DAUGAVAS PALIEŅU EZERU EKOLOĢISKIE PĒTĪJUMI:

kalme.daba.lv
  • No tags were found...

DAUGAVAS PALIEŅU EZERU EKOLOĢISKIE PĒTĪJUMI:

Dāvis GrubertsDaugavas palieņu ezeruekoloģiskie pētījumi:pašreizējais stāvoklis un nākotnesperspektīvasDaugavpils Universitāte2007


Tēmas aktualitāteFaktori, kuri nosaka upju palieņu ekosistēmudegradāciju un izzušanu mūsdienu pasaulē:• hidrotehniskā celtniecība• iedzīvotāju skaita pieaugums• ūdens resursu patēriņa pieaugums• klimata pārmaiņas


Daugavas piemērsDabisks ezeriņš Daugavaspalienē dabas parkā “Daugavasloki” 2001. gada vasarā


Plūdu nozīmes pieaugumsŪdens līmenis, m v.j.l.908988878685ledus segapavasarapaliplūdimazūdensperiodsperiodsNokrišņi, mm mēnesī200150100500Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Sept.Ūdens līmeņa un nokrišņu daudzuma sezonālās izmaiņasDaugavas palienē pie Dvietes 2005. gadā


Galvenie pētījumu etapi1. Hidroloģisko novērojumu datu analīze uninterpretācija, ezeru atlase unklasifikācija (2003-2004)2. 24 Daugavas vidusteces palieņu ezerulimnoloģisko parametru noteikšanavasaras mazūdens periodā (2004)3. Sezonālie novērojumi 4 lielākajosDaugavas palieņu ezeros un Daugavāpie Daugavpils (kopš 2005)


Paraugošanasvietas Daugavā untās palieņu ezeros2004. gada vasarā


Realizētie DU iekšējā grantapētnieciskie projektiGads2004-20052005-2006TēmaDaugavas palieņu ezeruhidroekoloģiskais stāvoklis un toietekmējošie faktoriDaugavas palieņu ezeruhidrobioloģisko parametru sezonālādinamika


Daugavas palieņu ezeriNaujenes-Jēkabpils posmāBaseins Ezers SkaitsBerezovkas(Dvietes + Ilūkstes)Berezovkas līcis; Berezovkas vecupes; Dubaks I; Dubaks II; Dvietes;Dvietes dīķis; SkuķuDaugavas Apaļais (Zaķu); Elernes karjerezeri; Mazā Daugaviņa; Ruģeļu > 7Dūbupes (Jāņupes) Kalnišķu (Vārkaviešu) 1Greivas Iesalnieku 1Kosiņas Koša 1Laucesas Laucesas vecupes > 1Līksnas Gaišais; Līksnas dubaks; Līksnas vecupes; Linmārka; Ļubasts; Pjatačoks > 6Mundas Brodu (Nīcgales); Paukštes (Mundas) 2Neretas Plošu 1Niedrupītes Gaiļu 1Osinovkas Bezdonka; Bezvārdis 2Silupeites Līvānu 1Silupes Pļintovkas 1Šuņupes Adatiņas; dīķis pie DU jaunā korpusa; Plocins; Šuņezers 4Talkaņas Pikuņicas (Gatenes) 1> 8Kopā: >38


Daugavas vidusteces palieņu ezeruapplūšanas apstākļiAugstums, m v.j.l.959085801Buivīši24 36 58 79101112131415Vaikuļāni16171819Daugavpils230 240 250 260 270 2801Daugavas palieņu ezeri un to kārtas skaitļiaugstākais novērotais palu līmenisdaudzgadīgais vidējais palu līmenisabs. maks. līmenis vasaras-rudens periodāvid. maks. līmenis vasaras-rudens periodāvidējais ūdens līmenis vasarāvid. minimālais līmenis bezledus periodāabsolūtais minimālais līmenis gadā2021242223Attālums līdz ietekai, km


