Views
3 years ago

2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome

2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome

2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona

2010. gadaaugustsNr.8 (10)ISSN 1691-6158FOTO: «Cik vien es atceros, Jelgavaspusē vienmēr ir bijuši spēcīgivieglatlēti, bet pa šiem 16 gadiem,kopš notiek Valsts prezidentakausu izcīņa, Zemgales komandaišī otrā vieta ir augstākais sasniegums,»gandarīta par paveikto irJelgavas novada Sporta centratrenere Laila Nagle.Zemgalieši saņemPrezidenta kausuZemgales komanda, kurassastāvā piedalījās vieglatlēti noJelgavas pilsētas un Tukuma,Jelgavas, Bauskas un Jēkabpilsnovadiem, Valsts prezidentakausu izcīņā kopvērtējumāieguvusi otro vietu. «Tas ir mūsusportistu – gan visas Zemgales,gan Jelgavas novada – augstākaissasniegums visā šo sacensību16 gadus ilgajā vēsturē,»gandarīta ir Jelgavas novadaSporta centra trenere LailaNagle.Sacensībās piedalījās pieci Jelgavas novadasportisti, kuri pa visiem izcīnīja septiņas medaļas.Oskaram Vaisjūnam zelta medaļa diskamešanā, bet sudraba – lodes grūšanā, IngaiMiķelsonei bronzas medaļa lodes grūšanā,Inesei Naglei zelts 100 metru barjerskrējienāun 4x400 metru stafetē, bet sudrabs 400 metrubarjerskrējienā, Mārtiņam Rallem sudrabamedaļa 4x100 metru stafetē. Bez medaļāmpalika vien Roberts Rozenbahs, kurš piedalījāsaugstlēkšanas un tāllēkšanas sacensībās.Trenere uzskata, ka izcīnītais medaļu skaits irgana liels, turklāt arī uzrādītie rezultāti ir labi.«Tomēr jāsaka, ka mūsu vieglatlēti nostartējasavu iespēju robežās – kādam līdz medaļaimazliet pietrūka, cits, debitējot kādā nodisciplīnām, uzreiz ieguva godalgotu vietu,»rezumē L.Nagle. Viņa piebilst, ka tieši Jelgavasun Tukuma novadu sportistu panākumiļāvuši komandai kopvērtējumā ierindotiesaugstajā otrajā vietā.Ierasti Latvijas čempionātos un olimpiādēskatra pašvaldība tiek pārstāvēta atsevišķi, betšī ir reize, kad visi apvienojas zem Zemgalesvārda. «Arī startējot atsevišķi, mūsu sportistiuzrāda labus rezultātus, bet šis sasniegumsapliecina, ka kopā esam vēl stiprāki,» teictrenere.Jelgavas novada Sporta centra pārstāveir gandarīta, ka, neskatoties uz varbūt ne tikideāliem treniņu apstākļiem, lielo aizņemtībuun sporta veidu daudzveidību, skolēni unstudenti atrod laiku un nodarbojas arī arvieglatlētiku. «Patīkami, ka jaunie spēlē netikai bumbu, bet arī individuālie sporta veidiir līmenī.»Ilze Knusle-JankevicaFoto: no Valsts prezidenta kancelejas arhīvaAicina iesaistītiesteritorijas plānošanāJelgavas novada pašvaldībaaicina iedzīvotājus un zemjuīpašniekus iesaistīties teritorijasplānojuma izstrādē, plānojotsava nekustamā īpašuma attīstībunākotnē un informējot parto arī pašvaldību. «Grozījumuveikšana teritorijas plānojumā,ja nekustamā īpašuma lietošanasmērķis neatbilst plānotajaidarbībai, ieilgst līdz pusotramgadam, tāpēc ir būtiski izdarītto laikus,» norāda pašvaldībasteritorijas plānošanas speciālisteInese Baumane.3.lpp.Valgundnieks studēs pasauleslabākajā augstskolāMūsu novada jaunietis – valgundnieksAndris Rimša – jautuvākās nedēļas laikā dosiesuz ASV, kur nākamo mācībugadu studēs jurisprudencimaģistra programmā pasauleslabākajā augstskolā– Hārvardā. Līdz šim tikunikāla iespēja bijusi viendažiem latviešiem.Andris šovasar beidza studijas LatvijasUniversitātes Juridiskajā fakultātē,kur kā vienīgais ieguva maģistra grāduar Sarkano diplomu, taču, kā viņš patsatzīst, ir izslāpis pēc zināšanām un tiešitāpēc meklējis iespēju studijas turpināt.«Teikšu godīgi – Latvijas Universitāteman nespēja sniegt to, ko vēlējos: pietrūkatās sajūtas, ka tu ej uz lekcijām arpatiesu interesi un zini, ka tas, ko iegūsi,būs neatsverams, ka tev priekšā stāsiespasniedzējs autoritāte. Jāatzīst, ka arīmācības Latvijā cilvēku nepietiekaminoslogo – ne velti mēs redzam tik daudzjauniešu, kuri studijas apvieno ar darbu.Bet es apzinos, ka vēlētos veltīt vismazgadu tikai studijām – savu zināšanupapildināšanai. Tieši tāpēc pieņēmulēmumu pretendēt uz studiju vietu kādāno pasaules labākajām augstskolām,»stāsta Andris.Viņš jau kopš mācībām Jelgavas Valstsģimnāzijā un pēc tam Spīdolas ģimnāzijāvienmēr ir tiecies pēc kaut kā vairāk – iesaistījiesprojektos, bijis Jelgavas Skolēnudomes priekšsēdētājs. Arī augstskolāviņš paralēli obligātajai programmaipiedalījies starptautiskajās tiesu izspēļusacensībās, ir studentu korporācijā «Talavija».«Droši vien tas ir iedzimts, vecākuieaudzināts – vēlme izzināt to, ko tu vēlnezini. Taču tai pat laikā esmu ļoti liberāliaudzināts – vecāki mani nekad navmudinājuši, virzījuši, tā vienmēr ir bijusimana iniciatīva,» saka Andris.Uzzinot par Andra vēlmi studēt Amerikā,vecāki sākumā apmulsuši – tas prasavērienīgas finanses, kuru ģimenei nav.Tomēr Andris lieliski pierāda, ka galve-Valsts akciju sabiedrība«Latvijas valsts ceļi» plānoveikt virsmas apstrādesremontdarbus divureģionālās nozīmes ceļu– Jelgava–Iecava un Jelgava–Kalnciems– posmos. Kopumāplānots saremontēt8,86 kilometrus ceļa. Darbusparedzēts pabeigt jauaugustā.