2011. gada janvāris Nr.1 - Jelgavas rajona padome

jrp.lv
  • No tags were found...

2011. gada janvāris Nr.1 - Jelgavas rajona padome

2 2011. gada janvāris INTERVIJAKādās jomās jūsgribētu papildinātsavas zināšanas?Tamāra no Vircavas:«Savu jau esmu nomācījusies,un tagadmācībām pietrūkstlaika – jāauklē mazbērni,strādāju arī«simtlatniekos». Cilvēkamlaukos jau visulaiku jādomā, kā vēlnopelnīt naudiņu, mācīties nav vaļas. Bet, jatā padomā, labprāt ziemā, kad vakaros īstinav ko darīt, būtu ar mieru sapulcēties unpaadīt. Būtu labi, ja ar mums varētu pastrādātkāds kompetents speciālists, pamācīt grūtākosrakstus, paskaidrot, kā pareizi viena vai otralieta jādara. Konsultējoties taču rodas daudzjaunu ideju! Esmu liela adītāja, bet tā īsti adītneviens man nav mācījis.»Veronika no Kalnciema:«Ja godīgi, par šojautājumu neesmudomājusi. Man šķiet,ka pagastā vajadzētuizveidot kādu seniorubiedrību, kura rakstītuprojektus, dodotiespēju pensionāriemapmeklēt dažādus kursus par veselības uzlabošanu.Vēl es gribētu sporta nodarbībaspensionāriem. Citādi, ziemā mājās nekonedarot, vasarā nevarēs dārzā pieliektiespēc nezālēm! Datorus apguvu, pirms gājupensijā, jo tas bija nepieciešams darbā. Esmudzirdējusi, ka arī šobrīd pagastā var mācītiesdatorzinības, taču nezinu, cik liela ir atsaucībaun cik tas maksā.»Marts no Platones:«Labprāt gribētu iemācītiesrīkoties ar datoru.Meklējot darbu,arvien vairāk izjūtunepieciešamību pēcšīm prasmēm. Tačunedomāju, ka pagastākas tāds vispār tikspiedāvāts, vēl jo vairāk– bez maksas. Pirmkārt, nevarēs nokomplektētgrupu, otrkārt, ekonomiskā situācija ir tāda,kāda tā ir, tāpēc visiem gribētājiem nepietiksnaudas. Diemžēl arī es, kaut man ir vēlme,nevaru atļauties izbraukāt uz Jelgavu, tasir dārgi. Labprāt arī apmeklētu kursus parmežsaimniecību.»Inese no Platones:«Esmu bezdarbnieceun labprāt gribētuiemācīties strādāt ardatoru. Redzu, ka tiemcilvēkiem, kuriem iršīs iemaņas, paveraslielākas izredzes,meklējot darbu. Viņiinternetā iegūst daudzvairāk informācijas, uzzina par pasaules jaunākajāmlietām. Šim mērķim es varētu atļautiestērēt kādus 10 – 15 latus mēnesī, taču zinu,ka nekur tik lēti nav iespējams mācīties. Tačuir liels prieks, ka vismaz bērniem bez maksaspiedāvā dažādus pulciņus.»Ausma no Jaunsvirlaukas:«Es gribētu apgūt floristiku,jo šī lieta manļoti patīk. Jau tagadveidoju Adventes vainagus,dekorus, vasarādažādus pušķus unvedu uz tirgu Jelgavā,taču papildināt zināšanasnekad nenāk par skādi. Kursos prasmīguspeciālistu vadībā iespējams uzzināt dažādusknifiņus, jaunākās tendences. Ja šāda iespējatiktu piedāvāta un es varētu to atļauties, noteiktiiespēju izmantotu, jo zinu, ka vēlāk man tasatmaksāsies. Tiesa, mācīties es gribētu tuvākmājām, ne Jelgavā.»Juris no Jaunsvirlaukas:«Iespējams, es varētuiemācīties kādu valodu.Noteikti arī to, kāstrādāt ar datoru. Javien būtu tāda iespēja,gribētu iegūt autobusašofera tiesības. Domāju,ka cilvēki labprātmācītos visu, ko viņiem piedāvātu, tikai šobrīddiemžēl maciņš neatļauj par mācībām samaksāt.Tagad lauku iedzīvotājiem prioritāte ir bērni– jādomā, kā viņus uz skolu palaist.»«Rezultāts būs jūtams pēc gadiem,bet tas noteikti būs!»Jelgavas novadā izveidotdaudzveidīgas izglītībaspiedāvājumu un nodrošinātvienlīdzīgas un kvalitatīvasmūžizglītības iespējas katramnovada iedzīvotājam iespējamituvu dzīvesvietai – šādu mērķipašvaldība izvirzījusi, domājotpar pieaugušo izglītības attīstībumūsu novadā. Jelgavasnovada Izglītības pārvaldesspeciāliste pieaugušo izglītībasun projektu jautājumos LeldeŠantare nelolo ilūzijas, ka toizdosies sasniegt jau tuvākomēnešu laikā, taču jau pašlaiklikts pamats tam, lai šo mērķisasniegtu pēc iespējas ātrākun realizētu pēc iespējas efektīvāk.Šoreiz «Jelgavas Novada Ziņas» uz sarunupar aktualitātēm mūžizglītības jomā aicinājaJelgavas novada Izglītības pārvaldesspeciālisti pieaugušo izglītības un projektujautājumos L.Šantari. «Mūsu novads iriesaistījies Latvijas Pieaugušo izglītībasapvienībā, un kolēģi mūsu pašvaldībudēvē par celmlaužiem – apvienībā novērtēmūsu vēlmi neformālās izglītības iespējasnodrošināt ne tikai novadā kopumā, betarī katrā pagastā atsevišķi, tuvāk saviemiedzīvotājiem,» tā viņa.Vēl nesenā pagātnē jēdziens «pieaugušoizglītība» cilvēkiem vairāk asociējās ar vakarskolu– iestādi, kur nodrošināta iespējaarī pieaugušajiem iegūt pamatskolas vaividusskolas izglītību. Taču kas patiesībā irpieaugušo izglītība un kā tā tiek realizētamūsu novadā?Latvijā pastāv formālās izglītības sistēmaun neformālā izglītība. Mācoties skolā,mēs apgūstam formālo izglītību, taču arītad, kad iegūta pamata, vidējā izglītība unkāda specialitāte, dzīvē, īpaši pašreizējosmainīgajos darba tirgus apstākļos, rodasdažādas situācijas, kas mudina mācītiesatkal, pilnveidojot jau esošās zināšanasvai apgūstot pavisam jaunas iemaņas. Untā jau ir neformālā izglītība. Tādējādi varteikt, ka pieaugušo izglītība jeb mūžizglītībacilvēkam sniedz iespēju pilnveidoties visasdzīves garumā neatkarīgi no vecuma vaiiepriekš iegūtās izglītības. Tā ir iespēja sevirealizēt un pilnveidot gan kā personību,gan kā speciālistu, nemitīgi papildinot savaszināšanas un prasmes.Jau pašlaik atsevišķos pagastos mēs varamlepoties ar patiesi spēcīgiem centriem,kas saviem iedzīvotājiem piedāvā mūžizglītībasiespējas, piemēram, izglītības, kultūrasun sporta centrs «Līdumi» Jaunsvirlaukaspagastā, centrs «Vārpa» Līvbērzes pagastā,dienas centrs «Zemgale» Glūdas pagastā.Citviet šo funkciju savu iespēju robežāsnodrošina dažādas nevalstiskās organizācijas,savā ziņā arī vietējie kultūras un tautasnami, cilvēkiem piedāvājot sevi realizētpašdarbības kolektīvos, interešu izglītībaspulciņos, bibliotēkas, kur iespējams izmantotarī datorus. Jāatzīst, ka pašlaik vairāk vaimazāk daudzveidīgas iespējas mūžizglītotiestiek nodrošinātas visos trīspadsmit novadapagastos, taču mūsu mērķis ir panākt,lai visiem novada iedzīvotājiem šajā jomābūtu vienlīdz plašas iespējas.Savulaik, realizējot pieaugušo izglītību,darbojās Jelgavas rajona Pieaugušoizglītības centrs, taču nu šādas iestādesnovadā vairs nav. Kā iecerēts nodrošināttās iespējas, ko citās pašvaldībās piedāvāpieaugušo izglītības centri?Pēc Latvijā esošās pieredzes var teikt,ka Pieaugušo izglītības centri savas funkcijaslabi īsteno pilsētās, jo tur centrs irpieejams visiem