2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome

jrp.lv

2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome

6 2010. gada augusts pagastu mozaīkaElejaNo aprīļa beigāmElejas pensionāri apvienojušiesklubiņā, nu ievēlēta arī tā prezidente.Par senioru vadoni kļuvusibijusī kultūras darbiniece, literāteun gleznotāja Liliana Skudra.«Tā nu sanācis – jo vecāka palieku,jo svarīgākas lietas man uztic.Seniori sanāca, bet to «stūrmaņa»lomu neviens neuzņēmās, taču mēsvisi zinām, ka, lai kaut kas notiktu,vienam ir jābūt galvenajam. Tadnu es, neskatoties uz to, ka Elejādzīvoju neilgu laiku – tikai gadu –,tomēr piekritu,» teic L.Skudra. ViņaElejas regbijisti 15. augustā dodasuz nometni Lietuvā. Tā tiekorganizēta, lai labāk sagatavotosstarptautiskam turnīram starpLatvijas un Lietuvas komandām,kur galvenā balva ir 5000 eiro sportainventāra iegādei.Elejas sporta dzīves organizatoreSandra Avota stāsta, ka šobrīd regbijuspēlē 20 pagasta jaunieši. «NesenGluda -Uz lustīgu dancošanu arī pagastaiedzīvotājus un ciemiņus21. augustā pulksten 18 Nākotnesestrādē aicina līnijdejotāji.Proti, te sabrauks vairāk nekādesmit kolektīvi, kuri gatavi netikai sniegt koncertu, bet arīcitiem interesentiem iemācītlīnijdeju pamatsoļus.Teju vasaras noslēgumā, 21.augustā, Nākotnē notiks ne tikailīnijdeju sadancis, bet pa dienuikviens aicināts piedalīties arīsportiskās aktivitātēs. Pulksten11 ciema centrā sāksies strītbolasacensības un velobrauciens.Sporta metodiķe Mārīte Pabērzastāsta, ka arī šogad notikstradicionālās sporta spēles. Lailaikus rēķinātos ar komanduskaitu un organizētu darbu, sportametodiķe aicina strītbola komandasiepriekš pieteikties. TasZalenieki ,Zemnieku saimniecība«Vilciņi», kurā jau daudzus gadussaimnieko Burmistru ģimene, ir vienīgāno Jelgavas novada, kura šogadpiedalās konkursā «Sējējs 2010».Zemkopības ministrijas žūrijas komisijasaimniecību jau novērtējusipagājušajā mēnesī, īpaši uzslavējottās sakopto apkārtni, taču, kā mūsusaimniecībai būs veicies, to varēsuzzināt tikai septembra beigās.Senioru kluba prezidente – Liliana SkudraRegbijisti dodas uz nometniSadancošana NākotnēNākotnes kultūras nama vadītājaDace Laure stāsta, ka, lai arīlīnijdeju grupa Nākotnē pastāv jautrīs gadus, līnijdeju svētki estrādēbūs pirmo reizi. «Mūsu līnijdejotājasšoreiz ciemos uzaicinājušassavus draugus. 21. augustā Nākotnēsabrauks līnijdejotāju kolektīvino Madlienas, Tukuma, Bauskas,Dobeles un Jelgavas apkārtnes,»tā D.Laure. Jāteic, ka šis pasākumsir īpašs, jo tas nebūs vis pa-jāizdara līdz 20. augustam, zvanotM.Pabērzai pa tālruni 26152766.