OPERAS LIBRETS - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas ...

ppf.lu.lv
  • No tags were found...

OPERAS LIBRETS - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas ...

Rūdolfs BlaumanisRŪDOLFS BLAUMANIS- 1 -MaijaMaijaOPERAS LIBRETSPERSONASJānis, jauns saimnieks V i ņ a māteMaija, viņa līgavaJunkursUguns p u i s i sViena v ē rpē jaVērpējas, puiši, meitas, rekrūti, ķērāji, tiesas vīri.Notiek Jāņa mājās.Laiks: XVIII gadu simteņa beigas.Vienkārša zemnieku istaba ar vidus un divām sānu durvīm. Vienā pusē vidus durvīm stiklalogs, otrā tikai aizšaujamais. Meitas sēd ap degošu skalu un vērpj. Viena tin dzīparu, kurukāds puisis tur uz rokām. Citi puiši vij vai sēd ap krāsni un nedara nekā. Uguns puisis noplēšpa skalam un iesprauž jaunu, kad degošais taisās dzist. Maija sēd iemiguse ratiņa priekšā.Jāņa māte viņas tuvumā.S i e v i e š i.Rūci, dūci, ratenīti,Sagriez pavedienu glīti,Audeklu ko aust.Visi.Rrr, rrr, rrr, rrr!S i e v i e š i.Rūc, lai nevar snaust,Spolīt, teci, kaziņ, leci,Uguns puišam krekli veci,Jaunos to būs tērptVisi.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rūdolfs Blaumanis- 2 -MaijaRrr, rr, rr, rr!S i e v i e š i.Tādēļ jāsteidz vērpt!V ē r p ē j a (uz Maiju rādīdama).Ai, skatāties!Tā atkal aizmiguse ir!C i t a s . Paties,Jau atkal viņai ratiņš apstājies. Jel mosties, Maija!Visi (izņemot māti). Maija!Dažas vē rpē jas.Miedziņš maigs,Un cik tai pietvīcis citkārt bālais vaigs!Māte.Nesauciet meiteni vārdā!Lai viņa guļ!Lai atpūšas gardāSnaudienā — lai viņa guļ!Grūtas bēdas un mokasPiešķīrušas tai bijNepielūdzamās rokas,Kuras likteni vij!Noliecas mīļi pār Maiju.Visi.Nesauksim meiteni vārdā,Lai viņa guļ!Lai tā atpūšas gardāSnaudienā — lai viņa guļ!Grūtas bēdas un mokasPiešķīrušas tai bijNepielūdzamās rokas,Kuras likteni vij!Meitas vērpj, puiši sāk atkal vīt.Maija (kas miegā bij tapuse arvienu nemierīgāka, pēkšņi pietrūkdamas kājās).Ā!....Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rūdolfs Blaumanis- 3 -MaijaMāte.Kas ir?V ē rpē ja.Ko sauci tu?Maij a.Es nupat ļaunu sapni redzēju.Puiši.Tu sapni redzējuse! Runā! Stāsti!Māte (Maiju glaudīdama).Ir miegā tevi moca baiļu lāsti.Puisis. Stāsti!Meitas.Stāsti jel, stāsti!Maija.Uz ūdens vizinājās līču lokāAr baltiem, baltiem spārniem gulbis stalts.Pie zelta važām, kas man beidzās rokā,Tas brīnišķīgā kārtā bija kalts.Te parādījās čūska manā priekšāAr galvu nejauku un iesmainuUn rāva mani tumšā dzelmē iekšā,Es jutu nāvi divkārt briesmainu.Tad bozās gulbim baltās spalvas,Tas ātri palīgā man steidzās nāktBet — ai! — tam šķēlās krūts pie čūskas galvas,Tas milža tārpu nevarēja mākt.Mans gulbis grima, un — es grimu līdz.V ē rpē ja.Cik dīvains sapnis!Kas to izskaidros?Māte.Mans dēls!Vai laime Jānim soļus negrib šķirt?Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rūdolfs BlaumanisVai viņam tiešām karā iet un mirt?Uguns p u i s i s .Māmiņ, Maijas sapnis — māņi,Liekas tavas asaras,Jo no ļaunā varmākasDrošā vietā zinietJāni. Sagūstīt tā neizdosies,Lai gan niknais junkurs posiesViņu nodot rekrūtos_—Projām ved jau šonakt tos.Koris.Līgaviņas sapnis — māņi,Liekas mātes asaras.Drošā vietā ziniet JāniJūs no ļaunā varmākas.Uguns puisis.Liktens netrin savu šautru!Tādēļ dziedāsim ko jautru!