Marts Nr. 1 - Ropaži.lv

ropazi.lv

Marts Nr. 1 - Ropaži.lv

2 ViedokļiRopažu Vēstismarts 2013Lietu nezināšana neatbrīvo no atbildībasAntons Cibuļskis,domes priekšsēdētājsCienījamie Ropažunovada iedzīvotāji!Jau trīs mēnešus Ropažu novadaiedzīvotāji savās pasta kastītēs,Zaķumuižas veikalā “Mežāres”,pasta nodaļā Ropažos u. c. saņembiedrības “Ropažu laiks”avīzes, kurās šīs biedrības biedrsun dibinātājs Ivars Gailītis rakstusērijā par Ropažu un Silakrogakatlu māju būvniecību pauž savu(pārsvarā demagoģisku) viedokli.Bet ir fakti, kurus arī vajadzētuzināt iedzīvotājiem, tikai partiem runāt nav izdevīgi, jo kļūdasir pieļautas tieši I. Gailīša novadavadības laikā.Ir tāds teiciens – kas vainīgstas bailīgs: I. Gailīša komanda(V. Vucens, toreizējā būvvaldesvadītāja R. Gremze) labi saprot,ka ar savu nekompetento rīcībukatlu māju būvniecības laikā irveicinājuši un noveduši pašvaldībupie tā, ka tai nepārprotamibūs jāatmaksā ES struktūrfondufinanšu līdzekļi.Bijušais domes priekšsēdētājsdiemžēl neapzinājās, ka ESprojektu vadība un uzraudzībair nopietna un atbildīga lieta, jokatra pieļautā kļūda var novestpie negatīva rezultāta, tas ir, piefinanšu līdzekļu atmaksas.Fakti24.08.2011. (Domes priekšsēdētājsI. Gailītis) gada seminārā“Par katlu māju rekonstrukciju untehnoloģisko iekārtu uzstādīšanuRopažos un Silakrogā” I. Gailītissanāksmes dalībniekus informēja,ka tiek rekonstruētas Ropažu unSilakroga katlu mājas, tas ir, gāzesapkures katlu vietā tiks uzstādītigranulu katli. Pierādījums tam irsapulces protokols, būvuzraugaatskaite un paziņojums “RopažuVēstīs”. Šajos dokumentos, kurusI. Gailītis ir apstiprinājis ar savuparakstu, norādīts, ka katli tiks kurinātiar granulām, kā arī atskaitēVides fondam apliecina, ka ir apsekojiskatlu ražotāju “Zammer”Polijā un ka katli ir izgatavoti unir gatavi pārvešanai uz Latviju.Tikai mani pārsteidz, ka pēc gadaI. Gailītim ir prāta aptumsums,viņš organizē iedzīvotāju sapulces,kur vāc parakstus par to, ka katlineatbilst projekta pieteikuma specifikācijāmun ka ir uzstādīti ogļukatli, bet vajadzēja uzstādīt šķeldasapkures katlus, un lūdz pašvaldībuiesniegt tiesā prasību pret uzņēmējiem,kas šos darbus veica.Dīvaini, bet I. Gailītis izsaka pretenzijaspret I. Gailīti, kurš šos katlusdokumentāli ar parakstiem irapstiprinājis un uzskatījis par labuesam un pieņēmis ekspluatācijā.Ar šo vēlos informēt, ka:1. I. Gailītis, būdams Ropažu novadapašvaldības priekšsēdētājs,nav izbeidzis būvdarbu līgumuar SIA “Meistaru JVK”, jo nav šisjautājums izskatīts domes sēdē unnav izdots I. Gailīša rīkojums. Lielaiespējamība, ka varam zaudēttiesu, kā rezultātā pašvaldība zaudēsievērojamus finanšu līdzekļus;2. bez domes lēmuma –2012. gada 6. martā (I. Gailīšavadības laiks) – ar I. Gailīša ziņutiek izsludināts iepirkums parbūvdarbu pabeigšanu un tehniskoiekārtu uzstādīšanu katlu mājāspar Ls 47 550,89:a) pretendents uzvar, lai gan uzņēmējalokālās tāmes būvapjominesakrīt (neatbilst) ar nolikumāprasītajām būvapjoma tāmēm,turklāt lielāko daļu paredzētodarbu bija jau paveicis iepriekšējaisbūvnieks SIA “Meistars JVK”;b) vairāki būvapjoma tāmē nosauktiedarbi nav paveikti: celiņuizbūve (dabā celiņu nav,bet akti par darbu pieņemšanuparakstīti), sastatnes ne vienā,ne otrā katlu mājā pie būvniecībasnetika uzstādītas, ruļļveidajumta segumu ieklāja SIA “Ciemats”darbinieki, ārējo platformuizbūve nav notikusi, būvapjomatāmē paredzētie projekta papildinājumiarī netika veikti. Tāpatbūvapjomos bija paredzēts ieregulētun palaist darbībā apkureskatlus, kas netika izdarīts, kautgan tāmēs tas bija plānots, kā arīpar šiem nepadarītajiem darbiemsamaksāts vairāk nekā Ls 6000.Kā pierādījums iepriekšminētajam– katlu ieregulēšanu unpalaišanu veica katlu ražotājupārstāvji no Polijas 2012. gadaoktobrī, un par to, lai notiktu ieregulēšana,pašvaldība bija spiestasamaksāt 8000 eiro par abāmkatlu mājām, ko apliecina pieņemšanas-nodošanasakts, citādinevarētu sākt apkures sezonu;3. I. Gailītis 2012. gada28. maijā noslēdz līgumunr. 280512-1 ar to pašu būvuzņēmēju“ITFM Grupa” SIA parLs 9122,24, tostarp PVN 22 %.Saskaņā ar Ropažu novadapašvaldības nolikuma22.4.4. punktu domes priekšsēdētājspapildus likumā “Parpašvaldībām” noteiktajam slēdzvisa veida saimnieciskos darījumusar juridiskām un fiziskāmpersonām, kā arī paraksta šāduslīgumus un ar tiem saistītosdokumentus par preču piegādiun pakalpojumu saņemšanu/sniegšanu līdz Ls 5000. No minētāsnormas izriet, ka, slēdzotdarījumus par lielāku summu,nepieciešams Ropažu novadapašvaldības deputātu (domes)lēmums. Šāda lēmuma nav, nokā izriet, ka I. Gailītim nebijatiesību vienpersoniski pieņemtšādu lēmumu.Gribu pievērst uzmanībutam, ka 26.04.2012. I. Gailītisšos apkures katlus Ropažos unSilakrogā ir pieņēmis ekspluatācijā,tajā pašā laikā viņš iedzīvotājiemmēģina iegalvot,ka pieņēmis ekspluatācijā tikaibūvdarbus. Te bijušais priekšsēdētājsparāda savu nekompetenci,jo tehnoloģiskās iekārtasir tie paši katli, bet lietu nezināšananeatbrīvo no atbildības.Tā kā pret mani un maniemkolēģiem tika organizēta agresīvaapmelošanas kampaņa, man nekascits neatlika kā veikt apkureskatlu mērījumus to darbībā. RTUzinātnieki Vides aizsardzības unsiltuma sistēmu institūta inženierzinātņudoktores, profesoresDagnijas Blumbergas vadībā veicamērījumus katliem, strādājotuz vietas katlu mājās. Konstatēja,ka katli atbilst projekta pieteikumaspecifikācijām, tas ir, jaudaatbilst norādītiem 2,5 MW, katlulietderības koeficents ir lielāksnekā noteikts 85 %, Ropažosuzrādīja lietderības koeficentu90,1 %, bet Silakrogā 90,7 %, CO 2samazinājums ir par 100 vienībāmlabāks, nekā ir noteikts.Rodas jautājums, kāpēc I. Gailītisir sācis šo nejēdzīgo sūdzīburakstīšanu visām instancēm? Vai tāir nepietiekama kompetence, atriebībaskāre vai nelikumīgu darbībuslēpšana, novirzot aizdomas uz citāmlietām? Daļēji tas ir izdevies,bet viņš aizmirsa pašu galveno: kadokumenti norāda ko citu un noatbildības neizbēgt.Secinājums28.05.2012. I. Gailītis tika pārvēlēts,zaudēja domes priekšsēdētājaamatu un saprata, ka ir jārīkojas,jo citādi var atklāties nopietnipārkāpumi projekta vadībā unuzraudzībā.Izanalizējot dokumentus,se cinu:1) 26.04.2012. katlu mājasRopažos un Silakrogā tika pieņemtasekspluatācijā. Taču katlinebija ieregulēti un pārbaudītidarbībā. Par šiem neizdarītiemdarbiem I. Gailītis veicis samaksuvairāk nekā Ls 6000 apmērā.Pēc katlu pieņemšanas ekspluatācijāarī naktīs turpinājās celtniecībasdarbi;2) 24.05.2012. I. Gailītis sagatavošī projekta gala ziņojumu unpieprasa ES fondu atlikušo finanšulīdzekļu samaksu;3) 28.05.2012. I. Gailīti atbrīvono domes priekšsēdētāja pienākumupildīšanas, un tieši šajādienā viņš paraksta līgumu parvairāk nekā Ls 9000 par transportalentu uzstādīšanu katlumājās. Te redzam, ka darbi nebijapabeigti, bet joprojām turpinājāsbūvniecība, kas norāda uz pazīmēmES finanšu līdzekļu izkrāpšanā;4) sākot darbu un iepazīstotiesar situāciju, konstatēju, kanebija uzstādīta apkures katlu recirkulācijaun ugunsdzēsības sistēma,aizbildinoties, ka šie darbinebija paredzēti. Iepazīstoties arprojekta pieteikuma specifikācijuun Iepirkuma dokumentu aprakstu,kur norāda, ka šie darbibija jāveic projekta ietvaros. Atkalparādās nekompetence, kā rezultātāpašvaldībai ir radīti ievērojamizaudējumi. Visi šie darbibija jāveic pirms tehnoloģiskoiekārtu nodošanas ekspluatācijā,tas ir, līdz 26.04.2012.Minētais liecina, ka ES projektsnetika realizēts noteiktajātermiņā un ar savu darbību –gala ziņojumu un finanšu līdzekļupieprasījumu – norāda uz pazīmēmpar nodomu izkrāpt ESfonda finanšu līdzekļus.28.02.2013. tiekoties ar Videsaizsardzības un reģionālās attīstībasministrijas valsts sekretāru,izskaidroju esošo situāciju un uzsvēru,ka apkures katli saskaņā arRTU zinātnieku slēdzienu atbilstprojekta pieteikuma specifikācijām.Projekta vadībā un pārraudzībāir pieļautas rupjas kļūdas,un informēju VARAM, kaI. Gailītis ar savām darbībām irkrāpis Vides investīciju fondu unir saskatāmas ES finanšu līdzekļuizkrāpšanas pazīmes. Līdz ar toes nevaru atbalstīt šādas rīcības.Ņemot vērā iepriekš uzskaitītospārkāpumus, piekritu atmaksātES struktūrfondu līdzekļus,ņemot Valsts kasē aizņēmumu.Papildus gribu informēt iedzīvotājus,ka siltuma tarifi netikspalielināti.P.S. Iedzīvotāji man vairākkārtjautājuši, kāpēc neesmu sniedzissavu viedokli par projektarealizācijas gaitu un esošo situāciju.Tā kā uzskatu, ka kopumāprojekts ir sasniedzis izvirzītosmērķus – katlu mājas tiek kurinātasar videi draudzīgu kurināmoun arī apkures izmaksas iedzīvotājiemir mazākas –, visu šo laikuesmu gājis uz sarunām ar Videsinvestīciju fondu un VARAM, laiskaidrotu un argumentētu savunostāju un meklētu veidus un iespējas,lai pašvaldībai nebūtu jāatmaksāES līdzfinansējums.Vai izmantosiet autobusu maršrutu Ropaži–Ogre–Ropaži, kas kursēs no 11. marta?Rita,pensionāre– Navnepieciešamības,jo ir sava privātāauto mašīna.Irēna,mājsaimniece– Man ir savsauto, tādēļneizmantošu.Baiba,strādājošapensionāre– Vienu brīdi tasbija ļoti aktuāli,tagad ne tik ļoti,taču arī tagad arprieku izmantošušo autobusu.Agnese,skolniece– Jā, pavisamnoteikti izmantošu,esmu priecīga,ka tagaduz Ogri tikt būsvieglāk.Pēteris,ceļu remontstrādnieks– Sabiedriskotransportu neizmantojuvispār,jo ir sava automašīna,tādēļ arīneizmantošu šoautobusu.


