12.07.2015 Views

Nr. 2 (118) Februāris - Mālpils

Nr. 2 (118) Februāris - Mālpils

Nr. 2 (118) Februāris - Mālpils

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2011/2 NOVADA DO MES LĒ MU MI5o Apstiprināt keramikas studijas „MĀL-PILS” dalības maksu:• Pieaugušajiem 5,-LVL bez PVN mēnesī no 2011.gada 1.februāra;• Bērniem 2,-LVL bez PVN mēnesī.o Apstiprināt projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” 2011.gadanolikumu un pieteikuma veidlapu. Nodrošināt Mālpils novada domeslīdzfinansējumu projektiem, kas tiek realizēti sabiedrības interesēs un/vai pašvaldībai piederošos objektos, ne vairāk kā 600 eiro apmērāvienam projektam, kopumā maksimāli 6000 eiro. Izveidot konkursažūriju sekojošā sastāvā –• Agris Bukovskis, Mālpils novada domes izpilddirektors• Edīte Priekule, Mālpils kultūras centra direktoreo Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma10.01.2011. izsoles rezultātus atbilstoši izsoles protokolam <strong>Nr</strong>. 1/1par to, ka Mālpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu„Kalna Ķikuti”, Mālpils novadā, kas sastāv no zemes gabala 62,7haplatībā ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0086, ir nosolījis SIA „Compaqpeat”,juridiskā adrese: „Puces”, Rucavas pag., Rucavas novads,LV-3477, par summu 73 200LVL (septiņdesmit trīs tūkstoši divi simtilati).o Apstiprināt Saistošos noteikumus <strong>Nr</strong>.1 „Par Mālpils novada domesbudžetu 2011.gadam”. Saistošie noteikumi <strong>Nr</strong>.1 stājas spēkā ar2011.gada 1.janvāri.Pilnu novada domes sēdes <strong>Nr</strong>.1 lēmumu atklāstuskatīt mājas lapā www.malpils.lv sadaļāNovada domes dokumentiKancelejas vadītāja Iveta KrieviņaMĀLPILS NOVADA DOMESSĒŽU GRAFIKS 2011. gada MARTA mēnesimSēdes nosaukums Datums, laiks Telpas <strong>Nr</strong>. Sēdes vadītājsTautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 16.martā pl.15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSASociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 17.martā pl.16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKAFinanšu komitejas sēde 17.martā pl.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽSDOMES SĒDE 23.martā pl.15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽSPrivatizācijas komisijas sēde 28.martā pl.18.00 204.kab. ALEKSANDRS LIELMEŽSAdministratīvās komisijas sēde 9.martā, 23.martā pl.14.00 Mazajā sēžu zālē ARVILS LŪKSIepirkumu komisijas sēde Pirmdienās pl.17.00 AGRIS BUKOVSKISIesniegumadatums14.01.2011. Jānis VanagsInformācija par 2010. gada janvārī saņemtajiembūvniecības iesniegumiem – uzskaites kartēmun Mālpils novada būvvaldes pieņemtajiem lēmumiemIesniedzējs Objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmumsSaimniecības ēka un dzīvojamās mājas rekonstrukcija nekustamajāīpašumā Ceriņu iela 128.01.2010. Marija Saveļjeva Garāža, malkas šķūnis nekustamajā īpašumā „Laivenieki”28.01.2011. AS „Sadales tīkls”Elektropārvades līnijaT-Z-9201 Mālpils novada Sidgundas ciemāAtbalstīt būvniecībasieceri un izsniegt plānošanasun arhitektūrasuzdevumuSAISTOŠIE NOTEIKUMI <strong>Nr</strong>.1APSTIPRINĀTI ar Mālpils novada domes 26.01.2011.g.sēdes lēmumu <strong>Nr</strong>.1/29“Par Mālpils novada domes budžetu 2011. gadam”Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”14., 46.pantu, ar likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.pantu1. Noteikt Mālpils pagasta pamatbudžeta ieņēmumus unfinansēšanu 3048253 LVL saskaņā ar pielikumu <strong>Nr</strong>.1.2. Noteikt Mālpils pagasta pamatbudžeta izdevumus 3048253 LVLsaskaņā ar pielikumu <strong>Nr</strong>.2.3. Noteikt Mālpils pagasta speciālā budžeta ieņēmumus unfinansēšanu 60542 LVL saskaņā ar pielikumu <strong>Nr</strong>.3.4. Noteikt Mālpils pagasta speciālā budžeta izdevumus 60542 LVLsaskaņā ar pielikumu <strong>Nr</strong>.4.5. Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus 40000 LVL.6. Noteikt, ka kreditoru saistības uz 31.12.2010. ir 4696368 LVL.7. Noteikt, ka debitoru saistības uz 31.12.2010. ir 80845 LVL.Paskaidrojuma raksts.Priekšsēdētāja ziņojums par 2011.g. budžetu.8. Noteikt pamatbudžeta izdevumus atbilstoši finansējumamērķiem (pielikums <strong>Nr</strong>.7).9. Noteikt speciālā budžeta izdevumus atbilstoši finansējumamērķiem (pielikums <strong>Nr</strong>.8).10. Noteikt informāciju par pamatbudžeta izdevumiem katrā budžetaklasifikācijas kategorijā.11. Noteikt atlīdzību atbilstoši pielikumiem.12. Noteikt, ka deputātu atlīdzība tiek maksāta atbilstoši noteikumiem„Par Mālpils novada domes deputātu atlīdzības un sociālogarantiju noteikšanu 2011.gadā”.13. Noteikt amatpersonu un darbinieku atlīdzību un sociālās garantijasatbilstoši noteikumiem „Par Mālpils novada pašvaldībasinstitūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālogarantiju noteikšanu 2011.gadā”.14. Atļaut valsts amatpersonām vienlaikus ieņemt citus amatus.15. Noteikt, ka ceļu fonda līdzekļi izlietojami atbilstoši programmai„Par ceļu un ielu mērķdotācijas līdzekļu izmantošanas programmu2011.gadam”.16. Noteikt, ka iepirkumu komisija vienāda nosaukuma preces unpakalpojumus, ja to summa pārsniedz likuma „Par iepirkumuvalsts un pašvaldību vajadzībām” noteikto minimālo summuno kuras jāveic iepirkumu procedūras, iepērk visām iestādēmun struktūrvienībām.17. Noteikt, ka ar līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ir tiesīgsrīkoties domes finanšu vadītājs un izdevumi jāapstiprina domessēdē.Domes priekšsēdētājs A. Lielmežs


6 NOVADA DO MES LĒ MU MI2011/2Pielikums <strong>Nr</strong>.1 pie saistošiem noteikumiem <strong>Nr</strong>.1“Par Mālpils novada domes budžetu 2011.gadam””PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA 2011. gadā (latos)SKAITLISKA INFORMĀCIJAI. Kopā ieņēmumi 2562181II. Nodokļu un nenodokļuieņēmumi1081493III. Nodokļu ieņēmumi 992183Tiešie nodokļi 9921831.0. 1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 8906831.1. 1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākumanodokļa8906831.4. 4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 1015001.4. 4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 101500IV. Nenodokļu ieņēmumi 893102.0. 8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības unīpašuma2.0. 8.6.0.0. Procentu ieņēmumi par depozītiem,kontu atlikumiem2.0. 8.9.0.0. Pārējie finanšu ieņēmumi 702.0. 9.0.0.0. Valsts(pašvaldību) nodevas unkancelejas nodevas2.0. 9.4.0.0. Valsts nodevas, kas ieskaitāmaspašvaldības budžetā580510340015502.0. 9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 18502.0. 10.0.0.0. Sodi un sankcijas 16002.0. 10.1.0.0. Naudas sodi 1002.0. 10.3.0.0. Soda sankcijas no vispārējiemnodokļu maksāšanas pārkāpumiem15002.0. 12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 4802.0. 12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 4802.0. 13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību)īpašuma pārdošanas832502.0. 13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža īpašumapārdošanas2.0. 13.4.0.0. Ieņēmumi no kustamā īpašumapārdošanas8320050V.Transfertu ieņēmumi 12884485.0. 18.0.0.0. Transferti 12484485.0. 18.6.0.0. Pašvaldību budžetā saņemtā valstsbudžeta dotācija5.0. 18.8.0.0. Uzturēšanas izdevumu transrfertipašvaldību budžetā par ES strukt.finansēto daļu1153844946045.0. 19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 400005.0. 19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā nocitām pašvaldībām40000VI. Budžeta iestāžu ieņēmumi 1922403.0. 21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžusniegtajiem maksas pakalpojumiemun citi pašu ieņēmumi3.0. 21.4.0.0. Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētiebudžeta iestāžu ieņēmumi parbudžeta iestāžu sniegtajiemmaksas pakalpojumiem un citi pašuieņēmumiF2101000IX. FinansēšanaBudžeta līdzekļu atlikums gadasākumāBudžeta līdzekļu atlikums gadabeigās1797901245056433840000F40020000 Aizņēmumi -38266PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2011. gadā (latos)Pielikums <strong>Nr</strong>.2 pie saistošiem noteikumiem <strong>Nr</strong>.1“Par Mālpils novada domes budžetu 2011.gadam””1000 Atlīdzība 12482752000 Preces un pakalpojumi 8753474000 Procentu izdevumi 1195005000 Pamatkapitāla veidošana 6007406000 Sociālie pabalsti 1706277000 Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas unmērķ dotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem,pašu resursi, starptautiskā sadarbība303648000 Dažādi izdevumi, kas nav klasificēti iepriekš 3400Kopā 3048253SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMIUN FINANSĒŠANA 2011. gadā (latos)Pielikums <strong>Nr</strong>.3 pie saistošiem noteikumiem <strong>Nr</strong>1“Par Mālpils novada domes budžetu 2011.gadam”I.Ieņēmumi kopā 49390II. Ieņēmumi pa speciālā budžeta veidiem 49390Dabas resursu nodoklis5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 2000Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 4370Autoceļu fonda līdzekļi18.9.1.0. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu)fondiem47390Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 2275Pārējie speciālā budžeta līdzekļiBudžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 1287III. Ziedojumi un dāvinājumiBudžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 3220


