Budžetu veidi, to funkcijas

arhivs.db.lv
  • No tags were found...

Budžetu veidi, to funkcijas

Uzņēmuma finanšu plānošana un kontroleBudžetu veidi,3.2.4. to funkcijasBudžeta forma, izstrādāšanas process un vadība netiekreglamentēta, tādējādi budžets ir ne tikai viens no efektīvākajiemfinanšu plānošanas, vadības un kontroles mehānismiem,bet arī viens no elastīgākajiem un ērtākajiem lietošanasinstrumentiem, jo to formu un saturu uzņēmumsvar veidot pats sev, ņemot vērā kompānijas īpatnības unvadībai nepieciešamo informāciju.3.2.4.1.Budžetu veidiIeviešot uzņēmumā budžetēšanas sistēmu, vadītājamjānosaka efektīvai vadībai nepieciešamie budžeti un to izstrādāšanasprincipi. Tālāk uzskaitīti praksē lietotie budžetuveidi.❍ Ilgtermiņa un īstermiņa budžetiPar ilgtermiņa budžetiem tradicionāli uzskata budžetusperiodam virs viena gada, bet par īstermiņa – līdzvienam gadam. Visbiežāk sastopamais budžeta periodsir viens gads.Jāatzīmē, ka kompānijas, kuras vienlaikus lieto ganilgtermiņa, gan īstermiņa budžetus, ļoti efektīvi īstenobudžetēšanas principus. Tas nozīmē, ka kompānijasilgtermiņa budžeta ietvaros ir arī īstermiņa budžetsun, noslēdzot attiecīgā īstermiņa budžeta periodu, ilgtermiņaplāns tiek koriģēts atbilstoši faktiskajiem rezultātiemvai pašreizējai ekonomiskai situācijai.❍ Statiskie un slīdošie budžetiStatiskie budžetiUzņēmums var izstrādāt budžetu konkrētam laika periodam,piemēram, vienam gadam, un strādāt atbilstošiplānotajiem rādītājiem. Perioda beigās parasti sākdarbus pie jauna budžeta izstrādes nākamajam gadam,kurā atkal tiek fiksēti plānotie rādītāji.2004-043.2.4.1


Uzņēmuma finanšu plānošana un kontroleSistēmai ir vairāki trūkumi:– nenoteikts stāvoklis budžeta perioda beigās, kamērnav apstiprināts budžets nākamajam gadam, piemēram,ir iespēja noslēgt līgumu par pamatlīdzekļaiegādi (vai pasūtījumu) nākamajam gadam ar izdevīgiemnosacījumiem, taču nav zināms, vai nākamāgada budžetā tiks akceptēti līdzekļi minētās investīcijasveikšanai;– budžeta periodam beidzoties, darba efektivitāte varsamazināties, it īpaši, ja gada budžets ir jau izpildītsvai arī nepamatoti palielināsies izmaksas, ja uzņēmumamkādā pozīcijā veidojas ekonomija.Jāuzsver, ka šī sistēma ir ērta uzņēmumiem ar vairākāmstruktūrvienībām, valsts uzņēmumiem un citāmlielām organizācijām.Slīdošie budžetiSlīdošie budžeti ir ļoti efektīvi, jo uzņēmums katru ceturksni(vai mēnesi) var strādāt pie jauna budžeta izstrādesjaunajam periodam (piemēram, gada pirmajāceturksnī (vai mēnesī) izstrādā budžetu jaunā gada pirmajamceturksnim (vai mēnesim), otrajā ceturksnī (vaimēnesī) – jaunā gada otrajam ceturksnim (vai mēnesim)).Tādējādi uzņēmums strādā nepārtrauktas budžetēšanasizstrādes, izpildes un kontroles apstākļos.– Tas ir efektīvs paņēmiens, jo kompānijas vadība undarbinieki apzinās uzņēmuma mērķus ne tikai līdzkonkrētā gada beigām, bet vienmēr, piemēram, veselamgadam uz priekšu.– Šīs sistēmas izmantošanai ir vairāki ierobežojumi –to parasti lieto mazas un vidējas kompānijas, kurāsnotiek nepārtraukta un mērķtiecīga finanšu vadībaun ir skaidra attīstības stratēģija; kompānijām ir jārēķināsar nepārtrauktu plānošanas darbu, kas prasapapildu laiku un personāla resursus.❍ Funkcionālie un finanšu budžetiKatrai kompānijai budžets ir individuāls. Taču neatkarīgino kompānijas lieluma un plānošanas detalizācijasbudžetus var iedalīt divās grupās – funkcionālajos jeboperatīvajos budžetos un finanšu budžetos –, kuras iekļaujvairākus veidus. Iespējams, ka lieliem uzņēmu-3.2.4.2 2004-04


