12.07.2015 Views

Valsts darba inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas vadītājas ...

Valsts darba inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas vadītājas ...

Valsts darba inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas vadītājas ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RĪGA, 20112010.gadā notikušonelaimes gadījumu darbāanalīzeSandra ZariņaDarba aizsardzības nodaļas vadītāja


Darbā notikušo nelaimes gadījumu skaita dinamika


Nelaimes gadījumos smagi cietušo un bojā gājušo skaita uz 100 000strādājošajiem dinamika


Nozares, kurās 2010.gadā notikuši visvairāk nelaimes gadījumi darbā


Nozares, kurās 2010.gadā notikuši visvairāk letālie nelaimes gadījumidarbā


2010.gada nelaimes gadījumos cietušo skaita sadalījums pēc darbastāža


Galvenie cēloņi nelaimes gadījumiem darbā 2010.gadā (I)Darba drošības prasību neievērošana no darbinieka puses (69 %):• darba drošības instrukciju neievērošana;• nepietiekoša uzmanība veicot darbu;• nepareizu darba paņēmienu un metožu izvēle;• darbs alkohola reibumā.Trūkumi darba organizācijā (10 %):• nepietiekoša kontrole par darba drošības instrukciju prasību ievērošanu undarba izpildi;• neapmierinoša darbinieku apmācība darba drošības un veselības jautājumos;• neapmierinoša darba vietas izveidošana un aprīkošana.Vardarbība (uzbrukumi) darba vietā vai pildot darba pienākumus (7%).


Galvenie cēloņi nelaimes gadījumiem darbā 2010.gadā (II)Neapmierinoši apstākļi darba vietā (7 %):• piemērota drošības aprīkojuma trūkums• individuālo aizsardzības līdzekļu trūkums;• nepietiekoša kārtība darba vietā;• bojātas iekārtas, instrumenti, darba rīki.Ceļu satiksmes noteikumu neievērošana (5 %)Pārējie (2%).


Darbā notikušo letālo nelaimes gadījumu, kas nav saistīti ar darba vides riskafaktoru iedarbību, skaits attiecībā pret visu reģistrēto letālo nelaimesgadījumu skaitu 2010.gadā


Darbā notikušo letālo nelaimes gadījumu, kas nav saistīti ar darba vides riskafaktoru iedarbību, bojā gājušo vecums 2010. un 2009.gadā


Darbā notikušo letālo nelaimes gadījumu, kas nav saistīti ar darba vides riskafaktoru iedarbību, bojā gājušo dzimums 2010. un 2009.gadā


Darbā notikušo letālo nelaimes gadījumu, kas nav saistīti ar darba vides riskafaktoru iedarbību, OVP veikšana bojā gājušajiem 2010. gadā


Obligātā veselības pārbaude


Darbā notikušo letālo nelaimes gadījumu, kas nav saistīti ar darba videsriska faktoru iedarbību, notikuma laiks 2010. gadā87658765433210Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena01


Nelaimes gadījumi, kas liek aizdomāties.....• Zemnieku saimniecības īpašnieks (37g.) pļāva labību ar kombainu. Lai iztīrītugraudus no bunkura, viņš ielīda tajā, neizslēdzot motoru. Tiesu medicīnasekspertīze kā nāves cēloni konstatēja mehānisko asfiksiju;• Elektromontieris (44g.) veica koku izzāģēšanas darbus, koks nolūza unnāvējoši traumēja vīrieti. Viens no cēloņiem-nodarbinātā pārslodze, starpmaiņām nenodrošinot vismaz 12 stundu atpūtas laiku;• Cietušais (23 g.) tika atrasts dušas telpā bez dzīvības pazīmēm, izmeklēšanasgaitā pēc Tiesu medicīnas ekspertīzes slēdziena tika konstatēts, ka nāveiestājusies elektrotraumas rezultātā;• 24.12.2010. ap plkst. 00.18 cietušais (50g.) iziet no ģērbtuves, iet līdz kāpnēm,uzsāk kāpt lejup, zaudē līdzsvaru un nokrīt lejā pa kāpnēm. Alkohola saturscietušā asinīs 3,87 ‰;


Paldies paruzmanību!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!