11.07.2015 Views

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā ,,Drošības ...

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā ,,Drošības ...

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā ,,Drošības ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

pasts, fakss, kontaktpersona8.4. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.8.5. Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu uz Pretendenta pasta adresi vai e-pasta adresi,kā arī pa faksu.8.6. Uz Pretendenta norādītās kontaktpersonas e-pasta adresi vai faksa numuru Iepirkumakomisija nosūta atbildes uz Pretendentu uzdotajiem jautājumiem un izrakstus no Iepirkumakomisijas lēmumiem u.c. informāciju, ja tāda nepieciešamība radīsies. Tiek uzskatīts, kaPretendents ir saņēmis papildu informāciju, izmaiņas vai papildinājumus nolikumā, jaPasūtītājs tos izsūtījis uz Pretendenta kontaktpersonas norādīto e-pasta adresi, faksu vai pastaadresi.8.7. Papildu informāciju Pretendents var pieprasīt ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirmspiedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.9. CITA INFORMĀCIJA9.1. Saskaņojot ar Pasūtītāja kontaktpersonu, Pretendents var veikt objekta apskati Pretendentampiemērotā laikā.9.2. Pretendenti var pieprasīt papildu informāciju par <strong>iepirkumu</strong>, iesniedzot rakstiskupieprasījumu No<strong>likuma</strong> 2. punktā norādītajā adresē. Ja no Pretendenta ir saņemts rakstisksjautājums, Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no rakstiska pieprasījuma saņemšanassagatavo rakstisku atbildi un kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot iesniedzēju) to publicēLNS mājas lapā www.lns.lv sadaļā Iepirkumi un konkursi. Pretendentu pienākums ir regulāripārliecināties par papildinformāciju vai atbildēm uz uzdotiem jautājumiem. Pasūtītāja mājaslapā nekavējoties tiek publicēta visa papildinformācija par <strong>iepirkumu</strong>. Pretendentupienākums ir regulāri pārliecināties par papildinformāciju vai atbildēm uz uzdotiemjautājumiem.9.3. Ja Pretendents neveic objektu apskati, tad <strong>iepirkumu</strong> komisija uzskata, ka konkrētajamPretendentam ir pilnībā skaidri visi iepirkuma nosacījumi, tas ir iepazinies ar iepirkumano<strong>likuma</strong> un tehniskās specifikācijas prasībām, tās ir saprotamas un neapstrīdamas.II INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU10. IEPIRKUMA PRIEKŠMETA RAKSTUROJUMS10.1. Iepirkuma priekšmets ir „Drošības iekārtu iegāde un uzstādīšana LNS sociālās rehabilitācijascentros Rīgā, Elvīras ielā 19, un Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas2” (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros.10.2. Pretendentam jāsedz visas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu saistītās izmaksas.Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības attiecībā uz šīm izmaksām, neatkarīgi no iepirkumarezultātiem.10.3. Veicot pakalpojuma izpildi, izpildītājam par saviem līdzekļiem jānodrošina darbus unnepieciešamo aprīkojumu, ja tie nepieciešami darbu izpildei un nav atspoguļoti apjomos vaitāmju formās.10.4. Veikto darbu un tajos izmantoto materiālu minimālais garantijas termiņš - ne mazāk kā 2(divi) gadi no darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas starp Pasūtītājuun Izpildītāju. Garantijas laikā jānodrošina drošības iekārtu remontu 3 (trīs) darba dienulaikā no problēmas pieteikuma brīža. Ja remonta laiks pārsniedz 3 (trīs) darba dienas,jānodrošina remontējamo drošības iekārtu aizvietošana ar līdzvērtīgu uz tās remonta laiku.10.5. Pretendentam ir rūpīgi jāiepazīstas ar Nolikumu un Tehnisko specifikāciju (7.pielikums),nepieciešamības gadījumā rakstiski jāuzdod interesējošie jautājumi, jo noslēdzotPakalpojumu līgumu Izpildītājs apliecinās, ka ir pilnībā iepazinies ar Nolikumā iekļautiemnoteikumiem, ka tehniskajā specifikācijā un Pretendenta piedāvājumā iekļautie darbi irkvalitatīvi realizējami noteiktā laikā un apjomā.11. LĪGUMA IZPILDES LAIKS UN NOSACĪJUMI11.1. Darbi jāuzsāk ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas. Pēcdarbu uzsākšanas tiek uzskatīts, ka Izpildītājs saņēmis no Pasūtītāja darbu veikšanai visunepieciešamo dokumentāciju un informāciju pilnā apjomā.11.2. Maksimālais pakalpojuma izpildes termiņš: no līguma parakstīšanas dienas līdz 2011.gada15.decembrim, saskaņā ar līguma projektā ietvertajiem nosacījumiem.11.3. Izpildītāja pienākums ir piegādāt un uzstādīt drošības iekārtas atbilstoši no<strong>likuma</strong> pielikumā4


15. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS UN IESNIEGŠANA15.1.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bezlabojumiem un dzēsumiem.15.2. Piedāvājums jāievieto vienā slēgtā un aizzīmogotā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgāiepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumuatvēršanas brīdim.15.3. Uz aploksnes vai iepakojuma jānorāda:15.3.1.Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,15.3.2.Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,15.3.3. Jābūt norādei ”Piedāvājums iepirkumam„Drošības iekārtu iegāde un uzstādīšana LNS projekta „LNS -otrās mājas 2” (līgums Nr.3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros”, iepirkuma identifikācijas numurs. ID Nr.LNS/ 2011-5-PR-7-2-4/05/ERAF.15.3.4. Uz aploksnes jābūt norādei „Neatvērt līdz 2011.gada 29.novembra, plkst.11.00”.15.4. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jāatbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībāmun jāsastāv no 3 (trīs) daļām, kas cauršūtas vienā sējumā:15.4.1. Pretendenta Atlases dokumenti (no<strong>likuma</strong> 17.punkts);15.4.2. Tehniskais piedāvājums (no<strong>likuma</strong> 18.punkts);15.4.3. Finanšu piedāvājums (no<strong>likuma</strong> 19.punkts).15.5. Pretendents piedāvājumu iesniedz vienā iepakojumā 2 (divos) eksemplāros, no kuriem vienseksemplārs ar norādi “ORIĢINĀLS” un otrais eksemplārs ar norādi “KOPIJA”. Nedrīkst būtatšķirības saturā, formā un veidā starp oriģinālu un kopiju.15.6. Piedāvājuma sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma lapas numurē un caurauklo,piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojumaapliecinājums ietver:15.6.1. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu;15.6.2. Pretendenta (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un parakstaatšifrējumu;15.6.3. Apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu;15.6.4. Pretendenta zīmogu.15.7. Pretendenta Atlases dokumentus un Tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, jatiem ir pievienots tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojumanepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.15.8. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājumsietver:15.<strong>8.1</strong>. Norādi “KOPIJA PAREIZA”;15.8.2. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;15.8.3. Apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.15.9. Ja dokumenta kopijas nebūs apstiprināta , komisija uzskatīs, ka dokuments nav iesniegts.16. NOSACĪJUMI PRETENDENTA DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ16.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst Nolikumā ietvertos nosacījumus unprasības. Jebkura Pretendenta piedāvātā norma, kas ir pretrunā ar Nolikumu, netikspieņemta un var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.16.2. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedzpersonālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedzpersonu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus)normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti LR Uzņēmumu reģistrā vailīdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.16.3. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtrauktapretendenta saimnieciskā darbība, kā arī nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotuvai konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents nebūslikvidēts.16.4. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tāpastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālāsapdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī nepārsniedz 100 latus.16.5. Pretendentam uz piedāvājumu iesniegšanas brīdi ir pieredze drošības iekārtu piegādē unuzstādīšanā pēdējo trīs kalendāro gadu laikā. Pieredze tiek apliecināta aizpildot un6


parakstot Konkursa no<strong>likuma</strong>m pievienoto veidlapu (pielikums Nr.3).16.6. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz Pretendentu,personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedzpersonālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personuapvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).16.8 Pretendents darbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus, saskaņā ar Iepirkuma līgumutiem nododot ne vairāk kā 70% (septiņdesmit procentus) no līguma kopējā apjoma.16.9 Kompetento institūciju izsniegtās izziņas, kurās norādītā informācija nav aktuāla uzPiedāvājuma iesniegšanas brīdi, nav derīgas.17. KONKURSA PIEDĀVĀJUMĀ IESNIEDZAMIE DOKUMENTI –ATLASES DOKUMENTI17.1. Komersanta (komercsabiedrības) vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīts pieteikumspar piedalīšanos konkursā atbilstoši (1. pielikums).17.2. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītāja parakstītās pilnvaras oriģināls, ja piedāvājumadokumentus paraksta pilnvarotā persona.17.3. LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošasiestādes ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības kopija vai izziņas kopija, kas apliecina, kapretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.17.4. Pretendentam, kuram piedāvāts noslēgt pakalpojuma līgumu, 10 (desmit) darba dienu laikāPasūtītājam ir jāiesniedz LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgasuzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas, ne agrāk kā vienumēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, izziņa, ka pretendents nav pasludināts parmaksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vaipārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vaibankrotu un kura satur informāciju par uzņēmuma paraksta tiesīgām personām.17.5. Pretendentam, kuram piedāvāts noslēgt pakalpojuma līgumu, 10 (desmit) darba dienu laikāPasūtītājam ir jāiesniedz izziņa, kuru ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājumaiesniegšanas izdevis LR Valsts ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrācijasiestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļuparādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummākatrā valstī pārsniedz 100 latus;17.6. Pretendenta apliecinājums par to, ka:17.6.1. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtrauktapretendenta saimnieciskā darbība, kā arī nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotuvai konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents nebūslikvidēts.17.6.2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tāpastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālāsapdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī nepārsniedz 100 latus.17.7. Pretendenta pieredzes apliecinājums drošības iekārtu piegādē un uzstādīšanā pēdējo trīskalendāro gadu laikā. Pieredze tiek apliecināta aizpildot un parakstot iepirkuma no<strong>likuma</strong>mpievienoto veidlapu (pielikums Nr.3). Apliecinājumam klāt jāpievieno vismaz 2 (divas)pozitīvas Pasūtītāju atsauksmes.17.8. Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, jāiesniedz šādi dokumenti:- apakšuzņēmējiem nododamo darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamodarbu saraksta veidnei (pielikums Nr.2).- rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja apliecinājumaveidnei (pielikums Nr.4).- No<strong>likuma</strong> 17.1. un 17.7. punktos noteiktie atlases dokumenti, kas apliecinaapakšuzņēmēja atbilstību nosacījumiem pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā.17.10. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad piedāvājumā iesniedzamo dokumentupaketei jāpievieno:- Piegādātāju apvienības sadarbības līguma kopija;- No<strong>likuma</strong> 17.sadaļā noteiktie atlases dokumenti, kas apliecina piegādātājuapvienības atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā par katru piegādātājuapvienības dalībnieku;7


- Pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību konkursā.- Informāciju par Pretendenta personu grupā ietilpstošiem partneriem vaiapakšuzņēmējiem (pielikums Nr.2);- rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja apliecinājumaveidnei (pielikums Nr.4).18. KONKURSA PIEDĀVĀJUMĀ IESNIEDZAMIE DOKUMENTI – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS1<strong>8.1</strong>. Pretendenta garantijas vēstule par piegādāto un uzstādīto drošības iekārtu garantijas laiku,kas nedrīkst būt īsāks kā 2 (divi) gadi no darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējasparakstīšanas starp Pasūtītāju un Izpildītāju.18.2. Apliecinājums, ka garantijas laikā Izpildītājs vai to saitību pārņemējs nodrošinās drošībasiekārtu remontu 3 (trīs) darba dienu laikā no problēmas pieteikuma brīža. Ja remonta laikspārsniedz 3 (trīs) darba dienas, jānodrošina remontējamo drošības iekārtu aizvietošana arlīdzvērtīgu uz tās remonta laiku.18.3. Tehniskās specifikācijas interpretācija, kurā Pretendents sagatavo un iesniedz saskaņā arNo<strong>likuma</strong>m pievienoto tehnisko specifikāciju (pielikums nr.7), norādot piedāvāto drošībasiekārtu specifikāciju (ar pievienotu detalizāciju).18.4. Tehnisko specifikāciju paraksta Pretendenta amatpersona ar pārstāvības tiesībām. Jaoriģinālā tehniskā dokumentācija ir svešvalodā, tad Pretendentam ir jāpievieno Tehniskospecifikāciju un tās pielikumus latviešu valodā.19. KONKURSA PIEDĀVĀJUMĀ IESNIEDZAMIE DOKUMENTI – FINANŠUPIEDĀVĀJUMS19.1. Finanšu piedāvājums jāaizpilda pēc no<strong>likuma</strong> pielikumā Nr.5 „Finanšu piedāvājums”norādītā parauga, aizpildot visas paredzētās ailes. Finanšu piedāvājumu parakstaPretendenta amatpersona ar pārstāvības tiesībām.19.2. Finanšu piedāvājumam jāsatur šāda informācija:19.2.1. Pretendenta nosaukums;19.2.2. Preces nosaukums, daudzums, piedāvātā vienas vienības cena bez pievienotās vērtībasnodokļa (PVN), piedāvātā summa bez PVN, PVN apmērs un kopējā cena ar PVN un visasiepirkuma daļas kopējā summa bez un ar PVN.19.3. Piedāvājuma cenā jābūt iekļautai iepirkuma priekšmeta cenai, piegādei uz Pasūtītājanorādīto adresi un uzstādīšanai. Apkalpošanas izmaksas (defektu novēršana) garantijastermiņa apkalpošanas laikā tiek segtas par Izpildītāja līdzekļiem.19.4. Pretendenta apliecinājums, ka piedāvātā līgumcena ir nemainīga visā līguma izpildes laikā.19.5. Ņemot vērā finanšu līdzekļu pieejamību Pasūtītāja projekta budžetā, Pasūtītājs patur sevtiesības noteikt konkrētās preces iegādes daudzumu. Gadījumā, ja Pasūtītājs mainakonkrēto preču daudzumu pirms līguma noslēgšanas, tad kopējā līgumcena tiek noteiktaņemot vērā Pretendenta piedāvājumā norādītās 1 (vienas) konkrētās preces vienības cenas.IV Pretendentu atlase un vērtēšana20. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA - PRETENDENTU ATLASE20.1. Pretendentu atlasi iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.20.2. Pretendentu atlases procedūrā iepirkuma komisija pārbauda vai Pretendents ir iesniedzisvisus konkursa Nolikumā prasītos dokumentus. Iepirkuma komisija izvērtē iesniegtodokumentu atbilstību konkursa No<strong>likuma</strong> pielikumos fiksētajām formām un iesniegtodokumentu satura atbilstību konkursa No<strong>likuma</strong> prasībām. Pārbauda pretendenta atbilstībuiepirkuma Nolikumā un <strong>Publisko</strong> <strong>iepirkumu</strong> likumā izvirzītajām prasībām.20.3. Iepirkuma komisija var pieprasīt (t.s.k. Pretendentam) atsauksmes no pasūtītājiem, kasnorādīti pretendenta iesniegtajā sarakstā par pretendenta realizētajiem pakalpojumiem.20.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumaprocedūrā, ja: nav iesniegti visi No<strong>likuma</strong> 17. sadaļā minētie dokumenti; kāds no dokumentiem nav noformēts atbilstoši No<strong>likuma</strong> prasībām; ja saņemtas vismaz 2 (divas) negatīvas citu pasūtītāju atsauksmes par sarakstā8


