12.07.2015 Views

Jautājumi un atbildes

Jautājumi un atbildes

Jautājumi un atbildes

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Jautājums par atklātā konkursa nolikumu.Pretendents, iepazīstoties ar atklātā konkursa Būvdarbi projekta „Garkalnesvidusskolas ēkas zema enerģijas patēriņa energoefektīva rekonstrukcija, izmantojot videidraudzīgas tehnoloģijas <strong>un</strong> būvmateriālus” ietvaros (id. Nr. GND 2012/29 KPFI) nolikumu,ir konstatējis, ka nolikuma p.3.4.2., 3.4.3. <strong>un</strong> 3.4.4. nosaka:„3.4.2. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pabeidzis būvdarbus vismaz vienalīguma (objekta platība ne mazāka kā 2500 m2 <strong>un</strong>, kur siltumenerģijas patēriņš apkureiir zem 20 kWh/m2 gadā) ietvaros. Pieredzi pretendents pierāda ar pasūtītāja atsauksmi<strong>un</strong> darbu nodošanas – pieņemšanas aktiem. Siltumenerģijas patēriņa atbilstībupierāda ar ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāta <strong>un</strong> ēkas gaisa caurlaidības testarezultātu kopijām3.4.3. Pretendents var nodrošināt Atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš atbilst šādām prasībām:a) iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir veicis vismaz viena pabeigta <strong>un</strong> pieņemtaekspluatācijā līdzvērtīga objekta (objekta platība ne mazāka kā 2500 m2 <strong>un</strong> kursiltumenerģijas patēriņš apkurei ir zem 20 kWh/m2 gadā) <strong>un</strong> f<strong>un</strong>kcionalitātes publiskobūvju, klasifikācijas 126. kods (saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.1620 „Noteikumipar būvju klasifikāciju”), rekonstrukcijas darbu vai ja<strong>un</strong>būves būvdarbu vadīšanuatbildīgā būvdarbu vadītāja statusā, iepriekšminētajā objektā veikti būvdarbi, kasuzlabo energoefektivitāti;3.4.4. Pretendents var nodrošināt siltumapgādes <strong>un</strong> ventilācijas sistēmu būvdarbu vadītāju,kurš atbilst šādām prasībām:a) iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir veicis vismaz viena pabeigta <strong>un</strong> pieņemtaekspluatācijā līdzvērtīga objekta (objekta platība ne mazāka kā 2500 m2 <strong>un</strong>, kursiltumenerģijas patēriņš apkurei ir zem 20 kWh/m2 gadā) <strong>un</strong> f<strong>un</strong>kcionalitātes publiskobūvju, klasifikācijas 126. kods (saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.1620 „Noteikumipar būvju klasifikāciju”), rekonstrukcijas vai ja<strong>un</strong>būves siltumapgādes <strong>un</strong> ventilācijasbūvdarbu vadīšanu atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā, iepriekšminētajā objektā veiktibūvdarbi, kas uzlabo energoefektivitāti;Uzskatām, ka dotās prasības attiecībā uz pretendenta <strong>un</strong> tā speciālistu pieredzi nav objektīvas<strong>un</strong> ir pretr<strong>un</strong>ā ar Publisko iepirkuma likuma 2.pantā noteikto likuma mērķi - nodrošinātpiegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu <strong>un</strong> taisnīgu attieksmi pret tiem.Un proti:Nolikuma 3.4.2 p<strong>un</strong>ktā noteikts, ka „Siltumenerģijas patēriņa atbilstību pierāda ar ēkasenergoefektivitātes pagaidu sertifikāta <strong>un</strong> ēkas gaisa caurlaidības testa rezultātukopijām.”Atbilstoši ēku energoefektivitātes likumam (spēkā esošā redakcija līdz 09.01.2013):1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:5) ēkas energosertifikāts - dokuments, kurā norādīta ēkas energoefektivitāte;10.pants. (1) Ēkas energosertifikātu izsniedz energoauditors.(2) Kārtību, kādā veicama ēku energosertifikācija, kā arī attiecīgās ēkas energosertifikātaveidu, paraugu, saturu, izsniegšanas <strong>un</strong> reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.(3) Ēkas energosertifikātā tiek ietverti rādītāji, pēc kuriem patērētāji var salīdzināt <strong>un</strong>