«Komandā jābūt trim cilvēkiem,vienalga, vai tās ir trīs meitenesvai trīs puiši, vai arī jauktas komandas,taču dalībnieki nevar būtjaunāki par 14 gadiem. Sacensībasnotiks divās vecuma grupās – no14 līdz 17 gadiem un virs 18,» stāstametodiķe. Paralēli bumbošanaiikviens aicināts uz velobraukšanu.Tajā gan var piedalīties jau notrīs gadu vecuma. Labākie velobraucējitiks noskaidroti vairākāsvecuma grupās. Sporta aktivitātes«Vilciņi» startē «Sējējā 2010»dzimusi jelgavniece, bet lielu daļumūža nodzīvojusi Bauskā, strādājusipar kultūras darbinieci, gleznojusi unvēl joprojām to dara, tāpat kā rakstadzejoļus un ir Bauskas literārās apvienībasbiedre. «No mums nav jēgas, jaesam tikai labuma patērētāji, ir jādomā,kā mēs varam palīdzēt pārējiem.Man negribētos, lai mēs tikai kaut kurciemotos, brauktu atpūtas braucienos,bet arī dotu ko no sevis. Gribas parādīt,kā to dzīvi dzīvot, lai nav tikai jāēd unjāguļ,» tā L.Skudra. Lai smeltos idejas,nolemts, ka drīzumā vadītāja tiksies arJelgavas Pensionāru biedrības aktīvistiem.«Jau esam noteikuši tuvākos plānus– drīzaicināsimkopā vecmāmiņasar saviemmazbērniemuniestudēsimizrādi «Pasaku stunda pie rūķa»,ceru, ka jau septembra otrajā pusēbūs pirmizrāde. Septembrī esamiecerējuši doties ekskursijā uz Rundālespili,» tā L.Skudra. Elejasseniori kopā sanākt aicināti katramēneša pirmajā trešdienā pulksten15 jaunajā Elejas saieta namā.sākām cīņu starptautiskā turnīrā, kurgalvenā balva ir pieci tūkstoši eiro.Pirmajā posmā, sacenšoties ar Jelgavaspilsētas, Jelgavas un Ozolniekunovada komandām, izcīnījām 1. vietu,tagad pozīcija jānotur. Ņemot vērā,ka balvu fonds ir ļoti liels, lai labāksagatavotos, esam nolēmuši dotiesuz treniņnometni, kas notiks no 15.līdz 20. augustam Lietuvā,» stāstaS.Avota. Jau septembra sākumā elejniekiembūs jāsacenšas ar Dobelesun Bauskas novadu komandām,bet septembra beigās vai oktobrasākumā gaidāms fināls Lietuvā.rasts koncerts, bet gan koncertssavīsies ar paraugstundām unskatītāju līdzdarbošanos. Proti,interesenti pasākuma laikā varēsiemācīties līnijdeju pamatsoļus.«Tā teikt, līnijdejas brīvā formā– ballīte kopā ar koncertu. Galvenais,pasākums ir bez maksas.Līdzi jāņem vien labs noskaņojumsun veiklas kājas lustīgaidancošanai,» tā D.Laure.Gaida pieteikumus strītbolam un aicina salabot velosipēdusNākotnes centrā sāksies pulksten11, reģistrēšanās sacensībāmno pulksten 9.45 līdz 10.30.M.Pabērza teic, ka uz strītbolugaidīti ne tikai vietējie jaunieši,bet arī sportisti no kaimiņu pagastiem,kuri labprāt piedalītossacensībās. Ja nu gadījumā kādsnebūs paspējis pieteikties līdz20. augustam, droši var nākt unreģistrēties arī 21. augustā. «Nevienuprom nedzīsim, galvenais,lai visi kopā mēs sportiski un labipavadītu brīvo laiku,» piebilstM.Pabērza.Z/s «Vilciņi» startē nominācijā«Lauksaimnieciskā ražošana».