PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un ...

ppf.lu.lv

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un ...

gada 1. oktobrī psiholoģijas bakalaura programmā studēja 100 studenti un neviens no tiem navbraucis apmaiņas programmās. (5. tabula).Dati uzatskaites gada1. oktobri2. tabula . Studējošo skaits psiholoģijas bakalaura programmā1. gadāimatrikulētoStudējošo skaits pastudiju gadiemstudentu skaits 1. 2. 3.KopāmācāsT.sk.parmaksuAbsolventuskaitsEksmatrikulētoskaits (Atbirums)2005 34 30 24 54 37 12* 72006 30 30 25 22 88 68 20 62007 28 27 25 35 87 62 23 272008. 39 39 18 27 84 54 17 202009. 29 29 37 34 100 71 17 83. tabula. Studējošo un absolventu skaits, kas piedalījās aptaujāsAptaujāto studentu skaitssadalījumā pa studiju gadiem1. 2. 3.Aptaujātostudiju kursuskaitsAptaujātoabsolventu skaits2005/2006 21 18 26 Nav2006/2007 12 28 92007/2008 64* 26 Nav2008/2009 9 14 24 Nav2009/2010 22 16 19 16*** Informācija apkopota kopā ar psiholoģijas profesionālā bakalaura programmu.** No aptaujātajiem 16 studentiem 11 ir pēdējā kursa studenti, 5 absolventi, kuri studē maģistra programmā.2.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanāPsiholoģijas bakalaura studiju programmaTā kā studējošo skaits nav liels, tad neskaidros jautājumus un vēlmes studiju procesauzlabošanai studenti joprojām aktīvi izsaka gan programmas direktoram, gan lietvežiem, un šosadarbību var vērtēt kā ļoti labu. Studenti savus priekšlikumus studiju procesa uzlabošanai visbiežākizsaka personīgos kontaktos ar studiju programmas direktori, nodaļas mācībspēkiem un tehniskopersonālu.Tieši pārrunās ar studentiem tiek analizēti dažādu studiju darbu iesniegšanas grafiki un darbuizstrādes termiņi tiek noteikti, ņemot vērā arī studentu intereses.2.2. Aptaujas par studiju programmu rezultātiPsiholoģijas bakalaura studiju programmaPēc iepriekšējā gada pieredzes, kad elektroniskā aptauju ievākšana nebija efektīva atsaucībasziņā, šogad aptauju par studiju programmu un iepriekšējā studiju kursiem ievācām, izmantojot LUizstrādātās aptaujas anketas. Jāatzīst, ka nākotnē ir nopietni jāstrādā pie tā, kā mudināt studentusaktīvāk izmantot LUIS iedāvātās iespējas studiju kursu novērtēšanai. Aptaujā piedalījās 2-4 kursustudenti gan pilna, gan nepilna laika studiju grupās. Tā kā būtiskas atšķirības pa studiju virzieniemun kursiem nav vērojamas, tiks analizētas kopīgās tendences.4

More magazines by this user
Similar magazines