2011/2 NOVADA DO MES LĒ MU MI7Pielikums <strong>Nr</strong>.4 pie saistošiem noteikumiem <strong>Nr</strong>.1“Par Mālpils novada domes budžetu 2011.gadam””SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI 2011. gadā (latos)Kods Koda nosaukums2000 Preces un pakalpojumi 439224000 Procentu izdevumi 20005000 Pamatkapitāla veidošana7000 Transferti8000 Dažādi izdevumi, kas nav klasificēti iepriekš 150ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI 2009. gadā (latos)Kods Koda nosaukums2000 Preces un pakalpojumi 3220Kopā 3220Finansēšana 11250Kopā 57322PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2011. gadā (latos)ATBILSTOŠI FINANSĒJUMA MĒRĶIMPielikums <strong>Nr</strong>.7 pie saistošiem noteikumiem <strong>Nr</strong>.1“Par Mālpils novada domes budžetu 2011.gadam””01.1000. Vispārējie valdības dienesti01.111. Izpildvaras un likumdošanas varas institūcija 10200001.112. Kanceleja 5200001.602. Dzimtsarakstu nodaļa 675001.603. Investīciju un ārējo sakaru daļa 970001.605. Projektu līdzfinansēšana 4660901.606. Mazie projekti 750001.720. Pašvaldību budžetu parāda darījumi 13340001.820. Transferti no pašvaldību budžeta valsts budž. 800001.832. Norēķini ar pašvaldību budžetiem 2600001.891. Izdevumi neparedzētajiem gadījumiem 4419001.892. Atbalsta fonds 100001.1000. Kopā 43714903.000. Sabiedriskā kārtība un drošība03.110. Policijas dienesti 2390003.312. Bāriņtiesas 900003.600. Pārējie iepriekš neklasificētiesabiedriskās kārtības un drošības jautājumi<strong>118</strong>0003.000. Kopā 4470004.000. Ekonomiskā darbība04.120. Vispārējie nodarbinātības jautājumi04.211. Kontroles, uzraudzības un citi dienesti 600004.240. Rīgas rajona lauku attīstības biedrība 30004.360. Siltumtrases nomaiņa 5000004.430. Būvniecība 9000004.431. Teritoriālplānošana 1993904.000. Kopā 16623906.000. Pašvaldības teritoriju un mājuapsaimniekošana06.400. Ielu apgaismošana 1800006.601. Pārējā nekur citur neklasificētā pašvaldībasteritoriju un mājokļu apsaimniekošanasdarbība200006.602. Autoceļi 600006,603, Ugunsdrošība 3000006.000. Kopā 5600008.000. Atpūta, kultūra un reliģija08.101. Sporta komplekss 12350008.211. Mālpils bibliotēka 900008.212. Sidgundas bibliotēka 690008.231. Kultūras centrs 11010008.232. Pierīgas izglītības, kultūras un sportapārvalde08.233. Dziemu un deju svētki445808.312. Televīzija 300008.000. Kopā 25695809.000. Izglītība09.112. PII uzturēšana 15550009.111. PII mērķdotācija 2015209.114. PII izglītības projekts09.115. PII siltināšana09.232. Mālpils vidusskolas uzturēšana 8500009.234. Vidusskolas izgl.projekti 1250409.231. Mērķdotācija Mālpils vidusskola 20517109.233. Pedagogu mērķstipendijas 1294509.236. Vidusskolas siltināšana 6500009.212. Sidgundas pamatskolas uzturēšana 3950009.213. Sidgundas skolas izglītības projekts09.211. Mērķdotācija Sidgundas pamatskolai 5094009.234. Brīvpusdienas no valsts 340009.235. Informatizācija 2674609.214. Internātpamatskolas uzturēšana 32441609.215. Mērķdotācija Profesionālā vidusskola 35504909.216. Profesionālās vidusskolas siltināšana 36109009.221. Mūzikas un mākslas skolas uzturēšana 1750009.222. Mērķdotācija mūzikas un mākslas skola 3609309.223. Mūzikas un mākslas sk. izglītības projekts09.601. Autobusa pakalpojumi 10100009.000. Kopā 187200610.000. Sociālā aizsardzība10.201. Atbalsts gados veciem cilvēkiem 9000010.203. Atbalsts gados veciem cilvēkieminvaliditātes gadījumā100010.500. Atbalsts bezdarba gadījumā 4580410.600. Mājokļa atbalsts 600010.910. Pārējās citur neklasificētās sociālāsaizsardzības pārraudzība6600010.911. Sociālā darbinieka piesaiste 639710.000. Kopā 215201Pavisam kopā 3048253


