2010 NOVEMBRIS.pdf - Sējas novads

seja.lv
  • No tags were found...

2010 NOVEMBRIS.pdf - Sējas novads

VÇSTURESçjas novads gadsimtosTurpinâm publicçt Sçjas novada vçstures grâmatas veidotâju piedâvâtointeresanto laikmetu liecîbu – muzeja rîcîbâ nonâkuðo atmiòustâstîjumu par 20. un 30. gadiem Sçjâ un apkârtnç. Sava tçva EdgaraVikmaòa rakstîto grâmatiòu ar atmiòu pierakstiem, kas tapuði 80. gadospar bçrnîbas un jaunîbas gadiem, Sçjas skolas muzeja rîcîbâ nodeva viòadçls Uldis Vikmanis.(8. turpinâjums)grûti atrast. Bilþu grâmata bija stâstîja. Bet es ðai brîdî gribçjuneskaitâmas reizes ðíirstîta. Arî palepoties ar viòa lâdi. Âtri atvilkuLasîju droði un skaïi: “No rîta sçrkociòu un papirosu kastiòu viòa lâdi tieði pie tçva kâjâm,varde satika gaili un teica: “Labrît, kolekcija daudzkârt krâmçta un nometos ceïos un sâku to izkraut.augsti dziedâtâj!” Gailis atbildçja: pârkrâmçta. Daþkârt, garlaicîbas Lâdîte iztukðojâs âtri, jo mantiòas“Labrît, labrît, augsti lçkâtâja!” Tad mâkts, kïuvu îgns un kreòíîgs. man bija pazîstamas un tâs îpaðivarde atkal: “Re, kur goda vîrs, Mâte piesolîja þagarus un spieda nepçtîju. Kad biju nokïuvis lîdzgodam dzimis, godam audzis. grâmatu lasît. Bet visu dienu taèu pusei, jutu, ka kaut kas noslîdProt arî otram godu dot!” Skolotâjs nevarçja grâmatâ urbties. Tad gar manu roku un tikðíçdamspaòçma grâmatu un teica: “Labi, kâdu dienu, pa grîdu vaïâjoties, tîri nokrît lâdç – es sastingu. Vienâmçs satiksim!” Mçs atvadîjâmies. nejauði zem tçva gultas ieraudzîju mirklî mana pasaku pils sabruka,Es biju priecîgs, ka nebija jâskaita lielu lâdi. Kas tâ? Brînîjos, kâ to ilûzijas izgaisa. Kaut kâ manbauðïi. Un tomçr jutos nelâgi. nekad agrâk nebiju pamanîjis. bija þçl. Aizsedzu acis ar rokâm,Ja mâte manai lasîðanai bûtu To nu vajadzçja pârbaudît. Ar piespiedos mâtei un rûgti raudâju.sekojusi, viòa aizrâdîtu, ka es lasu lielâm pûlçm izvilku lâdi pie loga Sâkums bija grûtsno galvas. Vai skolotâju es nebiju gaismâ. Kad pacçlu vâku, acis Kad pirmo reizi liku izkapti pârpiemânîjis? Varbût tieði tâdçï izbrînâ izpletâs. Kas gan tur nebija plecu un gâju tçvam lîdz uz pïavu,atmiòu virtnç ðis notikums spilgti – gan redzçtas lietas, gan tâdas, neatceros. Tomçr labi atceros,saglabâjies.kuras es redzçju pirmo reizi. Nu to ka toreiz zâles pïâvçja maðînavajadzçja pârkrâmçt. Òçmu laukâ mûsu apkârtnç bija tikai retamSmiekli nenâcaâmurus, îlenus, liestes, sprâdzes, saimniekam. Man ðíiet, ka ðoKûts dîía austrumu pusç siliòa siksnas un daudzas citas lietas, maðînu tçvs nemaz tâ pa îstampriekðâ auga alkðòi. Tas nebija kuras nezinâju, kâ sauc un kur nekâroja. Bieþi viòð mçdza sacît,alkðòu meþs, bet neliels alkðòu tâs liek. Zem ðîm rupjâkâm lietâm ka mûsu pïava par slapju, lai arpuduris. Tagad alkðòu pudura atradâs naglas, sarûsçjuðas skrûves, maðînu pa to brauktu. Arî âboliòavairs nav. Arèa tçvs to nocirtis un zobu gabaliòi un citi sîkumi, kuri laukam bija savas vainas. Mûsuiekopis auglîgu pïavu. Bet man pçc manas sajçgas nebija nekur laika apstâkïos âboliòð ir veldrç.atmiòâ tas saglabâjies kopð tâm derîgi, nekam vajadzîgi. Paðâ Pïaujot ar maðînu, puse âboliòadienâm, kad mçs, trîs knîpas, apakðâ uz lâdes dibena bija bieza palikðot uz lauka. Uz pïavu gâjâmdîía malâ ganîjâm cûkas. Kamçr gruþu, rûsas un putekïu kârta. Tajâ agri, jau pirms saules lçkta, laicûkas ganîjâs dîía dûòâs, mçs slçpâs mazas, mazas nagliòas, ilgâk varçtu pïaut, kamçr rasa zâlç.