RAdošs - Rēzeknes Augstskola

ru.lv

RAdošs - Rēzeknes Augstskola

Ðajâ numurâ:RA Roze un Bruòinieks 2005Mâcîbu grâmatu konkursa rezultâtiEkspedîciju un prakðu laiksLabâkâ Latvijâ!Augstskolas radoðie kolektîvi gaida “jauniòos”Bez mîlestîbas netop zinâtne Iznâk kopð 1998.gada 2005.gada oktobris SMS No 24.-30.septembrim Inþenierufakultâtes dekâne lasîja vieslekciju ciklu“Vides politika Latvijâ” Kauòas koledþasAinavu katedras programmustudçjoðajiem. Tikðanâs laikâ ardocçtâjiem tika pârrunâtas sadarbîbasiespçjas vides zinâtnç. 22.septembrî Baltu vienîbas dienâKauòas Vitauta Diþâ universitâtç notikapirmais Latvijas-Lietuvas forums, kurâlîdzâs LU tika pârstâvçta arî RA. Forumaideja veicinât sadarbîbu kultûras,izglîtîbas un uzòçmçjdarbîbas jomâstarp abâm baltu tautâm, veicinot baltuvalodu apguvi un popularitâti Eiropâ. 1.oktobrî Filoloìijas katedrasdocente I.Ðuplinska referçjastarptautiskajâ konferencç “Lesser UsedLanguages in Europe” par latgalieðuliteratûras un valodas jautâjumiem.Iecerçts plaðs sadarbîbas projektsminoritâðu un mazâkumtautîbu valoduizpçtes jomâ. 8.oktobrî Z.Kanberga (HJZF) unI.Greivule (PF) pârstâvçja RA Studçjoðopadomi Latvijas Studentu apvienîbasdomes sçdç LLU , kurâ tika skatîti arî“Grozîjumi Augstskolas likumâ”,izvirzîtas prioritâtes studçjoðopaðpârvalþu darbîbai ðajâ studiju gadâ. 6.oktobrî HJZF un 11.oktobrî EFnotika Pasniedzçju dienas svinîbas. Oktobrî un novembrî rit studentuiesvçtîðanas pasâkumi. 17.oktobrî RA docçtâjs un darbinieksSergejs Boïðakovs aizstâv LUpromocijas padomç doktora darbu“Inovatîvâs uzòçmçjdarbîbasfinansçðanas problçmas Latvijâ un torisinâjumi”. 19.oktobrî RA tiks pasniegtaspaðvaldîbu stipendijas sekmîgâkajiemstudentiem, kâ arî notiks pirmâ RAPadomnieku konventa sçde, kurâ aicinâtipiedalîties 26 rajona un pilsçtupaðvaldîbu, izglîtîbas, uzòçmçjdarbîbasinstitûciju pârstâvji. 20.oktobrî Studçjoðo paðpârvalþutradicionâlais pasâkums “Mâlçsim kopâ”jaunâs skaòâs. Tikðanâs vieta pieSolovju ezera, tçma “RA pirmie dziesmuun deju svçtki”. RA vîrieðu volejbola komandaveiksmîgi startç pilsçtas èempionâtâ .Spçïu grafiks atrodams www.ru.lv. No 19.oktobra sâksies RA volejbolaturnîrs.Anna Briðka, 4.HFB26.septembrî notika pirmâ jaunâsRçzeknes Augstskolas (RA) Studçjoðopadomes (RA SP) sçde, kuras laikânotika arî vçlçðanas svarîgâkajos RA SPamatos.RA SP prezidenta amatam tikaizvirzîtas divas kandidatûras IneseSpaïva un Gunita Akmentiòa. Par RA SPprezidenti jau otro gadu pçc kârtas tikaievçlçta Gunita Akmentiòa (IF). RA SPprezidentes vietnieces amatam tikaizvirzîta Sarmîtes Adijânes (EF)kandidatûra, kas arî tika apstiprinâta.Protokolistes amatâ tika ievçlçta IneseSpaïva (PF). Savukârt RA SP