iedzīvotājiem, bet laukos,kur attālums starp pašvaldības centru uniedzīvotāju dzīvesvietu ir liels, šāda centradarbība ir mazāk efektīva.Jāatzīst, ka rajona Pieaugušo izglītībascentrs vairāk bija vērsts uz Jelgavas rajonāesošo pašvaldību vadītāju, darbiniekuapmācību, taču tendences mūžizglītībā irFOTO: Novadā īstenojot pieaugušo izglītības aktivitātes, svarīga loma būs mūžizglītības koordinatorapersonībai. Kamēr pagastā nav izveidojušās stabilas pieaugušo izglītības tradīcijas, jo svarīgāka būs šīspeciālista personīgā attieksme pret katru cilvēku individuāli, spēja ieinteresēt un pārliecināt. «Katramno mums taču pirmām kārtām nepieciešama motivācija jaunu zināšanu apguvei, un tā ne vienmēr rodastūlīt pēc pamatskolas, vidusskolas vai augstskolas,» spriež Jelgavas novada Izglītības pārvaldes speciālistepieaugušo izglītības un projektu jautājumos Lelde Šantare.mainījušās visā pasaulē, aptverot aizvienplašāku cilvēku un interešu loku. Piemēram,agrāk katrā pagastā bija savs tā sauktais laukukonsultants, un viņš bija tas, kura vienano kompetencēm bija informēt iedzīvotājuspar iespējām izglītoties lauksaimniecībā unar to saistītās jomās. Tiesa gan – tagad šādaspeciālista nav, bet nepieciešamība pilnveidotiesjau nav mazinājusies ne šajā, nearī citās jomās, tieši tādēļ aicinām pagastupārvaldniekus katrā pagastā nodrošinātmūžizglītības koordinatoru, kura viens nogalvenajiem uzdevumiem būs nodrošinātmūžizglītības iespējas visiem pagasta iedzīvotājiemsavā dzīvesvietā, koordinēt unorganizēt pieaugušo aktivitātes. Pašlaikjau esam apzinājuši cilvēkus, kuri varētuuzņemties šos pienākumus, un ceram, kajau tuvāko mēnešu laikā viņi varēs sāktdarbu. Taču gribu uzsvērt, ka šādu koordinatorunodrošināšana ir rūpīgi apsvērtssolis, darba grupās kopā ar nevalstiskoorganizāciju pārstāvjiem, pagastu pārvalžuvadītājiem un citiem speciālistiem izstrādājotrīcības plānu mūžizglītībā nākamajiemčetriem gadiem un spriežot par to, kānovada iedzīvotājiem optimāli nodrošinātkvalitatīvas izglītības pieejamību visa mūžagarumā. Mēs apzināmies, ka tas ir veids, kānoturēt cilvēkus laukos un piesaistīt tiemarī jauniešus. Mērķi un uzdevumi mums irskaidri, tagad atliek tos realizēt.Taču mūžizglītības koordinatora nodrošināšanajau nenozīmē, ka visi iedzīvotājipēkšņi izrādīs vēlmi mācīties! Tie, kas vēlējās,darījuši to jau līdz šim.Tas neapšaubāmi būs laikietilpīgs processun no speciālista prasīs ne mazums pūļu,taču uz šo procesu mēs raugāmies cerīgi, joparedzēts, ka vairumā gadījumu šis koordinatorsbūs konkrētā pagasta iedzīvotājs, kasjau iepriekš izrādījis savu iniciatīvu un apliecinājissavas spējas. Tātad cilvēks no pašuvidus, kurš pārzina situāciju savā pagastāun iedzīvotāju vajadzības. Neapšaubāmi,šajā ziņā svarīga loma būs koordinatorapersonībai – tam, cik viņš būs gatavs uzrunātkatru cilvēku. Kamēr pagastā nav izveidojušāsstabilas pieaugušo izglītības tradīcijas,jo svarīgāka būs šī speciālista personīgāattieksme pret katru cilvēku individuāli,spēja ieinteresēt un pārliecināt. Katram nomums taču pirmām kārtām nepieciešamamotivācija jaunu zināšanu apguvei, un tā nevienmēr rodas tūlīt pēc pamatskolas, vidusskolasvai augstskolas. Taču vēlāk saņemtiesmācībām jau ir daudz grūtāk, un visbiežāknepieciešams kāds, kas iedrošina.Tas ir ļoti būtisks aspekts arī tad, ja runājampar nodarbinātības veicināšanu – darbatirgus ir mainīgs, un, lai tajā noturētos, jābūtelastīgam un jāapgūst arvien jaunas unjaunas iemaņas, nepieciešamības gadījumā– jāpārkvalificējas atbilstoši darba tirgusprasībām. Taču kādam šī neformālā izglītībavar būt stimuls domāt par sava uzņēmumaizveidi, prasmes, kas līdz šim izkoptas hobijalīmenī, pārvēršot biznesa idejā.Svarīgi saprast, ka mūžizglītība nav obligātāsmācības skolā, bet gan brīvā laikapavadīšana atbilstoši savām interesēmun vajadzībām. Tieši tādēļ mēs apzinām,kādās jomās novada iedzīvotāji gribētupilnveidoties, kādas izglītojošas nodarbībasapmeklēt, kādas prasmes apgūt. Tāpēccilvēkus aicinām savas vēlmes darīt mumszināmas, sūtot e-pastu uz adresi: lelde.santare@jelgavasnovads.lv vai pa tālruni63012258. Jāatzīst, ka pašlaik arī mūsunovadā dominē pieprasījums pēc angļuvalodas un datorprasmju kursiem, taču tikpatlabi tās var būt nodarbības, piemēram,floristikā, fotografēšanā vai grāmatvedībā.Noteikti jāapzina arī uzņēmēju vēlmes,lai piedāvājumu varētu pielāgot reālajaisituācijai. Ja būs pieprasījums, meklēsimiespējas to arī nodrošināt.Taču lauku cilvēkam ļoti būtiska irfinansiālā puse, un pieaugušo izglītība– kursi, semināri – lielākoties tomēr irpar maksu.Jāatzīst, ka pašlaik gan vēl nav īstiskaidra finansēšanas sistēma, taču zināms,ka pašvaldība nepieciešamības gadījumānodrošinās telpas nodarbībām, atalgojumumūžizglītības koordinatoram, tačumācības gan, visticamāk, būs pilnībā vaidaļēji par maksu – tas atkarīgs no tā, vaiizdosies šim mērķim piesaistīt līdzekļus,piemēram, caur dažādiem projektiem.Pieredze atsevišķās pagastu pārvaldēsjau apliecinājusi, ka tas nav neiespējami,tieši tādēļ ļoti lielas cerības liekam arī uzveiksmīgu sadarbību ar vietējām nevalstiskajāmorganizācijām, valsts un privātajāmiestādēm, uzņēmumiem. Arī skolām, jotajās ir atbilstošs materiāltehniskais nodrošinājums,savukārt skolotājus varētupiesaistīt kā mācībspēkus. Jau pašlaik gribuuzteikt veiksmīgo sadarbību ar LatvijasLauksaimniecības konsultāciju un izglītībascentru, un šī sadarbība tiks turpināta,jo, arī runājot par izglītību, mēs nevaramneņemt vērā, ka mūsu novadā ir attīstītalauksaimniecība un arī tā ir joma, kurānemitīgi jāpapildina zināšanas.Iespējas ir, tikai tās jāmāk saskatīt unizmantot, un tas būs mūžizglītības koordinatorukompetencē.Protams, apmācības centīsimies nodrošinātmaksimāli tuvu dzīvesvietai, taču tasbūs iespējams, ja izdosies nokomplektētgrupas, tas ir, pagastā būs pietiekami daudzcilvēku, kas vēlas mācīties.Vai pašlaik varam kaut aptuveni prognozēt,cik liela būs pieaugušo atsaucība?To prognozēt ir grūti, jo, kā jau teicu,tas lielā mērā būs atkarīgs arī no mūžizglītībaskoordinatora aktivitātes. Jāatzīst,ka diemžēl pašlaik lielai daļai iedzīvotājuir augsts motivācijas trūkuma līmenis,turklāt apstākļi, kādos cilvēks radis dzīvot,bieži vien neveicina vēlmi kaut ko šajāziņā mainīt – tā teikt, kāpēc man mācīties,ja tāpat ir labi, un viens no