2012. gada jūnijs Nr.6. - Jelgavas rajona padome

jrp.lv

2012. gada jūnijs Nr.6. - Jelgavas rajona padome

ziņas2012. gada jūnijs3Novada domēUzdod nojauktnelikumīgās būvesIzskatot a/s «Latvijas valsts meži» Nekustamieīpašumi iesniegumu par nelikumīgu būvniecību,kuru veicis Agris Gāzners, nekustamajāīpašumā «Svētes mežs» un pamatojoties uzBūvniecības likumu, novada dome nolēma: uzdotA.Gāzneram par saviem līdzekļiem nojauktpatvaļīgi uz zemes vienības, kas ietilpst nekustamajāīpašumā «Svētes mežs» un atrodas Svētespagastā, Jelgavas novadā, uzbūvētās būves,pirms būves nojaukšanas iesniedzot Būvvaldēbūves nojaukšanas iesniegumu-uzskaites kartiun izstrādājot nojaukšanas darbu veikšanasprojektu. Tāpat viņam uzdots atjaunot teritorijuiepriekšējā stāvoklī piecu mēnešu laikā nolēmuma spēkā stāšanās dienas. Lēmums stājasspēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajārajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā19, LV–3001, viena mēneša laikā no lēmumaspēkā stāšanās dienas.Ņems aizņēmumuSaskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālāsattīstības ministrijas noslēgto līgumu novadadome nolēma ņemt vidēja termiņa aizņēmumuno Valsts kases projekta «Atjaunojamo energoresursutehnoloģiju ieviešana siltumnīcefektagāzu emisiju samazināšanai Jelgavas novadapašvaldības ēkās» realizācijai 96 393,05 latuapmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi.Aizņēmums ņemts uz termiņu līdz pieciem gadiemsaskaņā ar Valsts kases noteikto procentulikmi. Par aizņēmuma pamatsummas atmaksasuzsākšanas termiņu noteikts 2013. gada 1.jūlijs. Aizņēmuma atmaksu dome garantē arpašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.Veidos resursupunktus jauniešiemDome lēmusi piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijasizsludinātajā projektu konkursā «Resursupunktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībāar jaunatnes organizācijām vai biedrībām,kas veic darbu ar jaunatni». Konkursā novadsstartēs ar diviem projektiem: «Resursu punktajauniešiem izveide Zaļenieku pagastā» (projektakopējās izmaksas – 1490 lati) un «Resursu punktajauniešiem izveide Jaunsvirlaukas pagastā»(projekta kopējās izmaksas – 1495 lati).Maina domes komiteju sastāvuSaskaņā ar deputāta Aigara Strupuļa iesniegumupar viņa iekļaušanu Tautsaimniecībaskomitejas sastāvā un deputātes Ināras Vīgantesmutisku piekrišanu darbam Sociālo, izglītībasun kultūras jautājumu komitejā dome nolēma:iekļaut Tautsaimniecības komitejas sastāvāA.Strupuli un iekļaut Sociālo, izglītības un kultūrasjautājumu komitejas sastāvā I.Vīganti.Īres maksa pašvaldībassociālajos dzīvokļosMaija domes sēdē deputāti noteica īres maksupašvaldības sociālajos dzīvokļos. Ar domes lēmumunoteikts, ka pašvaldības īpašumā esošajossociālajos dzīvokļos īres maksa ir 25 procentino dzīvokļa apsaimniekošanas izdevumiem,peļņas un dzīvojamās mājas koplietošanasdaļas apsaimniekošanas izdevumiem; pārējos75 procentus no iepriekšējā punktā minētajiemizdevumiem sedz pašvaldība no pašvaldībassociālā budžeta līdzekļiem, pārskaitot tos sociālādzīvokļa apsaimniekotājam; sociālo dzīvokļuīrniekiem pašvaldība sedz 75 procentus nomaksas par komunālajiem pakalpojumiem(elektrība, gāze, siltums, ūdens, atkritumi unkanalizācija), pārskaitot tos dzīvojamās mājaspārvaldniekam vai pakalpojumu sniedzējam,ja pārvaldnieks nav iecelts. Vienlaikus uzdotspašvaldības kapitālsabiedrību vadītājiem vienamēneša laikā grozīt noslēgtos īres līgumus arsociālo dzīvokļu īrniekiem.Glūdas pagasta pārvalde 1. jūlijā organizēKapu svētkusPulksten 12 – Loņu kaposPulksten 13 – Rozīšu kaposPulksten 14 – Spāru kaposPulksten 15 – Kažmeru kaposPiedalās SIA «Velis – A» mākslinieki: A.Kalēja (vijole),I.Bensone (flauta), J.Kupčs (tenors), D.Liepa (koncertmeistare),A.Barons (ceremoniju vadītājs) un mācītājs A.Gusevs.Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde 7. jūlijā organizēKapu svētkusPulksten 11 – Ciemaldu kaposPulksten 12 – Apšūtu kaposPulksten 13 – Vanču kaposPulksten 14 – Slimpju kaposPulksten 15 – Vimbu kaposPulksten 16 – Bērzukroga kaposPiedalās SIA «Velis – A» mākslinieki: A.Kalēja (vijole),I.Bensone (flauta), J.Kupčs (tenors), D.Liepa (koncertmeistare),M.Neilands (ceremoniju vadītājs) un Sv.JaunavasMarijas Staļģenes Ev.lut.draudzes mācītājs S.Ratnieks.Atbildīgais par Kapu svētku norisi – SIA «Velis – A»direktors Aldis Knāviņš.Tālrunis uzziņām – 63020151, 29232585.Aicina ziedot būvmateriālus«Ciņu» atjaunošanai«Kaut kā jau turamies – jādzīvotaču tālāk. Vien ļoti ceram uzlīdzcilvēku atbalstu, jo, lai atjaunotunodegušo māju, nepieciešamibūvmateriāli. Smilts, cements,dēļi, šīferis – mums noderēs viss.Vīrs šo to no celtniecības saprot,tāpēc galā tiktu saviem spēkiem,vien naudas nav, par ko materiālusdarbam nopirkt,» sakaOlga Kuzņecova. Viņas un vīraVladimira māja «Ciņi» Sesavaspagastā nodega 5. maijā.Olga stāsta, ka tieši tobrīd, kad notikusiugunsnelaime, mājās bijis tikai vīrs, un viņšspriež, ka uguns izcēlies virtuvē. «Un tagadviss ir pagalam – virtuve pavisam izdegusi,istabās arī vairs īsti nevar dzīvot, jo palikušastikai sienas. Vīrs jau no vienas malas kaut komēģina remontēt, bet pietrūkst būvmateriālu.Vietām esam pārvilkuši pāri plēvi, lai lietusnelīst,» stāsta «Ciņu» saimniece.Kaut arī pašvaldība ģimenei ierādījusi dzīvesvietumājā «Klieņi 2», lielāko dienas daļusaimnieki vienalga pavada krāsmatās. «Mēstaču tur dzīvojām! Ir iekopts dārziņš, siltumnīca– ja tagad neravēšu, ko tad ziemā darīsim?! Ēsttaču vajadzēs,» saka Olga, piebilstot, ka vīrs«Ciņos» uzturas visu laiku, jo baidās no svešasmantas tīkotājiem – kaut arī zagt tur īsti neesotko, negribas, lai saglābto iedzīvi izvazā.Viņa neslēpj, ka līdz šim īpašu palīdzībuģimene nav saņēmusi. «Cilvēki, kuri vēlaspalīdzēt, zvana, interesējas, bet vairumā gadījumuir tā, ka nedz viņiem, nedz mums navtransporta, ar ko būvmateriālus varētu atgādātuz saimniecību. Ļoti ceram uz kādas kundzesatbalstu – tiklīdz viņa atbraukšot no ārzemēm,FOTO: Maija sākumā uguns izpostījusi Olgas un Vladimira Kuzņecovumāju «Ciņi» Sesavas pagastā. Ģimene ir apņēmības pilna māju atjaunot,taču, lai tas izdotos, nepieciešams līdzcilvēku atbalsts. «Smilts, cements,dēļi, šīferis – mums noderēs viss. Vīrs šo to no celtniecības saprot, tāpēcpalēnām māju atjaunotu saviem spēkiem,» tā Olga.solījās palīdzēt,» tā Olga.Viņa stāsta, ka pašvaldība ierādījusi citudzīvojamo platību, sagādājusi pirmās nepieciešamībaspreces un nu iesaistījusies arīpalīdzības sniegšanā.