informācija zāļu lietotājam - Grindeks

grindeks.lv

informācija zāļu lietotājam - Grindeks

Saskaņots ZVA 17.02.2011.LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAMFLURODEKS 1,1 mg tabletes ar apelsīnu garšuNatrii fluoridumUzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto zāles Flurodeks rūpīgi, lai no zāļulietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.- Ja Jums nepieciešama papildu informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.- Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsazinās ar savu ārstu.- Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kādano minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstamvai farmaceitam.Šajā instrukcijā varat uzzināt:1. Kas ir zāles Flurodeks un kādam nolūkam tās lieto2. Pirms zāļu Flurodeks lietošanas3. Kā lietot zāles Flurodeks4. Iespējamās blakusparādības5 Kā uzglabāt zāles Flurodeks6. Sīkāka informācija1. KAS IR ZĀLES FLURODEKS UN KĀDAM NOLŪKAM TĀS LIETOZāles Flurodeks ir efektīvs zobu kariesa profilakses līdzeklis. To svarīgi lietot zobu veidošanāsun mineralizācijas posmā, kas sākas jau pirms bērna dzimšanas un turpinās vēl pusaudžavecumā. Lietojot fluoru saturošus preparātus vēl pirms zoba izšķilšanās, fluora joni ar asinsstraumi nonāk pie zoba aizmetņa un iesaistās emaljas sastāvā. Šādam zobam izšķiļoties,tā virsma ir izturīgāka pret ogļhidrātu radīto skābju kaitīgo iedarbi un demineralizāciju (kalcijaun fosfora zaudēšanu). Pēc zoba izšķilšanās fluors nostiprina emalju un kavē mikroorganismuattīstību zoba virsmā, tādējādi novēršot zobu bojājumu rašanos. Fluoru saturošas zālesdarbojas visefektīvāk, ja tās lieto regulāri un ilgstoši.Zāles lieto zobu kariesa profilaksei bērniem no 2 līdz 15 gadu vecumam (ja fluora jonukoncentrācija dzeramajā ūdenī nepārsniedz 0,7 mg/l).2. PIRMS ZĀĻU FLURODEKS LIETOŠANASNelietojiet zāles Flurodeks šādos gadījumos- ja bērnam ir alerģija (paaugstināta jutība) pret nātrija fluorīdu vai kādu citu zāļuFlurodeks sastāvdaļu,- ja fluora jonu koncentrācija dzeramajā ūdenī ir lielāka par 0,7 mg/l,- fluoroze (pārmērīgas fluora lietošanas rezultātā uz zobiem radušies plankumi),- akūta kuņģa vai divpadsmitpirkstu zarnas čūla.


Saskaņots ZVA 17.02.2011. 2Īpaša piesardzība, lietojot zāles Flurodeks, nepieciešama šādos gadījumosPirms zāļu Flurodeks lietošanas konsultējieties ar stomatologu, kurš noteiks, vai bērnam šīszāles ir nepieciešamas un cik ilgi tās lietojamas.Zāles piesardzīgi jālieto pacientiem ar nieru funkcijas traucējumiem vai cukura diabētu, laiizvairītos no fluora jonu uzkrāšanās organismā.Lietojot zāles, ir svarīgi pārliecināties, vai bērns papildus nesaņem fluoru ar citām zālēm vaiproduktiem, kā arī norijot fluoru saturošu zobu pastu, jo fluora pārdozēšana izraisa zobufluorozi. Neskaidrību gadījumā jautājiet stomatologam, vai fluora tablešu lietošanas laikābērns drīkst lietot fluoru saturošas zobu pastas.Ņemot vērā zobu fluorozes risku, vēlams regulāri 1-2 reizes gadā veikt zobu stomatoloģiskopārbaudi.Zāles piesardzīgi jālieto pacientiem ar locītavu sāpēm vai reimatoīdo artrītu (locītavuiekaisumu).Zāles piesardzīgi jālieto pacientiem ar A vitamīna deficītu (fluorīdu lielu devu vienlaikuslietošana ievērojami samazina fluora daudzumu skeleta kaulos).Citu zāļu lietošanaPastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras bērns lieto vai pēdējā laikāir lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.Ieteicams atturēties no zāļu Flurodeks lietošanas kopā ar alumīnija hidroksīdu, kalciju unmagniju saturošām zālēm, jo tie kavē nātrija fluorīda uzsūkšanos. Ja nepieciešams, šīs zālesvar lietot 2 stundas pirms vai pēc fluora preparāta lietošanas.Grūtniecība un zīdīšanas periodsPirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošanaZāles neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.Svarīga informācija par kādu no zāļu Flurodeks sastāvdaļāmFlurodeks tabletes satur aspartāmu (E 951), kas ir fenilalanīna avots. Tas var būt kaitīgspacientiem ar fenilketonūriju.Krāsviela saulrieta dzeltenais (E 110) var izraisīt alerģiskas reakcijas.Mannīts var izraisīt vieglu caureju.3. KĀ LIETOT ZĀLES FLURODEKSIekšķīgai lietošanai.Bērniem no 2 līdz 5 gadu vecumam – pa 1 tabletei, no 5 līdz 15 gadu vecumam –pa 2 tabletēm vienu reizi dienā.Zāles vēlams lietot pirms naktsmiera pēc zobu tīrīšanas, ļaujot tabletei izšķīst mutē.30 min pēc zāļu lietošanas pacients nedrīkst ēst un dzert.Lietošanas kurss – vismaz 250 dienas gadā, katru gadu līdz 15 gadu vecumam.Nepārsniedziet norādītās devas. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.Ja bērns ir lietojis zāles Flurodeks vairāk nekā noteiktsPieaugušajiem smaga saindēšanās ir iespējama, lietojot vienā reizē 1 g nātrija fluorīda un patmazāk, atkarībā no individuālās jutības. Bērniem šis lielums ir 5 mg fluorīda uz 1 kgķermeņa masas.


