12.07.2015 Views

2010. gada janvāris Nr.1. - Jelgavas rajona padome

2010. gada janvāris Nr.1. - Jelgavas rajona padome

2010. gada janvāris Nr.1. - Jelgavas rajona padome

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2 <strong>2010.</strong> <strong>gada</strong> janvāris INTERVIJAVai jūs iesaistātiesnovada kultūrasdzīvē?Līga no Vilces:«Jāatzīst, ka bieživien man trūkst informācijaspar pasākumiem,kuri notiekmūsu pagastā.Nezinu – varbūtinformācija ir, tikaies to vienkāršinepamanu, betvarbūt arī tās tiešām nav. Šad tad jauizdodas aiziet uz kādu pasākumu, tačutas notiek reti. Man ļoti patīk dažādikoncerti, īpaši interesē deju pasākumi.Pati gan neesmu iesaistījusies nevienāpašdarbības kolektīvā, taču labprātgribētu kādā no tiem darboties.»Skaidrīteno Svētes:«Nav jau tā brīvālaika tik daudz,lai īpaši apmeklētupasākumus,ietu uz koncertiem,jo saimniecībā irdaudz darba, vissjāsakopj. Jāatzīst,ka nereti rodas problēmas tieši artransportu, lai nokļūtu uz pasākumunorises vietu. Pēdējā laikā nevienāpasākumā gan neesmu piedalījusies,nevienu arī neesmu ieplānojusi tuvākajānākotnē. Parasti kādu koncertuapmeklējam vasarā, kad laukā irsilts un patīkams laiks. Pasākumi jaumūsu pagastā notiek, vien tā iešanasvaina...»Jurisno Zaļeniekiem:«Lai gan reti, tomēruz kādu balli mūsupagastā jau aizeju,taču, jāatzīst,tās tiek rīkotas ļotireti. Manuprāt, pasākumipie mumsvispār notiek maz,bet vismaz balles ir interesantas.Tagad strādāju Rīgā, tāpēc biežāksanāk aiziet izklaidēties kaut kur galvaspilsētā.»Laima no Vilces:«Es piedalos visoskultūras pasākumos,kas notiekVilces pamatskolā.Pati dziedu arī Vilcespamatskolasfolkloras kolektīvā , p i e d a l ā m i e skonkursos, skatēs,dziedam dažādos koncertos. Protams,apmeklēju arī pagasta pasākumus, kurvar redzēt gan dziedātājus, gan dejotājus.Man gan šķiet, ka kultūras dzīvesorganizatoriem vairāk jāpadomā parballītēm jauniešiem. Tāpat vajadzētupagastā kādu atpūtas parku jauniešiem,piemēram, skeitparku.»Ilze Inķeno Glūdas:«Ziemassvētku laikāapmeklējām visasbērnu eglītes.Ja godīgi, ir ļotigrūti izrauties unkaut kur aiziet, joman ir trīs bērni,bet nav neviena,kas mazos varētu pieskatīt. Tiesa gan– Glūdā jau arī nekas dižs nenotiek,parasti tikai uz Ziemassvētkiem. Gribētos,lai visu gadu kultūras dzīvē valdītulielāka aktivitāte, noteikti vajag vairākkopīgu pasākumu visiem mūsu pagastabērniem, lai piedalītos ne tikai atsevišķasklases, bet vienkopus sanāktu visipagasta bērni.»Irinano Zaļeniekiem:«Kā gan lai es iesaistītos?!DzīvojuŪziņos, kas ir septiņuskilometrus noZaļenieku centra.Transports jau tiekorganizēts, tačubieži sašķobās veselība,tāpēc nākas palikt mājās. Agrākgan kultūras dzīvē iesaistījos ļoti aktīvi– darbojos dažādos kolektīvos, piedalījosvisos pasākumos. Tagad to vairsnedaru – kā jau vecs cilvēks.»Robežas var noteiktteritorijai, nevis kultūrai«Pagastu tautas mākslas kolektīvijau arī pirms novadaizveidošanas izjuta to vienotību,par kuru tik daudz tiek diskutētspašlaik, jo viņi jau iepriekšrīkoja kopīgus pasākumus,sadraudzības vakarus. Viens nosvarīgākajiem mūsu uzdevumiemir gādāt, lai šo piederībunovadam izjūt arī visi novadaiedzīvotāji, lai viņiem saistošabūtu kultūras dzīve ne tikaisavā pagastā, bet visā novadākopumā,» teic <strong>Jelgavas</strong> novadapašvaldības Kultūras nodaļasvadītāja Dzintra Zimaiša. Pašreizējosituāciju kultūras jomā viņasalīdzina ar daudzbērnu ģimeni:ģimenē nav tā, ka kāds bērns irmīļāks, un līdzīgi ir arī ar kultūrasdzīvi visos 13 pagastos.«Mums svarīgi, lai kultūras dzīveattīstītos vienmērīgi visās novadakultūras iestādēs un ieguvējsbūtu iedzīvotājs – gan kā kādaamatieru kolektīva dalībnieks,gan kā pasākumu apmeklētājsun notiekošā vērtētājs,» tāDz.Zimaiša. «<strong>Jelgavas</strong> NovadaZiņas» viņu uz sarunu aicināja,lai izprastu pašlaik notiekošosprocesus kultūras jomā novadā.«Būtiskākais, ka līdz ar pagastu apvienošanunovadā pie mums nav slēgta nevienakultūras iestāde, nav likvidēts neviens kolektīvs.Mēs nepieļāvām tās kļūdas, kuras tikskaudri izjutām Atmodas laikā, kad tautasnami cits pēc cita tika slēgti. Gluži pretēji– jau pašlaik varam lepoties ar vairākāmrekonstruētām kultūras iestādēm, daudziemspēcīgiem kolektīviem, un darbs šajā virzienāneapšaubāmi turpinās,» teic Dz.Zimaiša,akcentējot, ka pašlaik radīti priekšnoteikumi,lai lielāku uzmanību varētu veltīt kvalitātei– kā tautas namu un pašdarbības kolektīvuvadītāju kvalifikācijas celšanai, tā pasākumusaturīgumam.Novada izveide teju visās jomās iedzīvotājuikdienā ieviesusi būtiskas korekcijas. Vai arīkultūras jomā cilvēkiem nāksies pielāgotieskādiem jauniem nosacījumiem?Šķiet, kultūra ir viena no tām jomām, kurnovadu reforma vairāk izpaužas «uz papīra»,tāpēc gribas cerēt, ka iedzīvotāji jutīs tikaiieguvumus un tos novērtēs. Būtiskākā atšķirība,izveidojoties novadam, ir tā, ka iepriekšarī kultūras dzīves organizēšanā katrs pagastsbija sava karaļvalsts un <strong>rajona</strong> <strong>padome</strong> visutikai koordinēja, taču nu budžets būs viens,tādēļ ļoti nopietns darbs jāvelta tam, lai līdzekļitiktu sadalīti pēc līdzīgiem principiem.Jā, iepriekš arī kultūras darbinieki vairākstrādāja paši par sevi, viņi paši varēja izlemt,vai izmantot piedāvāto iespēju savu profesionalitāticelt kursos, semināros. Tagad šisjautājums vairs nebūs apspriežams – mumsir svarīgi, lai kultūras dzīvi vadītu savas jomasprofesionāļi, kas iepazinušies ar jaunākajāmtendencēm, jo tikai tā iespējams nodrošinātmūsu mērķi – novada iedzīvotājiem piedāvātpatiesi kvalitatīvas iespējas sevi realizēt unbaudīt aizvien profesionālāku mākslu.Nupat esam izstrādājuši arī priekšlikumus,pēc kādiem vienotiem kritērijiem noteiktatalgojumu kultūras darbiniekiem, paredzot,ka tā apjoms būs atkarīgs gan no iedzīvotājuskaita konkrētajā apdzīvotajā vietā, gandarbinieka izglītības, kolektīvu daudzuma,pasākumu regularitātes un nozīmīguma. Protams,to ieviešana prasīs laiku, jo pašlaik vēl irtāds pielāgošanās periods jaunajai situācijai.Jāņem arī vērā fakts, ka vēl nav pieņemtspašvaldības šā <strong>gada</strong> budžets, un atkarībā nopiešķirtajiem līdzekļiem arī raudzīsimies,kādas korekcijas nepieciešams veikt mūsuplānos. Taču jau tagad pavisam droši varamapgalvot, ka lielie tradicionālie pasākuminotiks, arī gatavošanos Dziesmu un dejusvētkiem kolektīvi turpinās.Ir prieks, ka izdevies atrisināt kultūrasdarbinieku nodrošinājumu – Elejā darbusākusi Anda Breiere, Svētē kultūras dzīvi nuvada Sandra Jākobsone, savukārt Zaļeniekos– Inese Roznere. Es esmu pārliecināta,ka viņām izdosies atrast to īsto pieeju, kāieinteresēt iedzīvotājus vēl aktīvāk iesaistītieskultūras dzīvē.Kaut arī Ozolnieku novads ir autonoms,sadarbība kultūras jomā joprojām turpināsies.Mums ir kopīgs jauktais koris «Svīri», Ozolniekukolektīvi piedalās mūsu pasākumos,un šī sadarbība noteikti nekur nepazudīs. Tastikai vēlreiz apliecina, ka kultūrā novada izveidevairāk izpaužas «uz papīra» – var iezīmētteritoriālās robežas, taču ne cilvēciskās.Jūs minējāt, ka kultūras darbinieku nodrošinājumsir atrisināts, pašlaik turpināsintensīvs darbs, lai savestu kārtībā arī pašasēkas. Cik liela nozīme kultūras procesos irsakārtotai infrastruktūrai?Sakārtota infrastruktūra neapšaubāmi irviens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem,lai nodrošinātu kvalitatīvu un daudzveidīgukultūras dzīvi. Vide rosina, un tas attiecas netikai uz kultūras darbiniekiem, kuriem līdzar sakārtotām telpām rodas vēl lielāks azartspilnveidot kultūras dzīvi, bet arī uz iedzīvotājiem,jo sakārtota vide burtiski pievelk, līdzar to kultūras nama apmeklējums katramcilvēkam patiesi kļūst par īpašu notikumu,tādiem kā maziem svētkiem.Šajā laikā valstī jau vajadzēja sākties kultūrasnamu akreditācijai, taču šis process dažāduapsvērumu dēļ ir aizkavējies. Tiesa gan– mēs tam nopietni gatavojamies. Vairākoskultūras namos rekonstrukcija jau noslēgusies,dažos tā pašlaik turpinās vai drīzumātiks uzsākta, sakārtojot ne tikai ēkas un telpas,bet arī pilnveidojot materiāltehnisko bāzi,tehnisko nodrošinājumu, lai arī laukos varētuienākt profesionālā māksla. Jā, varbūt mūsuiestādes nav piemērotas tam, lai tur varētunotikt vērienīgi simfoniskā orķestra koncerti,taču mazākas formas kolektīviem kvalitatīvuuzstāšanos varam nodrošināt gan.Jāteic gan, ka ne visos pagastos ir tautasnami, taču tas nenozīmē, ka tur kultūrasdzīves nav – tas ir atkarīgs no personības.Kā piemēru var minēt Svēti – kultūras namatrūkums nav bijis šķērslis, lai kultūras dzīvi, izvērtējotiespējas, attīstītu patiesi augstā līmenī.Ceru, ka līdzīgi tas būs arī Elejā – šim mērķimvajag izmantot visus pieejamos resursus.Runājot par Eleju, jāteic, ka līdz ar novadaizveidi paveras daudz plašākas iespējas apdzīvotElejas estrādi, un tā varētu būt viena nonozīmīgākajām pasākumu norises vietām vasarā.Jau iepriekš tur notikuši plašāka – <strong>rajona</strong>un pat republikas – mēroga sarīkojumi – tamjau iepriekšējos gados arī radīti labi priekšnoteikumi:parks sakopts, estrādē ieklāta dejugrīda, sakārtots apgaismojums, un tas noteiktiir jāizmanto, lai ne tikai kolektīvos, bet arīiedzīvotājos radītu to vienotību, piederībasapziņu novadam.Arī novada ļaudis atzīst, ka piederībunovadam varētu veicināt kopīgi pasākumi.Kādas aktivitātes ieplānotas šajā ziņā?Kopīgi pasākumi ir viena no mūsu prioritātēm.Kā jau minēju, kolektīvi šo vienotībuallaž ir izjutuši, tādēļ nu svarīgākais ir apvienotarī iedzīvotājus. Ar kultūras darbiniekiemjau esam vienojušies, ka šim mērķim vairākizmantosim vietējos resursus – ja pasākumsnotiek vienā ciemā, tad to apmeklēt noteiktiaicināsim visa novada iedzīvotājus. Protams,lai to nodrošinātu, vajadzēs risināt transportajautājumu. Organizējot lielos pasākumus,noteikti raudzīsimies, lai tie «rotē», aptverotvisas novada apdzīvotās vietas.Turpmāk arī skates, kas notiek tautasmākslas kolektīviem, varēs apmeklēt ikviensinteresents. To, ka cilvēki tiecas pēc šādasiespējas, apliecina arī pagājušā <strong>gada</strong> nogalēnotikušās teātra dienas Zaļeniekos, kur savusniegumu rādīja amatierteātru kolektīvi. Visasizrādes bija kupli apmeklētas, un nu skatītājiemtiks piedāvāta iespēja