ðe kâpâm alkðòos, kâpelçjâm no sîkas skrûvîtes, podziòas, âíîði un Tad izkapts labâk koþ.viena alkðòa uz otru pa zariem daudzi citi sîkumi. Lai tos visus Pïavmalâ tçvs noskatîja pirmâvai pieliecot alksni pie nâkoðâ sameklçtu, òçmu palîgâ irbulîti. vâla vietu un, ka jau saimniekamalkðòa. Nav ðaubu, ðîs nodarbîbas Ar tâ palîdzîbu gruþu kârtu rûpîgi pienâkas, sâka pïaut pirmais. Aizierosinâtâjas bija vâverîtes, kuras sâku pârbîdît no viena kastes gala viòa tûdaï sekoja brâlis un tad es.siliòâ varçja redzçt jebkurâ dienas uz otru. Vçl nebiju lîdz pusei, Izkaptis vienmuïi ðòâca un zaïâstundâ. Ðâs skraidîja pa zemi un kad pçkðòi ieraudzîju uz kastes zâle krita trijos vâlos. Tçvs un brâlislçca no koka uz koku, dejoja pa dibena apaïu ripiòu. Tâ spîdçja pïâva viegli, nepiepûloties, bet esprieþu stumbriem. Apbrînojami kâ sudrabs. Man elpa aizrâvâs cirtu âtri un ar visu spçku. Tomçr,âtras bija viòu kustîbas. Kad – naudiòa! Paòçmu naudiòu neskatoties uz to, es manîju, ka nokâpelçðana pa alkðòiem apnika, saujâ un cik jaudas skrçju pie viòiem atpalieku. Redzçju, ka arîsâkâm bûvçt alkðòu pudurî mâtes virtuvç. “Naudiòa, naudiòa, mans pïâvums nebija tik vienâdsligzdu. Lîdzîgu vârnu ligzdai, naudiòa!” es kliedzu un sniedzu to un tîrs, neizpalika arî pavâlis. Tastikai ar jumtu un no visâm pusçm mâtei. Mâte to smaidot pavçroja mani ïoti sarûgtinâja. Mçìinâjuslçgtu. Vaïâ atstâjâm tikai nelielu un teica, lai vakarâ to parâdot pïaut âtrâk, izdarît izkaptslûku, pa kuru varçja izlîst un tçvam.vçzienus vçl spçcîgâk. Sviedrilabi redzçt cûkas. Visu ligzdu Priecîgs atgriezos pie kastes. lija straumçm, sâka sûrstçt acis,veidojâm tikai no alkðòu meijâm Pârmeklçju drazu lîdz galam, krekls lipa pie muguras. Tomçr,un zariem. Bûdas ieeja bija augstu, bet vairâk naudiòas neatradu. lai kâ arî necentos – atpaliku.liela cilvçka augstumâ, lai tajâ Sakrâmçju visas mantiòas kastç Kïuvu pavisam kreòíîgs. Vainojuieietu, ar rokâm bija jâpievelkas atpakaï, pagrûdu kasti zem gultas tikai izkapti un daudz netrûka,lîdz pirmajiem zariem un tad pa un gaidîju mâjâs tçvu. Tikko ka bûtu to nosviedis – ka nav,tiem varçja ieiet ligzdâ. Ligzdâ tçvs atvçra durvis, es devos lai nav! Tçvs savu vâlu jau bijaiespiesties varçjâm visi trîs. Iekðâ viòam pretî. “Tçti, man naudiòa!” pabeidzis un gâja sâkt jaunu. Nâcabija vçsa krçsla un vîstoða alkðòu aizrautîgi stâstîju. Uzklausîjis mani, man garâm, paskatîjâs un teica,lapu smarþa. Te varçjâm patverties tçvs noglâstîja man galvu un teica: lai neòemu tik platu vçzienu, jono karstas saules un lietus. Tikai “Tâ tava laimes naudiòa”. mana izkapts esot îsa – tikai piecuþçl, ka alkðòi novîta, lapas sakaltaroku gara. Paòçma manu izkapti,un ligzda kïuva neapdzîvojama. Pagâja vairâkas dienas un manu novilka pâris reizes ar strîíi garGudrojâm, ko darît? Gudrojâm, interesi atkal piesaistîja tçva