«Uguns nopostīja gandrīz visu māju, tačudivas istabas būtu iespējams atjaunot, ja uzliktujumta segumu. Mājas īpašniece ir informējusipagasta pārvaldi par vēlmi atjaunot māju unlūgusi palīdzēt sagādāt būvmateriālus, lai viņipaši to pamazām varētu remontēt. Ģimene irapņēmības pilna un lūdz palīdzēt, atsauktiesikvienu, kam ir pāri palikuši, lieki vai nevajadzīgibūvmateriāli (brusas, dēļi, laktas, šīferis,skārds, lietoti logi u.c.), kā arī tad, ja ir iespējaziedot jebkādus līdzekļus būvdarbiem un remontdarbiem,»tā Sesavas pagasta pārvaldesvadītājs Jānis Skrauplis.Jāpiebilst, ka ģimene līdz notikušajai nelaimeikopa piemājas saimniecību, apstrādājotnelielo zemesgabalu un tirgojot tajā izaudzētāsveltes. Abi mājas iemītnieki ir darbaspējīgi unturpina rūpēties par savu īpašumu, kaut arīnevar tur šobrīd dzīvot. Trīs meitas, kuras pašlaikdzīvo ārzemēs, savu spēku robežās palīdzun atbalsta vecākus, taču mājas atjaunošanaiar to nepietiek. «Ciņos» Kuzņecovu ģimenesaimniekojusi teju divdesmit gadu.Lai sniegtu palīdzību, iedzīvotāji aicinātizvanīt Olgai pa tālruni 25988517 vai pagastapārvaldei pa tālruni 63061478.Siltināšanai gatavojas četras mājasJelgavas novadā ar pašvaldībasatbalstu četrām daudzdzīvokļumājām tiks izstrādāts vienkāršotāsrenovācijas projekts un būvniecībastāme. Tādējādi šīs mājasvarētu kļūt par praktisku piemēruiespējai veikt siltināšanasdarbus, būtiski paaugstinot ēkasenergoefektivitāti un pazeminotuzturēšanas izmaksas.Kā informē Jelgavas novada pašvaldībassabiedrisko attiecību speciāliste Līva Kaunese,pašvaldība konkursa kārtībā noteikusi četrasdzīvojamās mājas, kurām tiks veiks energoauditapārskats, vienkāršotās renovācijas projektaun būvniecības tāmes izstrāde, lai veicinātudaudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājuizpratni par ēkas energoefektivitāti un potenciāliemsiltumenerģijas ietaupījumiem mājasrenovācijas rezultātā. Izvērtējot konkursa«Pašvaldības atbalsts energoaudita pārskata,vienkāršotās fasādes renovācijas projektaun būvniecības izmaksu tāmes izstrāde»rezultātus, lielāko punktu skaitu, līdz ar to arīpašvaldības atbalstu 2000 latu apmērā ieguvusidaudzdzīvokļu dzīvojamā māja «Milleri 5»Zaļenieku pagastā, «Liepu 3» Jaunsvirlaukaspagasta Mežciemā, «Vēsmas 17» Staļģenē unmāja «Centrs 18» Lielplatones pagastā.«Nezinu, vai bijām pirmie novadā, kasnodibināja apsaimniekošanas biedrību, betZaļeniekos gan, un to jau sākotnēji dibinājām,lai savestu kārtībā māju. Paši sākām interesētiespar renovācijas iespējām, un pašvaldībāatradām atsaucīgus cilvēkus,» stāsta Zaļeniekupagasta mājas «Milleri 5» dzīvokļu īpašniekupilnvarotā persona Ivars Dzalbs. Viņš norāda,ka iedzīvotāji saviem spēkiem iespēju robežāssaveduši kārtībā jumtu, uzturējuši kāpņutelpas,taču māja ekspluatācijā nodota 1977. gadā,tādēļ nepieciešami nopietnāki remontdarbi.«Skaidrs, ka mūsu māja nav energoefektīva,jo ziemā gadījies, ka tukša dzīvokļa dēļ aizsalststāvvads – mājai nav centralizētās apkures,tāpēc plānotie siltināšanas darbi ir nepieciešamība,»tā viņš, norādot, ka vajadzētu veiktārsienu, jumta, pagraba siltināšanu, iztīrītventilācijas šahtas un arī izremontēt kāpņutelpas.I.Dzalbs vērtē, ka pašvaldības piešķirtāmērķdotācija 2000 latu apmērā ir labs sākums,taču par to, cik kopumā plānotie darbi varētuSintija ČepanoneFoto: Gunta Meļķeizmaksāt, spriest pāragri. «Jau pašlaik plānotāsprojekta izmaksas sasniedz 70 santīmus parkvadrātmetru, taču, cik par siltināšanu vajadzēsmaksāt iedzīvotājiem, atkarīgs no tā, kādusummu piešķirs Latvijas Investīciju un attīstībasaģentūra, kā spēsim vienoties ar bankupar aizņēmumu,» tā I.Dzalbs, gan uzsverot, kavismaz pagaidām visi iedzīvotāji izprot šo darbunepieciešamību, tādēļ problēmām nevajadzēturasties. «Galvenais jau ir pašu cilvēku vēlmekaut ko mainīt – ja paši nedarīsim, klāt neviensnepienesīs,» tā viņš.Jāpiebilst, ka, lai piesaistītu un veicinātudaudzdzīvokļu māju dalību siltināšanasprojektā, Jelgavas novada dome izsludinājakonkursu, apsolot finansiāli segt energoauditapārskatu, vienkāršotās renovācijas projekta unbūvniecības tāmes izstrādi 2000 latu apmērā,kā arī palīdzot noformēt projekta pieteikumadokumentāciju. Tādējādi konkursa rezultātānoskaidrotas četras daudzdzīvokļu mājas jebpretendentes, kas kļūs par vizuālu un praktiskupiemēru iespējai par piesaistītajiem projektalīdzekļiem veikt ēku siltināšanu.Sintija ČepanoneKalnciemā un Staļģenē Lielupē ielaiž zušu mazuļusLai sekmētu zušu populācijas atjaunošanuLatvijas ūdenstilpēs,maija beigās Lielupes baseinaapgabalā ielaisti 157 tūkstoši«stikla» zušu mazuļu. LielupēJelgavas novadā zuši ielaistiKalnciema un Staļģenes pusē.Kā stāsta biedrības «Mēs zivīm» valdespriekšsēdētājs Ivars Dubra, zušu mazuļiatceļojuši no Anglijas, īstenojot pārtikas drošības,dzīvnieku veselības un vides zinātniskāinstitūta «Bior» projektu «Zušu krājumupapildināšana Latvijas upēs un ezeros».«Zušu ķeršana notika ziemā, tad tietika pieaudzēti, līdz 24. maijā ar privātolidmašīnu nogādāti Latvijā, kur tie ūdenībija jāielaiž piecpadsmit stundu laikā,»stāsta I.Dubra, piebilstot, ka zuši no laivāmūdenī ielaisti vienpadsmit vietās, sākot noSlokas līdz pat Iecavai, tostarp LielupēJelgavas novadā – pie Kalnciema tilta unStaļģenes tilta.Zuši izlaisti «Bior» izraudzītās vietās,kas atzītas par šīm zivīm piemērotākajām– tās uzturas dūņainās un smilšainās vietās.«Taču svarīgi bija zivis, laižot upē, izretināt– jo lielākā attālumā tās izlaiž, jo labāk tāsieaugas. Turklāt tā ir arī lielāka iespējaizvairīties no kāda asaru bara, kas varētusadomāt pamieloties ar zušu mazuļiem,»tā biedrības «Mēs zivīm» pārstāvis.Kopumā Lielupes baseina apgabalā– Lielupē un Mēmelē – ielaisti 157 tūkstoši«stikla» zušu mazuļu, un Lielupē mūsu novadāielaistas apmēram 39 000 zivis: 21 000– Kalnciemā pie tilta, 18 000 – Staļģenē pietilta. «Uz jūru zušiem vajadzētu aizceļotapmēram pēc 7 – 9 gadiem,» tā I.Dubra.Jāpiebilst, ka šī aktivitāte notiek pārtikasdrošības, dzīvnieku veselības un videszinātniskā institūta «Bior» projekta «Zušukrājumu papildināšana Latvijas upēs unezeros» gaitā. Projekts tiek īstenots EiropasZivsaimniecības fonda pasākuma «Ūdensfaunas un floras aizsardzība un attīstība»ietvaros ar mērķi papildināt zušu krājumusLatvijas ezeros saskaņā ar Latvijas Nacionālozušu krājumu pārvaldības plānu 2009.– 2013. gadam.Pēc «Bior» nostādnes, projekta īstenošanasekmēs zušu populācijas atjaunošanuLatvijas ūdenstilpēs, kā arī veicinās iekšējoūdeņu zvejas ilgtspējīgu attīstību, dabasresursu aizsardzību un uzlabošanu, cik tālutie saistīti ar zivsaimniecības nozari.Sintija ČepanoneFoto: Ivars VeiliņšDarbā iesaistīsvēl četrus invalīdusVēl četriem bezdarbniekiem arinvaliditāti mūsu novadā būsiespēja strādāt – maija domessēdē deputāti lēma par līdzfinansējumapiešķiršanu projektam,kas ļauj šādu iespēju nodrošināt.