pârstâvjiLatvijas Studentu apvienîbâ ðogad bûsGunita Akmentiòa un Zita Kanberga(HJZF).RA Studçjoðo padome ir RA Studçjoðopaðpârvaldes augstâkâ lçmçjinstitûcija,kurâ darbojas visu RA fakultâðuStudçjoðo paðpârvalþu vadîtâji (4) unrotâcijas kârtîbâ viens pârstâvis nokâdas no paðpârvaldçm. Ðogad RA SPdarbosies Gunita Akmentiòa (IF),Sarmîte Adijâne (EF), Zita Kanberga(HJZF), Inese Spaïva un Mareks Nçgels(PF).Zinîbu diena RALolita Kivleniece, SANIzskançjuðas Zinîbu dienas svinîbas RçzeknesAugstskolâ. RA rektors Leonârs Svarinskis, vçlotveiksmîgu un radoðu jauno darba cçlienu, izteicacerîbu, ka pirmo kursu studenti pratîs paòemt to, koaugstskola viòiem spçj sniegt - zinâðanas, studijas unprakses iespçjas ârzemçs, atraktîvu studentu dzîvi.Svinîgâ pasâkuma laikâ pie Nikodema Rancânapieminekïa ziedus nolika 2004.gada "RçzeknesAugstskolas Roze" Indra Adijâne un 2004.gadaRçzeknes pilsçtas Mistera titula ieguvçjs EdgarsBlinovs.Savukârt studentisks gars valdîja pçcpusdienâ,kad gâjienâ no Atbrîvoðanas alejas 115 lîdz Rçzeknespilskalnam vienkopus pulcçjâs studenti un RAmâcîbspçki. Turpinot augstskolas tradîcijas, arîðogad no pirmkursnieku vidus tika izvçlçti RA Rozesun Bruòinieka titula ieguvçji. Rozes svçtki izvçrtâspar atraktîvu pasâkumu, kurâ pirmo kursu studentivarçja iepazîties ar mâcîbspçkiem, piedalîtiesatrakcijâs, savukârt Rozes un Bruòinieka titulapretendentiem bija iespçja parâdît sevi oratorukonkursâ, izveicîbâ.Aktivitâtes Rçzeknes pilskalnâ beidzâs arovâcijâm, jo þûrija paziòoja RA Rozes un Bruòiniekatitula cienîgos studentus. Par Rozi tika suminâtaEkonomikas fakultâtes pirmkursniece VinetaCimdiòa, bet Bruòinieka godâ celts topoðaisinþenieris Boriss Moisejevs. V. Cimdiòa atzina, kaRA Zinîbu dienas svinîbas ir îsti pirmkursniekusvçtki, kuros ir iespçja iepazît vecâko kursustudentus, docçtâjus. “Esmu priecîga, ka tieði maniizvçlçja par RA Rozes titula îpaðnieci. Ja citusstudentus vçl visi nepazîst, tad mani lielâkaisvairums zina, arî vârdu un uzvârdu ir iegaumçjuði.Domâju, ka otrajâ, treðajâ kursâ iesaistîðos arîârpusstudiju aktivitâtçs, bet, studçjot pirmajâ kursâ,lielâku uzmanîbu veltîðu mâcîbâm,” saka V. Cimdiòa.Savukârt RA Bruòinieka titula îpaðnieks B. Moisejevsatzinîgi vçrtç iedibinâto tradîciju: “Esmu lepns, kaizpelnîjos ðo titulu. Draugi mani nereti arî sauc parbruòinieku.”Svçtki vienmçr ir atgâdinâjums tam, ka tâlâksekos jauns darba cçliens. Ceram, ka pçc skaistinosvinçtas Zinîbu dienas, Rçzeknes Augstskolâ bûsradoðs un aktîvs studiju gads.Lolita Kivleniece, SANSeptembrî Rçzeknes Augstskolas (RA)Inþenieru fakultâti apmeklçja starptautiskâsakreditâcijas komisijas pârstâvji, profesori noLietuvas, Igaunijas un Latvijas.Divu