lâde. tâs asmeni un pamçìinâja pïaut.gudrojâm un izgudrojâm – spçlçt Gribçjâs pa to parakòâties, papçtît Prieks bija redzçt – izkapts griezaugunsgrçku. Es ar Arci ielîdâm neredzçtâs lietiòas. Negaidîti kâ bârdas nazis. Man nebija koligzdâ, bet Iciks palika apakðâ. kastes dibenâ atkal spoþa ripiòa. sacît. Tçvs tikai aizrâdîja, lai nelaiþViòa uzdevums bija pielaist ligzdai Es apmulsu. Vai ðî lâde nav laimes izkapti sûnâ. Izkapts rokâ jânoturuguni, bet mûsu, kad uguns bûs lâdîte, par kuru tik daudz dzirdçts un jâvada. Redzot, cik skaistipietuvojies – bçgt. Bet notika pasakâs. Ðis jautâjums mani vairs pïauj tçvs, es nomierinâjos. Nonegaidîtais. Kad Iciks spièku neatlaida, tas mani tirdîja visu jauna radâs apòçmîba neveiksmesuzrâva, alkðòu lapas uzliesmoja vakaru. Naktî aizmigu ar domu to pârvarçt. Pïâvu un visu laikukâ biszâles. Visa ligzda liesmoja. rît pârbaudît. Otrâ rîtâ ar bailçm paturçju prâtâ tçva norâdîjumuMçs tikko paspçjâm izglâbties. un reizç ar klusâm cerîbâm íçros – izkapts jânotur un jâvada.Apsvilinâtas bija tikai drçbes. pie lâdes. Lielâ steigâ metu laukâ Pagâja krietns laiciòð, kad nonâcuLaimas lâdîtemantas, lai tikai âtrâk atklâtos pie senas patiesîbas - darbs patsBarga ziema ar stindzinoðu salu kastes dibens. Paíçru naudiòu un darîtâju izmâca, vajag tikai darît!un lielâm sniega kupenâm bija devos pie mâtes, lai paziòotu, ka Pçc pirmâs pïavas pïauðana mansadzinusi mûs, knîpas, savâs lâde ir laimes lâdîte. Mâte nekâ îpaði grûtîbas neradîja. Un tomçristabâs. Tagad garâs Lielmelluþu neteica, tikai pamâcîja, lai naudiòu jâatzîstas, ka labi izkapti uzasinâtmâjas apkârtnç valdîja klusums, ieliek krâtuvîtç – gailîtî. Kâdu nepratu. Varbût te vainojams bijabet istabâs – garlaicîba. Arî man dienu tçvs pusdienoja mâjâ. Viòð mans straujais temperaments. Vissistabâ saistoðu nodarbîbu bija bija labâ omâ un kaut ko mâtei siens mûsu mâjâ vçl nebija zemOktobris IReìionâlais laikraksts SIGULDAS ELPASÇJAS NOVADA ZIÒAS 9Ârstu prakse “Ambercoast”aicina ciemosJau pusgadu Saulkrastosdarbojas ârstu prakse, parkuru gribçtu informçt arî Sçjasnovada iedzîvotâjus. Mûsu ârstupraksç pieòem ïoti daudz daþâdispeciâlisti – ausu, kakla, degunaârsts, âdas ârsts, neirologs,ginekologs, gastroenterologs,uztura speciâlists, fizioterapeits,akupunktûras ârsts, pediatrs,endokrinologs, psihoterapeits.Bieþi vien nevar saprast, kâ sevpalîdzçt - sâp mugura, rokas,reibst galva vai ir vçl kâda citavaina, un îsti nezinâm, pie kâdaspeciâlista griezties, tad ðeit iriespçjams palûgt padomu unsaòemt ârstçðanu vienâ vietâ.Gribu nedaudz vairâk pastâstîtpar mazâk zinâmo akupunktûru.Tâ ir netradicionâla profilaksesun organisma ârstçðanas augstiefektîva metode, kas ïaujnovçrst organisma saslimðanu,kâ arî ârstçt slimnieku, durotârstnieciskâs adatas, organismavirsmâ noteiktos punktos,vai arî, iedarbojoties uz tiemar aizdedzinâtâm vçrmelçm,sildot âdu, tai nepieskaroties.Tâ palîdzçs jums atgûtiespçc traumâm un smagâmsaslimðanâm, uzlabos jûsupaðsajûtu un izskatu. Seviðíilabi rezultâti ir bronhiâlâsastmas, deguna gïotâdasslimîbâm, nâtrenes jostas krustuosteohondrozes, daþâdu mokoðusâpju, miega traucçjumu