- 4 -MaijaMaija paņem savu ratiņu un iziet lēnām pa kreisajām durvīm.Koris.Tev tie vārdi glīti vīti, Atver dziesmu vācelīti.Uguns puisis.Reiz neveicās man skalus spraust,Es sēdēju un sāku snaust,Te skuķis klāt un vaicāt māk:«Vai negribi, lai talkā nāk?»Es paskatos uz palīguUn tad pa jokam atbildu:«Kas talkā nāks?Vai tu? Paldies!»— Te pēkšņi sirds sāk sēroties.Bet šī ar acīm met un smej,Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rūdolfs Blaumanis- 5 -MaijaUn vieglām kājām projām skrej.Es saucu: «Paliec! Kādēļ tā?»Un esmu atkal nomodā.Nu darbs vēl mazāk pašķiras,Pēc meitenes sirds ilgojas.Un ausīs allaž skanēt sāk: «Vai negribi, lai talkā nāk?»V ē rpē ja.Es labprāt talcenieces meklēt ietu.Otrā.Ja pate nekārotu viņas vietu.Puiši smejas.Maija {ienāk atpakaļ. Pa logu paskatījusēs). Jau zvaigznes vēlu nakti rāda,Laiks gulēt iet.Vērpēja (pieceldamās). Gulēt sloka, gulēt irbe,Gulēt skrēja vanadziņis.Ej gulēti, tautu meita,Ved ir savu bāleliņ.Sloka, irbe puriņāi,Vanags egles zariņāi,Tautu meita, bāleliņšSiltajai kaktiņā.Uguns p u i s i s .Ar labu nākt'.Visi.Ar labu nākt'! Labu nakf!Sievieši un māte, ratiņus ņemdami līdz, aiziet pa kreisai, vīrieši pa labai rokai. Tiklīdz pēdējais skalsnodziest,istabu pilda mēneša blāzma, kas ieplūst pa logu. Maija, galvu rokās atspieduse, paliek domās sēdam.Māte (ienāk atpakaļ).Ko tu vēl kavējies? liec raizēm klusēt!Lai bēdas rimst! Nāc dusēt!Maija.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rūdolfs BlaumanisJā, māt, es iešu!- 6 -MaijaMāte taisās aiziet. Maija tai piepeši metas pie krūts.Ak, es ciešu!Mans sapnis... mans sapnis!Tas mani māktin māc.Ja Jānis būtu uziets ticis?Ja rekrūtos to junkurs būtu licis?Tad klusā laime pie mums mituseKā gāju putnis īsu vasaru.Tad pīšļos tā kā lapa krituse,Un mana daļa — sauja asaru.Māte.Nē, nē! To tu, Dievs, neļautu!Abas.Ak, Kungs, kas tu pār zvaigznēm mājo,Kā acis visu, visu redz,Kas labprāt sargā taisno, vājoUn to it kā ar spārniem sedz.Ak, Tēvs, ko baigi lūdzam, klausiUn neliec mūsu laimei grūt,Tam, kas mums sirdij dārgs, tu ļausiNo visām briesmām glābtam kļūtMāte pieiet pie Maijas, glāsta tai galvu un aiziet lēnām. Maija vēl paliek uz ceļiem. Pēc brīža.Maija.Tam, kas man sirdij dārgs, tu ļausiNo visām briesmām glābtam kļūt...Rekrūtu k o r i s (liela tāluma).Ai, zelta zīlīt, saki man,Ko kara kungi raksta gan!Maij a (pieceldamās).Klau, rekrūti! Tie projām ietLatvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rūdolfs BlaumanisUn, bēdas remdēdami, dzied!Ak, no šīm sērām skaņām prātsVēl vairāk man top skumdināts.- 7 -MaijaRekrū ti.Tie saskaita tos puisēnus,Grib karā ņemt tos jaunekļus.Vēl tuvāk.Ai, likten, grūto likteni,Tu atstāj man bez tēv un māt's,Bez savas mīļās līgaviņas.Maija.Aiz tumšā meža zvaigzne krīt.Vai rāda tā, kur Jānis mīt?Jeb vai tā tādēļ dziestot zib,Ka nelaimi man vēstīt grib?Jānis ienāk pa vidu. Maija, viņu ieraudzīdama, atkāpjas pārbijusēs.Maija.Jāni — tu!...Mani prāti vairs nekā nesajēdz.Tu esi uziets,Jāni, tu bēdz!J ānis.Nē! —Tu dzirdi, kā rekrūti dzied,Pilnā skaitā projām tie iet.Briesmas pagalam!Kādēļ lai zvēriIlgāk vēl gaudo ap mani pa vēri?Maija.Ak, es vēl bītos!Ja nu pakaļ tev dzītos?Junkurs ir viltīgs, daudz viņam spiegu,Ātri pēdas var sadzīt pa sniegu.J ā nis.