Ropažu Vēstismarts 2013 Novadā 3Kā rīkoties plūdu gadījumāFoto: Inga KolečaGaisā jau jūtamas pavasaravēsmas. Taču līdz ar priekupar gājputnu atgriešanos,gaišāka un siltāka laikaiestāšanos, kā ik gaduaktuāls kļūst jautājumspar plūdu draudiemdažādās Latvijas vietās, arīRopažu novadā, jo mūsunovadam cauri tek straujāun līkumainā Lielā Jugla.Lai arī Lielās Juglas upei ir pietiekamilielas palienes, lai ūdenslīmeņa celšanās upē neradītu nopietnusdraudus, pašvaldība atgādinaiedzīvotājiem, kā rīkotiesplūdu draudu gadījumā.• Pārvietot mantas no apakšējiemēkas stāviem uz augšējiemstāviem vai bēniņiem.Valsts kultūras pieminekļuaizsardzības inspekcijainformē, ka 2013. gada23. janvārī stājās spēkāgrozījumi likumā “Parkultūras pieminekļuaizsardzību”, kas nosakabūtiskas izmaiņaslīdzšinējā kārtībāattiecībā uz arheoloģiskāmantojuma aizsardzību.• Laikus parūpēties par vecākiemcilvēkiem, bērniem un cilvēkiemar īpašām vajadzībām.• Laikus evakuēt mājdzīvniekus.• Nostiprināt pagalmā esošospriekšmetus.• Laikus iegādāties lukturīti, sveces,dzeramo ūdeni.• Sagatavot personiskos dokumentus,naudu, medikamentus,apģērbu un apavus, ko ņemt līdzi,evakuējoties plūdu gadījumā.Ieteikumi rīcībai plūdu gadījumā• Par tiešu apdraudējumu informētValsts ugunsdzēsības unglābšanas dienestu pa tālruņiem112 vai 01 vai Ropažu novadapašvaldību pa tālruni 67918219.• Evakuējoties ņemt līdzi personiskosdokumentus, naudu,Pēdējo gadu laikā arheoloģiskajammantojumam nopietnuapdraudējumu ir radījusi arheoloģiskosenvietu postīšana, koveicinājusi arī metāla detektoruizmantošana senlietu meklēšanai.Tāpat kultūras mantojuma nozaresspeciālistus bija satraukusiizveidojusies situācija, ka par atradumiemtiek ziņots tikai tad, kadsenlietas jau ir izceltas no kopējāvietas konteksta. Tādēļ ar likumagrozījumiem Latvijā arheoloģiskāssenvietās zemē, virs zemes vaiūdenī atrastas senlietas (ar datējumulīdz 17. gs. ieskaitot) piederēsvalstij. Valsts īpašuma tiesībasneattieksies uz tām senlietām, parkurām līdz 2013. gada 30. martampersona būs rakstveidā paziņojusiValsts kultūras pieminekļu aizsardzībasinspekcijai.Grozījumos precizēts arī kultūrvēsturiskovidi ietekmējošasdarbības jēdziens, kam kultūraspieminekļu aizsardzības zonās nepieciešamainspekcijas atļauja. Tādadarbība ir, piemēram, būvniecība,zemes reljefa mākslīga pārveidošana,kā arī tādu iepriekš neidentificētupriekšmetu izcelšana no zemesvai ūdens, kuriem varētu būt vēsturiska,zinātniska, mākslinieciska vaicitāda kultūras vērtība.Skaidri noteikts, ka bez nekustamāīpašuma īpašnieka (valdītāja)atļaujas kultūras piemineklī un tāaizsardzības zonā ir aizliegts veiktpārveidojošas darbības un izmantotierīces metāla priekšmetu un materiālablīvuma noteikšanai (piemēram,metāla detektorus). Kultūrasnepieciešamos medikamentus,apģērbu un pirmās nepieciešamībaslietas.• Atstājot māju un saimniecībasēkas, atslēdziet elektroenerģijuun gāzes padevi, apkures ierīcesun iekārtas. Ēkām jāaizver logi,durvis un lūkas.• Plūdu gadījumā nakts laikā izmantojietkabatas lukturīšus vaisveces, lai glābējiem signalizētupar savu atrašanās vietu.• Ja informācija tiek sniegta paskaļruņiem, ieklausieties un izpildietnorādījumus.Atteikums evakuēties personaijāapstiprina rakstiski, uzņemotiesatbildību par iespējamāmsekām. Atsakoties evakuēties,nodrošiniet sevi ar pārtiku, dzeramoūdeni, medikamentiem.Senlietas turpmāk piederēs valstijpieminekļu izpētē ierīces metālapriekšmetu un materiāla blīvumanoteikšanai drīkst izmantot tikai arinspekcijas atļauju.Likuma grozījumos precizētavalsts un pašvaldību budžeta līdzekļupiešķiršana tādu kultūras pieminekļukonservācijai un restaurācijai,kuri īpašnieka (valdītāja) noteiktajākārtībā ir pieejami sabiedrības apskatei.Tas nozīmē, ka, izvērtējotvalsts finansiāla atbalsta piešķiršanukultūras pieminekļa glābšanai, tāfunkcija nebūs izslēdzošs kritērijs.Paredzētas arī pašvaldību tiesībaspiešķirt līdzekļus valsts nozīmeskultūras pieminekļu konservācijaiun restaurācijai.Likumā arī noteikts, kas gadījumos,kad no uzturēšanas kvalitātesatkarīga dažādu tiesību piešķiršana,piemēram, atbrīvojums no nodokļamaksāšanas pienākuma, inspekcijaibūs tiesības sniegt institūcijāmatzinumus par kultūras pieminekļauzturēšanu atbilstoši kultūras pieminekļuaizsardzības prasībām.Paziņojums par pašvaldības nekustamāīpašuma “Pilskakti” izsoliAtsavināmais nekustamais īpašums – Ropažu novada pašvaldībasnekustamais īpašums “Pilskakti” Ropažu novadā, Ropažos,LV 2135, sastāvošs no zemes platības 0,7152 ha, kadastranr. 80840110154, saimniecības ēkas, kadastra nr. 80840110154002, un 2 dzīvokļu mājas, kadastra nr. 80840110154001. Aratsavināšanas noteikumiem un atsavināmo objektu var iepazītiesRopažu novada pašvaldības vietnē www.ropazi.lv, telefoniskiinformāciju var iegūt pie nekustamo īpašumu speciālistesIevas Dišleres pa tālruni 67186035 vai rakstot uz e-pasta adresiieva.dislere@ropazi.lv. Īpašums izmantojams dzīvojamo telpu izveidošanaiun saimnieciskai darbībai.Atsavināšanas metode – mutiska izsole ar augšupejošu soli.Viens solis – Ls 100. Izsolāmā īpašuma sākumcena – Ls 4900(četri tūkstoši deviņi simti lati 00 santīmi). Izsoles rīkotājs “Nekustamoīpašumu un mantas atsavināšanas komisija”. Izsolesvieta – Sporta iela 1, Ropažu novads, Ropaži, LV-2135. Izsoleslaiks – 2013. gada 14. marts plkst. 10.Izsoles dalībnieki – fiziskas vai juridiskas personas. Laipiedalītos izsolē, dalībniekam jāiesniedz Ropažu novada pašvaldībaiadresēts pieteikums līdz 2013. gada 14. marta plkst. 10.Fiziskas personas iesniedz personu apliecinošu dokumenta kopijuun uzrāda dokumenta oriģinālu. Juridiska persona iesniedzreģistrācijas apliecības apstiprinātu kopiju un lēmējinstitūcijaslēmumu par vēlmi iegādāties nekustamo īpašumu. JāiemaksāRopažu novada pašvaldības kontā, nodrošinājuma summa10 % apmērā no izsolāmā īpašuma sākumcenas. Pircējam nodrošinājumasumma tiks ieskaitīta pirkuma cenā, pārējiem dalībniekiem– ieskaitīta viņu norādītajā kontā. Ja divu nedēļu laikāpēc izsoles rezultātu paziņošanas Ropažu novada pašvaldībasreģ. nr. 90000029039 kontā LV54 HABA 0551 0138 8368 7 būsieskaitīta pilna izsolē apstiprinātā pārdošanas summa, ar pircējutiks slēgts pirkuma līgums.Paziņojums par apgrūtinājumu. Saistībā ar paredzēto nekustamāīpašuma izsoli 2013. gada 14. martā plkst. 10 informējam,ka attiecībā uz Ropažu novada pašvaldības nekustamoīpašumu “Pilskakti”, Ropažu novads, ir noslēgts Zemesgabalanomas līgums par zemesgabala 0,3 ha platībā ar kadastra nr.8084-011-0154, un daļu no palīgēkas (kūti) ar kadastra nr. 8084-011-0154-002, platība 92,81 m², nomu. Nomas līgums noslēgtsuz laiku no 1.12.2004. līdz 1.12.2014. un nomnieks ir Sabiedriskāorganizācija “Mednieku un makšķernieku klubs “Rāmava””.2013. gada 20. martāRopažu Kultūras un izglītības centrāSarunu vakars par videsun mežu problēmām Ropažu novadāFilmas “Laimes ekonomika”latviešu versijas prezentācija.Pasākumā piedalīsies Vides aizsardzības kluba (VAK) pārstāvji, tostarpVAK prezidents Arvīds Ulme, kā arī aicināsim Ropažu novadapārstāvjus u. c. interesentus. Ikviens iedzīvotājs varēs uzdot sev aktuālosjautājumus par un ap vides saudzēšanas un ilgtspējīgas ekoloģiskasattīstības tēmu, īpaši runāsim par mežu aizsardzību.Edmunds Kance,Vides aizsardzības kluba biedrs


4 AktuāliRopažu Vēstismarts 2013Vai tiešām pārmaksājam par apkuri?Foto: Agnese OzolaVladislavs Šlēgelmilhs,Ropažu novadadomes deputātsŠoziem visā valstī izskantrauksmes saucieni parmilzīgiem apkures rēķiniem.Neviļus rodas jautājums –vai, neraugoties uz globālosasilšanu, laikapstākļi tikievērojami palikuši aukstāki?Vaina laikam ir citā apstāklī, untie daži grādi decembrī nevarējaizraisīt tik milzīgu rēķinu kāpumu:šķiet, pie vainas ir ievērojamaisgāzes cenas un pievienotāsvērtības kāpums (no 5 uz 12 %),droši vien arī nomierinošās runas,ka ekonomika atlabusi undažiem algu var palielināt, prēmijasizmaksāt un darba apstākļusuzlabot. Nepieciešama rūpīgākaanalīze, kurš faktors rēķinukāpumu ietekmē vairāk, bet faktspaliek fakts, ka dzīvokļu iedzīvotājiemir ievērojami vairāk jāmaksāpar apkuri.Manuprāt, galvenais iemeslsir tajā, ka pēdējos 10 gados visascenas ne visai saprātīgas valstspārvaldīšanas rezultātā ir palielinājušāsvairākkārt, taču algas,pensijas, stipendijas varbūt tikaidubultojušās, un tad ir loģiskais“veiksmes stāsta” epilogs – cilvēkivairs nespēj apmaksāt rēķinus.Man nav saprotams, kādēļsava novada iedzīvotājiem vajagmēģināt pasniegt, ka tieši viņipārmaksā un tieši pašvaldībasvainas dēļ. Kāpēc Ropažu novadaiedzīvotājiem vajag stāstītstāstu “kā būtu, ja būtu...”