iekļautajamiem realizētiem līdzīga rakstura un apjoma pakalpojumiem; dokumenta saturs neatbilst No<strong>likuma</strong> un LR normatīvo aktu prasības.20.5. Pretendenti, kas izturējuši pretendentu atlasi, tiek pielaisti piedāvājumu tehniskāsatbilstības pārbaudei.21. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA - PIEDĀVĀJUMA TEHNISKĀS ATBILSTĪBASPĀRBAUDE21.1. Pēc pretendentu atlases dokumentu pārbaudes iepirkuma komisija veic to pretendentu, kasizturējuši pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.21.2. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.21.3. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par pretendenta piedāvāto pakalpojumu izpildestermiņu, Iepirkuma komisija var pieaicināt ekspertu, kurš pārbauda un sniedz atzinumu parpiedāvāta termiņa izpildes iespējamību saskaņā ar konkrētā pretendenta piedāvājumu.21.4. Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā iepirkuma komisija vērtēkatru piedāvājumu atsevišķi, saskaņā ar No<strong>likuma</strong> 18. punktā izvirzītajām prasībām.21.5. Iepirkuma komisija atzīst par neizturējušiem piedāvājuma atbilstības pārbaudi un nepielaižpie tālākās vērtēšanas to pretendentu piedāvājumus, kuros iesniegtais piedāvājums neatbilstiepirkuma No<strong>likuma</strong> prasībām.21.6. Iepirkuma komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumaprocedūrā, ja: piedāvātais garantijas termiņš neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām; nav iesniegts apliecinājums, ka garantijas laikā Izpildītājs vai to saitību pārņemējsnodrošinās drošības iekārtu remontu 3 (trīs) darba dienu laikā no problēmaspieteikuma brīža. Ja remonta laiks pārsniedz 3 (trīs) darba dienas, jānodrošinaremontējamo drošības iekārtu aizvietošana ar līdzvērtīgu uz tās remonta laiku; tehniskās specifikācija nesatur 18.3.punktā minēto interpretāciju.21.7. Pretendenti, kas izturējuši tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, tiek pielaisti piefinanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudes.22. FINANŠU PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA22.1. Šajā piedāvājumu vērtēšanas stadijā Iepirkuma komisija vērtē tikai tos piedāvājums, kasizturējuši pretendentu atlases un pretendentu tehniskās atbilstības vērtēšanas pārbaudi.22.2. Finanšu piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē, vispirms pārbaudot,vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja piedāvājumā tiek konstatēta aritmētiska kļūda,komisija rīkojas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.22.3. Iepirkuma komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumaprocedūrā, ja: finanšu piedāvājums nesatur visu No<strong>likuma</strong> 19.2.punktā norādīto nepieciešamoinformāciju; nav iesniegts Pretendenta apliecinājums, ka piedāvātā līgumcena ir nemainīga visā līgumaizpildes laikā.23. PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJI UN METODIKA23.1. No piedāvājumiem, kuri atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisijaizvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.23.2. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto pakalpojumukopējo cenu bez PVN.V IEPIRKUMA LĪGUMS24. IEPIRKUMA LĪGUMS24.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu saskaņā ar iepirkuma komisijas lēmumu par iepirkumalīguma slēgšanu, pretendenta piedāvājumu un No<strong>likuma</strong> noteikumiem, kā arī iepirkumalīguma projektu (pielikums nr.6).24.2. Pretendenta iebildumi par Nolikumā ietvertā iepirkuma līguma projekta nosacījumiemjāizskata ne vēlāk kā 4 darba dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.Piedāvājumā norādītie un pēc piedāvājumu atvēršanas iesniegtie iebildumi par līguma9


projekta nosacījumiem netiks ņemti vērā.24.3. Pretendentam, kuram piedāvāts noslēgt līgumu, 10 (desmit) darba dienu laikā Pasūtītājamir jāiesniedz LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbībureģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas, ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājumaiesniegšanas, izziņa, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu un neatrodaslikvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsāktatiesvedība par Pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu un kura saturinformāciju par uzņēmuma paraksta tiesīgām personām.24.4. Pretendentam, kuram piedāvāts noslēgt līgumu, 10 (desmit) darba dienu laikā Pasūtītājamir jāiesniedz izziņa, kuru ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanasizdevis LR Valsts ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citāvalstī, kur pretendents reģistrēts, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādi, tajāskaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstīpārsniedz 100 latus.VI CITI NOTEIKUMI25. PASŪTĪTĀJA UN IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMIIepirkuma komisijas tiesības:25.1 Pieaicināt ekspertus piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases, tehniskopiedāvājumu atbilstības pārbaudes un piedāvājumu vērtēšanas veikšanai.25.2. Ja tas nepieciešams, piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kvalifikācijasvērtēšanai, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai unsalīdzināšanai, pieprasīt, lai pretendents rakstiski precizē vai izskaidro dokumentus, kasiesniegti piedāvājumā, kā arī pieprasīt, lai pretendents uzrāda iesniegto dokumentu kopijuoriģinālus.25.3. Atbilstoši <strong>Publisko</strong> <strong>iepirkumu</strong> likumā noteiktajai kārtībai izdarīt grozījumus Nolikumā.25.4. Lemt, ja tas nepieciešams, par iepirkuma termiņa pagarinājumu.25.5. Normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt iepirkuma procedūru bez iepirkumalīguma noslēgšanas.25.6. Izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumuar Pasūtītāju.Iepirkuma komisijas pienākumi:25.7. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.25.8. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.25.9 Ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc laikusiesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju parNolikumu.25.10 Izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, novērtēt to atbilstību saskaņā ar No<strong>likuma</strong>,<strong>Publisko</strong> <strong>iepirkumu</strong> <strong>likuma</strong> un citu normatīvo aktu prasībām, izvēlēties piedāvājumu arzemāko cenu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēlotiesnevienu piedāvājumu.26. PRETEDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMIPretendenta tiesības:26.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.26.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.26.3. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts.26.4. Iesniegt iesniegumu pasūtītājam par Nolikumā iekļautajām prasībām ne vēlāk kā 4 (četras)darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.26.5. Iesniegt iesniegumu par pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību attiecībā uz iepirkumalikumību <strong>Publisko</strong> <strong>iepirkumu</strong> likumā noteiktajā kārtībā.10


