Finanšu rādītāji par 2012.gada 2.ceturksni - Baltikums

baltikums.online.lv

Finanšu rādītāji par 2012.gada 2.ceturksni - Baltikums

PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATSPārskata periods01.01.2012. – 30.06.2012.


AAS “BALTIKUMS” VALDES UN PADOMES SASTĀVSUZ 2012. GADA 30. JŪNIJUPADOMES SASTĀVS:Padomes priekšsēdētājs:Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja vietnieks:Padomes loceklis:Aleksandrs PeškovsSergejs PeškovsOļegs ČepuļskisVALDES SASTĀVS:Valdes priekšsēdētājs:Valdes loceklis:Valdes loceklis:Valdes loceklisEduards ReinicānsRegina LubganeElita HermaneAnita Vlasova/82


Pozīcijas nosaukumsBILANCES PĀRSKATS2012. gada 30.jūnijs(pārskata perioda pēdējais datums)PārskataperiodsIepriekšējaispārskata gadsMateriālie aktīvi 118 753 144 701Ieguldījumi zemes gabalos un ēkās 2 961 933 1 111 522Nemateriālie aktīvi 52 265 65 700Ieguldījumi radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā - -Ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā - -Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi 933 708 785 563Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi aratspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā- -Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 3 587 969 682 820Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi - -Aizdevumi un debitoru parādi 1 623 096 2 548 608Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi 580 833 531 648Citi aktīvi 52 625 75 806Pārapdrošināšanas līgumi 99 194 93 871Nauda kasē un prasības uz pieprasījumu pretkredītiestādēm6 759 407 10 679 250Kopā aktīvi 16 769 783 16 719 489Kapitāls un rezerves 5 977 037 6 162 763Apdrošināšanas saistības 9 768 914 9 401 173Tirdzniecības nolūkā turētās finanšu saistības - -Klasificētas kā patiesajā vērtībā novērtētās finanšusaistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā- -Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 840 051 988 939Uzkrājumi 26 920 26 920Nodokļu saistības 101 312 84 494Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi 55 549 55 200Kopā saistības 10 792 746 10 556 726Kopā kapitāls, rezerves un saistības 16 769 783 16 719 489/83


PARAKSTĪTĀ APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJA, IZMAKSĀTĀSAPDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBAS UN NETO DARBĪBAS IZDEVUMI PAAPDROŠINĀŠANAS VEIDIEM2012. gada 30.jūnijs(pārskata perioda pēdējais datums)Apdrošināšanas veidsParakstītāapdrošināšanasprēmijaIzmaksātāsapdrošināšanasatlīdzībasbruto neto bruto netoNetodarbībasizdevumiNelaimes gadījumu apdrošināšana 82 719 79 208 12 395 12 395 28 535Veselības apdrošināšana 522 463 522 463 274 572 274 572 115 355Sauszemes transportaapdrošināšana1 097 173 1 097 173 860 197 850 672 392 326Gaisakuģu apdrošināšana - - - - -Kuģu apdrošināšana - - - - -Kravu apdrošināšana 806 806 - - 465Īpašuma apdrošināšana pretuguns un dabas stihijupostījumiemĪpašuma apdrošināšana pretcitiem zaudējumiem240 436 223 935 83 731 83 731 127 107103 044 95 972 35 885 35 885 54 474Pieņemtā pārapdrošināšana 5 138 5 138 - - 1 728Kuģu īpašnieku civiltiesiskāsatbildības apdrošināšanaVispārējās civiltiesiskās atbildībasapdrošināšana- - - - -358 560 358 560 15 789 15 789 119 741Kredītu apdrošināšana 5 057 5 057 - - -142Galvojumu apdrošināšana 827 228 827 228 93 553 93 553 403 228Dažādu finansiālo zaudējumuapdrošināšana5 032 5 032 - - 1 694Palīdzības apdrošināšana 353 301 353 301 31 942 31 942 192 499OCTAA 2 687 094 2 571 746 1 889 870 1 829 650 886 821Pārskata perioda rādītāji 6 288 051 6 145 619 3 297 934 3 228 189 2 323 831/84