. Tačulaikam pašvaldību vēlēšanu tuvumsnosaka – ko solīt, ko stāstīt,lai iedzīvotāji izvērtē savupotenciālo kandidātu varēšanuvai nevarēšanu.Kā komisijas loceklis iedziļinājos“katlu epopejā” no sākumalīdz parakstu vākšanas kampaņai,kura dīvaini sākās līdz ar komisijasizveidi, lai paši izvērtētu šoprojekta likumību un lietderību,un tam sekojošam paziņojumam,ka tie nekam neder un iedzīvotājiemnebūs ziemā nodrošinātspietiekams siltums. Iepaziniesar pirmo lēmumu un pašambalsojot par “gāzes apkures tehnoloģiskoiekārtu nomaiņu uzalternatīvo, atjaunojamo resursutehnoloģiju iekārtām” (tautasvalodā katliem), līdz 93 lappušuapjomīgajam, pieredzes bagātuRTU profesoru ekspertīzes slēdzienampar Ropažu un Silakrogakatlu mājās uzstādītajiem katliem,radās šāds viedoklis.1. Ideja bija ļoti pareiza, lainauda, katru apkures sezonu ~300tūkstoši latu, paliktu Latvijas ekonomikā,nevis aizplūstu uz cituvalsti un arī mazinātu rēķinus.2. Pieteikšanās ES fondiemnotika pēc “valsts ieviestās unuzstādītās sistēmas noteikumiem”– sasteigti, pēdējā brīdī,mēģinot uzzināt, kam piešķirs,cik piešķirs, par ko piešķirs. Tādāgadījumā, loģiski, jāapzina situācijaun iespējas, jāpagūst uzrakstītprojektu un laikā to iesniegtizskatīšanai. Tad atkal termiņā,kas pašvaldības esošai kapacitāteiir līdzvērtīgs izaicinājumam,jāizsludina iepirkums, kam jābūtar rezultātu, lai nav izniekotsiepriekšējais laika un finanšuieguldījums. Iespējams, nav attaisnojami,tomēr ir cilvēcīgi saprotami,ka šādā situācijā gadāsarī kļūdas, kuras nevar saistīt tikaiar “nelikumībām”.3. Kad pašvaldībā saprata –ar ES atvēlēto līdzfinansējumuneiznāk pat viens katls, kas darbināmsar šķeldu un kuru varētuuzstādīt tikai Silakrogā, tika pieņemtslēmums projektu rakstītuz maksimāli pieejamo līdzfinansējumuLs 450 000, uzstādotalternatīvu gāzei – ar koksnesgranulām darbināmus katlus Ropažosun Silakroga katlu mājās.4. Sākotnējam projekta izstrādātājamun vadītājam S. Celmiņambija informācija, ka Latgalēvairākās katlu mājās ļoti veiksmīgitiek izmantoti poļu ražotāja“Zammer” cietā kurināmā katli arlabiem lietderības rādītājiem. Tasbija iemesls, lai kāds no pašvaldībasdotos uz Poliju un noskaidrotuvisus ar “Zammer” katliemsaistītos jautājumus. Rezultāts –poļu ražotājam izdevās “nokaulēt”cenu, lai vispār projektā piedalītos,kā arī sarunātu tehnoloģiskoiekārtu aprīkojumu, tad attiecīgivarēja turpināt ieceri uzstādīt alternatīvākurināmā iekārtas Ropažuun Silakroga katlumājās.5. Atkārtošos, bet tālākaisprocess bija tāds, kāds mūsuvalstī tiek praktizēts, un, lai saņemtulīdzfinansējumu, dažreizjābalansē uz morāles, ētikas unlikumības robežas.6. Tad uz laiku pie “varasgrožiem” nokļuva I. Gailītis, unprocess tika virzīts (kavēts, jokatlus vajadzēja iedarbināt jau iepriekšējāsezonā) pēc viņa saprašanas– lauzts līgums ar iepriekšējiembūvniekiem, noslēgtslīgums ar nākamajiem, mainītasprojekta daļas, veikta vēl virknepapildu darbību, ieskaitot – iepirkumāvieni nosacījumi, līgumā arnākamajiem būvniekiem citi nosacījumi,kas liek uzdot jautājumus– kāpēc “nederīgos, neīstosSēdē piedalās: Ropažu novada domespriekšsēdētājs A. Cibuļskis un deputāti:L. L. Batarevska, Z. Blaus, K. T. Hēla,A. Kleins, A. Kukule, I. Līdacis, S. Megere-Klevinska, R. Skrebs, S. Šukste, V. Vucens,G. Siliņš, V. Šlēgelmilhs, I. Gailītis.Ropažu novada domes lēmumiSociālie un dzīvokļu jautājumiAtjaunot sociālās dzīvojamās platības īreslīgumu ar piecām personām. Atstāt spēkā11.12.2012. Ropažu novada pašvaldībassociālā dienesta pieņemto lēmumu atteiktpiešķirt personai trūcīgas vai maznodrošinātaspersonas statusu, jo persona neatbilstnormatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem.Anulēt piecu personu ziņas par deklarētodzīvesvietu Ropažu novadā.Finanšu jautājumiApstiprināt Ropažu novada pašvaldībasgrāmatvedības nolikumu “Nolikums parpievienotās vērtības nodokļa uzskaites metodiku”.Apstiprināt grozījumus Ropažunovada pašvaldības noteikumos “Maksa parpakalpojumiem, ko sniedz Ropažu novadapašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes”.Piešķirt Ls 300 biedrībai “Veselības uzlabošanasklubs “Kaskads” Angelinas Kučvaļskassporta sacensību izdevumu daļējai segšanai.Piešķirt finanšu līdzekļus SIA “Ogres autobuss”Ls 600 mēnesī autobusa kursēšanasmaršrutā Ogre–Tīnūži–Ropaži nodrošināšanai,paredzot naudas līdzekļus trim mēnešiem,sākot ar 2013. gada 11. marta. Piekristprojekta “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturībasuzlabošanas pasākumi” realizēšanasgaitai, tostarp veicot – Daudzdzīvokļu dzīvojamāsmājas Straumēni 2, Zaķumuižā energoefektivitātespaaugstināšanas pasākumus,katlus” gadu turpināja uzstādītun 2012. gadā 26. aprīlī apstiprinājato pieņemšanu ekspluatācijā(2013. gada 22. februāra sapulceslaikā nolasīja paša parakstīto pieņemšanasaktu).7. Katli, darbojoties apkuressezonas garumā, pierādījuši, kavar nodrošināt iedzīvotājus arsiltumu un, pats galvenais, par~30 % lētāk, nekā tas būtu, ja kurinātuar gāzi.Biedrības “Ropažu laiks” organizētajāsapulcē finansista K.Kociņa mēģinājumi pasniegt, katiekot pārmaksāts, jo pašvaldībasvainas dēļ neesot uzstādīti šķeldaskatli, maigi sakot, ir nenopietni.Kā saprast un vērtēt viņa izteikumu– “vajadzēja projektā tāpat kādomes lēmumā rakstīt, nevis “atjaunojamieresursi”, bet “šķelda”,tad nebūtu pretenziju”? Varētujautāt Madonas pašvaldībai, vaiviņu realizētā Kohēzijas fonduprojektā “Siltuma avota uzstādīšanaun katlu mājas rekonstrukcija”patiesībā geizeru uzstādīja... Nevarētuīpaši pārmest tieši viņam,jo tikai sapulces laikā viņš uzzināja,kādas bija pašvaldības reālāsfinanšu un šķeldas pielietojumaiespējas un ka realizētā apkure argranulām ir jau 30 %, nevis, kāviņš domāja, 20 % lētāka. Nedomāju,ka iedzīvotāji nopietniuztvēra labi apmaksāta finansista(35 eiro stundā) aicinājumu “paspēlētiesar skaitļiem”, jo no zālēesošiem tikai daži saņem tāduatalgojumu par veselas dienasdarbu, bet gandrīz visi iedzīvotājiuz “savas ādas” izjūt banku – “finansistuspēlīšu” – sekas.Arī K. Kociņa ieteikums pašvaldībai– no kopējā budžeta “subsidēt”lielos rēķinus par apkuri – irpopulistisks, jo nav izpildāms unatgādina ne tik ļoti seno pagātni,kad par mums visiem rūpējāsvalsts. Interesanti, ko par to teiktuiedzīvotāji, kas ņēmuši kredītus,ko investējuši savos senču īpašumos,siltuma racionālākajās tehnoloģijās,siltinājuši savas mājas,dzīvokļus un tagad spiesti pelnītnaudu ārzemēs, lai tos neuzdāvinātu“svensonu” bankām?Gribu atvainoties skolotājai, kassapulces laikā aizrādīja par manuemocionalitāti, bet tiešām bija grūtinoturēties, ja man kā profesionālamauto speciālistam, finansists mēģinaiestāstīt, ka par zaparožeca cenubūtu jābrauc ar “Ferrari”!Raksts tapa, lai iedzīvotājusinformētu – valstij un Ropažunovadam svarīgais realizētaisprojekts ar ES finansējumu palīdzībutiek bezatbildīgi nomelnots,kas absolūti nav Ropažunovada iedzīvotāju interesēs.Noslēgumā gribētos aicinātrespektēt viedokli – sviestam jābūtuz maizes, nevis tam jābūtpolitikā!Izraksts no 27. februārakā arī piekrist nepieciešamajam kredītam,kas nepārsniedz summu 76,29 Ls/m 2 , kurmājas kopējā platība ir 1913,75 m 2 .Samazināt nekustamā īpašuma nodokličetrām personām. Nesamazināt VAS“Latvijas pasts” nomas maksu telpām adresēRīgas iela 13, Ropaži, Ropažu novads,142,30 m 2 platībā. Pamatojoties uz SIA“Vilkme” un RN “Ciemats” SIA piedalīšanosūdenssaimniecības attīstības investīciju projektaīstenošanā un nepieciešamību izstrādāttehniskos projektus un projektu pieteikumuapdzīvotās vietās Silakrogā, Zaķumuižā,Ropažos un Tumšupē, piešķirt SIA “Vilkme”līdz Ls 3200 statūtkapitāla palielināšanai nodabas resursu budžeta līdzekļiem, piešķirtRN “Ciemats” SIA līdz Ls 7800 statūtkapitālapalielināšanai no dabas resursu budžetalīdzekļiem.Sākt stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumaizstrādi Ropažu novada ilgtspējīgasattīstības stratēģijai. Apstiprināt Saistošosnoteikumus Nr. 6 “Par koku ciršanu ārpusmeža Ropažu novadā”.Ņemot vērā RN “Ciemats” SIA nepieciešamībupiedalīties ERAF darbībasprogrammas “Infrastruktūra un pakalpojumi”papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātē“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībaapdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz2000” ar projektu “Ūdenssaimniecības attīstībaRopažu novada Ropažu ciemā” un SIA“Vilkme” nepieciešamību piedalīties ERAFdarbības programmas “Infrastruktūra unpakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātē“Ūdenssaimniecības infrastruktūrasattīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitulīdz 2000” ar projektu “Ropažu novadaZaķumuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība”,un nepieciešamību precizēt noslēgtoapsaimniekošanas līgumu termiņus, grozīt


Ropažu Vēstismarts 2013 Izglītība 5Apstiprināti ar Ropažu novada domes 2013. gada 30. janvāra sēdes lēmumu prot. nr. 1, 52. §Ropažu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4“Par Ropažu novada simboliku un tās izmantošanu”Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 9. punktuI. Vispārīgie jautājumi1. Noteikumi nosaka Ropažu novada oficiālāssimbolikas aprakstu, izmantošanaskārtību, nodevu par simbolikas izmantošanuun atbildību par šo noteikumu neievērošanu.2. Ropažu novada oficiālā simbolika irRopažu novada karogs un Ropažu novadaģerbonis.II. Simbolikas apraksts3. Karoga aprakstsRopažu novada karogs ir taisnstūra formasaudums ar divām vienāda platumahorizontālām joslām. Augšējā josla irgaišzaļā krāsā, apakšējā josla – violetākrāsā. Krāsu toņiem jāatbilst apstiprinātamstandartam (saskaņā ar pielikumu nr.2). Karoga platuma un garuma attiecībair l:2.3.1. Karoga vidū abās pusēs attēlots krāsainsRopažu novada ģerbonis, kuraaugstums ir 2/5 daļas no karoga platuma.3.2. Karoga izmēri – l x 1,2 m un 1,5 x3 m.3.3. Karoga kātam tiek lietots valsts karogakāta standarts – balts ar virpotu uzgali.3.4. Galda karodziņa proporcijas unapraksts atbilst karoga proporcijām unaprakstam. Ropažu vertikālais karogs irtaisnstūra formas audums ar divām vienādaplatuma vertikālām joslām, labāspuses josla ir gaišzaļā krāsā, kreisās puses– violetā krāsā.3.5. Vertikālā galda karodziņa proporcijasun apraksts atbilst vertikālā karoga proporcijāmun aprakstam.3.6. Ģerboņa