8 NOVADA DO MES LĒ MU MI2011/2Pielikums <strong>Nr</strong>.8 pie saistošiem noteikumiem <strong>Nr</strong>.1“Par Mālpils novada domes budžetu 2011.gadam”SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI 2011. gadā (latos)ATBILSTOŠI FINANSĒJUMA MĒRĶIM01.000. Vispārējie valdības dienestiPārējie speciālā budžeta līdzekļi 1287Kopā 128705.000. Vides aizsardzībaDabas resursu fonds 6370Kopā 637006.600. Pašvaldības teritoriju un mājokļuapsaimniekošanaAutoceļu fonds 38415Finansēšana 11250Pavisam kopā 57322ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI 2011. gadā (latos)08.000. Atpūta, kultūra, reliģijaZiedojumi – kultūras centrs 447Kopā 44709.000. IzglītībaZiedojumi – Mālpils vidusskola 64Ziedojumi – Sidgundas pamatskola 210Ziedojumi – Mūzikas un mākslas skola 6Ziedojumi – PII 7Kopā 28710.000. Sociālā aizsardzībaZiedojumi – Pensionāru padome 710Ziedojumi – Sociālais dienests 1576Atbalsta fonds 200Kopā 2486Pavisam kopā 3220Mālpils novada domes budžeta ieņē mumi2011. gadam ir mazāki kā iepriek šējā gadā. Tasuzliek lielu atbildību kā sabalansēt izdevumusar ieņēmumiem un nodrošināt pašvaldībasfunkciju izpildi. Ir veikti pasā kumi, lai stabilizētunaudas plūsmu, kas ir saistīta ar valsts kasi. T.i.pārkreditēti aizdevumi uz zemākām aizdevuma% likmēm un atlikta divu aizdevuma pamatsummasatmaksa 2011.g. Ieguvums apmēram150000 LVL. Tas palīdz labāk sabalansētbudžetu. Rīkojumā par budžeta sastādīšanu tikadots budžeta izpildītājiem uzdevums samazinātkopējos iestādes un struktūrvienību izdevumuspiemērojot individuālu pieeju katrai iestādei unstruktūrvienībai. Tika piemērots piesardzībasprincips, kas lika vadītājiem vēl rūpīgāk izvērtētvisus izdevumus.Pamatbudžeta ieņēmumu kopējais samazinājums ir par -29% (ņemot vērā valstsmērķ finansējumu pedagogu atlīdzībai tikai 8mēnešiem) 2321387 LVL un kopējie ieņēmumisastāda 2371387 LVL. Iedzīvotāju ienākumanodokļa prognoze, kas tiek garantēta no valstspuses par 96% ir tikai 890683 LVL, kas ir tikai80% no 2010.g. fakta.Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodok ļair ar palielinājumu, + 13% pret 2010.g. faktu unsastāda 101500.00 LVL.Tiek prognozēti nedaudz lielāki salīdzināmieieņēmumi no nenodokļu ieņēmumiempar 6000 LVL, kas saistīti ar to, ka irjau veiksmīgā izsolē pārdots nekustamaisīpašums un var neplānot pārdot tik daudzaugošu mežu. Par pārējiem ieņēmumiemt.sk. nodevu piemērošanu un iekasēšanu,prognozējam kopumā nedaudz mazāk kā2010.g. Ieņēmumus no soda sankcijām,plānojam ar nelielu samazinājumu, jo ir uzlabojusiesnekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanaun samazinājies debitoru skaits un summa,bet no citiem pārkāpumiem prakse parādīs, joiekasēšanas procedūra ir pietiekoši sarežģīta.Norēķinu daļa budžetā ir pietiekoši skaidra,jo Izglītības un Zinātnes ministrija pedagoguatalgojumu ir sadalījusi 8 mēnešiem, pašvaldībusavstarpējie norēķini ir stabilizējušies un lielasizmaiņas nav gaidāmas un prognozējami arīieņēmu mi atlikušajiem 4 mēnešiem. Vienīgineskaid rība ir par internātpamatskolas pedagogufinansējumu, jo visam gadam paredzētānauda ir gandrīz sadalīta 8 mēnešiem! Budžetalīdzekļu atlikums uz 01.01.2011. ir 564338 LVL,no kuriem 397044 LVL ir precīzi iezīmēti jau arkonkrētu izlietojuma mērķi, kas ir arī atspoguļotsbudžetā.Speciālais budžets ir ar vēl nelielu sama zinājumu.Tas ir saistīts ar to, ka ceļu fonda līdzekļiir 2010.g. apjomā un dabas resursu nodoklistiek plānots nedaudz mazāks. Ir izstrādātaceļu fonda izmantošanas prog ramma, kasfaktiski paredz tikai samazi nātus uzturēšanasizdevumus un līzinga maksājumus par greideri.Atlikums uz 01.01.2010. ir 11152 LVL t.sk.ziedojumi 3220 LVL.Pamatbudžeta izdevumu 3124465 LVLiz mai ņas pēc funkcionālās kategorijas klasifikācijasir:• Vispārējos valdības dienestos +14,9% (pretiepriekšējā gada faktu)t.sk. pārvaldē +12.4 %, kas pamatā ir saistītsar resursu sadārdzinā jumu un atbildīgodomes amatperso nu atlī dzības palielinājumulīdz 50% no likumā noteiktās maksimālāsatlīdzī bas. Palielināts projektu skaits unlīdzfinan sējums projektu realizācijai +219%.• Tiesību aizsardzības jomā +30.4%, kassaistīts ar atlīdzības noteikšanu 50% līmenīun pašvaldības policijas mazlietota autotransportaiegādi.• Ekonomiskai darbībai ir palielinājums par107.3% un tas ir saistīts ar to, ka tiek plānotiteritorijas plānojuma un attīs tības programmasizstrāde un daļēja siltumtrases nomaiņa,jo vecā trase ir fiziski nolietojusies un ir ļotilieli siltuma zudumi..• Apsaimniekošanai, t.sk. ielu apgaismojumamir palielinājums par 329.9%, jo ir plānotiugunsdrošības pasākumi un daļēja ieluapgaismojuma nomaiņa uz ekonomiskākāmelektroierīcēm.• Veselībai līdzekļi netiek plānoti,• Atpūtai, kultūrai un reliģijai ir neliels samazinājumspar 0.7% un tas saistīts ar atteikšanosno televīzijas pakalpojumiem ar 01.04.• Izglītībai +2.7%, bet jāņem vērā, ka pedagoguatlīdzība plānota tikai uz 8 mēnešiem,tāpēc ir grūti salīdzināt. Plānojam realizēt divuslielus projektus, kas ir energoefektivitātespalielināšanas projekti Mālpils vidusskolā unMālpils Profesionālajā vidus skolā.• Sociālai aizsardzībai -21%, kas saistīts arto, ka 2010.g ir realizēts sociālās mājasrenovācijas projekts un plānotais palielinājumscitās programmās nav tik liels.Domes priekšsēdētāja ziņojumsPie saistošajiem noteikumiem <strong>Nr</strong>. 1“Par Mālpils novada domes budžetu 2011. gadam”Palielinām izdevumus sociālam aprūpescentram, kas pamatā ir saistīts ar minimālāsalgas izmaiņām. Atvēlēti arī nedaudz līdzekļimājokļu atbalstam un nelieliem remontiem.• Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas pēc ekonomiskās klasifikācijas pret 2010.g. faktu ir:• Atlīdzība 84.5%, grūti salīdzināms lie lums, josaistīts ar izglītības iestāžu pedagogu specifiskofinansēšanas kārtību, kad finansējumupiešķir tikai 8 mēnešiem.• Pakalpojumu, materiālu un energo resursuiegādes apmaksai 114.1%, kas pamatā irsais tīts ar finansējuma sakārtošanu MālpilsProfesionālai vidusskolai un resursusadārdzinājumu.• Kredītprocentu apmaksai 61.2%, kas saistītsar kredītportfeļa pārkreditēšanu,• Līdzekļi kapitālizdevumiem un investī cijām244.8%, jo paredzēti ir vairāki Eiropas fondulīdzfinansēti projekti un siltumtrases daļējanomaiņa.• Sociālajā jomā 94.7%, kas pamatā ir saistītiar kapitālieguldījumu neplāno šanu sociālajājomā, bet tiek plānoti lielāki izdevumi pabalstiemun sociālajai aprūpei.Speciālā budžeta izdevumu izmaiņas irsaistītas ar saņemto līdzekļu izmaiņām, jo šielīdzekļi ir izlietojami pēc mērķa. Dabas resursulīdzekļi ir nelieli un tiks izlietoti pamatā dabasresursu atjaunošanai. Faktiski izmaiņas Ceļafonda līdzekļiem nav. Paredzēts ceļu un ieluuzturēšanai novirzīt tik pat maz cik 2010.g.Atlikušie tiks novirzīti līzinga maksājumiem pargreideri. Tas kopumā ielu un ceļu uzturēšanaiir nepietiekami, tāpēc 6000 LVL ir ieplānoti arīpamatbudžetā, jo degvielas cena vien gadalaikā ir palielinājusies vairāk kā 25%.Ziedojumi tiks novirzīti atbilstoši norādītajiemmērķiem.Budžetam pievienoti visi dokumenti, kaspre cizē darba samaksu un sociālās garantijas,atbilstoši likumam „Valsts un pašvaldībuinstitūciju amatpersonu un darbi niekuatlī dzības likums” un likuma „Par interešukonflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”prasībām,t.sk. deputātiem.Budžeta dokumentu pakete ir noformētaatbilstoši likuma “Par pašvaldībām” prasī bām kāsaistošie noteikumi, kā arī likuma “Par pašvaldībasbudžetiem”16.un 17.panta prasībām.26.01.2011.Domes priekšsēdētājs A. Lielmežs


2011/2 NOVADA DO MES LĒ MU MI9SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2APSTIPRINĀTI ar Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvāra sēdes lēmumu <strong>Nr</strong>.1/13Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanuizdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu1. Vispārējie noteikumi.1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtībukādā Mālpils novada dome (turpmāk – Dome) piemēro atvieglojumusnekustamā īpašuma nodoklim, kas aprēķināts saskaņā ar LRlikumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, tiem nekustamā īpašumanodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu (tā daļu), kas atrodasMālpils novadā, ja:1.1.1 Mālpils novada domē iesniegts motivēts iesniegums paratvieglojumu piešķiršanu, kuram pievienoti pamatojoši dokumenti(kopijas).1.1.2. fiziskās personas deklarētā dzīvesvietas adrese ir Mālpilsnovadā;1.1.3. par nekustamo īpašumu (tā daļu) aprēķinātā nekustamāīpašuma nodokļa apmērs taksācijas gadam pārsniedz Ls 5 (piecuslatus) pēc atvieglojumu piemērošanas;1.1.4. nekustamais īpašums (tā daļa) netiek izmantots saimnieciskādarbībā;1.1.5. nodokļu maksātājam nav nodokļu parādu pašvaldībai pariepriekšējiem periodiem;1.1.6. nav konstatēti pārkāpumi īpašuma apsaimniekošanā (t.sk.,zemes uzturēšana labā lauksaimniecības un vides stāvoklī).1.2. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu(turpmāk – atvieglojumi) piemērošanu vai atteikumu piemērot atvieglojumus,saskaņā ar šiem Noteikumiem pieņem Dome pēc Finanšukomitejas atzinuma.2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas unatvieglojumu apmērs.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 70 % apmērā notaksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summasir tiesības saņemt šādām nekustamā īpašuma nodokļu maksātājukategorijām:2.1.1. pirmās grupas invalīdiem;2.1.2. vientuļiem otrās grupas invalīdiem, kuriem nav Civillikumānoteikto likumisko apgādnieku – laulātā, pirmās pakāpes lejupējoun augšējo radinieku.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā notaksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summasir tiesības saņemt šādām nekustamā īpašuma nodokļu maksātājukategorijām:2.2.1. otrās grupas invalīdiem;2.2.2. nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem, kuriem navCivillikumā noteikto likumisko apgādnieku – laulātā, pirmās pakāpeslejupējo radinieku;2.2.3.personām, kam piešķirts maznodrošinātas personas(ģimenes) statuss;2.2.4. fiziskām personām, tai skaitā aizbildņiem, vienam noaudžuvecākiem un vienam no laulātajiem, kuru ģimenēs ir trīs unvairāk nepilngadīgi bērni.2.3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25 % apmērā notaksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summasir tiesības saņemt šādām nekustamā īpašuma nodokļu maksātājukategorijām:2.3.1. fiziskām personām, tai skaitā aizbildņiem, vienam noaudžuvecākiem un vienam no laulātajiem, kuru ģimenēs ir trīs unvairāk bērni, kas mācās un atrodas minēto personu apgādībā.2.4. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami90 % apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašumanodokļa summas par izglītības iestāžu telpām uzņēmumiem, kurusaimnieciskā darbība nodrošina izglītības iestāžu audzēkņu komplekso ēdināšanu.2.5. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 90 %apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļasummas par ēkām, dzīvokļiem, zemi zem mežaudzes –2.5.1. personām, kuru īpašums (ēka, dzīvoklis, mežaudze) cietisstihiskā nelaimē (plūdi, vētra, ugunsgrēks un citi ārkārtas gadījumi.)3. Iesnieguma iesniegšanas un izskatīšanas kārtība.3.1. Fiziskās personas iesniegumā Domei pamato nodokļa atvieglojumapieprasīšanu un norāda īpašumu, par kuru tas tiek pieprasīts,kā arī apliecina, ka īpašums netiek izmantots saimnieciskā darbībā.3.1.1. Ja atvieglojumu pieprasītājam pieder vairāki nekustamiīpašumi, tad atvieglojumus piemēro par vienu nekustamo īpašumupēc pieprasītāja izvēles.3.1.2. Ja persona, kura pieprasījusi nekustamā īpašuma nodokļaatvieglojumu piemērošanu, atbilst vairākām Noteikumu 2.daļāminētajām nodokļa maksātāju kategorijām, tad atvieglojumu piemēropar vienu no tām pēc atvieglojumu pieprasītāja izvēles.3.2. Punktā 3.1. minētajam iesniegumam personas pievienoatvieglojumu piemērošanas pamatu apliecinošus dokumentus:3.2.1. pensionāra apliecības kopiju;3.2.2. invalīda apliecības kopiju;3.2.3. pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” izsniegtuizziņu par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu;3.2.4. bāriņtiesas lēmumu (kopiju), kas pamato audžuvecāka(audžuģimenes) vai aizbildņa statusu;3.3. Informāciju par personas deklarēto dzīvesvietu un iesniegumāminēto ģimenes sastāvu precizē Domes iedzīvotāju reģistrs.Nodokļu atvieglojumi tiek piemēroti par to periodu, kurā nodokļamaksātājs atbilst Noteikumu 2.daļā noteiktajai nodokļa maksātājukategorijai.3.4. Atzinumu lēmuma pieņemšanai par nekustamā īpašumanodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu saskaņā ar šiemNoteikumiem izskatīšanai finanšu komitejā sagatavo Domesspeciālisti (finanšu un ekonomikas daļa, saimnieciskās darbībassekmēšanas daļa).3.5. Domes speciālistiem ir tiesības pieprasīt no atvieglojumupieprasītāja papildus informāciju (dokumentus un/vai ziņas), kasnepieciešamas ar atvieglojumu piemērošanu saistītu nosacījumuizvērtēšanai.3.6. Šie Noteikumi neattiecas uz politiski represētajām personām.4. Nobeiguma jautājumi.4.1. Saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumupiešķiršanu 2011.gadā” stājas spēkā nākamajā dienā pēcpublicēšanas pašvaldības izdevumā „Mālpils Vēstis”.4.2. Ar šo Noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē Mālpilsnovada domes 2010.gada 27.janvāra Saistošie noteikumi <strong>Nr</strong>.2 „Parnekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 2010.gadā.”Novada domes priekšsēdētājs A. LielmežsSAISTOŠIE NOTEIKUMI <strong>Nr</strong>.3APSTIPRINĀTI ar Mālpils novada domes2011. gada 26.janvāra sēdes lēmumu <strong>Nr</strong>.1/16Grozījumi 2010.gada 24.novembra saistošajos noteikumos <strong>Nr</strong>.13„Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusanoteikšanu Mālpils novadā”Izdoti saskaņā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu, „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”14.panta sesto daļu, MK noteikumu <strong>Nr</strong>.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.3.punktuIzdarīt Mālpils novada domes 2010.gada 24.novembra saistošajosnoteikumos <strong>Nr</strong>. 13 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes(personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā” šādus grozījumus:1. Papildināt atsauci ar:– „MK noteikumu <strong>Nr</strong>.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķidzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.3.punktu”2. Svītrot 5.3.punktu.3. 13.punktu izteikt sekojošā redakcijā:– „Aģentūras pieņemto lēmumu var apstrīdēt Mālpils novadadomē.”4. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2011.gada 1.martu.Domes priekšsēdētājs A. Lielmežs


