12.07.2015 Views

2013.gadam - Valsts Darba Inspekcija

2013.gadam - Valsts Darba Inspekcija

2013.gadam - Valsts Darba Inspekcija

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1.pielikumsMinistru kabineta2009.gada 3.oktobranoteikumiem Nr.1127Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējumspa programmām un apakšprogrammām 2011. - 2013.gadamVeidlapa 1(pb)Programmas/apakšprogrammas kods; SAP Grupas,klasifikācijas apakšgrukods -pas kodsIeņēmumu,izdevumu,finansēšanas,funkcijasklasifikācijas kodsProgrammas/ apakšprogrammas nosaukums;klasifikācijas koda nosaukums2010.gadaplāns2011.gadapieprasījums2012.gadapieprasījums1 2 3 4 5 6 7 8 921.00.00 04,121 Darba apstākļu uzlabošana2009.gadaizpilde2013.gadapieprasījumsP0 18000 - 21700; Resursi izdevumu segšanai22100 - 22300x 1 393 487 1 400 915 1 375 715 1 375 715A300 3.0. 21300; 21400; Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu22100 - 22300 ieņēmumi x 8 400 25 200 0 0A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem x 1 385 087 1 375 715 1 375 715 1 375 71521710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiemieņēmumiem x 1 385 087 1 375 715 1 375 715 1 375 715B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā x 1 393 487 1 400 915 1 375 715 1 375 715B100 1.0. 1000 - 4000; 6000 - Uzturēšanas izdevumi7000x 1 393 487 1 400 915 1 375 715 1 375 715B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi x 1 393 067 1 400 438 1 375 238 1 375 2381000 1.1. 1000 Atlīdzība x 1 167 980 1 168 551 1 158 551 1 158 5511100 1.1. 1100 Atalgojums x 925 924 926 384 918 325 918 3252000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi x 225 087 231 887 216 687 216 687B140 1.4. 7600 - 7700 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā unstarptautiskā sadarbība x 420 477 477 4777700 1.4. 7700 Starptautiskā sadarbība x 420 477 477 477P1M [18000 - 21700;22100 - 22300] -[1000 - 9000]Finansiālā bilancex 0 0 0 021.01.00 04,121 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontroleun uzraudzībaP0 18000 - 21700; Resursi izdevumu segšanai22100 - 22300x 1 393 487 1 400 915 1 375 715 1 375 715A300 3.0. 21300; 21400; Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu22100 - 22300 ieņēmumi x 8 400 25 200 0 0A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem x 1 385 087 1 375 715 1 375 715 1 375 71521710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiemieņēmumiem x 1 385 087 1 375 715 1 375 715 1 375 715B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā x 1 393 487 1 400 915 1 375 715 1 375 715B100 1.0. 1000 - 4000; 6000 - Uzturēšanas izdevumi7000x 1 393 487 1 400 915 1 375 715 1 375 715B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi x 1 393 067 1 400 438 1 375 238 1 375 2381000 1.1. 1000 Atlīdzība x 1 167 980 1 168 551 1 158 551 1 158 5511100 1.1. 1100 Atalgojums x 925 924 926 384 918 325 918 3252000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi x 225 087 231 887 216 687 216 687B140 1.4. 7600 - 7700 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā unstarptautiskā sadarbība x 420 477 477 4777700 1.4. 7700 Starptautiskā sadarbība x 420 477 477 477P1M [18000 - 21700;22100 - 22300] -[1000 - 9000]Finansiālā bilancex 0 0 0 062.06.0004.121Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotieprojekti labklājības nozarē (2007.-2013.)P0 18000 - 21700; Resursi izdevumu segšanai22100 - 22300x 50 000 4 438 77 400 0A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem x 50 000 4 438 77 400 021710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiemieņēmumiem x 50 000 4 438 77 400B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā x 50 000 4 438 77 400 0B100 1.0. 1000 - 4000; 6000 - Uzturēšanas izdevumi7000x 50 000 4 438 69 900 0B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi x 50 000 4 438 69 900 01000 1.1. 1000 Atlīdzība x1100 1.1. 1100 Atalgojums x1


Programmas/apakšprogrammas kods; SAP Grupas,klasifikācijas apakšgrukods -pas kodsIeņēmumu,izdevumu,finansēšanas,funkcijasklasifikācijas kods2009.gadaizpilde2013.gadapieprasījumsProgrammas/ apakšprogrammas nosaukums;klasifikācijas koda nosaukums2010.gadaplāns2011.gadapieprasījums2012.gadapieprasījums1 2 3 4 5 6 7 8 92000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi x 50 000 4 438 69 900B200 2.0. 5000; 9000 Kapitālie izdevumi x 0 0 7 500 0B210 2.1. 5000 Pamatkapitāla veidošana x 0 7 500P1M [18000 - 21700;22100 - 22300] -[1000 - 9000]P1M [18000 - 21700;22100 - 22300] -[1000 - 9000]Finansiālā bilanceFinansiālā bilancex 0 0 0 0x 0 0 0 02

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!