Saskaņots ZVA 17.02.2011. 3Pēkšņas saindēšanās gadījumos novēro šādus simptomus: melnas fekālijas, siekalošanos,sliktu dūšu, asins atvemšanu, kuņģa sāpes un spazmas, caureju, miegainību, reiboni,virspusēju elpošanu, trīci, paaugstinātu uzbudināmību, acu asarošanu, vispārēju vājumu.Smagākos gadījumos iespējama roku, kāju tirpšana, krampji, sirds ritma traucējumi, pēkšņasirds mazspēja, šoks un elpošanas aizture.Pārdozēšanas gadījumā nekavējoties griezieties pie ārsta!Ilgstoši lietojot nātrija fluorīdu lielos daudzumos, veidojas zobu un kaulu fluoroze.Ja esat aizmirsis lietot FlurodeksNelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBASTāpat kā citas zāles, Flurodeks var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.Reti (vairāk nekā 1 no 10 000 cilvēku, bet mazāk kā 1 no 1 000 cilvēkiem):- paaugstinātas jutības reakcijas (izsitumi, ādas apsārtums, reibonis, apgrūtināta elpošana),- zobu un kaulu fluoroze.Sastopamības biežums nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):- slikta dūša, vemšana, samazināta apetīte,- vājums.Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda nominētajām blakusparādībām izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vaifarmaceitam.5. KĀ UZGLABĀT ZĀLES FLURODEKSUzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.Tabletes trauciņā: uzglabāt cieši noslēgtā trauciņā.Tabletes blisterī: uzglabāt oriģinālā iepakojumā.Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.Nelietot zāles Flurodeks pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma. Derīgumatermiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājietfarmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.6. SĪKĀKA INFORMĀCIJAKo zāles Flurodeks satur- Aktīvā viela ir nātrija fluorīds (Natrii fluoridum).Viena tablete satur 1,1 mg nātrija fluorīda.- Citas sastāvdaļas ir mannīts, aspartāms (E 951), silīcija dioksīds, magnija stearāts,kukurūzas ciete, apelsīnu garšviela, krāsviela saulrieta dzeltenais (E 110).


Saskaņots ZVA 17.02.2011. 4Zāļu Flurodeks ārējais izskats un iepakojumsApaļas tabletes oranžā krāsā ar tumšākiem punktiem, ar plakanām virsmām un noslīpinātāmšķautnēm, ar apelsīnu garšu.Pa 250 tabletēm plastmasas trauciņā; pa 1 trauciņam kartona kastītē.Pa 10 tabletēm blisterī; pa 3 blisteriem kartona kastītē.Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājsAS GRINDEKS.Krustpils 53, Rīga, LV- 1057, LatvijaTālrunis: 67083205Fakss: 670803505e-pasts: grindeks@grindeks.lvLai iegūtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecībasīpašnieku.Šī lietošanas instrukcija akceptēta {MM/GGGG}AS GRINDEKSVecākais zāļu reģistrācijasspeciālists15.11.2010.B. Grietēna

More magazines by this user
Similar magazines