12.07.2015 Views

šeit - Latvijas Nedzirdīgo savienība

šeit - Latvijas Nedzirdīgo savienība

šeit - Latvijas Nedzirdīgo savienība

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kopsolī2009. gada jūlijāEiropas SociālaisfondsNoTematisko materiālu kopa Nr. 2“Klusuma pasaule“Ieguldījums tavā nākotnē2008. gada 15. septembrīEiropas Savienība1. jūlija risinās daudzu aktivitāšu bloku realizācija. Sazarota daudzos pasākumos irmotivācijas programma nedzirdīgo cilvēku iekļaušanai savā komūnā un dzirdīgo sabiedrībā(atbildīgā K. Pavlova). Šīs programmas ietvaros reģionālās biedrībās notiek daudzveidīgi iknedēļaspasākumi. Nozīmīga tuvākā laika aktivitāte būs arī semināri nedzirdīgajiem bezdarbniekiem (sk. L.Janševskas rakstu). Aktivitāšu blokā „Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana” jausācies pētījums par nedzirdīgo ļaužu reālām vajadzībām (vadītājs Z. Ungurs). Uzsākusi darbu arī grupa,kas atbildīga par informācijas nodrošinājumu (vadītāja I. Immure).Par pētījumu grupu✍ ZIGMĀRS UNGURSŠajā projektā, tāpat kā EQUALprojektā pirms pāris gadiem, irparedzēts pētījums, šoreiz gan tikaiviens, toties aptaujāti tiks gan sociālāsrehabilitācijas pakalpojumu saņēmēji– nedzirdīgie, gan arī šo pakalpojumusniedzēji – speciālisti, kuri strādānedzirdīgo rehabilitācijas jomā.Pētījuma mērķis ir noskaidrot,cik kvalitatīvi tiek sniegti sociālāsrehabilitācijas pakalpojumi nedzirdīgajiem,kādi pakalpojumi viņiem vēlnepieciešami un kā uzlabot to kvalitāti.Veidojot aptaujas anketas arjautājumiem, sāku apzināties, cik šījoma ir plaša un sarežģīta. Sociālārehabilitācija ietver plašu pakalpojumuloku: Latviešu zīmju valodas lietošanasapmācība Latviešu zīmju valodas tulka unkomunikācijas pakalpojumi Palīdzība un atbalsts sociāloproblēmu risināšanā Saskarsmes un radošās pašizteiksmesiemaņu apguve Psiholoģiskās adaptācijas treniņiPatiesībā par katru no šiem pakalpojumiemvarētu izveidot pētījumu, lainiansēti noskaidrotu, cik lielā mērā šispakalpojums apmierina vai neapmierinanedzirdīgo klientu vajadzības. Mēģinotietvert aptaujas anketās visu šopakalpojumu detalizētāku izpēti, secināju,ka tas nav iespējams, anketa tādāgadījumā iznāks ļoti gara, ļoti sarežģīta,un tas nozīmē, ka atbildes nebūsadekvātas, ticamas.Tāpēc jautājumi tika vispārināti unvienkāršoti. Aptaujājamiem cilvēkiematliks tikai izvēlēties atbilžu variantus uzsniegtajiem jautājumiem.Katrā no atbildes variantiem jumsnovērtē, cik tas jums ir vajadzīgs:vairāk vai mazāk. Daudzi varbūt nemaznav padomājuši, ka arī informācijassniegšana („Kopsolī”, www.lns.lv uncitur) ir viens no nedzirdīgo sociālāsrehabilitācijas veidiem.