apraksts:3.6.1. Heraldiskais apraksts: Zaļā laukātrīs zelta cīruļi lido pāļa virzienā; zeltapavedienapmale. Krāsas pēc PANTONEkataloga: zelts: 873 C, zaļa – 341 C, melna– black, saskaņā ar pielikumu nr. 1.3.6.2. Ģerboņa leģenda:Ropažu novada ģerbonī attēloti trīs augstulidojoši putni – cīruļi zelta krāsā uzzaļa fona. Cīruļi ir Ropažu novadam ļotiraksturīgi putni. Te mīt gan sila, gan laukacīruļi. Pavasarī Ropažu novada pļavasun meži ir bagāti ar šiem ņiprajiem putniem,kas ik rītu spēj pacelties tik augstukā mūsu domas un sapņi. Tik augustu, laisveicinātu sauli un ar savu skanīgo dziesmuikvienam pavēstītu par jaunu dienu,Pielikums nr. 1Pielikums nr. 2jaunu sākumu.Cīrulis ir augšāmcelšanās simbols, kas savienozemi ar debesīm, modina dabu uncilvēkus uz darbu. Cīruļu zelta krāsa simbolizēlabklājību un saules gaismu, kasnozīmē augšanu, attīstību un likumsakarīginorāda uz to, ka ikvienam darbam irarī darba augļi.Viens nav darītājs, tādēļ ģerbonī attēlotitrīs cīruļi, kas savukārt simbolizē skaitli3, kas ir maģisks skaitlis un arī veiksmessimbols. Skaitlis trīs sasaucas arī ar Latvijasvalsts ģerboņa trijām zvaigznēm.Savukārt ģerboņa zaļais fons atspoguļolaukus un mežus, ar kuriem bagāts ir Ropažunovads.III. Simbolikas lietošana4. Karoga lietošana:4.1. Ropažu novada karogs paceļams:domes sēdes protokola nr. 2programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātē“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībaapdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz2000” ar projektu “Ūdenssaimniecības attīstībaRopažu novada Ropažu ciemā” un SIA“Vilkme” nepieciešamību piedalīties ERAFdarbības programmas “Infrastruktūra unpakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātē“Ūdenssaimniecības infrastruktūrasattīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitulīdz 2000” ar projektu “Ropažu novadaZaķumuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība”,un nepieciešamību precizēt noslēgtoapsaimniekošanas līgumu termiņus, grozītstarp Ropažu novada pašvaldību un RN“Ciemats” SIA 2011. gada 5. janvārī noslēgtolīgumu par ūdenssaimniecības apsaimniekošanu,nosakot līguma darbības termiņulīdz 2020. gada 31. decembrim un, papildinotlīgumu, kā arī grozīt starp Ropažu novadapašvaldību un SIA “Vilkme” 2011. gada5. janvārī noslēgto līgumu par ūdenssaimniecībasapsaimniekošanu, nosakot līgumadarbības termiņu līdz 2020. gada 31. decembrimun papildinot līgumu. Apstiprināt līgumuar Ikšķiles novada pašvaldību par pašvaldībasizglītības iestāžu sniegto pakalpojumu2013. gadā savstarpējo norēķinu kārtību.Piešķirt finansiālo atbalstu Ls 100 apmērābiedrībai “Sporta klubs Ziemeļpols” RobertaPlūmes atbalstam – dalības un ceļa izdevumudaļējai segšanai “Pasaules Jauniešu izaicinājumakausa sacensībās kamaniņu sportāInsbrukā Austrijā.Apstiprināt SIA “Eiropas Savienībasprojektu aģentūra” izstrādāto un 2013. gada8. februārī iesniegto tehniski ekonomiskopamatojumu Tumšupes ciemaūdenssaimniecības attīstības projektam“Ūdenssaimniecības attīstība Ropažu novadaTumšupes ciemā”, apstiprinot projektafinanšu plānu un investīciju projekta pasākumus,kā arī nodrošinot RN “Ciemats”SIA līdzfinansējuma daļu, galvojot aizņēmumuLs 52 193,85 apmērā, kas sastāda15 % no projekta kopējām attiecināmāmizmaksām. Izskatot Ropažu novada pašvaldībaspolicijas iesniegto lūgumu, atbalstītprojekta “Videonovērošanas sistēmas infrastruktūrasattīstība Ropažu novadā” dalībuELFLA atklātā projektu konkursa LAP aktivitātē413.1., stratēģijas rīcība 1.5. “Esošosociālo, publisko un sadzīves pakalpojumudažādošana un pilnveidošana, jaunu pakalpojumuattīstība un to pieejamības uzlabošana”,paredzot Ropažu novada pašvaldības2013. gada budžetā finanšu līdzekļus 42 %apmērā no projekta izmaksām un PVNno kopējās summas. Apstiprināt saistošosnoteikumus Nr. 5 “Kārtība, kādā Ropažunovada pašvaldība organizē darba un sociāloprasmju saglabāšanas, atjaunošanasun apgūšanas pasākumus, kas rada labumusabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkcijuveicējus”.4.1.1. pie Ropažu novada domes ēkas –pastāvīgi;4.1.2. valsts svētkos kopā ar Latvijas Republikasvalsts karogu, novietojot tovalsts karoga kreisajā pusē;4.1.3. visos lielākajos novada sabiedriskajospasākumos: novada svētkos, mākslasdienās, sporta spēlēs un līdzvērtīgos pasākumos;4.1.4. sēru dienās karogs lietojams kārtībā,kāda noteikta Latvijas valsts karogam;4.1.5. pēc brīvas gribas pie ēkām, kur izvietotibalsošanas iecirkņi – Saeimas, novadadomes vēlēšanu dienās, kā arī tautasnobalsošanas dienās;4.2. Aizliegts:4.2.1. pacelt Ropažu novada karogu virsun pie ēkām, kurās tiek veikts kapitālaisremonts vai kuras ir avārijas stāvoklī vaikurām tiek remontēta fasāde (izņemotdomes un pašvaldības iestādes ēku); citāsnepiemērotās vietās un apstākļos (piemēram,kokos, virs un pie saimniecībasēkām, nesakoptās vietās, ražošanas objektosun tamlīdzīgi);4.2.2. lietot bojātus, nekvalitatīvi izgatavotusun izbalējušus Ropažu novadakarogus,4.2.3. izgatavot un lietot Ropažu novadakarogu dekoratīvos nolūkos kā novadasimbolu bez Ropažu novada domes atļaujas.4.3. Galda karodziņu lieto oficiālās pieņemšanās,darījumu sarunās, amatpersonudarba telpās.4.4. Var izmantot:4.4.1. Ropažu novada karogu citos gadījumos,kas nav paredzēti šajos noteikumos,saskaņā ar Ropažu novada domeslēmumu;4.4.2. galda karodziņu fiziskas, sabiedriskāsun nevalstiskās organizācijas, politiskāspartijas, uzņēmumi, uzņēmējsabiedrībasun citas juridiskas personas oficiālāspieņemšanās, ģimenes svētkos, kā arī citosgadījumos, garantējot pienācīgu cieņupret galda karodziņu;4.4.3. Ropažu novada karogu Ropažu novadapašvaldības iestādes un uzņēmumisaskaņā ar šiem noteikumiem.4.5. Galda karodziņam neatkarīgi no izmēriemprecīzi proporcionāli jāatbilstapstiprinātajam paraugam.5. Ģerboņa attēla lietošana:5.1. Ropažu novada domei ir ekskluzīvasAttīstības jautājumiAtļaut nekustamajā īpašumā “Valdnieki”esošā dīķa paplašināšanu dīķsaimniecībasizveidošanas vajadzībām. Noslēgt uz laikumazdārziņu zemes nomas līgumu ar trimpersonām, izbeigt mazdārziņu zemes nomaslīgumu ar divām personām. Reģistrēt zemesgrāmatāuz Ropažu novada pašvaldības vārdanekustamo īpašumu “Aizliģeri”. Sākt Ropažunovada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi.Veicinot ūdenssaimniecības pakalpojumuattīstību Ropažu novada Tumšupesciemā, tajā skaitā, ūdensapgādes kvalitātesuzlabošanu, akceptēt, SIA “Ciemats” sagatavotopieteikumu ERAF līdzfinansējumasaņemšanai, tajā ietvertos darbus un finansējumaapjomu atbilstoši projekta iesniegumāiekļautajam finansējuma plānam un projektabudžeta kopsavilkumam, garantēt aizņēmumuprojekta īstenošanai nepieciešamālīdzfinansējuma Ls 125 265,24 (viens simtsdivdesmit pieci tūkstoši divi simti sešdesmitpieci lati un divdesmit četri santīmi) apmērā.Apstiprināt Zaķumuižas pamatskolasattīstības plānus periodam no 2012./2013.līdz 2014./2015. mācību gadam. Izsludinātpublisko apspriešanu koģenerācijas stacijasbūvniecības iecerei nekustamā īpašumā“Mucenieki”, kadastra nr. 8084 006 0009,zemes kopējā platība 19,38 ha, nomas platība– 1 ha, Ropažu novadā, no 11.03.2013.līdz 09.04.2013. Ar būvniecības ieceri iespējamsiepazīties Ropažu novada pašvaldībasbūvvaldē darba dienās plkst. 9–17, pirmdienāsplkst. 9–19, no 2013. gada 11. martalīdz 2013. gada 9. aprīlim. Būvniecībasieceres prezentācijas pasākums notiks2013. gada 21. martā plkst. 19 patvērumameklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki”,“Jaunceltnes-2”, Muceniekos, Ropažu novadā.Apstiprināt Ropažu novada pašvaldībasArhīva nolikumu un Ekspertu komisijasnolikumu jaunā redakcijā. Apstiprināt līgumuar Valmieras pilsētas pašvaldību parpašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu2013. gadā savstarpējo norēķinukārtību. Atbalstīt nodibinājuma “Ropažunovada Kultūras atbalsta fonds” projekta“Skatuve ikvienam” līdzfinansējumu 10 %apmērā no paredzamās summas skatuvesiegādei no projekta kopējām izmaksām.Nodot Ropažu novada attīstības programmu2013.–2020. gadam 1. redakciju Rīgasplānošanas reģionam atzinuma saņemšanai.tiesības lietot Ropažu novada ģerboni.Ropažu novada ģerboni attēlo uz Ropažunovada domes un tās struktūrvienību izdotajiemgoda rakstiem, atzinības zīmēmun citiem reprezentācijas materiāliem,izvieto pie norādīto iestāžu ēkām un uziestādēm piederošiem transporta līdzekļiem.5.2. Struktūrvienību un Ropažu novadapašvaldības iestāžu veidlapām un zīmogos,deputātu un darbinieku apliecībāmun vizītkartēm, domes informatīvā izdevuma“Ropažu Vēstis” titullapas, Ropažunovada domes apbalvojumiem u.c. reprezentācijasmateriāliem.5.3. Saskaņā ar Ropažu novada domes lēmumuvar atļaut lietot ģerboņa attēlu arīcitos gadījumos, kas nav paredzēti šajosnoteikumos.IV. Ropažu novada simbolikasizmantošana komerciāliem unnekomerciāliem mērķiem6. Nozīmes, vimpeļus un citu atribūtiku,kā arī dažādus suvenīrus un sadzīvespriekšmetus ar Ropažu novada ģerboņaattēliem vai to elementiem var izgatavotun pārdot fiziskas un juridiskas personas,nevalstiskās organizācijas, politiskāspartijas tikai ar Ropažu novadadomes atļauju (pielikums), iemaksājotnodevu.7. Ar nodevu apliekamais objekts ir Ropažunovada simbolikas vai tās elementuizmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīruražošanā, tirdzniecībā vai citiemkomerciāliem mērķiem.8. Gadījumos, kad simboliku atveido ierobežotāapjomā bezpeļņas nolūkā, t. i.,personiskām vajadzībām, mācību nolūkos,bibliotēkās, muzejos un arhīvos, kāarī informatīviem mērķiem, piemēram,veidojot tādu aktuālo notikumu apskatu,kurā izmantota simbolika, nodeva parRopažu novada simboliku nav jāmaksā.9. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskaspersonas, nevalstiskās organizācijas,politiskās partijas, kuras izmantoRopažu novada simboliku reklāmā, prečuzīmēs, suvenīru ražošanā, tirdzniecībā vaicitiem komerciāliem mērķiem.10. Nodevas likme par Ropažu novadasimbolikas izmantošanu katram izgatavojumaveidam ir noteikta gadā par katrām100 vienībām un tostarp par simbolikaslietošanu internetā gada maksa ir:10.1. fiziskām personām Ls 10;10.2. sabiedriskām un nevalstiskām organizācijāmLs 20;10.3. politiskām partijām un citām juridiskāmpersonām Ls 50.11. Nodeva iemaksājama Ropažu novadabudžetā piecpadsmit dienu laikā pēc atļaujasizsniegšanas dienas.12. Noteikumos minētajos gadījumosRopažu novada simbolikas izmantošanasatļaujas saņemšanai fiziskām un juridiskāmpersonām, nevalstiskām organizācijām,politiskām partijām Ropažu novadadomē jāiesniedz:12.1. iesniegums;12.2. juridiskām personām reģistrācijasapliecības kopija;12.3. fiziskām personām – VID izsniegtaindividuālā darba reģistrācijas apliecībavai VID izsniegtā nodokļu maksātāja reģistrācijasapliecība;12.4. izstrādājuma skice vai etalona paraugs;12.5. izmantošanas mērķa un formas apraksts;12.6. ziņas (līguma kopija ar komercsabiedrību,kura ražos (izgatavos) izstrādājumu)vai apliecinājums par plānotajiemražošanas (izgatavošanas) apjomiem (jaizstrādājumu ražos (izgatavos) atļaujassaņēmējs), kā arī ziņas par laika periodu,kurā plānots ražot (izgatavot) izstrādājumu.13. Pensionāriem, invalīdiem, politiskirepresētiem, trūcīgiem un maznodrošinātiemiedzīvotājiem nodevas likme tieksamazināta par 50 %, uzrādot attiecīgusdokumentus. Ropažu novada dome, pieņemotlēmumu minēto personu lokam,ir tiesīga noteikt individuālus atvieglojumusvai atbrīvojumus katrā konkrētajāgadījumā, izvērtējot to nepieciešamību.14. Tirdzniecības uzņēmumiem, pieņemotrealizācijai izstrādājumus ar Ropažunovada simboliku, jāpieprasa no ražotājaizgatavošanas atļaujas noraksts, kamjāatrodas glabāšanā tirdzniecības uzņēmumā.15. Ropažu novada dome piekrišanu izstrādājumaizgatavošanai dod pēc Ropažunovada domes Izglītības, kultūras unsporta komitejas atzinuma par kvalitātesstandartu atbilstību priekšmetam, uzkura plānota Ropažu novada simbolikasizmantošana.15.1. Par Ropažu novada karoga un ģerboņaattēla vai to elementu izmantošanu,izgatavošanu, tirdzniecību bez atļaujasparedzēta administratīvā atbildība.V. Atbildība un kontrole16. Par šo noteikumu pārkāpšanu vainīgāpersona atbild saskaņā ar Latvijas administratīvopārkāpumu kodeksu.17. Administratīvo protokolu par noteikumosminētajiem pārkāpumiem irtiesīgi sastādīt Ropažu novada domespriekšsēdētājs un pašvaldības policijasamatpersonas.18. Administratīvo protokolu izskata unsodu piemēro Ropažu novada domes Administratīvākomisija.19. Administratīvais sods Noteikumupārkāpēju neatbrīvo no Noteikumu pildīšanas.20. Ropažu novada domes administratīvāskomisijas lēmumu saskaņā ar LatvijasAdministratīvo pārkāpumu kodeksu varpārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesāLatvijas Republikas normatīvajos aktosnoteiktajā kārtībā un termiņos.21. Ropažu novada dome ir tiesīga atteiktizsniegt simbolikas izmantošanas atļaujupersonai, kura pēdējā gada laikā ir sauktapie administratīvās atbildības par šo noteikumuneievērošanu.VI. Nobeiguma jautājums22. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajādienā pēc to publicēšanas Ropažu novadadomes informatīvajā izdevumā “RopažuVēstis”.Paskaidrojuma rakstsSaistošie noteikumi nosaka Ropažu novadaoficiālās simbolikas – ģerboņa unkaroga – aprakstu, izmantošanas kārtību,nodevu par simbolikas izmantošanas unatbildību par saistošo noteikumu neievērošanu.Projekta nepieciešamības pamatojums.Likuma “Par pašvaldībām” 21. pantapirmās daļas 7. punktā noteikts, ka tikaidome var noteikt pilsētas, novada vaipagasta simboliku. Likuma “Par pašvaldībām”43. panta trešajā daļā norādīts, kadome var pieņemt saistošos noteikumus,lai nodrošinātu pašvaldības autonomofunkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.Ģerboņu likuma 8. panta pirmajā daļānorādīts, ka ģerboņa īpašniekam, uz kuravārda reģistrēts ģerbonis, ir tiesības tolietot un nodot lietošanas tiesības citāmpersonām. Ropažu novada dome ir apstiprinājusiRopažu novada ģerboni unRopažu novada karogu, līdz ar to ir toīpašnieki. Lai pašvaldības simboliku varētulietot, jānosaka tās lietošanas kārtība,kas tiek noteikta šajos noteikumos.Pēc LR Vides aizsardzības un reģionālāsattīstības ministrijas norādījumiem saistošienoteikumi precizē Ropažu novadadomes 28.11.2012. sēdē, prot. Nr. 18, 50.§, apstiprinātos saistošos noteikumus Nr.15 “Par Ropažu novada simboliku un tāsizmantošanu”, kas nav stājušies likumīgāspēkā.Projekta ietekme uz pašvaldības budžetu.Saistošajos noteikumos noteiktā kārtībaneietekmē pašvaldības budžetu.Projekta ietekme uz uzņēmējdarbībasvidi. Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēsuzņēmējdarbības vidi.Projekta ietekme uz administratīvajāmprocedūrām. Saistošo noteikumu izpildesnodrošināšanai nav nepieciešamsveidot jaunas darba vietas vai paplašinātesošo institūciju kompetenci.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.Sabiedriskā apspriešananav notikusi.Antons Cibuļskis,Ropažu novada domes priekšsēdētājs


6 PašvaldībāZaķumuižas pamatskolas skolotāju vizīte PortugālēInāra Skrodele,Zaķumuižas pamatskolasdirektora vietniece informātikasjomā, Comenius projekta“Dzīve pie upēm Eiropā”koordinatore LatvijāZaķumuižas pamatskola no2011. gada ir iesaistījusiesEiropas Savienībasfinansētajā Comeniusapakšprogrammas Skoludaudzpusējās partnerībasprojektā “Dzīve pie upēmEiropā”, kura dalībnieki irSpānija, Zviedrija, Itālija,Portugāle un Latvija.Šajā projektā visu dalībvalstu skolēnipētīja vietējām upēm raksturīgāslaivas un kuģus un mēģinājakādu no tiem uzbūvēt (miniatūrā,protams). Viena no interesantāmaktivitātēm, kura norisinājās šīgada janvārī bija skolēnu ekskursijauz Rīgas ūdens apgādes muzejuBaltezerā, kur skolēni iepazināsar dzeramā ūdens ieguvi senākun mūsdienās. Kā attīrīt dzeramoūdeni pašu spēkiem, skolēniizmēģināja dabaszinību stundās,izgatavojot vienkāršu ūdens filtru.Vēl viena nozīmīga projekta aktivitātebija iepazīšanās ar atkritumušķirošanu un to atkārtotu izmantošanu.No otrreiz pārstrādā-“Annele” svin dzimšanas dienu Zaķumuižas pamatskolēni ēno ar pilnu krūti!Agnese Ozola“Mēs bērnus nedresējam.Pie mums bērni ir tādi,kādi viņi ir...” ciemiņiem,kas svētku nedēļāviesojās Ropažu novadapašvaldības PII “Annele”,atklāti un pārliecinoši teicavadītāja Vēsma Eglīte.28. februārī PII “Annele” notikapieredzes skola Pierīgas pirmsskoluvadītājiem un metodiķiem“Radošas domāšanas paņēmienuizmantošana pedagoģiskā procesavadībā”. Pieredzes skolas laikāFoto: Agnese OzolaProjekta dalībvalstu pedagogi upesciemiņi no citu novadu pirmsskolasizglītības iestādēm ne vieniepazinās ar PII “Annele” darbību,bet arī apguva radošas domāšanasmetodes, par kurām stāstījaRopažu vidusskolas direktoresvietniece Indra Ķeķe.Savukārt 1. martā PII “Annele”notika koncerts par godu 37. dzimšanasdienai. Aizvadītajā nedēļābērni gatavojās ne pa jokam – zīmējaapsveikumus, veidoja Annelino podziņām, mīkstajām rotaļlietām,papīra, zaļumiem, mācījāsdziesmas un cepa kūkas. Skaists,mīļš un bezgala jauks bija arī svētkukoncerts. 37 gadi nav maz – tasir viena kaķa, trīskāmīšu un piecuzivtiņu mūžs.Taču vienlaikus“Annele” ir mūžamjauna, atvērtaun mūsdienīga,sevī apkopojotgan profesionālupieredzi, gan spējumainīties, mācīties,priecātiesun vienkārši būt.iztekas vietā. Foto: Ināra Skrodelejamiem materiāliem Zaķumuižaspamatskolas skolēni pagatavojaimprovizētus mūzikas instrumentus,bet no lietotām avīzēm – interesantasmaskas. Ar izgatavotajiemmūzikas instrumentiem iriecerēts mēģināt atskaņot arī kādumūzikas skaņdarbu.Visa projekta darbības laikā notiekarī vēstuļu (angļu valodā) apmaiņastarp dažādu vecumu skolēnugrupām, paplašinot zināšanaspar partnervalstu kultūru, ekonomiku,izglītības sistēmu, kā arī padziļinotangļu valodas prasmes.Lai prezentētu Zaķumuižaspamatskolas veikumu šajā projektālaika posmā no 2012. gadanovembra līdz 2013. gada februārim,visas dalībvalstis tikās uzpriekšpēdējo projekta plānošanasapspriedi Leirijā, Portugālē, no18. līdz 22. februārim. Uz projektaplānošanas un atskaites apspriediPortugālē devās četras Zaķumuižaspamatskolas skolotājas: EvijaMiglāne, Kristīne Krīgere, AndijaTelnere un Ināra Skrodele.Igors Grigorjevs, Zaķumuižaspamatskolas direktorsFebruāra trešā nedēļair īpaša ne tikai arValentīndienas kaislībām,bet arī ar tradicionāloĒnu dienu – ikgadējuLatvijas akciju, kurā skolēnidodas ēnot profesionāļusviņu darba vietās.Apspriežot paveikto, galvenāprojekta koordinatore RosaRoyo Escorihuela (Spānija) īpašiuzteica ļoti labo Latvijas veikumuprojekta darbu publicitātēprojekta blogā http://comeniusriversproject.blogspot.com/p/aboutproject.html,kā arī projekta uzdevumuveikšanu precīzi, kārtīgiun laikus. Par to jāpateicas Zaķumuižaspamatskolas skolotājāmIntai Ozolai, Evijai Miglānei,Kristīnei Krīgerei, Andijai Telnerei,kā arī citām, kas iesaistījās unFoto: Paula ŠakinaZaķumuižas pamatskolas skolotājiun skolēnu vecāki Ēnu dienas rīkošanaipievērsās ar pilnu sparu –13. februāra rītā visi 5.