Views
3 years ago

Nolikums - Nacionālais Kino centrs

Nolikums - Nacionālais Kino centrs

45.3. Iepirkuma komisija

45.3. Iepirkuma komisija veiks dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos par katra pretendenta atbilstību šīnolikuma 2.punktā norādītajiem nosacījumiem dalībai iepirkumā (prasībām pretendentiem).Iepirkuma komisija noraidīs to pretendentu piedāvājumus, kurus tā būs atzinusi parneatbilstošiem šī nolikuma 2.punkta nosacījumiem.5.4. Iepirkuma komisija pārbaudīs pretendentu piedāvājumu atbilstību šī nolikuma 1.pielikumam„Tehniskā specifikācija”. Iepirkuma komisija noraidīs pretendenta piedāvājumu, ja tas neatbildīsšī nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām.5.5. No piedāvājumiem, kas atbildīs visām šī nolikuma prasībām, iepirkuma komisija izvēlēsies tāpretendenta piedāvājumu, kura piedāvātā cena atbildīs šī nolikuma 1.4.punktā norādītajaiparedzamajai līguma summai un kura iepriekšējā pieredze tiks visaugstāk novērtēta.5.6. Pretendenta pieredze tiks vērtēta, ņemot vērā šī nolikuma 2.3.3.punktā noteikto:Nr. Pieredzes vērtēšanas kritērijiMaksimāli iespējamaispunktu skaits1. Pieredze ar kultūras jomu saistītu projektu koordinēšanā 302. Pieredze filmu projektu koordinēšanā 203. Pieredze projektu finanšu, tāmju, atskaišu sagatavošanā 204. Pieredze darbā ar jauniešiem 10KOPĀ: 805.7. Iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas pārbaudīs Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk –VID) administrētajā nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē, vai pretendentam, kuram saskaņā ariepirkumu komisijas vērtējumu būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav nodokļu parādu,tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Jaiepirkuma komisija pārbaudes brīdī konstatēs nodokļu parādu, tā par minēto paziņospretendentam un noteiks 5 dienu termiņu tādas VID izziņas vai cita dokumenta (piemēram,izdrukas no Elektroniskās deklarēšanās sistēmas) iesniegšanai, kas apstiprinātu, ka pretendentamnav nodokļu parāda, kas pārsniedz 100 latus.5.8. Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīs to pretendentu, kura piedāvājums atbildīs šīnolikuma 5.5.punktā noteiktajam, un par kuru Pasūtītājs būs pārliecinājies, ka uz to neattiecasPublisko iepirkumu likuma 8. 1 panta 5.daļas 1. un 2.punktā minētie nosacījumi.5.9. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visuspretendentus par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu.5.10. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendentapiedāvājumu, un saskaņā ar iepirkuma tehniskās specifikācijas noteikumiem un Publiskoiepirkumu likumu.Pielikumi:1.pielikums – Tehniskā specifikācija;2.pielikums – Pieteikuma veidlapa;3.pielikums – Finanšu piedāvājuma veidlapa.