Šajā pētījumā tika ņemta vērāiepriekšējo pētījumu pieredze, un aptaujasanketas tika izveidotas tā, lai viena anketanebūtu garāka par trim lappusēm.Mēneša laikā paredzēts aptaujāt 600nedzirdīgos, tāpēc vajadzēja pieņemtdarbā arī diezgan daudz intervētāju. Tādubūs pavisam 15, visi, kā saka, savējie,no pašu vidus. Būs savi intervētāji katrāreģionā: Daugavpilī – E. Čaika, Rēzeknē– R. Jaša, Valmierā – E. Jefremova,Smiltenē un Alūksnē – A. Šilinska, Rīgasreģionā(Tukumā, Jelgavā) – M. Lasmane,Pļaviņās – J. Jerofejevs, Liepājā – A.Ostvalds, Kuldīgā un Ventspilī – S. Ķikure.Jauniešus intervēs I. Kristoforova unK. Beisone – Kuzmina, bet pārējāsintervētājas: I. Kraze, E. Zariņa, V. Kamare,R. Ozols un L. Kleina-Brūvere intervēsgalvenokārt Rīgā.Lūgums būt atsaucīgiem un piekristintervijām, jo tas mums pašiem nāks parlabu. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumivajadzīgi mums visiem, un tieši ar mērķitos uzlabot tiks veikta šī aptauja. Esietatsaucīgi!Nobeigumā gribu tuvāk iepazīstinātar mūsu visjaunāko intervētāju ElīnuJefremovu no Valmieras. Valmieriešiemviņa ir ļoti labi pazīstama. Elīna pirmo reizipiedalīsies LNS projektā un šajā sakarāuzdevu viņai dažus jautājumus, lai dotuiespēju par viņu vairāk uzzināt plašākamcilvēku lokam.✱ ✱ ✱ Elīna, kas jūspamudināja piekristintervētājas darbampētījumā.Grūti pateikt, kasir īstais iemesls, tačudzinulis tam ir mansdzīves moto “Izbaudītvisu, ko dzīve sniedz“,tāpēc arī pieņēmu šopiedāvājumu.Patiesībā es to pat neuzskatu pardarbu, tas ir drīzāk jauns veids, kā labākiepazīt cilvēkus un viņus izprast. Vai tas būs pirmais jūsu oficiālaisdarbs LNS ar atalgojumu.Varētu padiskutēt, kas tad īsti iratalgojums. Atalgojums varētu būt gannaudā, gan graudā , gan baudā... Zinotto, ka Valmieras biedrība ir daļa no LNS,varu teikt, ka šis nav man ne pirmais, nepēdējais darbs LNS, jo reizēm vislabākaisatalgojums var būt vienkārša uzslava parlabi padarītu darbu. Taču šis intervētājasdarbs tik tiešām būs mans pirmaisoficiālais darbs LNS. Kā jūs saprotaties arnedzirdīgajiem, vai esat viņiem savējā?Vai jūtaties starp viņiem labi? Vaidraudzējaties arī ar dzirdīgajiem.Nedomāju, ka man būtu grūtikontaktēties ar nedzirdīgajiem undzirdīgajiem. Visvieglāk atrast kontaktuar nedzirdīgajiem cilvēkiem var,iemācoties zīmju valodu un runājot tajā,tas tā ir tāpēc, ka nedzirdīgie cilvēki irļoti atvērti un patiesi savā būtībā.Patiesībā neredzu krasas atšķirībasstarp dzirdīgajiem un cilvēkiem ardzirdes traucējumiem, vienīgā barjerair valodas atšķirība. Dzīvojot pa vidu šaibarjerai, esmu sapratusi, ka patiesībāgan nedzirdīgos, gan dzirdīgos interesēvienādas lietas un tas, ka cilvēks dzirdvai nedzird, nav būtiskākais savstarpējoattiecību veidošanā. Vai domājat savus nākotnesnodomus