Uzņēmuma finanšu plānošana un kontrolemiem katrs budžeta veids būs ļoti detalizēts un plašs,bet mazām kompānijām – tikai viena maza tabula vairinda, taču tālākminētais budžetu dalījums ir raksturīgsvisiem:Funkcionālie jeb operatīvie budžetiFunkcionālie jeb operatīvie budžeti ir visi uzņēmumaplāni par saimniecisko darbību. Funkcionālo budžetuietvaros tiek atspoguļoti uzņēmuma plānotie ienākumino produkcijas (preču un pakalpojumu) realizācijas unizmaksas, kas saistās ar ražošanu, realizāciju un uzņēmumadarbības nodrošināšanu, ieguldījumi.Finanšu budžetiVisas uzņēmuma saimnieciskās operācijas, kas tiekplānotas operatīvajos budžetos, rezultātā tiek apkopotasfinanšu budžetā. Vienīgi finanšu budžeti parāda,vai uzņēmuma plānotā darbība nes peļņu un vai pietieknaudas plānotajiem iepirkumiem.Svarīgāko operatīvo un finanšu budžetu veidiBudžetsAprakstsFunkcionālie jeb operatīvie budžetiPārdošanasprognozeRažošanas plānsIepirkumu plānsMārketinga plānsPārējo izmaksubudžetsKopējais ieguldījumuplānsAtspoguļo visus uzņēmumapārdošanas ieņēmumusAtspoguļo nepieciešamos ražošanas resursus,darba apjomus pārdošanas prognozes izpildei.Ir cieši saistīts ar pārdošanas prognoziAtspoguļo materiālu un izejvielu iepirkumuplānu un ir cieši saistīts ar pārdošanas unražošanas plāniemAtspoguļo visas uzņēmuma plānotāsmārketinga aktivitātesAtspoguļo visas uzņēmuma nodaļu,administrācijas izmaksasAtspoguļo plānotos ieguldījumus aktīvu iegādeiFinanšu budžetiIeņēmumu un izmaksu kopsavilkums(peļņas/vai zaudējumu aprēķins)Bilances budžetsNaudas plūsmaParāda kompānijasdarbības rezultātus2004-043.2.4.3


Uzņēmuma finanšu plānošana un kontrole3.2.4.2.Funkcionālie (operatīvie) budžetiKompānijas funkcionālie jeb operatīvie budžeti veidovisas kompānijas budžetēšanas sistēmas bāzi un ir tiešisaistīti ar uzņēmuma saimniecisko darbību. Galveniefunkcionālo budžetu veidi:– pārdošanas prognoze;– ražošanas plāns;– iepirkumu plāns;– mārketinga izmaksu budžets;– pārējo izmaksu budžeti;– ieguldījumu plāns.PĀRDOŠANAS PROGNOZEPārdošanas prognozes mērķis ir parādīt kompānijasplānotos ieņēmumus. Uzņēmuma ieņēmumi veidojas noprodukcijas vai pakalpojumu realizācijas. Kopējā uzņēmumapārdošanas prognoze veidojas no katras atsevišķa produktavienības pārdošanas plāna – plānotā pārdošanas apjomaun cenas par vienību.Tādēļ pārdošanas prognozes svarīgākās sastāvdaļas ir:❍ pārdošanas prognoze vienībās (tiek noteikta pārdošanasprognoze naturālajās vienībās);❍ cenu prognoze;❍ pārdošanas ieņēmumu prognoze.Pārdošanas prognozes detalizācijaIzstrādājot pārdošanas prognozi, kompānija saskarsiesar jautājumu, cik detalizētiem ir jābūt plāniem.– No finanšu vadības viedokļa ir pietiekami plānotvienīgi kopējo apgrozījumu, ja vien tas sniedz pietiekamuinformāciju produktu ražošanas izmaksuun iepirkumu plāna prognozei.– No pārdošanas, produktu sortimenta un iepirkumuvadības viedokļa pārdošanas apjoma prognozei irjābūt tik detalizētai, cik nepieciešams kvalitatīvai šāpārdošanas darba vadībai un kontrolei.Kompānijas var noteikt pārdošanas prognozi katramproduktam, kas tiek vai tiks ražots, vai katrai produktugrupai. Ņemot vērā kompānijas darbības specifiku, ir nepieciešamsprognozēt pārdošanu ne tikai produktiem un3.2.4.4 2004-04