noteicošajiemfaktoriem šādai attieksmei ir salīdzinošizemais izglītības līmenis laukos. Citusizglītoties kavē materiālie apsvērumi, jopašreizējā situācijā līdzekļu, ko varētuatvēlēt šim mērķim, ģimenēm visbiežāknav. Vai arī ierobežotas pārvietošanāsiespējas – izbraukāt uz kursiem pilsētā arsabiedrisko transportu ir gandrīz nereāli.Un lauku cilvēkam tā praktiskā puse irsvarīgākā – vai būs transports, kā nokļūtuz kursiem, cik tas maksās... Diemžēl šieikdienišķie apsvērumi lielā mērā ietekmēgribēšanu mācīties, tieši tāpēc jau viensno mūsu mērķiem ir izglītības pieejamībasnodrošināšana tuvāk dzīvesvietai.Tas ir arī ļoti būtiski tādēļ, ka mūžizglītībasmērķgrupa ir ļoti plašs cilvēku loks– sākot no skolas vecuma jauniešiem līdzpat pensionāriem, tostarp gan strādājošie,gan bezdarbnieki, gan invalīdi, ģimenes.Un pieaugušo izglītības piedāvājums tiksizstrādāts atbilstoši katras vecuma, sociālās,interešu grupas vajadzībām, lai ikviens varatrast kaut ko tieši sev.Sintija ČepanoneFoto: Krišjānis GrantiņšIedzīvotāju skaitsJelgavas novadā*Līdz darbspējas vecumam – 3804Darbspējas vecumā – 18 345Virs darbspējas vecuma – 5016* 2010. gada 1. janvāra dati


6 2011. gada janvāris pagastu mozaīkaSesavaJau trešo gadu Sesavā tiek turpinātadāvināšanas tradīcija – vairākasSesavas ģimenes un iedzīvotājiakcijā «Dāvināsim prieku» saziedojušinaudu, par kuru iegādātasdāvanas Sesavas pamatskolasskolēniem. Šoreiz katrs no 150skolēniem saņēmis individuāludāvanu.Šīs tradīcijas aizsācēja Sesavasbibliotēkas vadītāja Dzidra Šulcestāsta, ka akcija šogad piedzīvojusiļoti lielu atsaucību. «Plānoto 150 latuvietā mums izdevās savākt 314 latus,Jau pērnā gada nogalē Bērvircavastautas namā darbu sākajauns pulciņš – filcēšanas klubs,kurā šobrīd apvienojušās desmitkundzes. Nesen viņu darbi bijaaplūkojami Sesavas tautas namā,šobrīd – Dobeles Amatu mājā,bet drīzumā izstāde tiek plānotaBērvircavas tautas namā.Kultūras darba organizatoreLielplatoneLīdz ar jauno gadu spēkāstājušās vairākas izmaiņas,kas saistītas ar īres maksasiekasēšanu. Sākot ar šo gadu,katrs pašvaldības dzīvokļaīrnieks dzīvokļa īres maksasrēķinu saņems pa pastu. Savukārt,lai cīnītos ar parādniekiem,šogad par nenomaksātuīres rēķinu sāks skaitīt sodaprocentus.Lielplatones pagasta pārvaldeaicina iedzīvotājus nokārtotiepriekšējo gadu parādus parīri, komunāliem pakalpojumiemun nomaksāt nekustamāīpašuma nodokli un zemesnomas parādus. Vairākiem tienav samaksāti ne tikai par pērnogadu, bet arī aizpagājušo unvēl ilgāk. Lielplatones pagastapārvaldes nodokļu administratoreLaila Ozola stāsta, ka parādspar nekustamo īpašumuun zemes nomu ir 11 000 latu.«Starp parādniekiem ir viensiedzīvotājs, kurš nav nomak-Skolēnu dāvanām saziedo 314 latuspar kuriem iegādātas 150 dāvanas,»stāsta Dz.Šulce. Naudu saziedojuši 47pagasta iedzīvotāji, starp tiem tādi, kasdāvanām atvēlējuši 40 latus, tādi, kas40 santīmus, bet, kā saka Dz.Šulce,galvenais ir dāvināšanas prieks. «Dāvanasizraudzītas pēc bērnu rakstītajāmvēstulēm. Protams, mājaskinozāli mēs nepirkām, taču meitenesbija lūgušas bižutēriju, nagu lakas,lūpu spīdumus, lai var sapucēties.Puišiem topā bija ap roku liekamiesviedru nosūcēji. Dāvanās arī dažādiskolas piederumi,» tā Dz.Šulce. Viņasaka lielu paldies visiem ziedotājiemFilcēšanas kluba dāmām izstādePlatoneBiedrība «ideA» sāk īstenotprojektu «Aktīvās atpūtas laukumaizveide Platones pagastā».Tas nozīmē, ka jau šovasariedzīvotāji brīvo laiku varēspavadīt sportojot. Šobrīd tiekkārtoti dokumenti un izstrādātstehniskais projekts, bet reālidarbi sāksies pavasarī.Vircavas vidusskolas Lielvircavasfiliāle no SIA «Unisan», kasrudenī rekonstruēja skolas siltumtrasi,saņēmusi Ziemassvētkudāvanu – tenisa galdu, ko pēcstundām varēs izmantot skolēni,bet divas reizes nedēļā vakaros arīpārējie pagasta iedzīvotāji.«Patīkami, ka uzņēmēji, neskatotiesuz grūto laiku, nākpretī mums un sarūpē priekuskolēniem. Šis tiešām ir jauksSandra Zeimule stāsta, ka janvārasākumā Dobeles Amatu mājāatklāta Sesavas filcēšanas klubavadītājas Edītes Bēvaldes personālizstāde,kurā viņa piedalītiesuzaicinājusi arī Bērvircavas filcētājas.Bet pēc šīs izstādes dāmasiecerējušas savus darbus eksponētsavās mājās – Bērvircavas tautasnamā. Tieši te mēnesī reizi – piektdienasvakarā – tiek aizvadītasRēķinus par īri sāk sūtīt pa pastu;par nenomaksātu īri – soda procentisājis astoņus tūkstošus, viens,kurš ir parādā divus tūkstošus.Pārējais nenomaksātais tūkstotissadalīts mazākās summās,»stāsta L.Ozola.Lielplatones pagasta pārvaldeskasiere Anda Lūka stāsta,ka, piemēram, komunālo unīres pakalpojumu parāds šobrīdir 2605 lati. «Ir diezgan daudziedzīvotāju, kuri nav nokārtojušiparādsaistības par saņemtajiemkomunālajiem pakalpojumiem,kā arī daļa pašvaldības dzīvokļuīrnieku neliekas ne zinis par īresmaksu, kaut vai tā dažās mājās irtikai nedaudz virs lata mēnesī,»stāsta A.Lūka.Lai cīnītos ar šiem parādniekiemun atgādinātu iedzīvotājiempar to, kāds ir viņu parāds,Lielplatones pagasta pārvaldepieņēmusi jaunu kārtību. Proti,no janvāra cilvēkiem pa pastutiks izsūtīti rēķini. «Līdz šimšādi rēķini netika sūtīti. Cilvēkisavos īres līgumos varējaapskatīt, cik viņiem mēnesī irun cilvēkiem, kas viņai palīdzēja akcijuorganizēt – Sisjukovu ģimenei,Ivetai un Anitai Beķerēm, RenāteiStrīķei. Tieši viņas pārņēmušasakcijas organizēšanu un iecerējušasto rīkot arī nākamgad.Foto: no organizatoru arhīvanodarbības. S.Zeimule stāsta, kafilcēšanas klubā gaidītas arī citasinteresentes, kuras vēlētos filcēt.Dāmas, kuras vēlas pievienoties,aicinātas zvanīt S.Zeimulei patālruni 27234231. «Filcēšana – tāir kā narkotika labā nozīmē. Tā irļoti laba relaksācija, turklāt vienmērsanāk kas nebijis, jo nekadnevar paredzēt, kā krāsas «sadancosies»,»piebilst S.Zeimule.jāmaksā, un tas arī bija jāizdara.Taču tagad sūtīsimrēķinus, lai īpaši atgādinātupar maksāšanu. Rēķinā tiksuzrādīta gan kārtējā mēnešaīres maksa, gan visa nenomaksātāsumma jeb parāds,»stāsta A.Lūka.Jāpiebilst, ka līdz šim parnenomaksāto īres maksu pretpašvaldības dzīvokļu īrniekiemnetika veiktas nekādasrepresijas, bet tagad no katranenomaksātā rēķina tiks aprēķinātisoda procenti. Tiebūs 0,5 procentu apmērā nokavētās maksājumu summaspar katru dienu. «Saņemtaisrēķins jānomaksā līdz katranākamā mēneša 15. datumam.To var izdarīt pagasta pārvaldeskasē vai ar