2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome

jrp.lv

2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome

2010. gadaaugustsNr.8 (10)ISSN 1691-6158FOTO: «Cik vien es atceros, Jelgavaspusē vienmēr ir bijuši spēcīgivieglatlēti, bet pa šiem 16 gadiem,kopš notiek Valsts prezidentakausu izcīņa, Zemgales komandaišī otrā vieta ir augstākais sasniegums,»gandarīta par paveikto irJelgavas novada Sporta centratrenere Laila Nagle.Zemgalieši saņemPrezidenta kausuZemgales komanda, kurassastāvā piedalījās vieglatlēti noJelgavas pilsētas un Tukuma,Jelgavas, Bauskas un Jēkabpilsnovadiem, Valsts prezidentakausu izcīņā kopvērtējumāieguvusi otro vietu. «Tas ir mūsusportistu – gan visas Zemgales,gan Jelgavas novada – augstākaissasniegums visā šo sacensību16 gadus ilgajā vēsturē,»gandarīta ir Jelgavas novadaSporta centra trenere LailaNagle.Sacensībās piedalījās pieci Jelgavas novadasportisti, kuri pa visiem izcīnīja septiņas medaļas.Oskaram Vaisjūnam zelta medaļa diskamešanā, bet sudraba – lodes grūšanā, IngaiMiķelsonei bronzas medaļa lodes grūšanā,Inesei Naglei zelts 100 metru barjerskrējienāun 4x400 metru stafetē, bet sudrabs 400 metrubarjerskrējienā, Mārtiņam Rallem sudrabamedaļa 4x100 metru stafetē. Bez medaļāmpalika vien Roberts Rozenbahs, kurš piedalījāsaugstlēkšanas un tāllēkšanas sacensībās.Trenere uzskata, ka izcīnītais medaļu skaits irgana liels, turklāt arī uzrādītie rezultāti ir labi.«Tomēr jāsaka, ka mūsu vieglatlēti nostartējasavu iespēju robežās – kādam līdz medaļaimazliet pietrūka, cits, debitējot kādā nodisciplīnām, uzreiz ieguva godalgotu vietu,»rezumē L.Nagle. Viņa piebilst, ka tieši Jelgavasun Tukuma novadu sportistu panākumiļāvuši komandai kopvērtējumā ierindotiesaugstajā otrajā vietā.Ierasti Latvijas čempionātos un olimpiādēskatra pašvaldība tiek pārstāvēta atsevišķi, betšī ir reize, kad visi apvienojas zem Zemgalesvārda. «Arī startējot atsevišķi, mūsu sportistiuzrāda labus rezultātus, bet šis sasniegumsapliecina, ka kopā esam vēl stiprāki,» teictrenere.Jelgavas novada Sporta centra pārstāveir gandarīta, ka, neskatoties uz varbūt ne tikideāliem treniņu apstākļiem, lielo aizņemtībuun sporta veidu daudzveidību, skolēni unstudenti atrod laiku un nodarbojas arī arvieglatlētiku. «Patīkami, ka jaunie spēlē netikai bumbu, bet arī individuālie sporta veidiir līmenī.»Ilze Knusle-JankevicaFoto: no Valsts prezidenta kancelejas arhīvaAicina iesaistītiesteritorijas plānošanāJelgavas novada pašvaldībaaicina iedzīvotājus un zemjuīpašniekus iesaistīties teritorijasplānojuma izstrādē, plānojotsava nekustamā īpašuma attīstībunākotnē un informējot parto arī pašvaldību. «Grozījumuveikšana teritorijas plānojumā,ja nekustamā īpašuma lietošanasmērķis neatbilst plānotajaidarbībai, ieilgst līdz pusotramgadam, tāpēc ir būtiski izdarītto laikus,» norāda pašvaldībasteritorijas plānošanas speciālisteInese Baumane.3.lpp.Valgundnieks studēs pasauleslabākajā augstskolāMūsu novada jaunietis – valgundnieksAndris Rimša – jautuvākās nedēļas laikā dosiesuz ASV, kur nākamo mācībugadu studēs jurisprudencimaģistra programmā pasauleslabākajā augstskolā– Hārvardā. Līdz šim tikunikāla iespēja bijusi viendažiem latviešiem.Andris šovasar beidza studijas LatvijasUniversitātes Juridiskajā fakultātē,kur kā vienīgais ieguva maģistra grāduar Sarkano diplomu, taču, kā viņš patsatzīst, ir izslāpis pēc zināšanām un tiešitāpēc meklējis iespēju studijas turpināt.«Teikšu godīgi – Latvijas Universitāteman nespēja sniegt to, ko vēlējos: pietrūkatās sajūtas, ka tu ej uz lekcijām arpatiesu interesi un zini, ka tas, ko iegūsi,būs neatsverams, ka tev priekšā stāsiespasniedzējs autoritāte. Jāatzīst, ka arīmācības Latvijā cilvēku nepietiekaminoslogo – ne velti mēs redzam tik daudzjauniešu, kuri studijas apvieno ar darbu.Bet es apzinos, ka vēlētos veltīt vismazgadu tikai studijām – savu zināšanupapildināšanai. Tieši tāpēc pieņēmulēmumu pretendēt uz studiju vietu kādāno pasaules labākajām augstskolām,»stāsta Andris.Viņš jau kopš mācībām Jelgavas Valstsģimnāzijā un pēc tam Spīdolas ģimnāzijāvienmēr ir tiecies pēc kaut kā vairāk – iesaistījiesprojektos, bijis Jelgavas Skolēnudomes priekšsēdētājs. Arī augstskolāviņš paralēli obligātajai programmaipiedalījies starptautiskajās tiesu izspēļusacensībās, ir studentu korporācijā «Talavija».«Droši vien tas ir iedzimts, vecākuieaudzināts – vēlme izzināt to, ko tu vēlnezini. Taču tai pat laikā esmu ļoti liberāliaudzināts – vecāki mani nekad navmudinājuši, virzījuši, tā vienmēr ir bijusimana iniciatīva,» saka Andris.Uzzinot par Andra vēlmi studēt Amerikā,vecāki sākumā apmulsuši – tas prasavērienīgas finanses, kuru ģimenei nav.Tomēr Andris lieliski pierāda, ka galve-Valsts akciju sabiedrība«Latvijas valsts ceļi» plānoveikt virsmas apstrādesremontdarbus divureģionālās nozīmes ceļu– Jelgava–Iecava un Jelgava–Kalnciems– posmos. Kopumāplānots saremontēt8,86 kilometrus ceļa. Darbusparedzēts pabeigt jauaugustā.«Latvijas valsts ceļu» Centra reģionaJelgavas nodaļas vadītājs JānisLange informē, ka brauktuves virsmuplānots atjaunot ceļā Jelgava–Iecava1,16 kilometru garumā, sākot no pilsētaszīmes. Savukārt 7,7 kilometru garuposmu sakārtos uz Jelgavas–Kalnciemaceļa, sākot no pilsētas robežas līdzValgundei. «Kalnciema ceļa posmā noJelgavas līdz Valgundei pirms diviemgadiem atsevišķos posmos tika veiktsasfaltbetona seguma remonts. ŠogadFOTO: Valgundnieks Andris Rimša jau tuvākajās dienās dosies uz ASV, lai studētu pasauleslabākajā augstskolā – Hārvardā. Jāpiebilst, ka šī nebija vienīgā no prestižajām pasaulesaugstskolām, kas bija gatava uzņemt Andri, – viņš veiksmīgi iestājies vēl vairākās, piemēram,Oksfordas un Kembridžas universitātēs.nais ir izvirzīt mērķi un tad arī to sasniegt.«Es vienmēr domāju pozitīvi un visusšķēršļus vismaz sākotnēji cenšos nobīdītmalā. Tā arī šoreiz: vispirms apzinājos, kagribu mācīties, un tad arī meklēju veidu,kā to varētu izdarīt,» tā Andris.Daudziem tā ir astronomiska summa– ap 70 000 dolāru, kas Andrim būsnepieciešami studijām un uzturēšanāsizmaksām ASV, taču viņu tā nenobaidīja.Jaunietis ar savām zināšanām spēja pierādīt,ka ir ne vien tiesīgs studēt pasauleslabākajā augstskolā, bet arī saņemt Hārvardasstipendiju un prestižo Fulbraitastipendiju. «Abas stipendijas man sedzdivas trešdaļas no izmaksām, tā kā vienatrešdaļa būs jāsedz pašam, un šim nolūkam,protams, ņemšu kredītu. Lielasumma? Bet kur tad citur ieguldīt, jane savā izglītībā?! Protams, ir jaunieši,kuriem daudz svarīgāks šķitīs jauns autovai dzīvoklis, iegādāts kredītā, bet manitas nesaista. Pasaulē ir tikai divas lietas,kam naudu žēlot nedrīkst, – sava izglītībaun veselība – tā ir mana pārliecība,»uzskata Andris.Andris spriež, ka viņa pieredze irlabs piemērs tam, cik daudz var panāktar gribasspēku. «Un nav būtiski, vai tunāc no laukiem vai lielpilsētas, vai tev irLabos valsts nozīmes ceļusplānots ar virsmas apstrādi veikt segumauzlabošanu no Jelgavas līdz Valgundei.Pēc virsmas apstrādes viss ceļaposms būs gluds un braukšana pa tobūs ērtāka un drošāka,» tā J.Lange.Plānoto darbu gaitā tiks veikta minētoposmu izlīdzinošā frēzēšana, ceļanosēdumu remonts ar asfaltbetonu unseguma virsmas apstrāde ar šķembām.Darbu laikā satiksmi regulēs ceļazīmes, tāpēc autovadītāji aicinātitās ievērot, īpaši atļauto braukšanasātrumu, jo šķembas, ātri braucot, mašīnasvar «pacelt gaisā». Kā galvenosieguvumus J.Lange min ilgāku segumakalpošanas laiku, līdzenāku ceļu,labāku saķeri, mikroplaisu un līdz arto ūdens piekļuves novēršanu.Šogad «Latvijas valsts ceļu» autoceļuuzturēšanai paredzētais finansējumsir par 23 procentiem mazāksnekā iepriekšējā gadā, tomēr iespējurobežās darbi tiek veikti. «Šogadvalsts autoceļu uzturēšanā mums irtrīs prioritātes. Pirmā – bedrīšu remonts.Plānveida darbi pabeigti jaulīdz jūnijam, bet rudenī vēl labosimmazākas bedres. Otrā – grants segumauzturēšana. Trešā – satiksmesorganizēšana. Tas nozīmē ceļa zīmju,signālstabiņu, barjeru uzstādīšanu,ceļa horizontālā marķējuma uzklāšanu,»stāsta J.Lange, piebilstot, kalīdzekļu trūkuma dēļ pļaušanu plānotsveikt tikai divas reizes gadā. Ceļmalasizpļautas jūnijā, un atkārtoti tas tiksdarīts septembrī. Uzņēmuma pārstāvisaicina ikvienu, kam ir sūdzībaspar valsts autoceļu stāvokli ne vienremontdarbu laikā, bet arī ikdienā,zvanīt pa tālruni 63020467 vai diennaktsoperatīvajam dežurantam patālruni 26443391. «Aicinām zvanīt, japamanīts izskalojums, nolūzuši koki,bedres, un tamlīdzīgos gadījumos,»piebilst J.Lange.Tuvāko gadu laikā «Latvijas valstsceļi» plāno īstenot ceļa seguma pa-turīga ģimene vai nē – būtiskākais ir tas,ko tu vēlies sasniegt. Arī es augstskolaspirmajos kursos vienkārši devos uz Rīgasostu pa naktīm kraut konteinerus, laisavilktu galus, tādu nopietnu darbu sākutikai trešajā kursā, kad nonācu advokātubirojā. Man šķiet, ka bieži vien jauniešivisu vēlas ātri un uzreiz, bet tā jau nenotiek– ir jāiet soli pa solim,» tā Andris,kurš sola – viņš pēc studijām Hārvardāatgriezīsies Latvijā, pie savas ģimenesValgundē.Kristīne LangenfeldeFoto: Ivars VeiliņšFOTO : «Latvijas valsts ceļi»plāno jau šogad uz Jelgavas– Kalnciema ceļa sakārtot 7,7kilometru garo posmu – no pilsētasrobežas līdz pat Valgundei.Šeit gan pirms diviem gadiematsevišķi posmi jau tika laboti.stiprināšanas programmu uz valstsgalvenā autoceļa A8 (Jelgava–Rīga)posmā no Dalbes līdz Lietuvas robežaiElejā.Ilze Knusle-JankevicaFoto: Krišjānis Grantiņš


2 2010. gada augusts VIEDOKĻIVai jūs atbalstāt labdarībasakcijas, kurās tiekvākti ziedojumi novadabērniem, kam jāsākskolas gaitas?Zeltīte Ķince noStaļģenes:«Tā kā man pašai irbērns, kurš šogadsāks mācīties sešgadniekos,zinu, katas nemaz nav lēti– palaist bērnu skolā.Ja ģimenē ir viensbērns, kā manā gadījumā,tad vēl var kaut kā iztikt, bet, ja skolājāpalaiž vairāki bērni, saprotu, ka kādam tasvar nebūt pa spēkam. Tāpēc atbalstu šādaslabdarības akcijas, īpaši, ja palīdzība domātabērniem, un arī es laiku pa laikam iemetunaudu šādās ziedojumu kastītēs.»Vija Līcīte no Valgundes:«Man ir mazmazdēls,kurš šoruden sāks ietpirmajā klasē. Viņšdzīvo ar mammu, unģimenei ir trūcīgāsģimenes statuss, betpabalstus no pašvaldībasviņi neprasa.Par lepnu. Tā nu pa visiem – es, puikasvecmāmiņa un mamma – gādājam, laiviss pietiktu, katrs palīdz, cik var. Tagadpats galvenais, kas nepieciešams skolai,jau nopirkts, palikuši vēl šādi tādi sīkumi– burtnīcas, sporta tērps, arī daži pāri apavu.Es mazmazdēlam palīdzu visu laiku, katrumēnesi iedodu pa kādiem divdesmit trīsdesmitlatiem, kā sanāk. Tāpēc zinu, ko nozīmēpalīdzēt sagatavot bērnus skolai.»Raimonds no Nākotnes:«Man pašam ir četrpadsmitgadus vecameita, bet, tā kādarbs labs, naudaspietiek. Tomēr trūcīgokļūst arvien vairāk,un viņiem ir nepieciešamapalīdzība.Tāpēc es noteikti atbalstu šādas akcijas unreizēm arī pats ieberu kastītē «melnās»kapeikas – arī tā taču ir nauda.»Inese no Jēkabniekiem:«Man ir divi bērni,viens ies devītajā klasē,viens – pirmajā. Tākā ģimenei ir trūcīgāsstatuss, pieprasījupašvaldībai un saņēmupabalstu mācībupiederumu iegādei.Bet ar to summu nepietiek, lai sagādātu visunepieciešamo, tāpēc iespēju robežās palīdzarī mani vecāki. Kopā izdodas, un tā kopāizdošanās jau ir arī šādu akciju mērķis, tāpēc– lai veicas tās organizētājiem!»Elita no Elejas:«Mēs – es un trīs bērni– esam trūcīgā ģimeneun dzīvojam noGMI pabalsta. Divibērni ir skolas vecuma,un, piemēram,lai dēlu palaistu uzskolu, iztērēju apmēram70 latus. Tāpatjau nācās ietaupīt uz apģērba, apavu unburtnīcu rēķina. Nesen biju pagasta pārvaldē,lai noskaidrotu, vai varu saņemt pabalstuskolas piederumu iegādei, bet manpaskaidroja, ka tas pienākas tikai bērniem,kas sāks iet pirmajā klasē. Mani bērni irvecāki. Tāpēc noteikti uzteicamas ir akcijas,kas palīdz mums līdzīgām ģimenēm.»Agnese no Vilces:«Pati mācos JelgavasAmatu vidusskolā,bet, tā kā ģimenēesmu vienīgais bērns,naudas pietiek, lainopirktu visu nepieciešamo.Vispār tagadjātērē mazāk, jonav jāpērk mācībugrāmatas un darba burtnīcas, tikai klades,kur veikt pierakstus. Arī mācību procesamnepieciešamie materiāli nav jāsapērk vasarā– tos var iegādāties pa daļām, un tas arīir atslogojums. Apzinos, ka citiem nav tikviegli, un atbalstu labdarību, arī pati metuziedojumu kastītēs naudu.»Pašlaik, spītējot mainīgajiem laika apstākļiem, labības kulšana rit pilnā sparā, un zemnieki cer, ka tomēr izdosies tiktcauri «sausā» un nokult, nepiedzīvojot ilgstošas lietavas. Vismaz pagaidām raža solās būt laba, arī cena ir salīdzinošiaugsta, tāpēc virkne saimnieku atzīst, ka pēc smagāka perioda atkal varēs mazliet uzelpot un, ja ne gūt peļņu, tadvismaz izlīdzināt iepriekš radušos zaudējumus un «iziet pa nullēm». Šoreiz «Jelgavas Novada Ziņas» uzrunā vietējossaimniekus, lai izzinātu viņu redzējumu par lauksaimniecības perspektīvu un iespējām, ko sniedz vai, gluži pretēji,liedz Eiropas Savienība.