots sadarbībā arsadarbības partneri. Sadarbības līgums vai nodomu protokols noslēdzams ar katru sadarbībaspartneri, kurš tiks iesaistīts <strong>projekta</strong> īstenošanā.Sadarbības līgumā nosaka sadarbības partnera veicamos pienākumus <strong>projekta</strong> īstenošanā,pārskatu un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas kārtību un termiņus, kā arī citus <strong>projekta</strong>īstenošanas nosacījumus.Nodomu protokolā par sadarbību paredz <strong>projekta</strong> partnera apņemšanos piedalīties <strong>projekta</strong>īstenošanā un apņemšanos noslēgt sadarbības līgumu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> apstiprināšanasgadījumā.!Šajā pielikumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstībušādiem vērtēšanas kritērijiem:• 1.7.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong>m ir pievienoti MK noteikumu21.2.apakšpunktā noteiktie dokumenti;• 2.10.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā ir definēts sadarbības modelis (tajā skaitāpušu tiesības un pienākumi <strong>projekta</strong> īstenošanā) ar iesaistīto sadarbības partneri(attiecināms, ja projektu plānots īstenot sadarbībā ar sadarbības partneri).NB! Vērtēšanas kritērijs 1.7. ir noraidāmais kritērijs! Ja <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong>m 1.B.sadaļā būsnorādīta informācija, ka projekts tiks īstenots sadarbībā ar sadarbības partneri, bet <strong>projekta</strong><strong>iesnieguma</strong>m nebūs pievienots sadarbības līgums par <strong>projekta</strong> īstenošanu vai nodomu protokolspar sadarbību, <strong>projekta</strong> iesniegums tiks noraidīts!Lapa 62 no 68


634. Plānošanas reģiona atzinums par <strong>projekta</strong> ieguldījumu attiecīgā plānošanas reģionasociālo pakalpojumu attīstības programmas īstenošanā;Pielikuma Nr. Dokumenta veids Lappušu skaitsPlānošanas reģiona atzinums ir obligāti pievienojams pielikums.!Šajā pielikumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstībušādiem vērtēšanas kritērijiem:• 1.7.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong>m ir pievienoti MK noteikumu21.2.apakšpunktā noteiktie dokumenti;• 2.2.vērtēšanas kritērijam –<strong>projekta</strong> iesniegumā plānotās aktivitātes un sasniedzamierezultāti sekmē attiecīgā plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmasīstenošanu.NB! Vērtēšanas kritēriji 1.7. un 2.2. ir noraidāmie kritēriji! Ja <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong>m nebūspievienots plānošanas reģiona atzinums, kas apliecina, ka <strong>projekta</strong> iesniegumā plānotāsaktivitātes un sasniedzamie rezultāti sekmē attiecīgā plānošanas reģiona sociālo pakalpojumuattīstības programmas īstenošanu, <strong>projekta</strong> iesniegums tiks noraidīts!5. Pašvaldības domes sēdes lēmums (gadījumos, kad <strong>projekta</strong> iesniedzējs ir pašvaldība) vaipašvaldības vai cita sadarbības partnera nodomu protokols, kas apliecina, ka <strong>projekta</strong> ietvarosīstenoto sociālo pakalpojumu sniegšana tiks nodrošināta vismaz vienu gadu pēc <strong>projekta</strong>noslēguma (ja, attiecināms)Pielikuma Nr. Dokumenta veids Lappušu skaitsNorādītais pielikums jāpievieno, ja <strong>projekta</strong> iesniedzējs vēlas saņemt punktus 3.4.kvalitāteskritērija vērtējumā un ja ir <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> 3.5.sadaļā sniegta šāda informācija.!