«Saimniecība ir sakopta, tās sakārtošanāpatiešām esam ieguldījušilielu darbu. Mūsuprāt, bija pienācislaiks, lai kāds speciālists mūs novērtē,varbūt no malas redz un iesaka, kasvajadzīgs, lai attīstītos vēl vairāk,»ideju piedalīties konkursā pamatosaimnieks Arnis Burmistrs, piebilstot,ka uz to pamudinājusi Jelgavaslauksaimnieku apvienības pārstāveGunta Šņickovska. Arnis «Vilciņos»tā pa īstam saimnieko no 1992.gada, taču līdz tam jau palīdzējissaviem vecākiem. Šobrīd «Vilciņu»pamatdarbība ir rapša audzēšana ungraudkopība. Saimniecībā dod darbu13 cilvēkiem, lielākoties Zaļeniekuiedzīvotājiem, bet divi darbinieki uzzemnieku saimniecību ceļu mēro noDobeles novada. Zemnieks spriež, kanākamajā gadā varētu piesaistīt arīstudentus praktikantus no LatvijasLauksaimniecības universitātes. Taujāts,kāda tad šogad raža, saimnieksstāsta, ka par to vēl pāragri spriest.«Rapsis būs novākts, taču graudustikai vēl tā pa īstam sāksim kult.Jāatzīst, ka laika apstākļi šogad mūsnav saaudzējuši – bija gan krusa, ganlietus, tāpēc nezinām, kādi būs kvalitātesrādītāji,» teic Arnis, piebilstot,ka raizes tagad sagādā neprognozējamaistirgus, jo pašreiz graudiemcena ir salīdzinoši augsta, bet tāvar mainīties. Tačugalvenais esot darītun strādāt, lai Latvijaiegūtu labumu nolauksaimniecības, nevisdominējošā būtutikai tirdzniecība.Zemkopības ministrijasžūrijas komisija«Vilciņus» apmeklēja13. jūlijā, apskatotsaimniecību, izbraukājotrapša un kviešu laukus, viesojušiesaugu aizsardzības līdzekļunoliktavā, pārbaudījuši saimniecībasgrāmatvedību. Protams, rezultāti vēlnav zināmi, Arnis vien teic, ka žūrijaskomisija «Vilciņus» slavējusi parsaimniecības sakoptību. Ministrijaspārstāve Viktorija Kalniņa «JelgavasNovada Ziņām» stāsta, ka šobrīdvēl notiek saimniecību izvērtēšana,rezultāti būs zināmi šā mēneša vidū,taču publiski tos paziņos un konkursauzvarētājus apbalvos noslēgumapasākumā 24. septembrī Rīgā, VEFkultūras pilī. Jāpiebilst, ka «Vilciņi»jau 1998. gadā ieguva laureāta titulunominācijā «Augkopība».Foto: Krišjānis GrantiņšValgundeSaņemts finansējums,un šobrīd tiek izstrādātstehniskais projekts, lai VītoliņosMehanizatoru iela iegūtu apgaismojumu.Tiesa, tas, vai iela kļūs gaišākašogad vai nākamgad pavasarī,atkarīgs no tā, cik ātrā laikā tikssakārtota visa dokumentācija.Valgundes pagasta pārvaldesvadītāja Maija Lasmane stāsta, kafinansiālu atbalstu projekts «Valgundespagasta Vītoliņu ciemaMehanizatoru ielas apgaismojumaierīkošana» saņēmis no EiropasLauksaimniecības fonda lauku at-Valgundes 502. jaunsarguvienība pagājušajā mēnesī Kalnciemavidusskolā aizvadījusivasaras treniņnometni, bet nuaicina savam pulkam pievienotiesjaunus dalībniekus.Jaunsargu vadītājs OskarsKarls stāsta, ka skolēni par iestāšanosjaunsargos pie viņa var interesētiesKalnciema vidusskolāJaunsvirlaukaJaunsvirlaukas jauniešu izglītībasun iniciatīvu klubs «Klikšķis»saņēmis atbalstu vides projektam«Mēs esam tas, ko mēs darām!».