«Biogāzes ražotnē skaitītājs sācis tikšķēt»Jānis Vinters, zemnieku saimniecības«Līgo» saimnieks:«6. augustā pēc apmēram divu gadu pūliņiembeidzot atklājām paši savu biogāzesražotni, un tas ir stabilitātes garants, kazināma naudas summa kontā ieripos regulāri,jo saražoto elektroenerģiju saskaņā arnoteikumiem valstij pārdosim par dubultotarifu. Protams, izejmateriālu cena var staigāt,taču gada griezumā ieņēmumi neapšaubāmibūs. Par biogāzes stacijas izveidi izšķīrāmies,lai dažādotu ražošanu, jo vienu brīdi stabilitātebija nopietni apdraudēta, taču tagad visspamazām nostājas savās vietās un notiek tā,kā tam normāli būtu jānotiek. Protams, vēlgaišāks un saulaināks skats uz dzīvi būtu, jaatbalsta nosacījumi lauksaimniecībai visāsES valstīs būtu vienlīdzīgi – es neredzu nevienuobjektīvu iemeslu, kāpēc vecajās ESdalībvalstīs atbalsta maksājumam par lauksaimniecībāizmantojamo hektāru būtu jābūttrīs, četras, sešas un, cik dzirdēts, pat desmitreizes lielākam nekā Latvijā, ja ražošanasizmaksas, kopumā vērtējot, ir līdzīgas. Ja šosvienlīdzīgos nosacījumus izdosies panākt,tad tas noteikti būs šīs valdības lielākaisveikums.Protams, pašlaik aktīvi cenšamies izmantotES piedāvātās iespējas un startējam projektos,lai modernizētu savu saimniecību. Kopumākādi pieci seši projekti jau būs realizēti– vērienīgākais noteikti ir biogāzes ražošanasstacijas izveide, kuras būvniecībā vien ieguldītivairāk nekā divi miljoni latu, taču par Eiropasnaudu esam iegādājušies arī modernutehniku, kas ļauj mūsdienīgi saimniekot. Unarī šajā ziņā krīze ieviesusi kārtību – beidzotir tā, kā tam būtu jābūt. Proti, agrāk saņemtaizdevumu no bankas īpašu grūtību nebija,tādēļ dažkārt radās iespaids, ka cilvēku tīšicenšas iedzīt kredītos, taču tagad bankas rūpīgākizvērtē pretendenta atmaksas iespējas unprasa arī lielāku personīgo līdzdalību. Un tasir tikai normāli. Savas saimniecības attīstībaivienmēr esam aizņēmušies apdomīgi, tāpēctagad liela pārsteiguma nav. Apzināmies, kauzreiz aizdevumu saņemt ir pagrūti, taču tasnav neiespējami, ja vien ir segums.Kopā ar brāli apsaimniekojam apmēram1800 hektārus zemes. Tas tomēr ir samērādaudz, tādēļ labi, ka saimniekojam divatā.Protams, neiztikt arī bez papildspēkiem, unkopumā darbu pastāvīgi nodrošinām vidējidesmit cilvēkiem, galvenokārt no sava unkaimiņu pagastiem – Elejas, Lielplatones,Sesavas.Ja runājam par labības cenu – atkal varteikt, ka šogad beidzot visas lietas nostājušāspareizajā kārtībā. Proti, ražas laikā labīburealizēt nevajag, jo tad ir zemākas cenas. Tačupēdējo divu gadu laikā ekonomiskās krīzes unspekulāciju biržā dēļ nācās piedzīvot visādusbrīnumus, un tas arī man radīja bažas par nākotni,tādēļ pretēji savai pārliecībai iepriekštomēr noslēdzu līgumus par zemāku realizācijascenu. Diemžēl, un tagad saistības jāpilda.Turklāt šogad nepaveicās ar rapsi – mūsulaukiem gāja pāri krusas vilnis, un puse rapšavienkārši izbira… Taču vienas neveiksmes dēļjau nenolaidīsim rokas, turklāt biogāzes ražotniesam palaiduši – skaitītājs sācis tikšķēt,tāpēc zinām, ka viss būs kārtībā.»«Es nebaidos ieguldīt savas saimniecības attīstībā»Kaspars Duge, zemnieku saimniecības«Terēņi» saimnieks:«Man ir vidēji liela zemnieku saimniecība– apmēram 800 hektāru platībā audzēju galvenokārtrapsi un graudaugus, un tieši pašlaikesam sākuši kulšanas darbus. Pirmo sākāmkult rapsi, bet jau šajās dienās ķeramies klātarī labībai. Laika apstākļi, protams, ieviešsavas korekcijas – spēcīgais lietus jūlija beigāsdarbiem mazliet patraucējis, taču kopumā jāteic,ka mums paveicies – kaimiņiem nodarītiRaimonds Pokulis, SIA «Daile Agro»valdes priekšsēdētājs:«Protams, ka nākotnē raugāmies cerīgi– citādi nemaz nestrādātu! Tiesa gan – mēsarī ceram, ka laika apstākļi rīt būs piemērotikulšanai, taču arī šajā gadījumā to, vai tātiešām būs, varēsim redzēt tikai rīt. Arī parto, cik esam nokūluši un par kādu cenulielāki postījumi, bet mūsu laukiem nopietnaskataklizmas, tostarp vētras un krusas, parlaimi, gājušas garām. Tieši tādēļ var teikt,ka šogad raža būs laba. Pašlaik izskatās, kaarī realizācijas cena būs tīri patīkama, tāpēcsūdzēties būtu grēks – tagad tikai jāstrādā.Savā saimniecībā pastāvīgi nodarbinuvidēji piecus sešus cilvēkus, arī pats strādāju,tāpēc zinu, ko un cik var paveikt. Turklāt tāsauktā ekonomiskā krīze atklājusi jaunastendences, un, jāatzīst, ne tikai tās sliktākās.realizējuši, varēsim runāt vien decembrī, betpašlaik viss rit savu gaitu.Jāteic, ka mēs vairāk skatāmies nākotnē,uz priekšu, nevis atpakaļ, tāpēc nav īpašasstatistikas, cik vērienīgi līdzekļi ieguldītimūsu saimniecības attīstībā, taču šis ciparsnoteikti ir iespaidīgs, jo cenšamies izmantotikvienu iespēju. Nu jau esam realizējušiPiemēram, lai cik tas dīvaini arī būtu, vēlpavisam nesen savus noteikumus diktējadarbinieki, un darba devējam, lai vispārbūtu, kas strādā, vajadzēja pielāgoties viņuprasībām. Nu «būvnieki» ir bez darba, tādēļzināmā mērā mainījusies arī viņu attieksme,un tas ļauj normāli organizēt darbus, josaimnieks zina, ar ko var rēķināties. Vismazmanā saimniecībā kadru mainības praktiskinav, arī par atalgojumu strādnieki, šķiet,sūdzēties nevarētu un pretenzijas neceļ, jo tieir uzticami cilvēki, kuru darbu un ieguldījumuarī pienācīgi novērtēju. Kā tad citādāk, jajāstrādā ar jaunu tehniku, modernām tehnoloģijām– tas viss taču nav iegādāts par desmitlatiem, tādēļ prasa nopietnas zināšanas unlielu atbildības sajūtu. Protams, dažkārt gadāsjau arī vieglprātīgāka attieksme, tādēļ visamjāseko līdzi, taču, ja tehnika ir sirdslieta, tadproblēmu nav.Runām, ka nodarboties ar lauksaimniecībuneatmaksājas, es gan negribētu piekrist.Jā, protams, ja apstrādā 10 – 15 hektāruszemes, tad gan jādomā, kā savilkt kopā galus,jo peļņu no šādas platības gūt ir tikpat kānereāli, ja vien netiek audzēts kas specifisks,taču manā gadījumā apjomi ir krietni lielāki.Un lauksaimniecība nav mans hobijs, bet ganbizness, un esmu pārliecināts, ka tā būs arīturpmāk. Nav tik traki – cilvēkiem taču jāēd,līdz ar to maizi vajadzēs vienmēr un arī eļļu,«Raugāmies uz priekšu, nevis atpakaļ»vairāk nekā četrus Eiropas projektus, laisakārtotu ēkas, iegādātu tehniku. Turklātpāris projektu vēl tikai gaida apstiprinājumu.Protams, pašlaik viss tehnikas parksvēl nav nomainīts – paies vēl kādi gadidesmit, līdz mūsu saimniecībā vairs nebūsneviena padomju laika traktora, taču mēsstrādājam, lai attīstītos, un Eiropas projektitam ir lielisks atbalsts. Galu galā – iespējasstartēt Eiropas projektos un iegūt finansējumuvisiem ir vienādas. Šo iespēju varizmantot un var arī neizmantot. Mēs esamizvēlējušies izmantot, turklāt, ja iepriekš tiebija 25 procenti, tad šogad šādā veidā varamatgūt jau 40 procentus. Līdzfinansējumuiespēju robežās cenšamies nodrošināt paši,paši saviem spēkiem arī rakstām projektus,nepieciešamības gadījumā vien izmantojotkonsultācijas, un līdz šim lielu neprecizitāšunav bijis – var teikt, ka šo gadu laikā projekturakstīšanu esam apguvuši.Kopumā apsaimniekojam ap 2200 hektāriemzemes, gadā vidēji nodarbināmnedaudz vairāk kā piecdesmit cilvēku, unpašlaik jau varam runāt par stabilitāti šajājomā, jo tā saucamajos treknajos gadospiedzīvotā darbinieku maiņa, kad strādniekilai to maizi izceptu! Un tieši tādēļ es nebaidosieguldīt savas saimniecības attīstībā, vēljo vairāk, ja šāda iespēja paveras, piesaistotEiropas līdzekļus.Uzskatu: ja Eiropa dod – jāņem. Cilvēkamjābūt ļoti naivam, lai atteiktos no iespējasatgūt piecdesmit procentus līdzekļu, kā tasir pašlaik. Šobrīd manā saimniecībā realizētičetri Eiropas projekti – vērienīgākais irkaltes rekonstrukcija un aprīkošana –, esmuiegādājies arī jaunu tehniku – traktorus,kombaini –, un pašlaik apstiprināšanu gaidavēl viens projekts, kas ļaus iegādāties sējmašīnu.Saprotams, ka kopējais ieguvums manaisaimniecībai nav pārdesmit tūkstoši. Runair par krietni lielāku summu, un es apzinos,ka pats par saviem līdzekļiem to vienkārši«nepavilktu». Kad tad vēl, ja ne tagad, laišīs iespējas izmantoju?! Turklāt jāatzīst, kaprojektu apstiprināšana pēdējā laikā kļuvusicivilizētāka, mazinājusies birokrātija, tādēļatliek vien ar tiem startēt. Arī nodrošinātlīdzfinansējumu ir diezgan reāli, ja viencilvēks to patiesi vēlas un meklē iespējas.Atzīšu, tas ir grūtāk izdarāms nekā treknajosgados, taču nupat arī šajā jomā jau kaut kassāk kustēties un bankas atkal kļūst nedaudzatsaucīgākas. Par to pats esmu pārliecinājies,tādēļ arī nākotnē raugos cerīgi – ja cilvēksgrib strādāt, tad nekāda krīze tam nevar būtšķērslis!»devās lielākas algas meklējumos, vairs navnovērojama. Citādi bija laikā, kad valstīplauka un zēla būvniecība – arī mēs saskārāmiesar situāciju, kad mūsu darbiniekipriekšroku deva celtniecībai, taču nu mumsir pastāvīga komanda. Cilvēki ir pieraduši,ka viņus kontrolē, apmāca strādāt ar jaunotehniku, arī novērtē, un pavisam droši varuapgalvot, ka mums izdevies izveidot stabiluun savā jomā zinošu komandu. Šobrīd nostabilizējiesir arī atalgojuma jautājums – javēl 2007. gadā algas arī mūsu saimniecībābijām spiesti paaugstināt, lai tās pielīdzinātuvidējai algai valstī, jo citādi nebija, kas strādā,tad pašlaik jau darba samaksa pielāgotapreču cenai. Algas ir adekvātas pašreizējaisituācijai.Jāteic, ka nekādus būtiskus šķēršļus attīstībaipašlaik nesaskatu. Jā, protams, līdzar novada izveidi, šķiet, birokrātija kļuvusilielāka, atsevišķu jautājumu noskaidrošanaprasa vairāk laika nekā tad, kad bija pašiemsava pagasta padome. Taču ne jau tas ir galvenais– man svarīgākais ir zeme, uz kurasstrādāju, tās ģeogrāfiskais stāvoklis, augsneskvalitāte, un šajā jomā viss ir ideāli, tāpēcjāturpina vien strādāt.»