Īstenojot projektu «Bezdarbnieka ar invaliditātiiesaistīšana aktīvajā ESF nodarbinātībaspasākumā «Pasākums noteiktām personugrupām»», ar pašvaldības atbalstu slāvukultūras biedrība «Svetoč», «Attīstības centrs«Iepazīsim sevi»» un biedrība «Pumpuri»palīdzēs iesaistīt darbā vēl četrus bezdarbniekusar invaliditāti. Projektā iesaistītie strādāsJaunsvirlaukā, Vilcē, Lielplatonē un Svētē.Kopumā biedrībām piešķirts līdzfinansējums6803,44 latu apmērā, kas sniegs iespējučetriem bezdarbniekiem ar invaliditāti nodrošinātdarba attiecības viena gada garumā.Kā informē pašvaldības Sabiedrisko attiecībunodaļas vadītāja Dace Kaņepone, biedrība«Attīstības centrs «Iepazīsim sevi»» jau līdz šimkoordinējusi trīs bezdarbnieku ar invaliditātinodarbināšanu un pašvaldība tam martā piešķīralīdzfinansējumu 2274,52 latu apmērā.Personām ar invaliditāti projekta gaitānodrošinātajā darbā piemēro tādus pašusnosacījumus kā pārējiem – 8 stundu ilga darbadiena un noteikta mēnešalga.Eiropas Sociālais fonds sadarbībā ar Nodarbinātībasvalsts aģentūru sniedz iespējubiedrībām īstenot projektus, kuros iesaistotiesvar palīdzēt sociāli jutīgām iedzīvotāju grupāmiekļauties darba tirgū. Projekts «Pasākumsnoteiktām personu grupām» ir instruments, kātieši biedrība, iesniedzot projekta pieteikumu,var pretendēt uz darba vietas nodrošinājumuinvalīdiem bezdarbniekiem pagastā. Jelgavasnovada pašvaldība rosinājusi biedrības aktīviizmantot un apzināt iespējas konkrētās mērķgrupasvajadzībām, lai rastu atbalstu vēl citiemlīdzīgiem projektu pieteikumiem.Sintija ČepanoneMājražotājiapvienosies biedrībāLai sekmētu vietējo pārtikasražotāju atpazīstamību, produkcijasnoietu un produktuplašāku pieejamību vietējā tirgū,Jelgavas un Ozolnieku novadamājražotāji dibina biedrību.«Neapšaubāmi, kopā mēs varamizdarīt vairāk, un viens no biedrībasmērķiem ir panākt, lai pircējspriekšroku dod vietējo pārtikasamatnieku ražotajai produkcijai,»saka viena no biedrībasdibinātājām Antra Zeile, kurasražotais produkts ir «ķiploks arpievienoto vērtību».Jūnija sākumā ap 30 vietējo pārtikas produkturažotāju tikās Svētē, lai kopā ar pašvaldībaspārstāvjiem un nozares speciālistiem pārrunātumājražošanas aktualitātes, apzinātu problēmasun vienotos par pārtikas amatnieku biedrībasdibināšanu. «Pašlaik mēs lielākoties katrs esampar sevi, darbojamies un saražoto produkcijurealizējam atsevišķi. Taču biedrība sniegtu iespējusaliedēt un aktivizēt mājražotājus, izglītotun iedrošināt legalizēt savu darbību, lai ne tikaimēs paši zinātu, ko ražojam,» tā A.Zeile.Jau tapis jaundibināmās biedrības statūtuuzmetums, un A.Zeile norāda, ka pārtikasamatnieki noskaņoti mērķi sasniegt pēc iespējasātrāk. Jau 13. jūnijā viņi dosies pieredzes apmaiņasbraucienā pie Bauskas mājražotājiem, unneformālā gaisotnē turpinās sarunas, kā izvirzītosmērķus sasniegt pēc iespējas optimālāk.«Ir gandarījums, ka gatavību mūs atbalstītpaudusi arī Jelgavas novada pašvaldība. Tiešisadarbībā ar pašvaldību perspektīvā varētutapt vienots punkts – vieta, kur vienkopusvarētu iegādāties vietējo mājražotāju produkciju.Tādējādi mēs kļūtu konkurētspējīgāki,jo pircējs, zinot par šādu tirdzniecības vietu,iespējams, priekšroku dotu mūsu ražotajam,nevis rūpnīcās ražotajai un no citām valstīmievestajai pārtikai,» tā mājražotāja, norādot, katieši produkcijas realizēšana pašlaik ir viena noaktuālākajām problēmām, jo praktiski vienīgāiespēja saražoto realizēt ir piedalīšanās tirdziņos,dažādos pasākumos un caur paziņām.Sintija Čepanone


6 2012. gada jūnijs pagastu mozaīkaSvete -«Dārzkopību sabiedrību teritorijā,lai gan tur ir individuālā apbūve,ceļiem jābūt izbraucamiem, laiobjektiem varētu piekļūt gan operatīvaistransports, gan apsaimniekotāji,»uzsver pagasta pārvaldesvadītājs Edgars Grīnofs.Pārvaldes vadītājs stāsta, ka,VilceVilces pamatskolai šogad aprit175 gadi, un mēneša sākumā tāsabsolventi un bijušie darbinieki tikāssalidojumā. Pagasta novadpētniecībasspeciāliste Ruta Baņģiereiepazīstina ar skolas vēsturi.Savā pastāvēšanas laikā skolaatradusies vairākās ēkās, bet kopš1921. gada tā atrodas barona fonHāna medību pilī – Vilces muižā.19. gadsimta 20. – 30. gados Vilcespagastā darbojās četras skolas: Vilcescentrā – sešklasīgā pamatskola,kā arī Berķenes, Ūziņu un Blankenfeldes(vēlāk Ķīves) četrklasīgāspamatskolas.1927. gadā Vilces absolventubiedrība nodibināja jaukto kori– tā dibinātājs un ilggadējs vadītājsbija tolaik dabas zinību skolotājsRoberts Gods. Ir saglabājušiesdokumenti, kas liecina: 1932. gada24. jūlijā Vilces absolventu biedrībaskoris piedalījies pirmajos Tērvetesnovada dziesmu svētkos.Bērni skolotāja R.Goda stundāsiepazina dabas norises, vielu pārvērtības.Jo īpaši skolēniem patikamatemātikas stundas, kas notikaCeļus nedrīkst patvaļīgi noslēgtapsekojot pagasta teritoriju, Baložoskonstatētas vairākas vietas, kur zemesgabaluun ēku īpašnieki ierīkojušiceļam vārtus vai to pārrakuši. «Pat tad,ja tā ir privāta zeme, aicinu iedzīvotājuspadomāt par to, kā nepieciešamībasgadījumā pie viņiem nokļūs operatīvaistransports – mediķi, ugunsdzēsēji, policisti–, atkritumu apsaimniekotāji, ceļuPasniegti 33 Atzinības rakstiŠogad Svētes pamatskolu absolvējušidesmit 9. klases audzēkņi,savukārt 33 skolas skolēniempasniegts Atzinības raksts parlabām un teicamām sekmēm, informēskolas direktors EdmundsMisevičs.«Aizvadītais mācību gads parādīja,ka skolēniem ir labākirezultāti mācību priekšmetuolimpiādēs un konkursos. Panākumupamatā ir skolēnu nopietnāattieksme, skolotāju darbaieguldījums un vecāku atbalsts,»tā direktors. Trīs skolēni – SintijaMišina, Laura Naumenko unRomans Ivaškevičs – tika uzņemtiJaunsvirlauka7. jūlijā Jaunsvirlaukas pagastakapos notiks kapu svētki. Pārvaldesvadītāja Solveiga Arnīte aicinaiedzīvotājus tuvinieku atdusasvietas sakopt ne tikai uz svētkiemun rūpīgi savākt atkritumus.Junioru universitātē, ko finansēJelgavas pilsētas pašvaldība un kurskolēniem tiek padziļināti mācītieksaktie priekšmeti, un ar labiem panākumiempiedalījās valsts atklātajāmatemātikas olimpiādē. No 13. līdz17. augustam Junioru universitātesvasaras sesija notiks Svētes pamatskolā.Piedaloties mākslas konkursa«Toņi un pustoņi» Zemgales zonā,meiteņu darinātie tērpi tika izvirzītiuz IV Latvijas Bērnu un jauniešumākslas festivālu. Skolēni iesaistāsarī dažādās vides akcijās – ElvaVestarta, savācot 1100 kg makulatūras,bija 7. labākā valstī, bet KristiānaStankuna, savācot 105 kg bateriju,bija 5. labākā valstī.Vilces skola – kultūras centrsskolas parkā – viņiemvajadzēja noteiktupes platumu,koku augstumu unveikt citus praktiskusaprēķinus.Skolotāja ElizabeteGoda (tolaikKaziņjaunkundze)mācījalatviešu valodu undziedāšanu. Viņa bērniem iemācījarakstīt visus lietišķos rakstus. Skolaspārzinis Indriķis Bazons mācījavēsturi, skolotāja Milda Straumane– vācu valodu. Skolotāji bija sirsnīgi,un pie viņiem bija patīkamimācīties.Īpaši skaists mirklis skolas vēsturēir bērnu svētki 1956. gada maijā.Gatavojoties tiem, skolotāju Goduvadībā notika visu skolu koru kopmēģinājumi,meitenes gatavojaābeļziedu un maijrozīšu vainadziņus,bet zēni – karodziņus. Svētkos korisstāvēja uz skolas ieejas kāpnēm,diriģēja E.Goda. Pēc tam laukumāizsoļoja vingrotāji – meiteņu un zēnurinda. Svētki noslēdzās ar dažādāmspēlēm un rotaļām.