Views
3 years ago

Valsts aģentūra „Latviešu valodas aģentūra” - bilingvals.lv

Valsts aģentūra „Latviešu valodas aģentūra” - bilingvals.lv

Darba pienākumi:1.

Darba pienākumi:1. Novērtēt mācību līdzekļu „Mācību līdzeklis latviešu valodā tekstveidesjomā”(128 lpp., A 4 formāts) un „Mācību līdzeklis latviešu valodāleksikoloģijas un frazeoloģijas jomā” manuskriptus (128 lpp., A 4 formāts);kopā – 256 lpp., A 4 formāts.2. Ieteikt nepieciešamos uzlabojumus mācību līdzekļu manuskriptu pilnveidei.3. Manuskripta izvērtēšanas laikā sadarboties ar redaktoru, aktivitātes vadītāju unkonsultanti mācību satura jautājumos.4. Piedalīties darba grupas sanāksmēs (pēc nepieciešamības), lai pārrunātuieteiktos labojumus un pilnveidotu mācību līdzekļa atbilstību 5. punktānorādītajiem kritērijiem.5. Uzrakstīt recenziju, izvērtējot5.1. mācību līdzekļa atbilstību pamatizglītības saturam;5.2. mācību satura didaktisko principu (zinātniskums, loģiskums,sistēmiskums, pēctecība) ievērošanu;5.3. zinātnisko atziņu, likumsakarību atspoguļojumu skolēnam saprotamāvalodā;5.4. atbilstību mērķauditorijas vajadzībām, vecumposmam un praktiskajampielietojumam;5.5. mācību līdzeklī iekļauto uzdevumu mērķtiecību, plānveidību, secīgumu undaudzveidību;5.6. mākslinieciskā noformējuma mērķtiecīgumu satura uztveresatvieglināšanai;5.7. kā mācību līdzeklis rosina skolēnu veidot savu attieksmi vaiargumentāciju, rosina meklēt atbildes uz izvirzītajiem jautājumiem, veicinaskolēna radošumu.6. Iesniegt elektroniskā un papīra formā (ar parakstu apliecinātu) recenziju parmācību līdzekļa manuskriptu.7. Darba veikšanas termiņš – 6 nedēļas pēc manuskriptu saņemšanas.5.daļa – eksperts (recenzents) mācību līdzekļiem „Mācību līdzeklis latviešuliteratūrā. „Literatūra. Darba burtnīca 7. klasei”, „Literatūra. Darba burtnīca 8.klasei”, „Literatūra. Darba burtnīca 9. klasei”, manuskriptiem – katrs 128. lpp., A4 formātsPretendentam pasūtījuma izpildē jāiesaista viens speciālists, kurš atbilst šādāmprasībām:1. Vismaz maģistra grāds humanitārajās zinātnēs.2. Pieredze ar literatūru saistītos projektos (mācību vai metodisko līdzekļuliteratūrā autors; zinātnisku rakstu autors; piedalīšanās mācību satura izstrādē:standarti, programmas u.c.).3. Pēdējo piecu gadu laikā ir piedalījies vismaz 1 metodiskā vai mācību līdzekļaliteratūrā recenzēšanā.Darba pienākumi:1. Novērtēt mācību līdzekļu „Mācību līdzeklis latviešu literatūrā. „Literatūra.Darba burtnīca 7. klasei” (128. lpp., A 4 formāts) , „Literatūra. Darba burtnīca 8.klasei” (128. lpp., A 4 formāts); „Literatūra. Darba burtnīca 9. klasei” (128. lpp.,A 4 formāts) manuskriptus; kopā – 384 lpp., A 4 formāts.8