10 SKOLU ZIŅAS2011/2Barikāžu aizstāvjus atceras arīMālpils vidusskolāKatram latvietim 1991.gada 13.–21.janvāris asociējas ar tūkstošiemneapbruņotu cilvēku, kas apņēmušies aizsargāt Latviju no Maskavascentrālās varas uzbrukuma, lai tur vai kas! Skolēnam, kurš šajāzemē dzīvo ne vairāk kā 18 gadus, atmiņu krātuvē neglabājas visasšīs saspīlētās emocijas: uztraukumi, bailes, šī drošsirdība. Ieskatuun sapratni par šiem notikumiem mums sniedza 20.janvāra LTVdokumentālā filma „Dūmu deja debesīs”. Daļa skolēnu skatījāsfilmu improvizētajā kino zālē, 1.stāva foajē pie televizora, vidusskolēnifilmu vēroja sporta kompleksā, lai uzzinātu par to, kā izskatījās ielas,cilvēki, kāda bija atmosfēra, kad kuru katrubrīdi draudēja uzbrukums no pretiniekiem1991.gada janvāra dienās – barikāžu laikā.Pēc filmas noskatīšanās, mēs devāmies uzskolas zāli, lai uzklausītu Aleksandra Lielmeža,Gunāra Dekšņa, Leontīnas Amerikas un PēteraIsajeva atmiņu stāstus par šo laiku un viņuizjutām.Lai precīzi zinātu cēloņus, vietu, laiku,sekas barikādēm, sociālo zinību un vēstu resstundās visu klašu kolektīvi gāja uz skolo tājuistabu, kur bija apskatāma Mālpils kultūrascentra izstāde – „Barikādes 1991.gada13.–25.janvāris”.Tagad ne tikai zinām, kas tad īsti ir Barikāžulaiks, bet esam iepazīstināti arī ar aculieciniekuliecībām, un tas nāk tikai par labu latviskajamgaram.Anna Dombrovska,Mālpils vidusskolas skolēnu parlamentasabiedrisko attiecību ministrijas vadītājaDzintarjūra 2011Atskanot valša melodijai, atkal kāds nolienkaktiņā un ar skaudību nolūkojas, kā uzdeju grīdas virpuļo prieka pārņemti pāri. Tānotiek, bet ne Mālpilī, jo jau otro gadu Mālpilsvidusskolas 1. un 9.–12.klašu skolēniem iriespēja apgūt sporta deju soļus pieskolotājas Ivetas Zīles. Savukārtprofesionāli sporta dejas tiek apgūtasskolotājas vadītajā sporta dejuklubā „Zīle”.Visaktīvākie dejotāji skolā irdevī tie. Pusgada laikā apgūtās dejuprasmes viņi 13.februārī demonstrējaRīgā sporta deju skatē „Dzintarjūra2011”. Sacensību rītā meitenesposās skaistos balles tērpos uneleganti tērptie puiši veda savasdeju partneres uz deju laukumu, kurkatrs pāris dejoja četras dejas. Visidalīb nieki ieguva godalgotas vietas.1.vietu ieguva 6 deju pāri: TomsVidusskolu draudzībaŠā gada 3. janvārī mums, Mālpils vidusskolasparlamenta locekļiem, bija lieliska iespējapiedalīties Starpvidusskolu Sadraudzībaspasākumā 2011. Šajā pasākumā satikās četruskolu parlamenti – Mazsalacas,Stalbes, Mālpils un Nītaures.Dienas kārtība norisinā jāspēc noteiktas programmas.Vis pirms noritēja dalībnieku reģistrēšanās un semināra atklāšana.Uzrunas, apsveikumus unnovēlējumus teica Mārtiņš Šteins,Nītaures vidusskolas viceprezidents,Domes priekšsēdētājaEli ta Eglīte un Nītaures vidusskolasdirektors Māris Ķēniņš.Vēlāk katrs parlaments prezentējasavu skolu un sko lasdzīvi, rādot nelielas prezentācijas.Ļoti patīkams pārsteigumsbija Kristīnes Jonītes,svētku organizatores un projektuvadītājas, ierašanās. Kristīnedalījās savā pieredzē arpasākumu organizēšanu unBičkovskis un Katrīna Mārtinsone, KristiansBitnieks un Monta Struša, Pauls Petrovics un JulianaCibuļonoka, Dmitrijs Lucevičš un EvelīnaKalniņa, Martiņš Apsītis un Anna Dombrovska,Kalvis Mihelsons un Biruta Marta Zālamane.8 deju pāri ieguva 2.vietu: Sandis Barvidsun Aija Sebre, Niklāvs Putriņš un Ilandaikvienu no mums mudināja aktīvi darbotiesskolas kultūras dzīvē.Jauniešu starpā izveidojās ļoti draudzīgaatmosfēra, tika kopā spēlētas dažādas spēles,devāmies arī brīnišķīgā ekskursijā pa Nītauri.Ekskursija visus saliedēja vēl vairāk. PēcBrežinska, Artūrs Aivars un Krista Kukurāne,Maksis Parfenčiks un Biruta Marta Zālamane,Armands Gulbis un Signe Ozoliņa, EdgarsElvis Lielmežs un Katrīna Mārtinsone, ValdisPurplišs un Sintija Logina, Regijs Lūkins unJustīne Matuzēviča.9.b klases audzināta Ilze Rauska lepo jas,ka šie skolēni nekad nestutēs deju zālessienas un jebkurā pasākumā spēs uzdejotgan valsi, gan kādu ātrāku deju. Savukārt9.a klases skolotāja Ilze Apsīte ir sajūsmā,kā mainās skolēni, uzvelkot svētku tērpu.Puiši kļūst galantāki un staltāki, bet meiteneskleitās izskatās apburoši.Devīto klašu skolēni paldies sakabrīniš ķīgajai skolotājai Ivetai Zīlei, kā arīMālpils vidusskolas profesionālajiemdejo tājiem, daudzu deju sacensībudalībniekiem – Diānai Judzei, MārtiņamTarandam un Ivitai Ozoliņai, kuri sacensībudienā mūsējos uzmundrināja un palīdzējaorganizatoriskos jautājumos. Paldies arīvecākiem, kuri mūs atbalstīja.Mālpils vidusskolas direktore Solvitaekskursijas sākās nopietnākais darbs. Tikāmsadalīti pa grupām ar uzdevumu izplānot3 pasākumus, kurus varētu realizēt tuvāko2–3 mēnešu laikā katrā no sadraudzībasvidus skolām. Manuprāt, šajā grupu darbāmēs vēl vairāk viens otru iepazinām un ciešāksadraudzējāmies.Noslēgumā visi sasē dāmiesaplī un dalījāmies ar šīsdienas pozitīvākajiem iespaidiem.Pēc manām domām,šī diena bija gan izglītojoša,gan draudzības pilna. Ļotidaudz ko guvu no sarunasar Kristīni Jonīti, kā arī iepazinusirsnīgus, atraktīvus unļoti gudrus jauniešus. Bijupatīkami pārsteigta par jauniešudraudzīgo attieksmi,atraktivitāti un vēlmi sadarboties.Ceru, ka šī sadraudzībaattīs tīsies un nepārtrūks.Ar prieku gaidīsim Mazsalacas,Stalbes un Nītauresskolu parlamentu locekļus piemums Mālpils vidusskolā!Klinta Raupa,12.klases skolniece


