novada vadību atkārtoti uztic Ziedonim Caunem - Jelgavas rajona ...

jrp.lv

novada vadību atkārtoti uztic Ziedonim Caunem - Jelgavas rajona ...

Vasaras nometnēmbērniem unjauniešiem pašvaldībaatvēlējusi 11 328 latusŠovasar Jelgavas novadapašvaldības Izglītības pārvaldeorganizē četras skolēnu vasarasnometnes. Nometnei «Augšup!»starts dots jau pagājušajā nedēļā,vēstures un novadpētniecībasnometne «Laipa» zinātkārosbērnus apvienos šonedēļ, betvēl divas norisināsies augustā.Pašvaldības Izglītības pārvaldesinterešu izglītības metodiķeIneta Freimane norāda, kanometnes tiek organizētas arīpar pašvaldības līdzekļiem – tofinansēšanai un līdzfinansēšanaikopumā atvēlēti 11 328 lati.No 13. līdz 22. jūnijam Zaļenieku profesionālajāvidusskolā notiks darba un sadzīvesprasmju integrētā nometne «Augšup!»– tā ir viena no četrām nometnēm, kastika paredzētas ESF projekta «Pasākumuīstenošana mācību atbalsta nodrošināšanaiJelgavas novada un Ozolnieku novada bērniemar zemām pamatprasmēm un sociālāsatstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem»gaitā. Nometnē «Augšup!» iesaistīti divdesmit7. – 9. klašu skolēni no sociālās atstumtībasriskam pakļautajām ģimenēm un divdesmitvidusskolas vecuma jaunieši, kas aktīviiesaistās pasākumu organizēšanā, darbojasbiedrībās, skolēnu pašpārvaldē. Nometnēparedzētas gan karjeras ievirzes (karjerastesti, kulinārijas, friziermākslas, elektroierīčuizpētes), gan personību attīstošas (māksla, teātrasports, valodu skola) nodarbības, gan arīatpūta un aizraujoši piedzīvojumi. Jāpiebilst,ka pirmā šāda nometne notika pagājušajāvasarā, bet nometnes «Reiz raibā rudenī...»un «Cīrulīši» – mācību gada laikā rudens unpavasara brīvdienās.No 17. līdz 22. jūnijam Jaunsvirlaukas pagasta«Jaunlīdumos» būs vēstures un novadpētniecībasnometne «Laipa», kurā iesaistīti30 novada 5. – 6. klašu skolēni. I.Freimane norāda,ka nometnes mērķis ir iesaistīt skolēnussavas valodas, novada vēstures un kultūrvidesiepazīšanā un kultūrvides veidošanā. Bērnidosies ekskursijā uz Jelgavu, apmeklēs SvētāsTrīsvienības baznīcas torni, tāpat ieplānotslatviešu filmu vakars, nodarbības Kara muzejāRīgā, ekspedīcija Tīreļpurvā, kā arī jāņuzāļulasīšana un kopīga ielīgošana.No 5. līdz 9. augustam Zaļenieku pagastādarbosies starptautiska mākslas nometnear rumāņu jauniešu piedalīšanos «Izkrāsopasauli!». Šajā nometnē Zaļenieku profesionālajāvidusskolā piedalīsies radoši 7. – 10.klašu skolēni, kuriem ir spējas un panākumivizuālās, lietišķās vai tēlotājmākslas jomā. ViņiMūzikas un mākslas skolas pedagogu vadībāiepazīs dažādus mākslas žanrus, izmēģināssavus spēkus vizuālās mākslas jomā. Tā būsarī iespēja satikties ar rumāņu jauniešiem, laicaur mākslu kopīgi iepazītu un izzinātu viensotra valsti, kultūru un tradīcijas.No 12. līdz 16. augustam Jaunsvirlaukaspagasta «Jaunlīdumos», pateicoties LatvijasVides aizsardzības fonda projektam, kasfinansē 50 procentus nometnes izmaksu,notiks vides izglītības nometne «Par zaļu patvēl zaļāks...», kas trīsdesmit 8. – 10. klašu skolēniemļaus piedalīties praktiskos radošos unlaboratorijas darbos, vides izpētes aktivitātēsdabā, ekskursijās uz ražošanas uzņēmumiem,diskusijās ar vietējiem jauniešiem. Nometnesmērķis ir vides izglītošana un audzināšanapar Latvijā aktuālām vides problēmām unto risināšanu – atkritumu pārstrāde, ūdensun augsnes piesārņojums un atjaunojamoenergoresursu efektīga izmantošana. Taču arīšajā nometnē, protams, būs daudz aizraujošuun izklaidējošu piedzīvojumu.Jāpiebilst, ka jūnija sākumā tradicionāliaizvadītas radošās darbnīcas Jelgavas novadaskolās, savukārt no 29. jūlija līdz 4. augustamJaunsvirlaukas pagasta «Jaunlīdumos» notiksnometne «Apkārt zemeslodei» – tai varējapieteikties ikviens novada bērns un jaunietis,un plānotā nometne guvusi lielu atsaucību –dalībnieki tai pieteicās mēneša laikā. Savukārtno 5. līdz 8. augustam savas prasmes nometnēpraktiski nostiprinās arī jaunsargi.JNZLai pilnveidotu tūrisma iespējasJelgavas novadā, pieciem novadaiedzīvotājiem pašvaldībanodrošināja iespēju papildinātsavas zināšanas gida profesijā.«Šajā reizē aktīvākos cilvēkus,kuri būtu gatavi kļūt par gidiemun tūristiem parādīt interesantomūsu novadā, meklējām pagastos,kuros ir muižas un parki. Numums ir pašiem savi gidi Vircavas,Lielplatones, Valgundes,Platones un Svētes pagastā,»stāsta pašvaldības tūrisma attīstībasprojektu vadītāja TabitaŠķerberga.Kompetentu speciālistu sagatavošana irviens no svarīgākajiem soļiem, lai veicinātutūrisma attīstību Jelgavas novadā un ieinteresētutūristus ne tikai piedalīties vienā ekskursijā,bet radītu interesi uz šejieni atbrauktvēl un vēl. «Tieši tādēļ viens no tuvākajā laikāīstenojamiem darbiem ir jaunu tūrisma maršrutuizstrāde, aptverot to daudzveidību, kopiedāvā mūsu novads – sākot ar dabas objektiemun muižām, beidzot ar lauksaimnieciskoražošanu un amatniecību,» tā T.Šķerberga.Tūrisma sezonas atklāšanā sertifikātu saņēmapieci gidi no Jelgavas novada, kuri nepieciešamāszināšanas apguva Zemgales reģionaKompetenču attīstības centra organizētajoskursos. «Mūsu novadā nozīmīgākie objekti irmuižas un parki, tādēļ šajā reizē mums bijasvarīgi, lai katrā pagastā, kurā ir šāds tūrismaobjekts, pretī būtu vietējais cilvēks, kurš tūristugrupām saistoši par to prastu pastāstīt,»tā speciāliste, norādot, ka šie cilvēki izraudzītisadarbībā ar pagastu pārvaldēm.Viena no pieciem gidiem, kas var vadītekskursijas novadā, ir lielplatonniece LauraGulbe. Viņa piedāvā iepazīt Lielplatonipastaigā. «Esmu sava pagasta patriote!»saka Laura, kura ieguvusi augstāko izglītībutūrisma organizācijā un vadībā un strādājusiarī hercogu kapenēs Jelgavā. «Taču tuvāksman noteikti ir mans dzimtais Lielplatonespagasts, kur esmu skolā gājusi un vienmērdzīvojusi. Ko stāstīt par savu pagastu manziņasTūristus gataviuzņemt vietējie gidiFOTO: Uz produkcijas degustācijām Elejas siernīcā aicina Sesavas pagastaMālkalnu saimniece, kura piedāvā plašu piena produktu – dažādušķirņu svaigā siera, jogurta – un dārzeņu izstrādājumu klāstu.ir daudz, un tūristu grupām atliek vien izvēlēties,vai vēlas uzzināt par muižu, vietējiemzemniekiem, piemēram, zemnieku saimniecību«Līgo», dārzeņaudzētājiem zemniekusaimniecību «Meistari», vai piedalīties izjādēsar zirgiem, ko varam nodrošināt sadarbībā ar«Reinas zirgiem»,» stāsta Laura, piebilstot,ka maršrutus ir gatava papildināt atbilstošiinteresentu vēlmēm.Savukārt Vircavas pagasta entuziaste AijaVertule gatava iepazīstināt ar interesantosavā pagastā. «Vircavai ir ļoti interesantavēsture, īpaši saistoša ir muižas un tā parkavēsture. Piemēram, mūsu muižas parks irvienīgais Baltijā, kura plānojums saglabājiesvēl no 1693. gada, kad to sāka veidot,» tāAija. Viņa stāsta, ka idejas, kā pilnveidotpiedāvājumu tūristiem, netrūkst un tagadatliek vien strādāt šajā virzienā. «Man ir iecere,kā vēsturi padarīt saistošu arī bērniem.Piemēram, muižas parkā viņiem varētupiedāvāt iet rotaļās, kādas spēlēja hercogabērni,» tā gide.Šajā sezonā novada tūrisma piedāvājumamnākuši klāt daži jaunumi. T.Šķerbergastāsta, ka uz produkcijas degustācijām Elejassiernīcā aicina Sesavas pagasta Mālkalnusaimniece, kura piedāvā plašu piena produktu– dažādu šķirņu svaigā siera, jogurta – undārzeņu izstrādājumu klāstu. Strauja attīstībanotiek Blankenfeldes muižā – tur tiek paplašinātiaugļudārzu stādījumi un dārzeņu lauki,un jau 2012. gadā no izaudzētā saražots daudzsulu veidu, izstrādātas vīnu receptes, dārzeņukonservējumi, kurus var iegādāties vairākosveikalos un uz vietas muižā. Nobeigumamarī tuvojas muižas staļļa ēkas atjaunošana,un drīzumā tā būs atvērta apmeklētājiem.Tāpat tiek domāts par apskates iespējām Tīsuraķešu bāzē Lielplatones pagastā militārāmantojuma interesentiem.Jāpiebilst, ka aktuālo informāciju partūrisma iespējām mūsu novadā var uzzinātJelgavas reģionālajā Tūrisma centrā Jelgavā,Akadēmijas ielā 1, un tūrisma mājas lapāwww.visit.jelgava.lv. Tur arī pieejami bukletipar tūrisma objektiem Jelgavā, Jelgavas unOzolnieku novadā.Jelgavas novadsturpina sadarbību ar MoldovuJelgavas novada pašvaldībair īstenojusi attīstības sadarbībasmini-grantu shēmasprojektu «Aktīva partnerībaun pašvaldības attīstībai»,kas atbalstīts projekta «WTD– Working Together for Development»(«Strādāsim kopāattīstībai») ietvaros.Projektā «Aktīva partnerība un pašvaldībasattīstībai» Kahulas pilsētas un rajona,kā arī NVO pārstāvji laikā no 5. līdz9. jūnijam