Uzņēmuma finanšu plānošana un kontroleproduktu grupām, bet arī detalizēti: tirgiem, klientu grupāmvai pat klientiem utt.Pārdošanas prognozi ietekmējošie faktoriPārdošanas prognozes ir vienlaikus visbūtiskākā unvisgrūtāk plānojamā budžeta sastāvdaļa. Svarīgi atcerēties,ka pārdošanas prognozē jācenšas parādīt visus plānotos uzņēmumaieņēmumus. Kā parasti tiek prognozēti kompānijaspārdošanas apjomi?Nebūtu pareizi noteikt nākotnes prognozes, tikai ekstrapolējotpagātnes datus. Jāņem vērā vairāki faktori, kurivar ietekmēt pieprasījumu pēc kompānijas ražotās produkcijas,piemēram:– noieta tirgus augšanas temps;– uzņēmuma tirgus daļa;– cenu izmaiņas;– iespējamais mārketinga kampaņu atbalsts;– konkurentu aktivitātes;– gaidāmās politiskās, likumdošanas, ekonomiskāsizmaiņas.Kompānijas pārdošanas apjomi ir atkarīgi ne tikai nopagātnes sasniegumiem un ārējiem faktoriem, bet arī kompānijaspārdošanas daļas organizēšanas.Uzņēmuma pārdošanas iespējas būtiski ietekmē:– pārdevēju darba organizācija;– plānotā produktu attīstība;– plānotās mārketinga aktivitātes, t.sk. atlaižu politika.Iespējamās problēmasIzstrādājot prognozes, nebūtu slikti izskatīt divus attīstībasscenārijus – optimistisko un pesimistisko. Tas ir nepieciešams,lai labāk novērtētu kompānijas iespējas, draudus,ārējās vides ietekmes pakāpi un izvēlētos visatbilstošākoprognozes variantu.Uzmanīgi jāseko tam, lai pārdošanas prognoze nebūtupārāk optimistiska, jo tas var beigties ar pārmērīgiem ieguldījumiempamatlīdzekļos un krājumos. Tas savukārtsamazina līdzekļu aprites tempu, rada lielus nolietojumanorakstījumus un krājumu uzturēšanas izmaksas un, iespējams,arī palielina sabojātu, novecojušu krājumu apjomu,kā rezultātā samazinās uzņēmuma peļņa.2004-043.2.4.5


Uzņēmuma finanšu plānošana un kontroleUzmanīgiem ir jābūt arī ar pesimistiskām prognozēm.Tās nebūt nenozīmē pārdošanas krituma prognozēšanu,ja tas nav pamatots ar kompānijas stratēģiju vaiārējiem apstākļiem. Pesimistiskās prognozes ir drīzākpiesardzīgas, jo atklāj iespējamos riska faktorus, kas savukārtļauj savlaikus izstrādāt risku mazināšanas pasākumuplānu.Izstrādājot pārdošanas prognozi, padomājiet:1. Vai uzņēmums saglabā (palielina/samazina)savu tirgus daļu?2. Kādas ir tirgus attīstības tendences?3. Kādi ārējie faktori (konkurence, likumdošana,politika utt.) var ietekmēt prognožu izpildi?4. Kas uzņēmumam ir jādara, lai nodrošinātuapgrozījuma pieaugumu?Veidlapas paraugi pārdošanas prognozēšanaiPārdošanas ieņēmumu prognozēšanai var sagatavotveidlapu, kurā iespējams norādīt prognozes katrai prečugrupai vai produktu veidam. Uzņēmums nosaka nepieciešamodetalizācijas pakāpi (pārdevēju vai struktūrvienībugriezumā, preču vai preču grupas griezumā u.tml.). Veidlapuvar veidot gan naturālās vienībās, gan naudas izteiksmē.Veidlapa plānošanai pārdevēju un preču grupu griezumā:Pārdevējs 1 Jan Feb Mar 1 cet. ... KopāKopā ...Preču grupa 1 ...Preču grupa 2 ...Preču grupa 3 ...Preču grupa 4 ...Preču grupa 5 ...Preču grupa 6 ...3.2.4.6 2004-04


Uzņēmuma finanšu plānošana un kontroleVeidlapa visu pārdevēju (struktūrvienību) pārdošanasprognožu apvienošanai:Preču grupa Jan Feb Mar 1 cet. ... KopāKopā ...Pārdevējs 1 ...Pārdevējs 2 ...Pārdevējs 3 ...Pārdevējs 4 ...Pārdevējs 5 ...Pārdevējs 6 ...Šo veidlapu var aizpildīt gan naturālajās vienībās, gannaudas izteiksmē.RAŽOŠANAS PLĀNSRažošanas plāna mērķis ir atspoguļot visas uzņēmumaražošanas izmaksas. Uzņēmuma produktiem, kuri tikaplānoti pārdošanas prognozē, attiecīgi jābūt atspoguļotiemarī ražošanas plānā, lai varētu sekot ražošanas resursupietiekamībai.Tas ir ļoti būtiski, jo uzņēmumam vienmēr ir jābūtpietiekamiem gatavās produkcijas krājumiem, lai nodrošinātuklientu pasūtījumus. Tajā pašā laikā krājumi nedrīkstbūt neatbilstoši lieli, jo tas palielina uzņēmuma izmaksas.Ražošanas budžeta sastāvdaļas:❍ ražošanas plāns vienībās (ražošanas plāns naturālajāsvienībās atbilstoši pārdošanas prognozei);❍ ražošanas izmaksu prognoze (produkta un periodaizmaksas).Lai mazinātu uzņēmuma kopējo finanšu risku, ja pārdošanasprognoze būtiski atšķiras no reālās izpildes, produkturažošanas plāns tiek sadalīts posmos:❍ izmaksas, kuras var tieši attiecināt uz produktu vienību:Izmaksu grupaTiešo materiāluizmaksu budžetsTiešo personālaizmaksu budžetsIzmaksu veidiIekļauj preču iepirkšanas izmaksas, tiešāspakalpojumu izmaksas, tiešos nodokļus,deklarēšanas izmaksas, plānotās preču iegādesatlaides un citas tiešās materiālās izmaksasIekļauj strādnieku algas, sociālo nodokli,uzņēmējdarbības riska valsts nodevu,kompensācijas, apdrošināšanas polišu izmaksasun citas personāla izmaksas2004-043.2.4.7


