Litagra Decis Mega 50 e.Å«.; 3.klase; 4 ml - VAAD

vaad.gov.lv
  • No tags were found...

Litagra Decis Mega 50 e.Å«.; 3.klase; 4 ml - VAAD

Xn N.MEGA;LITAGR,!-50 e.u. rvLitagra Decis@ Mega 50 e.u. InsekticidsKaitigsBistams videiPlasaspektrainsekticTds - sintetiskaispiretroTds, kampiemTt kakontaktaiedarbTba, ta arTiedarbTbacaurkaiteklazarnutraktu. Smidzinamspret kaitekliem,zir~os,pupas,kartupelos,galvi~kapostos,ziedkapostos,brokolos,kalos,burkanos,kras~umaugos(atklatalauka),abelesun bumbieres.Darbiga viela: deltametrTns50 g/I.Preparativaforma: emulsija OdenT.PreparatssatursmagoaromatiskooglOde~radi(nafta).lepakojums: 30x4mlParalelas tirdzniecibasatlaujas Nr.15Registracijas klase: 3RazotajsBayerCropScienceAlfred- Nobel-Strasse5040789 Monheim,VacijaParfasetajs:UAB"Litagrosprekyba",Savanori4pr.173,LT- 03150Vilnius,Lithuania,www.litagra.ltPartijas Nr. skatTtuziepakojumaIzgatavosanas datums:skatTtuziepakojumaParfasesanas datums:skatTtuz iepakojumaParalelas tirdzniecibas atlaujasipasnieks un importetajsLatvija:UAB"LitagrosPrekyba"filiale"Litagra Latvija"Langervaldesiela 2, Raubeni,Cenupag.,Ozolniekunov.,k.t. +37163045285APSTIPRINUVAAD Augu alzsardzibas n,~tricljis dajas vadltijaR. ade~2 . .jL" j ~7/fMJLITAGRAlai nepaklauturiskam cilvekus un vidi, izlasit un izpilortlietosa'l,asin~t "jas ,;. prasib"Bistamibaun dro as pasakumi.R22 - KaitTgsnorijot.8- K . ,.'1« $1, '" ltf" ,.,- ~o ns drganismfem,\jar rarntilgterniil)anevelamuietekmiOdensvide.rP2. - - - - v' '--rS20/21-Nedzert,neestunnesme~et, darbojotiesarvielu.35 Sovieluvaimoduktuun.ieDakoiu '" 1- . 1 v-- --Uzglabasana.Uzglabatsausas,vesas,labivedinamasunaizsledzamastelpas.UzglabasanastemperatOra- no O°CITdz+30°C.Deriguma termil}s~ gadi,no~aizgatavosanasdatuma, glabajot originala, neatvert~L 4%lepakoJuma. SA~EMTS (V2.Valsts aUQuaizsar~zlba~ dlenesta@ -registretaBayerCropScience AGtir6~~~~.I~:~~lgzekIU20 /1 g" .lb!. /Ua~M" . #' (I /


LlTAGRA50e.G. MEG rFA'::Bistamiba un drosib.. pa.iikumi.R 22 - Ka~igs norijot.R 36138- Kair"" ,,;s un adu.R 50153- ,oti 'oksisks udens organismiem. var rad.,ilgtennu;ra nevelamu ietekm; udens vide.S2 - Sargii' no bemiem.S 13 - NeUlglabiit kopa ar partiku vai dZr,"~kubaribu.S 20121- Nedzert. neest un nosme~t. dartJojo';es arvieu.S 35 - So vieu vai produktu uo iepakojumu lilv.de!dro,"ve;da.S 57 -Izmaotot p;emerotutvertni.lai iNa;n10snovidespiesaf\loSanas.SPe 8 - Bi.tam. bitem. lai aizsargiitu bite. uncitu. apputek.nritiiju. fietot pric 22.00 un p;rms5.00 vieta., kur. ir ziedoSi kultiiraugi un/va;ziedo... nezales; vim., kur bite. aktivi meldebanoIL~U'g."" """. "~sa,. .bi,""i,'~" on",led""", ";VAS.ll~g", Pcekybat.""U~graLa.i,,"lang'N'~"ie.2.Rau""'i.Cenupag..Ozo.iekunD>.. k.t.+37163045285riIParalOtas lirdzniocibas atjaujas Nr.15Rogistricijas klaso: 3Partijas Nr., skatil uz iepakojumaIzgatavoianas datums: skatil u' iepakojumaPart nas datums: skatil uziepakojuma111111 um4779019350210