Daugavas vidusteces palieņu ezeruhidroloģiskajā klasifikācijaGrupa Applūšanas biežums BallesIIIIIIIVVVIneapplūst pat augstākajos palos pastāvīgas mākslīgasizolācijas dēļapplūst reti (1-2 reizes gadsimtā), tikai pie augstākajiempalu līmeņiemapplūst regulāri (1-2 reizes 10 gados) pie daudzgadīgāvidējā palu līmeņaapplūst atkārtoti (1-2 reizes gada) ne vien pavasarī, betarī pie absolūtā maksimālā līmeņa vasaras-rudens periodāapplūst bieži (vairākas reizes gadā) ne vien pavasarī, betarī pie vidējā maksimālā līmeņa vasaras-rudens periodāapplūst ļoti bieži (daudzas reizes gadā), pat pie vidējāūdens līmeņa vasarā012345


Galvenie ietekmējošie faktoriSvarīgākie faktori, kuri nosaka Daugavas palieņuezeru atšķirības vasaras mazūdens periodā:• hidroloģiskā savienojuma pakāpe• ezeru morfometriskās īpatnības• biogēno elementu (N, P) atbrīvošanās nonogulumiem un pāreja ūdens vidē


Applūšanas biežums un sugu daudzveidība3025fitoplanktonsūdensaugizooplanktonsmakrozoobentoss20Taksonu skaits1510500 1 2 3 4 5Applūšanas biežums, balles


Daugavas palieņu ezeru eitrofikācijas cēloņiDominējošoūdensaugutaksonuizplatībaSkuķu ezerā1999. gadavasarā


Lielāko Daugavas palieņu ezeru sezonālienovērojumiPirmie novērojumi: Skuķu ezerā 1999. gadāRegulāri novērojumi: Skuķu, Dvietes, Koša unĻubasta ezerā kopš 2005. gadaNovērojumu biežums: 1-4 reizes mēnesīSaturs: ūdens līmenis; fizikāli-ķīmiskieparametri; biogēnie elementi; fitoplanktona,zooplanktona un makrozoobentosasabiedrību dinamika


Palu pulsa un ledus segas mijiedarbībaSkuķu ezers, 2006. gada aprīlis


Palu un plūdu loma Daugavas palieņu ezerufitoplanktona ekoloģijāPeriods Pali PlūdiHidroloģiskāfāzeDominējošaistaksonsKopējābiomasazaļaļģesdrenāža piepildīšanās drenāžakramaļģespiepildīšanāskriptofītaļģeskriptofītaļģesBioloģiskādaudzveidībaProcessEkoloģiskās sukcesijassākumstadijaReakcija uzārējutraucējumuEkoloģiskāsukcesija


Rezultātu aprobācija• Ziņojumi starptautiskās zinātniskās konferencēs(2001-2006): 10• Publikācijas starptautisko zinātnisko konferenčurakstu krājumos (2001-2006): 5• Publikācijas starptautiski recenzējamoszinātniskajos žurnālos (2005): 2 (+1)• Raksti, kas nosūtīti rediģēšanai un publicēšanaistarptautiski recenzējamos zinātniskajosžurnālos (2006): 2


Tuvākās nākotnes ieceres• Turpināt sezonālos novērojumus lielākajosDaugavas palieņu ezeros un Daugavā• Noskaidrot vietējas izcelsmes palu nozīmi šoezeru planktona sabiedrību sezonālajā dinamikā• Noskaidrot Daugavas un tās vidusteces palienesmijiedarbības bioģeoķīmiskos aspektus• Izveidot Daugavas palieņu ezeru planktonasabiedrību sezonālās dinamikas modeli


Perspektīvas• Noskaidrot klimata un noteces izmaiņu ietekmiuz šo ezeru ekosistēmām ilgākā laika periodā• Prognozēt Daugavas vidusteces palieņu ezeruekosistēmu turpmāko attīstību• Izstrādāt rekomendācijas Daugavas palieņuezeru aizsardzībai un apsaimniekošanai• Noskaidrot Daugavas noteces ekstrēmuilgtermiņa dinamiku, balstoties uz šo ezerupaleolimnoloģiskajiem pētījumiem


Paldies par uzmanību!

More magazines by this user
Similar magazines