apmeklēja Latviju, lai apgūtuzināšanas par ilgtspējīgu un demokrātiskuvalsts un pašvaldību attīstību.Apmācību pirmā diena tika pavadītaRīgā, apmeklējot Eiropas māju, iepazīstotiesar EK pārstāvniecības Latvijā darbuun Eiropas Parlamenta Informācijasbiroja pienākumiem, tiekoties ar LAPAS(Latvijas Platforma attīstības sadarbībai)un LPS (Latvijas Pašvaldību savienība)pārstāvjiem, kā arī apmeklējot Saeimu unSaeimas Eiropas lietu komisiju. Katra prezentācijaizvērtās diskusijā, kurā Moldovaspārstāvji vēlējās iegūt informāciju gan parLatvijas integrācijas procesu ES, gan pašreizējiempašvaldību un NVO attīstībasjautājumiem Latvijā. Moldovas pārstāvjiatzīst, ka īpaši vērtīga bijusi saruna ar Saeimasdeputātu Kārli Eņģeli, kas vienlaikusir arī deputātu grupas sadarbībai ar Moldovasparlamentu vadītājs. Šajā sarunātika diskutēts par jautājumiem, kas skarpašreizējo ES finanšu palīdzības sadaliJNZMoldovā un nepieciešamos uzlabojumusšajā sistēmā.Savukārt Jelgavas novada pašvaldībasspeciālisti iepazīstināja Kahulas pārstāvjusar ilgtspējīgas attīstības plānošanasprincipiem, investīciju piesaistes iespējāmnelielām pašvaldībām, finanšu un budžetaplānošanas jautājumiem valsts un pašvaldībulīmenī, sociālo pakalpojumu un sociālāspalīdzības sistēmu Latvijā, sabiedrībasiesaistīšanu lēmumpieņemšanas procesā,kā arī vietējo iniciatīvu veicināšanas pasākumiem.Visi šie jautājumi ciemiņiemno Moldovas šķita saistoši, tika uzdotineskaitāmi jautājumi lektoriem.Lai gūtu ieskatu vietējās identitātesstiprināšanā un kultūras pasākumu organizēšanā,viesi piedalījās arī divu jaunuJelgavas novada simbolu – buru – atklāšanāGlūdas un Jaunsvirlaukas pagastā7. jūnijā un Jelgavas novada svētkos 8.jūnijā. Izstrādātais Jelgavas novada logoun sauklis, kopīgas identitātes meklējumiar piederības zīmju – buru – palīdzību,vienlaikus iezīmējot novada teritorijasrobežas, kā arī instrumenti iedzīvotājupiederības stiprināšanai novadam – monētasjaundzimušajiem, izcilāko studentuatbalstīšana ar stipendijām – tas viss pārsteidzaMoldovas pārstāvjus un rosinājadomāt par savas teritorijas pilnvērtīgākuun veiksmīgāku attīstību.Attīstības sadarbības mērķis ir sniegtpalīdzību trūcīgām un mazāk attīstītāmvalstīm (jaunās demokrātijas valstīm vaijaunattīstības valstīm), veicinot to ilgtermiņasociālo un ekonomisko tautas attīstību,nodrošinot mieru un drošību pasaulē.Latvija nesenā pagātnē no saņēmējvalstsir kļuvusi par donorvalsti un jau vairākusgadus sniedz palīdzību citām valstīm,tajā skaitā Moldovai, Gruzijai, Ukrainai.Diemžēl krīzes dēļ 2009. – 2011. gadāLatvijā iestājās «klusais periods», tomērkopš 2012. gada finansējums attīstībassadarbībai ir atjaunots. 2012. gadā Latvijaattīstības sadarbībai veltīja 0,08% no valstsNKI (nacionālais kopieņēmums), kasveido apmēram 11,24 miljonus latu. 90%no Latvijas sniegtās attīstības palīdzībasveido daudzpusējā palīdzība (iemaksas ESbudžetā, ES Attīstības fondā, ANO aģentūrāsun fondos u.c.). Pārējos 10% veidodivpusējā palīdzība, kas ietver Ārlietuministrijai piešķirtā attīstības sadarbībaspolitikas budžeta ietvaros realizētos projektus,finansējumu divpusējai attīstībassadarbībai, kas nav plānota kopējā attīstībassadarbības budžetā, bet tiek maksātano attiecīgo valsts iestāžu budžetiem, kāarī humāno palīdzību.Jāuzsver, ka Eiropas Savienība un tāsdalībvalstis kopā sniedz aptuveni 60%no visas pasaules attīstības palīdzības unir pasaulē lielākais donors – 2011. gadāattīstības sadarbībai tā atvēlēja 53 miljarduseiro. Kopš 2010. gada Attīstībassadarbības komisārs ir latvietis AndrisPiebalgs.Anita Škutāne, Jelgavas novada pašvaldībasstarptautisko projektu vadītāja2013. gada jūnijs3RekonstruēsMalkas ceļa tiltuTrīs mēnešu laikā tiks rekonstruētsMalkas ceļa tilts pār Svētesupi. Apzinoties, ka šis tilts upesšķērsošanai ir nozīmīgs arīnovada iedzīvotājiem, Jelgavasnovada domes sēdē nolemts 50procentu apmērā līdzfinansēt tāsakārtošanu. Otru pusi no kopējāmizmaksām segs Jelgavaspilsētas pašvaldība.«Malkas ceļa tilts pār Svētes upi atrodasJelgavas pilsētas un Jelgavas novada administratīvajāteritorijā, un to lieto abu pašvaldībuiedzīvotāji. Nav noslēpums, ka pēdējos gadospieaudzis to cilvēku skaits, kas pārcēlušies uzdzīvi dārzkopību sabiedrībās. Arī šis gadījumsnav izņēmums, un iedzīvotājiem, kas diendienāšķērso upi, ir jānodrošina iespēja to darīt bezriska. Savukārt, pieaugot apdzīvotībai, augusiarī nepieciešamība pēc autotransporta kustībasatjaunošanas uz tilta,» norāda Jelgavas novadadomes priekšsēdētājs Ziedonis Caune.Izvērtējot šos apstākļus, nolemts, ka,pārbūvējot tilta konstrukciju, tiks rasts risinājums,lai tiltu varētu šķērsot arī transports,kura masa nepārsniedz 3,5 tonnas. Lai transportlīdzekļuvadītājus informētu par to, ka patilta brauktuvi pārvietojas arī gājēji, tiks izvietotasatbilstošas ceļa zīmes, savukārt pirmstilta nodošanas ekspluatācijā tiks izveidotsuzgaidīšanas laukums transportam, kas gaida,kad pretim braucošais transportlīdzeklisizbrauks no sašaurinājuma.Jāpiebilst, ka tilta kopējais garums ir 24,77metri, bet platums – 2,4 metri. Pašlaik sliktāstāvoklī ir gan tilta balsti, gan apmales, ganmargas un asfaltbetona segums.Tīrīs Jelgavasnovada upesJNZTurpinotūdensatveseļošanaspasākumuīstenošanu mūsu novadā,šovasar notiks piecas mazoupju tīrīšanas talkas. Kopīgiemspēkiem no aizauguma, uzlabojotupju tecējumu, tiks atbrīvotaVircavas, Svētes, Platones un Sidrabesupe. Pirmā talka – jau 27.jūnijā, kad kopīgiem spēkiemtiks tīrīta Svētes upe posmā pieJēkabnieku tilta.Kā stāsta biedrības «Liel.Barons» vadītājaZanda Zariņa, upju «atveseļošanas» talkuaktivitātes hidrobiologa Andra Urtāna vadībānorisināsies no jūnija līdz augustam, piecāstalkās aptverot četru novada mazo upju posmus.27. jūnijā tiks tīrīta Svētes upe posmāpie Jēkabnieku tilta; 11. jūlijā – Platonesupe posmā pie Lielplatones parka; 25. jūlijā– Sidrabes upe posmā pie Lielplatones parka.Bet augustā aktīvisti talkos 8. un 22. datumā,no aizauguma attīrot Vircavas upi posmā pieVircavas tilta.Šajās aktivitātēs var iesaistīties ikviens novadaiedzīvotājs – Z.Zariņa norāda, ka tā iriespēja apgūt jaunas zināšanas un praktiskāsiemaņas hidrobiologa A.Urtāna vadībā, kasir šo aktivitāšu aizsācējs Latvijā. «Viņš katrātalkā sniegs gan teorētiskas, gan praktiskasapmācības visiem talkas dalībniekiem, unīpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešuieinteresēšanai gan upju tīrīšanas procesā,gan rezultātu novērtēšanā. Pasākumā gūtāszināšanas varēs izmantot citu ūdenstilpņusakopšanā,» tā biedrības vadītāja.Jāpiebilst, ka upju «atveseļošanas» talkastiek organizētas Latvijas Vides aizsardzībasfonda aktivitātes «Atbildīgs dzīvesveids»gaitā, kurā biedrība «Liel.Barons» startē arprojektu «Ūdenstilpņu atveseļošanas pasākumiJelgavas novadā». Projekta kopējā summair 2598,50 lati, tostarp 1299 lati – Vides aizsardzībasfonda finansējums, bet 1299,50 lati –Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums.Galvenokārt līdzekļi paredzēti gan atbilstošudarba instrumentu iegādei, gan pasākumuorganizatoriskam nodrošinājumam.JNZ


4 skaPēc novada svētku apmeklējumneizdevās dabūt biļetes uz Dzie8. jūnijā Elejas muižas parkā notika kārtējie Jelgavas novada svētki.Tie šogad tika apvienoti ar jau tradicionāli ierastajiem Jelgavas novadaBērnu svētkiem, bet vakara programmā uzstājās novada pašdarbniekukolektīvi. Lai novada svētkos, kuri tika pārcelti agrāk, jo ierastajā novadasvētku laikā šogad Latvijā notiek Dziesmu un deju svētki, ienestuDziesmu un deju svētku noskaņas, tika iestudēts deju uzvedums «Virsuguns rokas turi» (režisore – Dace Vilne), izdejojot Dziesmu un dejusvētku cikla «Tēvu laipas» repertuāru un kā centrālo tēmu izvijot ugunsspēka simbolismu. «Ar svētku norisi esmu apmierināta. Bija gan nelielasšaubas par to, kā tiks uzņemta koru sadziedāšanās, bet atsauksmesbija pozitīvas. Attaisnojās arī tas, ka vakarā balli spēlēja divi kolektīvi– nebija paužu, mūzika bija dažāda. Tomēr vislielākais gandarījums irpar to, ka novada iedzīvotāji pēc svētkiem atzina – nu vairs nesāp sirds,ka nav dabūjuši biļetes uz lielajiem Dziesmu svētkiem, jo priekšstatuir guvuši,» tā Jelgavas novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītājaDzintra Zimaiša. Viņa piebilst, ka spēcīgu iespaidu dejotāju sniegumsatstājis arī uz lietuviešiem, kuri viesojās novada svētkos, – kāds viesisno Jonišķiem esot teicis, ka iestāsies deju kolektīvā un sāks dejot, joredzētais bijis tik iespaidīgs.Runājot par to, vai turpmāk vajadzētu pieturēties pie jaunā svētkuformāta un svinēt tos kopā ar Bērnu svētkiem, Dz.Zimaiša norāda, ka,viņasprāt, šos svētkus tomēr vajadzētu svinēt atsevišķi, jo gan tehniski,gan radoši tos apvienot ir visnotaļ sarežģīti: katram ir savs repertuārsun tehniskās prasības, un vieniem vai otriem no kādām iecerēm nākasatteikties.