«Svētes maize»strādā arī sestdienāsNo jūnija maizes ceptuve «Svētesmaize» strādā arī sestdienās.Darba laiks ir: otrdienās, ceturtdienās,piektdienās no pulksten 10 līdz21, sestdienās no pulksten 9 līdz 17.«Svētes maize» atrodas «Vecūdros»,tālrunis 20001818, 29235332;e-pasts: info@svetesmaize.lv.Vēlāk R.Gods un I.Bazonsnodibināja pūtēju un stīgu orķestri.Pēc skolas beigšanas jauniešidarbojās pagasta orķestrī un korī.Vilces sešklasīgās pamatskolasabsolventu biedrība R.Goda vadībābija noorganizējusi pagastajauniešu grupu teātra spēlēšanai,kas piedalījās pagasta rīkotajos pasākumos.Koru, orķestru un teātramēģinājumi notika skolā.1939. gadā R.Gods kļuva parskolas direktoru, jo aizvadīja pensijāI.Bazonu, bet savas korekcijasieviesa karš. Godu ģimene pēc Otrāpasaules kara atgriezās Vilcē un atsākastrādāt par skolotājiem, turklātRoberts vadīja pagasta vīru kori, betElizabete – sieviešu kori.Kapi jākopj ne tikai uz kapu svētkiem«Aicinu iedzīvotājus kapu atkritumusizbērt tiem paredzētajāsapzīmētajās vietās, nevis mest pārituvākajai kapsētas malai, kā arīatšķirot dabas atkritumus – lapas,skujas un citus, kas satrūd un sadalāsdabā gana ātri, – no citiem, jo, javisu sajauc kopā, tad uz atkritumupoligonu jāved viss, bet tas ir dārgi– par vienas tonnas atkritumunodošanu poligonā jāmaksā25,24 lati plus vēl savākšana unaizvešana. Šos līdzekļus pārvaldevarētu izlietot citiem mērķiem,piemēram, apkārtējās teritorijaslabiekārtošanai,» tā pārvaldesvadītāja.Kopjot savu īpašumu, sakopj arī ceļa malasPagasta pārvalde saka lielu paldiestiem saimniekiem, kuri, kopjotsavu īpašumu, pļaujot zāli, ir sakopušiarī ielu un ceļu malas, nešķirojot,vai tas valsts vai pašvaldības ceļš.«Aicinām arī citus sekot šim piemēram,jo tādējādi mūsu pagasts kļūsskaistāks un sakoptāks, turklāt parzāles pļaušanu ietaupītos budžetalīdzekļus varēs novirzīt citiem labiekārtošanasdarbiem,» tā pārvaldesvadītāja Solveiga Arnīte.Puķes priecē centra darbiniekus un iemītniekusJelgavas novada Sociālāsaprūpes un rehabilitācijas centravadītāja Inese Janševicasaka paldies stādaudzētājiemArmandam un Judītei Šauvām,kuri uzdāvināja stādus, laitie izdaiļotu centra apkārtni.Labiekārtotā teritorijapriecē gan centra darbiniekus,gan klientus.Vasaras piedāvājums bērniemIzglītības, kultūras un sportacentrs «Līdumi» vasarā piedāvāvairākas nometnes bērniem– ritmikas un sporta deju nometni,atpūtas un piedzīvojumunometni, muzikāli radošu nometni.Ar piedāvājumu var iepazītiesmājas lapas www.jelgavasnovads.lvuzturēšanas tehnika,» tā E.Grīnofs.Jelgavas novada pašvaldības Attīstībasnodaļas nekustamā īpašumatiesiskās reģistrācijas speciālisteDaiga Branta piebilst, ka speciālistijau sākuši teritoriju apsekot – ja iedzīvotājipaši nenodrošinās piekļuviīpašumiem, Būvvalde šīs būves atzīspar nelikumīgām un liks nojaukt.sadaļā «Jaunsvirlaukas pagastapārvalde» vai zvanot centra vadītājaiIlonai Freimanei pa tālruni29472350, 28346922.ElejaJelgavas novada Sociālās aprūpesun rehabilitācijas centrateritorijā top sporta laukums, kuruapmeklēt varēs ne tikai centra unbērnudārza, bet visi pagasta bērni.Centra Jelgavas filiāles vadītājaNellija Veinberga stāsta, ka iniciatoriir biedrība «Tautas izglītībasun attīstības centrs «Agape»», unviņu izstrādātā projekta īstenošanailīdzfinansējumu piešķīra pašvaldība.Laukums būs 2500 kvadrātmetrusliels un aprīkots ar futbola un basketbolainventāru. Projekta kopējaisfinansējums ir 10 000 lati.Zalenieki ,Piekto reizi pamatskolā notikušiSkolas lepnuma svētki. Tajos tieksveikti skolēni, kuru sniegumsaizvadītajā mācību gadā bijis īpašs.Septiņās nominācijās – Skolas lepnumszinībās, erudīcijā, aktivitātēs,sportā, mākslā, mūzikā, rokdarbos– pavisam sveikti 17 skolēni.Skolas direktore Ināra Eliņastāsta, ka sadarbībā ar «Swedbank»galvenās balvas ieguvējisaņem vāzi ar uzrakstu «Skolaslepnums». Tradicionāli pasākumuvada skolas bijušie absolventi, betbalvas skolēniem pasniedz ievērojamipagasta un novada ļaudis.Zaļenieku arodvidusskolas audzēkņupašpārvalde uzsākusi jaunutradīciju – konkursu «Gada balva»–, lai ik gadu būtu iespēja izvērtētaudzēkņu un skolotāju darbu unizvirzīt labākos trīs nominācijās.Skolas direktores vietniece audzināšanasdarbā Dace Vīpule-Kuļikastāsta, ka šogad balvu nominācijā«Gada skolotājs» saņēma elektriķuTop sporta laukums«Lai gan laukums atrodasnožogotā centrateritorijā, tas būs publiskipieejams visiem pagastabērniem. Tas ir ļoti svarīgi,jo Elejā nav sporta zāles,bet bērni un jaunieši irjāradina pie aktīva dzīvesveida,»tā N.Veinberga,piebilstot, ka pulksten 23teritorija tiek slēgta, bettajā laikā bērni nedrīkst atrastiesārpus mājām vieni.Projekts tiek īstenots Lauku attīstībasprogrammas «Leader» pasākuma«Lauku ekonomikas dažādošanaMākslas pulciņš rāda, ko protJūnijā saieta namā apskatāmaElejas mākslas pulciņagleznu izstāde «Krāsu spēles»,informē pagasta kultūrasdarba organizatore AndaBreiere.LielplatoneSeptiņpadsmit jaunieši vecumāno 13 līdz 17 gadiem piedalījās pasākumā«Piedzīvojumu nakts Lielplatonesmuižā» – pastaigājās panaksnīgo muižas parku, iepazināsar muižas vēsturi un nostāstiem parto, skatījās spoku filmas, stāstīja unklausījās spoku stāstus.Lielplatones pagasta jauniešuAr Aijas Melngalves gādībuLielplatonē top senioru klubiņš.Interesenti kopā sākanākt februārī, bet nu uz vasarupaņemts pārtraukums, lai atsāktudarboties rudenī.Dienas centrā «Birztaliņas»notika seminārs «Virtuves unsadzīves gudrības». To atbalstaJelgavas novada Sociālais dienests,galvenais mērķis – veicināt klientusociālo prasmju pilnveidi.Izstādē ir apskatāmi Ievas Trigubas,Lilianas Skudras, NatālijasKarllišas, Ilonas Rudovskas,Vijas Pavilaites, Ivetas Višņakovasun MatīsaVišņakova darbi.Mākslas pulciņšElejā darbojas nopērnā gada, tā vadītājair Ieva Trigubano Elejas. Pulciņanodarbībasnotiek ceturtdienuvakaros saietanamā.Meklē nakts piedzīvojumusTop senioru klubiņšĪsā darbošanās laika spilgtākaispiedzīvojums ir ekskursija uzDobeli. «Bijām ceriņu dārzā, stādaudzētavā,apskatījām rekonstruētotirgus laukumu un uz īsu brīdipiestājām arī Tērvetē,» stāsta Aija.Ekskursijā devās 12 seniori.Interesenti, kuri vēlas iesaistītiesklubiņā, var sazināties arMācās saimniekot taupīgiSemināru vadīja Kalnciema sociālādarbiniece Iveta Miķelsone-Gasanova,kura iepazīstināja ar daudzveidīgu,lētu un garšīgu ēdienu pagatavošanuno ES pārtikas pakā esošiem produktiem.Semināra dalībnieces vērojaNoskaidroti skolas lepnumiŠogad balvu pasniedzēju vidū bijamūsu skolas ilggadējās skolotājasIda Giniborga un Helēna Saukāne,sporta entuziasts, kādreizējais Latvijasun daudzkārtējais Jelgavas rajonačempions galda tenisā