dienu laikâ akreditâcijas komisija vçrtçjabakalaura studiju programmu “Vides inþenieris” unprofesionâlo maìistra studiju programmu “Videsaizsardzîba”. Vizîtes laikâ komisijas pârstâvji iepazinâs araugstskolas bibliotçku, fakultâtes laboratorijâm, tikâs arstudentiem, docçtâjiem, darba devçjiem, paðvaldîbupârstâvjiem, kâ arî sniedza atzinumus un priekðlikumusprogrammu pilnveidoðanâ.Eksperti norâdîja uz veiksmîgu un mçrítiecîgudarbu, ko Rçzeknes Augstskola ieguldîjusi abuprogrammu realizçðanâ. Komisijas pârstâvji pauda cerîbu,ka jaunais informâciju tehnoloìiju centrs, kura bûvniecîbaraiti rit uz priekðu, pavçrs jaunas iespçjas studiju procesapilnveidç. Akreditâcijas komisijas lçmums bija pozitîvs unabas programmas tika ieteikts akreditçt uz maksimâloilgumu seðiem gadiem.pieciem gadiem tika apstiprinâts asoc.profesorsDr.paed. Jânis Dzerviniks.27.septembrî uz pirmo sçdi ðajâ Tika veikti grozîjumi Studentu uzòemðanasstudiju gadâ sanâca RA Senâts, lai apstiprinâtu noteikumos 2006./2007.st.g., izsludinot uzòemðanudarba grafiku un izskatâmos jautâjumus vairâkâs jaunâs studiju programmâs: 1.lîmeòa2005./2006.studiju gadâ un pieòemtu vairâkus profesionâlâs augstâkâs izglîtîbas studijubûtiskus lçmumus.programmâ “Dizains” (studiju ilgums 2 un 2,5 gadi),Saskaòâ ar RA Senâta darbîbas nolikumu uz 2.lîmeòa profesionâlâs augstâkâs izglîtîbaskatru studiju gadu tâ sastâvâ tiek kooptçts viens bakalaura studiju programmâ “Tulkotâjs” (studijustudents no katras fakultâtes. 2005./2006.st.gadâ RA ilgums 2 gadi) un 2.lîmeòa profesionâlâs augstâkâsSenâtâ studçjoðos pârstâvçs: Solvita Buða (EF), izglîtîbas bakalaura studiju programmâ “Tulks,Kristîne Cauniða (PF), Renârs Ðmitiòð (HJZF) un tulkotâjs” (studiju ilgums 2,5 gadi).Aivars Lontons (IF). Profesionâlâs maìistra studiju programmas Senâts uzklausîja RA mâcîbu prorektores “Arhîvniecîba” uzòemðana pârcelta no 2006.jûlija uzA.Juðko-Ðtekeles informatîvo ziòojumu par studentu 2006.gada janvâri.uzòemðanas rezultâtiem 2005./2006.studiju gadâ. Tika apstiprinâts RA Padomnieku konventaKopumâ 39 studiju programmâs tika uzòemti 1058 sastâvs (uz 3 gadiem), kurâ iekïauti vairâkustudenti un konkursa koeficients uz vienu budþeta paðvaldîbu un to organizâciju pârstâvji, kâ arîvietu sasniedza 1,8. Prorektore atzina, ka uzòçmçji. Rçzeknes Augstskolas interesesuzòemðanas rezultâti bijuði veiksmîgâki nekâ Padomnieku konventâ pârstâvçs rektors prof.iepriekðçjâ gadâ un paðreiz jau ir sagatavots Leonârs Svarinskis.reklâmas pasâkumu plâns nâkamâ gada Ir nolemts izveidot darba grupu seðu cilvçkuuzòemðanai.sastâvâ, kurai lîdz ðî gada decembrim ir jâizstrâdâ RA Pedagoìijas fakultâtes dekâna amatâ uz RA iekðçjâs kontroles