Šogad svētki nosvinēti – gaidām nākamo gadu!FOTO: Pirmo reizi Jelgavasnovada svētkospiedalījās kūdras ieguvesuzņēmums «Laflora»no Līvbērzes. Uzņēmumsinteresentiempiedāvāja inovatīvuproduktu – dārza puzli.«Darbojoties ar kūdru,radās tai pavisam citspielietojums. Šobrīdesam izstrādājuši produktu«dārza puzle»un meklējam iespējastā masveida ražošanai.Mūsu ideja būtu tāda,lai šīs puzles izmantoskolās, bērniem attīstot gan konstruēšanas prasmes, gan loģisko un radošodomāšanu,» stāsta uzņēmuma pārstāvis Edgars Ameriks, piebilstot, kainteresi par šo produktu izrādījusi Vācija. Einārs no Šķibes «cīnījās» kopāar tēti. Puika atzīst, ka neko tādu līdz šim darījis nav, vien no koka taisījisčūsku, bet ķimerēties viņam patīkot. Tomēr brīžiem likās, ka Eināra tētimacis vairāk mirdzēja, kaut gan viņš apgalvoja, ka dēlam tikai parādot.«Esmu izmācījies par galdnieku,» beigās viņš tomēr atzīstas.FOTO: Vīriem piemērotākaatrakcija bija karāšanāspie stieņa. Nosākuma varētu šķist –kas tad tur?! Tomēr navnemaz tik vienkārši.Atrakcijas organizatorstam, kurš noturēsiesdivas minūtes, piesolījabalvā 30 latus (sievietei– 50, meitenei – 60).Lai gan balva iekārojama,vērotāju pulksbija krietni lielāks nekādrosminieku. Pirmaispieķerties stienim uzdrošinājāsRuslans. Viņš noturējās minūti un 20 sekundes. «Iespējamsjau tas ir, bet, ja būtu tik viegli, nebūtu tādas balvas. Tas stienis griežas,un nevar pārtvert tvērienu,» viņš spriež, nokļuvis atpakaļ uz zemes.FOTO: Annija un Kristiāna no Mežciema labprāt darbojās radošajā darbnīcāun darināja sev rotas – pamatnīti aplipināja ar plastilīnu un tad pielipinājagraudiņus, izvēraaukliņu. Pamatnesaplipināšanai katrameitene izvēlējās savumīļāko krāsu: Annija– sarkanu, Kristiāna– zaļu. To, ka viņaipatīk pucēties, ganatzina tikai jaunākāmāsa Kristiāna. «Svētkišogad ir ļoti jauki,te ir interesanti ganbērniem, gan pieaugušajiem,»tā meiteņumamma Ilze, kuraivien atliek turēt meituuzmeistarotos darbus.FOTO: Jau pēc pāris nedēļām mūsu novada kolektīvi būs Dziesmu un deju svētkos, bet vēl jūnija sākumā viņi šoparkā – ikviens novada svētku apmeklētājs nu var teikt, ka ir sajutis daļu no sadziedāšanās un sadejošanās varFOTO: Zaļenieku profesionālāvidusskola, kā ierasts, demonstrēja,ka tehniskās lietas var būtarī interesantas. «Puišeļi braukāar mopēdiem, bet te var redzēt,kā strādā dzinējs. Vai arī apskatīties,kāda izskatās tēta mašīnasātrumkārba,» stāsta skolasaudzēknis Pēteris. Savukārtviņa skolasbiedrene Kristiānainteresentiem demonstrēja, kāvar noteikt, vai materiāls vadaelektrību: ja lampiņa iedegas,tad vada. Kārlis noskaidroja, kakartons, koks un keramika elektrībunevada, bet metāls – vada,kā arī mēģināja no motoraizvilkt ar drāti monētu uz laiku.FOTO: Šī gada novadasvētkus kuplināja arī viesino Lietuvas. Savas amataprasmes demonstrēja vairākiamatnieki no Jonišķiem,arī kalējs Milvids Gedraitis.Ar metālu viņš strādā sešusseptiņus gadus un savosdarbos izmanto arī akmeni,koku, ragu. «Es drīzākatbraucu, lai parādītu savusdarbus un tos popularizētu,nevis lai nopelnītu,» tā viņš,piekrītot, ka uz Elejas parkuatvesti ekskluzīvākie darbi,kurus arī Lietuvā vietējiepārsvarā iegādājas, laidāvinātu. Nedalītu tirdziņaapmeklētāju uzmanībuizpelnījās grils, kuru turējametālā atveidots vīrs gandrīz pilnāaugumā. Sarunas par grilu un to, ciktas maksā, bija dzirdamas parkā visasdienas garumā. Jāpiebilst, ka šis grilsmaksā 300 latu.«Esam ēdušas šo lietuvieši kūku. Tā ir gaDace no Grobiņas un Ludmila no Vilces. Lunovada svētkos tirdziņā ir lielāks piedāmedu – nevajadzēs braukt uz Lietuvu. «Viņto var nopirkt par trīs latiem kilogramā,»stāsta, ka «eglītes» pagatavošanai nepieciir ļoti iecienīts ēdiens. «Ikdienā gan tā uzaparātu,» atzīst Daivars. «Eglītes» pagatavcukura, 800 grami sviesta, kilograms milFOTO: Pērn Jelgavas novada svētkostika prezentēts novada īpašais dzēriens– Dagmāras mīlas dzēriens –,kura receptūru izstrādājuši Zaļeniekuprofesionālās vidusskolas skolotāji. Arīšogad skolas stendā interesenti varējato nobaudīt – šoreiz bija pagatavotabezalkoholiskā versija. Skolas pārstāvjinorāda, ka dzēriens tiek piedāvātstūristiem Zaļajā muižā (Zaļeniekos) unarī novada ēdināšanas iestādēs svētkuēdienkartē.


ts2013. gada jūnijs5a vairs nesāp sirds, kasmu svētkiemsvētku aizrautību uzbūra tepat Elejasenības.FOTO: Jelgavas novadasvētku apmeklētājiembija iespēja apskatīt, kātop lietuviešu tradicionālaissaldums «eglīte».ršīga un kraukšķīga,» teic draudzenesdmila spriež, ka līdz ar lietuviešu dalībuvājums. Arī viņa iegādājusies lietuviešuiem medus ir daudz lētāks. Lietuvā tirgūtā viņa. Lietuvieši Daivars un Irēna Lāčiešamas divarpus trīs stundas un tas kāzāsuguns netaisām, izmantojam elektriskoošanai nepieciešamas 40 olas, kilogramstu, kanēlis un citas garšvielas.FOTO: Komandas garu jautrā atrakcijāpārbaudīja Samanta, Liene unSabīne no Svētes. Meitenes atzīst, katas bija sarežģīti, jo iet visām trimvienādi ir grūti. Par to, vai gribētuvēlreiz pamēģināt «paslēpot», meiteņudomas gan dalās.FOTO: Jau otro gadupirmssvētku ieskaņāstika pacelta bura– Jelgavas novadasimbols – kādā nopagastiem. Šoreizbura uzstādīta Glūdasun Jaunsvirlaukaspagastā. Glūdātā izvietota degvielasuzpildes stacijas«Bairoē» tuvumāJelgavas–Dobeles šosejasmalā, savukārtJaunsvirlaukā – pietilta pār Lielupi aizStaļģenes. Nu novadateritorijā izvietotasjau piecas robežzīmesburas formā.FOTO: Gādājot par svētku dalībniekulabsajūtu, tika nodrošinātaiespēja Elejas parkā paēst siltaspusdienas. «Zemnieka cienasts» bijavienīgais Jelgavas novada ēdināšanasuzņēmums.FOTO: «Redzēju, kā taisa no māla, unman patika, kā tas izskatās, tāpēc nolēmupamēģināta arī pats,» tā Daniels,novērtējot Svētes darbnīcas piedāvātoiespēju pastrādāt ar māla virpu. Tābija pirmā reize, kad viņš ko tādudarīja, un, viņaprāt, bija mazliet viegli.Kad darbs galā, Daniels sprieda, kasanākusi krūze. Nu atlika tikai pagaidīt,kad saulē veidojums nožūs, lai arkrāsām uzzīmētu kādu puķīti, tulpīti,un uzdāvinātu to mammai.FOTO: Reinauda mamma ir mūzikasskolotāja – viņai novada svētkos bijajāstrādā, bet tikmēr puika ar tētiizklaidējās. Reinauds izmēģinājaspēkus mērķī mešanā, bet trāpītneizdevās ne reizi. «Man patikamest, es centos,» atzīst puika, kuršsaņēma mierinājuma balviņu.FOTO: «Pistoles man ļotipatīk. Kad izaugšu, gribu kļūtpar armieti,» saka piecgadīgaiselejnieks Raivis, pētotZemessardzes 52. kājniekubataljona piedāvājumu. Bataljonakomandieris IlmārsDžeņevs norāda, ka tādaarī ir ideja – parādīt, kas irzemessargi, kas viņiem ir,piesaistot bērnu un jauniešuuzmanību. «Tas ir pirmais solītis.Ja radīsies interese, viņivarēs iestāties jaunsargos – man šķiet, ka šāda iespēja tagad ir visās Jelgavasnovada skolās. Iespējams, kāds, sasniedzot 18 gadu vecumu, izvēlēsies militāristaprofesiju un kļūs par profesionālu karavīru. Galvenais jau ir dot izvēlesiespēju,» tā viņš, piebilstot, ka vienlaikus tā ir arī patriotiskā audzināšana.FOTO: «Viņai ir laba gaume,» tā par Vanesu, kura pie TLMS «Līve» stendaizvēlas auskarus, saka viņas vecmāmiņa Gunta. Vanesai patika gan auskariņiar populāro tēlu kaķenīti Kitty, gan oranžas pērlītes, bet beigās viņa izvēlējāszilus tauriņus. «Vanesai ir laba gaumes un krāsu izjūta. Arī man viņa reizēmpasaka, ka izskatos ne visai,» mazmeitu slavē Gunta. TLMS «Līve» pārstāveZane Beitere-Šeļegovska atzīst, ka, neskatotiesuz joprojām grūtajiem laikiem, sievietēmrotāties patīk vienmēr, it īpaši vasarā. «Modemainās, bet katram ir sava gaumes izjūta, pēckuras viņš vadās, iegādājoties rotas,» tā viņa.Viņasprāt, studijas meiteņu trumpis ir dažādomateriālu izmantošana – viņas izmanto gandabīgos akmeņus, gan stiklu, gan Tibetas sudrabu,gan kristālus, gan polimērus – un tas, kadarbiņi būtībā ir unikāli un neatkārtojami.FOTO: DaudziJelgavas novadasvētku apmeklētājivēlējāsnofotografētiesar solīdi tērptukungu, kurš grieza kādas kastes ripuun radīja mūziku. «Pirmā šo aparātupamanīja mana meita. Es nezinu, kastas