ziņas2010. gada augusts3Novada domēApsaimniekošanu nododbiedrībaiIzskatot dzīvokļu īpašnieku biedrības «Ligada72» valdes locekles Joanas Rihardes iesniegumu,dome nolēma nodot dzīvojamās mājas,kas atrodas Elejā, Gaismas ielā 1, Dārza ielā16, Lietuvas ielā 65/67, apsaimniekošanasun pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašniekubiedrībai «Ligada 72».Maina komisijas sastāvuPamatojoties uz Politiski represēto apvienības«Staburadze» priekšsēdētāja Pētera Āna iesniegumu,dome nolēma izslēgt no Jelgavasnovada Politiski represētās personas statusanoteikšanas komisijas sastāva Pēteri Ānu uniekļaut Jelgavas novada Politiski represētāspersonas statusa noteikšanas komisijas sastāvāViju Puiķi. Lēmums stājās spēkā nākamajādienā pēc tā pieņemšanas.PiedalīsiesESF projektu konkursosJūlija domes sēdē deputāti lēma piedalītiesEiropas Sociālā fonda projektu konkursosar šādiem projektu pieteikumiem: «Jelgavasnovada attīstības plānošanas kapacitātespaaugstināšana», «Speciālistu piesaiste Jelgavasnovada administratīvās kapacitātespaaugstināšanai».Izveidot Jelgavas novada pašvaldībā divasštatu vietas: sociālais darbinieks darbam arģimeni un bērniem; inspektors meliorācijasun būvniecības jautājumos.Uzlabos infrastruktūruLai uzlabotu satiksmes drošību Jelgavas novadaapdzīvotās vietās, dome nolēma:– piešķirt ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā,Jelgavas novada pašvaldības iesniegtā projekta«Satiksmes drošības paaugstināšanaskomplekss un automašīnu stāvlaukumaizbūve Glūdas pagastā» īstenošanai 408638,64 latus;– piešķirt ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā, Jelgavasnovada pašvaldības iesniegtā projekta«Gājēju ietvju un veloceliņu tīkla, autobusapieturas vietas izbūve Jaunsvirlaukas pagastā»īstenošanai 394 605,41 latu;– piešķirt ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā,Jelgavas novada pašvaldības iesniegtā projekta«Gājēju celiņu izbūve Vircavas pagastā»īstenošanai 98 003,21 latu;– piešķirt ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā,Jelgavas novada pašvaldības iesniegtā projekta«Gājēju un veloceliņa izbūve posmā noautoceļa A8 līdz Platonei» īstenošanai 160449,09 latus;– piešķirt ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā, Jelgavasnovada pašvaldības iesniegtā projekta«Gājēju ietvju un veloceliņu izbūve Celtniekuielas posmā no autoceļa P99 līdz daudzdzīvokļudzīvojamām ēkām un automašīnu stāvlaukumaizbūve Valgundes pagastā» īstenošanai271 449,48 latus;– piešķirt ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā, Jelgavasnovada pašvaldības iesniegtā projekta«Satiksmes drošības paaugstināšanas kompleksaizbūve Sesavas pagastā» īstenošanai73 713,12 latus.Jāpiebilst, ka no katra projekta kopējāmizmaksām 85 procenti ir ERAF finansējums,bet 15 procenti – Jelgavas novada pašvaldībaslīdzfinansējums. Projekta kopējais priekšfinansējumstiks nodrošināts, ņemot aizņēmumuValsts kasē.ReorganizēNeklātienes vidusskoluAr 2011. gada 1. janvāri tiks reorganizētaJelgavas novada Neklātienes vidusskola,nododot tās struktūrvienību «Zaļenieku konsultācijupunkts» Zaļenieku arodvidusskolai.Jelgavas novada Neklātienes vidusskolasdirektorei Irmai Sērmūkslei uzdots sagatavotZaļenieku konsultāciju punkta dokumentācijulēmuma izpildei.Vienlaikus šajā pašā domes sēdē deputāti pieņēmalēmumu, ka ar 2011. gada 1. janvāri,no valsts pārņemot Zaļenieku arodvidusskolu,tās uzturēšanas izdevumus nodrošinās nopašvaldības budžeta.Jelgavas novada pašvaldība rīkoatklātu izsoli, kurā tiek pārdota automašīna VAZ 21102,šasijas Nr.XTA211020X0119674, 1999.gada izlaidums, degviela – benzīns, pelēkākrāsā.• Automašīnas izsoles sākumcena –Ls 100,00• Atsavināšanas veids ir pārdošana atklātāmutiskā izsolē ar augšupejošu soli –Ls 10,00.• Izsoles norises vieta un laiks – Jelgavasnovads, Vilces pagasts, «Ausmas», 2010.gada 23. augusts pulksten 13.• Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jelgavasnovada Vilces pagasta pārvaldē.• Kontaktpersona – Anda Duge,tālrunis: 29383060.Uzlabo ūdensapgādivairākos ciematosTurpmāko gadu laikā ūdensapgādessistēmu plānotssakārtot vairākos novadaciematos. Reāli darbi šobrīdsākti Jaunsvirlaukas pagastaStaļģenē un Kārniņos, kurparedzēts gan rekonstruētjau esošo sistēmu, gan izbūvētjaunu vietās, kur līdz šimiedzīvotājiem nebija centralizētāūdensvada un kanalizācijas.Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldesvadītāja Solveiga Arnīte norāda, ka jaudrīzumā 577 Staļģenes un 379 Kārniņuiedzīvotāji izjutīs uzlabojumus. «Jau pēcprojekta pirmās kārtas vien, kas noslēgsiesšā gada beigās, paredzēti būtiski ūdenskvalitātes uzlabojumi, jo tiks nomainītassarūsējušās caurules, kā arī paplašinātsūdensapgādes un kanalizācijas tīkls. Tasnozīmē, ka daļai māju, kam tā līdz šim1.lpp.Jelgavas novada Teritorijas plānojumaizstrādē pienācis brīdis, kad ir apkopota esošāsituācija, savietoti valsts dienestu un komunikācijuturētāju sniegtie dati, izvērtēti iesniegtieiedzīvotāju un zemes īpašnieku iesniegumi,un notiek intensīvs darbs pie kartogrāfiskāmateriāla precizēšanas atbilstoši dabā esošajam,perspektīvas plānošana un apbūvesnoteikumu izstrāde.I. Baumane stāsta, ka visā plānojuma izstrādeslaikā ir saņemti vairāk nekā 90 zemes īpašniekuiesniegumi par sava nekustamā īpašumaattīstības plānošanu. «Mums ir patiess prieks,nebija, tiks pieslēgts centralizētais ūdensun kanalizācija,» viņa skaidro.Laikraksts «Jelgavas Novada Ziņas»jau rakstīja, ka pašvaldība ar EiropasReģionālās attīstības fonda (ERAF)finansiālu atbalstu plāno sakārtot ūdenssaimniecībuvairākos pagastos – Elejā,Lielplatonē, Līvbērzē, Vilcē, Vircavā,Valgundē. Pašvaldības infrastruktūrasprojektu speciāliste Anita Skubiļina norāda,ka šogad darbus plānots sākt arī Vilcespagasta Ziedkalnē. Šobrīd rit iepirkumuprocedūra, un, kad būs noskaidrots darbuveicējs un nokārtotas nepieciešamās formalitātes,darbi varēs sākties. Ziedkalnēplānots veikt artēzisko urbumu, uzstādītūdens atdzelžošanas iekārtas, rekonstruētun izbūvēt tīklus, tādējādi uzlabojot ūdenskvalitāti.A.Skubiļina piebilst, ka apstiprinātivēl divi projekti, kas paredz ūdenssaimniecībassakārtošanu Vircavas pagastaMazlaukos un Valgundes pagasta Vītoli-ka zemju īpašnieki ir aktīvi un iesaistās teritorijasplānošanā ar idejām un ierosinājumiem,»tā teritorijas plānošanas speciāliste.Jūlijā tika uzsākta novada teritorijas detalizētaizpēte dabā. Viena no pirmajām izpētesteritorijām bija Jaunsvirlaukas un Zaļeniekupagasts. Tā kā ir svarīgi atbalstīt un veicinātvietējās uzņēmējdarbības attīstību, arī šo pagastuteritorijās paredzētas jaunas ražošanasteritorijas, kurās jau tuvākajā nākotnē būsiespējams izvietot ražotnes, ievērojot ganiedzīvotāju intereses – darba vietu netālu nomājām, neierobežojot mierīgu lauku vidi –,Jelgavas Lauku partnerība «Lielupe» izsludina mazo projektukonkursu «Atbalsts vietējās iniciatīvas grupu projektiem»Jelgavas Lauku partnerība «Lielupe» izsludina mazo projektu konkursu «Atbalsts vietējāsiniciatīvas grupu projektiem», kura finansējumu veido Jelgavas novada pašvaldībasun pagastu pārvalžu finansējums.Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt Jelgavas novada vietējo iniciatīvas grupu projektus,kas veicina kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika un vides sakopšanas aktivitāšupopularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs. Projektam jāatbilstvienam no šādiem tematiskajiem virzieniem:1. apkārtējās vides sakopšana (piemēram, daudzdzīvokļu māju pagalmu sakārtošana,daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpu sakārtošana, publiski pieejamu vietusakopšana);2. aktivitātes lietderīgai brīvā laika pavadīšanai bērniem un jauniešiem (piemēram,bērnu rotaļu laukumi, bērnu un jauniešu centri, sporta laukumi);3. sporta aktivitātes un pasākumi;4. teritorijas izpētes aktivitātes (piemēram, novada pagasta dažādu interesantu objektufotografēšana, aprakstu veidošana, ceļojošo izstāžu organizēšana);5. kultūras pasākumi;6. izglītības un informācijas pasākumi.Projektu konkursā var piedalīties reģistrētas un nereģistrētas vietējās iniciatīvas grupas,maksimālā summa vienam projektam, ko piešķir partnerība, ir 300 latu. Projektijārealizē līdz šī gada beigām.Pieteikumi projektu konkursam jāiesniedz līdz 2010. gada 23. augustam Jelgavasnovada pašvaldībā, 310. kabinetā, 3. stāvā. Konkursa nolikums un pieteikumaveidlapa ir pieejama mājas lapā www.partneribalielupe.lv. Papildu informācija – piepartnerības valdes priekšsēdētājas Līgas Švānbergas pa tālruni 26399946 vai e-pastu:lielupe@partneribalielupe.lv.Novadnieki!Lai veidotu interesantu un pasākumiem bagātu kultūras dzīvi mūsu, Jelgavas, novadā,aicinām izteikt savu viedokli un piedāvāt radošas idejas šādos jautājumos:1. Vai atbalstāt novada svētku organizēšanu Elejas muižas parkā katru gadujūlija pirmajā sestdienā?JāNēCiti priekšlikumi#....................................................................................2. Vai Jūs būtu ar mieru apmeklēt profesionālās mākslas pasākumuskaimiņu pagastos?JāNēKomentāriIEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒFOTO: ŪdensapgādessistēmasrekonstrukcijaStaļģenē sāktaar vecās sūkņustacijas nojaukšanu.ņos. Šajos ciemos plānots rekonstruēt ganūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklus, kāarī sakārtot notekūdeņu savākšanas unattīrīšanas sistēmu.Pašvaldība piedalās ERAF līdzfinansētajāsprogrammās, kas paredzētasūdenssaimniecības sakārtošanai apdzīvotāsvietās, kurās ir no 200 līdz 2000iedzīvotāju. Katrā projektā 85 procentusno izmaksām sedz ERAF, bet pārējie 15procenti ir pašvaldības līdzfinansējums............................................................................................3. Kādos novada pasākumos Jūs gribētu piedalīties?Komentāri un priekšlikumiIlze Knusle-JankevicaFoto: Krišjānis GrantiņšCiemsIedzīvotāju skaitsStaļģene 577Kārniņi 379Ziedkalne 351Mazlauki 220Vītoliņi 662Avots: Jelgavas novada pašvaldībaAicina iesaistīties teritorijas plānošanāgan uzņēmēju intereses – darbaspēks iespējamituvu uzņēmumam, komunikāciju uninfrastruktūras pieejamība.Informāciju par teritorijas plānojumuiespējams iegūt novada mājas lapā www.jelgavasnovads.lv, sadaļā «Plānošanas dokumenti»(lapas labajā pusē), vietējā pagastapārvaldē un kontaktējoties ar novada Plānošanasnodaļas teritorijas plānošanas speciālistiI.Baumani pa tālruni 63012555 vai e-pastu:inese.baumane@jelgavasnovads.lv.Ilze Knusle-Jankevica.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Savas pārdomas varat sūtīt uz e-pastu: dzintra.zimaisa@jelgavasnovads.lv;izgrieztu anketu varat atstāt pagasta pārvaldē vai atnest uz Jelgavas novada domiPasta ielā 37 un nodot Informācijas centrā.Paldies par atsaucību!Jauniešiempar smēķēšanuun alkoholalietošanu –bargāki sodiSpēkā stājušās izmaiņasAdministratīvo pārkāpumukodeksā (LAPK), kas Pašvaldībaspolicijai ļauj daudzstingrāk vērsties pret nepilngadīgosmēķēšanu unalkohola lietošanu. «Pastiprinātuuzmanību šīm lietāmpievērsīsim pirms jaunāmācību gada sākuma, ganrīkojot reidus, gan veicotinformatīvus pasākumus,»norāda Jelgavas novadaPašvaldības policijaspriekšnieks Haralds Dauginovičs.«Izmaiņas likumā nosaka, ka pārkāpumsir jau tas, ja nepilngadīgais smēķē,lieto alkoholu vai atrodas reibumastāvoklī. Līdz šim bērnus un jauniešusvarēja sodīt vienīgi par to, ja viņi smēķējaneatļautā vietā, piemēram, skolasteritorijā,» stāsta H.Dauginovičs.Grozījumi LAPK nosaka, ka nepilngadīgo– bērnu un jaunieti līdz 18gadu vecumam – par smēķēšanu varsodīt ar brīdinājumu vai naudas sodulīdz desmit latiem. Savukārt cits pantsļauj sodīt nepilngadīgos par alkoholavai citu apreibinošo vielu lietošanuvai atrašanos to ietekmē. Par šo pārkāpumuvar tikt izteikts brīdinājumsvai uzlikts naudas sods līdz 25 latiem,bet, ja pārkāpums izdarīts atkārtotigada laikā, sods ir 25 – 50 lati. «Lai gankārtējo reizi uzsveru, ka Pašvaldībaspolicijas mērķis nav sodīt un iekasētsoda naudu, redzot kopainu valstī, jāsaka,ka neviens mērs nav par stingru,lai jauniešus atturētu no smēķēšanasun alkohola lietošanas,» uzskata Pašvaldībaspolicijas priekšnieks.Jāpiebilst, ka bargāki sodi noteiktiarī par cigarešu un alkohola pārdošanunepilngadīgajiem. Ja līdz šim par totika sodīts pārdevējs, tad nu likumsparedz, ka sodu var uzlikt arī juridiskaipersonai, tātad uzņēmuma īpašniekam.Tiesa, tirdzniecības vietu kontrole irValsts policijas kompetencē, tomērabas tiesībsargājošās iestādes ciešisadarbojas. «Jautājumos, kas vērsti uzmūsu iedzīvotāju labklājību un drošību,strādājam plecu pie pleca ar Valstspoliciju,» norāda H.Dauginovičs.Likumā arī noteikts, ka gadījumos,ja personām vecumā no 14 līdz 18gadiem nav ienākumu, naudas sodstiks iekasēts no vecākiem vai viņuaizstājējiem.Ilze Knusle-Jankevica#