DARBĪBAS RĀDĪTĀJI2012. gada 30.jūnijs(pārskata perioda pēdējais datums)Apdrošināšanas veidsZaudējumurādītājsIzdevumurādītājsKombinētaisrādītājsNelaimes gadījumu apdrošināšana 19.90% 41.09% 60.99%Veselības apdrošināšana 76.48% 31.55% 108.03%Sauszemes transporta apdrošināšana 80.47% 34.99% 115.46%Gaisakuģu apdrošināšana - - -Kuģu apdrošināšana 0.00% 0.00% 0.00%Kravu apdrošināšana (21.93%)Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihijupostījumiem35.52%13.59%25.52% 57.48% 83.00%Īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem 25.52% 57.48% 83.00%Pieņemtā pārapdrošināšana 0.00% 33.63% 33.63%Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana - - -Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 14.63 51.43% 66.06%Kredītu apdrošināšana (0.17%) (3.01%) (3.18%)Galvojumu apdrošināšana 17.17% 54.41% 71.58%Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana (3.99%) 33.77% 29.78%Palīdzības apdrošināšana 5.58% 62.42% 68.00%OCTAA 67.09% 34.79% 101.88%Pārskata perioda rādītāji 55.33% 40.63% 95.96%Zaudējumu rādītājs, neto=Piekritušās atlīdzību prasības, neto/Nopelnītās prēmijas, netoIzdevumu rādītājs, neto=(Neto darbības izdevumi+Citi tehniskie izdevumi, neto)/Nopelnītāsprēmijas, netoKombinētais rādītājs= Zaudējumu rādītājs + Izdevumu rādītājs/85


PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS2012. gada 30. jūnijs(pārskata perioda pēdējais datums)Pozīcijas nosaukumsPārskataperiodāIepriekšējāpārskata gadaatbilstošajāperiodāNopelnītās prēmijas 5 719 287 4 926 748Citi tehniskie ienākumi, neto - -Piekritušās atlīdzību prasības, neto (3 164 274) (2 887 465)Izmaiņas dzīvības apdrošināšanas tehniskajās rezervēs,neto- -Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs - -Gratifikācijas, neto - -Neto darbības izdevumi (2 323 831) (2 075 289)Citi tehniskie izdevumi, neto - -Izmaiņas izlīdzināšanas rezervēs - -Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi/ienākumi unkomisijas naudas maksājumi- -Neto procentu ienākumi un dividenžu ienākumi 33 141 142 227Neto realizētā peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem unfinanšu saistībām, kas netiek vērtētas patiesajā vērtībācaur peļņas vai zaudējumu aprēķinuNeto peļņa/zaudējumi no tirdzniecības nolūkā turētajiemfinanšu aktīviem un finanšu saistībāmNeto peļņa/zaudējumi no klasificētiem kā patiesajāvērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībāmar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā69 212 33 003(25 574) 13 738- -Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezultāts 22 348 (65 464)Materiālo aktīvu, ieguldījumu ēkās pašu darbībasnodrošināšanai, ieguldījumu īpašuma un nemateriāloaktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi- -Nolietojums (52 507) (69 125)Vērtības samazināšanās zaudējumi - -Negatīvā nemateriālā vērtība - -Pārskata perioda peļņa/zaudējumi 277 802 18 373/86


RISKA PĀRVALDES ANALĪZELai nodrošinātu finansiālu stabilitāti un efektīvu ASS „Baltikums” darbību, tika radīta darbībasrisku pārvaldes sistēma, kura ir iekšējās kontroles sistēmas sastāvdaļa.Sabiedrības darbības risku veido gaidāmo vai neparedzētu notikumu nelabvēlīga iedarbība uzsabiedrības kapitālu un ienākumiem, pārsniedzot sabiedrības prognozējamo un rīcības plānāparedzēto līmeni.Risku pārvaldes sistēma tiek reglamentēta ar iekšējiem normatīviem dokumentiem. Riskupārvaldi īsteno sabiedrības padome un valde, struktūrvienību vadītāji, iekšējās revīzijas dienests.Riska pārvaldes kopējā shēma sabiedrībā balstās uz tradicionālās daudz līmeņu limitēšanassistēmas un limitu ievērošanas kontroles visos vadības līmeņos.AAS Baltikums risku pārvaldīšanas sistēmas pamatelementi:• būtisko risku identificēšana visos sabiedrības darbības veidos;• risku mērīšana, novērtēšana, sabiedrībai pieņemamu risku līmeņu noteikšana;• risku pārvaldīšanas procedūras ieviešana;• risku līmeņa nepārtraukta kontrole, risku pārvaldīšanas politikas un procedūras izpildeskontrole;• risku pārvaldīšanas sistēmas stāvokļa neatkarīgais monitorings.AAS Baltikums risku pārvaldīšanas sistēmas darbības riskus iekļaut sekojošās grupās:• apdrošināšanas tehniskais risks;• operacionālais risks;• investīciju risks;• kredītrisks;• tirgus risks;• likviditātes risks.Apdrošināšanas tehniskais risks ir saistīts ar visām sabiedrības apdrošināšanas unpārapdrošināšanas operācijām, ar apdrošināšanas saistību izpildi, ar apdrošināšanas tarifu untehnisko rezervju aprēķinu, ar apdrošināšanas operāciju rentabilitāti.Riska rašanās iemesli.• Apdrošināšanas tarifu nekvalitatīvs aktuārs aprēķins, tarifu politikas neievērošana;• apdrošināšanas operāciju faktiskā zaudējuma rādītāja novirze no aprēķina rādītāja;• apdrošināšanas tehnisko rezervju apmēra nepareizs (nepienācīgs) vērtējums;• anderraitinga politikas un procedūras neievērošana;• apdrošinātā riska nepieciešamās pārapdrošināšanas nenoformēšana.Riska pārvalde un kontrole.• Aktuāru metožu izmantošana apdrošināšanas tarifu un tehnisko rezervju aprēķināšanai, kastiek balstīta uz patstāvīgu apdrošināšanas statistikas analīzi;• apdrošināšanas portfeļa diversifikācija,• limitu uzstādīšana par apdrošināšanas līgumu noslēgšanu un par apdrošināšanas atlīdzībuizmaksu sabiedrības amatpersonām;• limitu saglabāšanas kontrole, tarifu, finanšu disciplīna visos vadības līmeņos;• kārtīga risku izvēle, saskaņā ar apstiprinātām apdrošināšanas metodikām;• risku nodošana pārapdrošināšanā saskaņā ar apstiprinātu pārapdrošināšanas programmu./87