sistçma.Kâ Jûs vçrtçjat Studçjoðopaðpârvaldes darbîbu2004./2005.studiju gadâ?Lolita Kivleniece, SANIluta Arbidâne, Ekonomikas fakultâtes dekâne- Studenti kïûst kûtri, bez iniciatîvas unieinteresçtîbas. Varçtu vçlçties, lai uz viòiem varçtuvairâk païauties, uzticçt pienâkumus un prasîtkonkrçtus darba rezultâtus. Gribas cerçt, ka ðogadStudçjoðo paðpârvaldes pârstâvji bûs radoðâki.Tâpat bûtu nepiecieðams aktîvâk iesaistît tâsdarbîbâ pirmo kursu studentus.Çrika Teirumnieka, Inþenieru fakultâtes dekâne- Studçjoðo paðpârvaldes darbîbas vçrtçjums varçtubût “labi”. Arî turpmâk vçlu viòiem darbotiesaktîvi, izteikt priekðlikumus un ierosinâjumus.Gribçtos, lai viòi vairâk aizstâvçtu savas fakultâtesgodu, piemçram, akreditâcijas procesâ iesaistîtosprogrammu paðnovçrtçjuma ziòojumasagatavoðanâ.Veronika Korkla, Humanitâro un juridisko zinâtòu fakultâtesdekâne- Jâsaka, tâ: “Studentu paðpârvalde ir tâda, kâdi irmûsu studenti.” Varçtu vçlçties lielâku aktivitâti uniniciatîvu tieði no studentu puses. Gribçtos, lai RAstudenti nenorobeþojas, lai viòi ir gatavi uz sarunuar augstskolas administrâciju, docçtâjiem. Sarunaspar studiju procesu, ârpusstudiju aktivitâtçm uncitâm viòiem aktuâlâm problçmâm rosinâtu risinâtðos jautâjumus produktîvâk.Vilis Dzerviniks, Pedagoìijas fakultâtes dekâns- Cieðâka sadarbîba izvçrtâs tieði ar mûsu fakultâtespaðpârvaldes pârstâvjiem, lielâkâ vai mazâkâ mçrâvisi jautâjumi tika samçrâ veiksmîgi atrisinâti.Jâcer, ka ðajâ studiju gadâ paðpârvalde darbosiesvçl aktîvâk. Ja skatâs kopumâ, paðpârvaldesdarbojas vairâk pa fakultâtçm, kopçjâ darbîba navtik izteikta. Gribçtos, lai sadarbîba bûtu cieðâka.Sarmîte Adijâne, EF- Jâatzîst, ka studentu aktivitâte sarûk. Varçtuvçlçties, lai RA studenti aktîvâk iesaistîtospaðpârvaldes darbâ. Mûsu augstskolâ ir iedibinâtasïoti jaukas tradîcijas, tâpçc bûtu jâdara vissiespçjamais, lai tâs saglabâtu.Ainârs Pavïukeviès, IF- Pçrnais gads pierâdîja to, ka studenti vçlaspasâkumus, taèu kûtri iesaistâs to organizçðanâ.Labprâtâk izvçlas atnâkt uz “gatavu”. Ðim gadamidejas ir daudz un daþâdas, bet ðobrîd vçrojamastudentu pasivitâte.Mareks Nçgels, PF- Pozitîvi vçrtçjama ir visu fakultâðu Studçjoðopaðpârvalþu sadarbîba. Pçrn tâ noritçja veiksmîgi,taèu pirmkursnieku aktivitâte bija niecîga. Cerams,ka ðogad visas ieceres tiks realizçtas.Kristîne Gravâne, HJZH- Pçrn iecerçtie darbi lielâ mçrâ tika paveikti, taspriecç. Pasâkumi, ko rîkoja paðpârvaldes bijaemocionâli piesâtinâti un patîkami ganorganizçtâjiem, gan apmeklçtâjiem. Trûkums ir tas,ka paðpârvaldçs pietrûkst saliedçtîbas. Neretisanâk tâ, ka lielâko darba daïu uzòemaspaðpârvaldes vadîtâjs, tas nebût nav pareizi,pienâkumi ir jâsadala.