Uzņēmuma finanšu plānošana un kontrole❍ izmaksas, kuras precīzāk ir plānot par periodu:Izmaksu grupaCitu ražošanasizmaksu budžetsIzmaksu veidiCitas ražošanas izmaksas (nolietojums,ražošanas telpu noma u.tml. izmaksas)Izstrādājot ražošanas plānu, padomājiet:1. Vai ir nepieciešams palielināt ražošanas jaudas, investējotjaunā ražošanas iekārtā?2. Vai ir iespējams samazināt izmaksas, izvēloties jaunuspiegādātājus vai pilnveidojot ražošanas tehnoloģiju?Veidlapas paraugi ražošanas izmaksu plānošanai❍ Tiešo materiālu izmaksu budžeta veidlapaTiešo materiālu izmaksu budžeta veidlapu izstrādā vainu uzņēmumam kopumā, vai katrai ražošanas struktūrvienībai.Izmaksas tiek apkopotas tik detalizēti, cik tas ir nepieciešamsuzņēmumam, piemēram, preču grupu griezumā:Preču grupa Jan Feb Mar 1 cet ... KopāKopā ...Materiālu iepirkšanas izmaksas ...Tiešie nodokļi ...Ārējo pakalpojumu izmaksas ...❍ Personāla izmaksu budžeta veidlapaTiek plānotas personāla izmaksas darbinieku grupai,ņemot vērā arī plānoto darbinieku skaita palielināšanu/samazināšanunākamajā pārskata periodā. Arī personāla izmaksubudžeta veidlapas detalizācijas pakāpi nosaka uzņēmumavajadzības.Personāla izmaksu budžeta veidlapa:Darbinieks Izmaksu veids Jan Feb Mar 1 cet ... KopāStrādnieku grupa AlgaStrādnieku grupa Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva ...Strādnieku grupa Sociālais nodoklis...Strādnieku grupa ... ...Kopā Kopā izmaksas ...3.2.4.8 2004-04


Uzņēmuma finanšu plānošana un kontrole❍ Citu ražošanas izmaksu budžeta veidlapas fragmentsKompānija var veikt analītisko uzskaiti katrai ražošanasizmaksu grupai, kuras jāplāno par periodu, vai arī apkopotkopējā veidlapā:Konta nosaukums Jan Feb Mar 1 cet ... KopāPreču glabāšana ...Iesaiņojamais materiāls ...Apdrošināšanas maksājumi par precēm ...Telpu ekspluatācija ...Telpu noma ...Komunālie pakalpojumi ...Nolietojums ...... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ...IEPIRKUMU PLĀNSProduktu iepirkumu plāna mērķis ir parādīt izejvieluun citu krājumu iepirkumu plānu, jo tas ietekmē naudasplūsmu un krājumu apriti.Jāuzsver, ka daži uzņēmumi neveido iepirkumu plānus,uzskatot tos par formāliem un nevajadzīgiem. Produktuiepirkumu plāns gadam, protams, nebūs precīzs un,tāpat kā pārdošanas prognoze un naudas plūsma, budžetaperioda laikā koriģēsies, bet, neizstrādājot šo gada plānu,uzņēmumam zūd iespēja vadīt savu naudas plūsmu! Tādējādiir svarīgi plānot iepirkumus ne tikai operatīvā darbaperiodam, bet visam budžeta periodam, lai būtu iespējamsplānot uzņēmuma naudas plūsmu.Uzņēmumam ir jāizvēlas ērtākais iepirkumu plānošanasveids, kas nodrošina pietiekamu informāciju naudasplūsmas vadībai. Lai panāktu precīzāku naudas plūsmasnoteikšanu, to var izstrādāt detalizēti pa produktu veidiem,norādot nepieciešamos pasūtījumu apjomus unmaksājumu termiņus piegādātājiem.Izstrādājot iepirkumu plānu, padomājiet:1. Vai jums izdevās saplānot optimālu gatavāsprodukcijas krājumu atlikumu?2. Vai izejvielu iepirkumu plāns jums šķiet veiksmīgs?Kādēļ?2004-043.2.4.9