–9. klasesskolēni sēdās savu vai citu bērnu vecākumašīnās un steidzās uz darbu.Vecāku darba vietas ir dažādas, līdzar to katram skolēnam bija atšķirīgapieredze par darba dzīvē pavadītodienu. Tā 6. klases skolnieces KatrīnaSmeltere un Madara Smeltereciemojās Ķemeru nacionālajā parkāpie ērgļu pētnieka Jāņa Ķuzes un šodienu pavadīja svaigā gaisā.8. klases skolnieces Elīza PaulaŠakina un Jolanta Niedre dienupavadīja sausākā, bet nebūt ne mierīgākāvidē – skolnieces ēnoja Zaķumuižaspamatskolas pirmsskolasgrupas “Gudrinieki” skolotāju IlziLasi un skolotājas palīdzi DzintruPriedīti. Meitenes norādīja, ka šimdarbamnepieciešama neizmērojamapacietība un miers.6. klases puiši Ādams Sudža unEdgars Debesnieks varēja no sirdsizmēģināt spēkus programmēšanasmākā Oskara Ozola vadībā uzņēmumā“Divi grupa”. Puiši atzina, kaprogrammētāja darbs ir ļoti sarežģīts,bet norādīja, ka būtu priecīgiRopažu Vēstismarts 2013atbalstīja jebkuru aktivitāti.Viesojoties Portugālē, mumsbija iespēja iepazīties ar Leirijassākumskolu, kuras skolēni ir ļotiaktīvi projekta aktivitāšu veicēji.Iepazināmies arī ar izglītības sistēmuun tās finansēšanu. Tā kāprojekta pamattēma ir upe, iepazināmiesar upi Lis, pie kuras dzīvomūsu portugāļu partneri. Šī iepazīšanāssākās pazemes alās, kur nodaudziem avotiem veidojas pazemesupes, un tās iztek no kalna kādaudzi avoti, tālāk saplūstot kopā.Pa ceļam uz okeānu upe arī “strādā”– Lierijas pilsētā darbojas senasūdensdzirnavas, kur ūdens spēkuvēl šodien izmanto graudu malšanaiun arī papīra iegūšanai – no veciemaudumiem malšanas procesātiek iegūta smalka šķiedra, kas tiekizšķīdināta ūdenī, un, pievienojotkādu saistvielu, no tā tiek iegūtssavdabīgs papīrs.Projekts “Dzīve pie upēm Eiropā”noslēgsies jūnijā. Paldies visiemprojektā iesaistītajiem skolēniempar uzdevumu veikšanu, kāarī paldies skolotājām par radošopieeju aktivitāšu īstenošanā unskolēnu motivēšanā! Paldies arīvecākiem, kas palīdzēja un atbalstījaskolēnus! Paldies par sadarbībuRopažu novada pašvaldībasadministrācijai dokumentācijasun finanšu kārtošanā!par iespēju mācīties programmēšanaselementus jau pamatskolā.Tagad mūsu skolēniem ir nemazāk kā 70 aizraujošu Ēnu dienustāstu. Zaķumuižas pamatskolavēlas pateikties Ēnu dienu koordinatoriem– skolotājai Anitai Martinsoneiun Kristīnei Krīgerei – unvisiem vecākiem, kas atrada laikuun iespēju, lai parādītu savu profesiju.Tikai kopdarbā mēs varampaplašināt mūsu bērnu redzeslokuun iespējas!


8 IntervijaRopažu Vēstismarts 2013Jo dullāk, jo labākFoto: Sergejs BižānsAgnese OzolaSaruna ar goda titulaīpašnieci “Ropažu novadalepnumu” Silviju Kantāni,Ropažu vidusskolas latviešuvalodas un literatūrasskolotāju, Eko skolaskoordinatori, kā arī Ekoāra klases idejas autori unzaļās domas veicinātājuRopažu novadā.– Kā pievērsāties zaļai domāšanai– jau no mazotnes vai tikaitagad?– Esmu dzimusi un augusi Rīgā,arī strādāt sāku Rīgā. Laukiempievērsos, kad apprecējos. Vīravecāki ir no Ropažiem. Par zaļodomāšanu dzirdēts bija daudz, bet,strādājot Rīgas skolā par direktoravietnieci, bija daudz citu problēmu,nebija arī atbilstošas vides, laivarētu to attīstīt. Kad mani pirmsčetriem gadiem uzaicināja uz Ropažiem,direktore Māra Priedelaikam saskatīja, ka es varētu “pavilkt”šo ideju, uzrunāja mani, unes – piekritu! Sākumā palīdzējabioloģijas skolotāja Gundega Ganiņa,pēc tam jau dažādi semināri,kursi, draugi citās skolās, kontakti.Ropažos tiešām ir atbilstošavide, lai bērnus pievērstu zaļajaidomāšanai, ir ļoti lielas iespējas –skola ir parkā, skaistā vietā, blakusupe, mežs, viss iespējamais.Un galvenais – atsaucīgi cilvēki.Ļoti patika tas, ka skolā jau bijazaļās domāšanas iestrādnes, tikainebija salikts viss pa plauktiņiem.– Varētu teikt, ka salikāt puzlītikopā?– Tieši tā, sākums bija tāds. Sākāmar jau iestrādātām lietām –makulatūru, baterijām, savasvides sakopšanu, veselīga dzīvesveidapopularizēšanu un daudzcitiem sīkiem un lielākiem darbiņiem.Stādījām mežu, kopā arvecākiem talkas dienā veidojāmrotaļu laukumu, un tad jau radāsarvien lielāki plāni. Protams, priekudarboties radīja panākumi ekoskolu programmā – pirmajā gadādiploms, bet jau otrajā – eko skoluzaļais karogs. Skolotājiem, īpašiaudzinātājiem, patika doma, kamācīt var arī citādi, ārpus klasestelpas, sevišķi pavasaros – aprīlī,maijā, kad ir ļoti grūti noturētbērnus klasē, kāpēc lai to nedarītusvaigā gaisā? Skatos – bērniar skolotāju iet ārā, sākumskolas2. klasīte lapiņas pēta, smaržo.No sava pirmā stāva kabineta redzu– staigā, pēta, dara kaut koun pieraksta. Ejot mājās, bērniemjautāju: “Ko jūs šodien darījāt?”“Ai, mums bija ļoti laba latviešuvalodas stunda, mēs nemācījāmies,mēs gājām ārā, skatījāmieslapiņas, pētījām, smaržojām, garšojām,stāstījām, kā tās garšo, kāsmaržo.” Tātad bērni mācās, pašito nemanot, viņiem šķiet, ka spēlējas.Viņi nemaz neapjauš, ka mācāsizteikt sajūtas, emocijas vārdosspēlējoties, bērniem ir interesanti.– Jūs teicāt, ka apmeklējat kursusun seminārus…– Eko skolas skolotājiem jeb koordinatoriemregulāri notiek semināriun vasaras nometnes. Ekoskolu kustība nav sākusies Latvijā,tā ir pasaules mēroga skolukustība. Semināros pastāstajaunumus, kas notiek Latvijā unpasaulē, par projektiem, kurosiesaistīties, varam sameklēt arīpartnerus ārzemēs. Skolotājus,koordinatorus un skolēnus apmācaatsevišķi, lai pēc tam varsalikt kopā un saprast, kā un kodarīt.2012. gada augustā nometnenotika Tērvetē trīs dienas, skolēniembija izstrādāta īpaši interesantaprogramma – nakts trasītes,ar pārbaudījumiem tādaskā sacensības, bija arī pasākumisadraudzības veicināšanai, tikaveidotas filmas – apmācība moderna.No Ropažu skolas bija trīsskolēni: Krūze Endrija, DalbiņaZane un Klētniece Katrīna Laine.Eko jeb zaļā domāšana irdaudzpusīga, tajā ietilpst astoņastēmas: atkritumi, enerģija, ūdens,transports, veselīgs dzīvesveids,vide, klimata pārmaiņas, mežs.Iespējams, tieši zaļā domāšanapalīdzēs bērniem izvēlēties savunākotnes profesiju, jo profesijuklāsts, kurā iekļauj zaļo domāšanu,ir ļoti plašs. Šodien profesijuizvēlē, manuprāt, ir haoss, tāpēcskolotāju uzdevums ir palīdzētorientēties, jāparāda, kāda joma,kur darboties, jo ir tik daudz jaunuun nezināmu profesiju.– Kā radās ideja par āra klasiRopažos?– Es tikai ierosināju. Parādīju unpastāstīju, ka tāda jau ir Igaunijā,un tad skolēni vaicāja, kāpēc piemums nevar.– Skolēni?– Jā, pirmajā gadā, projekta nedēļaslaikā skolēni zīmēja, rakstīja,izteica savas vēlmes, kas,protams, bija arī utopiskas. Bijapat kopā ar vecākiem izstrādātsmakets. Tik liels, ka sākumskolasbērni varēja iekšā ielīst. Meklējāmiespējas, meklējām palīdzībupie vecākiem, un atsaucās aktīvstētis – Mārtiņš Velmeris, kuršneļāva šai idejai nomirt. Es noskolotāju puses, viņš no vecākupuses. Otrs ļoti atsaucīgs tētis –Pēteris Ozoliņš, mazāk runīgs,toties ļoti darbīgs, ar savu tehnikuun zināšanām. Un tad atsaucāsvēl tēti, un nu jau ir veselabrigāde. Paldies viņiem!– Kā jums izdevās pierunāt vecākus?– Katrs skolotājs savā klasē mēģinājauzrunāt vecākus. Atsaucāsvecāki no biedrības “Aktīvivecāki Ropažu novadam”. Mēsvienkārši uzrunājām katru individuāli,jo jāiet un jārunā, katrampatīk, ka uzrunā personīgi, piezvanot,aprunājoties.– Pietika tikai ar uzrunāšanu?– Visādi, katrs esam atšķirīgs, ircilvēki, kam pietiek pajautāt, unviņš saka: “Jā!” Daži pasaka, kabūs, bet nav diemžēl. Man ganpatīk, ka atklāti uzreiz pasaka:“Atvainojiet, šoreiz nē!”, jo citādimēs rēķināmies, bet atnāk, cikatnāk. Izveidojās vecāku grupa,kura no septembra līdz pat decembrasākumam nāca darbadienu vakaros, katru sestdienuun pat svētdienu. Kā viņi teica:alternatīva brīvā laika pavadīšana.Ko mēs, skolotājas, varam darīt?Varam pacienāt ar kafiju, joviņi pat pusdienās negāja, tāpēcpar tām mēs parūpējāmies, katrunedēļu kāda no skolotājām gatavojapusdienas. Tēvi bija iegājušitādā kā azartā.Paldies arī tiem vecākiem, kasnevar atnākt, bet uzdāvina materiālusvai tīri finansiāli atbalsta.Vēlos uzsvērt, ka šī eko āra klasetiek celta par vecāku finansiāliemlīdzekļiem. Eko āra klase tiešāmir vecāku finansēts pasākums unieguldījums savu bērnu nākotnē.Vēl jau nav viss pabeigts, darbsjāturpina, un, protams, gaidāmpalīgus. Būsim priecīgi par jebkāduatbalstu!Tā būs universāla klase: turvarēs vadīt vecāku sapulces, pētnieciskosdarbus, klases pasākumus,sēdēt un klausīties, kā dziedputniņi, kā skan ūdens, kā pumpuriplaukst pavasarī, kādas skaņasun krāsas ir katrā gadalaikā.Sevišķi mazie, viņiem patīk sēdētklusumā, tad viņi saklausa tādasskaņas, ko citreiz pieaugušie nemazneievēro. Šie dabas brīnumiviņiem ir jāpēta ērti, nevis stāvotvai zālē sēžot. Un kādēļ gan mēstur dzeju, stāstus nevarētu lasītun rakstīt! Plānojam izveidotskaistu ugunskura vietu, vārīttēju, zupu.Uz zaļo klasi var nākt ikviens.Jaunieši pēcpusdienā pasēdēt, arģimenēm atnākt brīvdienās, skolainav apkārt žoga, tā ir pieejamavisiem, visi dzīvojam tepat, jābūtsajūtai, ka tas ir mūsu, ka visikopā varam izdarīt daudz. Neskolotājs, ne vecāks viens nav cīnītājs,ja mēs to visi darām kopā,tad arī bērns būs labs, nemaz citādinevar būt.Ropažos ir ļoti skaista daba,bet tā ir jākopj un jāsaudzē. Tā kāšogad mūsu Eko skolas tēma ir“Ūdens”, tad centīsimies apzinātaizsprostotās upes vietas, kur pastrādājušibebri, kur sagāzti koki,un attīrīt tās. Pagājušajā gadā jauiesaistījāmies projektā “Liec upēakmeni” – lai attīrītu ūdeni, tagadesam sarunājuši ar Ropažuvietējiem zemes īpašniekiem,ka kopā ar zinātniekiem Loretuun Andri Urtāniem varētu pieviņu mājām upē izveidot akmenskrāvumus, kas attīrītu upes ūdeni.Padomā ir vēl daudz dažāduaktivitāšu...