Pretendenta pienākumi:26.6. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši No<strong>likuma</strong> prasībām.26.7. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.26.8. Jebkādus papildu informācijas pieprasījumus pasūtītājam iesniegt rakstveidā.26.9. Sniegt patiesu informāciju.26.10. Iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumuspar piedāvājumu vai tajā ietvertajiem dokumentiem, ja iepirkuma komisija to pieprasa.27. CITI NOTEIKUMI27.1. Ja veicot līguma izpildi, pakalpojuma sniedzējs konstatē objektīvus apstākļus, kururezultātā nav iespējams veikt pakalpojumu norādītājā laikā, apjomā vai izpildīt atsevišķasdarbības (saskaņā ar tehnisko specifikāciju), tad pakalpojuma sniedzējam divu darba dienulaikā par to rakstiski jāinformē pasūtītājs un jāpiedāvā situācijas risinājums. Minētieapstākļi neatbrīvo Izpildītāju no līguma izpildes.27.2. Pasūtītājam ir tiesības pieņemt lēmumu par iepirkuma noslēgšanu bez rezultāta, jaPretendentu piedāvātā pakalpojuma cena pārsniedz projekta ,,LNS-otrās mājas 2’’ šimpakalpojumam paredzētās izmaksas, kā arī gadījumā, ja neviens no Pretendentiemnepiekrīt līguma nosacījumiem, kas maina piegādājamo preču daudzumu un kopējolīgumcenu. Šajā gadījumā komisija var pieņemt lēmumu veikt atkārtotu <strong>iepirkumu</strong>.VII PIELIKUMI1.pielikumsPieteikums dalībai konkursā2.pielikumsInformācija par pretendenta personu grupā ietilpstošiem partneriemun/vai apakšuzņēmējiem3.pielikumsApliecinājums par Pretendenta pieredzi4.PielikumsApakšuzņēmēja apliecinājums5.pielikumsFINANŠU PIEDĀVĀJUMS.6.pielikumsLīguma projekts7. pielikums. Tehniskā specifikācija iepirkumam ,, „Drošības iekārtu iegāde unuzstādīšana LNS projekta „LNS -otrās mājas 2” (līgums Nr.3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros”11


1. pielikumsPIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ2011. gada ___.___________ _________________Pieteikums sastādīšanas vietaIepirkuma nosaukums: „XXX” ID. XXXPretendents,uzņēmuma nosaukumsreģ. Nrnodokļu maksātāja kodsreģistrācijas numursuzņēmuma bankas rekvizītitā personāamats, vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārdsIepazinušies ar konkursa nolikumu (turpmāk – Nolikums), mēs, piedāvājam veikt saskaņā ar No<strong>likuma</strong> prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem, par šādusummu:piedāvājuma cena latos bez PVN 22% vārdos un skaitļosPVN 22% vārdos un skaitļospiedāvājuma cena latos ar PVN 22% vārdos un skaitļosJa mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies veikt darbus saskaņā No<strong>likuma</strong> noteikumiemun Tehnisko specifikāciju un pabeigt tos .Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu veikto darbu un piegādāto un uzstādīto darbu garantijas termiņš ir (_____________) kalendārie mēneši (ne īsāks kā 24 mēneši) no darbu nodošanas brīžapasūtītājam un pieņemšanas nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz 2011.gada 20.decembrim dienas nokonkursa nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, un var tikt akceptēts jebkurā laikāpirms tā derīguma termiņa izbeigšanās.Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu nopiedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no pieteikuma, pretendentu atlases unkvalifikācijas dokumentiem, tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma.Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums armums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:12


] 11Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents irpersonu apvienība)!13


2.pielikumsINFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PERSONU GRUPĀ IETILPSTOŠIEMPARTNERIEM UN/VAI APAKŠUZŅĒMĒJIEM (AIZPILDA, JA TĀDI IR PIESAISTĪTI)NOSAUKUMSSTATUSSPIEDĀVĀJUMĀADRESE,TELEFONS,KONTAKTPERSONAVEICAMODARBUAPJOMS NOKOPĒJĀAPJOMA (%)APAKŠUZŅĒMĒJA/PARTNERUPAREDZĒTO DARBU ĪSSAPRAKSTS/pretendenta nosaukums//pretendenta pilnvarotās personasparaksts/14


3. pielikumsAPLIECINĀJUMSpar pretendenta pieredzi1. Pretendenta nosaukums:Reģistrēts:ar Nr.2. Apliecinām, ka mums ir pieredze drošības iekārtu piegādē un uzstādīšanā pēdējo trīsgadu laikā:Lielākie klienti Preces piegādes periods Kontaktpersona, tālrunisAr šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstībuno<strong>likuma</strong> prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.Paraksts:Vārds, uzvārds:Amats:Apliecinājums sastādīts un parakstīts 2011.gadaz. v.15


4. pielikumsAPAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS(aizpilda un iesniedz, ja nepieciešams)APLIECINĀJUMSMēs apliecinām, ka piekrītam veikt ________________________ (darbunosaukums) projektā „iepirkuma nosaukums” kā apakšuzņēmēji__________________________________ (Pretendenta nosaukums).Darbu veikšanai objektā par visām mūsu saistībām tiks noslēgts līgums ar_______________________ (Pretendenta nosaukums).Pilnvarotā persona: ____________________________________________________(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)16


5. pielikumsFINANŠU PIEDĀVĀJUMSNr.1.2.3.4.5.....Precesnosaukums1vienībascena bezPVN,LVLDaudzumsSummabez PVN,LVLPVNapmērs,LVLSummakopā arPVN,LVL......PIEDĀVĀJUMAKOPĒJĀSUMMA, LVLParaksts:Vārds, uzvārds:Amats:Finanšu piedāvājums sastādīts un parakstīts 2011.gada17


6. pielikumsLĪGUMA PROJEKTS18


7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiksattiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 30 (trīsdesmit) dienu laikā nespēs vienoties,strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautiskotiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.8. NEPĀRVARAMA VARA<strong>8.1</strong>. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilderadusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusiespēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pienepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes,avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas unpārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesībasun ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda,kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistībuizpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusikompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un toraksturojumu.9. CITI NOTEIKUMI9.1. Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kaslikumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.9.2. Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža, un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgaiizpildei.9.3. Šajā līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiemir izmantojams tikai, un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vaiietekmēt šā līguma noteikumu tulkošanu.9.4. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz ()lapaspusēm, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pieIzpildītāja.9.5. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi šā līguma izpildes laikā nozīmē , tālrunis , fakss , e-pasts .9.6. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi šā līguma izpildes laikā nozīmē , tālrunis , fakss , e-pasts .9.7. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līgumā izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, pardarbu pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šālīguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanuapmaksai, defekta akta parakstīšanu.10. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTIPasūtītājsLatvijas Nedzirdīgo savienība,Elvīras iela, 19, Rīga, LV- 1083Reģ. Nr. 40008000615Valsts kaseKods: TRELLV22Konts LV57TREL91363700813R4Latvijas nedzirdīgo savienības prezidents:__________________________________/Arnolds Pavlins/Nosaukums:Adrese:Reģ. Nr.BankaKodsKonts.IzpildītājsAtbildīgā amatpersona (amats):/ /21


1.pielikumsLīgumam Nr. DARBA UZDEVUMS1. Piegādāt un uzstādīt drošības iekārtas sociālās rehabilitācijas centriem Elvīras ielā 19,Rīgā un 1905.gada ielā 35, Liepājā, Latvijas nedzirdīgo savienības projekta ,,LNS-otrāsmājas 2”’ ietvaros, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktiem apjomiem, kvalitāti uncitām prasībām, LR normatīvajos aktos un citos saistošos aktos noteiktām prasībām.2. Izpildīt līguma Nr. prasības.3. Visas darbības, kas saistītas līguma realizāciju u.c. prasību izpildi, saskaņot ar Pasūtītājaatbildīgo personu.4. Visus finanšu dokumentus, kas saistīti ar līguma realizāciju u.c. prasību izpildi saskaņot arPasūtītāja atbildīgo personu un LNS projekta ,,LNS-otrās mājas 2” grāmatvedi.5. Visus kontroles un organizatoriskos jautājumus līguma izpildes laikā risināt ar Pasūtītājaatbildīgo personu.6. Izpildīt Pasūtītāja norādes.7. Visā līguma izpildes laikā ievērot Darba drošības prasības, Ugunsdrošības prasības,Elektrodrošības prasības u.c. saistošajos normatīvos noteiktās prasības. Nodrošinātnormatīvos noteiktajā kārtībā tādu darba organizāciju, kas nekavē un netraucē ēkasfunkcionēšanu.22


2.pielikums Līgumam Nr. PIEŅEMŠANAS- NODOŠANAS AKTS(PARAUGS)______________________________________________________________________Eiropas Reģionālāsattīstības fondsIeguldījums tavā nākotnēEiropas Savienība_______________________________________________________________________________________________Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Latvijas Valsts finansēts Latvijas Nedzirdīgo savienības projekts„LNS - OTRĀS MĀJAS 2”Identifikācijas Nr.3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Rīga2011.gada _________________DARBA PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS Nr. ____Piedaloties: pasūtītājam „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, kas reģistrēta LatvijasRepublikas biedrību un nodibinājumu reģistrā ar reģistrācijas Nr. 40008000615, Elvīrasiela 19, Rīga, LV - 1083 (turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”), tās prezidenta Arnolda Pavlinapersonā, kas darbojas uz statūtu pamata,un, _________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese_____________ tā __________, personā, (turpmāk tekstā – „Izpildītājs”),Akts sastādīts par to, ka Izpildītājs saskaņā ar (,,datums, līguma Nr., ,,Līgumapriekšmets”..), ir veicis pasūtījuma izpildi ().Saskaņā ar noslēgto līgumu, Izpildītājs nodod un Pasūtītājs pieņem:Nr. Piegādāto preču nosaukums Mērvienība Daudzums1.2.3.4.5.Samaksa par paveikto ir Ls _______, tai skaitā Ls ________, bez PVN un LVL________PVN 22 (divdesmit divi) %.Līdz ar šī akta sastādīšanu un parakstīšanu (datums) pasūtījums ir izpildīts unIzpildītājs ir tiesīgs saņemt par to samaksu, kā norādīts pēc viņa izrakstītā rēķina.23


