12. jūnija ārkārtas domes sēdes protokols - Ropaži.lv

ropazi.lv
  • No tags were found...

12. jūnija ārkārtas domes sēdes protokols - Ropaži.lv

akstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusiamatā.6. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 10. punktu tikai dome variecelt amatā un atbrīvot no pienākumiem priekšsēdētāja vietnieku, tātad tikai domevar lemt par atļauju Sanitai Megerei - Klevinskai savienot valsts amatpersonasamatus.7. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”8¹. panta 5. daļas 2. punktu institūcijai, saņemot lūgumu atļaut valsts amatpersonasamatu savienot ar citu amatu, ir pienākums mēneša laikā pieņemt lēmumu paratļaujas izsniegšanu vai attiekšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai.8. Izvērtējot Sanitas Megeres – Klevinskas amata pienākumus Ropažu novadapašvaldības Kultūras un izglītības centra vadītājas amatā un Ropažu novada domespriekšsēdētāja 2. vietnieka pienākumus, secināms, ka Ropažu novada domespriekšsēdētāja 2. vietnieka amata savienošana ar Ropažu novada pašvaldībasKultūras un izglītības centra vadītājas amatu, nerada interešu konfliktu un navpretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitēs valstsamatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.9. Ņemot vērā minētos apsvērumus un pamatojoties uz likuma „Par interešu konfliktanovēršanu valsts amatpersonas darbībā” 8¹.panta 5.daļu ,atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, V.Vucens, K.T.Hēla,S.Šukste, A.Kukule, V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Kleins, R.Skrebs),„Pret”- nav, „Atturas”- nav.Ropažu novada dome nolemj:1. Atļaut Sanitai Megerei - Klevinskai, personas kods /personas kods, savienotRopažu novada domes priekšsēdētāja 2. vietnieka amatu ar Ropažu novadapašvaldības Kultūras un izglītības centra vadītājas amatu.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumunosūtīt:- Sanitai Megerei - Klevinskai;- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J. Putniņam.Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu un 188. panta otrodaļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Rīgā, Antonijas iela 6,LV 1010) viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā.5.§Par Ropažu novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju nolikumaapstiprināšanu jaunā redakcijāPamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts unpašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5. panta otro daļu, 26.panta trešo daļu, 27. panta trešo daļu, 32. panta ceturto daļu un 42. panta devīto daļu,atklāti balsojot „Par”-12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, V.Vucens, S.Šukste,A.Kukule, V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Kleins, R.Skrebs), „Pret”-nav, „Atturas”- 1. balss (K.T.Hēla).Ropažu novada dome nolemj:1. Apstiprināt Ropažu novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantijunolikumu jaunā redakcijā (sk. pielikumu).2. Ropažu novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju nolikums stājasspēkā ar 2012. gada 1. jūniju.3. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ropažu novada domes deputātu darbasamaksas un sociālo garantiju nolikums, kas apstiprināts ar Ropažu novada domes2011. gada 25. oktobra sēdes lēmumu, protokols Nr. 18, §41.5


6.§Par Ropažu novada attīstības programmas vadības grupas sastāvuIzskatot Ropažu novada attīstības programmas darba grupas izstrādāto „Ropažunovada attīstības programmas 2013 - 2020. gadam” darba uzdevumu, saskaņā ar Ropažunovada domes 24.08.2011. lēmumu Nr. 46, prot. Nr. 15, izvērtējot Ropažu novadapašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus, pamatojoties uz likuma„Par pašvaldībām" 14. panta otrās daļas 1. punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un Reģionālās attīstības likuma 13. pantu, kā arī balstoties uz 2012. gada28. maija ārkārtas domes lēmumu Nr. 9, §3,atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, V.Vucens, K.T.Hēla,S.Šukste, A.Kukule, V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Kleins, R.Skrebs),„Pret”- nav, „Atturas”- nav.Ropažu novada dome nolemj:1. Noteikt par „Ropažu novada attīstības programmas 2013. - 2020. gadam” izstrādesvadītāju Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Antonu Cibuļski;2. Apstiprināt Ropažu novada attīstības programmas 2013. – 2020 .gadam vadībasgrupu sekojoša sastāvā :Antons Cibuļskis – domes priekšsēdētājs;Zigurds Blaus – domes priekšsēdētāja 1. vietnieks;Sanita Megere Klevinska – domes priekšsēdētāja 2. vietniece;Valdis Vucens – Ropažu novada deputāts;Klaudija Terēza Hēla – Ropažu novada deputāte;Juris Putniņš – Pašvaldības izpilddirektors;Eva Haberkorne Vimba – Attīstības daļas vadītāja;Renāte Gremze – Būvvaldes vadītāja.Ropažu novada domes ārkārtas 12.06.2012. sēde slēgta plkst. 18. 50Ropažu novada domes priekšsēdētājs,sēdes vadītājasA.Cibuļskis/_______________________ /datumsProtokolēLinda Knīsa6

More magazines by this user
Similar magazines