4izglītībaBūvfirmas kavē siltināšanas darbus, tačumācību procesa sākumu tas neietekmēsČetrās novada skolās un divāspirmsskolas izglītības iestādēsšovasar, apgūstot Eiropas projektulīdzekļus, tiek veikti siltināšanasdarbi, tomēr ne visos objektostas notiek tik raiti, kā plānots.Pašvaldības nostāja gan ir strikta– ja būvnieks kavē darbu procesu,tas nenozīmē, ka tiks pieļautaspaviršības un sasteigti darbi.Jau šobrīd dažās ēkās konkrētusdarbus būvuzraugs nav pieņēmisun uzdevis nekvalitatīvi paveiktopārstrādāt.Mazāk problēmu šobrīd sagādā abu pirmsskolasizglītības iestāžu – «Mārīte» Kalnciemā un«Taurenītis» Nākotnē – būvnieki. Tur viss notiekpēc iepriekš saskaņota plāna un, visticamāk,darbi tiks pabeigti laikus – līdz jaunā mācībugada sākumam. «Mārītē» siltināšanu veic «Uzarsceltniecība», bet «Taurenītī» – «Zelta vārpa 5».«Mārītē» siltināšanas darbi jau iet uz beigām, unfirma pat esot izteikusi gatavību objektu nodotpirms termiņa – 15. augustā. Savukārt «Taurenītī»savas korekcijas nedaudz ieviesis mitrais laiks.Proti, tur ne tikai tiek veikta ārsienu siltināšana,bet, ņemot vērā, ka tas ir bērnudārzs, projektāparedzēta arī grīdu nomaiņa, tās siltinot. Tomēr,tā kā pēdējā laikā gaiss ir visai mitrs, tas neļaujieklātajam betona grīdas pamatam izžūt. «Tačufirma dara visu, lai laika apstākļi nepiespiestudarbus kavēt: ja situācija nemainīsies, tā ir gatavapielietot papildu tehnoloģiju – mitruma savācēju,lai darbs tiktu paveikts laikā,» skaidro pašvaldībasJūlija domes sēdē deputāti apstiprinājavadlīnijas, kas paredz atsevišķām iedzīvotājukategorijām sniegt pašvaldības garantu studijuun studējošā kredīta saņemšanai.Kā skaidro Jelgavas novada pašvaldībasIzglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa,līdz šim pašvaldībai šādu vienotu principu,pēc kā vadīties galvojumu sniegšanā, nebija.«Jau pagājušā gada septembrī saskārāmies arbūvuzraugs Jānis Zarāns.Mazliet cita aina ir ar skolu siltināšanu – turpēc iepirkuma konkursa rezultātiem darbusveic «MN īpašumi», kas uzņēmies visai lielu apjomuun tagad ar to netiek galā. Kopumā firmaienergoefektivitātes uzlabošanas darbi jāveicčetrās skolās – Kalnciema pilsētas vidusskolā,Staļģenes vidusskolā, Sesavas pamatskolā unElejas vidusskolā.Lai gan līgums ar firmu noslēgts jau jūnijasākumā, reāli tā dažos objektos darbu uzsākatikai pašās jūlija beigās un arī tad tikai, piesaistotapakšuzņēmējus. Pašvaldības izpilddirektoravietnieks Valdis Buividaitis neslēpj, ka līdzīgasituācija šobrīd ir daudzās pašvaldībās, kur būvnieki,nodempingojot cenas, uzvar konkursos, betreāli tādu darba apjomu nav spējīgi pašu spēkiemveikt. «Diemžēl ar sekām ir jācīnās pašvaldībai– mums ir jāievēro likums un jāizvēlas saimnieciskiizdevīgākais piedāvājums, bet pēc tam jāieguldapašvaldības darbs, lai šī lētākā piedāvājumaveicējs savu apņemšanos vispār pildītu.»Piemēram, Kalnciema pilsētas vidusskolāparalēli ārsienu siltināšanai ir jānomaina ļoti lielsskaits logu, bet augusta sākumā pat tas vēl nebijasākts darīt. «Ir skaidrs, ka objektā, kur strādāPašvaldība gatava garantēt studiju kredītusStudiju un studējošā kredīta saņemšanai nepieciešamāpašvaldības galvojuma sniegšanasvadlīnijasNoteiktas saskaņā ar likuma «Par pašvaldībubudžetiem» 26. panta 4. daļu, likuma «Par pašvaldībām»43. panta 3. daļu un 2001. gada 29.maija MK noteikumiem Nr.220 «Kārtība, kādātiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredītsun studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiemar valsts vārdā sniegtu galvojumu»I Vispārīgie nosacījumi1. Šīs vadlīnijas nosaka principus, kādi ievērojami,izskatot jautājumus, kas saistīti ar Jelgavasnovada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)iespēju sniegt galvojumu par tām parādasaistībām, ko studējošās personas (turpmāk– studējošais) uzņemas studiju kredīta un studējošākredīta (turpmāk – Kredīts) saņemšanaino kredītiestādes.2. Tiesības uz pašvaldības galvojumu Kredītasaņemšanai ir:2.1. bārenim;2.2. invalīdam, kuram viens no vecākiemir miris, viens no vecākiem ir I vai II grupasinvalīds;2.3. personai no maznodrošinātas ģimenes vaino ģimenes, kurai ir piešķirts trūcīgās ģimenes(personas) statuss, vai uz to faktiski ir attiecināmsiepriekš minētais.3. Papildus 2. punktā noteiktajām prasībāmpersonai ir jābūt:3.1. Latvijas pilsonim vai personai, kurai irLatvijas Republikas nepilsoņa pase;3.2. deklarētai dzīvesvietai Jelgavas novadapašvaldības administratīvajā teritorijā, kas irilgāk par 12 kalendārajiem mēnešiem.4. Galvojumu izsniedz bakalaura vai augstākāsprofesionālās izglītības iegūšanai. Studijukredīta galvojums paredzēts studējošajiem,kuriem ir noteikta mācību maksa. Pilna laikastudējošie var saņemt galvojumu gan studijukredītam, gan studējošā kredītam. Nepilnalaika studējošie var saņemt galvojumu tikaistudiju kredītam.5. Galvojumu izsniedz, pamatojoties uz Jelgavasnovada domes lēmumu un vienošanosFOTO: Būvnieka neizdarībudēļ darbi aizkavējušies arīStaļģenes skolā.gadījumu, kad students lūdz galvojumu kredītasaņemšanai pašvaldībai. Tad šo jautājumu arīskatīja domes deputāti – tas bija pirmais šādsprecedents, kas arī mūs pamudināja izstrādātvienotas vadlīnijas kredīta garantēšanai studentiem,»tā G.Avotiņa.Tā kā tuvojas jaunais mācību gads un pašvaldībapieļauj, ka ar lūgumu garantēt studijukredītu domē varētu vērsties vēl kāds studētgri-(turpmāk – Vienošanās) par galvojumu (paraugspielikumā Nr.1), ko slēdz Pašvaldības izpilddirektorsun studējošais. Pēc Vienošanās noslēgšanasPašvaldības izpilddirektors slēdz galvojuma līgumuar konkrēto kredītiestādi, kurā studējošajamir paredzēts ņemt kredītu.II Galvojuma sniegšanas nosacījumi6. Galvojuma saņemšanai ir nepieciešami šādidokumenti:6.1. studējošā pieteikums par galvojuma saņemšanukredīta ņemšanai, norādot vārdu,uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu,studiju programmas nosaukumu, augstskolu unfakultāti, iestāšanās gadu augstskolā, studijugadu, kā arī nepieciešamā kredīta veidu un tāapmēru;6.2. izziņa no kredītiestādes par kredīta veidu unapmēru, paredzēto atmaksas grafiku, atmaksastermiņiem un kredīta procentu likmi;6.3. studējošā apliecinājums, ka:6.3.1. studējošajam nav radinieku – vecāku,brāļu, māsu, kas var sniegt galvojumu;6.3.2. studējošajam un/vai tā radiniekiem (vecākiem,brāļiem, māsām u.c.) nav nekustamāīpašuma, vērtspapīru vai kustamas mantas, kasvarētu kalpot par kredīta nodrošinājumu;6.4. izziņa no augstskolas par studiju faktu unsekmēm, kā arī ar apstiprinājumu par tiesībāmņemt kredītu;6.5. vienošanās (ja tāda ir) kopija ar darbadevēju – Pašvaldību vai tās iestādi – par darbanodrošinājumu pēc studiju beigšanas;6.6. citi dokumenti, kas apliecina atbilstību šajosnoteikumos minētajām prasībām.7. Priekšroka galvojuma saņemšanai tiek dotastudējošajam, kurš ir noslēdzis vienošanos arPašvaldību vai tās iestādi par darba nodrošinājumupēc studiju pabeigšanas.8. Pieteikumus Kredīta saņemšanai kopā arpievienotajiem dokumentiem iesniedz Pašvaldībaskancelejā un izskata Sociālo, izglītības unkultūras jautājumu komiteja (turpmāk tekstā– Komiteja).9. Komiteja sniedz atzinumu par kredīta galvojumapiešķiršanu un sagatavo vienošanās projektupar galvojuma saņemšanu.bētājs, tapuši vienoti noteikumi. «Tomēr es gribuuzsvērt, ka pašvaldības garantētais kredīts navdomāts plašam lokam iedzīvotāju – tā tiešāmir kā palīdzība tiem, kuri pašu spēkiem galānetiek,» skaidro G.Avotiņa.«Jelgavas Novada Ziņas» publicē arī domeslēmuma pilnu tekstu par to, kas un kādā veidāvar pretendēt uz pašvaldības garantiju studijuun studējošā kredīta saņemšanai.Jelgavas novada domes 2010. gada 28. jūlija sēdes protokols Nr.1010. Ja studējošais iesniedzis pieteikumu, kamnav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti,Komitejai ir tiesības noteikt termiņu trūkumunovēršanai, par to paziņojot studējošajam. Jastudējošais noteiktajā termiņā nav iesniedzispieprasītos dokumentus, Komitejai ir tiesībaspaziņot, ka galvojuma pieteikums tiek atstātsbez izskatīšanas.11. Komiteja vienu reizi mēnesī izskata unizvērtē studējošo pieteikumus un tiem pievienotosdokumentus un sagatavo Pašvaldībasdomes lēmuma projektu par galvojuma sniegšanu,un piecas darba dienas iepriekš iesniedzto izskatīšanai Pašvaldības domes sēdē.12. Studējošo var uzaicināt uz Komitejas sēdiun Pašvaldības domes sēdi, kur tiks izskatītsjautājums par galvojuma sniegšanu. Komitejaiun Pašvaldības domes deputātiem ir tiesībasuzdot studējošajam jautājumus, kas saistīti argalvojuma sniegšanu un kredīta ņemšanu.Pašvaldības dome, ņemot vērā Komitejasatzinumu un Finanšu nodaļas saskaņojumu,pieņem lēmumu sniegt galvojumu studiju un/vai studējošā kredīta ņemšanai vai arī lēmumupar atteikumu sniegt galvojumu.13. Pēc labvēlīga Pašvaldības domes lēmumapieņemšanas Pašvaldības izpilddirektors parakstaKomitejas sagatavoto Vienošanos starpstudējošo un Pašvaldību par galvojuma saņemšanuun savstarpējo saistību nodibināšanu.14. Pēc Vienošanās noslēgšanas Komitejasadarbībā ar studējošo sagatavo Kredīta galvojumalīgumu ar konkrētu kredītiestādi, kuruparaksta kredītiestādes pilnvarots pārstāvis unPašvaldības izpilddirektors.III Nobeiguma nosacījumi15. Par galvojuma sniegšanas atteikumu studējošajamtiek paziņots rakstveidā Administratīvāprocesa likumā noteiktajā kārtībā.16. Komitejas faktisko rīcību personai ir tiesībasapstrīdēt Pašvaldības domes priekšsēdētājamviena mēneša laikā no tā spēkā stāšanāsdienas.17. Pašvaldības domes pieņemto lēmumu varpārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumānoteiktajā kārtībā.FOTO: Bērnudārzā «Taurenītis» ganbūvfirma cer darbus pabeigt laikā.Pieprasītākie arodi –automehāniķis un pavārsZaļenieku arodvidusskolāvēl visu augustu turpināsaudzēkņu uzņemšana – jaušobrīd praktiski nokomplektētasir automehāniķu un pavārugrupas jauniešiem pēcdevītās klases, tomēr skolāuzsver, ka dažas vietas arīšajās programmās vēl brīvasir, tāpēc 9. klašu absolventiaicināti iestāšanos skolā neatliktuz pēdējo brīdi.Skolas direktores vietniece mācībudarbā Valija Barkovska stāsta, ka īpašiskolā tiek gaidīti tie jaunieši, kuripēc 9. klases beigšanas vēlētos apgūtgrāmatveža un elektriķa profesiju.«Šajās grupās vēl ir brīvas vietas,» tāV.Barkovska.ap 15 cilvēku, nav reāli šādu darbu izdarīt līdzmācību gada sākumam – logi ne tikai jānomaina,jāveic arī ailu apdare. Būvnieks ir apliecinājis, kalogi ir pasūtīti, bet, kādos termiņos tos nomainīs,nav skaidrs,» tā būvuzraugs. Tieši šo neizdarībudēļ pašvaldība uzņēmējam strikti norādījusi,ka līdz 1. septembrim firmai ir jāpaveic visi tiedarbi, lai mācību gads varētu sākties. «Pēc tamjau celtnieki varēs strādāt tikai tajos laikos, kasnetraucēs mācību procesam,» uzsver būvuzraugs,piebilstot, ka darbu kavēšanai sekos arī naudassoda sankcijas.Līdzīgi tas būs arī Staļģenes un Elejas vidusskolā,kur arī, redzot, ka darbi tiek kavēti, pašvaldībauzdevusi tagad sākt ar ieejas mezglu sakārtošanuun logu nomaiņu, lai pēc tam varētu pabeigtdarbus, piemēram, skolas sētas pusē.Labāka situācija ir vienīgi Sesavas pamatskolā,kur kā apakšuzņēmējs pieņemts «Uzars celtniecība»,– tur, visticamāk, darbi iekļausies termiņā.Tomēr, kā uzsver būvuzraugs, visos objektosaugustā celtnieki būs spiesti strādāt ne tikai garasdarbdienu stundas, bet arī vēlos vakaros unnedēļas nogalēs, lai siltināšanas darbus paveiktutādā apjomā, kas netraucētu uzsākt bērniemskolas gaitas.Sākotnēji bija plānots, ka skolā šogad,tāpat kā iepriekšējos gados, tikskomplektēta arī mūrnieku grupa, tačuzemā pieprasījuma dēļ, visticamāk,mūrnieku arodu šogad apgūt nevarēs.«Iespējams, ka to ir ietekmējispanīkums celtniecības sfērā – jauniešivienkārši neizvēlas mācīties šo specialitāti.Citus gadus šajā programmā patir bijis konkurss, bet šogad interesesnav, tāpēc arī bijām spiesti pieņemtlēmumu grupu nekomplektēt,» skaidrodirektores vietniece.Savukārt pēc 12. klases Zaļeniekuarodvidusskolā ir iespējams apgūtklientu apkalpošanas speciālista amatuizglītības programmā «Sekretariāta unbiroja darbs».Zaļenieku arodvidusskola gaida savustopošos audzēkņus!Gaidām jaunos audzēkņus Zaļenieku arodvidusskolā!Dokumentu pieņemšana – līdz 31. augustamdarbdienās no pulksten 8 līdz 15.30,piektdienās no pulksten 8 līdz 13.Stājoties skolā, jāuzrāda dzimšanas apliecībavai pase un iepriekšējo izglītību apliecinošsdokuments vai tā kopija.2010./2011. mācību gadā aicinām jauniešusun jaunietes pēc pamatizglītības ieguves apgūtelektriķa, automehāniķa, pavāra, grāmatvežaprofesijas.Izglītības programma Kvalifikācija Mācību ilgumsAutotransports Automehāniķis 4 gadiEnerģētika Elektriķis 4 gadiGrāmatvedība Grāmatvedis 4 gadiĒdināšanas pakalpojumi Pavārs 3 gadiAudzēkņi līdztekus pavāra profesijai varapgūt arī vispārējo vidējo izglītību Jelgavasnovada Neklātienes vidusskolas Zaļeniekukonsultāciju punktā.Aicinām jauniešus un jaunietes pēcvidusskolas beigšanas apgūt profesijuviengadīgās profesionālās izglītības programmās(2. kvalifikācijas līmenis) undivgadīgās profesionālās vidējās izglītībasprogrammās (3. kvalifikācijas līmenis).Izglītības programma Kvalifikācija Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums(klases)(gadi)Sekretariāta Klientu 12 2un biroja darbs apkalpošanasspeciālistsMācību valoda – latviešu. Iestājpārbaudījumunav.Ir dienesta viesnīca (5 lati mēnesī),ēdnīca (pusdienas: 1,40 lati – 3 ēdieni).Stipendija no 7 līdz 50 latiem (summaslielums atkarīgs no mācību darbarezultātiem). Audzēkņiem ir iespējapapildus valsts noteiktajai stipendijaisaņemt ESF mērķstipendiju, kuras apjomsir līdz 50 latiem mēnesī.Tālruņi uzziņām: 63074474, 63074250.