2Lietiðíâ RA2005.gada oktobrisProjektu "Inovatîvas e-studiju mçríis ir izstrâdât vienotu nâkamâs paaudzes e-pieejamîbas paaugstinâðana uz zinâðanâm studiju stratçìiju, lai nodroðinâtu augstubalstîtas ekonomikas veicinâðanai Latvijâ" kvalitâti un efektîvu sadarbîbu uz tehnoloìijâmfinansiâli atbalsta Eiropas Savienîba Phare balstîtas izglîtîbas jomâ gan Latvijas, gan2002 "Baltijas jûras" reìiona sadarbîbas Lietuvas augstskolu vidû, kâ arî uzlabotuprogrammas Latvijai ietvaros. Projekts ir tâlâkizglîtîbas kvalitâti un pieejamîbu.sâcis darboties 2005. gada 23. februârî, tâProjekta mçría grupa, pirmkârt, irilgums - 10 mçneði. Projekta koordinators -augstskolu personâls, kas tieði iesaistîts ar IKTRA doc. Pçteris Daugulis.atbalstîtâ izglîtîbâ un studiju aktivitâtçs, kasProjekta mçríis ir sekmçt ekonomisko atvçrti izglîtîbas inovâcijâm un kas darbosies kâattîstîbu, bûtiski uzlabojot tâlâkizglîtîbasmultiplikatori e-studiju attîstîðanâ.kvalitâti Latvijas augstâkajâs mâcîbu iestâdçs,Otra projekta mçría grupa ir augstâkâspârvarçt relatîvas izolâcijas sekas Latvijasizglîtîbas iestâþu menedþmenta realizçtâji,augstâkâs izglîtîbas iestâþu vidû nacionâlâs studiju politikas noteicçji un lçmumu pieòçmçji,ekonomikas ietvaros, piemçram, nepietiekamukas izstrâdâ ilgtspçjîgas IKT integrâcijasieguldîjumu vietçjâ darba tirgû. Projekts ir programmu un attîstîbas stratçìiju savâsizveidots, lai noteiktu un pârbaudîtu prioritâtes,institûcijâs.kas ïautu efektîvi izmantot tehnoloìiju iespçjasUn treðkârt, netieðâs mçría grupas ietversabiedrîbas izglîtoðanâ, piemçram, e-studiju unesoðos un potenciâlos studentuszinâðanu pârvaldîbas tehnoloìijas; Baltijas jûraspartneraugstskolâs, tâlâkizglîtîbâ ieinteresçtosreìionâ izveidotu jaunu, efektîvu e-studiju tîklupieauguðos, studçjoðos ar speciâlâm vajadzîbâm.ar Eiropas perspektîvâm. Vispârçjais projektaA.Kïavinska, muzeja praktikuma vadîtâjaViena no filoloìijas specialitâtesrealizâcijas iespçjâm ir darbs muzejâ,padziïinot pçtnieciskâ darba iemaòas, ïaujotzinâtniskos pçtîjumus balstît tieðâ avotuizpçtç un aprakstîðanâ, tâpçc ik gaduakadçmiskâ bakalaura studiju programmas“Filoloìija” 4.kursa studenti piedalâsmuzeja praktikumâ, kura mçríis ir ievadîtun ieinteresçt studentus ðajâ darbîbas sfçrâ.Ðogad 4.kursa filoloìes no 26.09. lîdz 10.10.darbojas Baltu filoloìijas pçtnieciskajâ centrâSANSeptembrî Rçzeknes Augstskolas Ekonomikasfakultâti apmeklçja Hâmes Augstskolaspasniedzçjas no Somijas. Viòu mçríis bija sniegtpraktisku nodarbîbu ciklu, izmantojotproblçmsituâciju mâcîðanas metodes, kurasaizvien bieþâk tiek piedâvâtas arî eksakto zinâtòustudiju procesâ gan Somijâ, gan citur pasaulç. Ðîmetode motivç studentus aktîvam patstâvîgamdarbam, kâ arî sekmç viòu izpratni parapgûstamo vielu.