Uzņēmuma finanšu plānošana un kontroleVeidlapu paraugi iepirkumu plānošanai❍ Materiālu un izejvielu iepirkumu plāns:Iepirkumu plānsJANVĀRISAtlikums uz Iepirkts Patērēts01.01.2004.Nosaukums Ražotāji Daudzums Summa Daudzums Summa Daudzums SummaMateriāls A Piegādātājs 1 10 10 000 4 4000 7 7000Materiāls B Piegādātājs 2 100 20 000 8 1600 3 600❍ Maksāšanas grafika prognozePamatojoties uz materiālu un izejvielu iepirkumu plānu,ir jāizstrādā arī maksāšanas grafika prognoze, jo tā būsnepieciešama naudas plūsmas noteikšanai. Katrs izejvielupiegādātājs nosaka savus samaksas nosacījumus – priekšapmaksasvai pēcapmaksas termiņu, tādējādi visai precīzivar prognozēt maksāšanas grafiku:PROGNOZĒTAIS MAKSĀŠANAS GRAFIKS PIEGĀDĀTĀJIEMRažotāji 1 mēneša Konkrētais 1 mēneša 2 mēnešupriekšapmaksa mēnesis pēcapmaksa pēcapmaksaPiegādātājs 1Piegādātājs 2Piegādātājs 3MĀRKETINGA BUDŽETSMārketinga plāna mērķis ir sniegt informāciju par visiemparedzamajiem mārketinga pasākumiem budžeta periodalaikā.Mārketinga plāns parasti ir cieši saistīts ar pārdošanasprognozi, jo plānotie mārketinga pasākumi var būtiski ietekmētpārdošanas apjomus, kā arī plānotās atlaižu akcijasvar būtiski ietekmēt nepieciešamās mārketinga aktivitātes.Mārketinga plānam ir jābūt tik detalizētam, cik tas irnepieciešams mārketinga daļai pasākumu plānošanai unorganizēšanai un atbildīgiem darbiniekiem kontroles nodrošināšanai.Mārketinga plānā ir jābūt pamatotam katra mārketingapasākuma mērķim un prognozējamai atdevei.Izstrādājot mārketinga plānu, padomājiet:1. Cik % no apgrozījuma veido pārdošanas izmaksas budžetagadā?3.2.4.10 2004-04


Uzņēmuma finanšu plānošana un kontrole2. Vai paredzētais pārdošanas izmaksu apmērs ir atbilstošs,lai sasniegtu pārdošanas plānus?3. Kādas pārdošanas izmaksas uzņēmumam ir plānotas?Mārketinga budžeta formasBūtiski ir visas plānotās mārketinga aktivitātes apkopotvienotā plānā, tādējādi precizējot to mērķus, prioritātesun savstarpējo saistību. Vienots mārketinga plānssniedz precīzāku skatījumu par resursu izmantošanas efektivitāti.Izmaksas Jan Feb Mar 1 cet ... KopāKopā mārketinga izmaksas KopāDegustācijas akcija Kopā ...Produkcijas izmaksas ...Telpu nomaReklāmas pasākums KopāReklāmas bukletiBukletu izplatīšanaPĀRĒJO IZMAKSU BUDŽETIPārējo izmaksu budžetu mērķis ir parādīt kompānijasneražošanas izmaksas. Kompānijas var plānot kopējo pārējoizmaksu budžetu, bet var arī dalīt tās atsevišķi pa struktūrvienībām.Struktūrvienību budžetos iespējams sadalītnodaļu atbildību par visām izmaksām, kas rodas uzņēmumā.Piemēram, administrācijas izmaksu budžetā iespējamsparādīt visas uzņēmuma administrācijas izmaksas.Nodaļu budžetos tiek atsevišķi plānotas izmaksas, kas rodasvai par ko atbild katra uzņēmuma nodaļa.Struktūrvienībām iespējams piesaistīt ne tikai to uzturēšanasizmaksas (piemēram, darba algas), bet arī uzņēmumakopējās izmaksas, kas atbilst to darbības būtībai (piemēram,transports). Katram nodaļas budžetam ir jābūt noteiktamvadītājam, kas plāno attiecīgo budžetu un atbildpar tā izpildi.Lielās izmaksu grupas, piemēram, transporta izmaksasun personāla izmaksas, var plānot pēc izvēles vai nu uzreiztieši pie attiecīgo nodaļu budžetiem, vai kā centralizētustransporta un personāla budžetus, no kuriem informācijatālāk būs sasaistīta ar attiecīgo nodaļu budžetiem.2004-043.2.4.11


Uzņēmuma finanšu plānošana un kontroleIzstrādājot pārējo izmaksu budžetus, padomājiet:1. Vai ir plānots mainīt kopējās administrācijas izmaksas(struktūrvienību izmaksas)? Par cik %, salīdzinot ar iepriekšējogadu, tās ir plānots palielināt vai samazināt?2. Cik % no apgrozījuma veido kopējās administrācijas izmaksas(struktūrvienību izmaksas)?3. Konkrēti kuras administrācijas izmaksas (struktūrvienībuizmaksas) jūs palielinājāt vai samazinājāt? Kādēļ?Pārējo izmaksu budžetu veidlapaIzstrādājot pārējo izmaksu budžetus, ir jāapkopo visasto izmaksas. Katram izmaksu veidam (personāls, telefons,apdrošināšana) var būt sava veidlapa analītiskai uzskaitei.Pārējo izmaksu budžetu veidlapas var būt atsevišķi katraistruktūrvienībai vai uzņēmumam kopumā.Pārējo izmaksu budžeta kopsavilkuma fragments:Konta nosaukums Jan Feb Mar 1 cet ... KopāSakariSakaru izdevumi – «Lattelekom» ...Sakaru izdevumi – mobilie telefoni ...Remontu pakalpojumi ...Informācijas tehnoloģijas ... ... ... ... ... ...Datorprogrammu nolietojums ...Interneta pakalpojumi ...Datoru un programmu apkalpošana ...Finanses ... ... ... ... ... ...Bankas pakalpojumi ...Ilgtermiņa aizdevumu procentu atmaksa ...Kredītlīnijas procentu atmaksa ...Bankas komisijas par kredītiem ...Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām ...Zaudējumi no valūtas pirkšanas-pārdošanas ...Līzinga procentu atmaksa ...Pārējie transporta izdevumi ... ... ... ... ... ...Transporta nodeva ...Izdevumi par automašīnu tehnisko apskati ...Drošības izdevumi ... ... ... ... ... ...Civiltiesiskā apdrošināšana ...KASKO (brīvprātīgā) apdrošināšana ...Darba drošība ...3.2.4.12 2004-04