2011/2PROJEKTI11„Sniegotā pļavā” –Mālpils vidus skolas Comeniusprojekta sanāksmeOktobrī laikraksta izdevumā informējām par vidusskolas1.–6.klašu skolēnu un skolotāju piedalīšanos Comenius programmasprojektā „Daba klasē, klase dabā”, par pirmo projekta sanāksmiPortugālē un par gaidāmo otro sanāksmi pie mums, Latvijā.23.–27.janvārī skolas skolēni un skolotāji uzņēma viesus noPortugāles, Spānijas, Turcijas, Bulgārijas, Slovākijas, Itālijas piemums, Mālpilī.Viesi tika iepazīstināti ar mūsu skolu, iesaistīti draudzībasspēlēs sporta kompleksā un sniega priekos Pundurkalnā.Pieaugušie plānoja turpmākos uzdevumus, prezentēja jaupaveikto, iepazinās un salīdzināja izglītības pamatnostādnesmūsu izglītības sistēmā un skolas ikdienā. Kamēr pieaugušieplānoja un analizēja, skolēni piedalījās mācību stundās, strādājamākslas darbnīcās, zīmējot un veidojot māla figūras un papīradarbus. Viesiem tika prezentēti izziņas materiāli par mūsu valsti,skolu, nacionālo kultūru, skolas vēsturi. 6.–7.klašu deju kolektīvs„Madara juniors” mācīja ciemiņiem mūsu tautas dejas un rotaļas,skolas sākumskolas dziedātāju ansamblis „Pūčuki”, sporta dejuklubs „Zīle” un deju kolektīvs „Madara” sniedza koncertu skolasprezentācijas laikā.Nav viegli uzņemt tik dažāda vecuma 27 ciemiņus no tikdažādām valstīm, plānots un organizēts tika laicīgi un detalizēti.Lielākie palīgi bija 11.klases skolēni, kuri bija kopā ar viesuskolēniem dienas gaitā un arī rūpējās par viņiem dienesta viesnīcā.Paldies Liānai Čeketai, Simonai Gulbei, Diānai Indrānei, AneteiKrieviņai, Jānim Vilciņam, kas ne tikai ātri radīja draudzīgasģimenes izjūtu ārzemju skolēniem, bet arī nodrošināja visu plānotopasākumu savlaicīgu sākumu, neskatoties uz mūsu dienvidvalstuciemiņu visai atšķirīgo laika izjūtu.4.a klases skolēni kopā ar savu skolotāju Guntu Bahmanisacentās ar ciemiņiem draudzīgajās sporta spēlēs, un arī šeitpalīdzēja vienpadsmitie: Valters Brežinskis, Kristaps Butkevičs,Nauris Krīgers, Mārcis Kaņepējs, kuram īpašs paldies par ugunskurasarūpēšanu vēsajā dienā, kad 4.b klase kopā ar skolotājuIlzi Bērziņu un ciemiņiem devās uz Pundurkalnu, lai dotuviņiem iespēju pirmo reizi mūžā izbaudīt sniega priekus. PaldiesEvai Ieviņai, Sintijai Pundiņai un Sandijai Pundiņai par viesuiepazīstināšanu ar skolu.Lai mūsu viesi nenosaltu, labāk sajustu mūsu nacionālomentalitāti, kultūru un viesmīlību, 1.–6.klašu skolēnu vecāki tikaaicināti adīt cimdus, par kuriem mums bija iespēja priecāties skolasizstādē un pēc tam uzdāvināt mūsu ciemiņiem.Latviešu cimdi draugu roku siltumam. Paldies visiem adītājiem!Latviešu valodas stunda viesu skolēniemTop darbi par dabas tēmāmViesi, 11. klases asistentiun mūsu dejotāji kultūras vakarāŠim draudzīgajam aicinājumam atsaucāsdaudzu skolēnu vecāki, vecvecāki, draugi unradinieki : 1.b – Linards Tobota, Madara Kalniņa,1.a – Megija Bičkovska, Sindija Bubete, 2.a –Madara Kate Kantiševa, Alens Ozoliņš, DanielsKozirjackis, Artis Zvīgzne, 3.a – Justīne Ozoliņa,Matīss Graudiņš, Mikus Graudiņš, Madara Ligere,Alise Pētersone, 4.b – Elvis Bērziņš, AdrianaFjodorova, 4.a – Laura Zīle, Raivo Silnieks, ArtaVišķere, Elīna Rauska, 5.klase – Artems Kozirjackis,6.a – Krišjānis Bērziņš, 6.b – Eva Ivanova,Dāvids Avetisjans, Roberts Straumanis, ViktorsZubarevičs. Liels paldies par atsaucību viņiem unvisiem skolotājiem, skolas vadībai, darbiniekiem,skolēniem, vecākiem, kas ļāva tālo, silto zemjuviesiem (Portugālē un Spānijā šajās dienās bija+15, Turcijā +23) justies silti arī mūsu sniegotajāziemā.Ilze Bērziņa, Līvija Mukāne


14 KULTŪRA2011/21. Un, ja dzīvē mēs vēl neesam kinozvaigznes, tad kāpēc to nepamēģināt tiešišovakar? Uz mirkli sev tikai jāiestāsta – TU TO VARI un vēl labāk, kā tur kādsBreds Pits vai Šārona Stouna. Nu jūs taču man piekrītat? Sandra un Edīte5. Nominācija – Komēdijā lieliski iekļautie kuriozie reklāmas iespraudumi2. Šajā vakarā bija kāds īpašs pārsteigums – nominācija MĀLACS par īpašuieguldījumu katram pašdarbības kolektīvam dažādās nominācijās6. Nominācija – Skaistākā animācijas filma3. Amatierteātris saņēma nomināciju – Viena kārtīga latvieša trīspamatvērtības – dzimtā zeme, mīļotā meitene un kauss miestiņa7. „REZĒDAS” saņēma titulu – Gadsimta labākā komēdija vecās un jaunāsskaņās4. Nominācija – Ģimeniskākā melnā komēdija8. Nominācija – Vissmalkākais un populārākais angļu seriāls


2011/2 KULTŪRA1529. janvārī Mālpils kultūras centrā, kājau kuru gadu pēc kārtas, visi pašdarbnieki,kolektīvu vadītāji un tuvu stāvošie tikās vienāno gaidītākajiem un populārajiem pasākumiem– pašdarbnieku ballītē.Edīte – Dzīve rit kā kino, līdz lentenebeidzas. Subtitri visapkārt, tulkojumsmūžīgi viens.Sandra – Scenārijs pazaudēts, starplapu kaudzēm ievīstīts. Lomas bezgalīgidaudz, bet šeit aktierus neizvēlamies.Edīte – Prožektori dziest un aust, kadrusnekad neizgriežam. Kustība rit un stājas,melnā lente neapstājas.Sandra – Lai kurp ietu, atrodos prožektorugaismā. Filmēšanas laukums apkārtplašs,Dzīve rit kā kino,Rit un rit un rit..Līdz lente nebeidzas....„Ak, cik bieži mēs, protams, ja mumsfilma patīk, iejūtamies tik ļoti filmuvaroņu ādā, ka raudam, smejamies kopāar viņiem, esam gatavi uz daudz ko –upurējam laiku, neguļam, jo mums rādāssapņos viss pardzīvotais.· Amatierteātrim (3. att.) vismīļākā ir kinofilma„Velna kalpi”, kurai šogad apritDzīve kā kinočetrdesmit gadi. „Tāpēc šajā vakarāvisi tiekat aicināti pulcēties kinopilsētā«Malevilla», lai parādītu savu latviešavella garu – ar dejām, dziesmām, tirguskņadu, miestiņu, smukām meitām unkārtīgu paēšanu! Amatierteātris uzbursjaunas laikmetīgas ainiņas un liks mumsvisiem iejusties filmas noskaņās.”· Deju kopa Māra (4. att.) – „Adamsuģimene” „1964. gadā iznāca seriāls „AD-AMSU ĢIMENE”, bet 1991.gadā filma artādu pat nosaukumu un 1993.gadā uzekrāniem iznāca „ADAMSU ĢIMENESDĀRGUMI”. Mortīcijas smalko humorunevar sajaukt ne ar viena cita jokiem, betmīlestība pret vīru, mammu un bērniemir apbrīnas vērta.”· Jauktais koris (5. att.) bija izvēlējiespirms 38. gadiem uzņemtā režisora ĒrikaLāča ekscentrisko komēdiju „DĀVANAVIENTUĻAI SIEVIETEI”, kas stāsta parvieglo automašīnu zagļiem un milicijasmedībām, lai šos veiklos zeļļus notvertu.· Keramikas studija “MĀL-PILS” unTLMS „URGA” (6. att.) bija lieliski iejutušiesSergeja Kozlova animācijas filmas„Ezītis miglā” tēlos.· „Izvēloties no 100 labākajām komēdijām,ko piedāvāja Amerikas Filmu institūts,1800 speciālistu žūrija pirmo vietu piešķīrusirežisora Billija Vaildera 1959.gadāuzņemtajai klasiskajai pārģērbšanāskomēdijai ar Toniju Kērtisu, DžekuLemonu un Merilīnu Monro galvenajāslomās – „DŽEZĀ TIKAI MEITENES” –„REZĒDAS” (7. att.).· Mākslas studija (8. att.) ar seriālu„Smalkais stils” „Pirmoreiz TV ekrānosparādījās 1990. gada 29. oktobrī, BBCkanālā, Apvienotajā Karalistē. Tam tieknofilmētas veselas 5 sezonas (līdz pat1995. gadam). Seriāls kļuva ārkārtīgi populārsar savu interesanto un smieklīgosižetu par “smalko uzvedību” arī citāsvalstīs, tostarp arī Mālpilī.”· Deju kopa Sidgunda (9. att.) lieliskiatainoja latviešu filmas „Limuzīns jāņunakts krāsā” labākos kadrus, iekļaujotsavas mīļākās reklāmas.· Līnijdejotājas (10. att.) ar deju „Genoveva”no latviešu kinofilmas “Īsa pamācībamīlēšanā”.· Ansamblis „Sekstets” (11. att.) –„Dzies ma par kaķiem”.· Deju kopa „Kniediņš” (12. att.) – „ja numūs neiekļauj filmu balvas nominantu sarakstā– mēs darām to paši… Un viņiem irne tikai viena balva, bet veselas piecas”.Filmu studija „KNIEDIŅŠ” piedāvā...Sandra RoguleFoto – Ivars Brencis9. Nominācija – Visu laiku labākā latviešu filma, kurai šogad aprit apaļi30 gadi11. Nominācija – Kaķa gada skanīgais slavinājums10. „Laimīgā Līnija” ieguva titulu – Pamācība mīlēt vienas līnijdejas garumāun ne tikai12. Nominācija – Īpaša piesardzība un nodrošinājums, tā teikt, vienmērparedzam it visu