novērtēt arī koru,deju kolektīvu sniegumu.Lai gan pagaidām tas ir tikai ieceres līmenī,domāju, mums izdosies realizēt novada kultūrascentru izveidi. Proti, kā alternatīvu <strong>rajona</strong>kultūras namam veidot vairākus kultūrascentrus. Šķiet, trīs šādi centri novadā būtuoptimāls skaits, kas vēl vairāk ļautu uzlabotkultūras dzīvi novadā kopumā.Taču neapšaubāmi, ka jau pašlaik būtiskuieguldījumu iedzīvotāju vienošanā sniedz arīmūsu bibliotēkas – tās visas ir akreditētas,tajās strādā profesionāļi, tādējādi cilvēkiemspēj nodrošināt patiesi kvalitatīvus un daudzveidīguspakalpojumus. Es tiešām varu uzteiktbibliotekāru darbu.Pašlaik ne vienam vien aktuālāks ir naudasjautājums – vai izmaiņas neskars arī maksupar biļetēm uz kultūras pasākumiem.Darīsim visu iespējamo, lai kultūraspasākumi būtu pieejami ikvienam. Tiesagan – biļetes cenu varēsim ietekmēt tikaipasākumiem, kuros izmantoti mūsu resursi,tas neattiecas uz profesionālo kolektīvuviesošanos novada kultūras namos. Taču arīturpmāk ne visi pasākumi būs par maksu– vietēja mēroga pasākumi, kas iepriekš bijapar brīvu, par brīvu būs arī turpmāk, jo galugalā ir tradīcijas, par kurām naudu vienkāršinevar prasīt! Piemēram, Līgo nakts balles.FOTO: «Pašlaiksvarīgākais mumsir arī turpmāk saglabātvisas iespējasiedzīvotājiemsevi realizēt,iesaistotiesp a š d a r b n i e k ukolektīvos, kultūrasdzīvē,» teic<strong>Jelgavas</strong> novadaKultūras nodaļasvadītāja DzintraZimaiša, piebilstot,ka tieši tāpēclielāka uzmanībatiks pievērsta kultūrasdarbiniekukvalifikācijas celšanai,lai pasākuminovados kļūtuaizvien kvalitatīvāki.Vai veicināsiet arī to, lai mūsu kultūras namosienāk arvien profesionālāka māksla?Līdz šim profesionālās mākslas kolektīvi,izņemot profesionālus māksliniekus individuāli,laukos ir viesojušies maz, un tam irvairāki iemesli. Viens no tiem – lauku cilvēkamvienmēr vairāk paticis vērtēt savējos,taču ne mazāk būtisks ir fakts, ka, uzaicinotprofesionāļus, jārēķinās ar konkrētām izmaksām,turklāt ne mazām, viņiem vajadzīgagarantija, ka pasākuma apmeklējums būspietiekams, lai mākslinieki gūtu peļņu. Tačumēs noteikti esam par to, lai arī laukos varētubaudīt profesionālas teātra izrādes, koncertus,tieši tāpēc lielas cerības liekam uz vietējiemkultūras darbiniekiem. Tieši no tā, cik lielāmērā viņi spēs pārliecināt, iedvesmot, ieinteresētcilvēkus, atkarīgs, vai šādi pasākumibūs rentabli. Gaidīt, ka uz pasākumu cilvēkiatnāks tikai tāpēc, ka būs izliktas afišas, irnaivi. Un tikai tad, kad cilvēki būs pieradinātipie regulāriem, kvalitatīviem pasākumiem,var cerēt uz panākumiem.Un tas attiecas ne tikai uz regulāru viesmāksliniekuaicināšanu, bet arī uz vietējiempasākumiem. Cilvēki arī laukos ir ļoti prasīgi– pasākums nevar būt noorganizēts kaut kā,tam jābūt augstā līmenī. Ja kaut viens pasākumsbūs «brāķis», iedzīvotāji vairs neuzticēsiesun citus neapmeklēs. Tieši tas ir viens noiemesliem, kāpēc no kultūras darbiniekiemun kolektīvu vadītājiem prasīsim vēl lielākuprofesionalitāti. Arī iesaistīties pašdarbībācilvēku taču rosina kolektīva vadītāja personība– darboties vēlas pie cilvēka, kas patiesidaudz ko var dot. Turklāt valstī kopumā tautasmākslai ir ļoti augstas prasības, un mumsjādara viss, lai mēs tām spētu turēt līdzi. Kultūrasdarbinieki taču tāpat kā psihologs vaimācītājs strādā ar cilvēku dvēselēm, viņamjābūt profesionālim.Kāds, jūsuprāt, ir amatieru kolektīvulīmenis novadā pašlaik?Novadā ir gandrīz 40 patiesi spēcīgi pašdarbībaskolektīvu, tostarp trīs jauktie kori,astoņi vokālie ansambļi, seši amatierteātrakolektīvi, septiņi vidējās paaudzes deju kolektīvi.Katrā pagastā ir kāds plašāku atzinībuguvis kolektīvs.Un es nepiekrītu tiem, kuri saka – mūsupusē jau nekas nenotiek. Notiek gan, taču – ciklabprāt cilvēki tajā iesaistās ne tikai kā skatītāji,bet arī kā kolektīvu dalībnieki? Pieredze irapliecinājusi, ka lielākie runātāji ir tie, kuri pašinekur neiesaistās. Amatiermāksla ir lieliskaterapija, un par to var pārliecināties, tikaiaktīvi darbojoties. Tāpēc paldies mūsu «zeltafondam» – cilvēkiem, kas nav vienaldzīgi.Jāteic gan, ka pašlaik svarīgākais mumsir arī turpmāk saglabāt visas iespējas iedzīvotājiemsevi realizēt, iesaistoties pašdarbniekukolektīvos, kultūras dzīvē. Tieši tādēļ,visticamāk, būtiskas novitātes šajā ziņā navgaidāmas. Tiesa gan – tiekoties ar iedzīvotājiem,runājot ar kultūras darbiniekiem,izkristalizējušās vairākas idejas, kas varētukļūt par realitāti. Piemēram, Vilcē pamazāmsāk dzimt koris, arī Vircavā tam jau manāmiiedīgļi, un par katru jaunu kolektīvu ir milzīgsprieks. Protams, budžeta iespējas varētu mazinātvērienu, dibinot jaunus kolektīvus, taču, jatas solās būt patiesi nopietns, tad mēs darīsimvisu, lai tam ļautu piedzimt un dzīvot. Tāpatarī lolosim visus pasākumus, pie kuriem mūsuiedzīvotāji jau pieraduši, bez kuriem viņi vairsnespēj iedomāties savu dzīvi, jo tieši laukucilvēks ir tas īstenais tradīciju sargātājs unkopējs. Par laimi, pašvaldība apzinās kultūrasdzīves nozīmīgumu iedzīvotāju ikdienā, tādēļpatiesi ceru, ka izmaiņas novada reformas dēļcilvēki izjutīs vienīgi kā ieguvumus.Sintija ČepanoneFoto: Ivars Veiliņš


ziņas<strong>2010.</strong> <strong>gada</strong> janvāris3Novada domēIzveido komisijas• Novadā izveidota Politiski represētās personasstatusa noteikšanas komisija piecu cilvēku sastāvā:Aija Tračuma, <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībasdomes priekšsēdētāja vietniece; Laila Čima,kancelejas vadītāja; Aivars Zeimuls, Līvbērzespagasta pārvaldes vadītājs; Jānis Skrauplis,Sesavas pagasta pārvaldes vadītājs; PēterisĀns, politiski represēto apvienības «Staburadze»priekšsēdētājs.• Lai pieņemtu ekspluatācijā uzceltos objektus<strong>Jelgavas</strong> novadā, izveidota Būvju pieņemšanasekspluatācijā komisija. Komisijas priekšsēdētājs– pašvaldības būvinspektors Andris Ziemelis;komisijas locekļi – pašvaldības arhitekts ArnisOzols, kā arī pasūtītājs.• Novadā izveidota pašvaldības Dzīvojamomāju privatizācijas komisija. Komisijas priekšsēdētājs– domes priekšsēdētāja vietnieksEdgars Turks; komisijas locekļi: Plānošanasnodaļas vadītāja Sandra Viniarska, nekustamoīpašumu pārraudzības speciāliste Daiga Branta,vides speciāliste Inguna Skutele un komunālāssaimniecības attīstības galvenais speciālistsValdis Buividaitis.Pārņem arodvidusskolu<strong>Jelgavas</strong> novada domes deputāti piekritušipārņemt no Izglītības un zinātnes ministrijasZaļenieku arodvidusskolu. Līdz ar to <strong>Jelgavas</strong>novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājaijāorganizē <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībasizglītības iestāžu attīstības un investīciju stratēģijasizstrāde līdz 1. februārim.Nosaka māju pārvaldniekus<strong>Jelgavas</strong> novada dome ar lēmumu norīkojusišādus dzīvojamo māju pārvaldniekus:• SIA «Glūdas komunālā saimniecība» daudzdzīvokļudzīvojamām mājām Zaļenieku, Svētes,Platones un Vircavas pagastos;• SIA «Kalnciema nami» daudzdzīvokļu dzīvojamāmmājām Valgundes pagastā;• SIA «Apsaimniekošanas serviss» daudzdzīvokļudzīvojamām mājām Vilces un Sesavaspagastos.Norīkotie dzīvojamo māju pārvaldnieki uzsākdarbu <strong>2010.</strong> <strong>gada</strong> 1. janvārī.Zaļenieku, Svētes, Platones, Vircavas, Valgundes,Vilces un Sesavas pagastu pārvalžu vadītājiemjānodrošina līgumu izstrāde un to noslēgšana.Savukārt dzīvojamo māju pārvaldniekudarbības uzraudzīs pašvaldības komunālāssaimniecības speciālists Valdis Buividaitis.Nosaka nomas maksu<strong>Jelgavas</strong> novada domes deputāti noteikušiElejas vidusskolas virtuves un palīgtelpu 80,9m² platībā nomas maksu – 57,41 lats mēnesībez PVN. Elejas pagasta pārvaldei uzdots noslēgtvienošanos par grozījumiem 2006. <strong>gada</strong>31. augustā noslēgtajā nomas līgumā ar telpunomnieku SIA «JURO IK».Ņem kredītus• Novada dome nolēmusi ņemt divus aizņēmumusno Valsts kases projekta «Amatniecībaspārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvaspierobežas pievilcības veicinātājs» īstenošanai.Keramikas darbnīcas izveidei Svētes pagastākredīts tiks ņemts 12 895,68 latu apmērā,bet ādas un kokapstrādes darbnīcas izveideiJaunsvirlaukas pagastā – 18 177,96 latu apmērāar Valsts kases noteikto procentu likmi.• Novada dome ņems ilgtermiņa aizņēmumuno Valsts kases projekta «Vilces pagasta tautasnama rekonstrukcija» realizēšanai 70 264,06latu apmērā ar Valsts kases noteikto procentulikmi.• Aizņēmumi no Valsts kases tiks ņemtiarī ūdenssaimniecības sakārtošanai, kasīstenosies ar ERAF projektiem. Tā projekta«Ūdenssaimniecības attīstība <strong>Jelgavas</strong> <strong>rajona</strong>Jaunsvirlaukas pagasta ciemā Kārniņi, 1.kārta» realizēšanai kredīts tiks ņemts 351 402latu apmērā ar Valsts kases noteikto procentulikmi. Tikpat liela summa tiks aizņemta arīERAF projekta «Ūdenssaimniecības attīstība<strong>Jelgavas</strong> <strong>rajona</strong> Jaunsvirlaukas pagasta ciemāStaļģene, 1. kārta» realizēšanai. Savukārt ERAFprojekta «Ūdenssaimniecības attīstība Vilcespagasta Ziedkalnes ciematā» realizēšanai – 242855,30 latu apmērā ar Valsts kases noteiktoprocentu likmi.Vienota maksa par transportu<strong>Jelgavas</strong> novada domē nolemts noteikt vienotumaksu par pašvaldības transporta pakalpojumiem:mikroautobusa pakalpojumam (8+1)– 0,40 lati + PVN par 1 km un 4 lati + PVN par1 stundu dīkstāves; autobusa pakalpojumam(11+1 līdz 16+1) – 0,45 lati + PVN par 1 kmun 4,50 lati + PVN par 1 stundu dīkstāves;autobusa pakalpojumam (18+1 līdz 45+1)– 0,50 lati + PVN par 1 km un 5 lati + PVNpar 1 stundu dīkstāves.«Latvenergo» atlaižukartes jau var saņemt<strong>Jelgavas</strong> novads iedzīvotājiem sācis izsniegt «Latvenergo»dāvinājumu – norēķinu kartes. Novada Sociālā dienestavadītāja Ilze Āna norāda, ka pirmā mērķgrupa, kam tāspienākas, ir iedzīvotāji, kuriem piešķirts trūcīgā statuss(GMI pabalsta saņēmēji un trūcīgās ģimenes ar bērniem).Kartes var saņemt katrā pagastā pie sociālajiem darbiniekiemviņu pieņemšanas laikos.I.