saistīt ar darbošanos LNS.Esmu no tiem cilvēkiem, kuri navdroši pat par nākamo dienu. Es bieživien paļaujos uz savu intuīciju, tāpēcnevaru teikt, ka pilnīgi noteikti saistīšusavu dzīvi ar darbošanos LNS, taču zinuto, ka nedzirdīgajiem cilvēkiem vienmērbūs mīļa vieta manā sirdī. Kādas ir jūsu intereses,aizraušanās, par ko vēlaties kļūt.Ja apvieno minēto dzīves motoun to, ka bieži vien rīkojos, intuīcijasvadīta, varu teikt, ka mans interešu loksir visai plašs, taču diemžēl tikai dažasno tām ir ilglaicīgas. Nezinu, vai to vardēvēt par aizraušanos, taču jau ilgākulaiku interesējos par parlamenta debašunorisi Latvijā. Bet nez vai ar to es saistīšusavu turpmāko dzīvi. Uz jautājumiempar nākotni vienmēr izvairos atbildēt,jo nekad neesmu galīgi pārliecināta parsavām atbildēm. ▲


“klusuma pasaule”Kopsolī2009. gada augustā„Vecajām problēmāmpievienojas jaunas...”Apgūs datorprasmi– tā klientu reģistrācijuprojektā „Klusuma pasaule”paredzētajiem sociālās rehabilitācijaspakalpojumiemraksturo sociālā darbinieceBrigita Aldersone.„Šo klientu apzināšanauzrādīja strauju bezdarbniekuskaita pieaugumu nedzirdīgovidū, un sāpīgākais ir tas,ka daudzi mūsu ļaudis nodarba atlaisti nelikumīgi,pretēji darba likumdošanāparedzētajām priekšrocībām kādarba ņēmējiem – invalīdiem.Ne reizi vien izjutuarī šoku par to, ka mūsuļaudis masveidīgi strādānekvalificētos, zemu atalgotosdarbos un ar to samierinājušies,kaut arī vēlmes, sapņi un bieživien arī prasmes ir pavisamcitas. Tas ir pašu un arī darbadevēju attieksmes rezultāts: ak,ko nu nedzirdīgs var gribēt...Vēl mani mulsinājalielā neziņa un informētībastrūkums par elementārāmlietām, piemēram, kur vardabūt tehniskos palīglīdzekļus.Nāca cilvēki, kuri vēl joprojām„stāv” rindā pēc tiem savosklubos, kaut arī šāda kārtībalikvidēta jau ļoti sen... Ir arībiedri, kuri nezina dažādāsiespējas, kā var pieteikties uztulka pakalpojumu utt.Zems informētības unzināšanu līmenis veicinacilvēku atrautību no sabiedrības,ieslēgšanos „četrāssienās” un nevēlēšanosiekļauties LNS piedāvātajāsmotivācijas programmās.Ipaši noderīgi viņiem būtuapmeklēt psihologa vadītāsnodarbības „Rītausmā”.Priecina tas, ka parādāsjauni, vēl neredzēti ļaudis,īpaši jaunieši, kas interesējaspar iespējām mācītiesbezdarbnieku kursos,pilnveidot savas amatprasmesun iegūt attiecīgas apliecības,ko uzrādīt darba devējiem.Gandarījumu sagādājatas, ka izdevās atsevišķus visainoslēgtus cilvēkus izraut novienaldzības un pārliecinātiekļauties nedzirdīgo kopienasaktivitātēs.Bet tas ir tikai sākums.Projekta dažādo aktivitāšugrupu vadītājiem būtu šiemnedrošajiem, vājas pašapziņasFoto: No J. Znotiņaspersoniskā arhīvalīdzcilvēkiem jāpievēršīpaša vērība, lai viņi nojauna nepaliktu