novērtēt ēkas energoefektivitāti. Sertifikātam pievieno ieteikumus, kuros novērtētaenergoefektivitāti uzlabojošu pasākumu rentabilitāte.11.pants. (1) Energoefektivitātes rādītājus ja<strong>un</strong>būvēm <strong>un</strong> rekonstruējamām ēkām norādabūvprojektā būvniecības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.(2) Ja<strong>un</strong>būvēm <strong>un</strong> rekonstruējamām ēkām saskaņā ar projektā ietvertajiemenergoefektivitātes aprēķiniem projektētājs izdod ēkas pagaidu energosertifikātu.12.pants. (1) Ēkas energosertifikāts vai pagaidu energosertifikāts nepieciešams, attiecīgo ēkupārdodot, izīrējot vai iznomājot.(2) Ēkām, kas nodotas ekspluatācijā līdz 2008.gada 31.decembrim, šā panta pirmās daļasprasības nepiemēro, ja puses par to vienojušās.13.pants. Ēkas energosertifikāta derīguma termiņš ir 10 gadu, ēkas pagaiduenergosertifikāta derīguma termiņš ir divi gadi.Attiecīgi ievērojot normatīvo regulējumu <strong>un</strong> to, ka sākotnējā periodā pēc ēkas nodošanasekspluatācijā nav iespējams noteikt faktiski siltumenerģijas patēriņu (līdz faktisko datuiegūšanai), savukārt ēkām, kuras ekspluatētas ilgāk par 2 gadiem, ir nepieciešama ēkasenergosertifikācija atbilstoši faktiskajiem datiem, ir nepieciešams precizēt 3.4.2 p<strong>un</strong>ktānoteikto, nosakot ka: Siltumenerģijas patēriņa atbilstību pierāda ar ēkas energoefektivitātespagaidu sertifikāta (ja ēka nodota ekspluatācijā ne vēlāk kā 2 gadus pirms piedāvājumaiesniegšanas brīža), ēkas energosertifikātu (ja ēka nodota ekspluatācijā vēlāk kā 2 gaduspirms piedāvājuma iesniegšanas brīža) <strong>un</strong> ēkas gaisa caurlaidības testa rezultātu kopijām.Vienlaikus ievērojot normatīvo regulējumu <strong>un</strong> ievērojot esošo prasību sastāvu ir konstatējams,ka konkursa nolikuma p<strong>un</strong>ktos 3.4.2, 3.4.3 <strong>un</strong> 3.4.4 noteiktās prasības atbilstoši Publiskoiepirkumu likuma prasībām nav objektīvas, jo ēkām kuras nodotas ekspluatācijā sākotnējopagaidu energosertifikācijā noteikto siltumenerģijas patēriņu aprēķina teorētiski, t.i. šissiltumenerģijas patēriņš tiek iegūts aprēķinu ceļā atbilstoši projektējamiem kritērijiem, tačuplānotie dati var neatbilst faktiskajiem datiem, kas savukārt attiecīgi tiek noteikti ēkasenergosertifikācijas procesā <strong>un</strong> tiek fiksēti, izsniedzot ēkas energosertifikātu, kas derīgs 10gadus. Objektīvi nosakāmais tehniskais rādītājs sākotnējā ekspluatācijas periodā ir ēkas gaisacaurlaidība (uz ko ir t.sk. atsauce 3.4.2 nolikuma p<strong>un</strong>ktā), kas ir objektīvi -fizikālu mērījumuceļā nosakāma ar gaisa caurlaidības testēšanu. Atbilstoši konkursa dokumentācijas sastāvāesošajam energoefektivitātes aprēķinam, projektētā ēkas gaisa caurlaidības koeficents ir 0.5 h -1 . Attiecīgi lūdzam izteikt 3.4.2 , 3.4.3 <strong>un</strong> 3.4.4 p<strong>un</strong>ktus šādā redakcijā:3.4.2 Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pabeidzis būvdarbus vismaz vienalīguma (objekta platība ne mazāka kā 2500 m2 <strong>un</strong>, kur siltumenerģijas patēriņš apkureiir zem 20 kWh/m2 gadā vai ēkas gaisa caurlaidības koeficents nepārsniedz 0.5 h -1 -jaēka nodota ekspluatācijā ne vēlāk kā 2 gadus pirms piedāvājuma iesniegšanas )ietvaros. Pieredzi pretendents pierāda ar pasūtītāja atsauksmi <strong>un</strong> darbu nodošanas –pieņemšanas aktiem. Siltumenerģijas patēriņa atbilstību pierāda ar ēkasenergoefektivitātes pagaidu sertifikāta (ja ēka nodota ekspluatācijā ne vēlāk kā 2 gaduspirms piedāvājuma iesniegšanas brīža), ēkas energosertifikātu (ja ēka nodotaekspluatācijā vēlāk kā 2 gadus pirms piedāvājuma iesniegšanas brīža) <strong>un</strong> ēkas gaisacaurlaidības testa rezultātu kopijām.