Šobrīd sākta tā īstenošana, un«Klikšķis» savai komandai aicinapievienoties jaunus biedrus, kurieminteresē vides jautājumi. Nākamātikšanās – 4. septembrī pulksten 11Bērnu un jauniešu centra telpās.Jaunsvirlaukas Bērnu un jauniešucentra koordinatore Inese Skromanestāsta, ka projektam atbalstudevusi programma «Jaunatnedarbībā». «Neformālās sarunās arjauniešiem sapratām, ka ļoti daudzicilvēki neapzinās, ka tādi procesi kāglobālā sasilšana ir visu mūsu atbildība.Tieši tāpēc šī projekta galvenādoma ir jauniešu aktīva iesaistīšanāsvienaudžu un bērnu izglītošanā, informēšanāpar to, ka cilvēka ikdienasdarbības tomēr var dod arī pozitīvuietekmi uz apkārtējo vidi,» projektaideju stāsta I.Skromane. Galveniemērķi ir rosināt apkārtējos cilvēkusdomāt par vidi, piemēram, enerģijasun ūdens taupīšanu, atkritumušķirošanu, tās būtisko nozīmi. Tāpatviens no mērķiem ir šo izglītošanusākt tieši bērnudārzos un skolās, unto veiks paši jaunieši. Projekta laikāparedzēti arī vairāki semināri. Pirmais– jau 4. septembrī par fotografēšanuun fotomākslu, bet otrais seminārsBeidzies ceļojums apkārt zemeslodeiFOTO: «Jaunlīdumos» notikusi novada pašvaldības atbalstītaatpūtas un piedzīvojumu nometne «Apkārt zemeslodei»,kas pulcināja vairāk nekā 30 jauniešus no visa novada. Desmitdienu laikā skolēni iepazinuši dažādas pasaules valstis unkontinentus – to tradīcijas, paražas, dejas, dziesmas, vēsturi,kā arī izgatavojuši dažādas lietas, kas raksturo katru valsti.Nometnes dalībnieki atzīst, ka uzzinātais noteikti noderēs arīskolā mācībām.Izgaismos Mehanizatoru ielutīstībai Lauku attīstības pasākuma«Pamatpakalpojumiekonomikai un iedzīvotājiem».«Paredzēts, ka tiks izgaismotaMehanizatoru iela posmāno valsts ceļa Jelgava–Kalnciemslīdz Lāču ielai, un tasir 640 metrus garš,» stāstaM.Lasmane. Šobrīd notiektehniskā projekta izstrāde, lai zinātu,cik apgaismes stabu tiks uzstādīts.«Šobrīd nevaram konkrēti pateikt, kadsāksies reāli darbi, jo tas būs atkarīgsgan no tā, cik ātrā laikā noskaidrosdarba veicējus, sakārtos dokumentus,gan no tā, vai šogad pašvaldībaipietiks līdzekļu līdzfinansējumam.Ja šoruden to nepaspēsim, darbusatliks uz pavasari,» stāsta vadītāja,piebilstot, ka šis ceļa posms nekadnav bijis apgaismots.Gaida jaunus biedrus jaunsargu vienībāKalnciemsDomājot par jauniešu līdzdarbošanospagasta attīstībā,jaunu iespēju rašanu, pagājušajāmēnesī grupa Kalnciemajauniešu nolēmuši dibinātbiedrību. Jau 13. augustāpulksten 19 ikviens jaunietis,kuram ir interese iesaistītiesbiedrībā, izteikt un realizētsavas idejas, aicināts uz pirmodibināšanas kopsapulciKalnciema kultūras namā.Kalnciema pagasta pārvaldesvadītāja Gaļina Koroļova stāsta,ka pašvaldība jo īpaši pēdējālaikā salīdzinoši daudz līdzekļuiegulda, lai uzturētu pagastateritoriju sakoptu, pievilcīgu kāno 20. augusta katru darba dienu,izņemot trešdienas, no pulksten 9līdz 