Āna stāsta, ka šobrīd <strong>Jelgavas</strong> novadampiešķirtas 3213 «Latvenergo»dāvanu kartes. <strong>Jelgavas</strong> novada sociāliedarbinieki atklāj, ka iedzīvotāji iraktīvi un labprāt izmanto šo iespēju.Piemēram, Svētes pagastā pirmās kartesjau izsniegtas pašā <strong>gada</strong> sākumā,bet drīzumā tās saņems arī tie, kasnolēmuši pārslēgt līgumus ar «Latvenergo»un vēl kārto formalitātes. Piešādas kartes jau tikusi Evija Siliņa.Viņa ir priecīga par šādu iespēju, jo tastomēr būs liels atspaids ģimenei, īpašiziemā, kad elektrība tiek izmantota,lai piesildītu telpas. «Pirms kāda laikamājā sākām veikt remontu un malkasapkure tajā mājas galā, kurš vēl navsakārtots, ir atslēgta, tāpēc nākas sildītar sildītāju,» tā Evija, piebilstot, kanesildīt arī nevar, jo ģimenē aug bērns,turklāt gaidāms arī otrs. Viņa lēš, kaziemas mēnešos ar dāvinājumu varētupietikt kādiem diviem mēnešiem.Tā kā kartes sāka izsniegt 4. janvārī,pirmie oficiālie dati par to, cik kopumākaršu novadā jau izsniegts, būs tikaifebruārī. Taču sociālie darbiniekiatzīst, ka līdz ar karšu piedāvāšanunovērojama vēl kāda tendence – dau-dzi novada iedzīvotāji beidzot sakārtosavas attiecības ar «Latvenergo»,kas ir obligāts nosacījums, lai varētusaņemt dāvinājumu. Viens no nosacījumiem,lai saņemtu dāvinājumu,ir tāds: personai, kam piešķirts GMIpabalsts vai trūcīgā statuss, jābūt noslēgtamlīgumam ar «Latvenergo». Irdaudz tādu gadījumu, kad līgums parelektroenerģijas piegādi noslēgts uzto personu vārda, kas jau ir mirušas.Vai arī trūcīgā ģimene ar bērniemdzīvo īpašumā, kas pieder, teiksim,vecvecākiem, un līgums ar «Latvenergo»noslēgts ar ēkas vai dzīvokļaīpašnieku. Tad sociālie darbiniekiskaidro, ka nepieciešams pārslēgt līgumu,lai varētu saņemt dāvinājumu.Pēc viņu teiktā, lielākoties tas arī tiekdarīts, tomēr dažreiz iedzīvotāji īstineizprot, ko tas nozīmē, un bažījaspar to, ka līdz ar līguma pārslēgšanu«Latvenergo» īpašumā pāries arīviņu nekustamais īpašums. Sociālādienesta vadītāja uzsver, ka tā nenotiks,jo līgums, kas tiek pārslēgts,ir tikai par elektroenerģijas piegādi– tiek izmainīts pakalpojuma pircējavārds, jo līgumam jābūt noslēgtam arAicina izteikt viedokli par Liepājasun Kalnciema šosejas krustojumuŠonedēļ sākusies sabiedriskāapspriešana, lai rastu optimālākosatiksmes organizācijasrisinājumu autoceļa A9 Rīga– Liepāja un P99 Jelgava – Kalnciemskrustojumā. Krustojumarekonstrukcija nepieciešama, laitajā uzlabotu satiksmes drošību.Pēc «Latvijas Valsts ceļu» pasūtījumapriekšlikumu izstrādi satiksmes drošībasuzlabošanai autoceļu krustojumā veic SIA«Vertex projekti». Uzņēmums, pamatojotiesuz projekta izstrādes gaitā veiktajiem pētījumiemun analīzi, izstrādājis trīs krustojumarekonstrukcijas variantus. «Viens no tiemparedz satiksmes mezgla rekonstrukciju,izbūvējot rotācijas apli. Pārējos variantos piedāvātaceļu mezgla rekonstrukcija, izveidojotneregulējamus vienlīmeņa ceļu krustojumusun organizējot gājēju šķērsošanas vietas piedažādiem nosacījumiem un attīstības scenārijiem,»stāsta SIA «Vertex projekti» projektuvadītājs Jānis Vasaraudzis, piebilstot, ka divosno izstrādātajiem krustojuma rekonstrukcijasvariantiem paredzēts nodrošināt maksimāloatļauto braukšanas ātrumu 70 km/h. Savuviedokli par katru no piedāvātajiem risinājumiemaicināti paust arī <strong>Jelgavas</strong> novada iedzīvotāji,iesaistoties sabiedriskajā apspriešanā,kas ilgs līdz 18. februārim.J.Vasaraudzis norāda, ka viens no šī krustojumarekonstrukcijas variantiem paredzizveidot neregulējamu vienlīmeņa krustojumuar kreiso nobraukšanas joslu uz autoceļaP99 Jelgava – Kalnciems. Esošais pieslēgumsuz degvielas uzpildes staciju tiek likvidēts,paredzot jaunu pieslēgumu, kurš tiek atvirzītspa autoceļu A9 Rīga – Liepāja Rīgas virzienā.Pieslēgumā paredzēts izveidot mazo pilienveidasaliņu. Projekta risinājumā Nr.2 paredzētsizveidot neregulējamu vienlīmeņa krustojumuar kreisām nobraukšanas joslām uz degvielasuzpildes staciju un Kalnciema šoseju. Valstsautoceļa P99 un degvielas uzpildes stacijas tuvumāesošā vietējās nozīmes ceļa ass savietota90 grādu leņķī pret autoceļu A9. Uz mazākasnozīmes pieslēguma paredzēts izveidot mazopilienveida saliņu. Savukārt trešajā risinājumātiek piedāvāts izbūvēt apļveida krustojumuar četriem pieslēgumiem, saglabājot pieslēgumudegvielas uzpildes stacijai. «Rotācijasaplis projektēts, lai mezgla asis krustotosgredzenveida brauktuves centrā, tādējādinodrošinot optimālu mezgla uztveramību,pārredzamību un izbraukšanas dinamiku,»skaidro J.Vasaraudzis. Viņš piebilst, ka visosrekonstrukcijas risinājumos īpaši akcentētaarī gājēju drošība.Ar detalizētāku izklāstu par izstrādātajiemLiepājas un Kalnciema šosejas krustojumarekonstrukcijas variantiem, kā arī to vizualizācijuinteresenti var iepazīties <strong>Jelgavas</strong>novada domē, kā arī Valgundes un Kalnciemapagastu pārvaldēs. Motivēti priekšlikumi jāiesniedz<strong>Jelgavas</strong> novada domē vai arī jāsūtapa pastu uz adresi: SIA «Vertex projekti»,Mārtiņmuiža, Mārupes novads, LV-2167(tālrunis 67860127).J.Vasaraudzis informē, ka šī krustojumarekonstrukcijas publiskā apspriešana norisināsieslīdz 18. februārim. Priekšlikumu ieceresprezentācijas pasākums paredzēts 3. februārīpulksten 17 informācijas, kultūras un sportacentrā «Avoti», Valgundē.Sintija ČepanoneFoto: Ivars VeiliņšFOTO: Lai uzlabotusatiksmes drošībuLiepājas unKalnciema šosejaskrustojumā, to paredzētsrekonstruēt.Iedzīvotāji aicinātipaust savu viedoklipar, viņuprāt,optimālāko satiksmesorganizācijasrisinājumu.FOTO: Svētes pagasta iedzīvotāja Evija Siliņa ir priecīga, ka nu vismazpāris mēnešus nebūs jāmaksā par elektrību, jo ģimene saņēmusi«Latvenergo» dāvanu karti. Viņa piebilst, ka īpaši svarīgi tas ir ziemasmēnešos, kad jāgādā par siltumu mājoklī.personu, kura tiešām dzīvo norādītajāadresē.I.Āna piebilst, ka nākamās iedzīvotājukategorijas, kam tiks piešķirtaskartes, ir pārējās trūcīgās un maznodrošinātāsmājsaimniecības – tiklīdzLatvijas Pašvaldību savienība, kas irnoslēgusi līgumu ar «Latvenergo»,dos atļauju, kartes sāks izsniegt arī šaigrupai. Saskaņā ar līgumu dāvinājumsjāizsniedz līdz 31. martam.Atgādinām – lai saņemtu «Latvenergo»dāvanu karti, jāuzrāda personuapliecinošs dokuments, kvīts parpēdējo veikto elektrības maksājumu,kā arī jāzina ar «Latvenergo» noslēgtālīguma numurs. Viena karte paredziespēju vienai mājsaimniecībai bezmaksas saņemt 500 kilovatstundaselektroenerģijas, ko var tērēt tik ilgi,kamēr tā iztērēta pilnībā<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībasSaistošie noteikumi Nr.24Ilze Knusle-JankevicaFoto: Ivars VeiliņšPar pašvaldības zemes nomuIzdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanaspabeigšanas likuma 16. panta piekto daļu, Ministru kabineta 2007. <strong>gada</strong> 30. oktobra noteikumu Nr.735 «Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu» 18. punktuI Vispārīgie noteikumi1. Noteikumi nosaka <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības valdījumā vai turējumā esoša neapbūvētazemesgabala nomas maksas lielumu, nomas līguma termiņus, nomas pieteikumaiesniegšanas kārtību, lēmuma par zemesgabala iznomāšanu pieņemšanas kārtību unlīguma noslēgšanas kārtību.2. Šajos noteikumos noteiktais nomas maksas lielums, nomas līguma termiņi, nomas pieteikumaiesniegšanas un lēmuma pieņemšanas termiņi neattiecas uz gadījumiem, kad:2.1. pašvaldība zemi iznomā valsts vai pašvaldības iestādēm;2.2. tiek izlietotas zemes nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašumaprivatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. pantu,26. pantu.3. Par zemesgabalu personisko palīgsaimniecību vajadzībām uzskatāms zemesgabalsatbilstoši likuma «Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos» 7. pantam, kuraplatība nepārsniedz 1 (vienu) ha.II Nomas maksas lielums4. Zemesgabala bez apbūves tiesībām nomas maksas gadā:4.1.1. zemesgabalam lauku apvidos, kurš tiek izmantots personisko palīgsaimniecībuvajadzībām atbilstoši likuma «Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos» 7.pantam un kura platība nepārsniedz 1 ha – 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālāsvērtības;4.1.2. pārējos gadījumos – 3,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības.5. Zemesgabala ar apbūves tiesībām nomas maksas gadā – 1,5% apmērā no zemesgabalakadastrālās vērtības.III Nomas līguma termiņi6. Nomas līguma maksimālais termiņš šo noteikumu 4.1.2. punktā noteiktajos gadījumosir pieci gadi.7. Līguma spēkā stāšanās termiņš ir kalendārā <strong>gada</strong> sākums (1. janvāris) un līgums ir spēkālīdz kalendārā <strong>gada</strong> beigām (31. decembris).IV Informācija par iznomājamiem zemesgabaliem8. Pagasta (pilsētas) pārvalde informāciju par iznomājamiem zemesgabaliem, par kuriemnoslēgto nomas līgumu termiņš beidzas attiecīgā <strong>gada</strong> 31. decembrī, no tā paša <strong>gada</strong> 1.jūlija izliek redzamā vietā pagasta (pilsētas) pārvaldes administratīvajā ēkā.V Pieteikumu iesniegšanas kārtība9. Persona, kura vēlas uzsākt zemesgabala nomāšanu attiecīgajā gadā, pagasta (pilsētas)pārvaldē, kuras teritorijā atrodas zemesgabals, līdz iepriekšējā <strong>gada</strong> 1. augustam iesniedzdokumentus:9.1. fiziskā persona – pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētāsdzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, nomājamā zemesgabalaadrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un zemes nomāšanas laikāplānotā darbība;9.2. juridiskā persona – pieteikumu, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums (firma),juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, nomājamā zemesgabala adrese, platība,kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība,kā arī izziņa no Uzņēmumu reģistra par personām, kas ir tiesīgas pārstāvēt attiecīgojuridisko personu.VI Lēmuma par zemes iznomāšanu pieņemšanas un līguma noslēgšanas kārtība10. Lēmumu par pagasta (pilsētas) teritorijā esoša zemesgabala iznomāšanu pašvaldībasvārdā pieņem attiecīgā pagasta (pilsētas) pārvaldes vadītājs.11. Lēmumu par zemes iznomāšanu no attiecīgā <strong>gada</strong> 1. janvāra pieņem līdz iepriekšējā<strong>gada</strong> 1. septembrim.12. Pagasta (pilsētas) pārvaldes teritorijā esoša zemesgabala nomas līgumu pašvaldībasvārdā paraksta attiecīgā pagasta (pilsētas) pārvaldes vadītājs.