Šis akts sastādīts 2(divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pieIzpildītājaPasūtītājsLatvijas Nedzirdīgo savienība,Elvīras iela, 19, Rīga, LV- 1083Reģ. Nr. 40008000615Banka: Valsts KaseKods SWIFT kods TREL LV22 ,Konts. LV57TREL91363700813R4Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents:__________________________________Arnolds PavlinsNosaukumsAdreseReģ. Nr.Banka:Kods:Konts:Izpildītājs/atbildīgā persona/24


7.pielikumsTEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJATehniskā specifikācija atklātam konkursam ,, Drošības iekārtu iegāde un uzstādīšanaLNS projekta „LNS -otrās mājas 2”(līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros”Latvijas Nedzirdīgo savienības projekta „LNS – otrās mājas 2” ietvaros uzstādīt ēkāsdrošības iekārtas, kas sastāv no: Rīgā, Elvīras ielā 19 - videonovērošanas sistēmas ar attālināto novērošanas darbavietu Liepājā, 1905.gada ielā 35 - videonovērošanas sistēmas ar attālināto novērošanasdarba vietu un ārējo fasāžu logu elektriski vadāmām žalūzijām (ārējām).Uzstādāmām sistēmām jāatbilst mūsdienīgām drošības prasībām. Izpildītājam jānodrošinadrošības iekārtu darbības uzsākšanu.Detalizēts apraksts1. Ēka Rīgā, Elvīras ielā 19Ēkā pie fasādēm nepieciešams uzstādīt 8 ārējas videonovērošanas kameras ar IP66līmeni un 1 videonovērošanas kameru ēkas iekšpusē (pretim ieejai) apmeklētāju fiksācijai.Videokamerām jābūt infrasarkanā apgaismošana 850nm IR LED, pārslēdzamā diena/naktsrežīmā, ar izšķirtspēju ne mazāk 600 TV līnijas dienā un 700 TV līnijas naktī, regulējamaisobjektīvs 3.5mm-16mm.Videonovērošanas sistēmas videoieraksta serveri INTELLECT Light (9 kamerām)un barošanas blokus kamerām nepieciešams uzstādīt ēkas iekšteltās (indikatīvi - telpānr.107). Videonovērošanas serverim parametri jābūt ne mazāk kā: CPU CORE i3, RAM2Gb, HDD 1Tb, VIDEO 1Gb, MS Windows 7 Professional. Nepieciešams nodrošinātierakstīto datu glabāšanu vismaz 1 mēnesi, vai iespēju automātiskās arhivēšanas bezoperatora iesaistes norādītā datu glabāšanas vietā. Video serveri nepieciešams pieslēgtlokālā Internet tiklā ar pastāvīgu IP adresi. Paredzēt iespēju videoieraksta serverapaplašināšanu līdz 16 kamerām nākotnē ar iespēju aktivizēt seju un autotransporta valstsnumuru atpazīšanas un reģistrācijas funkciju.Sadarbība starp serveri un attālināto darba vietu (ADV) novērošanai sarga postenītiek nodrošināma ar sakaru kanālu palīdzību, kas darbojas pēc protokola TCP/IP: LAN(lokālu datoru tīklu), WLAN (Interneta kanālu), Wi-Fi vai cits.Visi vadi no videokamerām jāinstalē līdz videoieraksta serverim, ņemot vērā, kāēkā ir pabeigta iekšējā apdare un ēkā ir nodota ekspluatācijā. Ēkas fasādēs ir pabeigtadekoratīva apdare.Sarga postenis Rīgā, Elvīras ielā 19:Ēkā dežūrtelpā nepieciešams uzstādīt videonovērošanas sistēmas attālināto darba vietu arLCD monitoru vismaz 21’(dators ar 21’ collu monitoru ar atbilstošu programmatūru ADVpriekš INTELLECT Light).Attālinātā darbā vietā nepieciešams nodrošināt objekta novērošanu ar ātrdarbību ne mazākkĀ 4 kadri sekundē.25