Uzņēmuma finanšu plānošana un kontroleUgunsdrošība ...Apsardze ...Juridiskie pakalpojumi ... ... ... ... ... ...Juristu pakalpojumi ...Gada pārskata un revīzijas izdevumi ...Konsultantu pakalpojumi ...Biroja izdevumi ... ... ... ... ... ...Kantora izdevumi ...Informācija, laikraksti ...Kancelejas preču piederumi ...Notāra pakalpojumi ...... ... ... ... ... ... ...IEGULDĪJUMU PLĀNSIeguldījuma plāna mērķis ir atspoguļot plānotās investīcijaskompānijas ilgtermiņa aktīvos.Uzņēmuma izvirzīto mērķu sasniegšanai un ražošanasplāna izpildei ir nepieciešamas investīcijas. Tādējādi atkarībāno uzņēmuma mērķiem un prognozētā pārdošanasapjoma budžetā tiek ieplānoti nepieciešamie ieguldījumi.Budžeta periodā tiek plānoti tikai tajā periodā nepieciešamiieguldījumi.Papildus uzņēmumam ir jāplāno maksājumu grafiks,kā tiks apmaksāti jaunie ieguldījumi, jo tas būtiski ietekmēuzņēmuma naudas plūsmu.Izstrādājot investīciju plānu, ieteicams izmantot iespējuaptaujāt visas uzņēmuma nodaļas, lai noteiktu lietas, kuraskatra no tām uzskata par nepieciešamām darba apstākļuun efektivitātes uzlabošanai gan nodaļas, gan visa uzņēmumalīmenī. Tas ne tikai palīdzēs kompānijas vadībaiprecīzāk novērtēt nepieciešamo ieguldījumu apmēru, betarī motivēs un iesaistīs darbiniekus budžeta izstrādē.Apkopojot struktūrvienību pieprasījumus, ir nepieciešamsizvērtēt to prioritātes un pieņemt lēmumu par šopieprasījumu iekļaušanu vai neiekļaušanu uzņēmuma kopējāinvestīciju plānā. Tādējādi, veidojot kopēju investīcijuplānu, uzņēmuma vadība iegūst ne tikai skaitļus, bet arīdarbinieku viedokli, iespējams, jaunas idejas.Uzņēmums nedrīkst aizmirst arī izmaksas, kas rodas,iegādājoties jaunus pamatlīdzekļus, – nolietojums, transports,uzstādīšana, apkope, procentu maksājumi.2004-043.2.4.13


Uzņēmuma finanšu plānošana un kontroleIzstrādājot ieguldījumu plānu, padomājiet:1. Par cik % ir jāpalielinās pamatlīdzekļu vērtībai?2. Cik lielas papildu izmaksas kopā gadā uzņēmumam radīsies,iegādājoties jaunus pamatlīdzekļus?3. Vai plānojat visu jauno pamatlīdzekļu vērtību apmaksātbudžeta periodā?4. Vai ir nepieciešams piesaistīt aizņemtos līdzekļus pamatlīdzekļuiegādei?Investīciju budžetu veidlapas❍ Struktūrvienību investīciju apkopojumsApkopojot struktūrvienību iesniegto informāciju parnepieciešamām investīcijām, budžeta veidlapā ir jānosakastruktūrvienību pieteiktās investīcijas un jāatzīmē to prioritāte,piemēram, nepieciešama (visaugstākā prioritāte),vajadzīga (vidējās pakāpes prioritāte) un vēlama (zemākāspakāpes prioritāte):DETALIZĒTI Plānotās investīcijas Prioritāte Jan Feb Mar 1 cet ... KopāStruktūrvienība1 Datori nepieciešama ...Struktūrvienība1 Mikroviļņu krāsns vēlama ...Struktūrvienība2 Ražošanas iekārta nepieciešama ...Struktūrvienība2 Automašīna vajadzīga❍ Investīciju plāna kopsavilkumsPēc tam tiek izstrādāts investīciju plāna kopsavilkumspa mēnešiem. Kompānija var veidot investīciju kopsavilkumustruktūrvienību griezumā vai pa investīciju veidiem.Dotajā piemērā investīcijas ir apkopotas pa struktūrvienībām:KOPSAVILKUMS Jan Feb Mar 1 cet ... KopāKOPĀ ...Struktūrvienība1 ...Struktūrvienība2 ...Struktūrvienība3 ...Struktūrvienība4 ...3.2.4.14 2004-04