6 <strong>2010.</strong> <strong>gada</strong> janvāris pagastu mozaīkaVilceJānomaksā parādiVilces pagasta iedzīvotāji aicinātinomaksāt parādus par saņemtajiemkomunālajiem pakalpojumiem unnekustamo īpašumu, kas jau iekrājušiesgadiem. «Novadā šobrīd tiekizstrādāta vienota sistēma parādupiedziņai. Lai izvairītos no liekiemun nepatīkamiem procesiem, aicināmpagasta iedzīvotājus nākt unvienoties par parādu apmaksas grafikuvai izskatīt citus variantus. Īpašigaidīti ilggadējie parādnieki,» uzsverpārvaldes vadītāja Anda Duge. Kopējaisnekustamā īpašuma nodokļaparāds uz <strong>2010.</strong> <strong>gada</strong> 1. janvāri bijavairāk nekā 6000 lati, bet komunālomaksājumu parāds – 12 707 lati. «Saprotams,ka šo naudu varētu ieguldītpagasta teritorijas labiekārtošanā, kāarī sen nepieciešamu remontdarbuveikšanā,» tā A.Duge.Vilces pagasta pārvaldes projektukoordinatore Lolita Duge un <strong>Jelgavas</strong>novada pašvaldības speciālistsjaunatnes un karjeras izglītībasjautājumos Edgars Jānis Paulovičs29. janvārī pulksten 19 Vilces tautasObligāti jāpārslēdz atkritumuizvešanas līgumiLīdz ar komunālās saimniecībasreorganizāciju novadāno 1. janvāra pārmaiņas arīVilces pagastā – nu namu apsaimniekošanapaliek dzīvokļuīpašnieku ziņā. Tas nozīmē, kamāju apsaimniekotājiem pašiemjāslēdz arī atkritumu izvešanaslīgumi.Vilces pagasta pārvaldnieceAnda Duge stāsta, ka līdz arreorganizāciju namu apsaimniekošanapaliek pašu iedzīvotājujeb īpašnieku ziņā. «Tas nozīmē,ka turpmāk katram īpašniekamšī lieta jākārto pašam. Līgumspar atkritumu izvešanu jāslēdzobligāti – ja pārbaužu laikā mājuapsaimniekotāji, arī privātmājuun viensētu saimnieki, nevarēsuzrādīt līgumu, tas liks domāt,Uz tikšanos gaida jauniešusLivberze - -12. februārī pulksten 18 Aizupespamatskolā jau tradicionāli notiksVecmāmiņu un vectētiņu svētki, uzkuriem aicināti visi skolas bērnuvecvecāki.Skolas direktores vietniece audzināšanasdarbā Erita Karlsone stāsta,ka šī skolai ir sena tradīcija. «Maijāun septembrī skolā organizējamģimenes sporta svētkus, Mātes dienāsveicam mammas, bet februārīsuminām arī vecvecākus, kuriem irliela loma bērnu dzīvē. Vecmāmiņuun vectētiņu svētki ir vēl vieniģimenes svētki, kad vecvecākiem iriespēja satikties ar saviem bērniemun mazbērniem. Jāpiebilst, ka uzšiem svētkiem brauc ne tikai tuvākdzīvojošie, bet arī vecvecāki no dažādāmLatvijas malām. Piemēram,no Ventspils un pat Baltinavas. Zinu,ka lielai daļai ģimeņu, kam vecvecākibrauc no tālākām vietām, šis ir lielsnotikums,» stāsta direktores vietniece.Uz šo pasākumu gaidīti visi skolasbērnu vecvecāki.Viņa atklāj, ka jau šobrīd bērnirūpīgi gatavojas šim notikumamLielplatoneSveic 2009./<strong>2010.</strong>mācību <strong>gada</strong>pirmā semestralabākosElejas vidusskolas Lielplatonesfiliāles vadītāja VelgaLaunaga sveic skolēnus, kuri2009./<strong>2010.</strong> <strong>gada</strong> 1. semestribeiguši ar labām un teicamāmsekmēm. Šie bērni saņem Elejasvidusskolas Atzinības rakstus.«Šogad Atzinības rakstus saņēmušiseptiņi Lielplatonesfiliāles audzēkņi – pirmklasnieksNils Volksons, otrklasnieksNiklāvs Lapiņš, 3. klasesaudzēknes Anna Volksone,Laura Malkoviča, 4. klasesskolnieks Linards Liepiņš, 5.klases skolnieks Eduards Vaškinelsun 6. klases skolnieceVita Nagņibeda,» stāsta skolasvadītāja. «Gribētu gan aicinātsarosīties tos desmit skolēnus,kuriem kādā priekšmetā ir nepietiekamsvērtējums,» piebilstV.Launaga.Aizupes pamatskolāVecmāmiņu un vectētiņu svētkiFoto: no Aizupes pamatskolas arhīvaka atkritumi paliek tuvākās apkārtnesmežos vai kur citur, parko var piemērot administratīvosodu līdz pat 200 latiem. Vairākudaudzstāvu namu pārvaldniekišo lietu jau ir nokārtojuši un līgumusnoslēguši, taču īpaši gribētuaicināt sarosīties privātmāju unviensētu īpašniekus, jo neviensnevar atrunāties, ka atkritumusaprok zemē,» stāsta pārvaldesvadītāja. Līgumus par atkritumuizvešanu iespējams slēgt ar uzņēmumu,kas jau līdz šim sniedzisšo pakalpojumu – SIA «<strong>Jelgavas</strong>komunālie pakalpojumi», sazinotiesar Klientu apkalpošanasdaļu pa tālruni 63026010. Šīuzņēmuma konteineri atrodasuz vietas, tāpēc nav jāpērk jauni.Taču katrs var izvēlēties sev izdevīgākovariantu.namā aicina uz tikšanos pagasta jauniešus.Tikšanās mērķis – informētjauniešus par iespējām piedalītiesvietēja un starptautiska mērogaprojektos; iespēja gūt darba pieredziun papildināt valodu zināšanas ārzemēs;pārrunāt piedalīšanos pagastadzīves dažādošanā, pārstāvot savasintereses. Vilces pagasta pārvaldesvadītāja Anda Duge jauniešus aicinanepalaist garām šo tikšanos unizmantot iespējas.– tiek mēģināti priekšnesumi sirsnīgamkoncertam, kurā piedalīsies visiskolas kolektīvi. «Mēs vēlamies, laikatrs vecvecāks redz, ko mazbērnsskolā dara, ko paveicis. Tieši tāpēcuzstāsies gan dejotāji, gan dziedātāji,gan savus darbus rādīs floristikasun vides izglītības pulciņu dalībniekiun citi. Jāpiebilst, ka pirmo reizi šogadtop arī vērienīga skolēnu veidotafotokolāža. Tajā būs apskatāmasbērnu atnestās fotogrāfijas, kurāsviņi redzami kopā ar vecmāmiņāmun vectētiņiem dažādos dzīves mirkļos.Bet latviešuvalodas stundāsskolēni rakstavēstules vecvecākiem.Tāsviņiem nodossvētkos. Zinu,ka dažās klasēsraksta dzejoļus,tautasdziesmas,bet vecāko klašuskolēni – mīlestībasvēstulessaviem vecvecākiem,»stāstadirektores vietniece. Pēc koncertavisiem kopā paredzēta lustīgaballēšanās. «Kopā dziedāsim, dejosim,vecvecāki varēs aprunātiesar klašu audzinātājām. Galvenais– aicinām ņemt līdzi labu garastāvokliun cienasta groziņu. Ceram,ka, neskatoties uz ekonomiskosituāciju, vecvecāki varēs ierastiesuz svētkiem. Parasti mums navbijis mazāk par 150 vecmāmiņāmun vectētiņiem,» tā E.Karlsone.Jāpiebilst, ka šobrīd skolā mācās215 bērni.Izjādes ar zirgu un vizināšanās ragavāsLielplatones pagasta saimniecība«Dobumi» pie sevis gaidainteresentus, kas skaistajās ziemasdienās vēlas nevis sēdēt mājās, betgan labprātāk pavizinātos ar zirgiem,ponijiem vai ragavām, kurāsbraucienā vienlaicīgi var doties četricilvēki.«Dobumu» saimniece Ināra Reinvaldeatzīst, ka zirgkopība ir viņassirdslieta un nu jau 25 gadi veltītizirgu kopšanai. Šobrīd saimniecerūpējas par sešiem lieliem zirgiemun četriem ponijiem. «Zirgi – tā irmana dzīve jau daudzu gadu garumā.Protams, pa šo laiku darītas arī citaslietas, taču zirgi nekad nav atstāti novārtā,»teic saimniece, kura labprātar saviem zirgiem ļauj jāt arī citiem.«Uz izjādēm gaidām gan mazus, ganlielus. Pieaugušajiem tiek piedāvātaiespēja jāt ar lielajiem zirgiem, betmazos pavizinās mūsu ponijs. Bettiem, kuri nemāk jāt, taču vēlasredzēt dažādus tuvākās apkārtnesdabasskatus, piedāvājam braucienuragavās. Varam braukt garmežmalu un pa pļavām, kur neretivar sastapt arī pa kādai stirnai vaibriedim. Bet tiem, kuri vēlas pavizinātiesnedaudz ilgāk, piedāvājambraucienu uz Lielplatones muižu.Cilvēki paši var izvēlēties, cik ilgi unkādu maršrutu izbraukt. Ragavāsvar sasēsties pat četri pieaugušicilvēki,» stāsta saimniece. Izjādēmun braucienam ragavās gan iepriekšjāpiesakās piesaimnieces pa tālruni26378639 (Ināra).