izglītība2010. gada augusts5Vidusskolu absolventiem labi rezultāticentralizētajos eksāmenosJelgavas novadā centralizētoseksāmenus par vispārējovidējo izglītību kārtojaun sertifikātus saņēma 233audzēkņi no piecām vispārizglītojošāmvidusskolām, Neklātienesvidusskolas, kā arīZaļenieku arodvidusskolas.Kā informē Jelgavas novada Izglītībaspārvaldes speciāliste izglītības saturaun programmu jautājumos Eva Fišere,visaugstākie sasniegumi ir krievu valodā(apguves līmenis 64,1%, kārtoja 93 skolēni),taču labi rezultāti uzrādīti arī bioloģijāun fizikā, ko izvēlējās kārtot nelielsskolēnu skaits. Vispārizglītojošo skoluabsolventiem ir labi rezultāti arī latviešuvalodā (51,9%) un vēsturē (50,7%) – tie iraugstāki par vidējiem rādītājiem valstī.A līmeņa sertifikāti ir iegūti krievuvalodā (O.Fjodorova, Kalnciema pilsētasvidusskola; A.Tkačuka, Līvbērzes vidusskola),latviešu valodā (J.Ļebedeva, Vircavasvidusskola) un vēsturē (M.Kukša,Līvbērzes vidusskola).B līmeņa rezultātu visvairāk ir Vircavasvidusskolas absolventiem (18,4%),četri no tiem – latviešu valodā, bet vienspat fizikā. Kopumā novadā visvairāk Blīmeņa rezultātu ir krievu valodā – 22absolventiem jeb 24% no tiem, kas kārtojašo eksāmenu.Salīdzinot A, B un C līmeņa rezultātuīpatsvaru centralizētajos eksāmenos,visaugstākie sasniegumi ir Līvbērzesvidusskolai, kam A, B un C līmeņa sertifikātiir 56,8%, nedaudz mazāk to irElejas vidusskolai – 54,7%, bet Vircavasvidusskolai – 49%.«Ja aplūkojam absolventu sniegumukonkrētos mācību priekšmetos, tad parlabiem rezultātiem jāuzteic Kalnciemapilsētas vidusskola krievu valodā(vidējais apguves līmenis 78,7%) unvēsturē (61,9%), Vircavas vidusskolalatviešu valodā (60,3%) un angļu valodā(51,5%), bet matemātikā visaugstākierezultāti ir Elejas vidusskolai (41,1%),»tā E.Fišere.Neklātienes vidusskolu absolventusniegums liecina, ka, izvēloties vidējāsizglītības ieguvei šo veidu, motivētiemcilvēkiem ir iespējams konkurēt ar vis-Pedagogi varēspieteikties stipendijāmNo 16. līdz 30. augustampedagogi varēs pieteiktiesmērķstipendijām. Jelgavasnovada izglītības iestāžupedagogiem iespēja saņemtstipendiju tiek piedāvāta divuEiropas Sociālā fonda (ESF)projektu gaitā, un kopumānākamajā mācību gadā tātiks nodrošināta gandrīz 200skolotājiem.«Arī novada izglītības iestāžu pedagogiaktīvi izmanto iespējas papildināt zināšanas,lai uzlabotu savas profesionālāsprasmes. Aizvadītajā mācību gadā šādaiespēja pavērās, īstenojot divus ESF projektus,un līdztekus jaunām zināšanāmpedagogiem bija iespēja iegūt stipendiju.Kopumā šādi tika atbalstīti 182 skolotāji,»stāsta Jelgavas novada Izglītības pārvaldesspeciāliste pieaugušo izglītības unprojektu jautājumos Lelde Šantare. Proti,īstenojot projektu «Atbalsts vispārējāsizglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajospriekšmetos», iespēja saņemtstipendiju tiek nodrošināta ķīmijas, fizikas,bioloģijas un dabas zinību, matemātikas,informātikas, angļu un vācu valodasskolotājiem, un 2009./2010. mācību gadāstipendiju saņēma 42 novada izglītībasiestāžu pedagogi, kuri bija gatavi papildusstrādāt, lai sekmētu šo priekšmetupopularitāti skolēnu vidū. Kopējā summa– 44 350 lati. «Pirms pāris gadiem situācijašajā jomā patiesi nebija iepriecinoša– skolēni izvēlējās studēt visu citu, tikaine eksaktos priekšmetus, taču nu skolotāji,izstrādājot dažādus metodiskos materiālus,pārbaudes darbus, organizējotīpašas konsultācijas, panākuši, ka aizvienvairāk izglītojamo ir gatavi studijām dabaszinātņuun tehnoloģiju programmās,»ieguvumus ieskicē L.Šantare, piebilstot,ka pašlaik, piesaistot ES līdzekļus, trijāsskolās – Kalnciema vidusskolā, Kalnciemapilsētasvidusskolā unNeklātienesvidusskolā –tiek uzlabotidabas zinībukabineti, kasn e a p š a u b ā -mi skolēnusstimulēs padziļinātiapgūttieši šospriekšmetus. Telpas jau izremontētas,mēbeles jau iegādātas, un tagad centramvēl jāiegūst specializētais aprīkojums.Savukārt ESF projekta «Pedagogukonkurētspējas veicināšana izglītības sistēmasoptimizācijas apstākļos» laikā pedagogiemir iespēja saņemt stipendiju, laiapgūtu vēl kādu pedagoģisko kvalifikācijuvai citu profesiju, kā arī lai novērtētusavas profesionālās darbības kvalitāti.L.Šantare norāda, ka pagājušajā mācībugadā šī projekta laikā tika atbalstīti 140skolotāji – 128 saņēma profesionālās darbībaskvalitātes pakāpi, bet 12 augstskolāapguva papildu kvalifikāciju. Kopumāšim mērķim izlietoti 52 600 lati.«Nākamajā, 2010./2011., mācību gadāšajā projektā paredzēts atbalstīt 181 novadaskolotāju – pirmajā semestrī 100,bet otrajā – 81. Jāizsver, ka skolotājiem,kuri pretendē uz stipendiju, jāizturkonkurss, kur viņu līdzšinējais darbstiek vērtēts pēc noteiktiem kritērijiem.Diemžēl stipendiju saņēmēju skaits irlimitēts,» uzsver L.Šantare, norādot, kalīdzīga situācija ir arī prioritāro mācībupriekšmetu atbalsta programmā. Proti,nākamajā mācību gadā šis projekts tiksrealizēts pēdējo reizi, un plānots, kastipendijas varēs saņemt apmēram 15pedagogi.Minētajām stipendijām pedagogi varēspieteikties no 16. līdz 30. augustamIzglītības pārvaldes 401. kabinetā.pārizglītojošo skolu beidzējiem. Jelgavasnovada Neklātienes vidusskolā to beidzējuskaits, kas ieguvuši B, C un D līmeņasertifikātus krievu valodā, ir 98% novisiem, kas kārtoja šo eksāmenu, vēsturē90%, bet angļu valodā 62% no visiemkārtotājiem.Staļģenes vidusskolas absolventiem, kasarī apguvuši neklātienes vidējās izglītībasprogrammu, vislabākie rezultāti krievuvalodā (vidējais apguves līmenis 62,7%)un angļu valodā.«Jāsecina, ka mūsu novada jauniešiJelgavas novada Atbalstabiedrība, ko esam jau iepazinušiar viņu centieniem nodrošinātzupas virtuves pagastos,palīdzēt iekopt mazdārziņus,kā arī materiāli stimulēt centīgākosnovada skolēnus, tagadapņēmusies palīdzēt sagatavotiesskolai tiem pirmklasniekiem,kuru ģimenēs finansiālieapstākļi ir smagāki.FOTO: SalīdzinotA, B un C līmeņarezultātu īpatsvarucentralizētajoseksāmenosmūsu novadavidusskolās,visaugstākiesasniegumi irLīvbērzes vidusskolai,kurā56,8 procenti 12.klases audzēkņusaņēmuši A, B unC līmeņa sertifikātus.centralizētajos eksāmenos uzrādījuši tādusniegumu, kas atbilst viņu zināšanu unprasmju, centības un motivācijas līmenimun kopumā neatšķiras no ikdienas mācībudarba rezultātiem. Jācer, ka iegūtiesertifikāti nebūs šķērslis, lai turpinātu izglītošanosizvēlētajās izglītības iestādēs,»spriež E Fišere.Detalizētāk eksāmenu rezultātus novadāizvērtēs katra izglītības iestāde unskolotāji mācību priekšmetu metodiskoapvienību sanāksmēs, kas notiks jau augustabeigās.Biedrības vadītājs Madars Lasmanisstāsta, ka ar skolu direktoru palīdzībuir apzināti vairāk nekā 70 novada bērni,kuriem šogad jāuzsāk skolas gaitas, bet ģimenēsfinansiālie apstākļi ir grūti un pašuspēkiem vecākiem bērnus palaist skolāvarētu būt problemātiski. «Mēs esamapņēmušies palīdzēt šiem bērniem, vācotziedojumus, uzrunājot novada uzņēmējusun lielos zemniekus, lai iegūtu līdzekļus,ko pēc tam mācību līdzekļu veidā nodotšiem bērniem. Esam plānojuši savākt tikdaudz naudas, lai katram bērnam varētusagādāt palīdzību 25 latu apmērā. Plānojam,ka tā nebūs palīdzība naudas vaidāvanu kartes veidā, bet gan reālas mantas– mūsu iecere ir iegādāties katram bērnamskolas somu, kurā tiktu salikti obligātiemācību materiāli,» tā M.Lasmanis.Iesaistīties akcijā aicināts ikviens novadaiedzīvotājs. M.Lasmanis informē,ka jau šobrīd katrā pagastā kopumā 16veikalos biedrība ir izvietojusi ziedojumukastītes, kurās iedzīvotāji var atstātsavus ziedojumus mūsu novada trūcīgopirmklasnieku atbalstam. «Jau līdz šimdarbojoties, esam sapratuši, ka Jelgavasnovada iedzīvotāji ir ļoti atsaucīgi ungatavi palīdzēt saviem kaimiņiem, kamneklājas viegli. Tāpēc ceram, ka arī šoreizmūsu aicinājums novada iedzīvotājus uzrunāsun mūsu akcija izdosies – mēs kopāspēsim palīdzēt vairāk nekā 70 bērniem,»pārliecināts M.Lasmanis.Tā kā biedrība vēl ir jauna, tai šobrīd atbalstusniedz daudz pieredzējušākais «lielaisbrālis» «ziedot.lv». «Viņiem ir daudzlielāka pieredze šādu akciju organizēšanā,tāpēc mūs labprāt konsultē, un mēs esampārliecinātāki, ka mūsu izvēlētais ceļš uzmērķi ir pareizs,» saka M.Lasmanis.Jāpiebilst, ka šovasar pirmo reizi biedrībafinansiālu atbalstu sniedza arī katrasnovada skolas labākajam absolventam – tābija vienreizēja stipendija 100 latu apmērā,skolu beidzot. M.Lasmanis ir apņēmībaspilns šo aizsākto tradīciju turpināt. «Novadāir daudz talantīgu, spējīgu un centīgubērnu, tāpēc mēs vēlamies viņus izcelt. Jašogad stipendiju, skolu beidzot, piešķīrāmkatras skolas labākajam audzēknim, tadnākotnē plānojam to patiesi iedibinātkā stipendiju, kur vienīgais nosacījumsnebūtu tikai labas sekmes. Līdzīgi kācitās skolās ir dažāda veida stipendijas,Brīvpusdienas varsaņemt trūcīgienovada bērniKārtība, kādā bērni, kuri kādāno Jelgavas novada skolāmapgūst pamatskolas izglītībasprogrammu, var pretendēt uzbrīvpusdienām un pabalstuizglītībai, nav mainījusies, unlielai daļai trūcīgo bērnu jaušobrīd pabalsti piešķirti, tačutie, kas to vēl nav pieprasījuši,var interesēties pie sava pagastasociālā darbinieka.Jelgavas novada Sociālā dienesta vadītājaIlze Āna informē, ka uz brīvpusdienāmvar pretendēt tikai tie skolēni, kas kādā nonovada skolām apgūst vispārējo pamatizglītībasprogrammu – tātad 1. – 9. klašu bērni,kā arī tie, kuri apgūst obligāto piecgadniekuun sešgadnieku apmācību. Obligāts nosacījums– ģimenei ir jābūt piešķirtam trūcīgāsģimenes statusam, kā arī vecākiem, pirmssaņemt pabalstu, jāparaksta vienošanās,kurā viņi apņemas ne tikai veikt līdzdarbībaspasākumus, bet arī aktīvi visa mācībugada garumā iesaistīties sava bērna izglītošanā.Jāpiebilst, ka brīvpusdienas tiekpiešķirtas uz visu mācību gadu.Pēc identiskiem nosacījumiem trūcīgāsģimenes var pretendēt uz pabalstu bērnaizglītībai – tas ir vienreizējs pabalsts 20 latuapmērā. I.Āna skaidro, ka šis pabalsts 20latu apmērā tiek piešķirts visa gada garumā,tāpēc vecākiem nav pamata steigties unizmantot to jau šajā mēnesī. «Iespējams,ka ģimenes finansiālā situācija šobrīd ļaujsagatavoties skolai – vasarā tomēr ir vairākiespēju piepelnīties. Savukārt, ja ģimeneprognozē, ka ziemā tai situācija varētu būtsmagāka, droši var šī pabalsta izmantošanuatlikt uz ziemu,» tā I.Āna.Par iespēju saņemt minētos pabalstusģimenes aicinātas interesēties pie savapagasta sociālā darbinieka.Biedrība palīdzēs pirmklasniekiemsagatavoties skolaiFOTO: Lai palīdzētu skolai sagatavoties vairāk nekā 70 novada trūcīgo ģimeņupirmklasniekiem, Jelgavas novada Atbalsta biedrība uzsākusi akciju, kuraslaikā katrā pagastā veikalos izvietotas ziedojumu kastītes. Tajās savu ziedojumunaudas veidā var iemest ikviens novada iedzīvotājs. Pēc tam par saziedotajiemlīdzekļiem tiks iegādāti mācību materiāli šiem pirmklasniekiem.arī mēs varētu izveidot savu – biedrībasstipendiju novada skolām. Šobrīd intensīviapspriežam labākos variantus – tie varētubūt pētnieciski darbi, konkursi vai kastamlīdzīgs, ko paralēli mācību darbam veicnovada skolēni, un rezultātā viņi saņem šonaudas stipendiju. Variantus apspriežamarī ar novada Izglītības pārvaldi, taču,tiklīdz mums būs izkristalizējies galavariants, informēsim skolas un audzēkņivarēs pieteikt savu dalību stipendijas iegūšanai,»skaidro M.Lasmanis, piebilstot,ka tas noteikti būs jau šajā mācību gadā,tāpēc skolēniem atliek vien sekot līdziinformācijai.SagatavojaKristīne LangenfeldeFoto: Krišjānis Grantiņš,no Līvbērzes vidusskolas arhīva