3.4.3. Pretendents var nodrošināt Atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš atbilst šādām prasībām:a) iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir veicis vismaz viena pabeigta <strong>un</strong> pieņemtaekspluatācijā līdzvērtīga objekta (objekta platība ne mazāka kā 2500 m2 <strong>un</strong> kursiltumenerģijas patēriņš apkurei ir zem 20 kWh/m2 gadā vai ēkas gaisa caurlaidībaskoeficents nepārsniedz 0.5 h -1 -ja ēka nodota ekspluatācijā ne vēlāk kā 2 gadus pirmspiedāvājuma iesniegšanas) <strong>un</strong> f<strong>un</strong>kcionalitātes publisko būvju, klasifikācijas 126. kods(saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju”),rekonstrukcijas darbu vai ja<strong>un</strong>būves būvdarbu vadīšanu atbildīgā būvdarbu vadītājastatusā, iepriekšminētajā objektā veikti būvdarbi, kas uzlabo energoefektivitāti;3.4.4. Pretendents var nodrošināt siltumapgādes <strong>un</strong> ventilācijas sistēmu būvdarbu vadītāju,kurš atbilst šādām prasībām:a) iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir veicis vismaz viena pabeigta <strong>un</strong> pieņemtaekspluatācijā līdzvērtīga objekta (objekta platība ne mazāka kā 2500 m2 <strong>un</strong>, kursiltumenerģijas patēriņš apkurei ir zem 20 kWh/m2 gadā vai ēkas gaisa caurlaidībaskoeficents nepārsniedz 0.5 h -1 -ja ēka nodota ekspluatācijā ne vēlāk kā 2 gadus pirmspiedāvājuma iesniegšanas ) <strong>un</strong> f<strong>un</strong>kcionalitātes publisko būvju, klasifikācijas 126. kods(saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju”),rekonstrukcijas vai ja<strong>un</strong>būves siltumapgādes <strong>un</strong> ventilācijas būvdarbu vadīšanu atbildīgābūvdarbu vadītāja statusā, iepriekšminētajā objektā veikti būvdarbi, kas uzlaboenergoefektivitāti;Atbilde:Uzskatām, ka Nolikuma 3.4.2.p<strong>un</strong>ktā noteiktās prasības, ka „ Siltumenerģijas patēriņaatbilstību pierāda ar ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāta <strong>un</strong> ēkas gaisa caurlaidībastesta rezultātu kopijām” ir pamatotas <strong>un</strong> nekādā veidā neierobežo piegādātāju brīvukonkurenci.Apstiprinātais KPFI konkursa projekts „Garkalnes vidusskolas ēkas zema enerģijaspatēriņa energoefektīva rekonstrukcija, izmantojot videi draudzīgas tehnoloģijas <strong>un</strong>būvmateriālus” ir apstiprināts atklāta konkursa „Zema enerģijas patēriņa ēkas” rezultātā.Projektā ir tikai divi sasniedzamie rādītāji:1. Plānotais energoefektivitātes rādītājs – siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā (vidējaissvērtais par visām ēkām) – 14,30 kWh/m2;2. Plānotais CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs (kopējais CO2 samazinājumsvisām ēkām gadā pret pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu) – 0,25.Plānotais energoefektivitātes rādītājs ir aprēķināts pamatojoties uz sertificētaenergoauditora energoaudita pārskatu <strong>un</strong> pasīvo ēku projektēšanas aprēķinu. Tāpēc ēkasenergoefektivitātes pagaidu sertifikāts ir galvenais dokuments, kas apliecina ēkas plānotosiltumenerģijas patēriņa atbilstību. Tikai ēkas gaisa caurlaidības koeficents nedod pilnupriekšstatu par ēkas energoefektivitāti konkrētai ēkai, ko veido vairāku pasākumu kopums, konosaka energoauditors.Ņemot vērā visu augstāk minēto uzskatām, ka Nolikuma prasības ir pamatotas <strong>un</strong> navmaināmas.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!