ir, tāpēc arī gribējās pie tā nofotografēties,»saka Sintija no Jaunsvirlaukas.Viņas draudzene Linda ir mazlietzinošāka un teic, ka tas ir seno laikumūzikas instruments, bet nosaukumugan viņa nezinot. Leijerkastnieks MārisGrīnbergs atbraucis no Rīgas. «Griežotratu, tiek darbinātas plēšas, kas pūšgaisu stabulītēs. Leijerkastē tiek ievietotsrullītis ar caurumiņiem, un gaiss tiekpūsts pa tiem. Aizklātās stabulītes neskan,un tā rodas melodija,» viņš ieskicēleijerkastes darbības principus, smejotpiebilstot, ka šos rullīšus varētu uzskatītpar seno laiku mūzikas diskiem.FOTO: PiecgadniekiemAnnijai unEdvardamš ū p o t i e spatīk, tāpēcpaiet garāmparka kokosiekārtajāmlielajām šūpolēmviņinu nekādinevarēja.Par bērnudrošību šūpojoties rūpējās divas brīvprātīgās– Inese Eva Kukša un JeļenaBikova. Šī viņām ir pirmā pieredze,piedaloties novada svētkos kā brīvprātīgajām.Kamēr bērni šūpojas, mammassēž malā un ar lepnumu vēro savas atvases.Izrādās, gan Annija, gan Edvardsuzstājās Bērnu svētku koncertā, jo dejoElejas bērnudārza kolektīvā. Un vēlviņiem patīk zīmēt, līmēt, krāsot.FOTO: Par prieku mazākajiem apmeklētājiemElejas parkā bija izvietotas trīsdažādas piepūšamās atrakcijas dažādavecuma bērniem ar atšķirīgām sarežģītībaspakāpēm. Tās tukšas nebija nemirkli. «Esterei ļoti patīk lēkāt pa šīm atrakcijām,»saka divus gadus un astoņusmēnešus vecās meitas mamma Inga.Jelgavas novada pašvaldība 2013. gada 18. jūlijāLīvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9a,Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātumutisku izsoli:1. par neapbūvētām zemes vienībām: «Auces mala»– 13,01 ha, «Bērzinieki» – 5,9 ha, «Cūciņas» – 15,78ha, «Vaidziņi» – 12, 04 ha platībā;2. trīsistabu dzīvoklim Bērzu ielā 9 – 12, Līvbērzespagastā, 70,2 m 2 platībā.Izsolāmos objektu var apskatīt, iepriekš piezvanot patālruni 26552569. Ar izsoles noteikumiem var iepazītiesmājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai personīgi Līvbērzespagasta pārvaldē katru darba dienu no pulksten 8 līdz 17,piektdienās – no pulksten 8 līdz 15.Kapu svētkiJaunsvirlaukas pagasta pārvalde6. jūlijā organizē Kapu svētkus:plkst.11:00 Ciemaldu kapos;plkst.12:00 Apšūtu kapos;plkst.13:00 Vanču kapos;plkst.14:00 Slimpju kapos;plkst.15:00 Vimbu kapos;plkst.16:00 Bērzukroga kapos.Piedalās SIA «Velis – A» mākslinieki: AndaKalēja (vijole), Evija Lagzdiņa (soprāns), JānisKupčs (tenors), Andris Jansons (koncertmeistars),Māris Neilands (ceremoniju vadītājs)un Sandis Ratnieks (Sv.Jaunavas MarijasStaļģenes ev.lut. draudzes mācītājs).Glūdas pagasta pārvalde 7. jūlijāorganizē Kapu svētkus:plkst.12:00 Loņu kapos;plkst.13:00 Rozīšu kapos;plkst.14:00 Spāru kapos;plkst.15:00 Kažmeru kapos.Piedalās SIA «Velis – A» mākslinieki: AndaKalēja (vijole), Evija Lagzdiņa (soprāns), JānisKupčs (tenors), Andris Jansons (koncertmeistars),Aldis Barons (ceremoniju vadītājs) unJurijs Gorbačevskis (Jelgavas Romas katoļuBezvainīgās Jaunavas Marijas katedrālespriesteris).Elejas pagasta pārvalde 28. jūlijāorganizē Kapu svētkus:plkst.13:00 Mūrnieku kapos;plkst.14:00 Parka kapos;plkst.15:00 Sproģu kapos;plkst.16:00 Skroderu kapos.Piedalās SIA «Velis – A» mākslinieki: AndaKalēja (vijole), Ilvija Bensone (flauta), EvijaLagzdiņa (soprāns), Jānis Kupčs (tenors),Andris Jansons (koncertmeistars), AldisBarons (ceremoniju vadītājs).Maijā no mums aizgājuši...Nikolajs Pacjuks, Zaļenieki(01.12.1935. – 01.05.2013.)Leontina Survilo, Jaunsvirlauka(18.03.1931. – 02.05.2013.)Františka Šokele, Eleja(24.01.1937. – 03.05.2013.)Jānis Jankevičs, Zaļenieki(24.06.1924. – 04.05.2013.)Vladimirs Ševčenko, Jaunsvirlauka(30.07.1937. – 06.05.2013.)Agris Bērziņš, Lielplatone(22.04.1961. – 07.05.2013.)Jevgeņijs Kačalovs, Svēte(24.01.1949. – 07.05.2013.)Jānis Melbārdis, Vilce(10.05.1960. – 09.05.2013.)Nikolajs Avcevodovs, Vircava(10.05.1928. – 13.05.2013.)Pāvels Užgalovs, Kalnciems(24.02.1940. – 15.05.2013.)Ģirts Jākobsons, Sesava(24.08.1973. – 18.05.2013.)Vera Daujāte, Platone(02.01.1928. – 19.05.2013.)Rita Zaļevica, Vilce(17.10.1936. – 20.05.2013.)Aleksejs Lukjanovs, Vircava(22.11.1921. – 21.05.2013.)Guntis Blumenaus, Zaļenieki(20.02.1962. – 23.05.2013.)Ivans Sokolovskis, Līvbērze(24.06.1943. – 26.05.2013.)Vladislavs Gribusts, Valgunde(22.12.1932. – 25.05.2013.)Jekaterina Ivanova, Valgunde(01.12.1926. – 30.05.2013.)Zinaīda Jaunvalka, Eleja(04.05.1955. – 30.05.2013.)Irma Balode, Platone(24.06.1943. – 30.05.2013.)


6 2013. gada jūnijs pagastu mozaīkaZalenieki ,Zaļenieku kokaudzētava šomēnesRīgā, Ulmaņa gatvē blakusveikalam «Sky», atvērs jaunu Stāducentru.Uzņēmuma vadītājs Imants Parfenovičsstāsta, ka jaunajā Stādu centrāvarēs iegādāties visu kokaudzētavassortimentu, kā arī tiks piedāvātasadarbības partneru produkcija,piemēram, «Baltezera» skujeņi,dārzniecības «Sedumi» (Jēkabpilī)puķes, SIA «Puķu lauki» (Talsunovadā) ziemcietes. Stādu centrsdarba dienās un sestdienās strādāsno pulksten 10 līdz 20, svētdienāsBibliotēkas vadītāja LīgaStrazdiņa stāsta, ka par goduLatvijas Tautas frontes 25 gadujubilejai tiks izveidota izstādePensionāriem – ekskursija uz KurzemiValgundes pensionāri aicinātidoties ekskursijā uz Kurzemi.Izbraukšana – 28. jūnijā pulksten7.30 no Vītoliņiem, nākamā pietura– «Avoti», pulksten 8 – Tīreļi.Programmā paredzēta SmukuPaziņojumsSIA «Jelgavas novada KU» ar 1. jūliju uzsāk ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanuValgundes pagasta Vītoliņu ciemā, pārņemot pakalpojumu sniegšanu no Valgundes pagastapārvaldes. Sīkāku informāciju par pakalpojumu sniegšanu un rēķinu saņemšanu,kā arī skaitītāju noziņošanu var atrast uzņēmuma mājas lapā www.jnku.lv.muižas apskate, Saldus katoļu baznīcasapmeklējums, Remte, Skrundasmuižas un skaisto Ventas krastuapmeklējums, viesu namā «Mazsālijas»būs vīna degustācija, briežudārza apskate, Kuldīgā – Ventasrumbas un atjaunotā parka apskate,Demonstrē maģiskas dejasValgundes pagasta IKSC «Avoti»mūsdienu deju kolektīvs «Avotiņi»piedalījās deju konkursā «Magiclittle Step 2013». Abas grupas (43Jūlijā Sesavas evaņģēliski luteriskābaznīca svinēs apaļu jubileju– 380 gadus. Atzīmējot šo gadskārtu,notiks arī vairāki pasākumi.«Dieva nams. Ko ar to mēs saprotam,ejot ikdienas gaitās? Nekļūdīšos,ja teikšu, ka, ieraugot baznīcu,gandrīz katrs teiks: nu, tas ir Dievanams, dievnams. Jā, bet Dievs nedzīvocilvēku rokām celtos tempļos, betviņu sirdīs. Bet dievnami ir vajadzīgi,lai draudzes varētu sanākt kopā unViņu pielūgt! Un no seniem laikiemLai papildinātu zināšanas,Sesavas pamatskolas skolēniemtiek rīkotas un piedāvātas dažādasizzinošas un neikdienišķasaktivitātes.Jaunsargi, 5. – 9. klašu skolēni,tikās ar Nacionālo bruņoto spēku(NBS) pārstāvjiem, kas stāstīja parkarjeras iespējām armijā, NATO,militārajām misijām. Skolēni guvapriekšstatu par karavīru dzīvi,Rīgā atvērs stādu centru– no pulksten 12 līdz 18. Stādu centrāplānots nodarbināt četrus cilvēkus.Modernā Stādu centra pirmo kārtu0,4 hektāru platībā veido bruģētslaukums ar labiekārtotu autostāvvietu,pergolu, stiklotu divstāvu moduli,kur atradīsies ainavu arhitektu birojs,lai klienti pirms stādu iegādes varētusaņemt arī konsultāciju par dārzalabiekārtošanu. «Bijām cerējušiatvērt centru jau maijā, bet ar visāmtām papīru kaudzēm tik ātri negāja.Turklāt labāk vēlāk, bet ar glanci,»tā I.Parfenovičs. Lai centrs nestupeļņu, tam tiks meklēts pielietojumsarī ziemas sezonā.Atbalstīts bibliotēkas projektsKultūras ministrijas projektu konkursā «Par Tautas frontes 25gadu jubilejas pasākumu organizēšanu» atbalstu saņēmis Zaļeniekubibliotēkas projekts «Mēs ar Tautas fronti» par kopējo summu1253,24 lati, no kuriem 1002 lati ir Kultūras ministrijas finansējumsun 250,65 lati – Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums.ValgundeSesavaun sarīkots pasākums pagastaiedzīvotājiem, lai atcerētosvēsturi, Tautas frontes laiku.