Operacionālais risks ir saistīts ar neadekvātu vai neveiksmīgu iekšējo procesu norisi,cilvēku un sistēmas darbības kļūdu dēļ.Riska rašanās iemesli.• Programmās notikušajām kļūdām, defektiem;• tehnikas līdzekļu, komunikāciju bojāšanos;• informācijas sistēmām nodarītais zaudējums sakarā ar trešo personu ļaunprātīgu rīcību;• ļaunprātīga kļūdu pielaišana apdrošināšanas, grāmatvedības un finanšu pārskatudokumentos;• sabiedrības iekšējās informācijas un aktīvu izmantošana, ko pielaiž darbinieki saviempersonīgajiem mērķiem.Riska pārvalde un kontrole.Tiek realizēta atbilstoši politikai un informācijas aizsardzības procedūrām, personāla vadību,tehniskiem līdzekļiem, aizsardzības mēru pielietošana pret apdrošināšanas krāpšanos sabiedrībasinteresēs.Investīciju risks ir saistīts ar sabiedrības investīcijas darbību:• investīciju ieguldījumu atdeves samazināšanās;• aktīvu nepietiekoša likviditāte.Riska pārvalde un kontrole.Tiek realizēta apbilstoši sabiedrības investīciju politikai, kura ir balstīta uz likuma „Apdrošināšanassabiedrību un to uzraudzības likuma” prasībām, droši, daudzveidīgi, likvīdiem un peļņu nesoši.Kredītrisks ir saistīts ar sabiedrības naudas līdzekļu esamību bankas kontos, debitoruparādiem, aizdevumu un galvojumu piešķiršanu:• pastāv pārmērīga paļaušanās uz atsevišķu banku;• apdrošināšanas ņēmēju, starpnieku, pārapdrošinātāju finanšu saistību neizpilde;• saistību neizpilde pēc izsniegtajiem aizdevumiem, galvojumiem.Riska pārvalde un kontrole.Tiek realizēta, uzliekot limitu naudas līdzekļiem kurus ievieto vienā bankā, patstāvīgi kontrolējotdebitoru parādus, limitu ievērošanas, aizdevuma un galvojuma izsniegšanas procedūras kontrole.Tirgus risks ir saistīts ar tirgus faktoru izmaiņām:• ārējā vidē notiekošās izmaiņas (politiskā, ekonomiskā, likumdošanā);• konkurences pastiprināšanās;• pārdošanu kanālu zaudēšana;• valūtu kursa mainīšanās;• inflācija.Riska pārvalde un kontrole.Tiek realizēta pateicoties, pastāvīgām monitoringa izmaiņām apdrošināšanas un finanšu tirgū,valdes operatīvu lēmumu pieņemšana saistībā ar sabiedrības darbības dotā tirgus ietekmi uzminimizāciju.Likviditātes risks ir saistīts ar varbūtību, ka sabiedrība nespēs bez ievērojamiemzaudējumiem izpildīt savas saistības, ja būtiski un nelabvēlīgi mainās tirgus faktori, un arīlikvidācijas gadījumā.Riska pārvalde un kontrole.Tiek realizēta ar investīciju politikā noteikto limitu kontroli, izmantojot naudas plūsmas kustībaskontroli un prognozes, monitoringa visu sabiedrības darbību risku veidus./88

More magazines by this user
Similar magazines