Šajā pielikumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> atbilstībušādiem vērtēšanas kritērijiem:• 2.7.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegums paredz nodrošināt sasniegto rezultātuuzturēšanu pēc <strong>projekta</strong> pabeigšanas;• 3.4.vērtēšanas kritērijam – <strong>projekta</strong> iesniegumā paredzēts nodrošināt <strong>projekta</strong> ietvarosīstenoto sociālo pakalpojumu sniegšanu pēc <strong>projekta</strong> noslēguma. Ja kāds no pielikumiem ir citā valodā, tam ir jāpievieno tulkojums latviešu valodā, kasapliecināts atbilstoši 2000.gada 21.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādāapliecināmi dokumentu tulkojumi latviešu valodā” 6.punktā noteiktajam.NB! Projektu iesniegumi tiek vērtēti saskaņā ar 1.6.kritēriju – <strong>projekta</strong> iesniegums ir sagatavotsvalsts valodā. Vērtēšanas kritērijs 1.6. ir noraidāmais kritērijs! Ja <strong>projekta</strong> iesniegums vai tāpielikumi tiks iesniegti citā valodā un tiem nebūs pievienoti tulkojumi latviešu valodā, kasapliecināti saskaņā ar augstāk minētajā normatīvajā aktā noteikto, <strong>projekta</strong> iesniegums tiksnoraidīts!Lapa 63 no 68


64NB! Projektu iesniegumi tiek vērtēti saskaņā ar 1.5.kritēriju – <strong>projekta</strong> iesniegums ir sagatavotsdatorrakstā. Vērtēšanas kritērijs 1.5. ir noraidāmais kritērijs! Ja <strong>projekta</strong> iesniegums un tāpielikumi nav noformēti datorrakstā, <strong>projekta</strong> iesniegums tiks noraidīts!Tiek uzskatīts, ka <strong>projekta</strong> iesniegums ir noformēts datorrakstā, ja: <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> <strong>veidlapa</strong> un pielikumi pilnībā aizpildīti datorrakstā; <strong>projekta</strong> iesniegumā (<strong>iesnieguma</strong> veidlapā un pielikumos) ar roku veikti atsevišķi labojumi,kas attiecīgi noformēti (pārsvītrots iepriekšējais teksts, uzrakstot jauno, blakus uzrakstīts„labotam ticēt”, klāt pievienots paraksts, paraksta atšifrējums, datums); <strong>iesnieguma</strong> veidlapā ar roku aizpildīti atsevišķi informācijas lauki, kuros jānorāda simbolivai skaitļi, un tie ir saprotami (piemēram, 1.4.punktā <strong>projekta</strong> iesniedzēja tips, 1.5.punktāNACE kods, 4.1.punktā informācijas un publicitātes pasākumu veidi, tālruņu numuriu.tml.); <strong>iesnieguma</strong> <strong>veidlapa</strong>s 7.sadaļa „Apliecinājums” aizpildīta ar roku un informācija irsaprotama; <strong>iesnieguma</strong> <strong>veidlapa</strong>s 7.sadaļā „Apliecinājums” un pielikumos, kur attiecināms, rekvizītā„paraksts” iekļauts attiecīgās amatpersonas personiskais paraksts.Lapa 64 no 68


65* Papildu skaidrojums par partnerības veidošanas nosacījumiem:Atbilstoši MK noteikumu 14.punktā noteiktajam, <strong>projekta</strong> iesniedzējs var būt:„14.1. privāto tiesību juridiska persona, kura pati vai kuras struktūrvienība reģistrēta valstsinformācijas sistēmā „Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs” (turpmāk – reģistrs) kā sociālāsaprūpes pakalpojuma vai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs;14.2. pašvaldība, pašvaldības institūcija (pašvaldības iestāde) vai valsts institūcija (tiešās valstspārvaldes iestāde), kura reģistrā reģistrēta kā sociālās aprūpes pakalpojuma vai sociālāsrehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs vai kā sociālais dienests sociālā darba pakalpojumasniegšanai;14.3. pašvaldība, pašvaldības institūcija (pašvaldības iestāde) vai valsts institūcija (tiešās valstspārvaldes iestāde), kura reģistrā nav reģistrēta kā sociālās aprūpes pakalpojuma vai sociālāsrehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs, bet kura šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minēto darbībuīstenošanai veido sadarbību šo noteikumu 16.punktā noteiktajā kārtībā.”