«Projekta gaitā vispirms tiksdalībnieki) ieguva divas 1. vietas.Centrs «Avoti» sveic kolektīva vadītājuSarmīti Belti un dalībniekusar pelnītiem panākumiem!Kosovieši mācās ValgundēMaijā Latvijā oficiālā vizītē ieradāsKosovas Aizsardzības ministrijasdelegācija, lai iepazītos arrekrutēšanas un jaunsardzes darbuun pēc mūsu modeļa veidotu līdzīgujauniešu organizāciju Kosovā.Viesi apmeklēja arī Kalnciemajaunsargu vienību, kur instruktorsOskars Karls viņus iepazīstinājaar jaunsargu uzbūvēto šķēršļuBaznīcai – 380cilvēki ir cēluši Dieva godam namus,par ko liecina vēsture. Un ir jauki,ka Jelgavas novadā ir daudz šāduceltņu – baznīcas Dieva godam,» tāSesavas evaņģēliski luteriskās draudzesmācītāja pienākumu izpildītājaValda Grīnvalde-Šakurova. Vēsturesdokumentos minēts, ka Sesavasbaznīca atklāta 1633. gada 12. jūlijā.Tiesa gan, pa šo laiku tā ir vairākasreizes pārbūvēta un remontēta, betstalta stāv vēl šodien.Jūlijā būs vairāki pasākumi, kuriveltīti šim lielajam notikumam.Skolēni apgūst jaunas zināšanasikdienu, rāpuļiem, kas apdraudkaravīrus tuksnesī, un noskatījāsNBS prezentāciju un videoklipupar miera misiju Afganistānā.Savukārt 9. klases skolēnikopā ar sociālo zinību skolotājuAivu Ozoliņu apmeklējapagasta pārvaldi. Pašvaldībaspolicists V.Abrameko informējapar pārkāpumu reģistrācijuelektroniskajā vidē. Bāriņtiesaslocekle N.Tomsone iepazīstinājaapzināti cilvēki, kas darbojāsLatvijas Tautas frontes rindās,viņu atmiņas par šo laiku tiksiemūžinātas videofilmā, izveidotaizstāde ar pieejamajiem tālaika lieciniekiem: fotogrāfijām,avīžu izgriezumiem un citiemmateriāliem,» tā viņa.Projekts noslēgsies ar piemiņaspasākumu oktobrī.«Priednieku» kūku ceptuvē varēsnobaudīt Kurzemes kūkas.Maksa – 10 lati. Papildizdevumi:vīna, kūku, suvenīru iegādei. Transportunodrošina Valgundes pagastapārvalde. Pieteikties ekskursijai varpa tālruni 28612076 (Egija).joslu, šautuvi, sporta halli. SavukārtKalnciema vidusskolas direktoreMudīte Laumane dalījās pieredzēpar ieguvumiem, iesaistot skolēnusjaunsargu aktivitātēs.7. jūlijā pulksten 9.30 notiks dievkalpojums,ieejot jubilejas nedēļā.Dievkalpojumā piedalīsies un pēctam koncertu sniegs Slokas evaņģēliskiluteriskās draudzes koris. 12.jūlijā pulksten 18 notiks slavēšanasvakars kopā ar bijušajiem draudzesmācītājiem. 14. jūlijā pulksten 9.30notiks svētku dievkalpojums, kuruvadīs luteriskās draudzes bīskapsPāvils Brūvers. Dievkalpojumu kuplināsJelgavas novada Lielplatones,Platones un Elejas pagastu jauktaiskoris «Sidrabe».ar saviem darba pienākumiem.Pagasta pārvaldes vadītājs JānisSkrauplis pastāstīja par pagastu,raksturoja ekonomisko situāciju,informēja par nākotnes iecerēm,kā arī novēlēja pēc skolas absolvēšanasturpināt mācības unatgriezties pagastā, lai veicinātutā attīstību – skolēni noskaidroja,kāda izglītības nepieciešama, laiieņemtu dažādus amatus pagastapārvaldē.JaunsvirlaukaŠobrīd tiek siltināta 16 dzīvokļumāja Mežciemā, Liepu ielā 3, koapsaimnieko pašu iedzīvotāju izveidotabiedrība «Mežliepas». Ēkatiek siltināta ar LIAA atbalstu 50procentu apmērā.Mežciema mājas vecākais KārlisLauga stāsta, ka mājas siltināšanasprocess sācies pagājušā gada februārī.Šobrīd paveikta apmērampuse darbu. Iecerēta ir pilnīga ēkasrenovācija, nomainot logus, jumtu,notekcaurules, nosiltinot sienas,jumtu, pagrabu, pamatus, sakārtojotkāpņutelpas un izveidojot vienotāstilā lodžijas. «Kad piedāvāju startētprojektā un siltināt ēku, jau pirmajākopsapulcē panācām vienošanos.Siltina māju«Līdumiem» – sava mājas lapaIKSC «Līdumi» izveidota jaunamājas lapa – www.lidumi.lv. Tajāatrodama informācija par centraun tā filiāļu «Kraujas» un «Jaunlīdumi»aktualitātēm un pakalpojumiem.«Pašvaldības centrālajāmājas lapā www.jelgavasnovads.VircavaPagasta pārvalde aicina iedzīvotājuspieteikties Dziesmu svētkuielīgošanai Jaunsvirlaukas pagasta«Līdumos» 21. jūnijā pulksten 19.Atzīmējot Eiropas dienu, Vircavasvidusskolas šā gada 9. un 12.klases beidzēji skvērā pie Vircavasmuižas stādīja kokus. ArboristsPēdējo gadu tendences liecina– Vircavas vidusskola ir ceļā uz Ekoskolas nosaukumu.Skolas direktores vietniece audzināšanasdarbā Inguna Kotovičastāsta, ka šajā mācību gadā skolotājasA.Grigorjeva un V.Zakse piedalījāsMeža olimpiādē, kuras tēma bijaģeogrāfija mežā. A.Grigorjeva ieguvaatzinību un kā dāvanu saņēmaCūkmena ciemošanos skolā.Pavasarī skolēni Vircavas parkāizlika putnu būrīšus. 3. klase ar skolotājuG.Pruli parkā klausījās putnusun centās atpazīt pēc dziesmām,Gluda -Daudzi pagasta pensionāri pēcviesošanās zemnieku saimniecībā«Ratites», kas nodarbojas ar strausuaudzēšanu, secināja: arī tepat irvēl daudz neredzēta un nezināma.Pagasta pārvalde organizējaekskursiju pensionāriem uz zemniekusaimniecību «Ratites» unKārļa Ulmaņa dzimtajām mājāmlv gan tās ierobežotās kapacitātes,gan oficiālā formāta dēļ nebijaiespējams nodrošināt pilnīgasinformācijas atspoguļošanu parpagastā notiekošajām aktivitātēm,tāpēc nolēmām izstrādātsavu mājas lapu,» stāsta «Līdumu»pārstāve Alīna Ankudoviča.Finansējums mājas lapas izstrādeitika paredzēts IKSC «Līdumi» šāgada budžetā. Izvērtējot piedāvājumus,mājas lapas izstrādei tikaizvēlēta SIA «IT Tev», kas apņēmāsto izdarīt par 620 latiem.Dziesmu svētkus ielīgos JaunsvirlaukāPasākumā paredzēta tautas lietišķāsmākslas izstādes atklāšana, būs dziedāšana,vainagu vīšana, ugunskurapušķošana, dažādi Jāņu rituāli. UzAbsolventi stāda kokusGvido Leiburgs skolēniem gan teorētiski,gan praktiski ierādīja kokuun krūmu stādīšanas noslēpumus,kā arī iepazīstināja ar Latvijas dabasCer kļūt par Eko skoluPensionāri dodas ekskursijā«Pikšas». «Žanna un Dainis Laugaļiinteresentus iepazīstināja ar strausuaudzēšanu, olu un gaļas ieguviun pārstrādes iespējām. Laugaļuģimene ir savākusi un iepazinusiesar internetā pieejamo informācijupar strausiem, kā arī izlasījušidesmitiem grāmatu par strausuaudzēšanu, ieradumiem, kaitēm,kas var piemeklēt šos milžus, kāpasākuma norises vietu tiks organizētstransports. Interesenti aicinātipieteikties pie tautas nama vadītājasSanitas pa tālruni 20386462.bioloģisko daudzveidību. Pasākumuorganizēja pagasta pārvalde sadarbībāar «Europe Direct» Informācijascentru.arī to ārstēšanu,» stāsta pagastapārvaldes vadītāja Silvija Zīberte.«Ratites» saimniekiem ir izdeviespiesaistīt ES fondu līdzekļus saimniecībasattīstībai, un Dainis dalījāsnākotnes plānos, kas saistīti patar ziepju, rotaslietu un aksesuāruizgatavošanu.Arī «Pikšu» jaunuzceltās ēkas unekspozīcijas pārsteidza.Piedalās žurnāla «Avene» konkursāGlūdas skolas 5. klase piedalījāsjauniešu žurnāla «Avene» rīkotajākonkursā «Zēni neraud un meitenesnespēlē hokeju? Mēs – 21.gadsimta skolā!».Konkursā bija jāraksta esejapar zēnu un meiteņu attiecībāmun ikdienu skolā, jāizveido kolāža(glūdenieki izveidoja klases komiksupar darbu sadalījumu starp zēniemGlūdas pagasta pārvalde lepojasar pagastā dzīvojošiemjauniešiem, kuri piedalījās Stiproskrējienā – Jāni Kazāku, JāniGalvenais argumentsbija tas,ka pēc renovācijassamazināsiesapkures izmaksas,turklāt ziemāar zemākuapkures rēķinuun kredītmaksājumuiedzīvotājiemmaksājuminepalielināsies– tie saglabāsieslīdzšinējā apmērā. Otrkārt, būtisksir arī ēkas vizuālais izskats,» tāK.Lauga, piebilstot, ka darbusplānots pabeigt šovasar. Ēkas renovācijasizmaksas ir ap 120 000latu, un iedzīvotājiem tas nozīmēiepazina arī upi, no zariem cēlabūdiņas, mācījās atpazīt kokus pēclapām, mizas.Skolotāja D.Puriņa noorganizēja4. klasei un pagarinātajai dienasgrupai nodarbību par sēklu plantācijuuzturēšanu, kopšanu un stāduaudzēšanu. Par to stāstīja «Latvijasvalsts mežu» pārstāve Z.Saulāja.Lepojas ar skrējējiemUzaru, Ņinu Šaņinu, EduarduPiskunovu, Andri Uzaru, MārciKrūpiņu –, kā arī Rīgas maratonaskrējējiem Artūru Feldmani,kredītsaistības uz 15 gadiem.Gan K.Lauga, gan pagasta pārvaldecer, ka šis pozitīvais piemērspamudinās arī citus pagasta daudzdzīvokļumāju iedzīvotājus izlemtpar ēku siltināšanu.Vēl skolā norisinājās Eko nedēļa:8. – 10. klases un Platones filiāles 8., 9.klases skolēni stādīja ozolus Vircavasmežā. Speciālisti pastāstīja par mežanozari un tās aktualitātēm, bet vēlākskolēni spēlēja spēli «Mežotājs».Viņi iejutās mežsaimnieka lomā uncentās izprast, ko nozīmē laba mežaapsaimniekošana. Savukārt 5. – 7.klases skolēni orientējās Tērvetesdabas parkā, bet sākumskolas skolēni– Vilces parkā: viņiem kontrolpunktusgatavoja Vides pulciņš unskolotāja K.Prule.«Varbūt patiešām drīz kļūsim parEko skolu,» tā I.Kotoviča.un meitenēm), kā arī jāanketē skolēni.Liels bijis viņu pārsteigums, kadpiezvanīja žurnāla galvenā redaktoreSandra Spudiņa un paziņoja, kasaņemtas žūrijas nedalītas simpātijasun 1. vieta. Klase balvā ieguva iespējudoties uz Multikino un «Fantasy»parku Rīgā, kā arī tiks pie grāmatāmno apgāda «Zvaigzne ABC» unsaldumiem no «Laimas».Eseja izlasāma un bildes apskatāmasžurnāla «Avene» jūnijanumurā.Edgaru Griestiņu, Ati Griestiņu,Gvido Griestiņu un Intu Marcinkeviču,kurš skrēja ar meitām Līguun Madaru.