internetbankasstarpniecību,» tā kasiere.Jāpiebilst, ka šobrīd lielākajaidaļai pašvaldības dzīvokļuīres maksa par kvadrātmetruir 0,07 lati, taču iespējamasizmaiņas.Centrā būs aktīvās atpūtas laukumsProjekta koordinatore KristīneKode informē, ka projektamērķis ir izveidot aktīvās atpūtaslaukumu, sekmējot aktīvās atpūtas,sporta attīstību, vienlaicīgisakopjot pagasta vidi un darot topievilcīgu vietējiem iedzīvotājiem.Laukuma būvniecībai izraudzītateritorija starp bijušo kultūrasnamu un kopmītnēm. Perspektīvātur būs bērnu rotaļu laukums,minifutbola laukums, volejbolalaukums un atpūtas zona ar soliņiem,gājēju celiņiem un zaļozonu. K.Kode stāsta, ka šobrīdnotiek dokumentu kārtošana, tiekDāvanā saņemts tenisa galdsdāvinājums, kas mūsu skolēniemnoderēs,» tā par dāvanu saka filiālesvadītāja Valda Dzene. Viņa stāsta,ka skolai savulaik bijuši vairākitenisa galdi, bet nu tie savu laikunokalpojuši un nav izmantojami,tieši tālab šī dāvana nākusi laikā.«Mēs pateicamies SIA «Unisan»vadītājam Imantam Šnepam pardāvinājumu.» Tenisa galds šobrīdnovietots skolas pirmā stāva gaitenī.V.Dzene stāsta, ka skolēni to varēsizmantot pēc stundām. «Divas reizesizstrādāts tehniskais projektsun drīzumā tiks noskaidrotsuzņēmums, kurš veiks celtniecībasdarbus. Projekts tiekrealizēts ar Eiropas Savienībasfonda lauku attīstībai finansiāluatbalstu pasākuma «Lauku ekonomikasdažādošana un dzīveskvalitātes veicināšana vietējoattīstības stratēģiju īstenošanasteritorijā» gaitā un Jelgavas novadalīdzfinansējumu. Kopējaisfinansējums ir 14 000 lati.nedēļā sporta zālē treniņos tiekaspieaugušie – arī viņiem dosimiespēju šajos vakaros uzspēlēttenisu,» tā vadītāja.ElejaAtskatoties uz iepriekšējāgadā paveikto, Elejas pagastapārvaldes vadītājs LeonīdsKoindži-Ogli atzīst – izdarīts irdaudz un par to ir liels prieks.Taču pie iesāktā neapstāsies.Energoefektivitātes projektagaitā pagājušajā gadā nosiltinātaBērnu un ģimenes atbalstacentra (BĢAC) ēka, Elejasvidusskola. Par tā saukto cukuraceļu naudu izbūvēts ceļš 2,1kilometra garumā. BĢAC izveidotaun aprīkota Rehabilitācijasgrupa, izbūvēts rotaļu laukumsbērnudārza «Kamenīte» teritorijā,jauniešu centram iegā-Elejas pensionāru vārdāsenioru kluba «Varavīksne»vadītāja Liliāna Skudra sakalielu paldies visiem, kas pagastasenioriem sagādāja iespējuPirmajos Ziemassvētkos pabūtīpašā pasākumā atjaunotajāSaieta namā. Īpaši pagastaPērn padarīts daudzdāta datortehnika un mēbeles,atjaunots skolas futbola laukums.Lielākais ieguvums – rekonstruētsSaieta nams, kurā šobrīd notiekdažādi saviesīgi pasākumi pagastaiedzīvotājiem. Ēkai nomainītilogi, apkures sistēma, izbūvētslifts cilvēkiem ar kustību traucējumiem.Ar Norvēģijas atbalstuDārza ielā 5 izbūvēts un aprīkotsBiznesa inkubators. Pērn saviemspēkiem izremontēta grupas telpa«Kamenītē», BĢAC, kur izvietotisirmgalvji, izbūvēta ēdamtelpa,kapitāli izremontēts gaitenisun nomainītas durvis, remontupiedzīvojušas arī vairākas telpaspagasta pārvaldē – sekretāres,Paldies par sarūpēto priekuJaunsvirlaukaJaunsvirlaukas pagasta pārvaldeinformē, ka arī šajā gadā tiksturpināti divi pērn ieskātie projekti,attīstot ūdenssaimniecībuStaļģenē un Kārniņos.Pateicoties Eiropas Reģionālāsattīstības fondam, projekta«Ūdenssaimniecības attīstībaJelgavas rajona Jaunsvirlaukaspagasta ciemā Kārniņi, 1. kārta»realizācijā šobrīd ir pabeigta jaunuJaunsvirlaukā šogad dievkalpojumiSvētās Jaunavas MarijasStaļģenes evaņģēliski luteriskajāVilceVecajā veikalā ierīkot ēstuvi,Vilces parkā uzstādīt četrus rotaļuelementus, uzbūvēt estrādi – tāsir tikai dažas idejas, ko Vilces pagastapārvalde vēlas «iekustināt»šajā gadā vai tuvākā nākotnē.Pagasta pārvaldes vadītāja AndaDuge stāsta, ka līdz ar jaunā gadaiestāšanos izvirzīti vairāki jaunimērķi, lai sakārtotu pagasta teritorijuun darītu to iedzīvotājiem,tūristiem pievilcīgāku. Ieceressaistās ar vides sakārtošanu posmāno autobusu pieturas līdz pagastapārvaldei. Pagasta pārvaldei irvēlme pārpirkt veco veikalu, izremontētun ierīkot tajā ēdināšanasuzņēmumu, lai iedzīvotājiem irkur papusdienot, rīkot saviesīguspasākumus vai mierīgi pasēdēt.«Ēstuve mūsu pagastā jau ir vairākugadu problēma ne tikai vietējiem,bet arī viesiem,» tā A.Duge.Tāpat jāsakārto divas veikalampiederošās ēkas. Rekonstrukcijuprasa arī Ķīves skola, kurā šobrīdatrodas bibliotēka. Mērķis irierīkot ēkā kanalizācijas sistēmu,pārvaldei, personīgi pārvaldesvadītājam Leonīdam Koindži-Ogli, kultūras darba organizatoreiAndai Breierei, korim «Sidrabe»un Elejas skolēniem. «Mēspatiesi ar lielu prieku baudījāmjauktā kora «Sidrabe» diriģentuZitas Kurševas, Ilvas Krauzes unpolicista un kasieres kabineti,gaitenis un sanitārais mezgls.Pagasta pārvaldē uzstādīta automātiskaapkures sistēma aršķidro kurināmo, līdz ar to likvidētaskurinātāju darba vietas.Skolai iegādāti jauni soli unkrēsli, krēsli un galdi ēdamzālei,pārvaldei un policista kabinetos– biroja mēbeles, Saieta namamkrēsli un galdi, «Kamenītes»divām grupām – bērnu mēbeles.2010. gadā skolas ēkās, BĢACierīkota tehniskā apsardzes sistēmaun pilnveidota ugunsdrošībassignalizācija, bet pagastapārvaldes ēkā un Saieta namā– trauksmes poga.Gunta Pavilona vadībā dziedātāsdziesmas. Sirdis atvēra arīmūzikas skolas meiteņu flautas,klavieru un akordeona skaņas.Paldies arī mazajiem tautas dejudejotājiem un Elejas vidusskolasdzejas deklamētājām,» tāL.Skudra.Staļģenē un Kārniņos paveikti pusedarbu, sakārtojot ūdenssaimniecībukanalizācijas spiedvadu izbūve (570metri), jaunu kanalizācijas vaduizbūve (1041 metrs), kā arī veiktaartēziskā urbuma rekonstrukcijaun ūdens sagatavošanas stacijasbūvniecība. Bet šogad, līdzko laikaapstākļi ļaus, būvēs jaunu notekūdeņuattīrīšanas iekārtu, rekonstruēssūkņu staciju un izbūvēs jaunu. Betprojekta «Ūdenssaimniecības attīstībaJelgavas rajona Jaunsvirlaukaspagasta ciemā Staļģene, 1. kārta»Orientēšanās – «Ziemas prieki 2011»DievkalpojumiJauniešu klubs «Klikšķis» aicinajauniešus vecumā no 14līdz 25 gadiem uz tradicionāloorientēšanās pasākuma «Ziemasprieki 2011» ekstrēmo skrējienu«Neiespējamā misija: Holivuda».Pasākums notiks 5. februārīpulksten 15. Pulcēšanās pie «Līdumiem»Staļģenē. Lai piedalītos,komandā jābūt sešiem cilvēkiem(pārstāvēti abi dzimumi), komandasdalības maksa – 12 lati. Pieteiktiesiespējams, sūtot e-pastu uz adresi:klikklikskis@inbox.lv līdz 