! Tikai pašvaldība, pašvaldības institūcija (pašvaldības iestāde) vai valsts institūcija (tiešāsvalsts pārvaldes iestāde) var būt <strong>projekta</strong> iesniedzējs, kas nav reģistrējies sociālo pakalpojumasniedzēju reģistrā un pakalpojuma sniegšanai var veidot partnerību, ievērojot MK noteikumu16.punkta nosacījumus.Pārējiem <strong>projekta</strong> iesniedzējiem ir jābūt reģistrētiem pakalpojumu sniedzēju reģistrā.„15. Projekta iesniedzējs iesniedz <strong>projekta</strong> iesniegumu par to sociālo pakalpojumusniegšanu, kuru sniegšanai <strong>projekta</strong> iesniedzējs, tā struktūrvienība vai sadarbības partnerisir reģistrēts reģistrā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā sociālopakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā. Šonoteikumu 5.2.apakšpunktā minēto programmu ieviešanu nodrošina vietā (adresē), kas reģistrānorādīta kā pakalpojumu sniegšanas faktiskā adrese, izņemot gadījumus, ja pakalpojums klientamtiek nodrošināts mājās.Atbilstoši MK noteikumu 16.punktā noteiktajam – „Projekta iesniedzējs <strong>projekta</strong> īstenošanāvar veidot partnerību ar Latvijas Republikā reģistrētu juridisku personu, ievērojotnosacījumus partnerības veidošanai, kas noteikti normatīvajos aktos par kārtību, kādā<strong>Eiropas</strong> Savienības struktūrfondu un Kohēzijas <strong>fonda</strong> vadībā iesaistītās institūcijasnodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Šajā gadījumā ar katrusadarbības partneri noslēdz sadarbības līgumu par <strong>projekta</strong> īstenošanu (turpmāk – sadarbībaslīgums), kurā nosaka sadarbības partnera veicamos pienākumus <strong>projekta</strong> īstenošanā, pārskatu unmaksājuma pieprasījumu iesniegšanas kārtību un termiņus, kā arī citus <strong>projekta</strong> īstenošanasnosacījumus. Šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minēto darbību īstenotāji var būt tikai tādas juridiskaspersonas, kas reģistrā reģistrētas kā sociālo pakalpojumu sniedzēji.”Normatīvie akti par kārtību, kādā <strong>Eiropas</strong> Savienības struktūrfondu un Kohēzijas <strong>fonda</strong>vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fonduieviešanu ir 26.06.2007. Ministru kabineta noteikumi Nr.419.26.06.2007. MK noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā <strong>Eiropas</strong> Savienības struktūrfondu unKohēzijas <strong>fonda</strong> vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentusagatavošanu un šo fondu ieviešanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.419) nosacījumi:Lapa 65 no 68


66„4. <strong>Eiropas</strong> Savienības <strong>fonda</strong> finansējuma saņēmējs (turpmāk - finansējuma saņēmējs) var īstenot<strong>Eiropas</strong> Savienības <strong>fonda</strong> projektu sadarbībā ar institūciju, kas ir izpildījusi šādus nosacījumus:4.1. atbilst prasībām, kas darbības programmas papildinājumā norādītajā <strong>Eiropas</strong> Savienības <strong>fonda</strong>aktivitātes vai apakšaktivitātes (turpmāk - aktivitāte) īstenošanas kārtībā noteiktas partneriem;4.2. iesaistās <strong>Eiropas</strong> Savienības <strong>fonda</strong> <strong>projekta</strong> īstenošanā