malā unatpakaļ nepazustu no mūsuredzesloka.” ▲Pasākumi biedrībās -septembrīVentspils RB:5.09. pl. 18 „Sapratne”: avīžu un žurnālukoplasīšana12.09. pl. 18 „Sapratne”19.09. pl. 14 Nedzirdīgo diena „Mēs kopā!”20.09. pl. 10 Pārgājiens/nometne „Visiem -rudens pārgājiens”26.09. pl. 15 “Iekļaujies” ieskats “dzirdīgopasaulē” ( uz muzeju”Atbildīgā: Raisa CivkunovaLiepājas RB:1., 15., 22., 29.09. pl. 15.30 „Sapratne”: avīžu unžurnālu koplasīšan20.09.pl.15. Tematiskais pasākums “Gada cilvēks“23.09.pl.15.30 Lekcija/pārruna par nedzirdīgo dzīvi26.09. pl. 15 Nedzirdīgo diena „Tiekas draugi”Atbildīgā: Gundega PaņkoA.Sannikova, projekta ,,Klusuma pasaule’’aktivitātes ,,IT tehnoloģijas – dzirdes invalīdusociālajai rehabilitācijai „@-pasaule”” vadītāja:Par projekta ,,Klusuma pasaule’’ aktivitātes,,IT tehnoloģijas – dzirdes invalīdu sociālajairehabilitācijai „@-pasaule” realizācijuMūsdienās cilvēka veiksmīgu integrācijusabiedrībā nosaka vairākas prasmes, tostarp prasmelietot informāciju tehnoloģijas. Projekta ietvarosir paredzēts sniegt atbalstu dzirdes invalīdiemun smagi vājdzirdīgiem cilvēkiem un attīstītviņu datorlietošanas prasmes. Iegūtās zināšanasnedzirdīgie cilvēki varēs izmantot komunikācijai e-vidē, kā arī tās veicinās viņu integrāciju darba tirgū,jo cilvēki paši varēs sagatavot darba pieteikumu,uzrakstīt dzīves gaitas aprakstu u.c. un pratīs tonosūtīt elektroniski.Laikā no 2009. gada septembra līdz 2013.gadaoktobrim aktivitātes norises laikā 310 dzirdes invalīdiun smagi vājdzirdīgie cilvēki iemācīsies strādāt ardatoru. Katra grupa mācīsies 42 stundas. Mācībasnotiks Rīgā, Kurzemē, Zemgalē, Latgalē, vienlaicīgičetrās pilsētās Latvijā.Pieteikumi kursiem (sociālās rehabilitācijasplānu ietvaros) jau apkopoti, un šobrīd notiek pirmogrupu komplektācija Rīgā, Daugavpilī, Ventspilī,Valmierā. Lai nodrošinātu mācības pēc iespējastuvāk mērķgrupas dzīvesvietai, datorkursi notiks arīRēzeknē, Smiltenē, Liepājā un citās pilsētās.Šobrīd notiek aktivitātes sagatavošanas posms– nepieciešamās datortehnikas nomas process,apzinātas iespējas katrā vietā pieslēgt internetu u.c.Jau ir noslēgti līgumi ar kursu organizatoriem. Šiecilvēki pilnībā pārvalda zīmju valodu un ir sagatavotitādā profesionālā līmenī, lai organizētu mācībuprocesu nedzirdīgiem vispieejamākā veidā.▲Daugavpils RB:1.09. pl.13 „Sapratne”: avīžu un žurnālukoplasīšana8.09. pl.13 „Sapratne”9.09. pl.13 Interešu klubs „Nezinīši”11.09. pl. 13 Tematiskais vakars „Skaista bijjaunība”15.09. pl.13 „Sapratne”17.09. pl.13 Lekcija/pārruna par nedzirdīgodzīvi18.09. pl. 13 Latvisko tradīciju pasākums„Miķeļdiena”22.09. pl.13 „Sapratne”25.09. pl.17 Nedzirdīgo dienaAtbildīgā: Elvīra ČaikaKultūras centrs Rītausma:2. 9., 16., 23.09. pl.16 Lekcija/pārruna26.09. pl.16 Tematiskais pasākums“Darba vara lielu dara“Atbildīgā: Maruta Piterniece