17. Staļģenes vidusskolā jauniegaidīti katru trešdienu no pulksten14 līdz 18. «Šobrīd mūsu vienībādarbojas ap 70 skolēnu, tačukomandā gaidām aizvien jaunuspuišus un meitenes no 12 līdz 19gadiem. Ja ir vēlēšanās, uzņemsimarī jaunākus,» tā O.Karls. Jāpiebilst,ka šis pulciņš ir bez maksas unFoto: Krišjānis Grantiņštajā notiek gan lekcijas, gan praktiskāsnodarbības – orientēšanās,šaušana ar mācību ieročiem,tūrisms, kā mezglus sasiet, kāizdzīvot laukā, glābšana uz ūdens,dažādi drošības pasākumi, kopīgadošanās pārgājienos un vēl daudzkas cits. «Galvenais, lai jaunietiminteresē aktīvs dzīvesveids,» aicinotsavai komandai pievienotiesinteresentus, teic O.Karls.«Klikšķis» gaida jaunus biedrusPalīdzēt jauniešiem uzņēmusiesKalnciema kultūrasnama vadītāja Dace Dalga.Viņa stāsta, ka šobrīd dokumentācijajau ir teju sakārtota,vien palikušas dažas nianses,lai jau šomēnes iesniegtu visusnepieciešamos dokumentusbiedrības reģistrācijai. «Pēcpirmās tikšanā reizes sapratām,ka pagastā ir daudz jauniešu,kuri tomēr ir ieinteresēti, laivide, kurā viņi dzīvo, būtupievilcīga un saistoša viņiem,un ir gatavi līdzdarboties. Nenoliedzami,šobrīd vienīgaisveids, kā iegūt līdzekļus, irrakstīt projektus, taču, lai todarītu, nepieciešama biedrība.Tieši tāpēc jau šomēnes mēsto reģistrēsim,» tā vadītāja.būs «Enerģija un ūdens taupīšana».Noslēgumā taps foto grāmata unfoto izstāde par paveikto. «Šobrīdkomandā jau darbojas vairāk nekādesmit jaunieši vecumā no 15 līdz22 gadiem, taču viņi savai radošajaigrupai aicina pievienoties vēl kādu.Galvenais, lai viņam interesētu videsjautājumi, jo tas, cik lieli kalni tiksgāzti, atkarīgs no pašiem jauniešiem.Manuprāt, šī ir lieliska iespējapilnveidot savas organizatoriskāsspējas, prasmes sastrādāties grupā,paust savu viedokli plašākaipublikai un izteikt savas radošāsidejas, jo uzklausīts tiks ikviens,» tāI.Skromane.Jaunieši līdzdarbosiespagasta attīstībāpašiem, tā viesiem. «Tā ir vide,kurā mēs dzīvojam, un katrs vēlas,lai tajā būtu patīkami atrasties,» tāG.Koroļova. Taču daļa iedzīvotājutomēr nespēj novērtēt citu veikumu– izmētā atkritumus, sasitTaču līdz tam šonedēļ, 13.augustā, visi enerģiskie jauniešiaicināti uz biedrībasdibināšanas pirmo kopsapulci,lai piedalītos vēlēšanāsun no sava vidus izvēlētulīderi, kurš gatavs uzņemtiesvadītāja lomu, apstiprinātustatūtus, kā arī lemtu parbiedrības nosaukumu. «Jaulaikus aicinu jauniešus mājāspadomāt, kāds varētu būtmūsu biedrības nosaukums,»piebilst D.Dalga. Tikšanāsnotiks kultūras namā, kurpagaidām arī būs jaunās biedrībasmājvieta.«Cienīsim citu cilvēku darbu!»pudeles, salauž soliņus. «Gribuaicināt cilvēkus pārdomāt savurīcību, vai tiešām nevēlamiesdzīvot sakoptā vidē, vai ir tikgrūti cienīt citu cilvēku darbu,»tā pārvaldes vadītāja.

More magazines by this user
Similar magazines