Ivars Vītols,Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstesmuzeja vadītāja Ineta Freimane,Zaļenieku pārvaldes vadītājs OjārsArī arodskolā iedibina konkursuskolotājs Jānis Spalvēns, nominācijā«Gada grupas audzinātājs» – grāmatvežuun klientu apkalpošanas speciālistuaudzinātāja Ilze Derevjanko, bet nominācijā«Gada grupa» titulu saņēma2. kursa pavāru grupa. Audzēkņupašpārvalde un skolas administrācijacer, ka šis pasākums nākotnē būsmotivācija katram audzēknim un skolotājambūt vēl labākam, radošākam,profesionālākam.un dzīves kvalitātes veicināšanavietējo attīstības stratēģiju īstenošanasteritorijā» gaitā.lietu un mūžizglītības koordinatoreEverita Džeriņa norāda, ka iniciatīvapar nakts pasākumu nāca nopagasta jauniešiem, kuri apmeklējauniešu centru un ir apvienojušiesjauniešu iniciatīvas grupā «ActiveL».Pasākums tika rīkots ar mērķi veicinātjauniešu interesi par pagastavēsturi un iesaistīties muižas muzejaatjaunošanā. Jauniešiem bija jāsagatavopriekšnesumi, labākie tikaapbalvoti.E.Džeriņa jauniešu vārdā sakapaldies Jelgavas novada Bāriņtiesasloceklei Dacei Saliņai parbrīvprātīgu iesaistīšanos pasākumaorganizēšanā un vadīšanā, kāarī aizraujošo, leģendām apvītomuižas vēstures notikumu atspoguļošanu.Aiju pa tālruni 29341596 vaiinteresēties pie dienas centravadītājas Everitas Džeriņas(tālrunis 29759964). Līdz šimtikšanās notika mēneša pēdējāceturtdienā pulksten 14 skolā.Aktīva pulcēšanās atsāksiesaugusta beigās.ēdienu gatavošanu, apsprieda receptesun degustēja ēdienus. Nu viņas,uzzinājušas, kā pabarot ģimenipar 1,5 latiem, ar nepacietību gaidapasākuma turpinājumu, kura tēmabūs veltīta saldajiem ēdieniem.Briedis, skolas deju kolektīvavadītāja Madlēna Bratkus.Tiek pasniegta arī īpašaDirektores balva, un to šogadieguva 8. klases skolniece AgateVasiļjeva, kura vēl saņēmabalvu nominācijā «Rokdarbi».Galveno balvu nominācijā«Erudīts» saņēma RenātePaulušenko (9. klase), «Teātris»– Jānis Dimants (6. klase), «Aktivitātes»– Niks Karlsons (8. klase),«Sports» – Sindija Vanaga (7. klase),«Zinības» – Gustavs Neimanis (7.klase), «Mūzika» – Agnese Šulca (9.klase), «Māksla» – Irina Masalova(7. klase).


pagastu mozaīka2012. gada jūnijs7ValgundeJelgavas novada dome izsniegusiatļauju II kategorijas šautuvesizveidei un darbībai Valgundespagasta Kalnciema vidusskolā.Tas aktuāli ir jaunsargiem, joviņiem nepieciešams nodrošināttreniņus šaušanā. Šautuvi varēsiznomāt arī citi interesenti, kasvēlas trenēties šaušanā sertificētainstruktora vadībā.Lai mācību procesu tuvinātudabai, aizvadītajā mācību gadāKalnciema vidusskola iesaistījās«Mammadaba» meistarklasē,kas aicina skolotājusdoties ārpus skolas, rosinaapgūt pasauli daudzveidīgākuun veselīgāku, informē skolaslietvede Inese Vaivode.Gluda -Darbu uzsāk šautuveIepazīstas ar citupagastu jauniešiemGlūdas pagasta Nākotnē notikapasākums «Meklējot Nākotni»,kura mērķis bija citu pagastujauniešus iepazīstināt ar Glūdaspagastu, stiprināt draudzību unveicināt turpmāku sadarbību.Glūdas pagasta kultūras darbaorganizatore Dace Laure stāsta,ka pasākumā piedalījās jauniešino Līvbērzes, Platones, Valgundes,Kalnciema un Zaļeniekiem,kā arī no Glūdas. «Komandāmvajadzēja pēc kartes un norādēmatrast 12 kontrolpunktus, izpildītLivberze - -Iedzīvotāji aicināti ziedotdaudzgadīgus augus akmensdārzaveidošanai pie sporta laukuma.Pārvaldes vadītāja RutaMedne stāsta, ka akmeņi tika savāktipie sporta halles Lielās talkaslaikā, bet tie vēl tiks sakārtoti,pievesta zeme. Akmensdārzuplānots veidot augusta sākumā,Līdz 24. jūnijam Ģederta EliasaJelgavas Vēstures un mākslasmuzejā apskatāma Latvijaskultūrvēsturisko novadu tautaslietišķās mākslas izstāde, kurā,lai atspoguļotu Zemgales novadatradīciju bagātību, būs arī TLMS«Līve» darbi.Ekspozīciju veido ZemgaleiSkolā viesojas CūkmensPirmais izaicinājums bijaMeža olimpiāde, kurā skolotājasLienes Rasnačas vadībāpiedalījās vizuālās mākslas pulciņš.Skolēni apmeklējaJaunmoku pili, uzstādījapašgatavotus putnu būrīšus,stādīja mežu, piedalījāsSkolas talkā. 195dalībnieku konkurencētikai deviņas skolas ieguvaatzinību, tostarp arīKalnciema vidusskola.Balva – atraktīvā Cūkmenaviesošanās skolā.«Mammadaba» meistarklasiorganizē «Latvijasvalsts meži».uzdevumus un pie katra objektaizveidot atraktīvu foto. Noslēgumākatra komanda prezentējasavu stāstu vai dzejoli par dienāpieredzēto, un pārējiem dalībniekiemtika demonstrēti komandasfotouzņēmumi,» tā viņa.Ņemot vērā balsojumu, atraktīvākieun izdomas bagātākiejaunieši dzīvo Kalnciemā. 2. vietuieguva Platones komanda, 3.– Zaļenieku jaunieši.Pasākumu organizēja Glūdaspagasta jaunieši sadarbībā arNākotnes kultūras namu.Sakopto sētu īpašniekusgodinās pagasta svētkosVeidos akmensdārzuun atbildīgābūs Ilga Kokle,kuras darinātiesiena zaķi unciti dzīvniekijau kļuvuši pariecienītu fotografēšanāsvietuLīvbērzē.«Jaunsargi jau uzrāda labus rezultātusdažādās šaušanas sacensībās,taču nepieciešama regulāra trenēšanāsun pastāvīgi pieejama šautuve,»skaidro jaunsargu instruktors OskarsKarls. Viņaprāt, jaunsargu pulciņšbūtu jāizveido katrā pagasta skolā,lai jauniešiem nodrošinātu iespējuattīstīt dažādas prasmes un brīvolaiku aizpildīt lietderīgi.Virzot lēmumprojektu apstiprināšanai,īpaša uzmanība pievērstadrošības normu ievērošanai. Būvvaldesniegusi pozitīvu atzinumu paratbilstību normatīvo aktu prasībāmbūvniecības jomā, arī VUDG atzinumāminēts, ka šaušanas stendsatbilst ugunsdrošības noteikumuprasībām.Apstiprināta arī šautuves pakalpojumumaksa: šautuves īre 1personai (1 pozīcija) – 2,50 Ls/h,šautuves īre (visas pozīcijas) – 10Ls/h, instruktora pakalpojumi – 5Ls/h.KalnciemsBērnudārzs «Mārīte» pārgājisuz vasaras darba režīmu. «Tasnozīmē, ka jūnijā un augustādarbosies trīs dežūrgrupas, betjūlijā bērnudārzs būs slēgts,»informē iestādes vadītāja SnežanaBoļšakova.Šogad bērnudārzu absolvējušas25 «mārītes», kas sasniegušasskolas vecumu, savukārt septembrīKalnciema pagasta vidusskolalepojas ar audzēkņu sasniegumiemdažādos konkursos un Jelgavas,Ozolnieku novada olimpiādēs.2011./2012. mācību gadā SabīneMiķelsone ieguva 1. vietu bioloģijas(skolotāja Anita Klupša) un 3. vietukrievu valodas (svešvaloda) olimpiādē(Nellija Švede); Edgars Jansonsieguva 1. vietu bioloģijas olimpiādē;Anna Katrīna Markule ieguva 2.vietu bioloģijas olimpiādē; KalvisKažoks ieguva 1. vietu bioloģijasun 2. vietu ekonomikas olimpiādē(Līga Sokolova); Vladislavs ŽeinisPagasta pārvalde apzinājusi sakoptākāsviensētas un mājas, laiizvirzītu pretendentus Jelgavas novadakonkursam «Sakoptākā sēta».«Tā kā visus novada konkursam pieteiktnevarējām, pārvalde pārējos centīgosplāno godināt pagasta svētkos,kas paredzēti 28. jūlijā,» tā pārvaldesvadītāja Ruta Medne, piebilstot, ka arīpagasts cītīgi kopj savas teritorijas. Tāpatiesaistījušies uzņēmēji un dāvāpagastam ziedus. Par to paldies jāsakaInesei Tiesnesei, SIA «Fama»un tās īpašniecei Dinai Upeniecei,SIA «Zemgales Eko».