Kopsolī2009. gada augustā“klusuma pasaule”Motivācijas programmas aktivitāšu norise✍ Mārīte Truntika, teksts un fotoMēs, Rēzeknes biedri, jūlijā piedālījāmies motivācijas programmas aktivitātēs – latvisko tradīcijupasākumos „Pēterdiena” un „Laidene”, kas tika organizēti 2 dienu garumā Rēzeknes rajonaVertukšnē. Šos pasākumus ļoti rūpīgi organizēja biedrības vadītāja Sandra Gerenovska arbrīvprātīgiem palīgiem: Inesi Gedušu, Ruslanu Gerenovski un Mārīti Truntiku.Pēterdienas pasākumspie Vertukšnes ezerasākās raiti – ar spēlēm,sacensībām un pārrunām.Notika peldēšanās sacensības,kurās piedalījāsA.Vindačs, I. Geduša, A.Šakelis, A. Fomins. Uzvaruizcīnīja I.Geduša. Vēlākbiedri tika iepazīstinātiar Pēterdienas tradīcijām.(viena no nozīmīgākajām:braukt precībās). Pasākumadalībniekiem vīriešiembija uzdots agri no rīta ietzvejā, jo tā ir Pēterdienastradīcija. Diemžēl zivisnegribēja ķerties. Dienasgaitā risinājās interesantasspēles un tautas rotaļas.Nākamajā dienāatzīmējām „Laideni”, kurānozīmīga loma ir precībām.Pēc tradīcijas pasākumadalībnieki tika aicinātipiedalīties konkursā:kurš sapīs interesantākovainagu. Daudzi vispārpirmoreiz pina, bet ļotiskaisti vainagi sanāca.Prieks par savu pirmodarinājumu bija arī Jeļenai.Viņa teica, ka turpmākVasaras saulgriežos noteiktivīs košus vainagus.Laidenes dienā jaunipuiši un jaunas meitas metvainagus ozolā un liepā,zīlējot, kad precēsies. Tā arīmūsu biedrības neprecētiejaunieši zīlēja savu nākotni.Ticējums: jāpin trīs vainagi,jāmet koka zaros, ja kādsno vainagiem paliek turkarājoties, tad apprecēsies;ja visi nokrīt zemē – tad ne.Mājupceļā atradāmozolu, kurā vainagus metaArtūrs, Jeļena, Aleksandrsun Inese. Ar lielām ovācijāmun uzmundrinājumiem tikaatbalstīts ikviens metējs.Rezultāti bija iepriecinoši– atliek gaidīt, kad kurambūs kāzas.Visi ļoti labi atpūtāmies,aizmirsās rūpes un raizes,guvām pozitīvas emocijasturpmākam darbam.Par šīm divām dienāmsaglabāsies labas atmiņasun tas patlaban dzīvē irļoti būtiski – vairot prieku,gaišumu.Tiešām daudz uzzinājāmgan par Pēterdienu,gan Laideni. Iepazināmsenlatviešu tradīcijas unparažas, aktīvi piedalījāmiesspēlēs, vainagu pīšanā,daudz ko jaunu arīiemācījāmies.Pateicamies projekta„Klusuma pasaule” vadītājamA. Pavlinam, Rēzeknesbiedrības vadītājaiS. Gerenovskai un tulkamI.Gedušai par lieloentuziasmu, veicot darbušajā projektā.Tas dod iespējumums, nedzirdīgajiem unvājdzirdīgajiem cilvēkiem,būt kopā dažādos pasākumossavā komūnā.Visu šī pasākuma dalībniekuvārdā vēlreiz:Liels paldies! ▲Liepziedu laika burvībalaukos...