LitagraDecis@Mega 50 e.iiInsekticidsDarbigaviela: deltametrTns, 50 g/IPreparat satursmagoaromatis~ og!OdeQradi (nafta)Preparativaforma: emulsijaOdenTXnNKaitTgsBlstamsvideiRegistracijasklase3ParalelastirdzniecibasatlaujasNr.15PartijasNr.:82080429Izgatavosanas datums:2012.05Parfasesanas datums:2012.07ParalelastirdzniecibasatlaujasipasnieksunimportetajsLatvija:UAB"litagrosPrekyba"filiale"LitagraLatvija"Langervaldes iela2, Raubeni,tenu pag.,Ozolniekunov.,k.t. +37163045285LITAGRARazotajs:BayertropScience,Alfred-Nobel-Strasse50,40789Monheirn,VacijaParfasetajs:UAB"litagrosprekyba",SavanoriQpr.173,Vilnius.


KaitigsBTstamsvideiPirma oalidziba.-Ja auguaizsardzTbas ITdzeklisnonacisacTs,tas nekavejotiesskalottekosaudensstrukla 15minutes.-Ja augu aizsardzTbasITdzeklisnonacis uz adas. to nekavejotiesmazgat tekosa udens strukla arziepem15minutes.-Ja auguaizsardzTbas ITdzeklisnonacisgremosanassistema,izdzeriet100ml udens.-Ja auguaizsardzTbas ITdzeklisnonaciselposanassistema,nogadatcietusosvaigagaisa.-JebkuranelaimesgadTjumavelamaarsta konsultacija.Uzradietarstam attiecTgaauguaizsardzTbasITdzek!amar~ejumu.Noradijumiarstam:- Antidotanav,pielietotsimptomatiskoarstesanu.-Saindesanasinformacijascentra talrul}anumurs:67042473LlTAGRADECIS@MEGA50 e.uLietosanas pamaclba.PlasaspektrainsekticTds - sintetiskaispiretroTds. kampiemTtgankontaktaiedarbTba. ganarTiedarbTbacaurkaitek!azarnutraktu.Smidzinamspret kaitekjiem.zirQos.pupas.kartupelos.galviQkapostos.ziedkapostos. broko!os. ka!os.burkanos. krasQumaugos (atklatalauka).abelesunbumbieres.Darbigaviela:deltametrTns. 50g/I.Preparativaforma:emulsijaudenT.PreparatsatursmagoaromatiskogludeQradi (nafta)lepakojums:4 mlPartijasNr.skatTt uziepakojumaIzgatavosanasdatums:skatTt uziepakojumaParfasesanasdatums:skatTtuziepakojuma.Paralelastirdzniecibasat!aujasNr.15lai nepak!auturiskamcilvekusunvidi,izlasitunizpilditlietosanasinstrukcijasprasibas.Bistamibaundrosibaspasakumi.R22 - KaitTgsnorijot.R36/38 - Kairin acisunadu.R50/53- ~otitoksisksudensorganisrniern. varradTt ilgtermiQanevelarnuietekrniudensvide.S2 - Sargatnoberniem.S 13 - Neuzglabat kopaarpartikuvaidzTvnieku barTbu.S20/21 - t';Jedzert. neestunnesme~et. darbojotiesarvielu.S35 - Sovieluvaiprodukt uniepakojumu likvidetdrosaveida.S57 . - Izmantotpiemerotutvertni.laiizvairTtos novidespiesarQosanas.SPe 8 -Bistams bitem. lai aizsargatu bites un citus apputeksnetajus, lietot pec 22.00 unpirms 5.00 vietas, kur: ir ziedosi kultiiraugi un/vai ziedosas nezales: vietas, kur bites aktivimekle baribu.Personala drosiba.Stradajotar preparatulietojietindividualosaizsardzTbas ITdzeklus: aizsargapgerbu, aizsargbrilles.respiratoru, ~Tmiski izturTgus cimdusunslegtusapavus.Pecdarbanekavejotiesnovilktdarbaapgerbuunnomazgat rokasunsejuarudeniunziepem.Lietosanasdevas.Zirl}i. pupas Svitrainaiszirnu 4 20 2 300smecernieks,'zirQutineji. zirQulaputs,pupulaputs.Kartupe!i Kartupe!u 4 20 2 300lapgrauzis.Galvil}kiiposti. Kapostubaltenis, 4 14 2 300ziedkiiposti. raceQubaltenis,broko!i. kii!i kapostupOcite,krustziezuspradzi,laputis.Burkiini Burkanumusa. 4 30 2 300Kriisl}umaugi Laputis,cikades. 4 - 2 200(atkliitiilaukii)Abeles. Laputis.laputineji. 4 30 2 200bumbieres abolutinejs. abe!uziedusmecernieks,aboluzaglapsene.Avarijasgadijumazil}otUgunsdzesibas un glabsanas dienestam-telefons 112.I .