6 2010. gada augusts pagastu mozaīkaElejaNo aprīļa beigāmElejas pensionāri apvienojušiesklubiņā, nu ievēlēta arī tā prezidente.Par senioru vadoni kļuvusibijusī kultūras darbiniece, literāteun gleznotāja Liliana Skudra.«Tā nu sanācis – jo vecāka palieku,jo svarīgākas lietas man uztic.Seniori sanāca, bet to «stūrmaņa»lomu neviens neuzņēmās, taču mēsvisi zinām, ka, lai kaut kas notiktu,vienam ir jābūt galvenajam. Tadnu es, neskatoties uz to, ka Elejādzīvoju neilgu laiku – tikai gadu –,tomēr piekritu,» teic L.Skudra. ViņaElejas regbijisti 15. augustā dodasuz nometni Lietuvā. Tā tiekorganizēta, lai labāk sagatavotosstarptautiskam turnīram starpLatvijas un Lietuvas komandām,kur galvenā balva ir 5000 eiro sportainventāra iegādei.Elejas sporta dzīves organizatoreSandra Avota stāsta, ka šobrīd regbijuspēlē 20 pagasta jaunieši. «NesenGluda -Uz lustīgu dancošanu arī pagastaiedzīvotājus un ciemiņus21. augustā pulksten 18 Nākotnesestrādē aicina līnijdejotāji.Proti, te sabrauks vairāk nekādesmit kolektīvi, kuri gatavi netikai sniegt koncertu, bet arīcitiem interesentiem iemācītlīnijdeju pamatsoļus.Teju vasaras noslēgumā, 21.augustā, Nākotnē notiks ne tikailīnijdeju sadancis, bet pa dienuikviens aicināts piedalīties arīsportiskās aktivitātēs. Pulksten11 ciema centrā sāksies strītbolasacensības un velobrauciens.Sporta metodiķe Mārīte Pabērzastāsta, ka arī šogad notikstradicionālās sporta spēles. Lailaikus rēķinātos ar komanduskaitu un organizētu darbu, sportametodiķe aicina strītbola komandasiepriekš pieteikties. TasZalenieki ,Zemnieku saimniecība«Vilciņi», kurā jau daudzus gadussaimnieko Burmistru ģimene, ir vienīgāno Jelgavas novada, kura šogadpiedalās konkursā «Sējējs 2010».Zemkopības ministrijas žūrijas komisijasaimniecību jau novērtējusipagājušajā mēnesī, īpaši uzslavējottās sakopto apkārtni, taču, kā mūsusaimniecībai būs veicies, to varēsuzzināt tikai septembra beigās.Senioru kluba prezidente – Liliana SkudraRegbijisti dodas uz nometniSadancošana NākotnēNākotnes kultūras nama vadītājaDace Laure stāsta, ka, lai arīlīnijdeju grupa Nākotnē pastāv jautrīs gadus, līnijdeju svētki estrādēbūs pirmo reizi. «Mūsu līnijdejotājasšoreiz ciemos uzaicinājušassavus draugus. 21. augustā Nākotnēsabrauks līnijdejotāju kolektīvino Madlienas, Tukuma, Bauskas,Dobeles un Jelgavas apkārtnes,»tā D.Laure. Jāteic, ka šis pasākumsir īpašs, jo tas nebūs vis pa-jāizdara līdz 20. augustam, zvanotM.Pabērzai pa tālruni 26152766.«Komandā jābūt trim cilvēkiem,vienalga, vai tās ir trīs meitenesvai trīs puiši, vai arī jauktas komandas,taču dalībnieki nevar būtjaunāki par 14 gadiem. Sacensībasnotiks divās vecuma grupās – no14 līdz 17 gadiem un virs 18,» stāstametodiķe. Paralēli bumbošanaiikviens aicināts uz velobraukšanu.Tajā gan var piedalīties jau notrīs gadu vecuma. Labākie velobraucējitiks noskaidroti vairākāsvecuma grupās. Sporta aktivitātes«Vilciņi» startē «Sējējā 2010»dzimusi jelgavniece, bet lielu daļumūža nodzīvojusi Bauskā, strādājusipar kultūras darbinieci, gleznojusi unvēl joprojām to dara, tāpat kā rakstadzejoļus un ir Bauskas literārās apvienībasbiedre. «No mums nav jēgas, jaesam tikai labuma patērētāji, ir jādomā,kā mēs varam palīdzēt pārējiem.Man negribētos, lai mēs tikai kaut kurciemotos, brauktu atpūtas braucienos,bet arī dotu ko no sevis. Gribas parādīt,kā to dzīvi dzīvot, lai nav tikai jāēd unjāguļ,» tā L.Skudra. Lai smeltos idejas,nolemts, ka drīzumā vadītāja tiksies arJelgavas Pensionāru biedrības aktīvistiem.«Jau esam noteikuši tuvākos plānus– drīzaicināsimkopā vecmāmiņasar saviemmazbērniemuniestudēsimizrādi «Pasaku stunda pie rūķa»,ceru, ka jau septembra otrajā pusēbūs pirmizrāde. Septembrī esamiecerējuši doties ekskursijā uz Rundālespili,» tā L.Skudra. Elejasseniori kopā sanākt aicināti katramēneša pirmajā trešdienā pulksten15 jaunajā Elejas saieta namā.sākām cīņu starptautiskā turnīrā, kurgalvenā balva ir pieci tūkstoši eiro.Pirmajā posmā, sacenšoties ar Jelgavaspilsētas, Jelgavas un Ozolniekunovada komandām, izcīnījām 1. vietu,tagad pozīcija jānotur. Ņemot vērā,ka balvu fonds ir ļoti liels, lai labāksagatavotos, esam nolēmuši dotiesuz treniņnometni, kas notiks no 15.līdz 20. augustam Lietuvā,» stāstaS.Avota. Jau septembra sākumā elejniekiembūs jāsacenšas ar Dobelesun Bauskas novadu komandām,bet septembra beigās vai oktobrasākumā gaidāms fināls Lietuvā.rasts koncerts, bet gan koncertssavīsies ar paraugstundām unskatītāju līdzdarbošanos. Proti,interesenti pasākuma laikā varēsiemācīties līnijdeju pamatsoļus.«Tā teikt, līnijdejas brīvā formā– ballīte kopā ar koncertu. Galvenais,pasākums ir bez maksas.Līdzi jāņem vien labs noskaņojumsun veiklas kājas lustīgaidancošanai,» tā D.Laure.Gaida pieteikumus strītbolam un aicina salabot velosipēdusNākotnes centrā sāksies pulksten11, reģistrēšanās sacensībāmno pulksten 9.45 līdz 10.30.M.Pabērza teic, ka uz strītbolugaidīti ne tikai vietējie jaunieši,bet arī sportisti no kaimiņu pagastiem,kuri labprāt piedalītossacensībās. Ja nu gadījumā kādsnebūs paspējis pieteikties līdz20. augustam, droši var nākt unreģistrēties arī 21. augustā. «Nevienuprom nedzīsim, galvenais,lai visi kopā mēs sportiski un labipavadītu brīvo laiku,» piebilstM.Pabērza.Z/s «Vilciņi» startē nominācijā«Lauksaimnieciskā ražošana».«Saimniecība ir sakopta, tās sakārtošanāpatiešām esam ieguldījušilielu darbu. Mūsuprāt, bija pienācislaiks, lai kāds speciālists mūs novērtē,varbūt no malas redz un iesaka, kasvajadzīgs, lai attīstītos vēl vairāk,»ideju piedalīties konkursā pamatosaimnieks Arnis Burmistrs, piebilstot,ka uz to pamudinājusi Jelgavaslauksaimnieku apvienības pārstāveGunta Šņickovska. Arnis «Vilciņos»tā pa īstam saimnieko no 1992.gada, taču līdz tam jau palīdzējissaviem vecākiem. Šobrīd «Vilciņu»pamatdarbība ir rapša audzēšana ungraudkopība. Saimniecībā dod darbu13 cilvēkiem, lielākoties Zaļeniekuiedzīvotājiem, bet divi darbinieki uzzemnieku saimniecību ceļu mēro noDobeles novada. Zemnieks spriež, kanākamajā gadā varētu piesaistīt arīstudentus praktikantus no LatvijasLauksaimniecības universitātes. Taujāts,kāda tad šogad raža, saimnieksstāsta, ka par to vēl pāragri spriest.«Rapsis būs novākts, taču graudustikai vēl tā pa īstam sāksim kult.Jāatzīst, ka laika apstākļi šogad mūsnav saaudzējuši – bija gan krusa, ganlietus, tāpēc nezinām, kādi būs kvalitātesrādītāji,» teic Arnis, piebilstot,ka raizes tagad sagādā neprognozējamaistirgus, jo pašreiz graudiemcena ir salīdzinoši augsta, bet tāvar mainīties. Tačugalvenais esot darītun strādāt, lai Latvijaiegūtu labumu nolauksaimniecības, nevisdominējošā būtutikai tirdzniecība.Zemkopības ministrijasžūrijas komisija«Vilciņus» apmeklēja13. jūlijā, apskatotsaimniecību, izbraukājotrapša un kviešu laukus, viesojušiesaugu aizsardzības līdzekļunoliktavā, pārbaudījuši saimniecībasgrāmatvedību. Protams, rezultāti vēlnav zināmi, Arnis vien teic, ka žūrijaskomisija «Vilciņus» slavējusi parsaimniecības sakoptību. Ministrijaspārstāve Viktorija Kalniņa «JelgavasNovada Ziņām» stāsta, ka šobrīdvēl notiek saimniecību izvērtēšana,rezultāti būs zināmi šā mēneša vidū,taču publiski tos paziņos un konkursauzvarētājus apbalvos noslēgumapasākumā 24. septembrī Rīgā, VEFkultūras pilī. Jāpiebilst, ka «Vilciņi»jau 1998. gadā ieguva laureāta titulunominācijā «Augkopība».Foto: Krišjānis GrantiņšValgundeSaņemts finansējums,un šobrīd tiek izstrādātstehniskais projekts, lai VītoliņosMehanizatoru iela iegūtu apgaismojumu.Tiesa, tas, vai iela kļūs gaišākašogad vai nākamgad pavasarī,atkarīgs no tā, cik ātrā laikā tikssakārtota visa dokumentācija.Valgundes pagasta pārvaldesvadītāja Maija Lasmane stāsta, kafinansiālu atbalstu projekts «Valgundespagasta Vītoliņu ciemaMehanizatoru ielas apgaismojumaierīkošana» saņēmis no EiropasLauksaimniecības fonda lauku at-Valgundes 502. jaunsarguvienība pagājušajā mēnesī Kalnciemavidusskolā aizvadījusivasaras treniņnometni, bet nuaicina savam pulkam pievienotiesjaunus dalībniekus.Jaunsargu vadītājs OskarsKarls stāsta, ka skolēni par iestāšanosjaunsargos pie viņa var interesētiesKalnciema vidusskolāJaunsvirlaukaJaunsvirlaukas jauniešu izglītībasun iniciatīvu klubs «Klikšķis»saņēmis atbalstu vides projektam«Mēs esam tas, ko mēs darām!».Šobrīd sākta tā īstenošana, un«Klikšķis» savai komandai aicinapievienoties jaunus biedrus, kurieminteresē vides jautājumi. Nākamātikšanās – 4. septembrī pulksten 11Bērnu un jauniešu centra telpās.Jaunsvirlaukas Bērnu un jauniešucentra koordinatore Inese Skromanestāsta, ka projektam atbalstudevusi programma «Jaunatnedarbībā». «Neformālās sarunās arjauniešiem sapratām, ka ļoti daudzicilvēki neapzinās, ka tādi procesi kāglobālā sasilšana ir visu mūsu atbildība.Tieši tāpēc šī projekta galvenādoma ir jauniešu aktīva iesaistīšanāsvienaudžu un bērnu izglītošanā, informēšanāpar to, ka cilvēka ikdienasdarbības tomēr var dod arī pozitīvuietekmi uz apkārtējo vidi,» projektaideju stāsta I.Skromane. Galveniemērķi ir rosināt apkārtējos cilvēkusdomāt par vidi, piemēram, enerģijasun ūdens taupīšanu, atkritumušķirošanu, tās būtisko nozīmi. Tāpatviens no mērķiem ir šo izglītošanusākt tieši bērnudārzos un skolās, unto veiks paši jaunieši. Projekta laikāparedzēti arī vairāki semināri. Pirmais– jau 4. septembrī par fotografēšanuun fotomākslu, bet otrais seminārsBeidzies ceļojums apkārt zemeslodeiFOTO: «Jaunlīdumos» notikusi novada pašvaldības atbalstītaatpūtas un piedzīvojumu nometne «Apkārt zemeslodei»,kas pulcināja vairāk nekā 30 jauniešus no visa novada. Desmitdienu laikā skolēni iepazinuši dažādas pasaules valstis unkontinentus – to tradīcijas, paražas, dejas, dziesmas, vēsturi,kā arī izgatavojuši dažādas lietas, kas raksturo katru valsti.Nometnes dalībnieki atzīst, ka uzzinātais noteikti noderēs arīskolā mācībām.Izgaismos Mehanizatoru ielutīstībai Lauku attīstības pasākuma«Pamatpakalpojumiekonomikai un iedzīvotājiem».«Paredzēts, ka tiks izgaismotaMehanizatoru iela posmāno valsts ceļa Jelgava–Kalnciemslīdz Lāču ielai, un tasir 640 metrus garš,» stāstaM.Lasmane. Šobrīd notiektehniskā projekta izstrāde, lai zinātu,cik apgaismes stabu tiks uzstādīts.«Šobrīd nevaram konkrēti pateikt, kadsāksies reāli darbi, jo tas būs atkarīgsgan no tā, cik ātrā laikā noskaidrosdarba veicējus, sakārtos dokumentus,gan no tā, vai šogad pašvaldībaipietiks līdzekļu līdzfinansējumam.Ja šoruden to nepaspēsim, darbusatliks uz pavasari,» stāsta vadītāja,piebilstot, ka šis ceļa posms nekadnav bijis apgaismots.Gaida jaunus biedrus jaunsargu vienībāKalnciemsDomājot par jauniešu līdzdarbošanospagasta attīstībā,jaunu iespēju rašanu, pagājušajāmēnesī grupa Kalnciemajauniešu nolēmuši dibinātbiedrību. Jau 13. augustāpulksten 19 ikviens jaunietis,kuram ir interese iesaistītiesbiedrībā, izteikt un realizētsavas idejas, aicināts uz pirmodibināšanas kopsapulciKalnciema kultūras namā.Kalnciema pagasta pārvaldesvadītāja Gaļina Koroļova stāsta,ka pašvaldība jo īpaši pēdējālaikā salīdzinoši daudz līdzekļuiegulda, lai uzturētu pagastateritoriju sakoptu, pievilcīgu kāno 20. augusta katru darba dienu,izņemot trešdienas, no pulksten 9līdz 17. Staļģenes vidusskolā jauniegaidīti katru trešdienu no pulksten14 līdz 18. «Šobrīd mūsu vienībādarbojas ap 70 skolēnu, tačukomandā gaidām aizvien jaunuspuišus un meitenes no 12 līdz 19gadiem. Ja ir vēlēšanās, uzņemsimarī jaunākus,» tā O.Karls. Jāpiebilst,ka šis pulciņš ir bez maksas unFoto: Krišjānis Grantiņštajā notiek gan lekcijas, gan praktiskāsnodarbības – orientēšanās,šaušana ar mācību ieročiem,tūrisms, kā mezglus sasiet, kāizdzīvot laukā, glābšana uz ūdens,dažādi drošības pasākumi, kopīgadošanās pārgājienos un vēl daudzkas cits. «Galvenais, lai jaunietiminteresē aktīvs dzīvesveids,» aicinotsavai komandai pievienotiesinteresentus, teic O.Karls.«Klikšķis» gaida jaunus biedrusPalīdzēt jauniešiem uzņēmusiesKalnciema kultūrasnama vadītāja Dace Dalga.Viņa stāsta, ka šobrīd dokumentācijajau ir teju sakārtota,vien palikušas dažas nianses,lai jau šomēnes iesniegtu visusnepieciešamos dokumentusbiedrības reģistrācijai. «Pēcpirmās tikšanā reizes sapratām,ka pagastā ir daudz jauniešu,kuri tomēr ir ieinteresēti, laivide, kurā viņi dzīvo, būtupievilcīga un saistoša viņiem,un ir gatavi līdzdarboties. Nenoliedzami,šobrīd vienīgaisveids, kā iegūt līdzekļus, irrakstīt projektus, taču, lai todarītu, nepieciešama biedrība.Tieši tāpēc jau šomēnes mēsto reģistrēsim,» tā vadītāja.būs «Enerģija un ūdens taupīšana».Noslēgumā taps foto grāmata unfoto izstāde par paveikto. «Šobrīdkomandā jau darbojas vairāk nekādesmit jaunieši vecumā no 15 līdz22 gadiem, taču viņi savai radošajaigrupai aicina pievienoties vēl kādu.Galvenais, lai viņam interesētu videsjautājumi, jo tas, cik lieli kalni tiksgāzti, atkarīgs no pašiem jauniešiem.Manuprāt, šī ir lieliska iespējapilnveidot savas organizatoriskāsspējas, prasmes sastrādāties grupā,paust savu viedokli plašākaipublikai un izteikt savas radošāsidejas, jo uzklausīts tiks ikviens,» tāI.Skromane.Jaunieši līdzdarbosiespagasta attīstībāpašiem, tā viesiem. «Tā ir vide,kurā mēs dzīvojam, un katrs vēlas,lai tajā būtu patīkami atrasties,» tāG.Koroļova. Taču daļa iedzīvotājutomēr nespēj novērtēt citu veikumu– izmētā atkritumus, sasitTaču līdz tam šonedēļ, 13.augustā, visi enerģiskie jauniešiaicināti uz biedrībasdibināšanas pirmo kopsapulci,lai piedalītos vēlēšanāsun no sava vidus izvēlētulīderi, kurš gatavs uzņemtiesvadītāja lomu, apstiprinātustatūtus, kā arī lemtu parbiedrības nosaukumu. «Jaulaikus aicinu jauniešus mājāspadomāt, kāds varētu būtmūsu biedrības nosaukums,»piebilst D.Dalga. Tikšanāsnotiks kultūras namā, kurpagaidām arī būs jaunās biedrībasmājvieta.«Cienīsim citu cilvēku darbu!»pudeles, salauž soliņus. «Gribuaicināt cilvēkus pārdomāt savurīcību, vai tiešām nevēlamiesdzīvot sakoptā vidē, vai ir tikgrūti cienīt citu cilvēku darbu,»tā pārvaldes vadītāja.