Ļoti gribētos, ka apkārtējieiedzīvotāji nāktu uz skolu ar savāmidejām. Patīkami, ka daudziiedzīvotāji zina, ka vācam makulatūruun baterijas, daudzi piesakās,nes paši vai mēs ejam pakaļ.Mēs, skolotāji, cenšamies darītvisu iespējamo, lai skolēniembūtu interesanti un lai stundāsnebūtu tikai tāfele un krīts.– Vai ir bijis, ka pietrūkst motivācijas?– Motivācijas? Es teiktu, ticība,ka izdosies, kādu brīdi sašķobījās,ja runājam par āra klasi. Likās –dārgi, utopiski, kas to darīs, kascels, jo es no celtniecības neko nesaprotu,bet, redz, ja kaut ko ļotivēlas, tad atrodas dzirdīgas ausisun darbīgas rokas, kas atbalsta,atrod veidu, kā to sākt. Tad vēl unvēl cilvēki un kolēģi, kuri palīdz.Bērniem ir vajadzīgas idejas, un –jo dullākas, jo labāk.– Vai jūs arī mācāties no skolēniem?– Noteikti. Es vēl nepazīstu visasRopažu ievērojamākās vietas,cilvēkus, un skolēni var manpalīdzēt. Šajā skolā bērni ir ļotiatklāti. Ja ienāku klasē nedaudzdrūmāka, viņi uzreiz jautā, kasnoticis. Visu laiku jāmācās, jābūtinformētai par jaunumiem. Kasderēja pirms desmit gadiem, tagadvairs neder. Šodienas jauniešigrib zināt visu par tevi, kā esinonācis tik tālu, cik esi. Jauniešijautā: “Skolotāj, bet jums tačumaģistrs, kāpēc esat tikai skolā?”Saku: “Bet man patīk darbs arjauniešiem! Es daru to, kas manpatīk!”


10 SportsAizvadīts pirmais nakts turnīrs volejbolāEvija Tukiša2. martā biedrības “Volejbolaklubs” un Ropažu Sportacentra organizētais novadaatklātais nakts turnīrsvolejbolā izpelnījās negaidītilielu uzmanību un vienkopuspulcēja deviņas komandasgan no Ropažiem, gancitiem Latvijas novadiem.Šāda veida sacensībasRopažu sporta zālē tikaaizvadītas pirmo reizi.Kopā ar ilggadējo cīņu biedri Baibuaktīvu komandas veidošanumix turnīram sākām jau vairāknekā pirms mēneša, taču, ja sportasvētkos volejbola komandāmtrūkst meiteņu, tad nakts turnīramgrūtāk bija piesaistīt tieši puišus.Beigu beigās komandu tomēr izveidojāmun turnīrā startējām arnosaukumu “Čaks Noriss”, jo taspilnībā atbilda mūsu sajūtām unpārliecībai par savām spējām.Pulksten desmitos vakarā uzturnīra atklāšanu pulcējās vēl piecasSports īsumāRoberts Plūme Insbrukāizcīna augsto 5. vietuNo 11 līdz 17. februārim Latvijasjauniešu izlase kamaniņu sportādevās uz Insbruku, kur notikaJauniešu izaicinājuma kausasacensības. Izlases dalībniekusastāvā bija arī mūsu, Ropažunovadā dzīvojošais, sportistsRoberts Plūme, kas ar kamaniņusportu nodarbojas jau trešosezonu. Neraugoties uz jaunību,Roberts savā vecuma grupā(jaunieši B grupa) izcīnīja augsto5. vietu.Ingrīda AmantovaPelnīta vietailgi kārotajā trijniekā24. februārī Babītes sporta kompleksātika izspēlēts Pierīgasnovadu čempionāts novusā komandām.Šogad Ropažu novadakomandai beidzot izdevies iekļūttik ilgi kārotajā trijniekā un, apsteidzotmājiniekus, Babītes komandu,izcīnīt otro vietu.Sporta klubs “Skille”Meklēju vidējās paaudzesdomubiedrusneprofesionālaibasketbola spēleiRopažos vai Zaķumuižā.Interesentus lūdzu rakstītuz e-pasta adresibasketbolsropazi@inbox.lv.Foto: Agnese OzolaRopažu novada komandas – “Avārijasbrigāde”, “Pēdējā cerība”, “Rasas”,“Hiēnas”, “Vāks” – un trīs viesu komandas– “MK Līgo”, “Vanagi” un“Ķegums”. Turnīrā izspēlējām savstarpējāsspēles, kas nozīmē, ka katrano komandām aizvadīja astoņascīņas, kurās uzvarētāju noskaidrojavienā setā līdz 25 punktiem.Pirmajās spēlēs uz laukumaInga KolečaVisapkārt balti jo baltimirdzošs sniegs, neliels salakniebiens degungalā, vieglsslēpju slīdējums un neviltotsgandarījums par sevispārvarēšanu un pieveiktodistanci – tāds ir īsais pirmāRopažu tautas sacensībudistanču slēpošanā“Parka apļi” rezumē.Spraigi Ropažu parka apļiSacensības organizēja biedrība“Aktīvi vecāki Ropažu novadam”sadarbībā ar Ropažu Sporta centru.Tie, kas piedalījās, – gan lieli,gan mazi – varēja būt gandarīti: kānekā brīvdiena pavadīta sportiski,svaigā gaisā un labā atmosfērā. Arīsacensību mērķis sasniegts – distančuslēpošanas un aktīva dzīvesveidapopularizēšana novadnieku un ģimeņuvidū. Sacensību komentētājalomā lieliski un nepārspēti iejutāssacensību galvenais tiesnesis MārtiņšVimba, kurš aizrautīgi klātesošosslēpotājus un viņu līdzjutējusinformēja par sacensību norisi, pardažādajiem slēpošanas stiliem unsaulesbriļļu veidiem, kādus izmantoslēpotāji, par labākajiem slēpošanassacensību laikiem, vēl pieveicamajiemattālumiem utt.Sacensības notika individuālajāsvecuma grupās un ģimeņu stafetē,un tajās piedalījās apmēram trīsdesmitRopažu novada iedzīvotāji.Pašā jaunākajā sacensību dalībniekuvecuma grupā (3–7 gadi) 350 m distanciveiksmīgi pieveica un 1. vietuieguva Francis Vimba, aiz sevis atstājototru tikpat ņipru un drosmīguslēpotāju Reini Šakinu.Elizabete Vimba bija pārliecinošilabākā sieviešu konkurencē – S1grupā vienu 1,15 km apli pieveicot4 minūtēs 24 sekundēs, savukārt S4grupā divus apļus jeb 2,30 km pieveicot9 minūtēs 25 sekundēs (sacensībunolikums labas sagatavotībasgadījumā dalībniekiem atļāvastartēt arī vecākas grupas ieskaitē).S1 grupā otrā palika Dana Beļakova.S2 grupā veicot divus apļus2,30 km garumā līdere sacensībāsbija Paula Šakina. S3 grupā pirmābija Kristīne Liepiņa, otrā – ZintaĶireja. Savukārt jau pieminētajā S4grupā ātrākās slēpotājas sarindojāsšādi: Elizabete Vimba, Eva Haberkorne-Vimba,Kristīne Šakina unDaiga Bērziņa. V1 grupā, veicotvienu 1,15 km apli, pirmais finišējaMārtiņš Ozoliņš, aiz sevis atstājotĀri Ozoliņu, Rolandu Šakinu undevāmies vēl pavisam moži, betjau trešajā mačā, kurš notika pēcpusnakts, parādījās manāms nogurums,kas tomēr netraucēja spēlesaizvadīt ar prieku un, protams,cīnīties par uzvaru. Sākumā gan vēlnācās iepazīt un saspēlēties ar komandasbiedriem, jo līdz šim kopāspēlējuši vēl nebijām. Arī citaskomandas cīnījās gan ar pretiniekiem,gan nogurumu, kas turnīrupadarīja vēl interesantāku. Uzvaraiar fizisku spēku un tehniskām iemaņāmšoreiz bija par maz – dalībniekiemnācās atrast motivācijucīņai arī brīdī, kad šķita, ka vēlmepēc miega ņems virsroku.Pirms turnīra atklāšanas, ieejotzālē, ar patīkamu pārsteigumu raudzījostribīnēs – sacensības klātienēFoto: Inga KolečaRonaldu Paseku. V2 grupā visātrākdistanci veica Atvars Ozoliņš(divus apļus jeb 2,3 km 8 minūtēsun 41 sekundē), aiz sevis labu gabaluatstājot Kristoferu Borovski unAndreju Liasu. V3 grupā, veicot trīsapļus jeb 3,45 km, pirmais finišējaToms Gusars, otrais Lauris Stabrovskis,trešais – Ģirts Priecums.Vissīvākā konkurence neapšaubāmivaldīja starp slēpotājiemV4 grupā, kur, veicot trīs apļus jeb3,45 km, startēja tiešām spēcīgi dalībnieki.Dalībnieku rezultāti izkārtojāsšādi: Ingars Kasparāns (10 minūtes25 sekundes), Ivars Kļaviņš(11 minūtes 5 sekundes), GatisŠakins (11 minūtes 18 sekundes),Pēteris Ozoliņš (12 minūtes 54 sekundes),Andrejs Gulbis (16 minūtes7 sekundes) un Juris Bērziņš(17 minūtes 38 sekundes).Aicina pieteikties jaunos sportistus Latvijas Jauniešu olimpiādeiRopažu novada sporta centrs aicina visus jaunos sportistus, kuri profesionāli nodarbojas ar sportu, pārstāvētRopažu novadu Latvijas Jauniešu olimpiādē 2013, kas notiks šovasar no 13. līdz 15. jūnijam. Sīkāka informācijapar sporta veidiem un vecuma grupām pieejama www.ropazi.lv sadaļā “Sporta ziņas”, rakstot uz e-pastuevita.eglaja@ropazi.lv, kā arī www.latvijasolimpiade.lv.Ropažu Vēstismarts 2013vērot bija ieradušies vairāk cilvēku,nekā līdz šim biju redzējusi jebkurācitā turnīrā. Arī viesi bija parūpējušiespar atbalstu, tāpēc cilvēku skaitsarvien papildinājās. Līdzjutēji turējaīkšķus par savu favorītkomandulīdz pat pieciem rītā, kad tika noskaidrotiuzvarētāji.Stiprākie cīņā ar pretiniekiemun miegu izrādījās viesi – “MK Līgo”,2. vietu izcīnīja “Rasas”, bet bronzusaņēma “Avārijas brigāde”. Īpaši uzteiktgan vēlētos komandu “Vanagi”,kuru dalībnieks jau otrajā cīņā guvatraumu, kā dēļ spēli un turnīru nevarējaturpināt, tāpēc atlikušās spēleskomanda aizvadīja trīs cilvēku sastāvā,bet, neraugoties uz piedzīvotajāmlikstām, pamanījās izcīnīt 5. vietu.Savukārt “Čaks Noriss” šoreiz samierinājāsar 6. pozīciju.Septiņas stundas ilgušais turnīrsvēlreiz pierādīja, ka volejbols ir viensno iecienītākajiem sporta veidiemRopažos. Vēlos teikt lielu paldiesAigaram Kleinam, Dacei Ozoliņai,Edgaram Bricim, Modrim Liepiņlauskimun Evitai Eglājai par naktsturnīra organizēšanu. Ļoti ceru, kašis turnīrs ne vien kļūs par tradīciju,bet arī aizsāks nakts sacensību sērijuarī citos sporta veidos.Paši pēdējie slēpotāju spēkisacensībās tika iztērēti ģimeņu stafetesveikšanai. Šajā disciplīnā trīsģimenes dalībnieki veica trīs apļusjeb 3 x 1,20 km, turklāt vienam noģimenes dalībniekiem jābūt jaunākampar 18 gadiem. Ģimenesbija gan īstās, gan arī tikai šīm sacensībāmizveidotās. Īsto ģimeņusacensībā ātrākā bija Ozoliņu ģimene(15 minūtes 32 sekundes),otrajā vietā atstājot Šakinu ģimeni(17 minūtes). Savukārt starp īpašisacensībām izveidotajām ģimenēmvispārliecinošākā bija IVI ģimenear absolūti labāko laiku – 11 minūtes51 sekunde, aiz sevis atstājototru īpašo ģimeni – apvienību KKCFM: 19 minūtes 17 sekundes.Tā kā tautas slēpojums Ropažuparkā bija aizraujošs, sportisks unikvienam slēpotgribētājam pieejams,cerēsim, ka šādas sacensībasdistanču slēpošanā izveidosies parjauku un gaidītu sportisku tradīcijuRopažu novadā, pulcējot arvienvairāk dalībnieku.


