Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Eiropas Savienībā

aic.lv

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Eiropas Savienībā

Reglamentētas unnereglamentētas profesijasReglametētas profesijas – tādas profesijas,• kurās profesionālo darbību var uzsākt tikai pēcīpašas atļaujas saņemšanas,• un šīs atļaujas izsniegšana pamatojas uz noteiktaveida izglītības un profesionālās izglītības apguvi• dažos gadījumos valstis reglamentē nevisprofesiju, bet gan pašu izglītību, kura sagatvodarbam šajā profesijā


Profesionālo kvalifikācijuatzīšanaReglamentētāmprofesijāmNereglamentētāmprofesijāmSektorusistēmaVispārējāatzīšanassistēmaDarba devēji


Profesionālā kvalifikācija,kas nepieciešama darbībaiprofesijā DV (A)Profesionālā kvalifikācija,kas nepieciešama darbībaitajā pašā profesijā DV(B)Diploms (89/48)(vismaz 3 gadiaugstskolas studiju)Diploms (89/48)(vismaz 3 gadiaugstskolas studiju)Diploms (92/51)(vismaz 1 gadsaugstskolas studiju)Diploms (92/51)(vismaz 1 gadsaugstskolas studiju)Sertifikāts( vidējā profesionālāizglītība)3 gadudarbība profesijā( bez izglītībasapliecinājumiem)Sertifikāts( vidējā profesionālāizglītība)3 gadudarbība profesijā( bez izglītībasapliecinājumiem)atzīšanaatzīšana ja navbūtisku atšķirībuadaptācijas periods vaisagatavotības eksāmens


Jaunā direktīva 2005/36/EC• Pieņemta 2005. gada 7. septembrī,• Apvieno visas profesionālās atzīšanas direktīvas vienā• Attieksies TIKAI uz ES valstu pilsoņiem• Jaunie elementi:– ES kvalifikācija ir arī tāda kvalifikācija, kas iegūta trešajāvalstī, bet atzīta vienā no dalībvalstīm,–Jādod iespējas pretendenta daļējai piekļuvei profesijām(gadījumos, ja uzņemošajā dalībvalstī profesija ir definētaplašāk, bet pretendenta izglītība atbilst vienai vai vairākāmprofesionālām darbībām šajā profesijā– Tiek atvieglota pārrobežu pakalpojumu sniegšana(netiek prasīta reģistrācija vai tā tipa atzīšana, kura ļaujpatstāvīgi un pastāvīgi strādāt profesijā uzņemošajādalībvalstī)


Saistība starp iepriekšējo sektorālosistēmu un vispārējo sistēmu• … tagad saucas “Atzīšana pamatojoties uzminimālo apmācības nosacījumu koordināciju”,•Ja kāda kvalifikācija, uz kuru attiektossektoru sistēma, neatbilst noteiktajiemminimālajiem apmācībasnosacījumiem, to tālāk vērtē pēcvispārējās sistēmas.


Ne vairāk kā vienu līmeni zemāk• Jaunās direktīvas projekts nosaka, ka, gadījumā, japretendentam ir kvalifikācija, kuras līmenis irzemāks nekā tiek prasīts attiecīgajai profesijaiuzņemošajā valstī,atzīšana ir iespējama, ja atšķirība nav lielāka parvienu kvalifikāciju līmeni

More magazines by this user
Similar magazines