«Es interesentiemieteiktu braucienusorganizēt ap dienasvidu – pulksten 11vai 12, jo tad laukā irvissiltāk un arī gaišāk.Braucējus gan aicinusilti saģērbties,» tāI.Reinvalde.Foto: no «Dobumu» arhīvaKalnciemsAr decembra <strong>Jelgavas</strong> novadadomes lēmumu Kalnciema Veselībasun sociālās aprūpes centrā izveidotanakts patversme. Turpat arī ierīkotazupas virtuve, kur trūcīgajiem cilvēkiemir iespēja ik dienu bez maksassaņem siltu zupu un maizīti.Centra direktore Ivita Jansonestāsta, ka idejas pirmsākumi meklējamijau iepriekšējā gadā, kadsecināts – Kalnciemā mīt vairāki bezpajumtes palikuši cilvēki. «Jau pagājušajāziemā novērojām, ka aukstajosmēnešos šie cilvēki siltumu meklē,guļot kāpņutelpās. Mēs sapratām,ka varam viņiem palīdzēt, jo centrā irtelpas, ko izmantot nakts patversmesvajadzībām,» tā I.Jansone.Patlaban nakts patversmei atvēlētasčetras vietas – divas divvietīgasistabas, kurās atsevišķi ir tualete unvannasistaba. «Līdz šim šīs telpasizmantojām sava centra vajadzībām– tajās dzīvoja mūsu klienti, taču,tā kā centrā ir vēl citas neizmantotasistabas, pārkārtoties ir viegli,»uzsver I.Jansone. Jāatzīst, ka <strong>gada</strong>sākumā nakts patversmei paredzē-PlatoneLīdz ar skolēnu atgriešanosno garajām Ziemassvētku brīvdienām,sākot ar janvāri, pārmaiņaspiedzīvojusi Vircavasvidusskolas Lielvircavas filiāle.Tagad šeit par bērnu ēdināšanuatbild nevis pašvaldība, bet ganSIA «Ingrīda». Neskatoties uzto, ka šo pakalpojumu sniedzuzņēmējs, cena pusdienāmpalikusi nemainīga, taču pārmaiņaspiedzīvojusi ēdienkarte– tā papildināta ar vairākiemjauniem ēdieniem.Platones pagasta pārvaldesvadītājs Vladislavs Pogožeļskisstāsta, ka šādas pārmaiņasveiktas, lai sakārtotu pašvaldībasfunkcijas un netiktu tērētilīdzekļi lietām, kas pašvaldībainav jādara. Tieši tāpēc ēdināšanaspakalpojuma sniegšananodota uzņēmēja ziņā. «Līdzar to ēdināšanu Lielvircavasfiliālē nodrošina SIA «Ingrīda»,kas to jau dara arī Platones unVircavas skolā. Pārrunas tikaElejaElejā tiek īstenots Norvēģijas valdībasdivpusējā finanšu instrumentaatbalstīts projekts «Uzņēmējdarbībasaktivitātes veicināšana Zemgalesreģiona pierobežas teritorijās»,kura laikā notiek apmācības paruzņēmējdarbību un tiks izveidotsbiznesa inkubators. Tajā sniegsatbalstu, uzsākot uzņēmējdarbību.Jau nākammēnes plānots sākt remontdarbustelpās, kur atradīsiesbiznesa inkubators, kas darbu varētusākt aprīlī.<strong>Jelgavas</strong> novada starptautiskoprojektu speciāliste Baiba Traidasestāsta, ka šo projektu īsteno ZemgalesPlānošanas reģions. Tajā līdztekusElejai piedalās arī Aknīste, Auce,Nereta un Gailīšu pagasts. Galvenaisieguvums – katrā no šīm vietām tiksizveidots biznesa inkubators, kurvarēs saņemt konsultatīvo, kā arīfinansiālo palīdzību uzņēmējdarbībasuzsākšanai. Jaunajiem uzņēmējiempavērsies reālas iespējas uzsāktuzņēmējdarbību un savas ieceresīstenot dzīvē. «Elejas biznesa inkubatorsatradīsies pagasta pārvaldesSilta naktsmītne un zupatās telpas vēlnebija apdzīvotas.«Tomēr,tiklīdz kādambez pajumtespalikušam cilvēkammūsupakalpojumsbūs nepieciešams,mēs toesam gatavinekavējoties nodrošināt,» piebilstI.Jansone.Vienlaikus ar nakts patversmesizveidošanu centrā nodrošināta arītā sauktā zupas virtuve, kur ik dienutrūcīgie var saņemt siltu zupu unmaizi. «Apspriežoties ar Kalnciemasociālo darbinieci, secinājām, ka šāducilvēku, kas varētu apmeklēt zupasvirtuvi, varētu būt ap 15. Diemžēl arīKalnciemā bezdarbs aug, cilvēki paliekbez iztikas līdzekļiem, tāpēc siltsēdiens kaut reizi dienā kļūst būtisksarvien vairāk iedzīvotājiem,» spriežI.Jansone. Tā kā centrā jau atrodasvirtuve, kur katru dienu tiek gatavotamaltīte pašu klientiem, viņi rosinājušipašvaldību sniegt finansiālu atbalstu,Lielvircavas skolā ēdināšanunodrošina SIA; cenas nemaināsveiktas ar vairākiem uzņēmējiem,taču šo SIA izvēlējāmies,jo saimniece piekrita neatlaistdarbinieces, kuras strādājušaslīdz šim. Šobrīd atrast darbu irgrūti, tāpēc nevarējām pieļaut,ka vēl kāds pagastā to zaudētu.Jāpiebilst, ka arī mēs uzņēmējaiesam nākuši pretī un skolasēdnīcu un iekārtas izīrējampar zemāku cenu, lai nesadārdzinātupusdienu maksu unneciestu ģimeņu maciņi,» stāstapārvaldnieks.«Līdz šim skola varēja atļautiespusdienas iedot uz parāda,taču tagad tā vairs nav. Maksapar pusdienām gan palieknemainīga – 80 santīmi, betbērnudārza audzēkņiem parbrokastīm un pusdienām – lats,»stāsta SIA «Ingrīda» īpašniecejelgavniece Ingrīda Bogdanova.Taujāta, vai uzņēmums nestrādāsar zaudējumiem, saimniecespriež, ka ne. «Ņemot vērā, kaman ir vairākas struktūrvienības,domāju, ka rezultātā kautElejā būs biznesainkubators1. stāvā, kur līdz šim bijaDzimtsarakstu nodaļa. Tāplatība – 75 kvadrātmetri.Vispirms te paredzētsveikt remontu, bet vēlāktiks iekārtotas sešas darbavietas. Šobrīd izvērtējam piedāvājumusno būvniekiem, kuri gatavi veiktremontdarbus, bet jau februārī plānotssākt darbus. Savukārt martā tiksizsludināts iepirkums par aprīkojumu,tostarp galdiem, krēsliem, birojatehniku, lai iekārtotu darba vietas unaprīlī inkubators sāktu darbu,» stāstaB.Traidase.Viņa skaidro, ka projekta laikānotiek arī mācības par biznesu vidusskolēniemun pieaugušajiem, kasdzīvo pierobežā. «Šobrīd apmācībā«Pirmie soļi uzņēmējdarbībā» iesaistīts21 Elejas vidusskolas vidusskolēns.Viņi iegūst dziļākas zināšanas ekonomikā,uzņēmējdarbībā, kā arī karjerasizveidē un sava biznesa uzsākšanānākotnē, bet rezultātā tiks izstrādātsbiznesa plāns. Jāatzīst, ka skolēni irļoti ieinteresēti un jau tagad gatavobiznesa plānus, kurus apņēmušiesīstenot. Domāju, ka kādam no viņiemFoto: Ivars Veiliņšlai ar siltu zupu varētu nodrošinātarī līdzās dzīvojošos mazturīgos.«Jā, varbūt, ka citās novada vietāstas nav tik izteikti, bet Kalnciemacentrā dzīvo ap 1500 cilvēku – tātadarī proporcionāli vairāk ir trūcīgo,kas turklāt atrodas tepat līdzās. Protams,ja cilvēkam būtu jāmēro līdzcentram pieci, septiņi kilometri, laipaēstu siltu zupu, tas diezin vai būtuapdomīgi, bet Kalnciemā viss notiekuz vietas,» tā I.Jansone.Jāpiebilst, ka pagaidām paredzēts,ka gan zupas virtuve, gannakts patversme darbosies aukstajosziemas mēnešos – vasarā pēc šādaspašvaldības palīdzības pieprasījumavarētu nebūt.kas sanāks arī uzņēmuma attīstībai.Esmu laimīga, ka manir darbs un arī divām darbiniecēm,kas Lielvircavā strādājalīdz šim, arī ir darbs. Šobrīd tasneapšaubāmi ir svarīgākais,»tā īpašniece. Viņa atklāj, kalīdz ar pārmaiņām mainījusiesarī ēdienkarte. To apstiprinājisskolas direktors. Jaunajā ēdienkartēparādījušies tādi ēdienikā vistu šķiņķīši, zivju pirkstiņi,zivju un šampinjonu zupasun citi. Vecākiem nav pamatasatraukties par porcijas samazinājumu.Tāpat jaunu skatu ieguvis arīgaldu noformējums. I.Bogdanovaskolu ēdināšanas jomā darbojasjau vienpadsmit gadus, bet pārtikasnozarē – piecpadsmit. Uzņēmējasmej, ka viņas virtuvēpat muša bez viņas ziņas nevarpakustēt. I.Bogdanova beigusiLatvijas Lauksaimniecības universitātesPārtikas Tehnoloģijufakultāti, dzīvo Jelgavā, betuzņēmējdarbībai izvēlējusies<strong>Jelgavas</strong> novadu.Foto: JNZbūs vajadzīga arī biznesa inkubatorapalīdzība,» stāsta speciāliste.Jāpiebilst, ka līdztekus skolēniemmācības par uzņēmējdarbību sākušāsarī vairāk nekā 20 pieaugušajiempierobežas iedzīvotājiem, kuri vēlasuzsākt uzņēmējdarbību un izturējakonkursu. Pavisam bija pieteikušiesvairāk nekā 100 cilvēki. «Viņi apgūst100 akadēmisko stundu programmukomercdarbības plānošanā unvadībā. Mācības organizē ZemgalesPlānošanas reģiona administrācijasadarbībā ar SIA «DEA Baltika»un <strong>Jelgavas</strong> reģionālo Pieaugušoizglītības centru. Šobrīd nodarbībaspieaugušajiem notiek Elejas vidusskolā,»tā B.Traidase. «Domājam, kabiznesa inkubators būs labs atbalstsmūsu jaunajiem uzņēmējiem un viņirealizēs savas idejas, tādējādi attīstotuzņēmējdarbību novadā,» piebilstspeciāliste.