Ropažu Vēstismarts 2013 Aktuāli 11Simtiem deju solīšu un ritmisku piesitienuInga Koleča22. februārī RopažuKultūras un izglītības centrupiedimdināja simtiem lieluun mazu deju solīšu, ritmiskipiesitieni un bērnu čalas.Ropažos uz Pierīgas skolu tautasdeju kolektīvu festivālu “Puteņdančuvirpuļlīkloči Ropažos”pulcējās bērni no Siguldas, Sidgundas,Zvejniekciema, Mālpils,Ulbrokas, Babītes, Baldones, Inčukalna,Mārupes, Ropažiem unZaķumuižas. Tas tiešām bija festivāls,nevis vienkāršs koncerts, jotik daudz bērnu no dažādiem Pierīgasskolēnu tautas deju kolektīviemRopažu Kultūras un izglītībascentrā kādu laiku nebija bijis.Īsti puteņdanči gan šajā dienāRopažos nebija manāmi, laikamjau tādēļ, ka Kultūras un izglītībascentrā aktīvi rosījās Sauleszaķis.Festivālu organizēja Pierīgasizglītības, kultūras un sporta pārvaldesadarbībā ar Ropažu Kultūrasun izglītības centru, tajā piedalījāsun jautrus dančus griezaGunta Darbvare, Mūzikas unmākslas skolas “Rodenpois”Mākslas nodaļas vadītājaMuzikālais karnevāls“Tumsas putnu skaņas”Ropažu Mūzikas un mākslasskolā “Rodenpois” Mākslasnodaļā pulcināja skolasaudzēkņus radošā undarbīgā pēcpusdienā.Labas vietas Ropažu kamaniņu sportistiemIngrīda Amantova3. martā Ropažu novadajaunie kamaniņu braucējiar ļoti labiem rezultātiemnostartējuši LatvijasJaunatnes Meistarsacīkstēskamaniņu sportā Siguldā.Foto: Inga KolečaSiguldas 1. pamatskolas deju kolektīvs“Purenīte”, Sidgundas pamatskolasdeju kolektīvs, Mālpilsvidusskolas deju kolektīvs, Zvejniekciemavidusskolas deju kolektīvs,Ulbrokas vidusskolas dejukolektīvs “Pastalnieki”, Inčukalnapamatskolas deju kolektīvs, Baldonesmūzikas pamatskolas dejukolektīvs, Babītes novada bērnutautas deju kolektīvs “Kaspīne”,Mārupes pagasta kultūras namaMuzikāli priekšnesumi un maskuparāde, milzu gleznas, ko radavairāki autori vienlaikus mūzikaspavadījumā. Spēles un rotaļas –tā bija tikai daļa no programmas.Aktivitātēs ar prieku iesaistījāsvisi vakara viesi.Skolas audzēkņi pirms karnevālapaši rūpīgi gatavoja putnumaskas un telpu dekorācijas. Balvaspar atraktivitāti, atsaucību,Jauniešiem A grupā Kristens Putinsizcīnīja 3 vietu, B grupā RobertsPlūme ieguva 3. vietu, betMārtiņš Bots – 5. vietu. JaunietēmB grupā Arina Cicjura izcīnīja2. vietu, C grupā ropažniekamKasparam Rinkam – 2. vieta. Arīmazās meitenes – Laura Zuterei5. vieta un Līva Knētai 8. vieta –distanci veikušas veiksmīgi, neraugotiesuz puteni un lielo sniegasegu, kas pārsteidza visus sacensībudalībniekus Siguldas trasē.deju kolektīvs “Pērlītes”, Ropažuvidusskolas deju kolektīvs “Pūpolītis”,Zaķumuižas pamatskolasdeju kolektīvs “Garauši” un Ropažunovada bērnu tautas dejukolektīvs “Annele”.Festivālā izdejotās dejas tematiskibija ļoti dažādas. Dažasno tām arī atkārtojās, jo arī skolēnutautas deju kolektīvi gatavojasjau drīzumā, pavasarī, gaidāmajāmskatēm, nelaižot garāmMuzikālais karnevāls “Tumsas putnu skaņas”jautrību saņēmavairāki audzēkņi,tomēr visaugstākovērtējumu par savāmgatavotajāmmaskām saņēmaPatrīcija Granta,Lukass Polis unLinda Krote. Paldies mūzikas nodaļasaudzēknēm Līvai Ozolai unMilānai Suvorovai. Paldies Dai-Bet februāra sākumā vairāk nekātūkstotis skolas vecuma jauniešu –kamaniņu sportisti Siguldā un citusporta veidu pārstāvji Ērgļos – cīnījāspar Latvijas Jaunatnes ziemasolimpiādes medaļām. Latvijas Jaunatnesziemas olimpiāde ir vienīgaiskompleksais sporta pasākumsLatvijā, kurā mūsu jaunā paaudzevar izbaudīt olimpisko gaisotni unnostiprināt olimpiskos ideālus.Ropažu novada kamaniņusporta sportisti startēja Siguldā,kamaniņu un bobsleja mākslīgā ledusseguma trasē, kur Roberts Plūmejauniešu – B vecuma – grupāizcīnīja 4. vietu, bet Mārtiņš Bots –5. vietu. Šiem sportistiem trasesdistance sākās no Dāmu starta pakājes,kur maksimālo ātrumu varsasniegt līdz pat 104 km/h.Mūsu meitenes šajā vecumagrupā (B) uzrādīja ļoti labus rezul-nevienu iespēju savu varēšanupubliski atrādīt arī citiem, vienlaikusuztrenējot arī skatuvesprasmes. Taču acīmredzami, kakatra uzstāšanās mazajiem dejotājiemsagādā ne tikai patīkamusatraukumu, bet arī daudz priekaun lepnuma par savu varēšanu,un tas ir pats svarīgākais ikvienāvecumā un ikvienā nodarbē – arprieku darīt to, ko patiesi gribi,vari un kas padodas.gai Jankovskai un Mākslas nodaļasskolotājām par radošumu unatsaucību!tātus: Arina Cicjura izcīnīja 2. vietu,bet Laura Zutere – 4. vietu. Savuuzdevumu izpildīja arī Annija Varslavāne,viņa savas sporta gaitaskamaniņu sportā uzsāka pirms divarpusmēnešiem, un šīs Annijai bijapirmās sacensības no Junioru startavietas, iegūstot 8. vietu.Īpaši priecēja Kaspara Rinkastarts, viņš ierindojās 2. vietāaiz Lūkasa Krasta. Arī šīs grupasjaunieši sāka Junioru startā, tas ir,sākoties trases devītajai virāžai, betpavisam trasē ir jāizbrauc 16 virāžas.No šīs starta vietas jaunie sportistisasniedz 88 km/h lielu ātrumu.Šajā olimpiādē varēja just to sacensībugaru, cīņas sparu un līdzjutējuatbalstu, ko sniedz sacensības.Liels paldies Ropažu novadadomei par atbalstu ar transportu,Ropažu Sporta centram un sportistuģimenēm, kas ar savu atbalstusekmējuši un piedalījušies šolabo rezultātu sasniegšanā.Tikšanās vieta –pie pieminekļaKomunistiskāgenocīda upurupiemiņai25. martā plkst. 14Ropažos, pie pieminekļa,kas veltīts Komunistiskāgenocīda upuru piemiņai,notiks piemiņas brīdis1949. gada 25. martadeportācijas skaudrajiemnotikumiem.Piemiņas pasākumā kopā ar1941. un 1949. gadā represētajiemRopažu novada iedzīvotājiemun Ropažu novada domespriekšsēdētāju Antonu Cibuļski,Ropažu Kultūras un izglītībascentrs aicina piedalītiesikvienu novada iedzīvotāju, aicinotlīdzi arī jaunāko paaudzi!Pēc piemiņas brīža plkst.14.30 Ropažu Mūzikas unmākslas skolas “Rodenpois”Mūzikas nodaļas muzikāliebērni uzstāsies ar koncertuKultūras centrā.1949. gada 25. martā notikavisplašākā Latvijas iedzīvotājuizsūtīšana uz Sibīriju un citiemattāliem Padomju Savienībasreģioniem.1948. gadā komunistiskāpartija gatavojās sākt veidotzemnieku kopsaimniecības pēcKrievijas parauga. Latviešuzemnieki nevēlējās labprātīgiatteikties no savas zemes. Izsūtīšanaskāra galvenokārt turīgozemnieku ģimenes, kurām bijalabāk iekoptās saimniecības.Turklāt zemnieki bija galvenienacionālo partizānu atbalstītāji.25. martā uz Sibīriju deportējaaptuveni 44 000 cilvēku –ģimenes ar bērniem un sirmgalvjiem.Pēc 1956. gada liela daļaizsūtīto tika atzīti par nevainīgiemun viņiem atļāva atgrieztiesLatvijā. Izsūtīšanas brīdīkonfiscētais īpašums netikaatdots, un vajadzēja paiet vēlilgiem gadiem, lai represētieatgūtu godīga cilvēka vārdu.1949. gada 25. martā deportētiepilnībā tika reabilitēti tikai pēc1989. gada.

More magazines by this user
Similar magazines