KalnciemsRemontē Lielupes tiltuŠomēnes sākti Lielupes tiltaautoceļā A9 Rīga–Liepāja remontdarbi,informē «Latvijasvalsts ceļi». Brauktuves labajājoslā, braucot uz Liepāju, pilnībābojāta tilta deformācijasšuve. Ekspluatācijas laikātransporta slodžu iedarbībasrezultātā deformācijas šuveskonstrukcija ir atdalījusies notilta konstrukcijas un apdraudsatiksmes drošību.Vecāki iekārtos bērnudārza rotaļu laukumuKalnciema PII «Mārīte» bērnuvecāki piedalījās KNHM konkursā«Iedzīvotāji veido savuvidi» ar projektu «Mēs, vecāki,– bērnu kustību priekam, veselībaiun drošībai». Viņiem piešķirtsfinansējums 350 latu apmērā– vecāki plāno daļēji labiekārtotbērnudārza rotaļu laukumu.Lielākā Kalnciema uzņēmuma«Spektre Latvia» kolektīvs (29dalībnieki) piedalījās «Nordea»maratonā.Piecu kilometru skrējienu pievārējaAigars Šukteris, Oļegs Pastuhovs,Iveta Sluga, Jānis Majoks,Laila Laumane, Antoņina Zelča,ElejaJelgavas novada Bērnu un jauniešuizglītības un iniciatīvu centram(JNBJIIC) apritējis pusgads.Šajā laikā centrā bijuši vairāk nekā3000 apmeklētāju un notikuši dažādipasākumi. Viens no pēdējiem– Eiropas dienai veltīts pasākums.Tajā tika godināti 12 Jelgavasnovada jaunieši, kuri brīvprātīgipiedalījušies dažādu aktivitāšuorganizēšanā, tostarp arī elejniekiRolands Rudovskis, Linda Rakvičaun Artūrs Keliņš. Pasākumu rīkojaJNBJIIC sadarbībā ar Izglītībaspārvaldi un «Europe Direct» Informācijascentru Jelgavā, un tā mērķisbija informēt par ES neformālāsizglītības programmas «Jaunatnedarbībā» apakšprogrammu «Eiropasbrīvprātīgais darbs». Jauniešupadomes pārstāves Kristīne Kodeun Marta Drupa prezentēja jauniešuveiksmīgo pieredzi starptautiskosapmaiņas projektos. Ar brīvprātīgādarba pozitīvo pieredzi dalījās IlzeSalnāja-Verva, kura sešus mēnešubrīvprātīgajā darbā pavadīja Tartu(Igaunijā), un Sergejs Andrejevs,Piedalās maratonāGodina aktīvos jauniešuskura brīvprātīgā darba pieredzeTurku (Somijā) ilga 10 mēnešus.Pasākuma gaitā atklāta arī fotoizstāde«Jelgavas novada jauniešumobilitātes Eiropā 2012. gadā».Pasākums noslēdzās ar izglītojošāmaktivitātēm, ko organizēja centra vadītājaBaiba Atmane. 30 jauniešiembija iespēja pārbaudīt savas zināšanasEiropas ģeogrāfijā, ekonomikā,vēsturē un latviešu valodā.JNBJIIC sadarbojas ar dažādāmorganizācijām, tostarp araudžuģimeņu biedrību «Pādes»,tāpēc audžuģimeņu pasākumāLielplatonē centrs rīkoja radošāsdarbnīcas. B.Atmane un brīvprātīgāL.Rakviča 30 audžubērniem mācījagatavot mazas sirsnīgas dāvaniņassavām mammām.pagastu mozaīkaPagasta pārvalde un bērnudārzavadītāja saka paldies vecākiempar šo ieceri.Jāpiebilst, ka šogad skolas gaitāspavadīti 22 bērni, bet no 19.augusta sāksies jaunu audzēkņuuzņemšana. Papildu informācijapa tālruni 63069201, 63069516.Jūlijā iestāde būs slēgta – darbiniekidosies atvaļinājumā un divāsgrupās tiks veikts tualešu remonts,bet vienā grupā mainīs palodzes.Pārvaldes vadītāja uzsver: ja vecākisavlaicīgi ziņos par nepieciešamībunokomplektēt dežurējošogrupu un šāda nepieciešamība būsne mazāk kā astoņiem bērniem,tiks izveidota dežūrgrupa.Tatjana Jansone, Eleonora Pudnika,Inese Rundvalde, Natālija Tjurina,Iveta Sluga, Lidija Radeviča. Pusmaratonu(21 kilometrs) skrēja ArnisSluga, bet maratonu (42 kilometri)– Tomass Amirovs.Maratonā piedalījās arī citi Kalnciemaiedzīvotāji, bet darīja to individuāli,līdz ar to nav piefiksēti.VilceSvete -Svētes pagasta vidējās paaudzestautas deju kolektīvs «Sānsolis»nosvinējis savu desmito jubileju.Tā tika atzīmēta ar īpašu koncertu,kurā piedalījās arī dejotāji, kasreiz dejojuši kolektīvā, tādējādi nopūra lādes tika «izvilktas» daudzasiepriekš dejotās dejas. Koncertā piedalījāsarī pārējie pašmāju kolektīviun «Sānsoļa» vistuvākie draugi– Glūdas pagasta deju kolektīvs«Nākotne».Veiksmīgi novada Jauno talantukonkursā startēja mūsu MadaraRaubiška, kuras dziedājums aizkustinājažūriju – septiņgadīgāmeitene ieguva 3. vietu.Talantu konkursā piedalījās jauniešino Zaļeniekiem, Kalnciema,Lielplatones, Ozolniekiem, Jelgavaspilsētas, Svētes, Bēnes pagasta. Svētipārstāvēja arī L.Švānberga un E.Bite(dziedāšana, ģitārspēle), A. Butkevičs(gulēšana uz stikliem), R.LiepiņšJāņos vērtēs košāko vainaguJāņu ielīgošanas pasākumsnotiks 22. jūnijā pulksten 21 pieVilces muižas. Šogad iedzīvotājuspriecēs Dziesmu svētku ieskandināšanaslielkoncerts.Koncertā uzstāsies visu paaudžudalībnieki. Jaunākie būs bērnufolkloras kopa «Rukūzīte», vecākopaaudzi pārstāvēs «Vakarvēja»dziedātājas. «Pirmo iznācienupiedzīvos Vilces jauniešu tautasdeju kolektīvs Ineses Reinvaldesvadībā. Tā būs skaista dāvana pagastaiedzīvotājiem, jo Vilcē ir aktīvijaunieši, sava pagasta patrioti,» tātautas nama vadītāja Daina Judina,«Sānsolim» – 10Svētes kultūras nama vadītājaSandra Jākobsone piebilst, ka kolektīvadzimšanas diena bija novembrī,bet jubileju nolemts svinēt tikai maijā,jo «Sānsolis» cītīgi gatavojās dejukolektīvu skatei un visa uzmanībaun spēki bija veltīti tam. Un ne velti,jo deju kolektīvu skatē tika iegūts 1.pakāpes diploms. «Un tas viss, pateicotiesdeju kolektīva vadītājai GunaiStankēvičai. Brīžam vien jāpabrīnās,no kurienes viņai tā enerģija. ŠajāNovērtē dziedāšanas talantupiebilstot, ka koncertā piedalīsiesvisi pagasta pašdarbības kolektīvi– vokālais ansamblis «Aicinājums»,deju kolektīvs «Medaga», amatierteātrisun koris «Vilce». Koncertukopā saturēs aktieri no tautas – Ūpisun Vikus. «Viņi būs arī košākāLīgo vainadziņa eksperti, tāpēcmeitas un sievas aicinātas laikusnoskatīt labākās jāņuzāļu vietas,» tāD.Judina. Lielkoncerta scenārijs unrežija uzticēti Vigitai Pumpurei.Līgotājus, Līgas un Jāņus sveikspagasta pārvaldniece Anda Dugear alu un sieru. Darbosies arī bufete.Pēc koncerta – balle ar grupu«Fortis». Ieeja – ar jāņuzālēm.Dziesmu svētkus izdzīvos kopā7. jūlijā vilcēnieši aicināti kopāvērot Dziesmu un deju svētkus.Pie Vilces muižas tiks uzlikts lielaisekrāns, uz kura visas dienas garumātiks demonstrēta svētku norise unemocionālākie Dziesmu svētkumirkļi no arhīvu materiāliem. Tautasnama vadītāja Daina Judina norāda,ka ideja radusies, lai pagastaiedzīvotāji varētu neklātienē atbalstītVilces kolektīvus, kuri piedalāssvētkos – vidējās paaudzes dejukolektīvu «Medaga» ar vadītājuIvitu Lejavu un jaukto kori «Vilce»ar vadītājiem Kristiānu un PēteriVaickovskiem. Izbaudīt svētkuatmosfēru un iepazīties ar skaistoVilces muižas parku tiek aicinātiarī kaimiņu pagastu iedzīvotāji.Darbosies bufete.(staigāšanauz pirkstgaliem),E . L u ī z eŠemeta,A.Andersoneun A.Joze(dziedāšana,dejošana).Pasākumu atbalstīja novadapašvaldība, pagasta pārvalde, Jēkabniekukultūras nams, novadaLivberze - -Beidzot piepildījusies iecere– estrādei ir jumts, jo telšu būvēšanakatram pasākumam brīvdabānebija nedz estētiska, nedz praktiska.Estrādes jumts tapa pagājušāgada nogalē, pateicoties vairākucilvēku līdzdarbībai.Pagasta pārvaldes vadītāja RutaMedne stāsta, ka jumta konstrukcijasir rūpnieciski izgatavotas unizturīgas. «Tagad varam pasākumamnodrošināt gan atbilstošuapgaismojumu, gan nodrošinātiespret mainīgajiem laika apstākļiem,»tā viņa.Pateicoties būvuzraugam JānimZarānam, tika uzrunātas vairākasfirmas, kas veic šāda veida darbus,bet atsaucās tikai divi uzņēmēji.Lētākais piedāvājums – par7898,21 latu. Objekta būvuzraudzībunodrošināja J.Zarāns, savukārtpagasta iedzīvotājs un uzņēmējsOļegs Drozdeckis palīdzēja realizētceltniecības darbus un sakārtotdokumentāciju.Estrādes atklāšanas pasākumā2013. gada jūnijs7sezonā kolektīvā ir nomainījušiesdaļa dejotāju, bet visi tika sagatavotiskatei teicami,» tā S.Jākobsone.Jauniešu padome, «A-Z boulings»,«Reklāmu darbnīca», «Refill», SIA«Altaver», SIA «Auto Starts Tūre»,SIA «Migar», ziedu veikals «Tulpe»,kafejnīcas «Rausis» un «Silva»,«Melitas Foto», Elīnas Baranovskasfoto. Tehniskais nodrošinājums– grupa «Fortis».3. jūlijā pulksten 18 – iedzīvotājiaicināti uz sanāksmiar novada pašvaldības vadību(Svētes pamatskolā).Estrāde tikusipie jumtapaldies teikts arī pagasta Saimniecībasdaļas vadītājam Laurim Ovsjankopar ieguldīto darbu estrādessakopšanā, piesaistot jauniešus soliņukrāsošanā, un izrādīto iniciatīvušūpoļu veidošanā un izgatavošanā.