«Līves» darbi – Zemgales novada izstādēraksturīgās zvaigžņu segas, niansētismalkas toņu pārejas šatiersegāsun lielajos lakatos, kā arī dažādāsdreļļu tehnikās austi galdauti.Dzīvespriecīgi krāsās un materiālufaktūrās būs austie grīdas celiņi,kas šobrīd kā audumu veids piedzīvosavus ziedu laikus. Studijasvadītāja Ligita Ozolniece norāda,ka apskatāmi Svetlanas Zvirgzdiņas,Lienes Ozoliņas, Ievas Daņilānes,Veltas Livandovskas,Tatjanas Jansones, MonikasTrušeles, Liānas Spruktas unviņas pašas darbi.Kultūrizglītības un nemateriālāmantojuma centrs izstādirīko, lai izvēlētos darbus XXVVispārējo latviešu Dziesmu unXV Deju svētku izstādei.PlatoneBērnudārzs jūlijābūs slēgtsSkola lepojas!Platones pagasta pirmsskolasizglītības iestādes gaidajaunus audzēkņus. Vecāki, kasvēlas savu bērnu sūtīt dārziņā,aicināti sazināties ar attiecīgoiestādi.Platones filiāles pirmsskolasgrupas nākamajam mācību gadamaicina pieteikt bērnus no3 līdz 6 gadu vecumam. Platonesfiliālē ir divas pirmsskolasgrupas – «Pēcīši» (3 – 4 gadi)un «Kāpēcīši» (5 – 6 gadi).Mazākie bērni apgūst pirmāsmācību prasmes un iemaņas,komunicēšanas spējas, kā arīdeju pulciņā var apgūt pirmosdeju soļus. Lielākie bērni tieksagatavoti mācībām skolā,kā arī apgūst iemaņas angļuvalodā un piedalās dejošanasnodarbībās. Abām pirmsskolasturpināsies 1,5 gadus veco bērniņuuzņemšana. «Pusotrgadīgo bērnuuzņemšanu sākām aprīlī. Gribētājuapmeklēt bērnudārzu šajā vecumāir diezgan daudz, tāpēc uzņēmāmarī divu gadu un četrus mēnešusvecus mazuļus,» tā S.Boļšakova,aicinot vecākus interesēties jaulaikus. Iestādes tālruņa numurs ir63069516, e-pasts: marite@jelgavasnovads.lv.ieguva 3. vieta krievu valodas olimpiādē;Polina Drozdova ieguva 3.vietu matemātikas olimpiādē (AndraFrišmane); Raivo Ziemiņš izcīnīja2. vietu sākumskolas olimpiādēkonkursā un skatītāju simpātiju skatuvesrunas konkursā «Dzejniekakabatā» (Andra Frišmane); MarijaFjodorova ieguva 1. vietu krievuvalodas konkursā «Mans novads»(Nellija Švede).Arī mūsdienu deju kolektīvsveiksmīgi piedalījies lielkoncertāMadonā un starptautiskās dejasmākslas izstādes festivāla mūsdienudeju lielkoncertā «Durvis vaļā!».VircavaVircavas pagasta pārvalde uzJelgavas novada svētkiem, kas notiks7. jūlijā Elejas parkā, organizēautobusu. Tas būs bez maksas.Lai bērnus iepazīstinātu arbibliotēku, Vircavas vidusskolaspirmsskolas grupiņai tika rīkotszīmējumu konkurss «Kāds irmans Lieldienu zaķis». «Šādipasākumi bērnos rada interesipar bibliotēku un audzina jaunoslasītājus,» pārliecināta tāsUz novada svētkiem būs autobussPagasta iedzīvotāji, kuriemtas nepieciešams, lūgums zvanītpa tālruni 63085984 (Aija) vai20386462 (Sanita) un pieteiktiesbraucienam. Par autobusamaršrutu un izbraukšanas laikuinformācija tiks sniegta tuvāksvētkiem.Palīgēkas no Kadastra reģistra var dzēst bez maksasLīdz 1. oktobrim bez maksasiespējams dzēst no reģistra tāspalīgēkas, kas dažādu iemesludēļ dabā vairs nepastāv, bet irreģistrētas Kadastra reģistrā unpar kurām var tikt aprēķinātsnekustamā īpašuma nodoklis(NĪN).Lai dzēstu palīgēku no kadastrareģistra, īpašniekam jāsaņem Būvvaldesatzinums, ka reģistrētā būvedabā nepastāv, un jāiesniedz ValstsBērnudārzi gaida jaunus audzēkņusgrupām notiek nodarbības logoritmikā,ir pieejama logopēda palīdzība.Skolā bērni saņem siltaspusdienas, bet ceļu uz skolu unmājup nodrošina pagasta transports.Jaunus audzēkņus pirmsskolasgrupās gaidīs pieredzesbagātas un mīļas skolotājas JudītePlatones filiāle Tālrunis: 63086586Vadītāja Agnese Upmane E-pasts: platonesfiliale@jelgavasnovads.lvLielvircavas filiāle Tālrunis: 63086112Vadītāja Valda DzeneE-pasts: lielvircavasfiliale@jelgavasnovads.lvSesavaLai iedzīvotājiembūtu drošāk,Kastaņuielā Bērvircavāuzstādīti gulošiepolicisti unbraukšanas ātrumuierobežojošaszīmes.zemes dienestā, kura darbinieki neesošopalīgēku no reģistra dzēsīs bezmaksas. Informāciju par būvēm, kasdabā vairs nepastāv, bet ir reģistrētasīpašuma sastāvā, var saņemt bezmaksas portālos www.latvija.lv, www.epakalpojumi.lv, www.kadastrs.lv,kā arī klātienē Valsts zemes dienestaKlientu apkalpošanas centros vaipašvaldībā.Visām ēkām un būvēm, kuras pēclikuma jāapliek ar nodokli, jābūtreģistrētām Kadastra reģistrā. JaBērnus iepazīstina ar bibliotēkuvadītāja Aija Bērziņa.Bērni audzinātājas Ivetas Gribustesvadībā izgatavoja darbiņus,kas bija aplūkojami bibliotēkā, unlasītāji tos vērtēja, piespraužot«zaķīšus». Maija beigās maziemākslinieki kopā ar audzinātājāmtika aicināti uz bibliotēku,Kode un VelgaRoziņa.V i r c a v a sv i d u s s k o l a sLielvircavasfiliāles pirmsskolasgrupair atvērta nopulksten 8 līdz18. Tajā darbojasdivas vecumagrupas:bērniem no 2līdz 4 gadiemun no 5 līdz 6gadiem. 2012./2013. mācībugadā plānots uzņemt bērnus jauno 1,8 gadiem. Bērniem tiks nodrošinātaēdināšana – brokastis,pusdienas, launags. Par viņiemrūpējas divas pirmsskolas skolotājasun divi skolotāju palīgi.Mazajiem bērniem ir iespējagulēt pusdienlaiku. Dienas laikānotiek rotaļnodarbības, mūzikasnodarbības. Sešgadīgajiem plānotaangļu valodas apmācība,kā arī tautisko deju nodarbības.Pieejams arī logopēds.Uzlabosatiksmes drošībuPagasta pārvaldesvadītājsJānis Skrauplis norāda, ka iniciatīvapar drošības pasākumunepieciešamību nākusi no iedzīvotājiem.«Pagasta iedzīvotājusapulcē, kas notika pērnā gadanogalē, par to tika runāts – Kastaņuielas iedzīvotāji lūdza rastiespēju samazināt transportakustības ātrumu gar daudzdzīvokļumājām, lai bērniem būtudrošāk uzturēties ārā,» norādapārvaldes vadītājs. Ņemot vērāiedzīvotāju ieteikumus, tikaizstrādāts kustības drošības projekts,kas saskaņots ar «Latvijasvalsts ceļiem». Rezultātā uzstādītidivi ātruma vaļņi un ātrumuierobežojošas ceļa zīmes – tagadpa Kastaņu ielu var braukt arātrumu 30 kilometri stundā.J.Skrauplis arī turpmāk aicinaiedzīvotājus nebūt kūtriem unziņot par problēmām, izteiktpriekšlikumus to risināšanaiun ierosinājumus, kas būtujāuzlabo pagastā, un pārvaldeiespēju robežās mēģinās risinātšos jautājumus.Pārvaldes vadītājs iedzīvotājuspieņem pirmdienās no pulksten13 līdz 18 un ceturtdienāsno pulksten 9 līdz 13.īpašnieks to nav savlaicīgi izdarījis,pašvaldībai ir tiesības, pamatojotiesuz Latvijas Administratīvo pārkāpumukodeksa 152. 6 pantu, uzliktsoda naudu – fiziskām personāmno 50 līdz 150 latiem; juridiskāmpersonām no 100 līdz 1000 latiem.Likums arī atļauj pašvaldībām bezēku un būvju īpašnieka piekrišanasdeklarēt nereģistrētās ēkas Kadastrareģistrā.Papildu informācija pa tālruni63086015 (Alla Jemeļjaņenko).lai skaitītu zaķīšus. Par priekumazajiem atzinību saņēma visi20 zīmējumi. «Bērnu centība undzīvespriecīgie zīmējumi ienesasiltumu gan bibliotēkas, gantās apmeklētāju ikdienā, tādēļšo sadarbību turpināsim,» tābibliotēkas vadītāja.