Bezlietus periods: 1 stunda!Uzolabasana.Uzglabatsausas,vesas,labivedinamasunaizsledzamas telpas.Uzglabasanas temperatOra- noO°Cfidz+30°C.Deriouma termins.2 gadinota izgatavosanas datuma.glabajotoriginala,neatvertaiepakojuma.ledarbiba.LitagraDecisMega50e.uir insekticids. kurampiemitatrakontaktiedarblba, kaariiedarblbacaurkaitek!azarnutraktu.Apstradi veikt.kaitekliemparadoties. Nesmidzinat profilaktiski.Norades lietosanai.1.Preparats labakdarbojas, jagaisato irzem20°C.~otikarstasdienasapstradi ieteicams veiktnoritavaiaridienasbeigas.2. Svarigsirkvalitativsmidzinajums. laivisasaugada!astiktuvienmerigi parklatasardarbas~idrumu.Nodrosinietkvalitativassprauslas.lai veidojassmalkssmidzinajums.Nepie!autdarbas~idrumanopilesanu zeme.J3. Navizslegtakaitek!urezistences izveidosanas pretpiretroidiem(ti. nayvelamarezultata. jo gadunogadatieklietotivienasgrupaspreparatil. tai skaitaLitagraDecisMega50e.O..karezultatainsekticidaefektivitate ir stiprisamazinata. Takasoprocesunayiespejamskontrolet vainoverst, tadBaver ICropScienceneuzQemas atbilmbuparbojajumiemunzaudejumiem.4. Samazinatas efektivitatesgadijuma, kaitigoorganismuierobezosanai lietotinsekticidus. kuripiedercitai~imiskovielugrupai,ti.- tienaypiretroidi.Bites un citi aot'uteksnetaii.Bistams bitem. Laiaizsargatu bites un citus apputeksnetajus lietot pec 22.00 un pirms 5.00vietas, kur: ir ziedosi kultiiraugi un/vai ziedosas nezales; vietas, kur bites aktivi meklebaribu.Vietas.kurbitesaktivimeklebarlbuietverarigadijumus, kadir noverojama jebkad aktivabisudarblbaapstradajamaja platlba,piemeram.kadnoverojamabisuparlidosanauzblakusesosuteritorijubarlbasievaksanai.Darba skidruma saoatavoSana.Darbas~idrumasagatavosanas seciba:1. Smidzinataja tvertneiepildietY2nonepieciesamaOdensdaudzuma;2. Pielejietvisuapre~inatoLitagraDecisMega50e.u.daudzumuns~idrumusamaisiet;3. PielejietatlikusoOdensdaudzumuns~idrumukartigisamaisietDarbas~idrumadaudzumsjasagatavoatbilstosiapstradajamai platlbai.Ja si platlbair mazakaparlietojumatabulanoradito. tadveicietpapildusapre~inu.Piemeram:-10 litru darbas~idrum apstradajamaplatibakartupe!ustadijumair 300 m2,bet. jakartupe!ustamjumsir 