«Esam pateicīgi uzņēmējai IneseiTiesnesei par šī gada agrīno ziedudobēm, kas tapušas no viņas siltumnīcuziediem, un konsultācijāmpagasta apzaļumošanas jautājumurisināšanā,» tā R.Medne.Pasākumā pagasta iedzīvotājuspriecēja Guntis Skrastiņš ar grupu«No pusvārda», bet īstu pārbaudījumujaunajam jumtam sarūpējalietus mākoņi.LielplatoneJāņu ielīgošana Lielplatonespagastā notiks 22. jūnijā Sidrabesparkā. «Iedzīvotāji bija pieraduši,ka ielīgojam laukumā pie pirts«Dreimaņi», taču īpašnieku maiņasdēļ tas vairs nav iespējams.Tāpēc tika nolemts ierīkot jaunuvietu un dot tai nosaukumu Jāņuleja,» stāsta kultūras nama vadītājaIlze Beide.Bērnudārza grupiņas «Mārītes»un «Cālīši» pirmo gadu sēja unaudzēja puķītes muižas estētiskajamnoformējumam. Bērniem tika dotaiespēja pašiem audzēt arī dārzeņuun garšaugu dēstus savam dārzam,ko piešķīra pagasta pārvalde. Pēcpagasta pārvaldes aicinājuma, atzīmējotEiropas dienu un sadarbībāar «Europe Direct» Informācijascentru Jelgavā, pirmsskolas bērnipiedalījās arī koku stādīšanā muižasparkā. Sertificēts arborists GvidoLeiburgs iepazīstināja bērnus arpavasarī ziedošajiem augiem mūsumuižas parkā. Lielākos bērnus noTop Jāņu lejaSagatavošanas darbus veica talcinieki– tika izveidots laukums unestrāde, pagasta saimnieks RihardsSalcevičs kopā ar algoto pagaidu sabiedriskodarbu strādniekiem uzlikasoliņus un izveidoja dēļu segumagrīdu dejotājiem un muzikantiem.Kokmateriālus atvēlēja kāds pagastaiedzīvotājs, kurš gan vēlējās paliktanonīms.Bērni stādaLielplatones internātpamatskolasG.Leiburgs iepazīstināja ar kokuun krūmu stādīšanas noslēpumiem,kurus viņi vēlāk varēja izmantot,stādot muižas parkā košumkrūmusun kokus.Vēl, atzīmējot Lielplatones pamatskolas20 gadus, bērni kopā arpagasta pārvaldi muižas priekšāiestādīja 100 rožu stādus, ko ziedojaz/s «Līgo» un Vinteru ģimene.«Paldies ziedotājiem! Lai aug, ziedun priecē mūs visus mūsu jaunāspaaudzes paveiktais Lielplatonesmuižai,» tā pārvaldes vadītāja LīgaRozenbaha.PlatonePlatones skolas pirmsskolasgrupas «Kāpēcīši» un «Pēcīši»piedalījās ļoti interesantā unikgadējā «Kanclera» zīmējumukonkursā, kura nosaukums šogadbija «Ačgārnā pasaule».Balsošana par darbiem notikagan internetā, gan veikala «Kanclers»Jelgavā skatlogā. «Kapēcīšiieguva «Grand Prix» balvu un 1.vietu, saņemot skaistu diplomu, kastagad rotā grupas sienu, un kartonamājiņu, kuru paši kopīgiem spēkiemuzkonstruēja,» stāsta skolas«Kāpēči» uzvar zīmējumu konkursāpārvaldniece Evija Ragovska.Mazāko bērnu grupa «Pēcīši»uzvarēja nominācijā «Skatītājusimpātija». Te liels nopelns esotVēl labu ceļavēju absolventiemŠogad Vircavas vidusskolasPlatones filiālē 9. klasi absolvējušidesmit audzēkņi. Filiālesvadītāja Evija Ragovska unskolas kolektīvs, kā arī pagastapārvaldes vadītājs VladislavsPogožeļskis devītajiem vēl veiksmiun labu ceļavēju jaunajāsskolas gaitās.Platones filiāli šogad absolvējaMargarita Goroško,Dmitrijs Karpušenkovs,Mārtiņš Klauss, SintijaLaunaga, Mārtiņš Lācis,Santa Mežaraupe,Rihards Pogožeļskis,Dagnis Roziņš, RaivisStriška, Krista Vangale.Klases audzinātāja irGuna Vīksna.bērnu draugiem un vecākiem.«Pēcīšu» grupa ieguva diplomu,saldumus un spēles, ar ko tagadvar rotaļāties.


8 2013. gada jūnijs notikumiPasākumiElejā 21. jūnijā pulksten 19 – saulgriežu ieskaņas pasākums «Brīnumi līgo naktī».Ieeja – bez maksas (laukumā pie bijušā universālveikala). 23. jūnijā pulksten 23 – Līgo nakts zaļumballe kopā ar grupu «Tutti - Frutti»no Siguldas. Ieeja – bez maksas (Elejas muižas parka estrādē). 10. jūlijā pulksten 13 – piemiņas dāvanas – sudraba monētas – pasniegšanaElejas un Platones pagasta jaundzimušajiem bērniem (Saieta namā).Glūdā 19. jūnijā pulksten 10 – ārstniecības augu izpēte un vākšana. Praktiskonodarbību vadītāja – Nellija Empele. Dalība – bez maksas (Nākotnes kultūrasnamā un dabas takā). 22. jūnijā pulksten 20 – ielīgošana laukumā pie Mūzikas un mākslas skolas;pulksten 22 – balle ar muzikantu Haraldu Švītiņu. Lauku labumu tirdziņš: aicinātipieteikties mājražotāji un amatnieki. Ieeja – bez maksas. 20. jūlijā – Jelgavas novada Sporta svētki. 24. jūlijā pulksten 8 – pensionāriem ekskursija uz Tukuma novadu. Pieteiktiespie Maigas pa tālruni 29594204 līdz 20. jūlijam. Līdz jūlijam – izstāde «Alutiņi, vecais draugs...»: viss par alu, vēsture, paliktņi,kausi. Ieeja – bez maksas (Nākotnes bibliotēkā).Jaunsvirlaukā 21. jūnijā pulksten 19 – Dziesmu svētku ielīgošana Zemgalē. Dziesmas, rotaļas,«Ziedu aplis», uguns iedegšana, Saules apdziedāšana u.c. aktivitātes. Ieeja– bez maksas (pie «Līdumiem»). 23. jūnijā pulksten 11 – sporta spēles dažādās komandu un individuālajāsdisciplīnās. Pulksten 22 – zaļumballe ar grupu «Tālbraucēji». Ieeja – bez maksas(pie «Līdumiem»). No 25. jūnija līdz 25. jūlijam – fotokonkursa «Jaunsvirlaukas pagasta skati»interesantāko darbu izstāde. Ieeja – bez maksas («Līdumos»). 25. – 30. jūnijā – sporta deju un ritmikas nometne bērniem no 4 līdz 8 gadiem«Dejot prieks». Sīkāka informācija pa tālruni 28687981 vai www.lidumi.lv («Līdumos»). 1. – 6. jūlijā – diennakts sporta deju nometne bērniem ar priekšzināšanām.Sīkāka informācija pa tālruni 29472350 vai www.lidumi.lv («Līdumos» un Staļģenesvidusskolā). 8. – 14. jūlijā – starptautisks jauniešu apmaiņas projekts «Body and Mindin Action», kurā piedalīsies dalībnieki no Lietuvas, Gruzijas, Ukrainas, Itālijas,Turcijas un Latvijas («Jaunlīdumos»).Kalnciemā 21. jūnijā pulksten 19 – Vasaras saulgriežu ieskaņu koncerts. Ieeja – bezmaksas (pie kultūras nama).Līvbērzē 23. jūnijā pulksten 23 – Līgo nakts balle līdz saules lēktam. Ieejas maksa:siera gabaliņš (Līvbērzes estrādē).Sesavā 23. jūnijā pulksten 11 – sporta svētki (Bērvircavā). Programmā: futbols 6+1,volejbols 2:2, zole, svara bumbas celšana, citi individuālie veidi. Vakarā – balle,ieeja – ar groziņiem. 23. jūnijā pulksten 20 – Silmaču saime aicina uz Līgo vakara ielīgošanu unzaļumballi (Bērvircavā pie dižozola). 11. jūlijā pulksten 10 – piemiņas dāvanas – sudraba monētas – pasniegšanaSesavas un Vircavas pagasta jaundzimušajiem bērniem (Bērvircavas tautasnamā).Svētē 20. jūnijā pulksten 20 – Svētes pagasta pašdarbības kolektīvi aicina visusJēkabnieku, Svētes un Atpūtas iedzīvotājus kopīgi ielīgot Vasaras saulgriežus(pie Svētes pamatskolas). Transports no Jēkabniekiem uz Svēti pulksten 19.30,kurš visus pēc tam nogādās atpakaļ. 23. jūnijā pulksten 23 – Līgo nakts zaļumballe kopā ar grupu «Klaidoņi». Ieeja– bez maksas (Svētes pamatskolas sporta laukumā).Valgundē, «Avotos» 22. jūnijā – ielīgošana (pļavā pie «Avotiem»). No pulksten 11 līdz 16 – netradicionālāssporta spēles (aicināts ikviens dalībnieks), no pulksten 11 līdz 21– piepūšamā atrakcija «Līgo parks» mazajiem (ieeja brīva), pulksten 19 – Līgosvētku koncertuzvedums «Mīlas ieroči» (piedalās Valgundes amatierteātris, dejukolektīvs «Valgundietis», folkloras kopa «Nāburdzīte» un viesi), no pulksten 22līdz 3 – balle kopā ar grupu «Klaidoņi».Vircavā 22. jūnijā pulksten 18 – Vircavas vidusskolas 12. klases izlaidums. Pēc svinīgāsdaļas – balle kopā ar grupu «Pilnmēness» (tautas namā). 23. jūnijā pulksten 23 – Līgo ugunskura iedegšana un zaļumballe ar grupu«Naktssargi». Ieeja – bez maksas (Vircavas parkā).Lielplatonē 22. jūnijā pulksten 20 – ielīgošanas pasākums «Mīlam jauni, mīlam veci...».Pēc pasākuma – balle kopā ar grupu «Projekts». Ieeja – bez maksas (Sidrabesparkā).Vilcē 22. jūnijā pulksten 21 – Jāņu ielīgošana. Pašdarbības kolektīvu lielkoncerts,alus, siers, bufete, ugunskurs. Balli spēlē grupa «Fortis» (Jelgava). Ieeja – arjāņuzālēm un vainagiem (Vilces parkā pie skolas). 7. jūlijā no pulksten 10 – Dziesmu svētku gājiena un noslēguma koncertatiešraides skatīšanās uz lielā ekrāna pie skolas. Visu dienu – tiešraides, arhīvamateriāli par svētkiem. Darbosies bufete. Ieeja – bez maksas. 10. jūlijā pulksten 10 – piemiņas dāvanas – sudraba monētas – pasniegšanaVilces un Lielplatones pagasta jaundzimušajiem (tautas namā).Zaļeniekos 19. jūnijā pulksten 19 – koncerts «Ielīgojam Zaļeniekos!». Piedalās Rundālesnovada folkloras kopa «Svitene», senioru tautisko deju kolektīvi «Šurputurpu»(Svitene), «Brūklenājs» (Svēte) un Zaļenieku kultūras nama kolektīvi. Ieeja – bezmaksas (pie kultūras nama). 