(BFPC), kur iepazîstas ar centrâ veicamâ darbasaturu un formâm, dokumentâcijas sakârtoðanasspecifiku, ekspozîcijas izveides, noformçðanasprincipiem. Ðogad studentes BFPC plâno izveidotdivas ekspozîcijas vienâ tiks parâdîti Filoloìijaskatedras organizçto folkloras ekspedîcijuieguvumi, otrajâ tiks izstâdîta papîra naudas,telekarðu un monçtu kolekcija. Izstâþu atklâðanair paredzçta 18.oktobrî plkst.13.00 BFPC(Atbrîvoðanas alejâ 115, 1.stâvâ).Laipni gaidîti visi interesenti!Somu pasniedzçjas norâdîja, ka Hâmesaugstskolas Ekonomikas fakultâtes studenti jaupiecus gadus mâcâs tikai pçc problçmsituâcijuapguves sistçmas. Tâ atðíiras no ierastajâmlekcijâm ar to, ka veicina patstâvîgu un radoðupieeju katram uzdevumam, rosina studentusdarboties praktiski.RA pasniedzçji ir pârliecinâti, ka tikðanâslaikâ gûtâs idejas tiks realizçtas praktiskajâsnodarbîbâs Rçzeknes Augstskolâ.Svetlana Krauliða, ZP sekretâre20.09.2005. notika pirmâ 2005./2006.studiju gada Zinâtnes padomes sçde. Darba gaitâ tika izskatîti vairâki jautâjumi: Zinâtnes padomes darba plâna 2005./2006.studiju gadam apstiprinâðana. Zinâtnisko pçtîjumu 2004./2005. studiju gada plâna izpildes rezultâti. RA zinâtnisko publikâciju plâna 2005./2006.studiju gadam apstiprinâðana.Zinâtnes padomes ieplânotie zinâtniskie izdevumi 2005./2006.st.gadâ ir: “RA raksti”, 2 sçjumi (VI sçjums - Inþenieru un Ekonomikas fakultâðu zinâtnisko materiâlu krâjums 2005.g. decembrî;VII sçjums - Pedagoìijas fakultâtes zinâtnisko materiâlu krâjums 2006.g. aprîlî); RA zinâtniskâs darbîbas gada atskaite 2005 (2006.g. martâ); “RA raksti” (VIII sçjums- Humanitâro un juridisko zinâtòu fakultâtes zinâtnisko materiâlu krâjums 2006.g. septembrî).Ieplânotas monogrâfijas: M.Meþâre, Ç.Kalvâns, P.Vucenlazdâns “Studentu iniciatîvas veicinâðanas studiju procesâ”; V.Ïubkina “Patçrçtâju izglîtîbas pedagoìiskie un sociâli ekonomiskie aspekti”; M.Meþâre, Ç.Kalvâns, P.Vucenlazdâns “Studentu sociâlâ trauksme paðprezentâcijas situâcijâ”.Svetlana Krauliða, MP sekretâreMâcîbu padomes 2005./2006.studiju gada pirmâ sçde notika 13.09.2005.Ðajâ sçdç tika apstiprinâti: Mâcîbu padomes darba plâns 2005./2006. studiju gadam; Stipendiju komisijas 2005./2006.studiju gada sastâvs; mâcîbu un mâcîbu metodiskâs literatûras izdoðanas plâns 2005./2006.studiju gadam; izmaiòas fakultâðu profesionâlo studiju programmu profila priekðmetu sarakstâ; RA Tâlâkizglîtîbas centra darba plâns rudens semestrim; mâcîbu grâmatu konkursa rezultâti:1.vieta - P.Daugulis, S.Mickâne “Diskrçtâ Matemâtika 2”, - naudas prçmija 400 Ls apmçrâ;2.vieta - E.Ulnicâns “Sadalîjuma rindas un to statistiskâ analîze” un I.Leikuma “Kredîtpunkts filozofijâ”, - naudasprçmija - 250 Ls apmçrâ katram;3.vieta - O.Uþga-Rebrovs “Ekonomiskais risks. Novçrtçðana, analîze, pârveidoðana”,- naudas prçmija 150 Ls apmçrâ;veicinâðanas balvas: J.Tihomirova “Apdroðinâðanas pamati”, V.Òikitina “Makroekonomika”;O.Senkâne “Modernistiskâs prozas analîze pamataspekti”,- naudas prçmijas 100 Ls apmçrâ katrai autorei.I.