Datoram attālinātā darba vietai parametri jābūt ne mazāk kā: CPU CORE i3, RAM 1Gb,HDD 500Gb, VIDEO 1Gb, MS Windows 7 Professional, 21’ collu monitors. ADVnepieciešams pieslēgt lokālā Internet tiklā ar pastāvīgo IP adresi un pieslēgties pievideoieraksta serveriem.Konfigurēšana, videonovērošanas sistēmas vadība un monitorings tiek veikts no dežūratelpas (attālināta darba vieta). Tāpat iespējama novērošana ar interneta pārlūkprogrammas,mobilā tālruņa, Plaukstdatoru, iPhone un iPad utt. starpniecību.2. Ēka 1905. gada ielā 35, LiepājāĒkā pie fasādēm nepieciešams uzstādīt 4 ārējas videonovērošanas kameras aratbilstoši IP66 līmenim. Ēkas iekšpusē pretim ieejai uzstādīt 1 videokameru apmeklētājufiksācijai. Videokamerām jābūt infrasarkanā apgaismošana 850nm IR LED, pārslēdzamādiena/nakts režīmā, ar izšķirtspēju ne mazāk 600 TV līnijas dienā un 700 TV līnijas naktī,regulējamais objektīvs 3.5mm-16mm.Videonovērošanas serverim parametri jābūt ne mazāk kā: CPU CORE i3, RAM2Gb, HDD 1Tb, VIDEO 1Gb, MS Windows 7 Professional. Nepieciešams nodrošinātierakstīto datu glabāšanu vismaz 1 mēnesi, vai iespēju automātiskās arhivēšanas bezoperatora iesaistes norādītā datu glabāšanas vietā. Video serveri nepieciešams pieslēgtlokālā Internet tiklā ar pastāvīgu IP adresi. Paredzēt iespēju videoieraksta serverapaplašināšanu līdz 10 kamerām nākotnē.Sadarbība starp serveri un attālināto darba vietu (ADV) novērošanai postenī tieknodrošināma ar sakaru kanālu palīdzību WLAN (Interneta kanālu).Visi vadi no videokamerām jāinstalē līdz videoieraksta serverim, ņemot vērā, kāēkā ir pabeigta iekšējā apdare un ēkā ir nodota ekspluatācijā. Ēkas fasādēs ir pabeigtadekoratīva apdare.Sešus fasādes logus jāaprīko ar elektrificēto aisargžalūziju sistēmu, kas atbilstsertifikātam ISO 9001:2008 Aizsargžalūzijas ir ierīkojamas, lai tiktu nosegts logu rāmisun fasāde, aizsedzot loga aili. Vadība tiek nodrošināta no iekšpuses ar elektro slēdžupalīdzību.Novērojuma postenis 1905. gada ielā 35, Liepājā Ēkā (indikatīvi – ēkas 2.stāvs) nepieciešams uzstādīt videonovērošanas sistēmasattālināto darba vietu ar LCD monitoru vismaz 21’(dators ar 21’ collu monitoru aratbilstošu programmatūru ADV priekš INTELLECT Light). Attālinātā darbā vietā nepieciešams nodrošināt objekta novērošanu ar ātrdarbību nemazāk kā 4 kadri sekundē. Nepieciešams nodrošināt ierakstīto datu glabāšanu vismaz 1mēnesi. Datoram attālinātā darba vietai parametri jābūt ne mazāk kā: CPU CORE i3,RAM 1Gb, HDD 500Gb, VIDEO 1Gb, MS Windows 7 Professional, 21’ collu monitors.ADV nepieciešams pieslēgt lokālā Internet tiklā ar pastāvīgo IP adresi un pieslēgties pievideoieraksta serveriem. Konfigurēšana, videonovērošanas sistēmas vadība un monitorings tiek veikts nodežūra telpas (attālināta darba vieta). Tāpat iespējama novērošana ar internetapārlūkprogrammas, mobilā tālruņa, Plaukstdatoru, iPhone un iPad utt. starpniecību.26


Tehniskās specifikācijas detalizācija Rīgā, Elvīras ielā 191. Video novērošanas sistēmaNr.p.k. Nosaukums Mērvienība Daudz.A B C D1Videokamera 1/3” Sony Super HAD CCD,600/700 TV Lines, DSS, 3-DNR,D-WDR,0.000006Lux, OSD,Day&Night,12-LEDs - 10m,BLC, Privacy Masking, Auto Iris VarifocalLens(3,5-16mm), AWB, Motion Detection,DC-12V gab. 92Videoserveris Core i3, 2GB, 1TB + Windows 7PROF EN gab. 13Dators ar attālināto darba vieta Core i3, 1GB,500GB + Windows 7 PROF EN, 21' LCD gab. 1Programmnodrošinājums AXXON4 Intellect_light+ADV - 9 FS6*2 gab. 15 Tīkla kabelis OMYp 2x1 m. 2206 Kabelis koaksiālais RG59/U 75 Om m. 2207 Pārsedze 20*12,5 m. 30LIEPĀJĀ, 1905. GADA IELĀ 35,1. Video novērošanas sistēmaNr.p.k. Nosaukums Mērvienība Daudz.1Videokamera 1/3” Sony Super HAD CCD,600/700 TV Lines, DSS, 3-DNR,D-WDR,0.000006Lux, OSD,Day&Night,12-LEDs - 10m,BLC, Privacy Masking, Auto Iris VarifocalLens(3,5-16mm), AWB, Motion Detection,DC-12V gab. 52Videoserveris Core i3, 2GB, 1TB + Windows 7PROF EN gab. 13Dators ar attālināto darba vieta Core i3, 1GB,500GB + Windows 7 PROF EN, 21' LCD gab. 1Programmnodrošinājums AXXON4 Intellect_light+ADV - 9 FS6*2 gab. 15 Tīkla kabelis OMYp 2x1 m. 10027


6 Kabelis koaksiālais RG59/U 75 Om m. 1007 Pārsedze 20*12,5 m. 202. AizsargžalūzijasUz augšu, uz leju, stop funkcijas un “my” taustiņš komforta pozīcijas aktivizēšanaikatrā kanālā.Iespēja atslēgt/ieslēgt saules sensorus.Patio dizains: triecien un mitrumdrošs.Nr.p.k. Nosaukums Mērvienība Daudz.1Platums 1370 mm Augstums 1770 mm Lamele41 mm, krāsa BRŪNA, pacelšanas mehanismsMOTORS SOMFY RADIO, rīģeļi gab. 11Platums 980 mm Augstums 1770 mm Lamele41 mm, krāsa BRŪNA, pacelšanas mehanismsMOTORS SOMFY RADIO, rīģeļi gab. 21Platums 1390 mm Augstums 2745 mm Lamele41 mm, krāsa BRŪNA, pacelšanas mehanismsMOTORS SOMFY RADIO, rīģeļi gab. 11Platums 850 mm Augstums 1730 mm Lamele41 mm, krāsa BRŪNA, pacelšanas mehanismsMOTORS SOMFY RADIO, rīģeļi gab. 228

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!