VircavaPirms nedēļas sākta ilgi gaidītāBeiku ceļa rekonstrukcija. Paredzēts,ka rekonstrukcijas laikā šisceļš vairāk nekā divu kilometrugarumā iegūs asfalta segumu.Vircavas pagasta pārvaldesvadītāja Rita Borščevska stāsta,ka šis projekts «Ceļa Nr. 30 «Beikuceļš–Beika» rekonstrukcija» tiekīstenots ar Eiropas Lauksaimniecībasvirzības un garantijufonda atbalstu. Tas tiek darīts, lainovērstu vietējās nozīmes ceļaSākta Beiku ceļa rekonstrukcijainfrastruktūras bojājumuscukura rūpniecībasrestrukturizācijas skartajāreģionā. «Jāatzīst,ka ceļš ir sliktā stāvoklī,jo īpaši pēc pavasaraplūdiem, kas to vairākāsvietās arī nedaudz izskaloja.Pēc rekonstrukcijasbūsim divtik lieli ieguvēji,jo šis ceļa posms ne tikaitiks noasfaltēts, bet uzlaboti arī abitilti, kas ir šajā ceļa posmā,» tā pārvaldesvadītāja. Darbus veic «LatvijasJaunu skatu iegūs tautas namsNesen sākti rekonstrukcijasdarbi Vircavas tautas namā, kuruspilnībā plānots pabeigt līdz31. novembrim. Vircavas pagastapārvaldes vadītāja Rita Borščevskainformē, ka vietējais tautas namspiedzīvos kardinālas pārmaiņas.Līgums par darbu veikšanuparakstīts ar Rāmavā reģistrētoSIA «Siltums jums», kura jau aktīvisākusi darbu izpildi. Bet finansiāliprojektu «Vircavas tautas namarekonstrukcija» atbalsta EiropasSvete -Par atkritumu izvešanas līgumunenoslēgšanu pienāksies sodsLīdz ar reformām atkritumuapsaimniekošanā problēmas Svētespagasta pārvaldei radījuši Jēkabniekuciema un dārzkopības sabiedrības«Atpūta» iedzīvotāji. Proti, lieladaļa no viņiem nav noslēguši līgumuar atkritumu izvedējiem un dzīvo uzcitu rēķina.Svētes pagasta pārvaldes vadītājsEdgars Grīnofs stāsta, ka iedzīvotājijau pirms vairākiem mēnešiem lūgtinoslēgt līgumus par atkritumu izvešanu,jo pagasta pārvalde šo funkcijuvairs nepilda. To, ka līgumam irjābūt, nosaka arī Jelgavas novadapašvaldības saistošie noteikumi.Svētē, līdz ar to arī Jēkabniekos un«Atpūtā», tāpat kā līdz šim, to uzņēmiesveikt SIA «Kulk». «Pagājisjau krietns laiks, bet Jēkabniekos un«Atpūtā» lielākā daļa iedzīvotājujoprojām nevar uzrādīt līgumusLielplatoneLielplatones pagasta pārvalderadusi iespēju finansiāli atbalstītideju par jaunsargu vienības atjaunošanuLielplatonē. Tas nozīmē,ka jau septembra pirmajās dienāsElejas vidusskolas Lielplatones filiālesskolēni tiks aicināti uz pirmonodarbību. Šī iespēja pagasta bērniemtiks piedāvāta bez maksas.Vienību atjaunot apņēmies bijušaisvienības vadītājs Ēriks Grinevics.«Lielplatonē jaunsargu vienībafinansiālu apsvērumu dēļ darbupārtrauca pirms pieciem gadiem,un jāteic, ka nodarbības tolaikapmeklēja kupls pulks jauniešu.Tieši tāpēc domāju, ka interese būsarī tagad. Plānots, ka jau pirmajāsseptembra dienās skolēnus aicināšuuz tikšanos. Kurā dienā un laikātā būs, skolēnus aicinu sekot līdziinformācijai skolā,» tā Ē.Grinevics.Uz jaunsargu nodarbībām tiekgaidīti gan puiši, gan meitenes.«Ņemot vērā, ka pulciņš tiks atjaunots,pateicoties pagasta pārvaldesfinansiālam atbalstam, tas bērniembūs bez maksas. Līdz šim neretiLauksaimniecības fonds lauku attīstībaiprogrammā «Pamatpakalpojumiekonomikai un iedzīvotājiem»,līdzfinansē – novada pašvaldība.Paredzēts, ka tautas namā tiks pārbūvētsūdensvads, kanalizācijas sistēma,izbūvēta ventilācija, jauna apkuressistēma, veikta elektromontāža,remonts iekštelpās. R.Borščevskastāsta, ka tautas namā būs izbūvētasarī labierīcības, kurās varēs iekļūtcilvēki ratiņkrēslā, tāpat plānots izbūvētinvalīdu uzbrauktuvi pie tautasnama. «Nomainīs arī tautas namaar atkritumu apsaimniekotājiem.Problēmas ir arī ar Svētes centracilvēkiem. Protams, ir ģimenes,kuras apzinīgi jau to ir izdarījušas unmaksā par atkritumu izvešanu, tačuliela daļa atkritumu nonāk pagastakonteinerā pie Jēkabnieku kultūrasnama, Svētes un Kalnanšu kapuvai mazdārziņu apkārtnē,» stāstaE.Grīnofs. Lai nerastos problēmas,pārvaldes vadītājs lūdz iedzīvotājustomēr noslēgt līgumus. «Nevienunevēlamies iebiedēt, taču jau tuvākajālaikā plānojam doties reidā kopāar Pašvaldības policijas inspektoru.Viesosimies teju katrā mājsaimniecībā.Ja kādā no tām mums nevarēsuzrādīt līgumu, aizbildinoties, kaatkritumus dedzina vai dara ko citu,nama īpašniekam tiks uzlikts sods,»tā E.Grīnofs. Jāpiebilst, ka fiziskāmpersonām tas ir līdz 500 latiem.Foto: Krišjānis Grantiņšnovērots, ka liela daļa bērnu nekurneiesaistās, jo ģimene nevar par toatļauties maksāt, taču šajā gadījumāiespēja ir visiem vienāda un to vajagizmantot,» tā Ē.Grinevics. Teorētiskāsnodarbības notiks Elejas vidusskolasLielplatones filiālē, taču praktiskajāmtiks izmantota Tīsu karabāze. «Varambūt lepni, jo mums ir dabīga vide,kur varam šaut, spridzināt, slēpties,šļūkt pa virvēm. Trase nemitīgi tiekpapildināta un pārveidota, lai nekļūstvienmuļa. Galvenais, viss tiek maksimālipielāgots reāliem kaujas apstākļiem,»stāsta vadītājs. Jaunsargos variestāties jaunieši vecumā no 12 līdzpagastu mozaīkaAutoceļu uzturētājs», un projektakopējās izmaksas ir 67 921, 09 lati.Foto: Krišjānis Grantiņšlogus, bet vislielākās pārmaiņaspiedzīvos zāle, kurā tiks likta ganjauna grīda, gan pārbūvēta skatuve,būs jaunas gaismas, skaņu aparatūra,»tā vadītāja.Meklē dzīvokļusVircavas pagasta pārvaldelūdz pieteikties personas, kurāmir izīrējami dzīvokļi. Informācijusūtīt Vircavas pagasta pārvaldeiuz e-pasta adresi: vircavaspp@jelgavasnovads.lv vai zvanīt patālruni 63085984.SesavaAtjaunos jaunsargu vienībuLivberze - -Augusta sākumā parakstīti pēdējiedokumenti, kas apliecina, kailgi lolotā Līvbērzes sporta halle irgatava darbam. Līvbērzes pagastapārvaldes vadītājs Aivars Zeimulsstāsta, ka darbi ir pabeigti, tačuoficiālā atklāšana gaidāma 21.augustā.Būvvaldes komisija halli apsekojajūlija pēdējā nedēļā unkonstatēja dažas sīkas nepilnības,taču nu tās visas novērstas. Šobrīdpārbaudīta arī visa dokumentācija,un pagājušajā nedēļā parakstītsPagājušajā nedēļā centrā «Vārpa»aizvadīta Līvbērzes pagastaģimenes centra «Nāc!» rīkotā radošānometne «Stropiņš». Tajāpiedalījušies vairāk nekā 20 pagastabērni, jaunieši un dažas viņu mammas.Tās laikā griezts, zīmēts, līmēts,braukts ekskursijās un darīts vēldaudz kas cits.Nometne «Stropiņš» nu jau kļuvusipar tradīciju, tiesa, šogad finansiāluapsvērumu dēļ tā bija apdraudēta,Vecāki par bērnu sekmēm un darbuskolā varēs uzzināt internetāNo septembra Sesavas pamatskolasāks darbu jaunā mācībusociālajā tīklā «Mykoob». Tasnozīmē, ka turpmāk vecākiem,lai uzzinātu, kas bērnam jāmācās,kādas viņam sekmes, vai viņšnav kavējis skolu, nevajadzēszvanīt uz skolu vai paļauties uzierakstiem dienasgrāmatā – tovisu varēs uzzināt ar internetastarpniecību.Sesavas pamatskolas direktorsAndris Stašāns stāsta, ka jaunāssistēmas galvenais mērķis ir palielinātvecāku informētību par skolānotiekošo procesu, atvieglot pedagogiematskaišu sagatavošanu unautomatizēt skolas ikdienas darbus.«Tas nozīmē, ka jau septembrīkatra skolēna vecāki saņems kodujeb īpašo pieeju sistēmai, kas ļausar interneta starpniecību ielogotiesun redzēt, kādas atzīmesbērns ir saņēmis, kad viņam būskontroldarbs, kādi mājasdarbiFoto: Krišjānis Grantiņš18 gadiem, taču vadītājs spriež – jainterese būs arī jaunākiem, arī tievar droši nākt. «12 gadi jau ir tīņuvecums, kad lielākā daļa jauniešu iratraduši brīvā laika nodarbes, tāpēcmans uzstādījums – uz jaunsargiemdroši var nākt arī jaunāki. Taddiezgan agri bērns sapratīs, vai tasir viņam vai nav. Protams, gaidītine tikai puiši, bet arī meitenes,»tā Ē.Grinevics. Jāpiebilst, ka viņšjaunsargu vienības vada arī Elejasvidusskolā un Sesavas pamatskolāun arī šo pagastu jaunieši uz praktiskajāmnodarbībām dodas uz Tīsukarabāzi.Vilceakts par darbu izpildi. «Plānots,ka jau šomēnes pamazām sāksimjauno būvi apdzīvot. Pieļauju, kajau pa vakariem pagasta cilvēki šeituzspēlēs bumbu, taču tā pa īstamhalle darbu sāks septembrī, līdz arskolas sākšanos,» stāsta A.Zeimuls.Oficiālā halles atklāšana notiks 21.augustā pulksten 11 pagasta svētkulaikā. «Esam gandarīti, ka ilgi lolotaisprojekts ir izdevies un mūsu pagastaiedzīvotājiem tagad ir modernasporta bāze, kur pavadīt brīvo laiku,trenēties sacensībām,» tā A.Zeimuls.Jāteic gan, ka grafiks par to, kā hallePlatonePlatonē savaprojektukoordinatoreNu jau kādu laiku arī Platonespagasta pārvaldē izveidots jaunsamats – projektu koordinatore. Parjauno projekta koordinatori pagastapārvaldē strādā bijusī pagastadeputāte jauniešu biedrības «ideA»vadītāja Kristīne Kode.Mūsdienās diezgan daudz jaunospeciālistu aizplūst uz pilsētu un turarī paliek, taču Kristīnei Platone irdzimtā vieta, kur viņa sevi redzot vislabāk.«Es sevi jūtu lauku vidē, pilsētamani ātri nogurdina, tieši tāpēc vēlossavu darbu ieguldīt tieši Platonesattīstībā. Visvairāk man interesē attīstītinfrastruktūras, labiekārtošanasprojektus, lai sakārtotu dzīves telpu,tādējādi uzlabojot cilvēku dzīveskvalitāti. Bet otrs darbības virziens– jaunatne – starptautiska sadarbība,sadarbība starp novada jauniešiem,sportiskas aktivitātes un citas lietas,»stāsta Kristīne. Tieši šobrīd Kristīne2010. gada augusts7Halle gatava; treniņi sāksies nākammēnes«Stropiņa» bitītes strādājušas čaklijāsagatavo, vai ir izmaiņas stundusarakstā un citas lietas, kas saistītasar mācību procesu, ko jaunajāsistēmā ievadīs skolotāji,» stāstadirektors, piebilstot, ka tas būs lielsdarbs pedagogiem, taču noteiktiizskaudīs bērnu teikto: «Man nekasnav jāmācās!» Jaunā sistēmaparedz, ka atzīmes tiek ievadītaselektroniskā sistēmā un papīražurnālus nemaz nevajag, taču Sesavaspamatskolā vismaz pusgadutādi vēl būs. «Tāpat vecāki bezmaksas šajā sistēmā varēs aizsūtītvēstules priekšmetu skolotājiem,viņiem nebūs jātērē laiks, nākot uzskolu,» tā direktors. Pastāvēs arīiespēja bērna rezultātus saņemtīsziņas veidā pa telefonu, tiesa,šis pakalpojums būs maksas. «Zinām,ka lielai daļai ģimeņu mājāsir internets, bet tie, kuriem nav,noteikti varēs izmantot publiskointernetu abās pagasta bibliotēkās– Sesavas un Bērvircavas,» tādirektors.Netradicionāls pasākums 16.augustā gaidāms Vilces muižā jebVilces pamatskolā. Te notiks 8.Vislatvijas Muižnieku turnīrs, kurāsacentīsies dažādu Latvijas piļu unmuižu komandas. Raudzīties, kasir muižnieku sacensības, aicinātiarī skatītāji.Vilces pamatskolas direktoreDzidra Simanoviča stāsta, ka Vilcesmuiža jau sešus gadus darbojas PiļuSeptembrī Latvijā norisināsiesEiropas Kultūras mantojumadienas. Šoreiz to atklāšanaspasākumam Zemgalē izvēlētstieši Vilces pilskalns. Pasākumsnotiks 10. septembrī pulksten 13Zaķu pļavā pie pilskalna.Eiropas kultūras mantojumadienu devīze ir «Mūsdienuizaicinājums». Atklāšana notikspulksten 13 ar karoga uzvilkšanumastā, kam sekos dažādi pasākumiturpat pilskalnā un Zaķupļavā – tiks stāstītas leģendas partaču «Nāc!» dibinātāji nenolaida rokasun vienīgie no Jelgavas novada idejupar «Stropiņu» iesniedza projektukonkursam labiedarbi.lv, kur balsojumāieguva sesto vietu un visu nepieciešamofinansējumu – 310 latus, kas ļāvanometnei notikt. «Kopā apgleznojāmstiklu, veidojām no plastikas, dabasmateriāliem, sportojām, dejojām,dziedājām, no tā visa veidojot skaistuizstādi un koncertu,» stāsta centravadītāja Smaida Verza. Nometnesnoslēgumā izskanējis skanīgs koncerts,un muižu asociācijā. Katru gadu kādāno Latvijas vietām, kur atrodas kādapils vai muiža, tiek rīkotas muižniekusacensības. Proti, sacensības parastinotiek uzvarētāju komandu mājās.«Tieši mēs pagājušajā gadā uzvarējām,līdz ar to sacensības notiek Vilcē.Te sabrauks vismaz 100 cilvēku nodažādām Latvijas pilīm un muižām,lai piedalītos netradicionālajās sportaspēlēs – metīs olas, slēpos, sacentīsiesātrdzeršanā, šķēpu mešanā, lokadarbosies, kuros laikos tā būskatram sporta veida interesentampieejama, arī būs zināms septembrī.Halli būvēt sāka pagājušā gadamaijā, un tās kopējās izmaksas irgandrīz 725 tūkstoši latu.Foto: Krišjānis Grantiņškurā vecākiem rādīts, ko viņu atvasesnedēļas garumā iemācījušās. Visnotaļpozitīvus iespaidus Vārpas ciemabērni un daži līvbērznieki guvuši arīekskursijā – dalībniekiem bija iespējapaviesoties Talsu novada Laumudabas parkā.«Paldies visiem, kuri balsoja, laišī nometne notiktu. Mēs noticējām,ka bitītes «Stropiņā» var strādātčakli jo čakli. Tas bija darbietilpīgsprocess, taču mums kopā izdevās,»tā S.Verza.strādā pie projekta, lai nākamgadPlatones iedzīvotājiem būtu savisporta laukumi, bērniem rotaļulaukums, bet vecākiem cilvēkiem– lapenīte, kur atpūsties. «Fondi, kursaņemt naudu dažādām aktivitātēmun lietām no Eiropas, ir, tikai vajagrakstīt projektus. Tieši tāpēc būtuļoti priecīga, ja pagasta iedzīvotājiizteiktu arī savas idejas, sūtot mantās uz e-pasta adresi: kristine.kode@gmail.com vai zvanot pa tālruni63086511, kā arī nākot uz tikšanospieņemšanas laikā – pirmdienās,otrdienās un trešdienās no pulksten9 līdz 12,» tā K.Kode, aicinot pagastacilvēkus līdzdarboties.Foto: no personīgā arhīvaTuvojas Vislatvijas Muižnieku turnīrsEiropas Kultūras mantojuma dienaVilces pilskalnu, Vilces pamatskolasskolēni sniegs koncertu, būsbērnu zīmējumu plenērs «Kādsbija Vilces pilskalns? Kādu esgribētu redzēt Vilces pilskalnu?».Šeit varēs nogaršot arī pēc Vilcespuses senas receptes gatavotu putruun nodegustēt zāļu tējas.Vilces pagasta pārvalde informē,ka pēdējos gados «Latvijasvalsts mežu» Zemgales mežniecībaveikusi vairākus labiekārtošanasdarbus Vilces pilskalnā,izveidojot skatu laukumu unterases veida kāpnes.šaušanā un citās aktivitātēs,» stāstadirektore. Pasākuma atklāšanapulksten 12, bet pulksten 13 – sportiskasaktivitātes, kas turpināsies līdzpat pulksten 18. Viss notiks pie Vilcespamatskolas un Vilces tūrismatakā. Uz sporta sacensībām atbalstītsavējos droši var nākt arī vietējieiedzīvotāji. Īpaši padomāts parmazākajiem – viņi varēs piedalītieszīmēšanas konkursā, kā arī vairākāssportiskās aktivitātēs.Piedāvā autobusubraukšanai uzdievkalpojumiemVilces pagasta pārvalde piedāvāiespēju pagasta iedzīvotājiemapmeklēt Sesavas Evaņģēliski luteriskāsbaznīcas dievkalpojumus,nodrošinot transportu nokļūšanaiturp un atpakaļ. Dievkalpojuminotiek katra mēneša 2. un 4. svētdienāpulksten 9.30. Iedzīvotāji,kuri vēlas izmantot pagasta transportunokļūšanai baznīcā, aicinātizvanīt Vilces tautas nama vadītājaiGitijai Šuķei pa tālruni 63061046vai 20244887.