23. jūnijā pulksten 23 – Jāņkalniņā Jāņu balle kopā ar Andri Skuju. Ieeja– bez maksas. Nepilngadīgie pasākuma laikā un teritorijā drīkst uzturēties tikaivecāku pavadībā!Platonē 22. jūnijā pulksten 19 – Saulgriežu ielīgošanas pasākums. Kopā ar pagastapašdarbniekiem sveiksim Jāņus un Līgas! Transports no Lielvircavas – pulksten18.45. Papildu informācija pa tālruni 26547117 (Platones centrā). 23. jūnijā pulksten 22 – Līgo balle (Platones centrā). 23. jūnijā pulksten 22 – Līgo balle (Lielvircavas centrā).«Jelgavas Novada Ziņas» Metiens – 10 000 eks. Reģistrācijas apliecības Nr. 000703361Izdevējs: Jelgavas novada pašvaldība Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV – 3001 Tālrunis 63024934, fakss 63022235e-pasts: zinas@jelgavasnovads.lv Iespiests: SIA «Reneprint» Iznākšanas datums: 18.06.2013.KultūraDziesmu un deju svētkospiedalīsies 542 dalībniekiNo 30. jūnija līdz 7. jūlijamnotiks XXV Vispārējie latviešuDziesmu un XV Deju svētki,kam gatavojas 40 000 dalībnieku.Jelgavas novadu svētkospārstāvēs 542 dalībniekino 24 kolektīviem, kas piedalīsiesgan svētku koncertos, gankonkursos.Skaitliski visvairāk būs dejotāju – 249 jeb12 kolektīvi. Pašvaldības Kultūras nodaļasgalvenā speciāliste Ingrīda Baumane stāsta,ka dejotāju «mājvieta» būs Daugavas stadionsun visi mūsu dejotāji piedalīsies arī dejulieluzvedumā «Tēvu laipas». Jāpiebilst, kašogad uz Deju svētkiem tika visi 603 Latvijaskolektīvi, kas startēja skatēs, un tas irpar 97 kolektīviem vairāk nekā iepriekšējosDeju svētkos.«Karos» viens korisJelgavas novadu svētkos pārstāvēs arī 194dalībnieki no pieciem koriem, bet lielajāfinālā jeb Koru karos piedalīsies seniorukoris «Gaisma», kas sacentīsies ar četriemcitiem senioru koriem. «Tikt izraudzītiemno visiem Latvijas senioru koriem – tas irliels pagodinājums,» vērtē I.Baumane. Korukari notiks 29. jūnijā Latvijas UniversitātesLielajā aulā un Rīgas Latviešu biedrībasnamā. Konkursu varēs klausīties tiešraidēLatvijas Radio 3 un skatīties internetā www.ltv.lv. Koru karus vērtēs starptautiska žūrija– Dziesmu svētku virsdiriģenti MārtiņšKlišāns, Uģis Prauliņš, Andris Veismanis,Ēriks Ešenvalds no Latvijas un pārstāvjino Igaunijas, Lietuvas, Spānijas, Ungārijas,Slovēnijas, Vācijas, Austrijas.Muzicē ar Žoržu SiksnuPopularizējot svētkus, Latvijas Televīzijademonstrēja raidījumu ciklu «Lai top»,kurā sabiedrībā zināmi cilvēki uzstājās kopāar kolektīviem – svētku dalībniekiem. Raidījumāpiedalījās arī viens Jelgavas novadakolektīvs – pūtēju orķestris «Zelmeri» –, arkuru kopā muzicēja Žoržs Siksna.Svētki arī cittautiešiemKā ierasts, Dziesmu un deju svētkos irprogramma mazākumtautību kolektīviem.Šī gada svētkos piedalīsies arī Kalnciemajauktais krievu koris un Glūdas slāvufolkloras kopa «Slovjanočki». Šogad svētkoskopumā piedalīsies vairāk nekā 100mazākumtautību kolektīvu, kā arī vairākiindividuālie izpildītāji – kopā ap 1800dalībnieku. Svētku programmā iekļautamazākumtautību diena «Gaismas avots»,ka notiks 3. jūlijā Vērmanes dārzā, un ma-SportsJelgavas novada jauniešiLatvijas Jaunatnes olimpiādēizcīnījuši deviņas medaļas– piecas zelta un četras bronzas– un kopvērtējumā ierindojas11. vietā. Starp novadiem tas irpiektais labākais rezultāts.Zelta medaļu brīvajā cīņā izcīnīja OļegsStasivs (treneris Aivars Naglis), diskamešanā – Dagnis Roziņš (treneris ImantsRoziņš), 200 un 400 metru skrējienā– Kristers Kalniņš (trenere Laila Nagle),kā arī meiteņu regbija komanda – KristīneČasnoviča, Ilze Dzene, Maira Dzene, RutaZanda Gricjus, Anastasija Ķivleniece, ElīnaLasica, Kristīne Matule, Evelīna Predibailo,FOTO: Pārliecinoši parādījuši sniegumu novada svētkos, dejotājipošas uz Dziesmu un deju svētkiem – tur dosies 249 mūsu dejotāji no12 kolektīviem. Elejas jauniešu kolektīvs «Tracis» turklāt demonstrēsarī savus tērpus – tie Zemgales skatē atzīti par tik krāšņiem, lai tosparādītu visai Latvijai.zākumtautību kolektīvu koncertuzvedums«Zem vienas debess», kas notiks 1. jūlijāpulksten 18 Lielajā ģildē.Demonstrēs tērpusInteresanti, ka no 20. maija līdz 30.jūnijam notiks latviešu tautas tērpu skate.Tajā piedalīsies arī Vilces deju kolektīvs«Medaga» un Elejas «Tracis». «Kad notikanovadu skates, tajās piedalījās arī tērpueksperti, kuri vērtēja kolektīvu tērpus. Īpašiskaisto un latviešu tradīcijām un novadamatbilstošo tērpu īpašnieki tika uzaicinātipiedalīties skatē,» tā I.Baumane.Uzaicina viesusJau par tradīciju izveidojies tas, kanovads uz Dziesmu un deju svētkiem uzaicinaarī kādu kolektīvu no sadraudzībaspilsētām. Šogad lielajos svētkos piedalīsiesRumānijas Arges apgabala folkoras (deju)kolektīvs «Plai de dor». Viesu kolektīviemDziesmu svētku organizatoriem bija jāiesūtarepertuārs, un viņi izlēma, ļaut vai neļautkolektīvam svētkos piedalīties.Svētkiem tērēsap 40 tūkstošiem latuApkopojot Jelgavas novada Kultūrasnodaļas un 13 pagastu pārvalžu uzskaitītāsplānotās vajadzības un izdevumu pozīcijas,kopumā Jelgavas novada pašvaldība Dziesmuun deju svētkiem Rīgā šogad budžetāparedzējusi 43 633 latus. Jelgavas novadadomes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājaDace Kaņepone skaidro, ka 14 605lati atvēlēti tam, lai sagatavotu kolektīvussvētkiem, paredzot konkrētas trūkstošāsdetaļas tērpiem, atsevišķu kolektīvu jaunutērpu izmaksas un citas saimnieciskas lietas.Otra pozīcija ir ēdināšana, kas bez valstspiešķirtā maksājuma 3,99 latiem uz personudienā ir 13 275 lati. Trešā lielākā pozīcija irtransporta izdevumi 12 569 latu apmērā.Pateicība –brīvdienas un ceļojumsKultūras nodaļas vadītāja Dzintra Zimaišauzsver, ka pašvaldības kolektīviIlze Purīte, Elīna Sakne, Baiba Šēna (treneriSandra Avota, Arvis Pilenieks).Bronzas medaļu boksā izcīnīja RobertsButkevičs (treneris Igors Seņins), brīvajācīņā – Vladislavs Jurovs (treneris TengizsPapaskiri), 3000 metru skrējienā – EndijsTitomers (trenere Inguna Čākure) un tenisā– Toms Sutris (treneris Ivars Sutris).«Ņemot vērā, ka Jaunatnes olimpiādē irierobežots dalībnieku skaits, jo piedalītiesvar tikai noteiktos gados dzimuši jaunieši,esam izcīnījuši daudz medaļu,» vērtē Jelgavasnovada Sporta centra direktora vietnieceInguna Čākure. Viņa norāda, ka Sportacentrs realizē profesionālās ievirzes sportaizglītības programmas piecos sporta veidos:volejbolā, futbolā, brīvajā cīņā, orientēšanāsšogad svētkiem sagatavojušies ļoti labi.«Tas, ka divi mūsu kolektīvi – senioru koris«Gaisma» un orķestris «Zelmeri» – ieguvušivisaugstāko vērtējumu, ir notikums netikai pašu kolektīvu, bet arī novada dzīvē,»tā viņa. Kā pateicību svētku dalībniekiempašvaldība ar domes rīkojumu piešķīrusiatmaksātu papildatvaļinājumu svētku dalībniekiem,kas ir pašvaldības darbinieki.Savukārt kultūras darbinieki un kolektīvuvadītāji pēc svētkiem dosies ceļojumā uzSomiju.JNZJelgavas novada dalībniekiXXV Dziesmu un XV Deju svētkosKori• Jelgavas novada senioru koris «Gaisma»• Lielplatones, Platones un Elejas pagastu jauktaiskoris «Sidrabe»• Jaunsvirlaukas un Salgales pagastu jauktais koris«Svīri»• Kalnciema pagasta krievu jauktais koris• Vilces pagasta jauktais koris «Vilce»Deju kolektīvi• Elejas pagasta jauniešu deju kolektīvs «Tracis»• Kalnciema pagasta jauniešu deju kolektīvs «Solis»• Lielplatones pagasta jauniešu deju kolektīvs «Audzis»• Līvbērzes pagasta jauniešu deju kolektīvs «Spīgana»• Vilces pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs«Medaga»• Glūdas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs«Nākotne»• Līvbērzes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs«Miestiņš»• Platones pagasta Lielvircavas kultūras nama vidējāspaaudzes deju kolektīvs «Pali»• Valgundes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs«Valgundietis»• Svētes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs«Sānsolis»• Lielplatones pagasta deju kolektīvs «Mārtiņš»• Svētes pagasta senioru deju kopa «Brūklenājs»Citi kolektīvi• Līvbērzes pagasta TLMS «Līve»• Glūdas pagasta TLMS «Nākotne»• Jaunsvirlaukas pagasta TLMS «Staļģene»• Līvbērzes pagasta folkloras kopa «Zemgaļi»• Glūdas pagasta slāvu folkloras kopa «Slovjanočki»• Vircavas pagasta sieviešu vokālais ansamblis «Kanconeta»• Jelgavas novada pūtēju orķestris «Zelmeri»Olimpiādē deviņas medaļasun vieglatlētikā. Tajos tad novads arī tikapārstāvēts Jaunatnes olimpiādē.Kristers Kalniņš Latvijas Jaunatnesolimpiādē izcīnīja divas zeltamedaļas.

More magazines by this user
Similar magazines