✍ Mārīte TruntikaPašāliepziedup l a u k u m ā , 1 1 .jūlijā, rēzeknieši devāsseminārā/pārgājienā uzzemnieku saimniecību„Untumi”.Optimisma, zinātkārespilni vēlējāmies iepazītiesar Latgales dabasskaistumu.Spundžānu ciemāvisus laipni sagaidīja„Untumu” darbinieces, sīkipastāstot par šīs vietassniegtajiem pakalpojumiemZemnieku saimniecībanodarbojas ar laukutūrismu, vizināšanu uzzirga seglos un pajūgā,kāzu svinību apkalpošanuu.c. Šī tūrisma vieta ir ļotigleznainā vietā – Rēzeknesupes senlejā.Jāatzīst, ka ne vienmērjāmeklē dabas skaistumscitās zemēs, bet daudzizkoptu vietu ir tepat –Latgalē.Pēc neilga brīža varējāmizmantot iespējas jāt uzapseglota zirga. Daudzipat bija tik drosmīgi, kapaši uzņēmās vadīt zirguar pavadu. Īsu pamācībujāšanā jeb meistarklasi, kāzirgu palaist rikšos, rādījaI.Geduša. Viņas jāšanasprakse rikšošanā tikauzņemta ar lielām ovācijāmun aplausiem. Zirgi parrūpīgu un mierīgu cilvēkuvizināšanu tika palutinātiar īpašu našķi – rupjmaizi.Varēja noglāstīt zirgus,nofotografēties kopāar tiem. Jāatzīst, šiskontakts ar zirgiemcilvēku ļoti nomierina undod pozitīvas emocijas.Patīkamu pārsteigumupiedzīvojām speciāliuzbūvētā namiņā, kur varredzēt „realitātes šovu”– stārķu ģimenes ikdienu„Untumu” pagalma lielajākokā.Šogad stārķu ģimeneiir 4 mazuļi, kas jaudiezgan lieli un drīzmācīsies lidot. StārķusTālāk nākamajā lpp.. ➙


“klusuma 2008. gada 20. pasaule”decembrīKopsolī2009. gada augustāLiepziedu laikaburvība laukosSākumu lasietiepriekšējā lpp.novēro ar speciālu kokāiebūvētu videokameru.Tiešām ir ļoti interesantivērot putnu ikdienu,uzzināt, ko dara maziestārķēni savā ligzdā.Apskatījām arī skaistiiekopto puķu dārzu,kurā bija jaunie kociņi,kurus stādījuši daudzijaunlaulātie par piemiņusavai kāzu dienai. Pēctam bieži vien viņi braucapskatīt savu koku unatcerēties skaistākosdzīves mirkļus, kaspārdzīvoti „Untumos”.Ikviens interesents varpastaigāties pa šo dārzuun nofotografēties.Izspēlējām spēli „Zilonis”,kurā piedalījāsdaudz dalībnieku. Visizturīgākieizrādījās – VitaKravale, Jeļena Jaņevičaun Valērijs Kolesņikovs,kas bija ļoti uzmanīgi unnekļūdījās.Laika apstākļu dēļneiznāca spēlēt citasspēles, un pārgājienadalībnieki tālāk devāsuz Sakstagala pagastuapskatīt Franča Trasunamuzeju „Kolnasāta” šīizcilā cilvēka dzimtajāsmājās.Rēzekniešus laipni sagaidījamuzeja krājumaglabātāja Tamāra, kurainteresanti stāstīja par Fr.Trasunu. Viņš savā dzīveslaikā 19.gs beigās un 20.gs sākumā aktīvi iestājāspar Latgales pievienošanuLatvijai, rakstīja fabulas,rakstus laikrakstos, kāarī bija izcils sabiedriskaisdarbinieks un garīdznieks.Dalībniekiem bijaiespēja apskatīt muzejāizvietoto ekspozīciju pargodu Fr. Trasunam unJ.Klīdzējam (latgaliešurakstniekam, pēc