undaudzu citu problçmu gadîjumâ.Jûs gaidîs un palîdzçs pieredzçjissertificçts akupunktûras ârsts,sertificçts ârsts-terapeits DmitrijsPoïaks. Mûsu pieredzçjusîârste fizioterapeite SvetlanaStepâne aicina jûs saglabât,atjaunot un uzlabot cilvçkakustîbas un stâju, palielinâtfizisko izturîbu, mazinât sâpesun atvieglo hronisku slimîbugaitu. Fizioterapeits palîdzcilvçkiem, kuriem pçc slimîbâm,traumas, ievainojumiem,apdegumiem izveidojiesmuskuïu nekustîgums, nervuun saistaudu iekaisums. Mûsudakterîte var palîdzçt jaunajâmmâmiòâm pirms vçl bçrniòðnâcis ðajâ pasaulç, rûpçsiespar pareizu bçrniòa attîstîbuvisos vecuma posmos un to vardarît arî vingrojot kopâ ar savumâmiòu.Speciâlisti veic arî daþâdasprocedûras un izmeklçjumusuz vietas, ârstu praksç. Mçspiedâvâjam gastroskopijasveikðanu, kârpu noòemðanu,dzimumzîmju izmeklçðanu,daþâdas kosmetoloìiskâsprocedûras. Veicam arî daþâdaveida vakcinâcijas.Godâtie pacienti! Aicinâm jûsârstçties un vçlam jums bûtveseliem! Mçs esam gatavi jumspalîdzçt.Atrodamies Saulkrastos, Liepuielâ 1a – 65. Ïoti çrti atrast, joesam centrâ, tieði pretî Saulkrastuluterâòu baznîcai jaunajos Liepunamos. Tâlrunis 67951732,mobilais tâlrunis 28232508Uz tikðanos!Ârstu prakses valdes locekleElita Ozoliòa518. dzimðanas diena nosvinçta!29. oktobrî Pabaþu kultûrasnamâ notika visiem Harija Poterafaniem, Krçslas faniem, Adamsuìimenîtes faniem, Helovîntaunas,Spoku mednieku, Bafijas u.c. tml.filmu faniem Spoka Sera Nikolasade Mimsija Porpingtona, plaðâkpazîstama kâ Gandrîz-Bez-Galvas-Nika 518. gadadienas svinîbas.PASÂKUMA PROGRAMMÂ BIJA- ðausmu literatûras hrestomâtija,murgoloìija un citas spokainas unneparastas lietiòas;- Íirbju grebðanas darbnîca;- Helovîna dekoru gatavoðanasdarbnîca;- Rozâlijas kosmçtikas pulciòð;- Mortîcijas frizçtava;- Adamsu Rokas nagu kopðanassalons;- Alises stila un apìçrbu dizainastudija;- Vampire Secret Style - modesjumta, kad tîrumâ saziedçjis jaubija âboliòð. Arî siena laikâ darbsdarbu dzina, bija jâpïauj âboliòð.Ðis darbs man patika labâk nekâsiena pïauðana, jo no rîta nebijatik agri jâceïas. Arî izkapts âboliòastiebrus grieza labâk. Karstâsdienas stundâs nepïâvâm, betstrâdâjâm pie siena þâvçðanas unvâkðanas. Siena laiks tçva mâjâsbeidzâs, kad ðíûnî izkrâva pçdçjoâboliòa vezumu.Tâ pagâja vairâki gadi un lîdzar tiem – viens pçc otra sienalaiks. Cits sausâks, cits mitrâks,bet visi ar izkaptîm garos kâtos.skate.Nobeigumâ Spoka Sera Nikolasade Mimsija Porpingtona, plaðâkpazîstama kâ Gandrîz-Bez-Galvas-Nika 518. gadadienassvçtku kliòìera baudîðana sveèugaismâ, kliòìera noskaloðana arasins krâsas tçju.Paldies Pabaþu pamatskolasskolotâjâm par atbalstu !Tçvs stingri turçjâs pie darbapaòçmieniem, kâdus viòð bijamantojis no sava tçva. Un tomçrjaunais lauza ceïu. Tçvs iegâdâjâsdivzirgu zâles pïâvçju, kâ arî zirgagrâbekli. Nezinu, kurð pamudinâjatçvu to darît. Varbût tâ bija mâte,varbût viòð negribçja atpalikt nomûsu kaimiòiem, varbût tçvsjuta, ka spçki sâk izsîkt. Kad tçvssçdçja uz pïaujmaðînas un, rokâsturot groþus, vadîja zirgus, viòðizskatîjâs braði – apmierinâts unaplaimots.(Turpinâjums sekos)

More magazines by this user
Similar magazines