ar tās valdījumā vai īpašumā esošumantu, intelektuālo īpašumu, finansējumu vai cilvēkresursiem, nododot tos finansējumasaņēmēja rīcībā <strong>Eiropas</strong> Savienības <strong>fonda</strong> <strong>projekta</strong> īstenošanai. Šādu ieguldījumu rezultātāfinansējuma saľēmējam ar institūciju nevar rasties tādas tiesiskās attiecības, no kurāmizrietētu, ka šis darījums atbilst publiska iepirkuma līguma pazīmēm atbilstoši Publiskoiepirkumu likumam vai Likumam par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējuvajadzībām;4.3. <strong>Eiropas</strong> Savienības <strong>fonda</strong> <strong>projekta</strong> īstenošanas laikā un pēc tam gūst jebkādu materiālu vainemateriālu labumu.”No MK noteikumu Nr.419 nosacījumiem izriet, ka:1) partnerības rezultātā finansējuma saľēmējs nedrīkst veidot tādas tiesiskās attiecības,kuras būtu jānodibina iepirkuma ceļā, t.i. ievērojot Publisko iepirkuma likumā, Likumāpar iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām vai Ministru kabineta2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tāspiemērošanas kārtību finansētiem projektiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.65)ietvertās prasības;! IEPIRKUMA LĪGUMS NAV AIZVIETOJAMS AR PARTNERĪBAS LĪGUMU.Piemēri:PAREIZI:Projekta iesniedzējs plāno īstenot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu mērķa grupai un šopakalpojumu ir reģistrējis sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Pakalpojuma ietvaros irplānots arī motivācijas pakalpojums, kuru nesniedz pats <strong>projekta</strong> iesniedzējs. Lai nodrošinātumotivācijas pakalpojuma īstenošanu, <strong>projekta</strong> iesniedzējs veic iepirkuma procedūru.NEPAREIZI:Projekta iesniedzējs plāno īstenot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu mērķa grupai un šopakalpojumu ir reģistrējis sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Pakalpojuma ietvaros irplānots arī motivācijas pakalpojums, kuru nesniedz pats <strong>projekta</strong> iesniedzējs. Lai nodrošinātumotivācijas pakalpojuma īstenošanu, <strong>projekta</strong> iesniedzējs noslēdz sadarbības līgumu arpakalpojuma sniedzēju.!IZŅĒMUMS ir gadījumi, kad atbilstoši Publisko iepirkuma likumam un MK noteikumiemNr.65 nav jāveic iepirkuma procedūra un atbilstību izņēmuma gadījumam apliecinapakalpojuma sniedzēja darbības nolikums/statūti. Šajā gadījumā var tikt slēgts sadarbībaslīgums.Publisko iepirkuma likuma 3.panta pirmās daļas 7. un 8.punktā noteiktie IZŅĒMUMAGADĪJUMI:Lapa 66 no 68


67„7) tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm vai sniegtajiempakalpojumiem, kura atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē un kura galvenokārt veic būvdarbusvai piegādes vai sniedz pakalpojumus pasūtītājam”;Pasūtītāja kontrolē nozīmē, ka pakalpojuma sniedzējs ir pasūtītāja padotības vai pakļautībasiestāde vai arī 100% kapitāla daļas pieder pasūtītājam.Piemērs: <strong>projekta</strong> iesniedzējs ir pašvaldība un sadarbības partneris var būt tās pašaspašvaldības sociālais dienests, jo tā ir pašvaldības iestāde.