«Latvijas valsts ceļu» Centra reģionaJelgavas nodaļas vadītājs JānisLange informē, ka brauktuves virsmuplānots atjaunot ceļā Jelgava–Iecava1,16 kilometru garumā, sākot no pilsētaszīmes. Savukārt 7,7 kilometru garuposmu sakārtos uz Jelgavas–Kalnciemaceļa, sākot no pilsētas robežas līdzValgundei. «Kalnciema ceļa posmā noJelgavas līdz Valgundei pirms diviemgadiem atsevišķos posmos tika veiktsasfaltbetona seguma remonts. ŠogadFOTO: Valgundnieks Andris Rimša jau tuvākajās dienās dosies uz ASV, lai studētu pasauleslabākajā augstskolā – Hārvardā. Jāpiebilst, ka šī nebija vienīgā no prestižajām pasaulesaugstskolām, kas bija gatava uzņemt Andri, – viņš veiksmīgi iestājies vēl vairākās, piemēram,Oksfordas un Kembridžas universitātēs.nais ir izvirzīt mērķi un tad arī to sasniegt.«Es vienmēr domāju pozitīvi un visusšķēršļus vismaz sākotnēji cenšos nobīdītmalā. Tā arī šoreiz: vispirms apzinājos, kagribu mācīties, un tad arī meklēju veidu,kā to varētu izdarīt,» tā Andris.Daudziem tā ir astronomiska summa– ap 70 000 dolāru, kas Andrim būsnepieciešami studijām un uzturēšanāsizmaksām ASV, taču viņu tā nenobaidīja.Jaunietis ar savām zināšanām spēja pierādīt,ka ir ne vien tiesīgs studēt pasauleslabākajā augstskolā, bet arī saņemt Hārvardasstipendiju un prestižo Fulbraitastipendiju. «Abas stipendijas man sedzdivas trešdaļas no izmaksām, tā kā vienatrešdaļa būs jāsedz pašam, un šim nolūkam,protams, ņemšu kredītu. Lielasumma? Bet kur tad citur ieguldīt, jane savā izglītībā?! Protams, ir jaunieši,kuriem daudz svarīgāks šķitīs jauns autovai dzīvoklis, iegādāts kredītā, bet manitas nesaista. Pasaulē ir tikai divas lietas,kam naudu žēlot nedrīkst, – sava izglītībaun veselība – tā ir mana pārliecība,»uzskata Andris.Andris spriež, ka viņa pieredze irlabs piemērs tam, cik daudz var panāktar gribasspēku. «Un nav būtiski, vai tunāc no laukiem vai lielpilsētas, vai tev irLabos valsts nozīmes ceļusplānots ar virsmas apstrādi veikt segumauzlabošanu no Jelgavas līdz Valgundei.Pēc virsmas apstrādes viss ceļaposms būs gluds un braukšana pa tobūs ērtāka un drošāka,» tā J.Lange.Plānoto darbu gaitā tiks veikta minētoposmu izlīdzinošā frēzēšana, ceļanosēdumu remonts ar asfaltbetonu unseguma virsmas apstrāde ar šķembām.Darbu laikā satiksmi regulēs ceļazīmes, tāpēc autovadītāji aicinātitās ievērot, īpaši atļauto braukšanasātrumu, jo šķembas, ātri braucot, mašīnasvar «pacelt gaisā». Kā galvenosieguvumus J.Lange min ilgāku segumakalpošanas laiku, līdzenāku ceļu,labāku saķeri, mikroplaisu un līdz arto ūdens piekļuves novēršanu.Šogad «Latvijas valsts ceļu» autoceļuuzturēšanai paredzētais finansējumsir par 23 procentiem mazāksnekā iepriekšējā gadā, tomēr iespējurobežās darbi tiek veikti. «Šogadvalsts autoceļu uzturēšanā mums irtrīs prioritātes. Pirmā – bedrīšu remonts.Plānveida darbi pabeigti jaulīdz jūnijam, bet rudenī vēl labosimmazākas bedres. Otrā – grants segumauzturēšana. Trešā – satiksmesorganizēšana. Tas nozīmē ceļa zīmju,signālstabiņu, barjeru uzstādīšanu,ceļa horizontālā marķējuma uzklāšanu,»stāsta J.Lange, piebilstot, kalīdzekļu trūkuma dēļ pļaušanu plānotsveikt tikai divas reizes gadā. Ceļmalasizpļautas jūnijā, un atkārtoti tas tiksdarīts septembrī. Uzņēmuma pārstāvisaicina ikvienu, kam ir sūdzībaspar valsts autoceļu stāvokli ne vienremontdarbu laikā, bet arī ikdienā,zvanīt pa tālruni 63020467 vai diennaktsoperatīvajam dežurantam patālruni 26443391. «Aicinām zvanīt, japamanīts izskalojums, nolūzuši koki,bedres, un tamlīdzīgos gadījumos,»piebilst J.Lange.Tuvāko gadu laikā «Latvijas valstsceļi» plāno īstenot ceļa seguma pa-turīga ģimene vai nē – būtiskākais ir tas,ko tu vēlies sasniegt. Arī es augstskolaspirmajos kursos vienkārši devos uz Rīgasostu pa naktīm kraut konteinerus, laisavilktu galus, tādu nopietnu darbu sākutikai trešajā kursā, kad nonācu advokātubirojā. Man šķiet, ka bieži vien jauniešivisu vēlas ātri un uzreiz, bet tā jau nenotiek– ir jāiet soli pa solim,» tā Andris,kurš sola – viņš pēc studijām Hārvardāatgriezīsies Latvijā, pie savas ģimenesValgundē.Kristīne LangenfeldeFoto: Ivars VeiliņšFOTO : «Latvijas valsts ceļi»plāno jau šogad uz Jelgavas– Kalnciema ceļa sakārtot 7,7kilometru garo posmu – no pilsētasrobežas līdz pat Valgundei.Šeit gan pirms diviem gadiematsevišķi posmi jau tika laboti.stiprināšanas programmu uz valstsgalvenā autoceļa A8 (Jelgava–Rīga)posmā no Dalbes līdz Lietuvas robežaiElejā.Ilze Knusle-JankevicaFoto: Krišjānis Grantiņš