Svete -Svētes vidējās paaudzes tautiskodeju kolektīvs «Sānsolis» aicinapievienoties dejotājus. Gaidīti ganpuiši, gan meitenes vecumā no 20gadiem, galvenais – jābūt vēlmeidejot. Savukārt dāmas aicinātaspievienoties sieviešu vokālajamansamblim «Nianse».«Sānsoļa» vadītāja Guna Stankēvičastāsta, ka pēdējā laikā ļotimainījies kolektīva sastāvs. «Vairākidejotāji līdz ar ekonomisko situācijupārcēlušies uz dzīvi ārzemēs, citi irtik ļoti noslogoti darbā, ka dažkārt,kamēr mēs dejojam, vēl strādā.Taču mēs ticam, ka ir vēl kāds, kuršlabprāt dejotu un viņam tam arīpietiktu laika. Pamatsastāvs – septiņipāri, protams, mums ir, taču mēsgribētu, lai mūsu pulkam pievienojasjauni dalībnieki un kolektīvs kļūst vēlŅemot vērā jaunos <strong>Jelgavas</strong>novada pašvaldības saistošos noteikumus,Svētes pagasta pārvaldeiedzīvotājus, kuri nomā pašvaldībaipiederošo zemi, aicina pārslēgtnomas līgumus. Svētes pagastaSesavaJau otro gadu Sesavā tiek turpinātaapdāvināšanās tradīcija– vairākas Sesavas ģimenes unpašdarbības kolektīvi sagādājušivērtīgas dāvanas Sesavaspamatskolas skolēniem. Šoreizkatra klase un pirmsskolas vecumabērnu grupiņa saņēmusigalda spēles.Apdāvināšanās organizatoreSesavas bibliotēkas vadītājaDzidra Šulce stāsta, ka pirms<strong>gada</strong>, aizsākot šo apdāvināšanos,īstenotas vairāku bērnuindividuālās vēlmes, taču šogaddāvanas saņēmuši kolektīvi.«Bērni latviešu valodas stundāsrakstīja vēstules Ziemassvētkuvecītim, tajās minot, ko vēlassvētkos saņemt. Dažas no bērnuvēlmēm tika īstenotas, piemēram,kādam skolēnam vienspagasta iedzīvotājs sarūpējažigulīša motoru, viena meitenītesaņēma mobilo telefonu, bet citsbērns – volejbola bumbu vai citaslietas. Bērni bija tik aizkustinātiun priecīgi. To visu viņiem sarūpējavairākas pagasta ģimenes.Gluda -Ciematos gaišāksPirms Ziemassvētkiem gaišudāvanu saņēmuši Dorupes un Zemgalesciemata iedzīvotāji – iedegtsrekonstruētais ielu apgaismojums.Glūdas pagasta pārvaldes vadītājaSilvija Zīberte stāsta, ka ciematosapgaismojuma nav bijis teju desmitgadus. «Dorupē sakārtots ieluapgaismojums paralēli lielajamceļam un ap daudzstāvu mājām,bet Zemgales ciematā izgaismotagalvenā iela, taču šeit vēl vajadzīgspapildinājums,» tā vadītāja. Darbipabeigti <strong>gada</strong> nogalē, to visu paveikušiilgstošie bezdarbnieki, kuri parto saņem 100 latu stipendiju. «Paldiestiem iedzīvotājiem, kuri, redzotieguvumu, labprāt paši nāca palīgāšiem cilvēkiem. Darbs tiešām bijagrūts, jo, lai ietaupītu naudu, lielākotiestika izmantots roku darbs. Visāslaternās šobrīd ir arī ekonomiskāsspuldzes. Esam padarījuši labu darbupašu spēkiem, vislielākie ieguvējineapšaubāmi ir ciematu iedzīvotāji,»stāsta S.Zīberte. Šim mērķim izmantotasfinanses no Autoceļu fondalīdzekļiem – 2,5 tūkstoši latu.«Sānsolis» un «Nianse»vēlas papildināt dalībnieku rindasFoto: no «Sānsoļa» arhīvakuplāks,» stāsta vadītāja, piebilstot, kagaidīti tiek gan puiši, gan meitenes.«Svarīgākais ir vēlme dejot, jo dejotvar iemācīties ikviens. Ir mums arītādi dalībnieki, kas pirmo reizi mūžāvispār polku lec. Esmu gatava strādātarī individuāli, ja vien cilvēkamtas interesē,» teic G.Stankēviča.Mēģinājumi notiek pirmdienās unceturtdienās no pulksten 20.30 līdz 22Svētes pamatskolas aktu zālē. Šobrīdkolektīvs sācis nopietnu gatavošanosVislatvijas Vidējās paaudzes dejuJāpārslēdz līgumi pašvaldības zemes nomniekiempārvaldes vadītājs Edgars Grīnofsinformē, ka līgumus nomnieki varpārslēgt pārvaldē pie vadītāja vaipārvaldes sekretāres. Tas izdarāmspirmdienās no pulksten 13 līdz 18un ceturtdienās no pulksten 8 līdzSkolēniem dāvina galdaspēlesŠogad, uzrunājot pagasta ģimenesun pašdarbības kolektīvus,kopīgi nolēmām, ka dāvanas– galda spēles – pasniegsim kolektīviemjeb klasēm. Katra klaseun pirmsskolas vecuma bērnugrupiņa saņēma pa spēlei – vieni«Monopolu», citi – spēļu komplektu,kurā ir 100 vai 200 spēles,tostarp «Riču raču», «Cirks» uncitas,» stāsta Dz.Šulce. Viņa sakapaldies pašdarbības kolektīviem– «Virši zied», līnijdeju kolektīvam«Rančo», Bērvircavas amatierteātrakolektīvam, Sesavaspagasta pārvaldes vadītājamJānim Skrauplim, Kaufmaņuģimenei, Sesavas pamatskolasvirtuves darbiniecēm, Vangaļu,Caunes, Knopes un Rāviņuģimenēm, kā arī pagasta policistamVjačeslavam Abramenko.Jāpiebilst, ka pagasta pārvaldesvadītājs J.Skrauplis bija sagatavojisarī papildu dāvanu mazākajiem– gumijas bumbu lēkāšanai.«Paldies viņiem par bērniemsarūpētajām dāvanām. Ceru, kamums izdosies šo apdāvināšanāsakciju turpināt,» teic Dz.Šulce.No 4. janvāra Nākotnē, Skolasielā 6, ēkā, kur atrodas bibliotēka unaptieka, darbu sākusi pagasta Labolietu istaba. Tajā ikviens iedzīvotājssev nevajadzīgas lietas var iemainītpret nepieciešamām vai vienkārši tāsuzdāvināt kādam citam.«Doma par šādu vietu bija jausen, nu to arī esam realizējuši. Šī navistaba, kur cilvēkiem kaudzēm atstātnevajadzīgās lietas, bet gan vieta, kurar tām mainīties. Ģimenēm šobrīdnav viegli, tāpēc šādā veidā mēsvēlamies palīdzēt. Te iedzīvotāji varatnest tiešām labi saglabājušās lietasun iemainīt tās pret citām. Piemēram,ģimenē ir piecgadnieks, kurš izaudzisno savām biksēm. Tās var atnest uzVircavaDarbu sākusi Labo lietu istabapagastu mozaīkasvētkiem, kas jūnija sākumānotiks Valmierā.«Dāmas un kungi no45 gadiem tiek gaidīti arīsenioru deju kolektīvā«Brūklenājs». Arī šimkolektīvam mēģinājumiir pirmdienās un ceturtdienās,taču no pulksten18.30 līdz 19.30,» tā G.Stankēviča.Pieteikties var, zvanot vadītājai Gunaipa tālruni 29330471.Savukārt dāmas, kurām ir vēlmedziedāt, tiek gaidītas sieviešuvokālajā ansamblī «Nianse». Tāvadītāja Daiga Gorbunova piebilst,ka aicinātas ir dāmas no 18 gaduvecuma. Mēģinājumi ansamblimnotiek trešdienās no pulksten 16līdz 18 Svētes pamatskolas aktu zālē.Iepriekš pieteikties nav nepieciešams– pievienoties var mēģinājumā.12. «Jāpiebilst, ka arī maksājumiuzreiz būs pēc jaunajiem aprēķiniematkarībā no zemes kadastrālāsvērtības,» tā vadītājs, piebilstot,ka Svētē iedzīvotājiem iznomātidažādi pašvaldības īpašumi.«Pieņemu jaunu izaicinājumu.Apzinos, ka ir lietas, kas man vēljāapgūst, taču daudz ko jau es zinu.Noteikti turpināšu iesākto, kā arīdomāšu par lietām, kas papildunepieciešamas, lai pagastu radītuvēl pievilcīgāku,» teic jaunā Vircavaspagasta pārvaldes vadītāja RitaBarščevska.<strong>Jelgavas</strong> novada domes sēdē deputātilēma par Vircavas pagastapārvaldes vadītāja maiņu. <strong>Jelgavas</strong>novada pašvaldības sabiedrisko attiecībuspeciālists Edgars Sauka informē,ka līdzšinējā pārvaldes vadītājaValda Buividaita vietā apstiprinātaR.Barščevska. Turpmāk V.Buividaitispildīs <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībasPlānošanas nodaļas komunālās saimniecībasattīstības galvenā speciālistapienākumus.«Es pazīstu pagasta iedzīvotājus,domāju, ka viņi pazīst arī mani,tāpēc ar komunikāciju mums nebūsproblēmu,» spriež jaunā vadītāja.Viņa Vircavā ieradusies 1982. gadāun strādājusi Oglaines bibliotēkāpar vadītāju. «Tad pārmaiņu laikā –1993. gadā – mani uzaicināja strādātLabo lietu istabu – varbūt šeit ir tādasbikses, kuras bērnam der, varbūtatradīsies kāds cits apģērba gabals,pret ko tās iemainīt. Nest var arīgrāmatas un citas lietas. Īpaši aktuālitas varētu būt ar mācību grāmatām.Tiesa, uz vietas nepieņem lielgabarītamēbeles, piemēram, skapjus, dīvānus,taču šeit ir iespēja atstāt kontaktus, lainepieciešamības gadījumā ar cilvēkuvarētu sazināties,» stāsta Glūdaspagasta pārvaldes vadītāja SilvijaZīberte, piebilstot, ka iespēju jauizmantojusi kāda pensionāre, kuraziedojusi konkrētai ģimenei, kā arī citiiedzīvotāji. Labo lietu istaba atvērtadarba dienās no pulksten 8 līdz 14.Citā laikā iespējams sazināties patālruni 26209777 (Inese).Zalenieki ,«Ceru, kas būs interesanti unradoši. Mazi plāniņi jau man ir,taču negribu vēl skaļi par tiemstāstīt. Taču es noteikti saglabāšugan Lūcijas kundzes iedibinātās tradīcijas,gan arī ieviesīšu novitātes,»teic jaunā Zaļenieku kultūras namavadītāja Inese Roznere.<strong>Jelgavas</strong> novada domes sabiedriskoattiecību speciālists Edgars Saukainformē, ka no desmit pretendentiem,kas iesnieguši dokumentuskonkursā, lai pretendētu uz Zaļeniekupagasta kultūras nama direktoraamatu, par labāko atzīta I.Roznere.Viņa atzīst, ka tas ir jauns dzīves izaicinājumsun nu beidzot būšot vieta,kur izpausties. «Mēģināšu apgūt ēku,saprast, kas Zaļeniekos ir, kas nav.Vienu zinu – tur nav deju kolektīva,būs jāpadomā par to. Darbu noteiktiturpinās visi esošie kolektīvi. Tāpatspēkā paliks visas līdz šim iedibinātāstradīcijas. Ņemot vērā, ka esmutemperamentīga un kustīga, jaunasvēsmas būs noteikti,» tā I.Roznere,piebilstot, ka Zaļeniekos ir daudzVircavas pagasta pārvaldeijauna vadītājaFoto:Ivars VeiliņšVircavasp a g a s t asociālajādienestāpar sociālodarbi n i e c i .Mazlietbiedēja, jo jauna profesija, taču tasbija izaicinājums, ar kuru ļoti veiksmīgitiku galā un man tas patika.Tagad pienācis laiks jaunām pārmaiņām.Tiesa, tas nenozīmē, ka šobrīdpārvalde un pagasts līdz ar manuatnākšanu piedzīvos reorganizācijuun krasas pārmaiņas. Mēs vienkāršiturpināsim iesākto un domāsimpar ko jaunu. Gribas saglabāt visulabo, piemēram, arī mūsu konsultācijupunktus Mazlaukos, Rosmē,lai cilvēki būtu apmierināti,» tāR.Barščevska.