2. Ieteikt nepieciešamos uzlabojumus mācību līdzekļu manuskriptu pilnveidei.3. Manuskripta izvērtēšanas laikā sadarboties ar redaktoru, aktivitātes vadītāju unkonsultanti mācību satura jautājumos.4. Piedalīties darba grupas sanāksmēs (pēc nepieciešamības), lai pārrunātu ieteiktoslabojumus un pilnveidotu mācību līdzekļa atbilstību 5. punktā norādītajiemkritērijiem.5. Uzrakstīt recenziju, izvērtējot5.1. mācību līdzekļa atbilstību pamatizglītības saturam;5.2. mācību satura didaktisko principu (zinātniskums, loģiskums, sistēmiskums,pēctecība) ievērošanu;5.3. zinātnisko atziņu, likumsakarību atspoguļojumu skolēnam saprotamā valodā;5.4. atbilstību mērķauditorijas vajadzībām, vecumposmam un praktiskajampielietojumam;5.5. mācību līdzeklī iekļauto uzdevumu mērķtiecību, plānveidību, secīgumu undaudzveidību;5.6. mākslinieciskā noformējuma mērķtiecīgumu satura uztveres atvieglināšanai;5.7. kā mācību līdzeklis rosina skolēnu veidot savu attieksmi vai argumentāciju,rosina meklēt atbildes uz izvirzītajiem jautājumiem, veicina skolēna radošumu.6. Iesniegt elektroniskā un papīra formā (ar parakstu apliecinātā) recenziju parmācību līdzekļa manuskriptu.7. Darba veikšanas termiņš – 6 nedēļas pēc manuskripta saņemšanas.6.daļa – eksperts (recenzents) mācību līdzekļiem „Mācību līdzeklis latviešuliteratūrā. „Literatūra. Darba burtnīca 7. klasei”, „Literatūra. Darba burtnīca 8.klasei”, „Literatūra. Darba burtnīca 9. klasei”, manuskriptiem – katrs 128. lpp., A4 formātsPretendentam pasūtījuma izpildē jāiesaista viens speciālists, kurš atbilst šādāmprasībām:1. Bakalaura grāds humanitārajās zinātnēs.2. Pieredze ar literatūru saistītos projektos (mācību vai metodisko līdzekļuliteratūrā autors; zinātnisku rakstu autors; piedalīšanās mācību satura izstrādē:standarti, programmas u.c.).3. Pēdējo piecu gadu laikā ir piedalījies vismaz 1 metodiskā vai mācību līdzekļaliteratūrā recenzēšanā.Darba pienākumi:1. Novērtēt mācību līdzekļu „Mācību līdzeklis latviešu literatūrā. „Literatūra.Darba burtnīca 7. klasei” (128. lpp., A 4 formāts) , „Literatūra. Darba burtnīca 8.klasei” (128. lpp., A 4 formāts); „Literatūra. Darba burtnīca 9. klasei” (128. lpp.,A 4 formāts) manuskriptus; kopā – 384 lpp., A 4 formāts.2. Ieteikt nepieciešamos uzlabojumus mācību līdzekļu manuskriptu pilnveidei.3. Manuskripta izvērtēšanas laikā sadarboties ar redaktoru, aktivitātes vadītāju unkonsultanti mācību satura jautājumos.4. Piedalīties darba grupas sanāksmēs (pēc nepieciešamības), lai pārrunātu ieteiktoslabojumus un pilnveidotu mācību līdzekļa atbilstību 5. punktā norādītajiemkritērijiem.5. Uzrakstīt recenziju, izvērtējot5.1. mācību līdzekļa atbilstību pamatizglītības saturam;9

oktobris - Nodarbinātības Valsts Aģentūra
maijs - Nodarbinātības Valsts Aģentūra
Mācību kursi Latvijā - Nodarbinātības Valsts Aģentūra
Informācija bezdarbniekiem - Nodarbinātības Valsts Aģentūra
Jūsu sociālā nodrošinājuma tiesības - Nodarbinātības Valsts Aģentūra
Dzīve un darbs Ziemeļīrijā - Nodarbinātības Valsts Aģentūra
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi - Nodarbinātības Valsts Aģentūra
www .ja unatne .go v.lv - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Informatīvais materiāls - Nodarbinātības Valsts Aģentūra
VRAA FONDU ZIŅAS Nr.4 - Valsts reģionālās attīstības aģentūra
jūlijs - Nodarbinātības Valsts Aģentūra
Informatīvais materiāls - Nodarbinātības Valsts Aģentūra
Atbalsts darba devéjiem - Nodarbinātības Valsts Aģentūra
NEPĀRDOD SEVI! - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2004.gada publiskais pārskats
Mājokļu energoauditi - 2008 - Rīgas enerģētikas aģentūra
fija m II - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Agentūrā kvalificēti speciālisti - Nodarbinātības Valsts Aģentūra
IESPĒJU VIRPULĪ - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Redzi citādāk! - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Ēku energoefektivitātes paaugstināšana - Rīgas enerģētikas aģentūra
Svētais Meinards - Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra
Latviešu valodas aģentūras atbalsts latviešu diasporai
Dr. paed. Zenta Anspoka, Ieskats latviešu valodas kā ... - bilingvals.lv
Dr. paed. Zenta Anspoka, Ieskats latviešu valodas kā ... - bilingvals.lv
Valsts aģentūra - LIAA
1 Metodiskais pielikums Nr.1 "Latviešu valoda un ... - bilingvals.lv
Moderno tehnoloģiju izmantošana latviešu valodas un ... - bilingvals.lv
Latviešu valodas resursi e-vidē Ilze Auziņa - bilingvals.lv
ŠEIT - Valsts reģionālās attīstības aģentūra