2010. gada janvāris Nr.1. - Jelgavas rajona padome
2011. gada septembris Nr. 9. - Jelgavas rajona padome
2013. gada maijs Nr.5 - Jelgavas rajona padome
2011. gada februāris Nr.2 - Jelgavas rajona padome
2012. gada jūnijs Nr.6. - Jelgavas rajona padome
2012. gada augusts Nr 8. - Jelgavas rajona padome
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
2010. gada oktobris Nr.10 - Jelgavas rajona padome
2011.gada 18.augusts Nr.32(217) - Jelgavas Vēstnesis
2008. gada 7.augusts. Nr.32(64) - Jelgavas Vēstnesis
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2010. gada decembris Nr.12
2009. gada 20.augusts. Nr.32(116) - Jelgavas Vēstnesis
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
2012. gada maijs Nr.5. - Jelgavas rajona padome
2011. gada novembris Nr. 11. - Jelgavas rajona padome
2011.gada 3.marts Nr.9(194) - Jelgavas Vēstnesis
2011. gada maijs Nr. 5 - Jelgavas rajona padome
2012.gada 23.februāris Nr.8(244) - Jelgavas Vēstnesis
2012. gada aprīlis Nr.4. - Jelgavas rajona padome
2011. gada janvāris Nr.1 - Jelgavas rajona padome
novada vadību atkārtoti uztic Ziedonim Caunem - Jelgavas rajona ...
2012.gada 6.decembris Nr.49(285) - Jelgavas Vēstnesis
2013.gada 21.februāris Nr.8(295) - Jelgavas Vēstnesis
2008. gada 3. janvāris. Nr.1(33) - Jelgavas Vēstnesis
2012.gada 4.oktobris Nr.40(276) - Jelgavas Vēstnesis
2011.gada 28.aprīlis Nr.17(202) - Jelgavas Vēstnesis
2012.gada 6.septembris Nr.36(272) - Jelgavas Vēstnesis
2011.gada 15.decembris Nr.49(234) - Jelgavas Vēstnesis
2011.gada 20.oktobris Nr.41(226) - Jelgavas Vēstnesis