12.07.2015 Views

Informācija - Latvijas Nedzirdīgo savienība

Informācija - Latvijas Nedzirdīgo savienība

Informācija - Latvijas Nedzirdīgo savienība

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

20.08.2009Prezentācija kompetenču grupusimpozijā Rīgā,2009.gada 14.augustā„Izvirzīt skaidrusun sasniedzamus mērķusun kaut vai maziem soļiemtūlīt iet uz tiem.”Darba grupā: 4 x IIlze Kopmane,Inese Immure,Irīna Kristoforova,Ingrīda Puce (eksperte).1


20.08.2009Mūsu devīzeTikai zinošs, informēts cilvēksveidot savu viedokli,ir spējīgspiedalīties savas valsts un kopienas attīstībasprocesu veicināšanā,būt pilntiesīgs un pilnvērtīgs savas valsts pilsonis.Izstrādātā Rīcības plāna mērķisnodrošināt nedzirdīgos cilvēkusar pieeju informācijai unveidot viņu izpratni par notikumiempasaulē un nedzirdīgo sabiedrībā2


20.08.2009Uzdevumi Apzināt esošo situāciju un nedzirdīgo sabiedrībaspieprasījumu; Izpētīt pieredzes un labās prakses piemērus Eiropasvalstīs; Atlasīt darba gaitā rastos priekšlikumus un tos apkopotun ieteikt iekļaušanai vienotajā LNS darbībasprogrammā 2009. – 2013. gadam. Informācijas deficīts Sociālā neaizsargātība Neziņa un šaubas par iespējām uzlabot situāciju Nedrošība savu interešu aizstāvībā Mazvērtības kompleksi Neapmierinātība un aizvainojums Pasivitāte. Vienaldzība. Depresija“Kādam palīdzēt var tikai tad,ja viĦš vēlas palīdzēt pats sev.”3


20.08.2009 Informācija tiešā kontaktādzimtajā – zīmju valodā Speciālie ziņu avoti ar adaptētu tekstu, arī zīmju valodā(avīze, brošūras, elektroniskiziņu nesēji – www.lns.lv) Vispārējās ziņas datortīklā(informācija nav adaptēta) Masu informācijas līdzekļi(centrālā un novadu prese, uzziņu literatūra,LTV ar surdotulkojumu, subtitriem, teleteksti). Radio, TV bez subtitriem, , ziņu dienesti bez tulkapakalpojumiem Vāja saikne ar valsts un pašvaldību iestāžuinfodienestiem Itālijas (darba vizīte) Čehijas Slovākijas Polijas Lietuvas Anglijas Austrijas <strong>Latvijas</strong> (citām NVO)4


20.08.2009Čehija un Slovākija Vērtīga pieredze cīņā par slēptajiemsubtitriem TV, TV ziņas tieši nedzirdīgajiem – nedzirdīgudiktoru izpildījumā; Profesionālās padomdošanas ağentūras unPatērētāju aizsardzības apvienības praksenedzirdīgo patērētāju interešu aizstāvībā unvieglās valodas, padomdošanas un Darbakluba pakalpojumiČehija un Slovākija Periodiskie izdevumi domāti plašākaisabiedrībai (vecākiem, pedagogiem, sociālajiemun citiem darbiniekiem) un cilvēkiem ar dažādalīmeņa dzirdes traucējumiem; Interneta on-line piedāvāto pakalpojumu klāstsČehijā: tulkošana, padomdošana; Nedzirdīgo nodrošināšanā ar informācijunodarbināti paši nedzirdīgie: laikraksturedakcijās, spiestuvēs, kā lektori unpadomdevēji.5


20.08.2009Milānas (Itālijas) nedzirdīgoasociācijas pieredze TV ziņas zīmju valodā – 2 x dienā (5 min.) Video ziņas (1 x nedēļā) nedzirdīgo mājas lapāwww.ensmilano.it ); Informatīvais biļetens (avīze); Informācija klātienē – uz vietas klubā 2 reizesmēnesī; Ikmēneša tikšanās ar nedzirdīgo organizācijasprezidentu/viceprezidentu); Informācija/ aktuālās ziņas teletekstā( TV)cilvēkiem, kuri nelieto internetu; Informācijas stends kluba hallē.6


20.08.2009PNF veiktās aptaujas dati Nedzirdīgo asociācijas informatīvs laikraksts vaižurnāls - galvenais informācijas avots – 46 valstīm(61%); Informācija vietējā zīmju valodā – video vai DVDformātā - tikai 10 valstīm (13%); Sava mājaslapa- tikai 54%(Aptaujā piedalījās 76 valstu nedzirdīgoorganizācijas)Kā atšķetināt kamolu?Neapmierinātība unaizvainojumsNeapmierinātība unaizvainojumsMazvērtības kompleksiNedrošība savu interešuaizstāvībāNeziņa un šaubas pariespējām uzlabotsituācijuSociālāneaizsargātībaInformācijasdeficīts7


20.08.2009“Labāk kĜūdīties nekā nedarīt neko”IzaicinājumiJauna pieejainovatīvadomāšanaJaunas prasmesJauni servisiLabās praksespiemēru analīzeun atlaseElektroniskosakaru undatortīklaizmantošanasoptimizācija.Valodasbagātināšana arjaunuterminoloăiju(lasīt unrakstītprasmesuzlabošana)Vispārējainternetizācija.Informācijascentri Rīgā unreăionālajāsbiedrībās Padziļināts pētījums par informācijaspieprasījumu Informācijas centra izveide ar atbalsta tīklureģionālajās biedrībās Uzziņu pakalpojumi (tiešs kontakts, e-pasts,MSN, SMS, WEB, teksta tel., fakss) un jaunurisinājumu ieviešana Jauna mājaslapa ar plašākām iespējām Pieeja publiskiem datoriem ar internetapieslēgumu Datorlietotāju apmācība Slēptie (slēgtie) titri TV kanālos8


20.08.2009 Regulāras SMS mobilās ziņas par svarīgākiemnotikumiem Specializētais izdevums „Kopsolī” ar adaptētuinformāciju Klātienes tikšanās nedzirdīgo saieta centros –informācija zīmju valodā Nedzirdīgo brīvprātīgo iesaistīšana unapmācīšana informācijas nodrošināšanaspakalpojumu sniegšanā Jaunu risinājumu un citvalstu pozitīvās pieredzesapzināšana un sistematizācija ieviešanai nākotnē“Atcerēsimies - kas visu vēlas uzreiz, var nedabūt neko”„Informācija ir spēcīgs ierocis cīĦā par sabiedrībasdzīves kvalitāti.”Sajust Redzēt UzzinātBūt informētiem par esošo un iespējamoZINĀTSPĒTRADĪT9


20.08.2009Tikai ar informāciju unzināšanām nodrošināts cilvēkssekmīgi spēs iekļautiessociālās rehabilitācijas unintegrācijas procesos10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!