2011/2AKTUĀLI17Pirmo reizi Latvijā tautas skaitīšana arī internetāAicinām ikvienu Mālpils novada iedzīvotāju dot savu ieguldījumuun piedalīties 2011. gada tautas skaitīšanā!Tautas skaitīšana ir desmitgades nozīmīgākais statistikas projekts,un tā visā pasaulē notiek reizi desmit gados. Pēdējā tautasskaitīšana Latvijā bija 2000. gadā. Mūsu valsts vēstures lappusesrāda, ka pirmā tautas skaitīšana tika veikta Kurzemē jau 1863. gadā,bet Vidzemes pilsētās – 1867. gadā.Šogad Latvijā tā norisināsies divos posmos. No 1. līdz 10.martam ikviens Latvijas iedzīvotājs varēs aizpildīt anketu internetā.No 17. marta līdz 31. maijam tautas skaitītāji ieradīsies mājās pietiem iedzīvotājiem, par kuriem internetā anketas nebūs aizpildītas.Iedzīvotājiem, kuri ārpus Latvijas dzīvo ilgāk nekā gadu, tautasskaitīšanā nebūs jāpiedalās.Pirmo reizi Latvijā ikviens varēs sniegt ziņas par sevi un saviemģimenes locekļiem, aizpildot anketu internetā. Līdz ar to katramiedzīvotājam būs iespēja izdarīt to sev ērtā laikā un veidā.Kā varēs aizpildīt anketu internetā?Mājaslapā www.tautasskaitisana.lv būs atrodama saite uz tautasskaitīšanas anketu. Lai piekļūtu šai anketai, jāievada savs personaskods un pases numurs, vai e-paraksts, vai arī internetbankasidentifikatori.Gadījumā, ja dators un internets jums nav pieejams, tad martasākumā droši varat doties uz tuvāko bibliotēku (Nākotnes ielā 5Mālpilī vai Dainas-16 Sidgundā), neaizmirstot paņemt līdzi pasesdatus. Visas Latvijas bibliotēkas saviem apmeklētājiem piedāvāinterneta un datoru izmantošanu bez maksas. Arī bibliotekāri irinformēti par šo valstiski svarīgo projektu. Neskaidrību gadījumāvarat zvanīt uz Centrālās statistikas pārvaldes bezmaksas informatīvotālruni 80000777.Anketu internetā varēsiet aizpildīt arī par saviem ģimenes locekļiem,pirms tam noskaidrojot viņu personas kodus.„Juglas Vārti” apvienono sirds ražotas lietas LatvijāVai mani sniegtie dati būs drošībā?Atbilstoši likumos noteiktajām prasībām 2011. gada tautasskaitīšanas laikā iegūtajai informācijai tiks nodrošinātaindividuālo statistisko datu konfidencialitāte par katru personu unmājsaimniecību. Turklāt katrs tautas skaitītājs būs personīgi atbildīgspar jūsu sniegto atbilžu konfidencialitāti un datu aizsardzībasnoteikumu ievērošanu. To garantē Tautas skaitīšanas likums, Valstsstatistikas likums un Fizisko personu datu aizsardzības likums.Lai pārliecinātos, ka pie jums tiešām ieradies tautas skaitītājs,palūdziet uzrādīt viņam apliecību ar fotogrāfiju. Ja tomēr rodasšaubas, zvaniet pa iepriekš minēto bezmaksas informatīvo tālruni.Kāpēc vajadzīga tautas skaitīšana?Tautas skaitīšanas mērķis ir iegūt detalizētu informācijupar iedzīvotāju skaitu, sastāvu, nodarbošanos, migrāciju uniedzīvotāju mājokļiem. Iegūtie dati ir nozīmīgi tautsaimniecībasun uzņēmējdarbības plānošanai, ekonomiskās, sociālās un videspolitikas veidošanai, zinātnisko pētījumu veikšanai, informēšanaipar demogrāfisko situāciju valstī, dzīves līmeņa, mājokļu, izglītībasun citiem jautājumiem.Plašāku informāciju varat atrast Tautas skaitīšanas(www.tautasskaitisana.lv) un Centrālās statistikas pārvaldes(www.csb.gov.lv) mājas lapās. Ja vēlaties uzzināt, ko prasīs tautasskaitītājs, tad precīzus jautājumus meklējat Ministru kabineta02.06.2008. noteikumos <strong>Nr</strong>. 384 “Noteikumi par 2011. gada tautasskaitīšanas programmu”.Atceraties, ka piedaloties tautas skaitīšanā, Jūs liekat valstijar Jums rēķināties.Cerot uz Jūsu atsaucību,Ilze Palma un Daiga KarlsoneTautas skaitīšanas projekta reģionālās koordinatores SiguldāNo februāra mēneša „Juglas Vārti” Rīgā piedāvā gadatirgu tirdzniecībastelpās. Šī ir iespēja apvienot tradicionālo gadatirgu sajūtuar koncertiem, izstādēm, radošajām darbnīcām un šoviem. Aicināmtieši Tevi gūt patīkamu pārsteigumu! „Juglas Vārti” jau pierādījušisavu izdomu un priecējuši tirdziņu apmeklētājus ar pantonīma pārsteidzošajiemsniegumiem, perkusionistu koncertu, meiteņu džezatrio „Daydream”, kā arī dažādiem deju priekšnesumiem.Latvijā netrūkst rosīgu cilvēku ar ģeniālām idejām. Lūk, „JuglasVārti” ir vieta, kur pulcēties šo čaklo roku un interesanto ideju īpašniekiem.Tā ir vieta, kur apvienojas Latvijā ražotu preču, pakalpojumu,pasākumu un tradīciju kopums. „Juglas Vārti” ir atvērti jebkuraipuķu sieviņai, zemniekam un amatniekam. Šeit gaida ikvienu, kasaudzē, ražo, izgatavo, kā arī vēlas iegādāties Latvijā tapušas lietas.„Juglas Vārti” katru dienu ir atvērti ikvienam interesentam. Šeitvar atrast visdažādākos roku darbus. Metāla, koka, vilnas un stiklaizstrādājumus no dažādiem Latvijas novadiem par cenām, kasatbilst pirktspējai. Lauku labumi no zemnieku saimniecības „Kraujas”Jūs gaida ceturtdienās, bet dārzeņi no zemnieku saimniecības„Apiņi” otrdienās, ceturtdienās un sestdienās. Katra mēneša otrajāpiektdienā no 13:00–18:00 un katra mēneša trešajā sestdienā no11:00–15:00 „Juglas Vārti” piedāvā gadatirgus (Tirgotājus lūdzampieteikties pa tālruni 29515496).Aicinām pieteikties ikvienu, kas vēlas parādīt savus darba augļuscitiem interesantiem. Gaidām amatniekus, zemniekus, māksliniekus,kā arī jebkuru radošu cilvēku, kurš vēlas izpausties izstādēs, koncertos,gadatirgos un dažādos citos radošos sarīkojumos.Vairāk par mums var uzzināt apmeklējot ”Juglas Vārti” mājaslapu www.juglasvarti.lv, vai zvanot pa tālruni 29515496, kā arī sekojotjaunumiem un gaidāmajām aktivitātēm portālā draugiem.lv www.draugiem.lv/juglasvarti.Pārsteidz sevi Juglas Vārtos!Nika Frīdberga,tālr.: 26874377, e-pasts: NikaFridberga@inbox.lv