Ðuplinska, SANïautu piepildît ðo ieceri. Tâ kâ manas specialitâtesProfesors, habilitçtais doktors ìeoloìijâ profils bija saistîts ar derîgajiem izrakteòiem, tadGotfrîds Noviks ir dzimis ludzânietis, tâ kâ arî disertâcijai vielu izvçlçjos saistîbâ ar ieþubçrnîbas un jaunîbas lielâkâ daïa pavadîta fizikâlajâm îpaðîbâm, bet vçlâk strâdâju pçtîjumuViïânos, tad pats sevi uzskata par viïânieti, laboratorijâs, kas ïâva raþotnç ieviest jaunusbet par savçjo nu jau 11 gadu viòu sauc zinâtniskus atklâjumus.Rçzeknes Augstskolas darbinieki un Lîdzâs monogrâfijai “Ieþu fizikasstudenti. Rçzeknes Augstskolâ profesors ir pamati”, kas izdota angïu, íînieðu,Dabas zinâtòu katedras vadîtâjs un vjetnamieðu, gruzînu valodâ, citâm mâcîbuprorektors zinâtniskajâ darbâ, bet, îsâk grâmatâm un lîdzekïiem, Jûs esat 25sakot, cilvçks, kura mûþs ir veltîts zinâtnei. izgudrojumu autors. Cik ilgs ir ceïð lîdzjaunatklâjumam?Profesor, Jûs esat retas specialitâtes- Te jâsaka uzreiz, ka, protams, ïoti svarîga irpârstâvis Latvijâ - inþenieris ìeologs. Kâ,komanda, kas strâdâ pie kâda izgudrojuma, kâ arîmâcoties Viïânu vidusskolâ, varçja rastiestas, cik sareþìîtu iekârtu, modeli grib ieviest. Irdoma studçt Kalnrûpniecîbas institûtâÏeòingradâ (Sanktpçterburgâ)?bijuði izgudrojumi, kas tapuði pusgada laikâ, ir- Tâ interese radâs pamazâm, jo kopðbijuði tâdi, pie kuriem strâdâts 3 un vairâk gadu.bçrnîbas man ir paticis stundâm ilgi klaiòot paVai varat nosaukt kâdu no tâ laikaizgudrojumiem, ko veiksmîgi varçtumeþu, vçrot dabu, bet îpaði atrast un pçtît izmantot vai izmanto arî paðreiz?daþâdus akmeòus. Manu mîïâko priekðmetu- Kalnrûpniecîbâ tâdu ir diezgan daudz, betsarakstâ ir bijusi bioloìija, íîmija, fizika. Es Latvijas situâcijai varbût ir svarîgas tehnoloìijas,sapòoju, ka savu dzîvi saistîðu ar medicînu. Taèukas ir saistîtas ar tukðo ieþu, izmantoto dabasman uzreiz likâs, ka tâ varçtu bût pçtniecîba,resursu pârstrâdi. Atseviðíos gadîjumos bûtunevis tieðs ârstçðanas process. Apstâkïi tânoderîga arî augstfrekvences elektrotermiskâsagadîjâs, ka varçju uzsâkt studijas Karametode sasaluðu ieþu drupinâðanâ vaimedicînas akadçmijâ, bet, jau teicami nokârtojisdezintegrators, kas sasmalcina jebkuru iezivisus eksâmenus, sapratu, ka to es negribu darît.smalkos putekïos. Latvijâ ðobrîd derîgo izrakteòuIzturçju konkursu (13 pretendenti uz 1 vietu), unieguve ir atstâta novârtâ, taèu ìipða, dolomîta,sâku studçt Kalnrûpniecîbas institûtâ.mâla, kûdras atradnes Latvijâ ir iespaidîgas. ToJau ilgâku Jûsu dzîves posmu pats esatpârstrâde noteikti ïautu aktivizçt mûsu valstsdocçtâjs. Kâ Jums ðíiet, vai studentuattieksme pret studijâm toreiz, kad studçjât ekonomisko dzîvi. Piemçram, kûdras pârstrâdçJûs, un ðobrîd atðíiras?bûtu noderîga aktivçto ogïu izstrâdes tehnoloìija,- Students visos laikos ir un paliks students, ko paðreiz izmanto brûnogïu pârstrâdâarsavâm dzîves uztveres îpatnîbâm. Viòð ir ðanai.komunikabls, atvçrts jaunâm idejâm, gatavsTas nozîmç, ka Latvijâ vides inþenieriem,riskçt un eksperimentçt. Es teiktu, ka gan toreiz, ìeologiem ir nâkotne?