<strong>Jelgavas</strong> novada domes priekšsēdētājsZiedonis Caune R.Barščevskuraksturo kā cilvēku, kurš, vairāk nekāseptiņpadsmit gadus strādājot sociālajādienestā, iemantojis iedzīvotājucieņu un atzinību. Jaunajai pagastapārvaldes vadītājai ir augstākā izglītībasociālā darba jomā.ValgundeNo janvāra Valgundes Ģimeņuatbalsta centrā Celtnieku ielā 24sākušās nodarbības pirmsskolasvecuma bērniem un nodarbībaspieaugušajiem, kurām vēl aicinātipievienoties jauni dalībnieki. Martāvai aprīlī pārmaiņas piedzīvosarī Ģimenes atbalsta centrs.<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībasprojektu vadītāja Aija Degainestāsta, ka šīs aktivitātes tiks īstenotaspārrobežu sadarbības projekta«Lauku ģimeņu atbalsta sistēmasizveide Valgundes pagastā un Jonišķurajonā» gaitā. Projekts tiekīstenots ar Norvēģijas valdībasdivpusējā finanšu instrumentaprogrammas «Pārrobežu sadarbība»atbalstu. «Projekts uzsāktsjau pērn novembrī, taču aktīvākādarbība sākta šomēnes. 11. janvārīValgundē iepazīšanās vizītēviesojās mūsu sadarbības partnerino Jonišķu <strong>rajona</strong> Lietuvā. Betjau no janvāra sākuma Ģimeņuatbalsta centrā sākušās nodarbībaspirmsskolas vecuma bērniem – rotaļunodarbības divus un trīs gadusJaunsvirlaukaNo janvāra līgumattiecības ar Veselībasnorēķinu centru pārtraukusiģimenes ārste Edīte Briede, informēcentra Zemgales nodaļa.E.Briede pacientus pieņēma Staļģenē,bet tagad pacienti aicinātiizvēlēties citu ģimenes ārstu. «Laiturpinātu saņemt valsts apmaksātosveselības aprūpes pakalpojumus,E.Briedes pacienti tiek aicināti pārreģistrētiespie prakses pārņēmējasģimenes ārstes Irinas Dūrējas (prakseStaļģenē, tālrunis 63085798) vai slēgtvienošanos par reģistrāciju ģimenesārsta pacientu sarakstā ar citu ģimenesārstu no Veselības norēķinu centrapiedāvātā ģimenes ārstu saraksta,»norāda centra Zemgales nodaļā. PieI.Dūrējas darbu turpinās E.BriedesJaunsvirlaukas maznodrošinātāsģimenes un pensionāripateicas novadniekam JoahimamZīgeristam, viņa māsai RitaiJegorovai un viņu komandai parpagasta iedzīvotājiem radīto<strong>2010.</strong> <strong>gada</strong> janvāris7Zaļenieku kultūras namu turpmākvadīs Inese Rozneretalantīgucilvēku, tikaiviņi vēlkautrējassevi parādīt.«Domāju,kamums visiemkopāizdosies,»tā jaunā vadītāja.E.Sauka stāsta, ka pretendentusizvērtēja <strong>Jelgavas</strong> novada domesizveidota komisija, kuras sastāvābija novada priekšsēdētāja vietnieceAija Tračuma, Zaļenieku pagastapārvaldes vadītājs Ojārs Briedis,pašvaldības Kultūras nodaļas vadītājaDzintra Zimaiša un nodaļas galvenāspeciāliste Ingrīda Meleka.Dz.Zimaiša skaidro, ka, izvērtējotpretendentus, vienādu punktuskaitu ieguvušas divas – I.Roznereun Ritma Briede, bet priekšrokadota I.Roznerei. Viņai ir septiņugadu pieredze, vadot kultūras dzīvikaimiņu – Svētes – pagastā, kuršajā laikā izveidoti vairāki atzinībuguvuši pašdarbības kolektīvi. «IneseRoznere arī ilgstoši ir veicinājusisadarbību starp kaimiņos esošajiemSvētes un Zaļenieku pagastiem,rīkojot kopīgus kultūras pasākumus.Tāpat viņa šajā laikā ir paaugstinājusikultūras darbinieces kvalifikācijuspeciālajās apmācībās. Viņa ir Zaļeniekupagasta iedzīvotāja,» uzsverDz.Zimaiša. Komisijas vadītāja norāda,ka I.Roznerei ir liela pieredzedažādu projektu izstrādē un vadīšanā,kas šodienas apstākļos ir būtiskapriekšrocība. Arī pārvaldes vadītājsO.Briedis atzinīgi izsakās par jaunodarbinieci un cer, ka viņa rūpēsies,lai Zaļenieku iedzīvotājiem būtudaudzveidīga kultūras dzīve.Jāpiebilst, ka līdz šim I.Roznerebija <strong>Jelgavas</strong> novada Sociālā dienestasociālā darbiniece Svētē unZaļeniekos.Dz.Zimaiša gan norāda, ka konkursuneizturējušie pretendentinoteikti netiks aizmirsti, bet gankā jau apzināti kultūras darbiniekipaturēti <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības«redzeslokā».Edītes Briedes pacientiemjāizvēlas cits ģimenes ārstsārsta palīdze Līga Nikolājeva.Reģistrācija iespējama arī pie <strong>Jelgavas</strong>poliklīnikas ģimenes ārstiem(tālrunis reģistratūrā 63022100,63022101); pie Iecavas veselības unsociālās aprūpes centra ģimenes ārstiem(tālrunis reģistratūrā 63941481);pie ģimenes ārstes Regīnas ŠeinesOzolnieku novada Cenās (tālrunis63057074); pie ģimenes ārstes SvetlanasMakļecovas Ozolnieku novadaCenās (tālrunis 63055420).Pacienti, kuri sešu mēnešu laikānebūs izvēlējušies sev ģimenesārstu, tiks pārreģistrēti ģimenesārstes I.Dūrējas pacientu sarakstā.Sīkāku informāciju iespējams iegūtVeselības norēķinu centra Zemgalesnodaļā Jelgavā, Zemgales prospektā3, tālrunis 63027249.Pateicas par Ziemassvētku brīnumuveciem bērniem, mūzika un teātranodarbības bērniem vecumā no trīslīdz septiņiem gadiem. Bet Valgundespieaugušajiem četru mēnešugarumā nu ir iespēja bez maksaspapildināt savas zināšanas psiholoģijasnodarbībās, biznesa vadībāun projektu izstrādē. Šobrīd centrānodarbības apmeklē vidēji astoņibērni un vairāk nekā desmit pieaugušie.Bet mēs gaidām arī jaunusdalībniekus,» stāsta A.Degaine.Projekts paredz, ka ieguvums būsarī Valgundes jauniešu deju kolektīvam,kas saņems tautas tērpus.Šobrīd jau tiek izskatīti piedāvājumi,kura šuvēja veiks pasūtījumu.Bet jau martā vai aprīlī atkarībāno laika apstākļiem centrā tikssākti remontdarbi – mainīts jumts,izbūvēts žogs un izveidots rotaļulaukums. A.Degaine informē, kapieaugušajiem mācības notiekZiemassvētku brīnumu. «Tieir cilvēki, kas iepriecina katrugadu, cilvēki ar atvērtu sirdi,»tā ģimenes un pensionāri, vēlotlabdariem veselību, entuziasmu,veiksmi un cilvēku mīlestību.Valgundē sākušās jaunas nodarbības unpārmaiņas piedzīvos Ģimeņu atbalsta centrspiektdienās pulksten 16, bērniemteātris pirmdienās pulksten 15,rotaļāšanās grupa mazos gaidaotrdienās no pulksten 16, mūzikasnodarbības notiek ceturtdienāspulksten 16, savukārt tautas dejas– otrdienās pulksten 19. Pieteiktiesnodarbībām iespējams pa tālruni29417971 (Aija). Jāpiebilst, ka visasšīs nodarbības ir bez maksas. «Pagastaiedzīvotāji neapšaubāmi ir ieguvēji,jo bez maksas var papildinātsavas zināšanas, bet bērni – saturīgipavadīt brīvo laiku. Protams, mēspriecāsimies arī par jaunu rotaļulaukumu un jumtu. Tāpat ir patīkami,ka varam dalīties pieredzēar Jonišķu <strong>rajona</strong> speciālistiem,»tā A.Degaine.Projekta partneri ir <strong>Jelgavas</strong>novada pašvaldība, biedrība «Valgundesnovada attīstība» un Šauļuapgabala Jonišķu <strong>rajona</strong> administrācija.Projekta kopējais budžetsir 42 043,14 lati, no tā programmaslīdzfinansējums – 35 736,67lati, apakšprojekta iesniegumaiesniedzēja un sadarbības partnerufinansējums – 6306,47 lati.


8 <strong>2010.</strong> <strong>gada</strong> janvāris notikumiPasākumiLielvircavas kultūras namā 23. janvārī pulksten 18 – Zemgales novada pensionāru sadraudzības balle. Spēlēgrupa «Maskačkas spēlmaņi». Piedalīsies Auces, Dobeles, Slampes, Džūkstes, Zebrenes,Jaunpils, Bikstu, Annenieku, Kaķenieku un Platones pagasta pensionāri. 13. februārī pulksten 21 – Valentīndienas balle ar groziņiem. Biļešu cena – Ls 2.Zaļenieku kultūras namā 23. janvārī pulksten 14 – pensionāru balle. 10. februārī pulksten 19 – Tērvetes amatierteātra «Trīne» viesizrāde H.Gulbis«Kamīnā klusi dzied vējš», režisore Dzintra Zimaiša. Biļešu cena – Ls 1,50.Elejas PII «Kamenīte» 20. janvārī – Cimdu balle.Bērvircavas tautas namā 23. janvārī pulksten 21 – ballīte 80. gadu stilā. Biļešu cena – Ls 1,50. 12. februārī pulksten 21 – Mīlestības dienas balle. Spēlē grupa «Brekšu Pekši».Biļešu cena – Ls 2,50.Vircavas tautas namā 23. janvārī pulksten 13 – Eiropas senioru dāmu deju kopu sadancis «Sniegpārsluputenī». Ieeja – bez maksas. 13. februārī pulksten 21 – Valentīndienas balle. Spēlē grupa «Brenča muzikanti».Biļešu cena – Ls 2,50 (iepriekšpārdošanā); Ls 3 (balles vakarā).Kalnciema kultūras namā 29. janvārī pulksten 12 – pensionāru kluba «Sarma» un Vircavas pensionāru kluba«Atvasara» draudzības vakars «<strong>2010.</strong> <strong>gada</strong> ieskaņas Jaun<strong>gada</strong> karnevāls». No 15. līdz 23. februārim – «Masļeņicas nedēļa», slāvu kultūras svētki.IKSC centrā «Avoti» 30. janvārī pulksten 16 – Valgundes amatierteātra izrāde J.Jaunsudrabiņš «Jo pliks,jo traks». Biļešu cena – Ls 0,50 (pieaugušajiem); skolēniem – bez maksas. Kursēsautobuss. Informācija pa tālruni 26350509 (Inga Feldmane). Valgundes ļaudis aicināti kopīgi iekārtot izstādi «Garos ziemas vakaros...». Lietišķās,vizuālās mākslas, floristikas un cita veida darbiņus, kas tapuši pašu rokām, centrsgaidīs līdz 30. janvārim. Informācija pa tālruni 63085295 vai 26350509 (Inga). 2. februārī pulksten 15 – radošās darbnīcas nodarbība «Sveču liešana».Sesavas tautas namā 6. februārī pulksten 17 – «Ziemas sadancis – 2010». Koncerts – visiem interesentiem,atpūtas pasākums – tikai deju kolektīviem.Līvbērzes kultūras namā 5. februārī pulksten 19 – Bērvircavas amatierteātra izrāde M.Zīverts «Zaļā krūze»,režisore Vija Zelmene. Biļešu cena – Ls 1 (pieaugušajiem); Ls 0,50 (bērniem). 13. februārī pulksten 22 – Valentīndienas ballīte «Tu saviļņoji mani». Lai saviļņotuviens otru, dāmas aicinātas ierasties ar plecu lakatiem vai šallēm, kungi – ar interesantāmkaklasaitēm vai tauriņiem. Aicinātas arī vientuļās dāmas un kungi – varbūtšeit atrod otro pusīti. Paredzēta arī fotosesija un citi pārsteigumi. Biļešu cena – Ls 2.IAC «Līdumi» 29. janvārī pulksten 15.30 – Staļģenes mazpulka, Tautas tradīciju kluba un TLMS«Staļģene» audēju Vakarēšana. 