18 AKTUĀLI2011/2To der zinātLīdz 2010. gada 1. janvārim summas,kas IIN un atbalsta aplikšana:1. Līdz 2010. gada 1. janvārim summas,kas tika izmaksātas kā valsts atbalstslauksaimniecībai vai Eiropas Savienībasatbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībaigada apliekamajā ienākumā netika ietvertasun ar nodokli apliktas netika.Saskaņā ar 2009.gada 1.decembrīpieņemtajiem grozījumiem Likumā „Pariedzīvotāju ienākuma nodokli”, sākot ar2010.gada 1.janvāri fiziskās personasar nodokli apliekamajos ienākumos tiekieskaitītas visas saņemtās valsts un EiropasSavienības atbalsta summas.Tie atbalsta saņēmēji, kas ir reģistrējušieskā nodokļu maksātāji un nodarbojasar lauksaimniecisko ražošanu,aprēķinot apliekamo ienākumu, to ir tiesīgisamazināt par 2000 latiem kā to paredzLikuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”9.panta 1.daļas 1.punkts. Taču, ja atbalstasaņēmējs nav reģistrējies VID kā nodokļumaksātājs, tam par saņemto atbalstu irjānomaksā 26% nodoklis, nepiemērojotnekādus atvieglojumus.Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanastermiņš ir 1.aprīlis, nodokļa nomaksastermiņš -16.aprīlis. Bet, ja aprēķinātānodokļa summa pārsniedz 450 latus,maksātājs to var iemaksāt budžetā trijāsreizēs — līdz 16.aprīlim, 16.maijam un16.jūnijam, iemaksājot katru reizi trešo daļuno šīs summas.2. Saskaņā ar Grozījumiem Ministrukabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos<strong>Nr</strong>.149 “Noteikumi par iedzīvotāju gadaienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanaskārtību”, kas stājās spēkā 2011.gada7.janvārī, gada ienākuma deklarācijā par2010.gadu atbalsta saņēmējam, kuršnav saimnieciskās darbības veicējs, navjānorāda summas, kuras par taksācijasgadu ir saņemtas kā valsts atbalstslauksaimniecībai šādiem atbalsta veidiem:· valsts atbalsts kredītprocentu daļējaidzēšanai;· valsts atbalsts apdrošināšanas polišuiegādes izdevumu segšanai;· valsts atbalsts lopkopībai.Meža īpašniekiem, kas nav saimnieciskāsdarbības veicēji, gada ienākumudeklarācijā nav jānorāda saņemtais atbalstsno Eiropas Lauksaimniecības fondašādiem atbalsta veidiem:· mežu ekonomiskās vērtības uzlabošanai;· infrastruktūrai, kas attiecas uz lauksaimniecībasun mežsaimniecības attīstībuun pielāgošanu;· lauksaimniecībā neizmantojamās zemespirmreizējai apmežošanai;· mežsaimniecības ražošanas potenciālaatjaunošanai un preventīvo pasākumuieviešanai.Priekšlaicīgāpensionēšanās un IIN2010.gada nogalē tika panākta vienošanosar Finanšu ministrijas pārstāvjiem,ka atbalsta saņēmēji ELFLA pasākuma„Priekšlaicīgā pensionēšanās” ietvarossaņemtajam atbalstam būs tiesīgi piemērot165 latu neapliekamo minimumu mēnesī,līdzīgi kā vecuma pensijas saņēmēji.Lai gan likumdošanas bāze šīs normasieviešana vēl ir tikai sagatavošanas stadijā,VID no priekšlaicīgās pensijas saņēmējiempieņems Gada ienākumu deklarācijas arnodokļa aprēķinu, ņemot vērā šos 165 latuskā ar nodokli neapliekamo summu.Lai saskaņotu viedokļus, kā atbalstasaņēmējam atpazīt ar iedzīvotājuienākuma nodokli neapliekamos atbalstaveidus un aizpildīt gada ienākumudeklarāciju, Zemkopības ministrija organizēstikšanos, kurā ir lūgusi piedalītiesValsts ieņēmumu dienesta pārstāvjus.EDS no 2011. gada1. janvāraZemkopības ministrija atgādina, ka,sākot ar 2011. gada 1. janvāri, lauksaimniekiemnodokļu un informatīvās deklarācijassaskaņā ar likumu “Par nodokļiem unnodevām” Valsts ieņēmumu dienestā(VID) būs jāsniedz tikai elektroniskā veidā,izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanassistēmu (EDS).Neskaidrību gadījumā informāciju parEDS sistēmas izmantošanu lauksaimniekivar saņemt arī SIA „Latvijas Laukukonsultāciju un izglītības centrs” (LLKC)struktūrvienībās.Lai kļūtu par EDS lietotāju, personai irjāparaksta līgums ar VID un kopā ar iesniegumujāiesniedz jebkurā tuvākajā VIDklientu apkalpošanas centrā vai jānosūtapa pastu. Līguma un iesnieguma forma irpieejama VID mājas lapas sadaļā „Kā kļūtpar EDS lietotāju” – http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=518&hl=1.Nepieciešamības gadījumā šīs formas iriespējams izdrukāt arī uz vietas VID nodaļā.Pēc līguma noslēgšanas piecu darba dienulaikā nodokļu maksātājs tiek reģistrēts kāEDS klients, tiks reģistrēti lietotāji un uziesniegumā norādītajām e-pasta adresēmtiks nosūtīts lietotāja identifikators unsākotnējā parole.Klientu vajadzībām katrā VID klientuapkalpošanas centrā ir uzstādīts dators arpieeju EDS sistēmai. Neskaidrību gadījumākonsultācijas par deklarāciju aizpildīšanusniegs VID darbinieki turpat klātienē. Tāpatkonsultācijas par EDS lietošanu var saņemttelefoniski, zvanot uz VID informatīvotālruni 1898, kā arī elektroniski, rakstot uze-pasta adresi eds.jautajumi@vid.gov.lv .Nodokļu maksātāji tiek aicināti apmeklētVID organizētos izglītojošos seminārus parEDS, par kuru norises laikiem un vietāminformācija ir pieejama VID mājas lapāwww.vid.gov.lv.Papīra veidā nodokļu un informatīvāsdeklarācijas līdz 2011. gada 31. decembrimvarēs iesniegt fiziskās personas,kuras neveic saimniecisko darbību, kāarī tie nodokļu maksātāji, kuru juridiskāadrese vai deklarētā dzīvesvieta atrodasadministratīvajā teritorijā, kurā nav internetapieejas infrastruktūras teritoriālāseguma.Nodokļu izmaiņas2011.gadā1. palielināta PVN pamatlikme līdz 22%;2. palielināta samazinātā PVN likmeelektrībai līdz pamatlikmei 22%;3. palielinātas samazinātās PVN likmeslīdz 12%;4. no Ls 10000 uz Ls 35 000 palielinātsslieksnis, no kura jāreģistrējas par PVNmaksātāju;5. Pārmaksāto PVN priekšnodokli VIDatmaksā 30 dienu laikā, ja pārmaksātānodokļa summa pārsniedz Ls 8000(iepriekš Ls 15 000);6. divkārt palielināts nekustamā īpašumanodoklis mājokļiem (0,2%-0,6% –atkarībā no kadastrālās vērtības);7. palielināts ar iedzīvotāju ienākumanodokli neapliekamais minimums noLs 35 uz Ls 45; par apgādājamo noLs 63 līdz Ls 70;8. palielinātas darba ņēmēja valsts sociālāsapdrošināšanas iemaksas no 9% uz11% (kopējā 35,09%);9. samazināts iedzīvotāju ienākuma nodoklisno 26% uz 25%;10. līdz 2011.gada 1.aprīlim ES un valstsatbalsta saņēmējiem lauksaimniecībā –juridiskām un arī fiziskām personām,kas nav nodokļu maksātāji ir jāiesniedzGada ienākumu deklarācija un jādeklarēsaņemtais atbalsts, par kuru jāsamaksāiedzīvotāju ienākuma nodoklis 26%apmērā;11. palielināta minimālā alga no Ls 180uz Ls 200;12. transportlīdzekļa nodevas vietā ievieststransportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis,kas tiek aprēķināts ņemot vērātransportlīdzekļa pilno masu, motoratilpumu un motora jaudu;13. ieviests uzņēmumu vieglo transportlīdzekļunodoklis komersantiem noLs 19-40 mēnesī par katru auto, koizmanto arī personiskām vajadzībām.Informācija sagatavota no http://www.strops.lv/Neskaidrību gadījumos par publicētomateriālu informāciju var saņemt pie Novadalauksaimniecības speciālistesNellijas Andrukeles personīgi, vai zvanot patātruni 67970898, vai mob. tālr. 29178743