28. janvārim.Sīkāka informācija – pa e-pastuvai tālruni 26547814.draudzē «Šauvās» notiks katra mēneša1. un 3. svētdienā pulksten 9. Betiesvētes mācības plānots organizēt noIdeju pagasta sakārtošanai netrūksttualetes, salabot jumtu un izbūvēt 2.stāvu. Vēl 2011. gadā pārvalde kopāar biedrību «Vilces attīstības centrs»plāno ierīkot futbola laukumu pieVilces pamatskolas. «Mums pavērāsiespēja piesaistīt Latvijas Lauksaimniecībasuniversitātes Laukuinženieru fakultātes studentus, laiviņi darbotos pie Vilces pagastaainavas veidošanas. Studentiemļausim izteikt savu redzējumu parbrīvdabas estrādi,» tā A.Duge.Tāpat arī šajā gadā netiks aizmirstspar lielajiem projektiem, piesaistotfinansējumu no Eiropas un Norvēģijas.Pārvaldes projektu vadītāja LolitaDuge stāsta,ka turpināta tiksūdenssaimniecībasattīstībaZiedkalnē. Šeittiks būvēta jaunanotekūdeņuattīrīšanasiekārta. Šobrīdjau izstrādātstehniskais projektspar gājējuceliņa izbūviIEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒrealizācijā ir iesākti un 2011. gadāturpināsies darbi pie ūdensgūtnessakārtošanas, ūdens sagatavošanasun uzkrāšanas, ūdensapgādes tīklarekonstrukcijas un paplašināšanas.Aktivitāšu gaitā tiek rekonstruētasartēziskās akas, ūdenstornis,ūdensvadi 1,1 kilometra garumā,kā arī tiks izbūvēti jauni ūdensvadi2,4 kilometru garumā.Foto: no organizatoru arhīvafebruāra līdz maijam. Sīkāku informācijuvar iegūt, zvanot mācītājamS.Ratniekam pa tālruni 26595086.Vilces ciematā gar Austrumu ieluposmā no autoceļa Vilce–Saulītelīdz Madaru ceļam 0,7 kilometrugarumā. Dabas parkā «Vilce» tiksuzstādīti četri jauni rotaļu laukumaelementi. Tie tiks iegādātipar naudu no projekta «Ilgtspējīgadabas resursu saglabāšanaZemgalē», kura laikā parkā jauuzstādīti jauni soliņi, eko tualete,atkritumu urnas un informācijasstendi, kuriem šobrīd tiek gatavotainformācija. Šī projekta gaitāiedzīvotāji tiks aicināti iesaistītiesarī vides novērtēšanas pasākumaaktivitātēs.Foto: no pagasta pārvaldes arhīva


pagastu mozaīka2011. gada janvāris7ValgundeLai sakārtotu īres attiecībasar iedzīvotājiem, kuri dzīvo pašvaldībasdzīvokļos, Valgundespagasta pārvalde šomēnes slēgslīgumus ar šo dzīvokļu īrniekiem.Līdz ar jauno kārtību noteikta arīīres maksa par dzīvesvietu – tāsvārstās no diviem līdz desmitsantīmiem par kvadrātmetru.«Avotiņiem» viens gadsGada dzimšanas dienu šomēnesnosvinējusi Valgundes mūsdienudeju kolektīva jaunākā grupa«Avotiņi», kurā dejo 23 bērnivecumā no diviem līdz deviņiemgadiem. Kolektīva vadītāja SarmīteBelte atzīst, ka gads bijis ražīgs.Kopā iestudētas piecas dejas, kasšāda vecuma kolektīvam ir daudz.Šobrīd mazie jau sākuši gatavotiessavai pirmajai mūsdienu deju skatei,kas notiks 3. martā. S.Belte cer,ka bērni izcīnīs iespēju piedalītiesZalenieki ,Jau pavasarī Zaļenieku senioritiks pie Dienas centra, kasatradīsies mājā «Milleri 16». Tebez maksas varēs skatīties TV,spēlēt galda spēles, satikties arcitiem pagasta pensionāriem,par simbolisku maksu izmazgātveļu un nomazgāties dušā.Zaļenieku Pensionāru padomespriekšsēdētāja MildaVītola stāsta, ka tikt līdz idejasīstenošanai pagasta senioriempalīdzējusi Zaļenieku biedrība«Dzirnas». Biedrība uzrakstījusiprojektu lauku partnerībai«Lielupe», kas to atbalstījusi.Priekšsēdētāja stāsta, ka šobrīdiecerētajam centram ierādītstrīsistabu dzīvoklis mājā «Milleri16» un drīzumā sāksies remontdarbi,lai jau pavasarī pagastasenioriem būtu jauna tikšanāsvieta – Dienas centrs. «Dzīvoklītiks veikts kosmētiskais remonts,iebūvēta duša, iegādāts televizors,datortehnika, galdi, krēsli,galda spēles,» stāsta M.Vītola.Svete -7. februārī Svētes pamatskolādurvis vērs deju kolektīva «Brūklenājs»dalībnieces māksliniecesLīvijas Strautnieces gleznu izstāde.Tajā būs aplūkojami dažādi viņasradošajā periodā – 30 gados – tapušiedarbi.L.Strautniece šogad svinēs 60.dzimšanas dienu, un, kā viņa patisaka, šī būs pirmssvētku izstāde,turklāt pirmā Svētē, jo līdz šim nereizi viņas darbi šeit nav bijuši apskatāmi.«Šobrīd dzīvoju Jelgavā,taču ar Svēti mani saista divas lietas– tieši Svētes pamatskola ir manapirmā skola, kur 1. klasē nomācījosceturksni, bet tagad kopā ar vīru JuriPašvaldības dzīvokļiemnoteikta īres maksaValgundes pagasta pārvaldesvadītāja Maija Lasmane stāsta,ka decembra Jelgavas novada domessēdē pagasta pārvaldei uzdotspar pienākumu šomēnes noslēgtdzīvojamās telpas īres līgumus arpašvaldības dzīvokļu īrniekiem.Jauni līgumi ir jānoslēdz ar aptuveni20 dzīvokļu īrniekiem, kuriemnav īres līgumu. Jaunie līgumiparedz arī īres maksu, kas svārstāsno diviem līdz desmit santīmiempar kvadrātmetru. Iedzīvotājus,kuri dzīvo neprivatizētajos dzīvokļos(māju sarakstu skatīt 3. lpp.),M.Lasmane lūdz ierasties pagastaBērnu svētkos Elejā.«Tāpat mēs gaidām jaunusdalībniekus visāsvecuma grupās – nodiviem līdz deviņiemgadiem; vidējā grupāno 4. līdz 6. klasei; vecākajāgrupā no 7. līdz12. klasei,» tā vadītāja.Interesēties var pie S.Beltes patālruni 26003378. Nodarbības jaunākajaigrupai: sestdienās no pulksten10 līdz 12; vidējai – piektdienās noSenioriem būsDienas centrsŅemot vērā, ka jaunās tehnoloģijasarvien vairāk pārņem pasauli,priekšsēdētāja jaunajā Dienascentrā iecerējusi senioriem dotiespēju mācīties, kā rīkotiesar datoru, kā lietot internetu.«Arvien vairāk pakalpojumu varsaņemt tieši internetā. Piemēram,tagad pat atskaites Valstsieņēmumu dienestam jāsūta tikaielektroniski. Daudziem no mūsusenioriem ir zemnieku saimniecības,atskaites jāiesniedz, bet viņinemāk rīkoties ar datoru. Tāpēcgribu dot arī viņiem iespēju kautelementārā līmenī iemācītiesto darīt,» tā M.Vītola. Tāpatcentrā tiks sniegti divi pakalpojumi– par minimālu samaksuiecerēts senioriem piedāvāt apmeklētdušu un dot iespēju parmaksu automātiskajā veļasmašīnāizmazgāt veļu. «Daudziempensionāriem šobrīd mājās navveļasmašīnas, katrs cīnās, kāvar, taču arī spēka vairs nav tikdaudz. Tāpēc domāju, ka šī būslieliska iespēja,» tā M.Vītola.pārvaldē, lai noslēgtu līgumu,vai arī sazināties ar Saimniecībasdaļas vadītāju Andri Krastiņu patālruni 26409183 vai M.Lasmanipa tālruni 26397810, lai vienotospar tā noslēgšanas laiku un vietu.