- Jâ, noteikti. Tikko aktivizçsies rûpniecîba, tâgan tagad vidçji grupâ ir 10 - 15 % talantîguðie speciâlisti bûs neaizstâjami. Ja divus gadusjaunieðu, apmçram tikpat, kas nesaprot, kâpçcatpakaï rûpniecîbas attîstîbai vispâr nepievçrsaîsti atnâkuði studçt vai kâpçc tieði ðajâuzmanîbu, tad ðobrîd jau valsts lîmenî to atkal sâkspecialitâtç, bet atðíiras studentu spçjas apgûtaktualizçt.jaunu vielu. Agrâk studenti nâca sagatavotâki jauKas Jums ïauj bût tik aktîvam unno vidusskolas, ja es atskatos, cik sareþìîtu vieluenerìiskam, neskatoties uz Jûsu gadaes varçju pasniegt kaut vai 5 - 10 gadus atpakaï,skaitïos iespaidîgo vecumu.tad ðobrîd ðis pasniegtais materiâls ir krietni- Man gribçtos, ka cilvçka dzîvi nemçra gados,vienkârðâks.bet kilometros, tad es jau esmu “nostaigâjisPçc studijâm Kalnrûpniecîbas institûtâ65miljardus 797miljonus kilometrus ap Sauli”.Jûs sâkât strâdât savâ specialitâtç BrocçnuBet enerìijas avots ir vienkârðs, tâ ir mîlestîba. Tâcementa, ðîfera rûpnîcâ, taèu drîz viendevâties atpakaï studçt aspirantûrâ var izpausties savstarpçjâ cilvçku cieòâ un(doktorantûrâ). Kâpçc ðâda izvçle?sapratnç, mîlestîbâ uz dabu, arî darbu, ko dari.- Es vienmçr esmu vçlçjies praktiski Bet ir skaidrs, ka bez mîlestîbas viss pârçjaiseksperimentçt, nodarboties ar zinâtniskiem iznîkst un kïûst par mazsvarîgu.atklâjumiem, tâpçc izvçlçjos studijas, jo tâs manPaldies par sarunu!RA IESAISTÂS BIONIKAS PROJEKTÂLolita Kivleniece, SANRçzeknes Augstskolas Pedagoìijas unInþenieru fakultâtes ir iesaistîjuðâsLeonardo da Vinèi projektâ Bionikaizglîtîbâ. Projekta mçríis ir iepazît jaunasmetodoloìijas studiju apguvç, izmantojotbionikas pieredzi, kas ïautu sekmçt izziòurosinoðas mâcîbu vides radîðanu unintegrçtas pieejas nodroðinâðanu mâcîbuprocesâ, jo bionika aptver gan dabaszinâtnes,gan eksakto zinâtòu jomu.Lai tiktos ar augstskolas docçtâjiem unstudentiem, septembra vidû RçzeknesAugstskolâ viesojâs Minsteres Vilhelmauniversitâtes profesors Bernds Hils. Profesorsjau vairâkkârt ir viesojies Rçzeknes Augstskolâ,iepazîstinot studentus un docçtâjus ar bionikasteorçtiskajâm un praktiskajâm atziòâm. Ðoreizprofesors vizîtes laikâ vadîja praktiskâsnodarbîbas vides inþeniera programmasstudentiem.Jâatzîmç, ka Minsteres Vilhelma universitâtçtiek veikti nozîmîgi pçtîjumi bionikâ un tâsmetodikas izstrâdç. Vâcijas izglîtîbas sistçmâ untautsaimniecîbâ bionikas izmantoðanasmetodika tiek atzîta par efektîvu, tâpçc RçzeknesAugstskolas mâcîbspçki vçlas pâròemt ðopieredzi, jau ðobrîd aktualizçjot bionikas atziòuizmantoðana studentu pçtnieciskajos darbos unstudiju projektos.

More magazines by this user
Similar magazines