„8) pakalpojumiem, kurus sniedz cita iestāde vai persona, kas arī ir pasūtītājs šā likumaizpratnē un kam saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem ir izņēmuma tiesības sniegtattiecīgo pakalpojumu”;Piemērs: saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, Latvijas Nedzirdīgosavienība nodrošina dzirdes invalīdu sociālo rehabilitāciju.MK noteikumu Nr. 65 III. Nodaļā „Izņēmumi” noteiktie IZŅĒMUMA GADĪJUMI:„11. Finansējuma saņēmējs ir tiesīgs nepiemērot šo noteikumu 9.punktā minēto līgumaslēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru šādos gadījumos:11.1. tas saņem pakalpojumu no institūcijas, kas ir pasūtītājs Publisko iepirkumu likumaizpratnē un sniedz attiecīgo pakalpojumu, pamatojoties uz normatīvajā aktā noteiktajāmizņēmuma tiesībām;11.2. tam ir nepieciešams daļēji nomainīt vai papildināt tā rīcībā jau esošās preces,ievērojot tehnisko savietojamību ar jau esošajām precēm, un nepieciešamās preces irtehniski un ekonomiski pamatoti iegādāties no konkrētā piegādātāja. Nepieciešamo jaunopreču iepirkuma līgumcena nedrīkst būt lielāka par finansējuma saņēmēja rīcībā esošoattiecīgo preču tirgus vērtību;11.3. tam ir nepieciešami papildu būvdarbi vai pakalpojumi, kuri sākotnēji netika iekļautilīgumā vai būvniecības projektā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešamiiepriekš noslēgtā līguma izpildei, tos nevar ekonomiski vai tehniski nodalīt no iepriekšnoslēgtā līguma izpildes, un šādus būvdarbus var veikt vai pakalpojumus var sniegt vienīgisākotnēji noslēgtā līguma izpildītājs. Nepieciešamo papildu būvdarbu vai pakalpojumuiepirkuma līgumcena nedrīkst pārsniegt 20 % no iepriekš noslēgtā līguma cenas;11.4. tehnisku, māksliniecisku vai ar izņēmuma tiesību aizsardzību saistītu iemeslu dēļlīgumu var noslēgt vienīgi ar konkrēto piegādātāju;11.5. tam iepriekš neparedzamu un no finansējuma saņēmēja gribas neatkarīgu ārkārtasapstākļu dēļ radusies situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams piemērot šo noteikumu9.punktā minēto līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru”.Piemērs 11.1. apakšpunkta gadījumā: saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzībaslikumu, Latvijas Nedzirdīgo savienība nodrošina dzirdes invalīdu sociālo rehabilitāciju.2) partnerību <strong>projekta</strong> īstenošanā var veidot tādu aktivitāšu īstenošanai, kas nesaturpakalpojuma (piegādes) līguma pazīmes, piemēram, mērķa grupas piesaistīšanai;3) partneris var iesaistīties <strong>Eiropas</strong> Sociālā <strong>fonda</strong> <strong>projekta</strong> īstenošanā ar saviem resursiem,darba spēku, bet nevar saľemt par to atlīdzību/maksu par pakalpojuma sniegšanu(piemēram, telpu iznomāšana bez maksas, bezmaksas publikācijas u.c.). Partnerim varētutikt segtas kompensējoša rakstura izmaksas, kas ir saistītas ar līdzdalību <strong>projekta</strong>Lapa 67 no 68


68aktivitāšu īstenošanā (piemēram, amortizācijas izmaksas, <strong>projekta</strong> partnerimizmantojot tā rīcībā esošo inventāru – projektoru, datoru u.c.)! Ja sadarbību veido, balstoties uz Publisko iepirkuma likuma un MK noteikumos Nr.65noteiktajiem izņēmuma gadījumiem, tad <strong>projekta</strong> ietvaros var segt izmaksas, kas rodas partnerim,sniedzot pakalpojumu.! SVARĪGI (<strong>projekta</strong> iesniedzējam, pieľemot lēmumu par sadarbības partnera iesaistiprojektā): partnerības veidošana projektā nav obligāta; kvalitātes kritēriji neparedz piešķirt papildu punktus par partneru piesaisti vai lielāku toskaitu; partnerības veidošana, īpaši gadījumos, kad <strong>projekta</strong> iesniedzējs pats sniedzpakalpojumu, objektīvi ir sarežģītāks process un prasa vairāk resursus, t.sk. dubultāsfinansēšanas risku vadībai un kontrolei.Lapa 68 no 68

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!