13. februārī pulksten 18 – muzikāli izklaidējošs pasākums pieaugušajiem popiela«Runā, ka...». Ar priekšnesumiem aicināti piedalīties gan darba kolektīvi, gan draugugrupas, gan arī individuālie dalībnieki. Vakara programmā – popielas priekšnesumi,dejas dj pavadībā. Pieteikšanās pa tālruni 29199324, 22377085 (Ilze Vēvere).Lielplatones tautas namā 13. februārī pulksten 21 – Mīlestības dienas pasākums. Sīkāka informācija patālruni 26827971 (Ilze Beide).Svētes pamatskolas zālē 13. februārī pulksten 21 – Valentīndienai un jaunajam Tīģera <strong>gada</strong>m veltīts atpūtasvakars. Galdiņu rezervācija pa tālruni 63055336 vai 26081630 (Sandra).Sporta pasākumiZaļeniekos 6. februārī pulksten 10 – zolītes turnīrs (kultūras namā).Svētē No 30. janvāra sestdienās un svētdienās – atklātais novada čempionāts volejbolā(Svētes hallē un citās novada zālēs).Sesavā 23. janvārī un 13. februārī pulksten 12 – atklātās sacensības volejbolā 2:2 (dāmām,kungiem), 1. posms; atklātās zolītes un dambretes sacensības (skolā). Pieteikšanāspa tālruni 29669395. 6. februārī pulksten 11 – atklātās sacensības novusā un galda tenisā, 4. posms(Bērvircavas tautas namā). Pieteikšanās pa tālruni 29669395. 7. februārī pulksten 11 – atklātās sacensības strītbolā (komandā trīs cilvēki), 4.posms (skolā). Pieteikšanās pa tālruni 29669395.Elejā Ceturtdienās pulksten 18 – nūjošana (ar inventāru nodrošina). Tikšanās – pieskolas.Vilcē 30. janvārī pulksten 10 – telpu futbola čempionāta noslēgums (sporta hallē).Jelgavā 25. janvārī – sāksies <strong>Jelgavas</strong> pilsētas un novada čempionāts telpu futbolā «ZemgaleOpen 2010 – ziema» amatieru un jauniešu komandām. Dalības maksa – Ls125. Pieteikties pa tālruni 25907325 vai mājas lapā www.fcllu.lv (spēles notiks LLUsporta zālē Tērvetes ielā 91d). 29. janvārī pulksten 17 – Jaunatnes sporta laureāts (<strong>Jelgavas</strong> novada domeszālē 1. stāvā).«<strong>Jelgavas</strong> Novada Ziņas» Metiens – 8000 eks. Izdevējs: <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībaAdrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV – 3001 Tālrunis 63022238, fakss 63022235e-pasts: zinas@jrp.lv Iespiests: SIA «Rene Pluss»KultūraAtmiņu ugunskuri undziesmas Ložmetējkalnā«Plāns apģērbs, vārgi paēduši,taču viņi nenobijās un gājacīņā. Ceru, ka mums nekad vairsnebūs jāpiedzīvo tāds mokuceļš kā šiem karavīriem. Mumsjāstrādā, lai ar labu slavu izietupasaulē,» godinot Ziemassvētkukaujās kritušos, Ložmetējkalnāklātesošos uzrunāja <strong>Jelgavas</strong>novada domes priekšsēdētājsZiedonis Caune.Šomēnes aprit 93 gadi kopš leģendārajāmZiemassvētku kaujām. Atceroties šos traģiskosnotikumus, janvāra sākumā notikuši vairākipiemiņas pasākumi, lai godinātu latviešustrēlniekus, kuri cīnījās par Latvijas brīvību.Aizvadīts svinīgs piemiņas brīdis Antiņubrāļu kapos Babītes pagastā, Latvijas Karamuzeja filiālē – Ziemassvētku kauju muzejā«Mangaļos» atklāta izstāde «Ziemassvētkukauju piemiņai», bet noslēgumā vairāki simti<strong>Jelgavas</strong> novada, kā arī iedzīvotāji no visasLatvijas un militārpersonas tikās Ložmetējkalnā,nolika ziedus, aizdedza sveces piepieminekļa un dziedāja dziesmas pie atmiņuugunskuriem.«Jau vairākus gadus mēs pulcējamies, laigodinātu latviešu strēlniekus, kuri pirms 93gadiem tieši šeit cīnījās pret ienaidniekiem.Mēs varam lepoties ar viņiem,» Ložmetējkalnāteica aizsardzības ministrs Imants Lieģis,aicinot aizdomāties arī par Afganistānādienējošiem karavīriem. «Mūsu strēlniekuSportsSveicam Kalnciema «zvaigžņu meitenes»!No Baltijas Premium kausafutbolā meitenēm atgriezušās<strong>Jelgavas</strong> novada komandas.Meitenes, kuras mājās pārvedakārtējo kausu, kā arī bronzasmedaļas, <strong>Jelgavas</strong> novadaSporta centra direktors VladislavsBeitāns jau nodēvējis parKalnciema «zvaigžņu meitenēm».Uz Igauniju, kur tradicionāli notiek Baltijaskauss, devās divas Kalnciema meiteņu futbolakomandas, un abas izcīnīja godalgotu vietu.Jāpiebilst, ka mūsu komandas bija vienīgās,kas šajās sacensībās pārstāvēja Latviju.Kausu mājās pārveda 1995. – 1996. gadādzimušās meitenes, kuras bija labākās starp12 citām komandām no Lietuvas un Igaunijas.Komandas treneris Tengizs Papaskirikā labākās komandas spēlētājas šoreiz minVeroniku Žigalavu, Inesi Ameļinu un MarijuFjodorovu, kaut gan ļoti labi esot spēlējušasvisas. «Finālspēlē meitenes tikās ar Tallinaskomandu «Flora». Pēc pirmā puslaika bijāmzaudētājos ar 0:2, bet spēle noslēdzās ar Kalnciemameiteņu uzvaru – 4:2,» tā par izšķirošospēli stāsta treneris.Savukārt otra <strong>Jelgavas</strong> novada meiteņukomanda 1990. – 1991. gadā dzimušo grupāLīderi –Eleja un Vilce<strong>Jelgavas</strong> <strong>rajona</strong> 43. skolēnu sportaspēles ir pusē. Šobrīd pamatskolugrupā visvairāk punktu savākušiElejas vidusskolas un Vilces pamatskolasskolēni, kuri arī kopvērtējumākatrs savā apakšgrupāpretendē uz pirmo vietu.<strong>Jelgavas</strong> novada Sporta centra direktoravietniece Inguna Čākure informē, ka pilnībānoslēgušās trīs disciplīnas – futbols, kross unbasketbols, bet šobrīd jau sākušies volejbolamači. 8. – 9. klašu skolēni jau ir izspēlējuši, betpārējiem vēl jāspēlē, tāpēc sacensības notikslīdz pat aprīlim. Februārī skolēni spēlēs tautasbumbu, martā notiks sacensības «Drošie unveiklie», bet maijs ir vieglatlētikas mēnesis.Ilze Knusle-Jankevicadvēseles ir nemirstīgas, tās mūžīgi dzīvosLatvijā. Manuprāt, šie pasākumi nav tikai«ķeksīši», bet gan sirdsdarbs. Par to mumsnoteikti jāpasakās <strong>Jelgavas</strong> novada cilvēkiem– Rutai Vertelei un Dzintrai Zimaišai. Paldiesarī visiem tiem, kuri katru gadu ierodas kopāar mums godināt latviešu strēlniekus,» tāValgundes pagasta pārvaldes vadītāja MaijaLasmane.Uz Ložmetējkalnu 9. janvārī bija sabraukušituvi un tāli viesi no dažādām Latvijasvietām, taču, kā atzīst paši pasākuma dalībnieki,ar vienu mērķi – godināt tos, kuridevuši brīvību. «Man šis pasākums nozīmēdaudz, jo pats esmu virsnieks. Tieši tāpēcnoteikti tā izpratne par visām lietām irdaudz dziļāka. Man ir liels prieks, ka šeitvar sastapt tik daudz jauniešu, kuriemFOTO: Anna Katrīna Markule (no kreisās) unSofija Seredina futbolu spēlē jau gadus piecusun ir ne tikai Kalnciema komandas līderes,bet arī Latvijas izlases spēlētājas.izcīnīja 3. vietu no 12 komandām. Te kālabākās treneris min Annu Katrīnu Markuli,Zani Dalgo un Kristīni Čebukinu – visas meitenesspēlē arī Latvijas izlasē un jau sākušasgatavoties Eiropas čempionātam, kas notiksjūlijā. Diemžēl komandai nevarēja palīdzētkomandas kapteine, arī Latvijas izlases spēlētāja,Sofija Seredina, kura vēl atveseļojaspēc traumas. «Mūsu meitenes lielākoties ir16 – 17 gadus vecas, bet spēlēja pret sieviešukomandām, tāpēc domāju, ka arī trešā vietaFOTO: Ložmetējkalnātika iedegti vairākiatmiņu ugunskuri,pie kuriem gan lieli,gan mazi ne tikaisildīja nosalušāsrokas un kājas, bet,godinot karavīrus,arī dziedāja dažādasdziesmas. Skanēja«Div’ dūjiņas gaisāskrēja», «Mazs bij’tēva novadiņš» uncitas.FOTO: Šajā laikā Ložmetējkalnā notikajaunsargu, skautu un gaidu nometne.Ap 120 jauniešu, spītējot aukstumam,šeit dzīvoja dienu un nakti.interesē vēsture,» tā atvaļinātais majorsEgberts Imants.Ritma GaidamovičaFoto: Ivars Veiliņšir ļoti augsts sasniegums. Manuprāt,šoreiz pretiniecēm bija lielāka pieredze,turklāt viņas spēlēja rupjākuspēli,» tā S.Seredina.T.Papaskiri norāda, ka Kalnciemāmeiteņu futbols pastāv jau vismaz gadussešus un nu meitenes, kas pirmāssāka trenēties, spēlē vecākajā grupā.Vidējā grupa (1997. – 1998. dzimšanasgads) trenējas trīs gadus, betjaunākā – vienpadsmitgadīgās meitenesun jaunākas – nokomplektētatikai pirms <strong>gada</strong> un viņām priekšādalība pirmajā Latvijas čempionātā.Treneris lēš, ka šobrīd futbolā trenējasapmēram 25 meitenes, no kurāmlielākā daļa ir kalnciemnieces, betdažas – no Teteles pamatskolas. Novadasporta centra vadītājs V.Beitānsatklāj, ka tuvākajā nākotnē plānots tikties arvisiem novada pagastu sporta dzīves kūrētājiem,lai turpmāk arī citu pagastu meitenēm,kuras to vēlas un kurām ir talants, dotu iespējuspēlēt kādā no komandām. Jāpiebilst, ka tiešiKalnciema meitenes ir vairākkārtējas Latvijasčempiones dažādās vecuma grupās, spēlē arīvalsts izlasē un pārstāv mūsu valsti EČ.Ilze Knusle-JankevicaFoto: Ivars Veiliņš2009./<strong>2010.</strong> mācību <strong>gada</strong> skolēnu sporta spēļu kopvērtējumsSkola Futbols Kross Basketbols Volejbols Punkti Vietakopā1. grupaElejas vidusskola 51 110 95 25 291 1.Ozolnieku vidusskola 55 0 110 30 195 4.Vircavas vidusskola 0 89 108 19,5 206,5 3.Staļģenes vidusskola 35 97 86 21,5 239,5 2.Teteles pamatskola 54 56 0 0 110 6.Kalnciema vidusskola 38 65 41 21,5 185,5 5.Kalnciema pilsētasvidusskola 43,5 0 0 0 43,5 7.Aizupes pamatskola 23 18 0 0 41 8.Līvbērzes vidusskola 19 0 0 0 19 9.2. grupaPlatones unLielvircavas filiāle 15 76 98,5 27 216,5 2.Vilces pamatskola 46,5 110 66 23 245,5 1.Salgales pamatskola 33,5 77 42,5 19,5 172,5 5.Zaļenieku pamatskola 36,5 81 56 17,5 191,5 4.Sesavas pamatskola 41 70 78,5 17,5 207 3.Svētes pamatskola 0 45 0 0 45 7.Garozas pamatskola 0 68 0 0 68 6.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!