12.07.2015 Views

Dabaszinības 5.-6. klasei un Fizika 10. klasei - Zvaigzne ABC

Dabaszinības 5.-6. klasei un Fizika 10. klasei - Zvaigzne ABC

Dabaszinības 5.-6. klasei un Fizika 10. klasei - Zvaigzne ABC

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

APGĀDS ZVAIGZNE <strong>ABC</strong>Reklāmas materiālam izmantotiYo<strong>un</strong>g Digital Planet materiāliEsi pirmais, kurš uzzina ja<strong>un</strong>umus!Ieskaties Apgāda <strong>Zvaigzne</strong> <strong>ABC</strong> mājaslapāwww.zvaigzne.lv/lv/izvaigzne !Seko līdzi @i<strong>Zvaigzne</strong> populārajāčivinātavā Twitter (www.twitter.com)!


• Bagātīgs ilustratīvais materiāls, video <strong>un</strong> animācijas, kas ļauj labāk izprast jebkuru tematu.• Daudzveidīgi uzdevumi temata labākai izpratnei <strong>un</strong> zināšanu nostiprināšanai.• Dabaszinībās – aizraujošas balvas (animācijas, papilduzdevumi, neparasti fakti) par pareizi izpildītiemuzdevumiem, kas rosina interesi par zinātni <strong>un</strong> motivē mācīties.• Skolēniem iespēja jebkurā brīdī atgriezties pie jau aplūkotajiem tematiem, aplūkot saturu, veiktuzdevumus, paskatīties atbildes vai kļūdas, redzēt savu progresu, bet skolotājiem <strong>un</strong> vecākiem –redzēt, vai skolēns ir izmantojis iespēju priekšskatīt atbildes.Papildrīkiwww.zvaigzne.lv


InteresantiAr i<strong>Zvaigzne</strong>s interaktīvajiem mācību materiāliem dabaszinībās<strong>un</strong> fizikā skolēni var mācīties saistošā, pusaudžiem tuvā veidā,balstot mācību procesu uz daudzveidīgām aktivitātēm.ZinātkāriemskolēniemPieņem, pēti, analizē, secini!VAajadzīgiizraujošiElizabete (11 gadi, mācās <strong>5.</strong> klasē)“Bija ļoti interesanti pildīt uzdevumus,jo no tiem varēja iemācītiesdaudz ko ja<strong>un</strong>u, piemēram, no kāsastāv augi. Varēja daudz uzzinātpar augu šūnām. Uzdevumus irvieg lāk saprast, jo tie ir paskaidroticaur tekstiem, attēliem <strong>un</strong> fil ­miņām.”IGZzglītojošiudriinātniskiArtūrs (11 gadi, mācās <strong>5.</strong> klasē)“Saules sistēmas uzdevumi man bijavistuvākie, jo nopietni interesējospar zinātniskām tēmām. Video <strong>un</strong>foto materiāli ir ļoti krāsaini <strong>un</strong>kvalitatīvi. Skatoties uz šiem materiāliem,jutos, it kā būtu blakusšīm planētām, kā arī to, ka esmukosmosā. Sajūta ir patīkama <strong>un</strong> aizraujoša.Manuprāt, pildīt šāda veidauzdevumus ir labi gan mājās, ganskolā, jo tas nostiprinās iegūtāszināšanas.”NEeparastirudīti –Artūrs (10 gadi, mācās <strong>5.</strong> klasē)“Man vislabāk patika “Elektriskāsķēdes”. Dažreiz tur bija grūti uz ­devumi, bet man patika. Man vislabāk patika tas uzdevums, kurbija jāuztaisa elektriskā ķēde,ku rai jādarbojas. Šāds materiālsnoderētu, ja vajag atkārtot vielupirms ieskaites, jo tu atceries si ­žetu <strong>un</strong> uzreiz atceries arī vielu.”tādi ir interaktīvie mācību materiāli i<strong>Zvaigzne</strong> sērijā!Apgāda <strong>Zvaigzne</strong> <strong>ABC</strong> Interaktīvo materiālu izstrādes grupa, tālr<strong>un</strong>is 67350773Seko līdzi www.zvaigzne.lv !

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!