8 2010. gada augusts notikumiPasākumiElejā 3. septembrī pulksten 18 – māsu Legzdiņu koncerts. Ieeja – bez maksas (Elejasparka estrādē, lietus gadījumā – Elejas saieta namā). 14. augustā pulksten 18 – Jelgavas Ā.Alunāna teātra izrāde «No saldenās pudeles»(R.Blaumanis). Biļešu cena – Ls 2; pensionāriem un skolēniem/studentiem –Ls 1,50. Biļetes iepriekšpārdošanā pie kultūras darba organizatores Andas Breieres,tālrunis 28357321 (Elejas parka estrādē). 30. augustā – senioru grupa «Varavīksne» organizē ekskursiju uz Blankenfeldesmuižu un Zaķu pļavu Vilcē. Interesentiem jāpiesakās līdz 27. augustam pa tālruni28357321. Izbraukšana no Elejas saieta nama pagalma pulksten 9.30.Glūdā 21. augustā pulksten 18 – līnijdejotāju koncerts. Dalībnieki: līnijdeju kolektīvino Madlienas, Tukuma, Bauskas, Dobeles, Jelgavas apkārtnes. Sīkāka informācija,zvanot Dacei Laurei pa tālruni 28318526 (Nākotnes estrādē).Valgundē 14. augustā pulksten 14 – Latviešu strēlnieku bataljonu dibināšanai veltītas brīvdabasizstādes atklāšana «Pulcējieties zem latviešu karogiem» un Pirmā pasauleskara kaujas demonstrācija (Ziemassvētku kauju muzejā).Kalnciemā 14. augustā no pulksten 22 – jauniešu vasaras diskotēka. Vadītājs DJ Ints. Biļešucena – Ls 1,50 (Kalnciema kultūras namā). 27. augustā pulksten 17 – «Atvadas no vasaras» – jautras, sportiskas atrakcijas,konkursi bērniem ar balviņām. Ierašanās ērtos sporta apavos (laukumā pie kultūrasnama, lietus gadījumā – kultūras namā). Līdz 20. augustam kultūras namā aicina pieteikties interesentus, kuri vēlas dotiesekskursijā 11. septembrī uz vīnogu audzētavu Latvijā, apskatīt grāfa Nariškina muižuun parku, savdabīgo katliņu namu un botānisko dārzu Lietuvā. Ekskursijas kopējāsizmaksas – Ls 11. Vietu skaits ierobežots. Sīkāka informācija pie Kalnciema kultūrasnama vadītājas Daces Dalgas pa tālruni 29100948.Līvbērzē 21. augustā – Līvbērzes 5. pagasta svētki. Pulksten 10.30 – svētku gājiens,pulksten 11 – Līvbērzes vidusskolas sporta halles atklāšana, no pulksten 12.30 līdz17 – nopietnas un nenopietnas sporta aktivitātes. Sīkāka informācija un komandupieteikšana pie D.Podkalnas pa tālruni 29451275. Būs arī citas aktivitātes – radošādarbnīca, ziedu pakalna veidošana (lūgums ziedot sava dārza krāšņākos ziedus unkošumaugus), zupas vārīšanas konkurss (pieteikties līdz 20. augustam), ķermeņaapgleznošana. Visas dienas garumā darbosies piepūšamā atrakcija «Astoņkājis». Nopulksten 15 līdz 17 – mīļāko dziesmu dziedāšana karaokes pavadījumā, pulksten19 – dziedošās Kanceviču ģimenes koncerts, apbalvošana, pulksten 22 – diskoballe.Sīkāka informācija pie Laimrotas Petrusas pa tālruni 63072465, 26574144. 10. septembrī pulksten 13 – Dzejas dienas Līvbērzē. Tikšanās ar novadniecidzejnieci Guntu Micāni (kultūras namā).Svētē 21. augustā – «Ģimeņu atpūtas un sporta diena Svētē». Pulksten 10.30 – reģistrēšanāsspēlēm (sporta laukumā), pulksten 11 – sacensību sākums, pulksten 15– Latvijas zelta talantu konkursa 2009. gada uzvarētāju «Drums Clinic» koncerts. 24. augustā – ekskursija pensionāriem. Sīkāka informācija un pieteikšanās patālruni 26081630 (Svētē), 29585778 (Jēkabniekos). 19. un 20. augustā – seminārs nometne Latvijas aktīvākajiem vidusskolēniem.Semināra moto: Uzdrīksties iekarot savu panākumu virsotni! Dalības maksa – Ls18. Pēdējā pieteikšanās diena – 14. augusts, aizpildot pieteikuma anketu vai zvanotpa tālruni 20247818. Vairāk informācijas – talmacibasvsk.lv.Valgundē 3. septembrī – novada 9. Grāmatu svētki (IKSC «Avoti»). 10. septembrī pulksten 19 – Jāņa Streiča kinofilma «Rūdolfa mantojums» uz lielāekrāna. Biļešu cena – Ls 1 (IKSC «Avoti»). 10. septembrī pulksten 14 – Dzejas pēcpusdiena (Kalnciema vidusskolā).Vilcē 14. augustā – kapu svētki. Pulksten 13 – Sila kapos, pulksten 14 – Skambinukapos, pulksten 15 – Vaiteņu kapos, pulksten 16 – Vilces kapos. 21. augustā pulksten 13 – gadskārtējā bērnu zīmēšanas konkursa noslēgumasaiets (līdz 16. augustam Vilces tautas namā pirmdienās un ceturtdienās var iesniegtdarbiņus). Konkursā piedalās Vilces pagasta bērni līdz 9. klasei (Vilces tautasnamā). 28. augustā pulksten 21 – diskotēka. Biļešu cena – Ls 1,50 (Vilces tautasnamā). 16. septembrī pulksten 20 – Tērvetes amatierteātra izrāde O.Bagaturijs «KaralisLirs nabagmājā», režisore Dzintra Zimaiša. Ieeja – bez maksas (Vilces tautasnamā). 18. septembrī pulksten 21 – diskotēka. Biļešu cena – Ls 1,50 (Vilces tautasnamā). 25. septembrī pulksten 20 – bijušo Vilces pagasta, kolhozu, padomju saimniecībudarbinieku tikšanās vakars un balle. Pieteikšanās un sīkāka informācija pie Vilcestautas nama vadītājas Gitijas Šuķes pa tālruni 26281754 (Vilces tautas namā).Sporta pasākumiPlatonē 7. un 14. augustā pulksten 10 – Jelgavas novada atklātais volejbola turnīrs.Informācija pie Imanta Roziņa pa tālruni 28894791 (Platones skolā).Zaļeniekos 15. un 21. augustā pulksten 10 – Jelgavas novada atklātais turnīrs pludmalesvolejbolā.Svētē 21. augustā – Svētes pagasta ģimenes atpūtas un sporta diena. Informācijapie Daiņa Ruško pa tālruni 29433907.Jelgavas novada Pašvaldības policija aicina darbāpolicijas inspektoru.Prasības pretendentiem: nepieciešama juridiskā izglītība,vēlama iepriekšēja pieredze darbā policijā.Pieteikties var līdz 2010. gada 24. augustam.Tālruņi informācijai: 63012254, 29185241.«Jelgavas Novada Ziņas» Metiens – 8000 eks. Reģistrācijas apliecības nr. 000703361Izdevējs: Jelgavas novada pašvaldība Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV – 3001Tālrunis 63022238, fakss 63022235 e-pasts: zinas@jelgavasnovads.lv Iespiests: SIA «Rene Pluss»KultūraKopā aicina grāmatu draugusJau 9. reizi iedzīvotāji, kuri argrāmatu ir uz «tu», un arī pārējieinteresenti aicināti uz lielajiemGrāmatu svētkiem. Tie šogadnotiks 3. septembrī Valgundē,izglītības, kultūras un sporta centrā«Avoti». Kā ierasts, būs gankārtīgs grāmatu tirgus, gan diskusijaar politiķiem, gan tikšanāsar grāmatu autoriem. Galvenaisnosacījums – līdzi jāņem labsgarastāvoklis.«Turpinot ceļojumu pa pagastiem, šoreizJelgavas un Ozolnieku novadu Grāmatusvētki notiks Valgundē,» informē Jelgavasnovada pašvaldību bibliotēku metodiskā darbavadītāja Dzintra Punga. Gadu gaitā svētkiemuzkrājušās jau savas tradīcijas, taču Dz.Pungateic, ka šogad tām pievienosies arī vairākijauninājumi. Plānots, ka viss sāksies pulksten10.30 ar diskusiju par tēmu «Bērni – ģimenesun valsts kopīga atbildība». «Mūsuprāt, šistemats šobrīd ir ļoti aktuāls, jo par ģimeni kāvērtību tiek daudz kur runāts, tāpēc arī mēsvēlamies izzināt, ko domā novada cilvēki, kasviņiem rūp. Uzklausīt mūsu cilvēku viedokliesam uzaicinājuši gan vairākus politiķus, ganspeciālistus. Šobrīd zināms, ka piedalīsies 9.Saeimas deputāts Andris Bērziņš un bijušaisbērnu un ģimenes lietu ministrs Ainārs Baštiks.Diskusijā piedalīties aicināts ikviens Grāmatusvētku dalībnieks,» tā Dz.Punga. Tiesa, kurivaras vīri piekritīs diskusijā piedalīsies, kļūsSportsJūlija beigās Zaļeniekos notika pirmieJelgavas novada Sporta svētki. Tie pulcējavairāk nekā 700 dalībnieku no visiem novadapagastiem, kas varēja piedalīties 16 dažādāsdisciplīnās. «Svētki bija izdevušies – gan noorganizatoriskā viedokļa, gan laiks mūs lutināja.Arī jaunais formāts, kad katram pagastamjānoorganizē vienas sacensības, bija veiksmīgs– tas tomēr ir daudz vieglāk izdarāms nekāsarīkot veselus svētkus,» norāda Jelgavasnovada Sporta centra direktora vietnieceInguna Čākure. Tā kā saņemts daudz labuatsauksmju, tas norāda, ka uzņemts pareizaiskurss un nākamgad noteikti atkal tiks rīkotiSporta svētki, turklāt pēc līdzīga principa.«Galvenais mērķis ir, lai piedalās pēc iespējasvairāk dalībnieku no visiem pagastiem unlai katrs starp disciplīnām var atrast ko sevpiemērotu,» tā I.Čākure.Ilze Knusle-JankevicaFoto: Krišjānis Grantiņšzināms tikai augusta beigās. Publisko diskusijuvadīs Latvijas Radio žurnālists Tālis Eipurs.Pēc diskusijas, lai kārtīgi iestiprinātospirms tālākiem darbiem, ikviens pirmo reiziaicināts uz bezmaksas pusdienām. Ēdienkartē– spēcinošā senču putra. Tā tiks dalīta bezmaksas. Taču pēc pusdienām, kā tas Grāmatusvētkos pienākas, savu ritējumu sāks literāriepasākumi. «Iespēja tikties ar autoriem būs ganmaziem, gan lieliem. Savu dalību ir apstiprinājisJelgavas ārsts un vairāku grāmatu autors VisvaldisBebrišs, kurš šogad klajā laidis grāmatu«Doma. Spriedze. Slimība». Jāatzīst, ka šībibliotēkās šobrīd ir viena no pieprasītākajāmgrāmatām. Gribam, lai autors savā stāstījumādalās ar lasītājiem. Nesen klajā nākusi arīizdevniecības «Latvijas Avīze» grāmata, kurastematika saistoša daudziem, – «400 padomi, kālabāk dzīvot Latvijā». Lai uzzinātu, kā labāknodzīvot šo dzīvi, uz Grāmatu svētkiem esamielūguši arī šīs grāmatas autorus un ļoti ceram,ka saņemsim pozitīvu atbildi,» tā Dz.Punga.Turpinot tradīciju uz sarunu aicināt kādu nonovada rakstniekiem, šoreiz apstiprinājumutikties Grāmatu svētkos devis Valgundes pagasta16 gadus vecais vidusskolnieks Dāvis Beitlers.«Jelgavas Novada Ziņas» jau rakstīja, kajūnijā laista klajā Dāvja apkopotā grāmata parKlīves–Kalnciema baznīcas vēsturi. Jāatzīst, kaviņš izpelnījies lielu interesi ar savu aizraujošonodarbošanos – novadpētniecību. «Kas zina,varbūt arī kādu citu jauno censoni Dāvis ieinteresēsuz lieliem darbiem,» tā Dz.Punga.Aizmirsts nebūs arī par mazākajiem apmeklētājiem.Proti, pirmsskolas un sākumskolas vecumabērniem paredzēta interesanta tikšanāsar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pārstāvi,kura stāstīs par senajiem laikiem teikās unspoku stāstos. Bet vidusskolēni aicināti piedalītiesdiskusijā «Es tevi ienīstu», kuru vadīspsiholoģe Vita Važa. Lai izzinātu, par kādiemjautājumiem tieši jaunieši vēlas runāt, kas viņusvisvairāk interesē saistībā ar šo tēmu, jauniešisavus ierosinājumus aicināti izteikt Jelgavasnovada mājas lapā www.jelgavasnovads.lvspeciāli izveidotajā forumā. Tas darbu sāks 16.augustā. Vidusskolēniem būs iespēja tiktiesarī ar Nacionālo bruņoto spēku karavīru,kurš dienējis Afganistānā. «Interesenti varēssīki jo sīki iztaujāt karavīru par viņa dienestagaitām,» piebilst Dz.Punga. Bet dažādustrikus rādīs un pamācības, kā kļūt spēcīgam,dos Dobeles spēkavīrs Raivis Čapus. Paralēlidarbosies arī Valgundes jaunsargu «štābiņš»,kurā varēs uzzināt visu par šo organizāciju uniespējām tajā iesaistīties. Būs arī ekskursijasuz briežu dārzu.Kā kārtīgiem Grāmatu svētkiem pienākas,jau no pulksten 9 darbu pie «Avotiem» būssākuši grāmatu galdi. Šobrīd zināms, ka dažādužanru literatūru te piedāvās astoņas izdevniecības,taču to skaits var papildināties. «Zaļogaismu» devusi izdevniecība «Lauku Avīze»,«Jumava», «Nordik», «Tapals», «Avots»,«Kontinents», «Likteņstāsti» un «ZvaigzneABC».Ritma GaidamovičaSporta spēlēs vairāk nekā 700 dalībniekuFOTO: Speciāls pārbaudījums bijasarūpēts arī pašvaldības priekšsēdētājam,izpilddirektoram un viņuvietniekiem, kā arī pagastu pārvalžuvadītājiem – viņiem bija jājāj ar zirguun jāpārvar piepūšamā šķēršļu josla.Lai gan daži zirga mugurā sēdušiespirmo reizi, šķiet, ka Vircavas pagastapārvaldes vadītājai Ritai Borščevskaiveicās tīri labi. Uzvarējusi ganesot draudzība.FOTO: Lai gan pirmajā kārtā Platones volejbolistes konkurentes pieveica bezierunām, finālā elejnieces izrādījās nepārkožams rieksts. Platonei nespējapalīdzēt ne Sigita Roziņa, kura ikdienā strādā par sporta skolotāju Vircavāun stundās kopā ar skolēniem iet uz laukuma, ne Latvijas čempionvienības«Jelgava/LU» spēlētāja Jana Pogožeļska. Tomēr meitenes neskumst, jo zina– Platonē aug jaunā maiņa, kas turpmāk varēs godam pārstāvēt pagastu.FOTO: Vīriešu futbols bija vienano iecienītākajām disciplīnām.Gandrīz visi uzrunātie atzīst, kavismaz vienu komandu katrāpagastā savākt neesot problēmu,dažos, piemēram, Vilcē, sanāk patdivas. Vilces otrā komanda tikāsar Līvbērzes futbolistiem, bet mačsnoslēdzās ar neizšķirtu – 1:1. «Mēsarī ikdienā trenējamies futbolā,tāpēc bija, kas spēlē,» norāda līvbērznieksJevgēnijs Mihailovskis,piebilstot, ka spēlēs arī florbolu unpiedalīsies stafetēs. Tomēr dienas gaitā noskaidrojās, ka vislabākie futbolistidzīvo Jaunsvirlaukā (1. vieta), Kalnciemā (2. vieta) un Elejā (3. vieta).FOTO: Ugunsdzēsējustafetē bija jāiejūtasugunsdzēsēju ādā– jāpārvar šķēršļi, jādzēšuguns, jāpārvietocietušais. Kalnciemakomandā startēja īstsugunsdzēsējs – AndrejsŅečiporuks šajā profesijāstrādā pusgadu.Disciplīnā gan uzvarējaJaunsvirlauka, 2. vieta– Lielplatonei, 3. vieta– Vilcei.FOTO: Gaišmatainā meitene starp puišiem florbola laukumā tiešāmizcēlās. Valgundniece Inga Paegle pirms gada sākusi nopietni trenētiesšajā sporta veidā un cer, ka izdosies izveidot pagastā pastāvīgu unspēcīgu meiteņu komandu. Florbolā laurus plūca vircavnieki, jo viņuabas komandas ierindojās 1. un 2. vietā. Trešie – Svētes komanda.

More magazines by this user
Similar magazines