Uzņēmuma finanšu plānošana un kontrole❍ Nolietojuma izmaksasTā kā arī jauniem ilgtermiņa aktīviem tiks rēķinātsnolietojums, kas palielinās kompānijas izmaksu summu,ir nepieciešams plānot arī to amortizācijas atskaitījumus:Struktūrvienība Jan Feb Mar 1 cet ... KopāPamatlīdzekļu nolietojums kopā ...Ražošanas nozīmes pamatlīdzekļu nolietojums ...Administrācijas vajadzībām izmantotopamatlīdzekļu nolietojums ...Nemateriālo ieguldījumu nolietojums ...3.2.4.3.Finanšu budžetiKompānijas finanšu budžeti ir kopsavilkuma budžetiun ļauj novērtēt plānotos rādītājus un finanšu stāvokli.Finanšu budžeti ir:❍ peļņas vai zaudējumu aprēķins;❍ naudas plūsma;❍ plāna bilance.Peļņas un zaudējumu budžetsVisi ieņēmumu un izmaksu budžeti tiek apkopoti peļņasvai zaudējumu aprēķina prognozē. Tātad šis budžetsveidojas no jau iepriekšējām prognozēm un plāniem unparāda kompānijas kopējo plānoto saimnieciskās darbībasrezultātu.Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, kompānijas vadībavar veikt plānoto rezultātu analīzi un novērtēt to atbilstībuuzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem. Kompānijas vadībavar pārbaudīt vairāku rādītāju atbilstību noteiktiemuzdevumiem, piemēram:❍ apgrozījuma summa;❍ produkcijas bruto peļņas rentabilitātes rādītājs;❍ kompānijas neto peļņas rentabilitātes rādītājs.Ja rezultāts neatbilst vadības nākotnes redzējumam, irjāveic visu plānu un prognožu analīze un jākoriģē tik ilgi,kamēr kompānijas ieņēmumu un izmaksu kopsavilkumsatbilst uzņēmuma stratēģijai.2004-043.2.4.15


Uzņēmuma finanšu plānošana un kontroleAprēķinot peļņu vai zaudējumus, padomājiet:1. Vai ir iespējams uzlabot plānotos saimnieciskās darbībasrādītājus? Kā?2. Vai visi pakalpojumi, produkti ir rentabli? Vai visasstruktūrvienības strādā ar pietiekamu atdevi?Naudas plūsmas budžetsUzņēmuma naudas plūsmas prognoze veidojas no uzņēmumaplānotajiem ieņēmumiem un izmaksām, materiāluiepirkumu un investīciju plāniem. Naudas plūsma ietverarī uzņēmuma finanšu darbību – esošos un plānotoskredītus, līzingus, to apmaksas grafiku un procentu maksājumus.Naudas plūsma kā finanšu budžets ir svarīgs kompānijai,jo parāda prognozētās finanšu plūsmas un naudas līdzekļuatlikumus atskaišu periodā. Ja naudas atlikums kādāperiodā ir negatīvs, kompānijas vadībai ir jādomā parpapildu finansējuma piesaisti vai plānu pārstrādi.Nosakot naudas plūsmu, padomājiet:1. Vai uzņēmumam ir pozitīva naudas plūsma no saimnieciskāsdarbības?2. Vai uzņēmumam ir nepieciešams papildu finansējums?3. Vai, izmantojot papildu finansējumu, mainīsies uzņēmumatīrā peļņa (rentabilitāte)?Bilances budžetsPapildus peļņas vai zaudējumu prognozei un naudasplūsmas prognozei ir jāizstrādā arī uzņēmuma plāna bilance,lai novērtētu uzņēmuma plānoto kopējo finanšu stāvokli.Plāna bilance parāda visus uzņēmuma rīcībā esošos līdzekļusun līdzekļu ieguves avotus. Šis finanšu budžets irsvarīgs kompānijai, jo parāda tās prognozēto finanšu stāvokli.Izmantojot plāna bilanci, uzņēmums var veikt šādurādītāju kontroli:❍ pašu kapitāla un saistību attiecība;❍ likviditātes koeficienti;❍ pašu kapitāla atdeve;❍ aktīvu aprite.3.2.4.16 2004-04


Uzņēmuma finanšu plānošana un kontroleJa plānotie rezultāti neatbilst vēlamajiem, kompānijasvadībai ir jāsniedz operatīvie budžeti atbildīgiem darbiniekiempārstrādei.Izstrādājot plāna bilanci, padomājiet:1. Vai kompānijai ir laba maksātspēja?2. Vai kompānija spēj atmaksāt īstermiņa saistības paredzētajālaikā un apmērā?3. Vai kompānijas līdzekļu aprite ir pietiekama?4. Vai pašu kapitāla atdeve apmierina īpašniekus?3.2.4.4.Budžetu kopasTālāk apskatīsim uzņēmuma kopējā budžeta izstrādāšanassecību un kopējā budžeta kopsavilkuma variantus.Budžetu izstrādāšanas secībaKatra kompānija var veidot savu kopbudžeta modeli,piemērojot to savas darbības specifikai. Lai veidotu kopbudžetu,svarīgi atcerēties budžetu izstrādāšanas secību:Zīm. 3.7. Budžeta sastādīšanas shēma➀Pārdošanasprognoze2Ražošanasizmaksu budžets➂Mārketingaplāns➃ Pārējoizmaksu budžeti➄6IepirkumuplānsIeguldījumuplānsPeļņas vaizaudējumuprognozeNaudasplūsmasprognozePeļņas vaizaudējumuprognoze2004-043.2.4.17