kuradarbiem uzņemtas filmas„Cilvēka bērns” un„Likteņdzirnas”).Pēc rūpīgas muzejaizpētes dalībnieki tikaaicināti atpūsties piekopīgi sarūpētā pusdienugalda. Par spīti lietum,biedrības izturīgākievīrieši Vjačeslavs Kunickis,Normunds Kolangs,Ruslans Gerenovskis,Aleksandrs Šakelis,Andris Fomins gādāja parugunskura iekuršanu, savukārtsaimnieces rūpējāspar galda klāšanu.Vēlākbiedriem bija iespējapastaigāties „Kolnasātas”iekoptajā pagalmā,izšūpoties.Bijām gandarīti parbagāto dienu – iespējuapskatīt Rēzeknes rajonaskaistākās vietas,atpūsties, iegūt jaunaszināšanas. Liels paldiesmūsu līderiem – Sandrai,Inesei, Ruslanam, kurideva iespēju mums vēlciešāk iekļauties savākomūnā un integrētiesdzirdīgo sabiedrībāprojekta „Klusuma pasaule”ietvaros. ▲Pasākumi biedrībās -septembrīTukuma grupā5.–6.09. pl. 8 izbraukšana Labās prakses un pieredzesapmaiņa „Paskat, kā viņi var!”– uz Rēzeknes RB22.09. pl. 18 „Sapratne” : avīžu un žurnālukoplasīšana26.09. pl. 13 Nedzirdīgo diena „Čau, savējie!”Atbildīgā: Māra LasmaneRīgas RB17.09. pl. 12 Labās prakses un pieredzes apmaiņa„Paskat, kā viņi var!” - uz Valmieras RBAtbildīgā: Māra LasmaneJelgavas grupā15.09. pl.18 Lekcija/pārruna par nedzirdīgo dzīvi27.09. pl.12 Nedzirdīgo diena „Čau, savējie!”Atbildīgā: Māra LasmaneValmieras RB1.09. pl.14 Uz Valmieras skolu2.09. pl.12 „Iekļaujies!” – ekskursija pa Valmieru3.09. pl.16 „Sapratne”: avīžu un žurnālukoplasīšana8.09. pl.16 Lekcija/pārruna „Glaukomasprofilakse”10.09. pl.16 „Sapratne”12.09. pl.16 Tikšanās ar LNSF prezidentu unizlases sportistiem15.09. pl.16 Rekomendējošā konsultācija17.09. pl.16 „Sapratne”.19.09. pl.12 „Nedzirdīgo diena”22.09. pl.16 Lekcija/pārruna par nedzirdīgo dzīvi23.09. pl.12 Talka: Valmieras pilsētas akcija„Sakopsim pilsētu un sētu”24.09. pl.16 „Sapratne”26.09.pl. 14 Latvisko tradīciju pasākums29.09. pl.16 Interešu klubs „Dvēseles daile”Atbildīgā: Dace LāceRēzeknes RB3.09. pl. 13 Tematiskais vakars „Zini vai mini”8.09. pl. 17 Tradīciju pasākums „Māras diena”10.09. pl. 13 Nedzirdīgo darbu izstāde „Dabasveltes”15.09. pl. 13 „Sapratne”: avīžu un žurnālukoplasīšana17.09. pl. 17 Lekcija/pārruna „Juridiski jautājumi”22.09. pl. 13 Interešu klubs „Saimniecīte”24.09. pl. 13 Sapratne” avīžu un žurnālukoplasīšana25.09. pl. 17 Latvisko tradīciju pasākums„Miķeļdiena”26.09. pl. 12 Nedzirdīgo diena „Cāļu salidojums”29.09. pl. 17 Mutvārdu žurnāls „Gribam visuzināt!”Atbildīgā: Sandra GerenovskaMateriālu kopu nr. 2 sagatavoja LNS laikraksts “Kopsolī“ Eiropas Sociālā fonda (85%) un <strong>Latvijas</strong> valsts(15%) finansētā projekta “Klusuma pasaule“ ietvaros. Atbildīgā par publicitāti: Ilze Kopmane

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!