2011/2AKTUĀLI192011.gada 3.februārī novada domesvadība tikās ar A/S Swedbank pārstāvjiem– Finanšu pārstrukturēšanas daļasvadītāju Dzintaru Ermiņu un Uzņēmumukredītsaistību pārstrukturēšanas nodaļasdirektoru Oskaru Žvaginu par iespējamoPar uzņēmumu Laikouzņēmuma SIA „Laiko” darbības atsākšanu.Bankas pārstāvji apliecināja, ka banka irieinteresēta, lai rūpnīca pēc iespējas ātrākatsāk darbu, tāpēc ilgstoši un mērķtiecīgitiek strādāts pie juridisko procesu virzīšanasun investora piesaistes. Bankas mērķis irkvalitatīva investora piesaiste, lai neatkārtotostāda situācija, kādā rūpnīca bija nonākusi,tādēļ intensīvi tiek strādāts, lai līdz2011.gada vidum tiktu atrast investors unlīdz gada beigām uzņēmums varētu atsāktsavu darbību.Kancelejas vadītāja Iveta KrieviņaSludinājumiVeicam visāda veida iekšējos remontdarbus:elektrība, santehnika, apkure, apmetums,reģipsis, flīzēšana, špaktelēšana, krāsošana,tapetes, visu veidu grīdu ieklāšana. Ārējiedarbi: jumti, siltināšana. Mob. tālr. 26159785.Veicam sniega tīrīšanu no māju jumtiem.Aptuvenā cena 0,25 LVL par m 2 . Mob. tālr.29465876.Piedāvājam kompaktiekrāvēja pakalpojumuspagalmu, piebraucamo ceļu, laukumu attīrīšanaino sniega. Jebkurā laikā. Mob. tālr.29429313; 29296880.Suņu vilnas adījumi un dzija. Piedāvāju vērtīgāssuņu vilnas izstrādājumus – pašvērptudziju, zeķītes, dūraiņus, pirkstaiņus, locītavuuzmavas, getras, skaistus plecu lakatus, kāarī apsējus – šalles, universāls pielietojumsjebkurai ķermeņa daļai. Ārstnieciska iedarbībamuguras, locītavu, galvas, kakla, ausu sāpēm,radikulītu, osteohondrozi, artrītu, nieru vainām,u. c. Uzlabo asinsriti un lieliski silda. SavērpšuJūsu suņuka vilnu. Tālr. 29775776.Mazlietoti datori. Tālr. 26533575, www.lotek.lvSIA „MVI” veikalā (blakus aptiekai) pārdošanādārzeņu, puķu un lopbarības sēklas.Piedāvājumā Vācu ražotāja un „Vidzemessēklas”. Laipni gaidīti!Uzpērk piena teļus, jaunlopus un liellopus.Interesēties pa tālruni 29424426.Pērku cariskās Krievijaszelta un sudraba monētas.Cena atkarīga no monētas svara:zelta 5 rub. - Ls 80-Ls 95,zelta 10 rub. - Ls 110-Ls 150,zelta 15 rub - Ls 180-Ls 300,sudraba monētas (20 kap.,50 kap., 1 rub. utt.)līdz Ls 15 gabalā.Izskatīšu arī citus variantus.Lūdzu zvanīt vakaros pēc 18:00,tel. 26348666.Nacionālā apvienība VL,TB/LNNKaicina Mālpils iedzīvotājus parakstīties par 112. Satversmes pantagrozījumiem, t.i., parvalsts apmaksātu izglītību tikai valsts valodā.To var izdarīt līdz 16. martam Mālpils novada bāreņtiesā, ņemot līdzi pasi unLs 0,50 (valsts nodeva). Saglabāsim valodu nākamām paaudzēm.Cienījamie pacienti!Ģimenes ārstesJ. Sprūdesprakses darba laiks:Darba dienās 8.00 – 19.00Piektdienās 8.00 – 18.00Sestdienās pēc vienošanās.Ārsta pieņemšanas laiks:Pirmdiena 9.00 – 16.00 (9.00 – 10.00 akūtā stunda)Otrdiena 14.00 – 20.00 (14.00 – 15.00 akūtā stunda)Trešdiena 8.00 – 14.00 (8.00 – 9.00 akūtā stunda)Ceturtdiena 14.00 – 20.00 (14.00 – 15.00 akūtā stunda)Piektdiena 8.00 – 13.00 (8.00 –9.00 akūtā stunda)Zīdaiņu stunda trešdien 12.00 – 13.00. Tālr. 67925155, Mob. tālr. 29442365Tuvākā slimnīca atrodas Siguldā, Lakstīgalas ielā 13, tālr.: 67972808Ātrā palīdzība pa tālr.: 112, 113Cilvēkiem sakarā ar mazkustīgu dzīvesveidu, lai savlaicīgi izvairītos no infarkta un insulta, dr.J. Sprūde iesaka lietot Thrombo ASS, Aspirini Cardio vai Hjerte Magnyl.Iesaka arī savlaicīgi potēties pret ērču encefalītu, difteriju un stinguma krampjiem.Ar cieņu, daktere J. SprūdeSIA "SENLEJAS"PĒRKliellopus,jaunlopus.Samaksa tūlītēja.Tālr.: 65033720, 65033730,26517026, 22027252,26604491.


20 SLUDINĀJUMI INFORMĀCIJA REKLĀMA 2011/2Svei cam marta ju bi lā rus!88 – Kārkliņa ErnaČupriņina Ina85 – Broka StefānijaMisiņa Skaidrīte83 – Laugale Valentīna82 – Fjodorova VilmaZavadska Veronika81 – Torgašova AntoņinaGurauska Emīlija75 – Ņemudrovs LaimonisDimitrijevs Vladimirs70 – Cīrulis JānisPateicībaIzsakām lielu paldies mūsu sētniekam Jānim Inģistampar apzinīgu darba pienākumu pildīšanu.Jeļena Serebrjakova,Krasta ielas 5 iedzīvotāju vārdā9. APRĪLĪplkst. 18.00Vienam no gaidītākajiem pasākumiemMĀLPILSDZIESMAI – 10Aicinājums solistiem, duetiem,dziedošām ģimenēm, ansambļiem,„zelta talantiem” pieteikt savu dziesmuvai uzstāšanos kultūras centrā savlaicīgivai pa tel. 26434429 (Sandra)līdz 15. martam.Par koncerta pavadījumu un jubilejas ballītirūpēsies „VĒJA RADĪTIE” no SiguldasMĀLPILS KULTŪRAS CENTRSKultūras centra KASES darba laiki:Otrdien14.00 – 18.00 Trešdien 11.00 – 14.00CeturtdienPiektdienKase atvērta 2 stundas pirms pasākumaTālrunis izziņām 67925836 vai 29195459Pasākumu plāns 2011. gada martam02.03. plkst.13.00 Liepājas Ceļojošā leļļu teātra MASKA muzikāla izrāde„DRAUDZĒSIMIES”, kurā galvenais izrādes varonis Šostiks Bostiks teic tā:„Man ir stāsts par pasakainu mežu!Notika tas sen, vai varbūt nesen.Iespējams jūs atpazīsiet sevi, kaimiņu vai draugu,Iespējams neviens jums nebūs pazīstams!Izrāde tapusi sadarbībā ar dabas draugiem SIA „Zaļā josta”. Izrādes autors –Pēteris Trups, režisore – Agita Lieldidža – Trupa, komponists – Andris Eniņš,scenogrāfs – Aldis Kļaviņš, leļļu mākslinieces – Astra Dzērve un Ausma Neiburga,mūzikas aranžētājs – Normunds Kalniņš. Biļetes cena – 1 LVL05.03. plkst. 11.00 TLMS „URGA” sanākšana06.03. plkst.16.00 Mākslinieka JĀŅA ZEMĪŠA izstādes atklāšana izstāžu zālē09.03. plkst.13.00 Vecmāmiņu klubiņa „Rezēdas” saiets12.03. plkst.17.00 Dziedāšanas svētki – konkurss bērniem un jauniešiem vecumālīdz 15 gadiem „BRĪNUMS 2011” Īpašie viesi – televīzijas šova „Dziedošāsģimenes” uzvarētāji ZAĻAKMENTIŅU ģimene no Lielvārdes. Nāc un piesakiesar savu fonogrammu kultūras centrā vai pa tel. 26434429 (Sandra) Biļetes cena –1 LVL pieaugušajiem; 0,50 LVL – bērniem17.03. plkst. 18.00 „Laiks vakara sarunai....”2. saruna ar ārstu kineziologu jeb kustību ārstu Visvaldi Bebrišu. Sarunas temats –kā domas un spriedze var ietekmēt slimību rašanos. Grāmatu „Kā novērst spriedzisevī”; „Doma. Spriedze. Slimība. Vēstules mīļākajiem” autors. (Tikšanās laikāgrāmatas varēs iegādāties par pašizmaksu). Ieeja: 1.50 LVL18. 03. plkst. 18.00 Pavasara iedancošanas KONCERTSPiedalās Mālpils vidusskolas, Sidgundas pamatskolas deju kolektīvi un ciemiņino Ropažiem25.03. plkst. 17.00 Komunistiskā terora upuru piemiņas dienai veltītspiemiņas brīdis pie Šopu akmens (Transportu lūgums pieteikt novada domeikancelejā vai pa tel. 67970888)plkst. 18.00 Mālpils novada bibliotēkā tikšanās ar rakstnieci un atmiņu tēlojuma„Zemnīcas bērni”, dokumentālā stāsta „Adata” autori Andru Manfeldi26.03. plkst. 17.00 Deju kopas „MĀRA” 20 GADU JUBILEJAS KONCERTS30.03. plkst. 19.00 Aktiera, režisora un dziesminieka VARA VĒTRAS koncerts„Pārdodu vēju un zirgu vēl klāt...”„Šis ir mākslinieka pirmais dziesmu albūms un, kā zināms, dziesminieks VarisVētra šobrīd Latvijā ir ļoti populārs un iemīļots. Vara Vētras koncerti vienmēr ir ļotisirsnīgi, uzrunājoši un personiski, tajos veidojas arī lielisks dialogs ar skatītājiem”,teic Tija Auziņa, Vara Vētras koncertu producente un albuma izdevēja, “Bilžu biroja”direktore. Biļetes cenas : 3 LVL; 4 LVL un 5 LVLMâlpils novada domes izdevums "Mâlpils Vçstis"Adrese: Nâkotnes iela 1, Mâlpils, Mâlpils novads, LV – 2152Kancelejas vadîtâja: Iveta Krieviòa, mob. t. 28679146e-pasts: iveta@malpils.lvRedaktore: Daiga Frīdberga, mob. t. 26325661,e-pasts: daiga.fridberga@malpils.lvPar raksta saturu un faktu precizitâti atbild tâ autorsMakets sagatavots un iespiests SIA "N.I.M.S."Rîgâ, Pçrnavas ielâ 47/3, tâlrunis: 67311424

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!