8 2012. gada jūnijs notikumiPasākumiElejā 22. jūnijā pulksten 19 – Jāņu ielīgošana kopā ar pagasta pašdarbniekiem,ugunskurs un citas aktivitātes (skvērā pie bijušā universālveikala). 23. jūnijā pulksten 23 – Vasaras saulgriežu zaļumballe. Spēlēs «Brenčamuzikanti», darbosies bārs. Ieeja – bez maksas (Elejas parka estrādē).Glūdā 22. jūnijā – ielīgošanas pasākums. Pulksten 18 – lauku labumu tirdziņš,pulksten 18.30 – koncerts, pulksten 21 – balli spēlēs Imants Melnis. Ieeja– bez maksas (Nākotnes kultūras namā).Jaunsvirlaukā 20. jūnijā pulksten 19 – ielīgosim Jāņus ar dziesmām un rotaļām kopā arTautas tradīciju kopu, pīsim vainagus, siesim sieru. Laipni aicināti, līdzi ņemotpļavas vai dārza puķes. Ieeja – bez maksas (pie «Līdumiem»). 23. jūnijā pulksten 11 – sporta spēles gan komandām, gan individuāli.Pulksten 22 – zaļumballe: spēlēs šlāgergrupa «Uldis un Ints». Ieeja – bezmaksas (pie «Līdumiem»).Kalnciemā 22. jūnijā 19 – Jāņu ielīgošana «Visa laba Jāņu zāle...». Ieeja – bez maksas(kultūras nama pagalmā).Lielplatonē 22. jūnijā pulksten 20 – ielīgošanas pasākums Sidrabes parkā. Aicinātivisi, kas vēlas tirgoties. Darbosies bufete. Pēc pasākuma – balle. Ieeja – bezmaksas.Līvbērzē 23. jūnijā pulksten 22 – Līgo vakara balle kopā ar Ēriku Gruzniņu (estrādē).Ieeja – bez maksas. Informācija pa tālruni 26574144.Platonē 22. jūnijā pulksten 18.30 Platones centrā, pulksten 20 Lielvircavas centrā– Vasaras saulgriežu ielīgošana kopā ar pašdarbības kolektīviem. Papilduinformācija pa tālruni 26547117. 23. jūnijā no pulksten 22 – Līgo balle Platones centrā. Spēlē grupa «Taizers»no Rīgas. No pulksten 22 – Līgo balle Lielvircavas centrā, spēlē «Rožmaluķirši» no Bauskas.Svētē 21. jūnijā pulksten 19 pie Svētes skolas un pulksten 21 pie Jēkabniekukultūras nama – ielīgosim Vasaras saulgriežus kopā ar Svētes pagasta pašdarbībaskolektīviem! 23. jūnijā pulksten 22 – Jāņu nakts balle kopā ar grupu «Liepavots» noJēkabpils. Ieeja – bez maksas.Valgundē 22. jūnijā pulksten 19 – lustīga ielīgošana ar koncertu izrādi R.Blaumaņa«No saldenās pudeles». Piedalās Valgundes amatierteātris, līnijdejotāji, VPDK«Valgundietis», folkloras kopa «Nāburdzīte». Ieeja – bez maksas, līdzi ņemotJāņu zāles (pie «Avotiem»).Vilcē 23. jūnijā pulksten 21 – Līgo svētku balle. Ieeja – bez maksas (Jāņu laukumā).Vircavā 23. jūnijā pulksten 23 – Jāņu ielīgošana un zaļumballe ar NormunduCielavu. Ieeja – bez maksas (Vircavas parkā).Par izmaiņām pasākumu norisē seko līdzi mājas lapaswww.jelgavasnovads.lv sadaļā «Kultūras afiša».Sporta pasākumiSesavā 16. jūnijā pulksten 10 – Sesavas pagasta sporta svētki. Papildu informācijapa tālruni 29669395 (Inga).Platonē 17. jūnijā – volejbums. Papildu informācija pa tālruni 28894791 (Imants).Zaļeniekos 30. jūnijā – Zaļenieku pagasta sporta svētki. Papildu informācija pa tālruni28361291 (Antra).Vircavā 14. jūlijā – Jelgavas novada 3. sporta svētki. Papildu informācija pa tālruni29111216 (Jānis).Latvijas Lauku konsultāciju centraJelgavas konsultāciju biroja aktualitātes1. Aicinām pieteikties jauniešus vecumāno 18 līdz 30 gadiem, kuri vēlās mācītiesun uzsākt vai attīstīt savu uzņēmējdarbībulaukos. Programmas gaitā jaunieši konsultantuvadībā sagatavos biznesa plānu,piedalīsies pieredzes apmaiņā. Biznesaplāni piedalās konkursā «Laukiem būt!»,kur labākais biznesa plāns pretendē uznaudas balvas saņemšanu. Pirmā tikšanās– 19. jūnijā pulksten 10 Latvijas Laukukonsultāciju centra Jelgavas konsultācijubirojā Dobeles ielā 41a. Pieteikšanās– līdz 18. jūnijam pa tālruni 25927898(Margarita) vai e-pastu: margarita.korolonoka@llkc.lv.Dalība – bez maksas.2. Sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldībuun projekta EDIC atbalstu 13.jūnijā notiks izbraukuma seminārs «Mazopārtikas ražotāju pieredze produkcijasražošanā, sadarbībā un piegādē vietējampatērētājam», kur Jelgavas novada mājražotājiiepazīs labo piemēru pieredzimājražošanā kaimiņu novadā Bauskā.Pieteikšanās un papildu informācija – patālruni 27877006 vai e-pastu: vidaga.vitola@llkc.lv.Dalība – bez maksas.LLKC Jelgavas konsultāciju birojagalvenie darbības virzieni:• lauku uzņēmēju profesionālo unekonomisko zināšanu paaugstināšana unpraktiskas palīdzības sniegšana veiksmīgasuzņēmējdarbības attīstībai.Pakalpojumi un konsultācijas:• ražošanas analīze un plānošana;• augkopības konsultācijas un pakalpojumi;• grāmatvedības pakalpojumi;• projektu sagatavošana;• lauku nevalstisko organizāciju projektukoordinēšana;• semināri, apmācības.Koordinātes:Dobeles iela 41a, Jelgava, LV-3001Tālrunis: 63050555Fakss: 63011579Mob. tālrunis: 29453719E-pasts: jelgava@llkc.lvMājas lapa: www.llkc.lv; www.laukutikls.lv«Jelgavas Novada Ziņas» Metiens – 8000 eks. Reģistrācijas apliecības nr. 000703361Izdevējs: Jelgavas novada pašvaldība Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV – 3001 Tālrunis 63022238, fakss 63022235e-pasts: zinas@jelgavasnovads.lv Iespiests: SIA «Reneprint» Iznākšanas datums: 12.06.2012.Laiks likt par sevi runāt7. jūlijā Elejas muižas parkā notiksotrie Jelgavas novada svētkiar devīzi: «Jelgavas novads– stabilai nākotnei». «Ja pirmosvētku galvenais uzdevums bijaapzināties, kas mēs esam un kokatrs varam sniegt novadam,tad šogad mērķis ir novada popularizēšana,tā atpazīstamībasveicināšana, identitātes veidošanaun stiprināšana,» uzsverpašvaldības Kultūras nodaļasvadītāja Dzintra Zimaiša.Ideja par identitātes veidošanu un stiprināšanucaurstrāvo visus svētku pasākumus.