51.pielikumsiepirkuma Nr. NKC/2013/2nolikumamIepirkuma „Projekta „Priekšpilsētu kino” koordinatora pakalpojumi” (NKC/2013/2)TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJANacionālais kino centrs projektu „Priekšpilsētu kino” īsteno kā vienu no pasākuma „Rīga – Eiropaskultūras galvaspilsēta 2014.gadā” (turpmāk – Rīga EKG 2014) kultūras projektiem ar mērķi iesaistītRīgas iedzīvotājus, īpaši jauniešus, kultūras pasākumu norisēs, veicināt jauniešos radošumu, izmantojotaudiovizuālos mēdijus, rosināt interesi par savu apkaimi.Projekta „Priekšpilsētu kino” gaitā Rīgas apkaimēs tiks organizētas filmu darbnīcas, kurās jaunieši arLatvijas kino profesionāļu palīdzību apgūs iemaņas filmu veidošanā, izstrādās ideju un uzņems īsfilmaspar savu apkaimi. Jauniešu izveidotās īsfilmas tiks iekļautas vienotā programmā ar agrāko gadu filmāmpar Rīgu. 2014.gadā filmu programma tiks izrādīta plašai publikai dažādās vietās pilsētā Rīga EKG2014 kultūras programmas ietvaros. Projekta noslēgumā labāko filmu autori saņems balvas un labākofilmu kolekcija tiks izdota DVD formātā.Projekta „Priekšpilsētu kino” (turpmāk – arī Projekts) koordinatora uzdevums ir, ievērojot pienācīgurūpību, efektivitāti un caurskatāmību, nodrošināt Projekta un tā aktivitāšu īstenošanu atbilstoši plānam,laika grafikam un finansēšanas plānam. Projekta koordinatoram jānodrošina nepieciešamo Projektatekstuālo un finanšu atskaišu sagatavošanu un nosūtīšanu Projekta finansētājiem un sadarbībaspartneriem; jāpiedalās Projekta darbības izvērtēšanā un rezultātu apkopošanā pēc Projekta norisesbeigām, kā arī jāveic citi ar Projekta norisi saistīti aktuāli uzdevumi sadarbībā ar Pasūtītāju un citiemorganizatoriem.Nr. Projekta posmi (aktivitātes)Laika grafiks1.2.Projekta sagatavošana- Filmu darbnīcu vietu atlase;- Mācībspēku piesaistīšana;- Apmācības programmas izstrādāšana;- Tehniskā nodrošinājuma piesaiste;- Projekta tēla un reklāmas kampaņas izstrādāšana;- Mediju plāna izstrādāšana;- Sponsoru piesaistīšana;- Sadarbības plāna izstrādāšana ar citiem Rīga EKG 2014 projektiem;- Sadarbības plāna izstrādāšana ar līdzīgām radošām programmām EiropāFilmu darbnīcas Rīgas apkaimēs- publicitāte, reklāma;- aktivitātes sociālajos tīklos;- filmu darbnīcu norise2013.gada jūnijs– augusts2013.gadaseptembris –2014.gada maijs

Untitled - Nacionālais Kino centrs
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Jānis Streičs - Nacionālais Kino centrs
Untitled - Nacionālais Kino centrs
KIno Katalogs LAT.indd - Nacionālais Kino centrs
Rīga - Nacionālais Kino centrs
K U L T Ė R A S K A N O N A N E D ‰ Ņ A - Nacionālais Kino centrs
F I L M U P R O G R A M M A - Nacionālais Kino centrs
Latvijas Republikas CETURTAIS NACIONĀLAIS ... - Vides ministrija
VESTIS 2012 - Nacionālais veselības dienests
Mans ģimenes ārsts - Nacionālais veselības dienests
20. VĒSTIS - Nacionālais veselības dienests
Gaujas Nacionālā Parka klasteris
ŠEIT - Veselības centrs 4
Boloņas procesa oficiālais seminārs Helsinkos par bakalaura ...
Pilsētas iedzīvotājiem un tās viesiem ir iecienīta ... - Latvijas centrs
DETALIZĒTA INSTRUKCIJA DIGITĀLAIS DIKTOFONS - Olympus
Nestandarta reklāmas 2009 Komerciālais departaments Neaviācijas ...
LV AKCIJA 2012 - Stokker instrumentu un servisa centrs
RAŽOŠANA - Nacionālais Kino centrs
pētījums - Nacionālais Kino centrs
2009. gada pārskats - Nacionālais Kino centrs
LNKC 2000. gada pārskats - Nacionālais Kino centrs
2007. gada pārskats - Nacionālais Kino centrs
2012. gada pārskats - Nacionālais Kino centrs
Interreg First Motion 2012 - Nacionālais Kino centrs
2011. gada pārskats - Nacionālais Kino centrs
Centra Nolikums - Kuldīga
Taisnigums un solidaritatex - Nacionālais veselības dienests
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs - rpiva