Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Ropažu novadā - Ropaži.lv

ropazi.lv

Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Ropažu novadā - Ropaži.lv

ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAReģistrācijas Nr. 90000029039Sporta iela1, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135Tālr.67918666, fakss 67918385, e-pasts ropazi@ropazi.lvAS Swedbank Valmieras filiāle, kods HABALV22, konts LV54 HABA 0551 0133 8368 7Ropažu novadā2012.gada 28.novembrīRopažosApstiprinātiar Ropažu novada domes2012.gada 28.novembrasēdes lēmumu Prot.Nr.18, 53.§Saistošie noteikumi Nr.16‘’Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Ropažu novadā’’Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”43.panta pirmās daļas 13.punktu,Meža likuma 8.panta otro daļu,Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža ”22.punktuI. Vispārīgie jautājumi1. Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību, publiskāsapspriešanas procedūras kārtību un sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publiskoapspriešanu, metodiku zaudējumu aprēķināšanai un samaksas kārtību par koku ciršanuRopažu novada teritorijā.2. Noteikumi ir saistoši visiem zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem neatkarīgi no tā,vai īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā vaizemesgrāmatā.3. Šo noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei kontrolē Ropažu novada pašvaldībaspolicija, Ropažu novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisija (turpmākApstādījumu aizsardzības komisija).4. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā vai valdījumāesošajā teritorijā cērt, ievērojot Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumus Nr.309„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.II. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība5. Iesniegumus par koku ciršanu ārpus meža Ropažu novadā izskata Apstādījumu aizsardzībaskomisija.6. Apstādījumu aizsardzības komisija izvērtē koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem unto ainavisko nozīmīgumu, un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpusmeža vai par atteikumu izsniegt atļauju:6.1. 3 mēnešu laikā – ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama publiskā apspriešana unsamaksāta zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu;6.2. 20 darbdienu laikā, ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai institūcijuatzinumi un samaksāta zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu;6.3. 10 darbdienu laikā – pārējos gadījumos un ja samaksāta zaudējumu atlīdzība par dabasdaudzveidības samazināšanu.


7. Apstādījumu aizsardzības komisijas lēmumu var apstrīdēt Ropažu novada domē vienamēneša laikā no tā paziņošanas ieinteresētām personām.III. Publiskās apspriešanas procedūras kārtība8. Publiskā apspriešana rīkojama, ja:8.1. paredzēta koku retināšana publiskos skvēros, parkos un kapsētās;8.2. koka vai koku grupas ciršana paredzēta sabiedriskās vietās, kur plānota būvesceltniecība vai rekonstrukcija.9. Publisko apspriešanu par koku ciršanu ierosina pēc Apstādījumu aizsardzības komisijasiniciatīvas.10. Publiskās apspriešanas rīkošanas kārtība noteikta Ropažu novada pašvaldības nolikumā.IV. Zaudējumu atlīdzības samaksas kārtība par koku ciršanu11. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidībassamazināšanu saistībā ar koku ciršanu Ropažu novada teritorijā pēc Ministru kabineta02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” III daļas.12. Papildus Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanuārpus meža” 3.pielikuma koeficientiem tiek noteikts Ropažu novada koeficients, kurunosaka Apstādījumu aizsardzības komisija.Personai jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazinājumu saistībā ar kokuciršanu ciemu teritorijās (turpmāk - Zaudējumu atlīdzība), ko aprēķina pēc formulas:Z = K D x K s x K I x K A x K V x PK, kurZ – Zaudējumu atlīdzības vērtība (Ls),K D – koka caurmēra koeficents, kas vienāds ar attiecīgā koka caurmēru centimetros1,3m augstumā no sakņu kakla (cm),K s – koka sugas koeficients, ko nosaka atkarībā no koka sugas.K I - koka ciršanas iemesla koeficients.K A - apdzīvotas vietas koeficients.K V - koka atrašanās vietas koeficients :1 - koks būtiski ietekmē pilsētas vai ciema ainavu, tās vērtība tiks samazināta;0,5 - koks būtiski ainavu neietekmē;0 - koks aizsedz vizuāli augstvērtīgu vai unikālu ainavu, vai kultūrvēsturiskuobjektu, ar koku nogriešanu tiks sakārtota vide, ainavas kvalitāte tiks uzlabota;PK - pašvaldības koeficients – 0,213. Zaudējumu atlīdzība jāiemaksā pēc izrakstītā rēķina Ropažu novada pašvaldībaspamatbudžeta kontā. Lai varētu saņemt ciršanas atļauju, kvīts par samaksu jāuzrādaApstādījumu aizsardzības komisijai.V. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu14. Par šo noteikumu neievērošanu piemēro administratīvo atbildību ar naudas sodu:14.1. par katru nogrieztu baltalksni, apsi, vītolu, papeli līdz Ls 50.00;14.2. par katru nogrieztu bērzu, priedi, egli, kadiķi, kļavu, liepu, gobu, vīksnu, melnalksnilīdz Ls100,-;14.3. par katru nogrieztu ozolu, osi, svešzemju koku līdz Ls250,00.15. Administratīvo protokolu par šo noteikumu neievērošanu sastāda Ropažu novadapašvaldības policijas darbinieki.Ropažu novadadomes priekšsēdētājsA.Cibuļskis


Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Ropažu novadā”Paskaidrojuma rakstasadaļas1.Projekta nepieciešamībaspamatojums2.Īss projekta satura izklāsts3.Informācija par plānotoprojekta ietekmi uzpašvaldības budžetu4.Informācija par plānotoprojekta ietekmi uzsabiedrību unuzņēmējdarbības vidipašvaldības teritorijā5.Informācija paradministratīvajāmprocedūrām6. Informācija parkonsultācijāmNorādāmā informācijaLikuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktsnosaka, ka Dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus,paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, parcitiem likumos un Ministru kabineta noteikumosparedzētajiem jautājumiem.Meža likuma 8.panta otrā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldībasavos saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus mežapilsētas un ciema teritorijā nosaka zaudējumu atlīdzību pardabas daudzveidības samazināšanu, kā arī šo zaudējumuaprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. Meža likums nosaka,ka zaudējumu atlīdzību ieskaita vietējās pašvaldības budžetā.Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumipar koku ciršanu ārpus meža” 22.punkts nosaka, ka vietējāspašvaldības dome izdod saistošos noteikumus par kokuciršanu ārpus meža, nosakot koku ciršanas izvērtēšanaskārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arīsabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publiskoapspriešanu.Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus mežaizvērtēšanas kārtību, publiskās apspriešanas procedūraskārtību un sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīkopublisko apspriešanu, metodiku zaudējumu aprēķināšanai unsamaksas kārtību par koku ciršanu Ropažu novada teritorijā.Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanutiks ieskaitīta pašvaldības pamatbudžetā.Saistošie noteikumi nosaka, ka zemes īpašniekiem vaitiesiskajiem valdītājiem ir jāatlīdzina zaudējumi par dabasdaudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu Ropažunovada teritorijā.Saistošie noteikumi nosaka gadījumus, kad nepieciešamapubliskā apspriešana koku ciršanai ārpus meža, tādejādi dodotiespēju sabiedrībai piedalīties lēmumu pieņemšanā.Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmēs.Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumupiemērošanā, ir Ropažunovada pašvaldība.Saistošo noteikumu projekts saskaņots ar pārvalžuvadītājiem, Apstādījumu aizsardzības komisiju.Ropažu novada domes priekšsēdētājsA.Cibuļskis


IESNIEGUMSKoku ciršanai ārpus mežaĪpašnieks vai tiesiskais valdītājs:Vārds, uzvārds /Juridiskas personas nosaukums ______________________________Personas kods/Reģistrācijas Nr. ___________________________________________Kontakttālrunis, e-pasts __________________________________________________Īpašuma, kurā paredzēta koku ciršana, adrese:_____________________________________________________________________Koku ciršanas pamatojums:______________________________________________Zemes vienībaskadastraapzīmējumsKoku sugaKoka stumbradiametrs (cm)SkaitsPielikumsPievienoti dokumenti:1. Zemes grāmatas apliecības kopija.2. Zemes robežu plāna kopija.3. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.Ārpus meža augošo koku ciršanas atļaujas vienu eksemplāru saņēmu:__________.gada_____._________________ _________________ (________________)(vārds, uzvārds) (paraksts)


PielikumsKOKU CIRŠANAS ATĻAUJA Nr._____Ropažos, 20___.gada ____. _____________Atļauja izdota__________________________________________________________(fiziskās personas vārds, uzvārds, pers.kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas nr.)______________________________________________________________________(fiziskās personas deklarētā dzīvesvieta, juridiskās personas adrese)Zemes gabala adrese,kadastra Nr.KokusugasKoka stumbra diametrs1,3m augstumā no zemesvirsmas (cm)Skaits1 2 3 4 5Cena(Ls)Kopā:Īpaši norādījumi darba izpildītājam.Darba izpildītājs atbild par darba drošības un sanitāro noteikumu ievērošanu objektā saskaņāar LR normatīvajiem aktiem, kā arī par darba vietas norobežošanu, un sedz trešajām personām darbagaitā radušos zaudējumus.Vides pārvaldības speciālists ________________ /______________/(paraksts) (atšifrējums)Ārpus meža augošo koku ciršanas atļaujas vienu eksemplāru saņēmu:20 ___.gada _____.____________ _________________ /______________/(paraksts) (atšifrējums)Atļauja derīga līdz 20___.gada _____._______________

More magazines by this user
Similar magazines