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rūdolfs BlaumanisŠonakt neviens vairs nedzīs man pēdas,Par ritu nav bēdas!Rīt jau būsim tālumā projām!Maija.Tālumā projām?Jānis.Nebēdā, bēgsim!Svešumā laulības derību slēgsim.Še mums allaž būs drošība vāja.Maija.Ak! Un māte?Un manta un māja?J ā nis.Laimi un visuTevī man liktenis devis!...Ak, šinīs dienās vai izsamisu,Ilgodamies pēc tevis.Bet nu, taviem skatiem raizesProjām burot,Tavas rokas savās turot,Aizmirstu likteņa graizes.Mīļākā!... Sirdsmīļākā!Es atkal esmu pie tevis!Skaties manī!... Pie tevis!...Maija.Tu atkal esi mans!Jānis.Nāc! Tavu mīļo roku!...Liec galvu pie manas krūts!Es tevi mīlēju!...Maija (raud).Kā mīlēju tevi, ja gribētu teikt,Mūžam tad nevarētu beigt Ak!...J ānis.- 8 -MaijaLatvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rūdolfs Blaumanis- 9 -MaijaTu raudi?Maija.Kādēļ tu mani glaudi?Mani, nabaga skuķi?Plūc jel, plūcUn spraud sev pie krūtsSkaistāku puķi!Jānis. Sirsniņ!Maija.Ak, kā lai spētu tevi aplaimot!Ko spētu no sevisTev nabadzīte dot,Ko tu jau man divkārt nebūtu devis!Jānis.Zeltenīt! Zeltenīt!Maija.Man dvēsele tavā dvēselē grimstUn visa vēlēšanās rimst!Jānis.Sirdsmīļākā! (Apkampšanās.)Abi.Svētsvēto garu pulkiAr debess skaņām var būtTikai tie īstie tulki,Ko mūsu sirdis nu jūt.Lai viņi lieciniekiUn svēts šis solījums:Ka vieni mūsu prieki,Ka viena nāve mums!Sēd, viens otrā nogrimuši. Maija piepeši satrūkstas.Maija.Kas tur? Vai tu kā nedzirdēji?J ānis.Koku zarus kustina vēji.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rūdolfs BlaumanisMaija.Nē, nē! (Pie loga.)Kas tas? Kas tur pa nakti skrien,No vienas, otras puses šurpu lien?Tēvs debesīs, tas vesels ļaužu bars!Ha! To paredzējis mans gars!Māte (iesteidzas istaba).Junkurs! Ķērāji aplenc mums māju!Ierauga Jāni.Jāni! Dievs, stiprini mani vāju! Grīļojas.Glābies jel, bēdz!Pirms negantnieks tevi važos slēdz!Kungs, sargā manu dēlu!Jānis (pie loga paskatījies).Par vēlu! Par vēlu!Maija un māte.Pagalam, tu esi pazudināts!Kurp tu lai griezies, ko lai tu sāc?Visi trīs.Dievs, ko lai mēs darām,Kā līdzēt te varam?Nekur te nav cietasGlābšanas vietas!Dievs, tu vajātu patvērums,Palīdzi mums!Maija.Ej slēpies tur istabiņā,Junkurs tevi neuzies viņā.Šo segu durvīm priekšā klāšuUn ļaudis tā maldināšu.Jānis.Tevi caur to viņam rokās lai dodu?Drīzāk izciestu grūtāko sodu!No netaisnas varas tik slēpos un bēdzu!- 10 -MaijaLatvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rūdolfs Blaumanis- 11 -MaijaBet ne ar bailēm derību slēdzu!Cirvi pret katru, kas ienāks, es celšu,Krūtis tam šķelšu!Paķer cirvi, kuru puiši pirmiņ bijpie krāsns atstājuši.Maij a un māte.Slēpies! Ko mēs tev lūdzam, to dari!Tu esi viens, un viņu ir bari!Jānis.Gļēvulību?! Es uzsāktu karuPret divkārt, pret desmitkārt lielāku varu.Spēks man ir rokās, sirdība krūtis,Dievs no debesīm palīgu sūtīs!Māte.Pirms tevi kā slepkavu redzu,Ar savam miesām junkuru sedzu.Slēpies vai šķel manu sirdiUn cirvi papriekšuAr manām asinīm dzirdi!Aizstājas āras durvīm priekšā.J ānis.Māt! Ai, māt... Es eju!Noiet ar cirvi rokā.Māte.Dievs Kungs! Esi tu sargs!Maija aizklāj durvīm segu priekšā. Izstiepj otru segupāri pretī tāpat pie sienas, lai izskatītos tā,kā kad segas tiktu kaltētas.Klau! Ārā liels un lielāks troksnis ceļas!Kā viļņi ļaužu bars pret māju veļas!Junkurs jau klāt! Viņš klāt!Maija.Junkurs jau klāt! Atstāj mūs vienus, māt!Māte ātri prom.Mīlestība, tu spēcīgā vara!Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rūdolfs Blaumanis- 12 -MaijaMīlestība, kas brīnumus dara!Mīlestība! Tu dosi man spēkuGlābt manu laimi, nedarot grēku!Satver tuteņu, ko uguns puisis bij atstājis, un noslēpjto savos svārkos. Tad viņa aizbultē durvis,pie kurām tūliņ klauvē.Kas tur? Kas traucē mūsu miegu tā?Junkurs (ārā).Tiesa un muižas junkurs. Laid iekšā!Maija.To katrs var teikt. Ko gribiet?Junkurs.Te iebēga viens rekruts, šīs mājas saimnieks.Maija.Māju saimniekus rekrūtos neved!Junkurs.Kam spēks, tam tiesa! Laid iekša!Citādi durvis likšu saskaldīt!Stiprāka klauvēšana.Maija.Lai notiek! (Atbultē.)Junkurs (atver durvis un paliek tajās stāvam.Aiz viņa redz baru vīriešu ar vējlukturiem un plintēm). Aplenciet visu māju! (Ienāk.)Maija.Velti! Viņa te nav!Junkurs.Ha-ha! Mani suņi to labāki zina.Tie pēdas dzina.Suņi man mudri,Spiegi man gudri!Saoda paslēptā mitekli drīz!Nāca gan mežā par vēlu — ne še!Nu, kur viņš ir?Maija.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rūdolfs Blaumanis- 13 -MaijaMeklējiet paši...Junkurs.Knaši, knaši!Rekrūti ceļā, laika nav daudz.Nekavē mani par velti un ļaud's.Iet uz segu pie sienas un skatās pie tam Maijā. Paceļ segu, redz, ka tur nav durvju, un nolaiž to atkal.Tuvojas aizklātām durvīm. Atsedz segu.Maija (sāņus). Pagalam!Junkurs.Ko slēpj tā istaba?Maija.Tā istaba?Junkurs (smejas, grib ieiet).Ha-ha-ha-ha!Maija (spēji atturēdama).Tur jūs netiksiet iekšā!Junkurs.Nost, skuķi! Nestājies priekšā! Prom!Maija.Apžēlojaties!Vai prieks jums būtu mūs postā grūst,Vai prieks jums būtu, kad sirds man lūst,Jūs nevar iepriecēt mokas!Junkurs.Velti tu pacel rokas!Maija.Tad jūsu priekšā man ceļi lai lokās?Junkurs.Tu zini gan, kādēļ tavs liktens grūts!Ne man pie kājām, pie manas krūts!Pie manas krūts, ja gribi,Lai laime tevi glauž.Maija (sāņus).Vai, kā šie vārdi grauž!Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rūdolfs BlaumanisJunkurs.Tev netika mani glaimi,Tad bīsties no mana drauda.Nāc līdz — un Jānis tūliņ brīvs,Ja ne — ņemšu to ciet!Saukšu ļaudis, ja nenāksi līdz!Maija.Vai man! Vai man! Žēlastību!Junkurs.Jā, žēlastību!Tevi redzot, man karstāki asinis rit!Tevi dzirdot, sirds diktāk un diktāk sit!Tu patīc man, skuķi, bez gala!Vai tad nepielūdzama esi tu?Vai tad ledu tik krūtīs nesi tu,Kas nekūst, kad reizi tas sala?Nāc man līdz! Tad līksmība ap tevi dies,Tava laime tik zeltaini laistīsiesKā vakaros mākoņu mala!Jā, tev būs, tev vajaga manai kļūt,Mani prāti kaist, sirds to vien tik jūt:Tu patīc man, patīc bez gala!Maija.Dievs, Dievs...Junkurs.Nāc!Maija. Nekad!Junkurs.Tu nāksi!... Nē! He, puiši!Atver durvis, puiši parādās tanīs.Maija.Viss ap mani brūk,Mani prati jūk — Iešu, es iešu jums līdz.Junkurs {aizcērt durvis ciet).