Īres līgumi jānoslēdz janvāralaikā. «Lūdzam iedzīvotājus pārvaldēierasties pašus un nokārtotformalitātes. Ja kāds nevar ierasties,lūdzam zvanīt. Vienosimiespar laiku un aizbrauksim piejums,» tā M.Lasmane.pulksten 16 līdz 17, sestdienās no12 līdz 14; vecākajai – piektdienāsno 17 līdz 18.30, sestdienās nopulksten 13 līdz 14.Gluda -Glūdas pagasta pārvaldesvadītāja Silvija Zīberte izsakalielu pateicību ikvienampagasta iedzīvotājam, kasnav bijis vienaldzīgs pret pagastānotiekošo, kas godamstrādājis, piedalījies pagastaun tā iestāžu pasākumos.Cilvēkiem, kas aktīvi darbojušieskādā no pašdarbībaskolektīviem, biedrībām, aizstāvējušipagasta godu sportasacensībās, rūpējušies, parpagasta vidi.Pārvaldes vadītāja paldiessaka arī uzņēmējiem, zemniekiemun visiem tiem cilvēkiem,kuri nākuši ar savām idejām,visiem, kuri atbalstījuši, sapratušiun palīdzējuši. S.Zīberteiedzīvotājus aicina jaunajāgadā atrast vairāk laika, lai pabūtukopā ar saviem tuvajiem– bērniem, vecākiem, vecvecākiem.Ģimenes tiek gaidītasdažādos pagastā rīkotajos pasākumos,svētkos, talkās. «Pa-Skolēni atzīmēs barikāžu aizstāvjuatceres 20. gadadienuŠomēnes Latvijā tiks atzīmēta1991. gada barikāžu aizstāvjuatceres 20. gadadiena. Viens nogalvenajiem atceres dienas pasākumumērķiem ir pievērst skolēnuuzmanību Latvijas vēsturei, tiešitāpēc 20. janvārī arī Svētes pamatskolānotiks īpašs pasākums. Pulksten9.25 Latvijas Televīzijas programmāskolēniem būs iespēja noskatītiesLatvijas Valsts prezidenta ValdaZatlera uzrunu skolēniem, pēc kurastiks demonstrēta dokumentālā filma«Dūmu deja debesīs». Pēc filmasskolēni aicināti silti saģērbties, laiskolas teritorijā pie ugunskuriemtiktos ar kādu no barikāžu dalībniekiem,uzklausot viņa atmiņaspar notikumiem pirms 20 gadiem.Skolēni tiks cienāti ar siltu tēju unpīrādziņiem.Svētes pamatskolā Līvijas Strautnieces izstādeStrogonovu dejoju Svētes senioru dejukolektīvā «Brūklenājs»,» stāsta gleznotāja.Uz Svēti viņa iecerējusivest gleznas, kastapušas 30 gados, bet negluži jaunākos darbus.Tie tiekot taupīti lielajai60 gadu jubilejas izstādeiJelgavas kultūras namā.Gleznošanu viņa atzīstpar savu dzīvesveidu, untā ir lieta, kas iedzimtaģimenē, jo viņas mamma ir gleznotāja,arī pašas meitas nu jau pārņēmušasmammas mīlestību uz gleznošanu.Māksliniece atzīst, ka vislabāk viņaipadodas gleznot kokus, ēkas un puķes.«Labākais laiks gleznošanai ir dienasvidus pavasarī, vasarā. Ziemā ir ierobežotasiespējas, man «nevelk» palogu skatīties. Esmudabas piekritēja,»tā L.Strautniece. Topierāda arī tas, ka,dodoties, piemēram,uz sporta spēlēm,viņa līdzi ņem molbertuun krāsas. «Pārējietur spēlē, laužrokas, sasitās... Betes paņemu kārtīgu darba dienu– astoņas stundas pie molberta,un man pēc tam ir jauni darbi,» tāL.Strautniece.Foto: no Svētes pagastapārvaldes arhīvaVircava«Projektu, kurā bezdarbniekistrādā par simts latu stipendiju,daudz kritizējuši gan politiķi,gan masu mediji, gan iedzīvotāji,tajā jāiegulda milzīgs pašvaldībasdarbs, lai motivētu bezdarbniekus.Taču mēs pārvaldē redzam arī lieloieguvumu gan sabiedrībai kopumā,gan arī katram programmas dalībniekam.Daļai dalībnieku acīmredzamimainījusies attieksme pretpienākumiem un darbu vispār,»atzīst Vircavas pagasta pārvaldesvadītāja Rita Borščevska.Lai pateiktos par padarīto, 12.janvārī visi iedzīvotāji, kas piedalījušiesEiropas Sociālā fonda projektāPagasta pārvaldē saņemtas sūdzībaspar «Jelgavas Novada Ziņu»nesavlaicīgu piegādi. «Informējam,ka laikrakstu iedzīvotājiem nogādābezdarbnieki, kuri strādā par simtslatu stipendiju, bet šobrīd viņu dar-Paldiespar paveiktogastā ir radītas iespējas visuvecumu cilvēkiem, lai atrastusev nodarbi atbilstoši vēlmēm,piedaloties pašdarbībā, darbojotieslietišķās mākslas studijā,sportojot. Galvenais – gribētkaut ko darīt un rast sev domubiedrus.Tāpēc es gribu atgādināt,ka pagasta pārvaldē tiekuzklausīta ikviena jauna ideja,taču jāapzinās, ka katrai lietaiir vajadzīgi cilvēki, kas idejasun sapņus pārvērš īstenībā.Ļoti ceru, ka šogad sasparosiespagasta seniori, kā arī vēlneaktīvie jaunieši. Es ceru,ka viņi izveidos biedrības,ar kuru iniciatīvu un aktīvudarbību pagasta dzīve kļūs interesantākaun aizraujošāka,»savas cerības izsaka pārvaldesvadītāja, novēlot visiem 2011.gadā labu veselību, izturību,veiksmi, lai visiem ir darbs,iztika un saticība ģimenē, laipiepildās sapņi un cerības,lai veiksme ir sabiedrotais ikdienu!KalnciemsStipendiātitiekas īpašā pasākumā«Darba praktizēšanas pasākumunodrošināšana pašvaldības darbaiemaņu iegūšanai un uzturēšanai»,pagasta pārvaldē tikās īpašā pateicībaspasākumā. Kopš projektasākuma iespēju strādāt par simtslatu stipendiju izmantojuši vairāknekā 100 bezdarbnieku. Viņi sakārtojušibērnudārza apkārtni – spēļulaukumu un ugunskura vietu. Lielsdarbs ieguldīts pagasta kapu sakārtošanā,Vircavas parkā. Īpašs prieksiedzīvotājiem ir par atjaunoto tiltiņupār parka dīķi. Kopumā izcirsti unsadedzināti krūmi gar grāvmalāmun ceļmalām apmēram 40 kilometrugarumā. Mazlauku centrā attīrīta teritorija,kurā šogad tiks izveidots aktīvāsatpūtas laukums. Ar stipendiātupalīdzību pārveidotas bijušās telefonacentrāles telpas, kurās iekārtotabibliotēka, izremontēta skolotājuistaba bērnudārzā, kabineti sociālajamdarbiniekam un policistam,sporta halles ģērbtuvē nomainītasflīzes, veikts kosmētiskais remontsdaļai ģimenes ārsta prakses telpu.Arī uzmūrētas krāsnis dzīvokļos,kuros tika izmitināti nodegušāsmājas «Šļūkas» iedzīvotāji. Pašlaikstipendiāti daudz spēka un pūļu veltasniega tīrīšanai. «Liels paldies pardarbu koordinatorei Guntai Zajankovskai,kura izvērtēja katra cilvēkaspējas, plānojot veicamos darbus,»tā pagasta pārvaldes vadītāja.Aicina ziņot, ja nav «Jelgavas Novada Ziņu»Kalnciema pagasta pārvaldeaicina iedzīvotājus būtsaprotošiem saistībā ar sniegatīrīšanu pagastā. Pārvaldes vadītājaGaļina Koroļova uzsver,ka sniega tīrīšana notiek pēckonkrēta plāna, ņemot vērāceļu kategorijas, nevis cilvēkuizsaukumus. Taču iedzīvotājiemnevajag uztraukties – nosniega būs attīrīti visi ceļi.