«Visu gadu pašvaldība ir strādājusi,lai kļūtu atpazīstamāka, un svētki būslaiks, kad novada iedzīvotāji tiks iepazīstinātiar novada logo, saukli, krāsām,» tāDz.Zimaiša, piebilstot, ka jau no mazotnesir jāmāca piederības sajūta – tikai tad varizaugt lokālpatrioti. Tāpēc arī bērnu radošajāsnometnēs «Mūzika un māksla sauc»,kas notiks no pulksten 11 līdz 18, bērnilīdztekus citām aktivitātēm darbosies arīar novada krāsām, liks puzli – logo.Svētku režisore Dace Vilne uzsver,ka nākotni var veidot tikai uz spēcīgiempamatiem, tāpēc būtiski ir apzināties savupagātni. Un šajos svētkos tiks atdzīvinātaviena no leģendām, kas saistīta ar mūsunovadu, – par jauno grāfieni DagmāruMēdemu, kura nelaimīgas mīlestībasdēļ darīja sev galu. «Pārsteigums būs arīDagmāras mīlas dzēriens, ko svētku dalībniekivarēs nobaudīt,» piebilst Dz.Zimaiša,norādot – dzērienu gatavos Zaļeniekuarodvidusskolas audzēkņi.Jāpiebilst, ka Dagmāra ir tikai viens novēsturiskajiem tēliem, kas būs sastopamiElejas parkā. Turklāt ikviens varēs ar šiemvēsturiskajiem personāžiem nofotografētiesun stundas laikā saņemt arī bildes.Pirmo reizi kopā aicināti arī Jelgavasnovada uzņēmēji, kas, tāpat kā ikviens nomums, ir novada lepnums. PašvaldībasAttīstības nodaļas vadītāja Līga Lonertestāsta, ka pieteikušies 23 uzņēmēji, un taspirmajai reizei esot daudz. «Tas liecinapar uzņēmēju attieksmi pret novadu,pašvaldību,» viņa uzsver. Gadatirgū tikspiedāvāti gan rokdarbi, gan ādas un kokaizstrādājumi, gan pārtika – siers, kūpināju-SportsTuvojas novada sporta svētkiJelgavas novada trešie sportasvētki šogad notiks 14. jūlijā Vircavā.Pulcēšanās – pie Vircavasvidusskolas no pulksten 10, betatklāšanas parāde – pulksten10.30.Arī šogad sporta svētku organizēšanā iesaistītsne tikai Sporta centrs, bet visi pagasti,jo katram jāsagatavo un jānovada viena disciplīna.«Šis modelis ir veiksmīgs, jo, pirmkārt,iesaistās visu pagastu pārstāvji, otrkārt, tasdažādo programmu,» norāda Sporta centravadītājs Vladislavs Beitāns.Programmā iekļautas 15 disciplīnas. Šogadir vairāki jaunumi, piemēram, sievu stumšana,tautas bumba dāmām, stipro skrējiens, fotoorientēšanās.Pērn pirmo reizi notika sievunešanas sacensības, kad ģimenes galvāmmi, garšaugi –, gan stādi, gan agroķīmijaspreces, sevi prezentēs arī viesu mājas.Gadatirgus ilgs no pulksten 11 līdz 18, betpulksten 11.30 – prezentācija un svinīgaatklāšana. Muzicēs Ķekavas lauku kapela«Klabatas».«Mans moto ir: novada svētkos ir jāparādakas tāds, ko pagasti nevar atļauties,latiņu esmu pacēlusi visai augstu,» uzsverDz.Zimaiša. Tāpēc šajos novada svētkosdziedās un anekdotes stāstīs Nacionālāteātra aktieri Valdis Zilvers, Zane Jančevskaun Andris Daņiļenko, kā arī uzstāsiesLatvijas Nacionālās operas simfoniskaisorķestris un solisti, kas kopā ar apmēram700 Zemgales koristiem un pašvaldībasamatieru kolektīviem iestudējuši koncertuzvedumu«Vasaras saulgriežu mistērija».«Tajā skanēs dažāda stila mūzika, betcentrālais motīvs būs līgošana. Zīmīgi, kapēc vecā kalendāra Jāņi iekrita 6. jūlijā,bet mūsu svētku kulminācija ir 7. jūlijs.Savukārt lībiešu valodā «līgo» nozīmē«lai top!», kas sasaucas ar šī gada novadasvētku koncertuzveduma tematiku,» stāstaD.Vilne.Jāpiebilst, ka svētkos ar priekšnesumiemuzstāsies arī novada senioru amatieru kolektīvi,visas dienas garumā darbosies ārakafejnīcas un dažādas atrakcijas.Ieeja svētku pasākumos – bez maksas.JNZsavas kundzes bija jāuznes kalnā, bet šogadviņus sagaida jauns pārbaudījums – sievasstumšana ķerrā pa iezīmētu maršrutu. Pirmoreizi novada sporta svētkos notiks Stiproskrējiens – atraktīvas sacensības, kas ietverklasiskās skriešanas, krosa, dažādu veiklībasun spēka disciplīnu elementus. Sacensībupamatuzdevums – pārvarēt šķēršļu joslu unfinišēt pēc iespējas ātrāk. Savukārt fotoorientēšanāsuzdevums – pēc kartes jāatrod objektiun pie tiem jānofotografējas.Visas dienas garumā darbosies atrakcijasbērniem un bufete. Dalībniekiem tiks nodrošinātaspusdienas. Vakarā pēc apbalvošanas– balle. Kā uzsver Sporta centra vadītājs,galvenais ir kopības sajūta un sportiskais gars,nevis uzvaras un balvas. Tiekamies Vircavā!JNZFOTO: Zaļenieku pagasta sportadzīves organizatore AntraFreiberga pagājušajos novadasporta svētkos rīkoja sievunešanas sacensības, bet šogadnešanu nomainīs stumšanaķerrā. «Tas jau ir pārbaudītsmūsu pagastā, un aizgāja uzurrā!» tā viņa, piebilstot, kašāda veida atrakcijas palīdzveidot kopīgo svētku atmosfēruun veicina to, ka ģimenesatpūšas kopā.Svētku programma11.00 – 18.00 – Elejas grāfienes Dagmārasstāsts.11.00 – 18.00 – Jelgavas novada identitātesprojekta «Trans in Form» rezultātuprezentācija.11.00 – 18.00 – «Mūzika un mākslasauc!»: radošās nodarbības, Latvijas–Rumānijasjauniešu pieredzes apmaiņasprojekta noslēgums.11.00 – 18.00 – vizināšanās ar zirgiem.11.30 – 18.00 – «Vietējais uzņēmums– novada lepnums»: prezentācijas atklāšanaun gadatirgus.12.00 – «Kā liepiņa es uzaugu, kā ābelenoziedēju»: senioru kolektīvu koncerts.Vada seriāla «Dzīvoklis» Jančuks jelgavnieksDainis Ozoliņš, muzicēs Jelgavaspilsētas un novada jauniešu bigbends.14.00 – konkursa «Jelgavas novadasakoptākā sēta» laureātu apbalvošana.Muzicē grupa «Tirkizband».15.30 – Latvijas Nacionālā teātra aktierugrupa dzied un stāsta anekdotes.17.00 – muzicē Lietuvas lauku kapela«Švete».21.00 – koncertuzvedums «Vasarassaulgriežu mistērija».22.30 – 4.00 – nakts balle: spēlē «MarkoMan Band» un «Taizers».IEEJA – BEZ MAKSAS!Sacensību programmaLīdz pulksten 10.00 – Ierašanās, pieteikumuiesniegšana.10.30 – atklāšanas parāde.11.00 – volejbols sievietēm un vīriešiem.Sieviešu un vīriešu grupa; piedalās 1997.gadā dzimušie un vecāki.11.00 – florbols, piedalās 1997. gadā dzimušieun vecāki; izspēles kārtība tiks noteiktauz vietas.11.00 – tautas bumba dāmām, komandā 6dalībnieces.11.30 – 13.30 – fotoorientēšanās, piedalāskomanda: 2 – 3 dalībnieki. Līdzi jābūtfotoaparātam vai mobilajam telefonam arkameru.11.30 – 13.30 – florbola metieni vārtos.Katrs izpilda 5 metienus. Uzvar tas, kam lielākaispunktu skaits. Dāmas un kungus vērtēatsevišķi.11.30 – 13.30 – šautriņu mešana. Tautas klase.Katram 10 metieni. Uzvar tas, kurš savāclielāko punktu skaitu.12.00 – 15.00 – sacensības bērniem.12.00 – 14.00 – senioru balva. Piedalāsdalībnieki, kas vecāki par 50 gadiem.12.00 – ugunsdzēsēju un glābēju sacensības.Komandā 6 dalībnieki, no kuriem 2– sievietes.13.00 – 15.00 – stipro skrējiens. Piedalāskomanda: 2 kungi un 1 dāma.14.00 – 16.00 – mešanas daudzcīņa.15.00 – sievu stumšanas sacensības. Piedalāspāris, kura dalībnieki vecāki par 18 gadiem.16.30 – netradicionālās stafetes. Komandā 3vīrieši un 2 sievietes.18.00 – virves vilkšana. Komandā 6 kungi.19.30 – sacensību noslēgums: apbalvošanaun balle.

More magazines by this user
Similar magazines