Uzņēmuma finanšu plānošana un kontrole1. Vispirms ir jānosaka pārdošanas prognozeKāpēc ir ieteicams sākt budžeta plānošanu ar pārdošanasprognozi? Minēsim galveno argumentu: no pārdošanasprognozes precizitātes ir atkarīgi visi pārējie uzņēmumabudžeti, it sevišķi produktu pašizmaksas budžets, produktuiepirkumu plāns, mārketinga plāns:❍ atkarībā no pārdošanas prognozēm tiek plānots ražošanasapjoms katrai produktu grupai. Plānojotražošanas apjomus, tiek aprēķināts kopējais resursuun materiālu patēriņš;❍ tā kā izejvielu iepirkumu plāns ir tieši atkarīgs noplānotajiem pārdošanas apjomiem un noteiktajiemkrājumu atlikumiem noliktavās, tad kvalitatīvs iepirkumuplāns nav iespējams bez informācijas parprognozētajiem pārdošanas apjomiem;❍ pārdošanas prognoze parasti ir saistīta ar mārketingabudžetu, jo plānotie mārketinga pasākumi varbūtiski ietekmēt pārdošanas apjomus, kā arī plānotāsatlaižu akcijas var būtiski ietekmēt nepieciešamāsmārketinga aktivitātes. Tomēr jāatzīmē, ka nevisos uzņēmumos tas tā ir. Atcerēsimies lielas kompānijas,kuras var atļauties aktīvas mārketingakampaņas, necerot un neplānojot tūlītēju atdevi –mārketinga kampaņas tagad ar plāniem gūt rezultātuspēc pāris gadiem.2. Pēc tam tiek izstrādāti pārējie operatīvie budžeti: ražošanasbudžets, mārketinga plāns un pārējo izmaksubudžeti. Paralēli tam tiek veidots ilgtermiņa ieguldījumubudžets, bet tas ir nepieciešams vienīgi tad, ja uzņēmumsbudžeta periodā ir plānojis veikt ilgtermiņaieguldījumus.3. Pamatojoties uz budžetos sniegto informāciju, tiek veidotspeļņas vai zaudējumu aprēķina plāns un plānotānaudas plūsma.4. Kā pēdējā tiek izstrādāta plāna bilance.5. Visam budžetam tiek veidota aprakstošā daļa, kurā pamatotiizvirzītie plāni un pasākumi.3.2.4.18 2004-04


Uzņēmuma finanšu plānošana un kontroleBudžetu kopsavilkumiVadoties pēc iepriekšminētās budžetu izstrādāšanassecības, iespējams kombinēt vairākas budžeta shēmas.Mazie uzņēmumi dažreiz lieto vienkāršotus kopbudžetus,neizstrādājot naudas plūsmas un bilances budžetus.Vidējie un pat lielie uzņēmumi reizēm ierobežojas ar vienufinanšu budžetu – peļņas vai zaudējumu aprēķinu vainaudas plūsmu.Tomēr gribētos uzsvērt, ka, tikai izstrādājot visus trīsfinanšu budžetus – peļņas vai zaudējumu, naudas plūsmasun bilances budžetus –, uzņēmuma vadība var gūt skaidrupriekšstatu par plānotajiem rezultātiem. Tikai izmantojotpilnu budžetu komplektu, iespējams prognozēt īpašniekustik interesējošo pašu kapitāla atdeves rādītāju ROE (detalizētiapskatīts 1.1.1.4. nodaļā), kompānijas likviditāti unmaksātspēju, darbības efektivitāti (līdzekļu apriti) un ekonomiskopeļņu (sk. 2.4. nodaļu).❍ Vienkāršotas kopbudžeta shēmas piemērs maziemuzņēmumiem:Pārdošanas plānsIepirkumuplānsRažošanas plānsMārketingaplānsPārējoizmaksu budžetiIeguldījumuplānsPeļņas vai zaudējumuaprēķinsNaudas plūsma2004-043.2.4.19


Uzņēmuma finanšu plānošana un kontrole❍ Standarta kompānijas kopbudžeta shēma:PārdošanasbudžetsTiešomateriāluizmaksasTiešo personāladarba algubudžetsCitu ražošanasizmaksubudžetsMārketingabudžetsPārējo izmaksubudžetsRažošanasizmaksubudžetsKrājumuiepirkumubudžetsInvestīcijubudžetsPeļņas vai zaudējumubudžetsPlāna bilanceNaudas plūsmasbudžets3.2.4.20 2004-04

More magazines by this user
Similar magazines