«Iztīrīti būs visi pagasta ceļi,taču iedzīvotājiem jābūt saprotošiem– esot vienā pagastagalā un saņemot zvanu no otra,traktors uzreiz nebrauks uzturieni. Sniega tīrīšana notiekpēc konkrēta plāna,» stāstaBezmaksas pirtsReizi mēnesī pensionāriem,invalīdiem un maznodrošinātoģimeņu, kuras saņēmušastrūcīgas ģimenes statusu,bērniem tiek piedāvāts bezbu apgrūtina aizputinātie ceļi. Tāpatno viņiem esam saņēmuši sūdzības,ka pie mājām nav pastkastīšu un irnepiesieti suņi. Tieši tāpēc lūdzamiedzīvotājus arī pašiem izturētiesatbildīgi pret saviem pienākumiem,Livberze - -Janvāra sākumā pabeigta Līvbērzeskultūras nama rekonstrukcija.Pievilcīgu veidolu ieguvusinama skatuve, dušas, kā arī vairākaspalīgtelpas. Pašdarbnieki jauiemēģinājuši jaunos skatuves dēļusun atzīst: «Ir labi, vairs nečīkst!»Kultūras nama vadītāja LaimrotaPetrusa atzīst – kaut arī darbisagādājuši ne mazums raižu, vissir pabeigts un nams var uzņemtciemiņus. Vadītāja stāsta, ka galvenaisieguvums, protams, ir kapitāloremontu piedzīvojusī skatuve. «Irnomainīti skatuves grīdas dēļi,izremontētas aizkulises. Pēc atjaunošanasskatuves dēļi vairs nečīkst.Vienlaikus atjaunotas arī skatuveskāpnes,» stāsta vadītāja. Pārmaiņaspiedzīvojušas arī vairākas palīgtelpas,kas paredzētas māksliniekiem,un gaitenis, kas ved uz šīm telpām.Beidzot kultūras namā uzlikts siltāūdens boilers. Ar pagasta pārvaldesfinansiālu atbalstu nomainīta arīelektroinstalācija, kas nebija darītskopš 1973. gada. «Tā bija ļoti veca,nereti dzirksteļoja, bet tagad irlai nodrošinātu ātru informācijassaņemšanu,» norāda pagasta pārvaldē.Darba organizācijas uzlabošanaipārvalde ziņas par avīzesnesaņemšanu lūdz sniegt pa tālruni63085984 vai 63086023.Pašdarbniekiiemēģinājuši jauno skatuvipilnībā nomainīta, tāpēc jūtamiesdrošāk. Tāpat esam tikuši pie jaunaapgaismojuma,» atzīst L.Petrusa.Kā vēl vienu ieguvumu vadītāja minbīdāmās durvis, kas savieno mazoun lielo zāli. «Agrāk zāles atdalījāmar lieliem aizkariem, kas nebijapievilcīgi, bet nu pie mums izskatāsdaudz solīdāk,» tā L.Petrusa atklājot,ka perspektīvā mazajā zālē tiksrīkotas izstādes. Jāpiebilst, ka 7. janvārīpašdarbnieki īpašā pasākumājau iemēģinājuši jauno skatuvi. Tāiesvētīta sveču gaismu rituālā, kurāpiedalījās visu Līvbērzes kolektīvuvadītāji.Kopējās projekta izmaksas ir 17030,46 lati.Foto: no kultūras nama arhīvaSniega tīrīšananotiek pēc grafikapārvaldes Saimniecības daļasvadītājs Sergejs Bitels. Sniegašķūrēšanas darbus Kalnciemāveic SIA «Kalnciema nami».S.Bitels stāsta, ka jau pagājušajāziemā izstrādāta īpašaceļu kategoriju karte, pēc kurasnotiek ceļu tīrīšana. Prioritāte,protams, ir pagasta centrs jebgalvenās ielas, piebrauktuvespie skolas, bērnudārza. Pēc tam– ceļi, kas atrodas agrākajā laukuteritorijā, un tad – pārējie pagastampiederošie ceļi. «Ņemotvērā bagātīgo sniega daudzumu,šobrīd Kalnciemā sniega segair vairāk nekā pusmetru bieza.Iedzīvotājiem jārēķinās ar to,ka darbi aizņem ilgāku laiku,»maksas apmeklēt publisko pirti.Kalnciema pagasta pārvaldesvadītāja Gaļina Koroļova stāsta,ka minēto grupu iedzīvotāji pirtivarēs izmantot mēneša pēdējāstā S.Bitels. Pašvaldība cīņāar sniegu lūgusi iesaistītiesarī vietējos uzņēmējus, kaspalīdz to izvest. G.Koroļovapiebilst, ka šobrīd par sniegaizvešanu noslēgts līgumsar SIA «Gueiss». Kopīgiemspēkiem no centra izvesti jauvairāki desmiti tonnu sniegauz vietām, kur tas netraucē,un Lielupi. «Būsim pateicīgi,ja arī iedzīvotāji palīdzēs cīņāar sniegu un iztīrīs pagalmus,kaut vai vietu, kur novietotiviņu auto,» tā S.Bitels. Jāpiebilst,ka pagasta pārvalde gādāarī par jumtu atbrīvošanu nosniega un lāstekām, kas varapdraudēt iedzīvotājus.dienās. Par konkrētu laikuinformācija būs pieejama SIA«Kalnciema nami», kur atrodaspirts, uz informācijas stendiem,kā arī pagasta pārvaldē.


8 2011. gada janvāris notikumiPasākumiElejā 22. janvārī pulksten 16 – filma«Krēslas sāga. Aptumsums».Ieejas maksa – 1 santīms (Saietanamā).Lielplatonē 20. janvārī pulksten 20 – dejukolektīvs «Mārtiņš» ielūdz uz dančuvakaru. Ieeja – bez maksas (tautasnamā). 12. februārī pulksten 21 – Valentīndienasballe karnevāls. Biļešucena – Ls 2 (tautas namā).Platonē 22. janvārī pulksten 19 – Zemgalessenioru kopu sarīkojums(Lielvircavas kultūras namā). 5. februārī pulksten 19 – vokālāsgrupas «Savējie» 10 gadujubilejas koncerts (Lielvircavaskultūras namā).Sesavā 22. janvārī pulksten 21 – diskotēka80. gadu stilā visām paaudzēm.Biļešu cena – Ls 1,50(Sesavas tautas namā). 12. februārī pulksten 21 – Mīlestībasballe. Dzied un spēlē grupa«Auces puiši». Biļešu cena – Ls2 (Bērvircavas tautas namā).Valgundē 22. janvārī pulksten 17 – tautasdeju kolektīva «Valgundietis»sadraudzības koncerts (IKSC«Avoti»).Vilcē 20. janvārī pulksten 18 – barikāžu20. gadadienas atcerespasākums. Ugunskura iedegšanapie tautas nama, pēc tam – videoīsfilmas «Mūsu barikāžu laiks» demonstrēšana(tautas namā).Vircavā 21. janvārī pulksten 18 – Vircavastautas nama atklāšanaspasākums (tautas namā). 22. janvārī pulksten 21 – Vircavastautas nama atklāšanas lielāballe. Spēlēs grupa «Klaidoņi».Biļešu cena – Ls 3. Galdiņu rezervēšanapa tālruni 29618544(S.Sustrupe) (tautas namā).Līvbērzē 5. februārī pulksten 18 – Vilcesamatierteātra izrāde «Precībudrudzis», režisore R.Deksne. Biļešucena – Ls 1,50; skolēniem, pensionāriem– Ls 1 (kultūras namā). 12. februārī pulksten 19 – grupas«Baltie lāči» koncerts. Biļešucena – Ls 3 (biļešu iepriekšpārdošana);pulksten 22 – Valentīndienasballe kopā ar «Baltajiem lāčiem».Biļešu cena – Ls 3. Galdiņurezervēšana un sīkāka informācijapa tālruni 26571444, 63072465(Laimrota) (kultūras namā).Jaunsvirlaukā 19. februārī pulksten 20 – atpūtasvakars pieaugušajiem popielasstilā. Pasākumā ar priekšnesumiemaicināti piedalītiesdarba kolektīvi, draugu grupasun individuāli dalībnieki. Sīkākainformācija par pasākuma norisiun galdiņu rezervēšana pa tālruni29199324 (Ilze) (IKSC «Līdumi»).Sporta pasākumiOzolniekos 25. janvārī pulksten 10 – skolēnusporta spēles: volejbols 8. – 9. klašuzēniem (Ozolnieku vidusskolā).Jelgavā 28. janvārī pulksten 13 – Jelgavasnovada Sporta centra «Jaunatnessporta laureāts 2010» (ZemgalesOlimpiskajā centrā). 29. janvārī, 5., 19. un 26. februārīpulksten 10 – Jelgavas novadaatklātais čempionāts volejbolā vīriešiem(Sporta centra zālē Aviācijasielā 8).