100m2liels,tadjasagatavo3.3litridarbas~idruma.Smidzinataja tvertneiepilda3.3I Odens,kurampievieno1.3mlLitagraDecisMega50e.O.,skidrumusamaisaunapstrada100m2platlbu. ' ISmidzinasanas iekartas tirisana.Pecsmidzinasanas darbubeigsanas, izskalojiet tvertniartiru Odeni.Skalojamoudenizsmidziniet uztikkoapstradatajamplatlbam.Tvertnes maisijumi.LitagraDecisMega50e.u.drlkstjaukttvertnesmaisijumarfungicidiem.Gatavojot tvertnesmaisijumu,LitagraDecisMega50e.u.pievienojietdarbas~idrumampedejo.Peckatrapreparatapievienosanasudenim.kartigisamaisietdarbas~idrumuntikaitadpievienojietcitupreparatu.Pirmslietosanassagatavotaisdarbas~idrumsir kartigijasamaisa.Tuksais ieoakoiums.Tuksoiepakojumu izskalotarOdeniunpievienotdarbas~idrumam. Tuksoiepakojumuatkartotizmantotkategoriski aizliegts.Vides aizsardziba.~otitoksisksOdensorganismiem. varramtilgtermiQanevelamuietekmiudensvide.LaiaizsargatuOdensorganismus. ieverot 10 m aizsargjoslulidziidenstilpemun iidenstecem. NepiesarQotOdeniar auguaizsardzlbas ITdzekli un ta iepakojumu.Netiritsmidzinasanas tehnikuudenstilpj unOdenstecu tuvuma.PreparataizITsanas gadijumapiesarQotomaterialusavacunziQoattiecigajaiRegionalajai videsparvaldei.Lietojotauguaizsardzlbasfidzekli,ieverot"Labaslauksaimnieclbas praksesnosacijumiLatvija"rekomendacijas.Juridiska atbildiba.leteikumipreparatalietosanaipamatotiuz veiktajiemizmeginajumiem. IzgatavotajsneuzQemasatbilcfibupar sekam,kas radusaspreparatapavirsasun nepareizasuzglabasanas un lietosanasrezultata.IzgatavotajsneuzQemasatbildfuupar samazinatuproduktaefektivitatiari rezistencesapstak!os.Preparatakvalitatetiekgarantetatikaitad,ja tastiekuzglabatsoriginala,noslegtaiepakojumauntamatbilstososglabasanasapstak!os.@ -registretaSaverCropScienceAGtirdznieclbaszime.Piirfasetiijs:UAB"Litagrosprekvba",Savanoril) pr.173,Vilnius,Lithuania,www.litagra.ltParaleliis tirdzniecibas atJaujas ipasnieksun importetiijs Latvijii:UAB"LitagrosPrekvba" filiale"LitagraLatvija"Langervaldes iela2, Raubeni,Cenupag.,Ozolniekunov.,k.t +37163045285Razotiijs:BaverCropScienceAlfred-Nobel-Strasse5040789Monheim,VacijaLITAGRA

More magazines by this user
Similar magazines