- 14 -MaijaLatvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rūdolfs Blaumanis- 15 -MaijaTu nāksi! Tā pareizi!Tu būsi mana!Ha, kāda dzīve nu gaida mūs!Maija apklāj ģīmi ar rokām.Par niekiem nevajaga skumt,Tev labi ies!Pie mīlestības galdaTev dzīve būs salda...Nāc — tūliņ man pirms skūpstu dod!Maija. Ak!Sniedzas junkuram pretī. Junkurs taisās Maiju skūpstīt.J ā nis (ienākātri). Nē!Izšķir abus. Uz Maiju,Tev tikai tiesa junkuru mānīt,Ne sevi no viņa lūpām ļaut gānīt.Māte ienāk.Tu necilvēks, bez sirds, bez jūtu,Uz elli tevi sūtu!Beidzies!M āte.Debesu tētīt!M ā te un Maija.Ai, kāda nestunda, ai, kādas briesmas!Kur lai remdētu izbaiļu liesmas?Izsamisumā dreb mana krūts!Nelaime jož ap mums savu jostu,Nelaime apveltī mūs ar postu, Mūsu liktens top nāvīgi grūts!Junkurs.Ha! Es gribēju novērst jums briesmas,Bet nu dusmas cilā kā liesmasKrūti un ienaida pilna man sirds.Jūsu liktens man tagad ir rokās,Un, lai sirds un ceļi jums lokās, —Tomēr nelaimes zvaigzne jums mirdz!Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rūdolfs Blaumanis- 17 -MaijaJunkurs.Puiši! Pie joda! Sieniet viņu!Jānis no visa pūļa top pārvarēts un važās likts.Maija.Žēlastību!Māte.Mans Jānis! Mans dēls!Apžēlojies, kungs!Nokrīt junkura priekšā ceļos.Koris (bez ķērājiem).Apžēlojies, kungs!Redzi, mātes asaras plūst,Sirds žēlabās kūst!Junkurs.Par velti! Vediet viņu prom!J ā nis (kuram pa tam rokas uz muguras tikušas saistītas, durvīs, ķērāju vidū). Ardievu, māt!Māte.Jāni! (Uzlec stāvu, izstiepj rokas pret Jāni.)J ā nis (izraunas ar sparu no ķērājiem, piesteidzas pie mātes un nometas tās priekšā ceļos).Māt!...Māte.Mans dēls... ardievu...Mans dēls! Mans dēls!Skūpsta Jāņa pieri un matus un tur viņa galvu savās rokās.Junkurs.Šķiriet viņus! Prom!Dziļā aizgrābtībā neviens nepaklausa.J ā nis (pieceļas).Maija, gādā tu par viņu!Viņa veca, nespēcīga.Sveika! Mūžam tevi mīlēšu!Mūžīgi!Maija (viņam pie krūts). Kaut varētu mirt!Koris.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rūdolfs Blaumanis- 18 -MaijaAi, bēdas neredzētas!Junkurs.Klausiet jel! Projām ar viņu!Jāni aizved ar varu.Jānis.Māt... Maija...Prom. Daži ķērāji uz junkura mājienu vēl paliek istabā.Māte.Jāni!... (Noģībst.)Rekrūti (aiziedami).Mēs aizejam, mēs aizjājam,Bet atpakaļ vairs nenākam.Junkurs.Sieniet šo meitu ar,Vediet to cietumā!Bēgli tā glābuse, tādēļ to dodamPelnītam sodam.Ļaudis.Arvienu grūtāks viņai liktens aust!Kaut nelaime to beigtu šaustļMaija.Tu briesmoni! Nekritīšu tev rokās!Dziļākās dvēseles mokāsSmejos tomēr par tavu varu!Dievs debesīs, piedod, ko tagad es daru!Izraun tuteņu no svārkiem un iegrūž to junkuram sirdī.Ļaudis. Ha!Junkurs.Es mirstu!Viņš saļumst. Ķērāji ap viņu nodarbojas.Ļ audis.Viņš mirst... viņš mirst... Kungs, esi žēlīgs viņa dvēselei!Maija (saliek rokas krusteniski vienu par otru un sniedz tās ķērājiem pretī).Še manas rokas!Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte


Rūdolfs BlaumanisĶeriet pēc valga,Nāve lai slepkavas pelnītā alga!Brīvi un lepni saņemšu sodu,Zaudēju dzīvību, izglābu godu!- 19 -MaijaLatvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte

More magazines by this user
Similar magazines