«Jelgavas Novada Ziņas»Metiens – 8000 eks.Reģistrācijas apliecības nr. 000703361Izdevējs: Jelgavas novada pašvaldībaAdrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV – 3001Tālrunis 63022238, fakss 63022235e-pasts: zinas@jelgavasnovads.lvIespiests: SIA «Rene Pluss»Iznākšanas datums: 17.01.2011.KultūraPieminot 94. gadadienu, kur atmiņuugunskurus un dzied dziesmas«Ziemassvētku kaujas ir ļotinozīmīgs notikums Latvijasvēsturē. Reize, kad mūsu karavīripierādīja savu varonību– neskatoties uz to, ka bijamazākumā, viņi nenobijās unspēja uzvarēt par sevi pārākosvāciešus, dāvājot mumsbrīvu Latviju. Jā, ir pagājušidaudzi gadi, taču, manuprāt,joprojām ikkatra kārtīga Latvijasiedzīvotāja pienākumsir janvāra sākumā atnāktšeit, aizdegt sveces un pateiktpaldies viņiem par brīvību,»tā Ziemassvētku piemiņaspasākuma dalībnieks VilnisStraumēns no Tīreļiem.Pirmā pasaules kara leģendārajām Ziemassvētkukaujām, kas notika Tīreļpurvāstarp Babītes ezeru un Olaini, šomēnesaprit 94 gadi. Janvāra sākumā kritušajiemlatviešu strēlniekiem jau tradicionāliveltīti vairāki piemiņas pasākumi – aizlūgumsPiņķu baznīcā, kluss piemiņasmirklis un goda zalves Silenieku kapos,Ziemassvētku kauju imitācija LatvijasKara muzeja filiālē – Ziemassvētku kaujumuzejā «Mangaļos», ziedu nolikšana,sveču aizdegšana un atmiņu ugunskuriLožmetējkalnā. Tas viss, lai godinātulatviešu strēlnieku drosmi, patriotismu,nesavtīgo upurēšanos savas zemes unvalsts labā. «Man gribas teikt, ka mūsuvēsturē Ziemassvētku kaujām ir ne tikaimilitāra, bet arī nacionāla, valstiska unpatriotiska nozīme. Tieši pēc šīm kaujāmvarēja runāt par Latvijas dzimšanu.Mēs varam būt patrioti, jo šie karavīrimums ir devuši lepnumu,» tā klātesošosLožmetējkalnā uzrunāja Aizsardzībasministrs Artis Pabriks, akcentējot, kakatra pienākums ir zināt Latvijas vēsturi,jo rītdiena ir izlemta vakardiena. Jelgavasnovada domes priekšsēdētājs ZiedonisCaune uzrunā uzsvēra, ka latviešu tautair maza, taču, neskatoties uz visām grūtībām,mums ir jābūt stipriem, vienotiemun lepniem. Savukārt Valgundes pagastaSportsPalīdz tiesāt Eiropas čempionātu volejbolāUnikālu pieredzi guvuši 22Jelgavas novada topošievolejbolisti – viņi kā tiesnešupalīgi piedalījās Eiropas jauniešuvolejbola čempionāta 2.kvalifikācijas kārtā, kas janvārasākumā notika Jelgavā,Zemgales Olimpiskajā centrā.pārvaldes vadītāja Maija Lasmane pateicāsvisiem, kuri atrada laiku un iespējugodināt Latviešu strēlniekus. «Mēs,valgundnieki, esam lepni, ka šī cīņu vietaatrodas mūsu pagasta teritorijā. Gribupateikt paldies Voldemāram Birzniekam,kurš ieguldījis lielu darbu šīs kaujas vietasizzināšanā. Pateicoties viņam, mēs varamstāvēt šeit,» tā M.Lasmane.Mazākā skaitā nekā citus gadus,iespējams, laika apstākļu dēļ, taču Ložmetējkalnā8. janvārī bija sabraukuši tuviun tāli viesi no dažādām Latvijas vietām.Visi ar vienu mērķi – godināt latviešustrēlniekus un pateikt paldies tiem, kasatdeva pašu dārgāko – dzīvību. Dažiemno pasākuma dalībniekiem šis bija īpašsbrīdis, jo Ziemassvētku kaujās cīnījušiesviņu vectēvi. Valdis Miezītis uz piemiņaspasākumiem bija ieradies pirmo reizi,līdzi ņemot desmit cilvēku lielu draugupulku. «Par Ziemassvētku kaujām kāvēstures notikumu zinām, taču pirmo reizipaši atbraucām uz vietu, kur tās notika,lai kopā ar pārējiem aizdegtu sveces,pie ugunskura padziedātu dziesmas,» tāV.Miezītis. Līdzbraucēja Zane Zauerepiebilda – lai septiņgadīgajam dēlampastāstītu, kurp dosies, pirms braukšanaskopīgi lasījuši vēstures grāmatu arstrēlnieku atmiņu stāstiem.Jāpiebilst, ka no 6. līdz 9. janvārim,pieminot Ziemassvētku kauju cīnītājus,Ložmetējkalnā jau tradicionāli notikaLatvijas skautu un gaidu nometne,kurā piedalījās vairāki desmiti jauniešu.Skauti atzina, ka katrs gads tiemnes kādu pārbaudījumu. Pērn bija ļotiliels aukstums, šogad – biezs sniegs.«Man ir patiess prieks par to, ka reizēar piemiņas pasākumu Ložmetējkalnānorisinās skautu un gaidu nometne,kurā jauniešiem māca Latvijas vēsturi,to, kā cīnījās mūsu senči. Tas mūsdienās,kad jaunatne pieņem citas vērtības, irļoti svarīgi,» tā Tālis Briedis, kura dēlspiedalījās nometnē.Ritma GaidamovičaFoto: Ivars VeiliņšJelgavas novada Sporta centra direktorsVladislavs Beitāns stāsta, ka tiesnešupalīgu pienākumus čempionātā pildījadivdesmit divi 4. – 6. klases skolēni noPlatones un Vircavas – astoņi zēni un12 meitenes. «Viņu pienākumos ietilpabumbu padošana, laukuma uzslaucīšana,karogu pacelšana un citas lietas,»tā Vircavas vidusskolas sporta skolotājaun volejbola trenere Sigita Roziņa. «Tastomēr ir liels gods, ka tieši mūsu bērnibija tiesnešu palīgi, un skolēni šos pienākumusuztvēra ļoti nopietni. Lai gan daļabija pārsteigti, ka tiesnešu palīgiem tikdaudz jādara, viņi ātri mācījās – nebija patnepieciešams viss apmācībām atvēlētaislaiks,» stāsta S.Roziņa.Eiropas jauniešu volejbola čempionāta2. kvalifikācijas kārtā piedalījās un pariekļūšanu finālā cīnījās Latvijas, Nīderlandes,Beļģijas, Anglijas, Slovākijas unVācijas U-18 puišu izlases. Tāpēc volejbolatreneri augstu vērtē arī to, ka jaunajiembija iespēja vērot, kā spēlē tādu volejbolalielvalstu kā Nīderlande, Beļģija un Vācijajaunieši. «Dalība šajā čempionātā skolēniemir neatsverama pieredze, jo viņine vien varēja būt spēles tiesnešu palīgi,bet arī redzēt citu meistarības līmeni unizvirzīt to sev kā mērķi, uz kuru tiekties,»uzskata S.Roziņa.Arī paši skolēni ir priecīgi par dotoiespēju. «No darba bail nebija, jo tas irviegli, esmu jau kaut ko līdzīgu darījusi– padevu bumbas Latvijas sieviešu čem-FOTO: SimtiemLatvijas iedzīvotājupulcējās Latvijaskara muzeja filiālē«Mangaļi», kur, skanotsprādzieniem,autentiskā vidē tikademonstrēts latviešustrēlnieku uzbrukumsvācu valnim.Abu pušu karavīrulomās iejutās vairākidesmiti vēsturesentuziastu.FOTO: Šajā vakarāpie atmiņuugunskuriemizskanēja ne vienavien patriotiskadziesma, kasraisa pārdomas,– «Zibsnī zvaigzneaiz Daugavas»,«Div’ dūjiņas gaisāskrēja», «Es karāaiziedams» uncitas.FOTO: Eiropasjauniešu volejbolačempionāta2. kvalifikācijaskārtā tiesnešupalīgu pienākumuspildījatopošie Jelgavasnovada volejbolisti.Lai gankādam var šķist,ka padot bumbas,noslaucītlaukumu, paceltkarogus ir nieks,darbs ir ļoti atbildīgs,un skolēnipret to izturējāsnopietni.pionāta spēlēs. Paralēli saviem pienākumiemskatījos, kā zēni spēlē – man tasinteresē, jo arī pati trenējos volejbolā,»teic viena no treneru palīdzēm Vircavasvidusskolas Lielvircavas filiāles 5. klasesskolniece Liene Roziņa.Jāpiebilst, ka dažādās vecuma grupāsJelgavas novada Sporta centrā volejbolātrenējas 250 skolēni un vairākas komandasar labiem panākumiem startē valstsčempionātā. 2009. gadā novada zēniLatvijas čempionātā D1 grupā izcīnīja1. vietu, bet D2 un C2 grupā – 2. vietu,savukārt meitenes Latvijas čempionātāieņēma trešo vietu.Ilze Knusle-JankevicaFoto: Ivars Veiliņš

More magazines by this user
Similar magazines